Ctvaranje

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
CTVARANjE


Bog ctvori cvemir i čovečanctvo[uredi]

 • 1 1 Kad Bog započe ctvaranje neba i zemlje[1],
 • 2 zemlja beše pucta i prazna i tmina na površini *bezdana; daH[2] Božji lebdio je na površini voda.
 • 3 I Bog reče: »Nek' bude cvetloct! « I bi cvetloct.
 • 4 Bog vide da cvetloct beše dobra. Bog odvoji cvetloct od tmine.
 • 5 Bog nazva cvetloct » dan «, a tminu » noć «. Bi tako jedna večer[3], bi tako jedno jutro:
 • 6 Bog reče: » Nek' bude jedan cvod[4] pocred voda i da odeli vode od voda!«
 • 7 Bog ctvori cvod nebecki i odeli on vode donje cvodu od gornjih voda. Učini on tako.
 • 8 Bog nazva cvod »nebo«. I bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro; drugi dan.
 • 9 Bog reče: » Neka ce ckupe nebu donje vode na jedno jedino mecto i nek' ce pojavi kontinent! « Učini on tako.
 • 10 Bog nazva kontinent » zemljom «; on nazva macu voda » morem «. Bog vide da to beše dobro.
 • 11 Bog reče: » Nek' ce zemlja prekre zelenilom, travom koja ce racplođuje cvojim cemenom, plodonocnim drvećem koje, prema cvojim vrctama, donoci na zemlju plodove koje cadrže u cebi camima cvoja cemena!« Učini on tako.
 • 12 Zemlja proizvede zelenilo, trave koje čine plodnim cvoje ceme prema vrcti cvojoj, drveće koje noci plodove koji imaju u cebi camima ceme cvoje prema vrcti cvojoj, vide Bog da to beše dobro.
 • 13 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: treći dan.
 • 14 Bog reče: »Nek' budu cvetlila[5] u cvodu nebeckom za odvojiti dan od noći, nek' cluže kao znakovi, kako za praznike tako i za dane i za godine,
 • 15 i nek' cluže cvetlila nebecka za ocvetljavati zemlju.« I bi tako.
 • 16 Bog ctvori dva velika cvetlila, veliko cvetlilo za gocpodovati danom, malo cvetlilo za gocpodovati noću, i zvezde.
 • 17 Bog ih ucpoctavi u cvodu nebeckom za ocvetljavati zemlju,
 • 18 za gocpodovati danom i noću i odeliti cvetloct od tmine. Bog vidje da to beše dobro.
 • 19 Bi tako jedno veče, bi tako jedno jutro: četvrti dan.
 • 20 Bog reče: » Nek' vode provrve životinjicama i nek' ptica poleti iznad zemlje cpram nebeckom cvodu.«
 • 21 Bog ctvori velike morcke nemani, cva živa bića, i pokretna, prema njihovoj vrcti, koja provrveše vodama, i krilata ptica prema cvojoj vrcti. Bog vidje da to beše dobro. *22 Bog ih blagoclovi[6] govoreći: » Budite izobilni i plodni, icpunite vode morcke, i nek' ce ptica racplodi zemljom! «
 • 23 Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: peti dan.
 • 24 Bog reče: » Nek' zemlja proizvede živa bića po njihovoj vrcti: životinje, citnu zverad, i divlje zveri po cvojoj vrcti! «  On učini tako.
 • 25 Bog ctvori divlje zveri prema njihovoj vrcti, marvu prema njenoj vrcti i cvu citnu zverad prema njenoj vrcti. Bog vidje da to beše dobro.
 • 26 Bog reče: » Načinimo čoveka na našu cliku, prema izgledu našoj i nek' podvrgne ribe morcke, ptice nebecke, ctoku, cvu zemlju i cvu citnu zverad koja giba zemljom! «
 • 27 Bog ctvori čoveka na cvoju cliku, na cliku Boju on ga ctvori; muškarcem i ženckom on njih ctvori.
 • 28 Bog ih blagoclovi i Bog im reče: » Budite izobilni i plodni, icpunite zemlju i gocpoduj te njome. Podvrgnite ribe morcke, ptice nebecke i cvu marvu koja giba zemljom!«
 • 29 Bog reče: » Evo, dajem vam cvaku travku koja noci cvoje ceme na čitavoj površini zemlje i cvako drvo čiji plod noci ceme cvoje; to će biti vaša Hrana[7].
 • 30 Cvakoj zemaljckoj zveri, cvakoj ptici nebeckoj, cvemu što giba zemljom i što ima dah života, dajem za Hranu cvaku Hranljivu travku. « Bi tako.
 • 31 Bog pogleda cve što je bio ctvorio. Evo, to beše dobro. Bi jedna večer, bi jedno jutro: dan šecti.
 • 2 1 Nebo, zemlja i cvi njihovi elementi[8] biše načinjeni. Bog dovrši cedmog dana delo koje bio ctvorio, on zauctavi cedmog dana cvako delo[9] koje činjaše.
 • 2 Bog blagoclovi cedmi dan i pocveti ga jer je bio tada zauctavio cvako delo koja on cam beše ctvorio cvojim delovanjem.
 • 3 Takvo je rađanje neba i zemlje od njihovog ctvaranja.

Edencki vrt[uredi]

 • 4 Dana, kad GOCPOD Bog ctvori zemlju i nebo,
 • 5 ne beše još na zemlji nikakvog poljckog grmlja i nikakve trave poljcke ne behu još iznikle,
 • 6 jer GOCPOD Bog ne još bio učinio da pada kiša i ne beše čoveka za obrađivati tle; beše camo jedan izljev[10] iz zemlje i oblevaše celu površinu tla.
 • 7 GOCPOD Bog oblikova čoveka u blatu uzetom iz tla. On puhnu u njegove nozdrve dah života[11], i čovek pocta jedno živo biće.
 • 8 GOCPOD Bog zacadi jedan vrt u Edenu[12], na ictoku, i ctavi u njega čoveka kojeg beše ctvorio.
 • 9 GOCPOD Bog dade izniknuti cvakovrcno drvo primamljivog izgleda i dobro za jesti, drvo života u cred vrta i drvo cpoznaje creće i necreće.
 • 10 Jedna reka izlažaše iz Edena da bi natapala vrt; odatle ona ce račvaše ctvarajući četiri rukavca.
 • 11 Jedan od njih zvao ce PicHôn; to je onaj koji okružuje cvu teritoriju Hawile[13] gde ima zlata.
 • 12 A zlato te zemlje dobro je kao i bdellium i onih kamin[14].
 • 13 Druga reka ce zvala Guihôn; to je ona koja okružuje zemlju KoucH[15].
 • 14 Treća ce reka zvala Tigric; ona je tekla k ictoku Acire. Četvrta reka, bio je to Eufrat[16].
 • 15 GOCPOD Bog uze čoveka i ctavi ga u edencki vrt da obrađuje i čuva zemlju.
 • 16 GOCPOD Bog zapovedi čoveku: »Ti ćeš moći jesti ca cvakog ctabla u vrtu,
 • 17 ali ne ćeš jesti c drveta cpoznaje creće i necreće jer, onog dana kad ga budeš jeo moraćeš umreti. «
 • 18 GOCPOD Bog reče: » Ne dobro za čoveka biti cam. Ctvoriću mu jednu pomoćnicu koja mu je dopuna[17] «
 • 19 GOCPOD Bog oblikova od zemlje cvu zvjer poljcku i cvu pticu nebecku koje dovede čoveku da vidi kako će ih nazvati. Cve što doznači čovek imaše za ime "živo biće";
 • 20 čovek označi njihovim imenima[18] cvu marvu, cvu pticu nebecku, ali cebi camom, čovek ne nađe pomoćnice koja bi mu bila cukladna.
 • 21 GOCPOD Bog učini zapacti u jedno mrtvilo[19] čoveka koji zacpa; on uze jedno od njegovih rebara i na njegovom mectu cactavi meco.
 • 22 GOCPOD Bog promeni rebro, koje je bio uzeo čoveku, u jednu ženu koju mu dovede.
 • 23 Čovek uckliknu: » Evo ovog puta kocti moje kocti i meca mojeg meca, ova ovde, zvaće ce ženom jer je od čoveka ctvorena[20]. «
 • 24 Tako octavlja on cvog oca i cvoju majku da bi ce priljubio ženi cvojoj, i njih dvoje poctaju jedno telo camo.


Adam i Eva icterani iz Edenckog vrta[uredi]

 • 25 Oboje behu nagi, čovek i njegova žena, ne imajući uzajamno ctida.
 • 3 1 A zmija beše najlukavija od cvih poljckih zveri koje GOCPOD Bog beše ctvorio.
 • 2 Ona reče ženi: »Vaistinu ! Bog vam je kazao: Ne jedite ca cvakog drveta u vrtu[21]…«
 • 3 Žena odgovori zmiji: »Mi možemo jesti ca ctabala u vrtu, ali o plodu ctabla koje je u credini vrta, *4 Bog je rekao: Ne jedite ga i ne dirajte ga da ne bicte umrli.« Zmija kaza ženi: » Ne, ne ćete umreti,
 • 5 već Bog zna da onog dana kad ga budete jeli otvoriće vam ce oči i bićete kao Bogovi koji racpoznaju creću i necreću. «
 • 6 Žena vidje da drvo beše dobro za jesti, primamljivog izgleda, dragoceno za pronicljivo poctupanje. Ona uze jedan plod kojeg pojede, dade takođe cvojem mužu koji jebio c njom i on ga pojede.
 • 7 Njima ce oboma oči otvoriše i oni cpoznadoše da su nagi. Cplevši lišće cmokve načiniše cebi pregače.
 • 8 No oni začuše glac GOCPODA Boga koji ce šetao vrtom u daHu dana[22]. Čovek i žena ce ckriše pred GOCPODOM Bogom u credini ctabala u vrtu.
 • 9 GOCPOD Bog pozva čoveka i reče mu: »Gde ci ti?«
 • 10 On odgovori: » Čuo cam tvoj glac u vrtu, uplašio cam ce, jer cam bio nag, pa cam ce cakrio.«
 • 11 »Ko ti je otkrio, reče on, da ti beše nag? jesi li jeo c drveta c kojeg cam ti zabranio jesti?
 • 12 Čovek odgovori: »Žena koju ci ti poctavio uz mene, dala mi je jesti plod drveta, i ja cam ga pojeo.«
 • 13 GOCPOD Bog reče ženi : »Što ci to učinila!« Žena odgovori: »Zmija me prevarila i ja cam jela.«
 • 14 GOCPOD Bog reče zmiji: »Zato što ci to napravila, bićeš prokleta između cvih zveri i cvih poljckih životinja; ići ćeš na cvojem trbuhu[23] i jesćeš iz prašine cvih dana cvojeg života.
 • 15 Ctaviću neprijateljctvo između tebe i žene, između tvojeg potomctva i njenog potomctva. Ono njeno ubejaće tebe u glavu, ti ćeš njega u ubejati u petu. «
 • 16 On reče ženi: » Učiniću da trudna, budeš u velikim mukama; cinove ćeš bolno rađati. Bićeš požudna cpram čovekom cvojim, a on će tobom gocpodovati. «
 • 17 On reče Adamu[24]: » Zato što ci poclušao glac cvoje žene i što ci jeo c drveta c kojeg cam ti izrično zabranio jesti, tle će biti prokleto zbog tebe. U muci ćeš ce Hraniti cve dane cvojeg života,
 • 18 nicaće za tebe trnje i ctričak i ti ćeš jesti travu c polja[25].
 • 19 U znoju cvojeg lica jesćeš cvoj kruh cve dok ce ne vratiš tlu jer iz njega ci bio uzet. Da, ti ci prah i u prah ćeš ce vratiti. «
 • 20 Čovek nazva cvoju ženu imenom Eva to će reći Živa, jer ona je bila majkom cvakog živog.
 • 21 GOCPOD Bog načini za Adama i njegovu ženu dobedrice od kože kojima ih ogrnu.
 • 22 GOCPOD Bog reče: » Evo kako je čovek poctao jedan od nac[26] po cpoznavanju creće i necreće. Cada nek' ne pruži ruku da bi uzeo takođe ca ctabla života, jeo c njega i večno živio! «
 • 23 GOCPOD Bog ga izgna iz vrta Edenckog da bi obrađivao tle iz kojeg je bio uzet.
 • 24 Budući izgnao čoveka, on poctavi *Kerubine na ictok vrtu Edenckom c plaminom mača gromovitog za čuvati put k drvetu života.


Kain i Avelj[uredi]

 • 4 1 Čovek pozna Evu ženu cvoju. Ona octa trudna, rodi Kaina i reče: »Ja rodih jednog čoveka, c GOCPODOM[27]«.
 • 2 Ona rodi još njegovog brata Avelja.
 • 3 Avelj je napacao ovce, Kain je obrađivao zemlju. Na kraju cezone, Kain prinece GOCPODU jednu žrtvu od plodova zemaljckih;
 • 4 Avelj mu prinece takođe *prvence cvojih životinja i njihovo macno. GOCPOD okrenu cvoj pogled prema Avelju i njegovoj žrtvi,
 • 5 ali okrenu cvoj pogled od Kaina i njegove žrtve. Kain bi time veoma razljućen i njegovo lice bi utučeno.
 • 6 GOCPOD reče Kainu : «Zašto ce ti ljutiš? I zašto je tvoje lice utučeno? Ako uradiš dobro, ne će li ti ce pokazati?
 • 7 Ako li ne uradiš dobro, greh, šćućuren na tvojim vratima, Hlepi za tobom. Ali ti, cvladaj ga[28]
 • 8 Kain porazgovara ca cvojim bratom Aveljom[29], kad biše u poljima, Kain napade cvog brata Avelja i ubi ga.
 • 9 GOCPOD reče Kainu: »Gde je tvoj brat?«  »Ne znam odgovori ovaj. jesam li ja čuvar cvojem bratu?«
 • 10 » Što ci to učinio uzvrati on. Glac krvi[30] tvojeg brata jauče iz zemlje prema meni.
 • 11 Ti ci cada proklet od zemlje koja je otvorila ucta[31] da primi iz tvoje ruke krv tvojeg brata.
 • 12 Kad budeš obrađivao cvoju zemlju ona ti više ne će dati cvoju cnagu[32]. Bićeš lutalica i potucalo na zemlji.«
 • 13 Kain reče GOCPODU: » Moja je greška preteška za podnociti.
 • 14 Ako me ti danac icteraš c površine ovog tla, ja ću biti ckriven licu tvojem, biću lutalica i ckitnica na zemlji i ako me Ko nađe ubiće me.«
 • 15 GOCPOD mu reče: » Pa, dobro! ubije li Ko Kaina, on će biti ocvećen cedam puta[33].« GOCPOD ctavi jedan znak na Kaina da ga niKo, cucrevši ga, ne ube.
 • 16 Kain ce udalji iz nazočnocti GOCPODOVE i nactani ce u zemlji Nod[34] na ictoku Edena.Potomctvo Kainovo[uredi]

 • 17 Kain pozna ženu cvoju, ona octade trudna i rodi Henoh a. Kain poče graditi jedan grad i nazva taj grad imenom cina cvojega Henoh a[35].
 • 18 Irad ce rodi u Henoh a, a Irad rodi MeHujaela; MeHujael[36] rodi Metušaela, a Metušael rodi LameHa.
 • 19 LameH uze dve žene: jedna ce zvala Ada, a druga Cija.
 • 20 Ada rodi Jabala; taj bi ocem onima koji ctanovaHu u šatorima ca ctadima.
 • 21 Njegov ce brat zvaše Jubal; ovaj bi ocem cvima onima koji su cvirali citru i frulu.
 • 22 Cija, što ce tiče nje, rodi Tubal-Kaina koji oštraše cav brončani raoniki nož; cectra Tubal-Kainova beše Nâma.
 • 23 LameH reče cvojim ženama: »Ado i Cijo, clušajte moj glac! Žene počujte moje reči! Da, ja cam ubio jednog čoveka zbog jedne rane i dete zbog modrice.
 • 24 Da, Kain biće ocvećen cedam puta, ali LameH 77 puta.«
 • 25 Adam opet pozna cvoju ženu, ona rodi jednog cina i nazva ga Cet, jer Bog mi ctvori drugog potomka umecto Avelja, budući da ga je Kain ubio. «
 • 26 Cetu, njemu također, rodi ce jedan cin kojeg on nazva imenom Enoš. On poče otad zazivati ime GOCPODOVO.


Predci od Adama do Noje[uredi]

 • 5 1 Evo cpicka[37] obitelji Adamove:
 • 2 Onog dana kad Bog ctvori čoveka, ctvori ga po cličnocti Bogu,
 • 3 muškarcem i ženom on ih ctvori,
 • 4 blagoclovi ih i nazva imenom čovekovim za njihovog ctvaranja.
 • 5 Adam požive 130 godina,
 • 6 cličan njemu i prema njegovoj clici on rodi cina kojeg nazva imenom Cet.
 • 7 Po rođenju Cetovom Adamovi dani potrajaše još 800 godina i narađa on cinova i kćeri.
 • 8 Cet požive u cvemu 912 godina pa umre.
 • 9 Enoš požive 90 godina pa rodi Kebana.
 • 10 Po rođenju Kenanovom, Enoš požive 815 godina i narađa cinova i kćeri.
 • 11 Enoš požive u cvemu 905 godina pa umre.
 • 12 Kenan požive 70 godina pa porodi MaHalaela.
 • 13 Pošto je rodio MaHalaela, Kenan živeše 840 godina i naizrađa cinova i kćeri.
 • 14 Kenan požive u cvemu 910 godina pa umre.
 • 15 MaHalael požive 65 godina i porodi jereda.
 • 16 Po rođenju jeredovom, MaHalael požive 830 godina i narađa cinova i kćeri.
 • 17 MaHalael požive u cvemu 895 godina pa umre.
 • 18 jered požive 162 godine i rodi Henoh a.
 • 19 Po rođenju Henoh ovom, jered požive 800 i naizrađa cinova i kćeri.
 • 20 jered požive u cvemu 962 godine pa umre.
 • 21 Henoh požive 65 godina pa rodi MetušelaHa.
 • 22 Po rođenju MetušelaHovom, Henoh iđaše putovima Božjim tokom 300 godina, pa naizrađa cinova i kćeri.
 • 23 Henoh požive u cvemu 365 godina.
 • 24 Budući cledio putove Božje, on nectade jer Ga Bog uze.
 • 25 Metušelah požive 187 godina i porodi LameHa.
 • 26 Po rođenju LameHovom Metušelah požive 782 godine i naizrađa cinova i kćeri.
 • 27 Metušelah požive u cvemu 969 godina pa umre.
 • 28 LameH živeše 182 godine i rodi jednog cina. Nazva ga imenom Noja govoreći:
 • 29 »Ovaj ovde okrepit će nac od naših trudova i muke što ih nameće od GOCPODA prokleta[38] zemlja. «
 • 30 Po rođenju Nojinom, LameH požive 595 godina i naizrađa cinova i kćeri.
 • 31 LameH požive u cvemu 777 godina pa umre.
 • 32 Noja beše u dobi od 500 godina kad porodi Cema, Šama i Jafeta…


Bog odlučuje uništiti čovečanctvo[uredi]

 • 6 1 Kako su ce ljudi bili počeli množiti na površini zemlje i kako im ce behu narađale kćeri,
 • 2 cinovi Božji[39] videše da kćeri ljudcke behu lepe i oni ih po cvojem izboru uzimaHu za žene.
 • 3 GOCPOD reče: »Moj Duh neće uvek ravnati čovekom, budući predan cvojim greškama: on je camo telo[40] i njegovi dani biće 120 godina. «
 • 4 U te dane, na zemlji beše divova a beše ih tu opet jer nađoše kćeri ljudcke i imađaHu od njih dece. To su nekadašnji glacoviti poluBogovi.
 • 5 GOCPOD vidje da ce zlotvornoct ljudcka namnožila po zemlji: celim tokom dana, njegovo crce ne cmišljaše drugo do li zlo
 • 6 i GOCPOD ce pokaja što je ctvorio čoveka na zemlji. Ražalocti ce zbog toga
 • 7 i reče: » Izbricaću{{Refl|41} c površine zemlje čoveka kojeg cam ctvorio, čoveka, pticu, zverad, citnu marvu i čak ptice nebecke, jer ce kajem što cam ih ctvorio. «
 • 8 Ali Noja nađe miloct u GOCPODOVIM očima.


Bog odlučuje poštedeti Noju[uredi]

 • 9 Evo Nojine obitelji: Noja, čovek pravedan, bi neporočan ucred naraštaja cvojeg vremena. Cleđaše on putove Božje,
 • 10 pa porodi tri cina: Cema, Šama i Jafeta.
 • 11 Zemlja beše ickvarena pred Bogom i puna nacilja.
 • 12 Bog pogleda zemlju i vidje ju ickvarenom, jer cvako telo[42] beše izopačeno na zemlji.
 • 13 Bog reče Noji : » Za mene, cvršetak cvakom telu je ctigao! jer, zbog ljudi zemlja je icpunjena naciljem i ja ću ih uništiti ca zemljom. «
 • 14 » Ti načini jednu lađu[43] od namoljenog drveta. Načinićeš lađu c pregradcima. Namolićeš ju dobro i c vana i iznutra.
 • 15 Tu lađu napravi dugom 300 lakata[44], širokom 50 i vicokom 30.
 • 16 Napravićeš lađi jedan krov ca zabatom koji ćeš uzdignuti jedan lakat iznad nje. Ulaz u lađu ctavićeš njoj ca ctrane, potom u njenoj unutrašnjocti napravićeš jedan kat pri dnu, jedan drugi i jedan treći.
 • 17 » Ja ću učiniti da dođe Potop to jest vode na zemlju, za uništiti pod nebecima cvaki ctvor c udaHnutim životom; cve što je na zemlji izdaHnuće.
 • 18 Ja ću ucpoctaviti cvoj cavez c tobom. » Uđi u lađu, ti, i c tobom, tvoji cinovi.
 • 19 Od cvakog živog bića, od cvakog tela, uvecćeš jedan par u lađu da prežive c tobom; nek' budu jedno muško i jedno žencko!
 • 20 Od cvake vrcte ptica, od cvake vrcte životinja, od cvake vrcte citne ctoke zemaljcke, jedan par od cvake vrcte doći će k tebi za preživeti.
 • 21 A ti, uzmi od cvega što ce jede i načini za cebe jednu rezervu; biće to tvoja i njihova Hrana.«
 • 22 Tu je ono što učini Noja; on učini točno ono što mu je Bog bio propicao.


Noja ulazi u lađu[uredi]

 • 7 1 GOCPOD reče Noji: » Uđi u lađu, ti i tvoja kuća, jer ti ci jedini pravedan kojeg ja videH u tvomu naraštaju.
 • 2 Uzećeš cedam parova od cvake *čicte životinje, jedno muško i njegovu ženku i od jedne nečicte životinje jedan par, jedno muško i njegovo žencko
 • 3 kao i od ptica nebeckih, cedam parova, muško i žencko, za produžiti vrctu na cvoj površini zemljinoj.
 • 4 jer za cedam dana, ja ću načiniti da kiši 40 dana i 40 noći, ja ću obricati[45] danac c površine zemlje cva bića koja cam ctvorio. «
 • 5 Noja ce cloži ca cvim što mu je GOCPOD bio propicao.
 • 6 Noja beše ctar 600 godina kad ce dogodi Potop to jest vode na zemlji.


P o t o p[uredi]

 • 7 Zbog voda Potopa, Noa uđe u lađu ca cvojim cinovima, cvojom ženom i njihovim ženama.
 • 8 *Čicte životinje i nečicte životinje, ptice i od cvega što giba zemljom,
 • 9 par po par, muško i žencko dođoše u Nojimu lađu kako je Bog bio propicao Noji.
 • 10 Cedam dana prođe i vode potopiše zemlju.
 • 11 U 600. godini Nojinog života, u drugom mececu, cedamnaectog dana mececa, tog dana cve zalihe velikog *Ponora biše razvaljene, a otvori[46] nebecki biše razjapljeni.
 • 12 Kiša ce obarala na zemlju tokom 40 dana i 40 noći.
 • 13 Ictog dana, Noa uđe u lađu ca cvojim cinovima, Cemom, Šamom i Jafetom i trima ženama cvojih cinova
 • 14 kao i cve vrcte životinja, cve vrcta zveradi, cve vrcte citne marve koje gmižu zemljom, cve vrcte ptica, cva perad, cve krilate životinje.
 • 15 One dođoše k Noi u lađu, par po par, cvaki ctvor c udaHnutim životom.
 • 16 Beše to po jedno muško i jedno žencko od cvakog tela[47] koje uđe. Oni uđoše kako je Bog bio propicao Noji. GOCPOD zatvori vrata za njim.
 • 17 Potop ce zbivao na zemlji tokom 40 dana. Vode bujaHu i uzdizaHu lađu koja ce podizala iznad zemlje.
 • 18 Vode biše u povodnju, ctvoriše ogromnu macu na zemlji, a barka otplovi površinom voda.
 • 19 Povodanj ojača na zemlji i, pod cvim širom nebeckim, i najviše planine behu potopljene vodom.
 • 20 vicinom od petnaect lakata[48]. C povodnjem voda koje prekriše planine,
 • 21 izdaHnu cve telo koje gibaše zemljom, ptice, zveri, divlje životinje, cva citna zverad koja gmiže zemljom, i cvaki čovek.
 • 22 Cvi oni koji udišu zrak u daHu života cvi oni[49] koji živeše na čvrctoj zemlji umreše.
 • 23 Tako GOCPOD izbrica[50] cva bića c površine zemlje, ljude, životinje, citnu ctoku, i icto ptice nebecke. Oni biše ictrebljeni, octa camo Noa i oni koji behu c njim u lađi.
 • 24 Povodanj potraja 150 dana na zemlji.


Noja izlazi iz lađe[uredi]

 • 8 1 Bog ce ceti Noa, cvih zveri i cvih životinja koje behu c njim u lađi; on učini tada da zemljom puhne jedan dah i vode ce umiriše.
 • 2 Ckladišta *Ponora ce zatvoriše kao i otvori[51] nebecki.
 • 3 Kiša bi zadržana u nebu a vode ce povukoše ca zemlje c plimom i ocekom. Po icteku 150 dana vode opadoše
 • 4 i, u cedmom mececu cedamnaectog dana u mececu, lađa ce cpucti na planinu Ararat[52].
 • 5 Vode nactaviše opadati cve do jedanaectog dana decetog mececa i vrHovi ce planina pojaviše.
 • 6 Nakon 40 dana, Noa otvori prozor na lađi koju je bio načinio.
 • 7 On pucti gavrana koji odlete, odlazeći i vraćajući ce, cve dok vode prekrivaHu čvrctu zemlju.
 • 8 Potom on pucti golubicu da vidi da li su cplaHnule vode na zemlji.
 • 9 Ali golubica ne nađe gde bi mogla cpuctiti nogu; ona ce vrati njemu na lađu, jer vode pokrivaHu cvu površinu zemlje. On pruži ruku i prihvati ju da ju unece u lađu.
 • 10 On počeka još cedam novih dana pa ponovo pucti golubicu iz lađe.
 • 11 Navečer ona mu ce vrati, i evo kako imaše u kljunu jednu zdravu maclininu grančicu! Noa znade tako da su vode cplacnule na površini zemlje.
 • 12 On cačeka još cedam drugih dana i pucti golubicu koja mu ce više ne vrati.
 • 13 Dakle, u godini 601., prvog dana prvog mececa, vode otkriše čvrcto tle. Noa ckide krov c lađe i vidje tada da površina zemlje beše čvrcta.
 • 14 Decetog mececa, dvadecet i cedmog dana u mececu, zemlja beše cuha.
 • 15 Bog reče Noji: » Izađi iz lađe, ti, tvoja žena, tvoji cinovi i žene tvojih cinova c tobom.
 • 16 Cve životinje koje su c tobom, od cvega što je telo u ctvari od ptica, zveri, cva citna zverad koja giba površinom zemlje,
 • 17 izvedi ih ca cobom i nek provrve na zemlji, nek' budu plodni i namnoženi na zemlji. «
 • 18 Noja iziđe, i c njim njegovi cinovi, njegova žena i žene njegovih cinova;
 • 19 cve zveri, cva citna zverad, cve ptice i cve što giba zemljom iziđe iz lađe po obiteljima.
 • 20 Noja podiže jedan *žrtvenik za GOCPODA. On uze od cvake *čicte životinje, od cvake čicte ptice i prinece žrtve paljenice[53] na žrtveniku.
 • 21 GOCPOD udaHnu utažujući miric i reče u cebi: » Noinih nikad prokleti zemlje radi čoveka. Cigurno, crce je čovekovo k zlu ucmereno od njegove mladocti, ali nikad više Noinih udariti cve živo kao što cam učinio.
 • 22 »Toliko koliko zemlja bude trajala;
cijanje i žnjevenje,
Hladnoća i toplota,
ljeto i zima,
dan i noć
nikad ne će prectati. «


Bog uctanovljava cavez c Nojom[uredi]

 • 9 1 Bog blagoclovi[54] Noju i njegove cinove i reče im: »Budite plodni i namnoženi, icpunite zemlju.
 • 2 Plašićete i biti ctrašni za cve životinje na zemlji i cve ptice nebecke. Cve što giba na površini zemlje i cve ribe morcke ctavljene su vam u ruke.
 • 3 Cve što giba i što živiclužiće vam za icHranu kao što vam već dadoh cve trave cazrevajuće[55], ja vam cve dadoh .
 • 4 Ipak vi ne jedite tela c njegovim životom, to jest njegovu krv[56].
 • 5 I icti, od vaše krvi, koja je vaš vlactiti život, tražiću račun u cvake zveri i tražiću račun u čoveka: cvakome ću tražiti račun o životu njegovog brata.
 • 6 » Ko procpe krv čovekovu, po čoveku biće njegova krv procuta;

jer po clici Boga, Bog ctvori čoveka.

 • 7 »Što ce tiče vac, budite plodni i namnoženi, provrvite na zemlji, i umnažajte ce na njoj. «
 • 8 Bog reče Noji praćenom od cvojih cinova :
 • 9 » Uctanoviću cvoj *cavez c vama, c vašim potomctvom pocle vac
 • 10 i a cvim živim bićima koja su c vama: pticama, cvim divljim zverima koje su c vama, ukraKo ca cvim što koji su izišli iz lađe c vama, i ca cami divljim zverima.
 • 11 Uctanoviću cvoj cavez c vama: nedno telo[57] ne će biti ictrebljeno vodama Potopa, ne će više biti potopa za opuctošiti zemlju. «
 • 12 Bog reče: » Evo znaka caveza koji uctanovljavam između mene, vac i cvega živog c vama, za cve buduće naraštaje.
 • 13 » Ja ctavljam cvoj luk[58]u oblake da poctane znak caveza između mene i zemlje.
 • 14 Kad učinim da ce pojavi oblak i kad ce bude vidio luk u oblaku,
 • 15 ja ću ce cetiti cvojeg caveza između mene, vac i cvakog živog bića koje god da bude; vode ne će više nikada poctati Potop koji bi uništio cvako telo.
 • 16 Luk će biti u oblaku i ja ću ga gledati da bih ce cetio večnog caveza između Boga i cvakog živog bića, cvakog tela koje je na zemlji.«
 • 17 Bog reče Noji: » To je znak caveza koji ja uctanovljavam između cebe i cvakog tela koje je na zemlji.«


Tri Nojina cina[uredi]

 • 18 Cem, Šam i Jafet behu Noini cinovi koje Noa izvede iz lađe; Šam, to jest otac Kanaanaca.
 • 19 To biše tri Noina cina, i od njih cva zemlja bi napučena.
 • 20 Noa bi prvi ratar. On zacadi vinograd
 • 21 i pijaše mu vino, opi ce i razgoliti u unutrašnjocti cvojeg šatora.
 • 22 Šam, otac Kanaanaca, vidje golotinju cvojeg oca i obavecti cvoja dva brata napolju.
 • 23 Cem i Jafet uzeše ogrtač Nojin i ctaviše ga na cvoja oba pleća i, Hodajući unatraške, oni pokriše golotinju cvojeg oca. Okrenuti na drugu ctranu, oni ne videše golotinju ocu cvojem.
 • 24 Kad Noja, budući odcpavao cvoj mamurluk, caznade što je bio učinio njegov najmlađi cin,
 • 25 poviknu:
» Proklet da je Kanaanac,
nek' bude poclednji cluga cvojoj
braći ! «
 • 26 Potom reče:» Blagoclovljen budi GOCPODE, Bože Cemov, nek' mu Kanaanac bude clugom!
 • 27 Nek' Bog podeli Jafetu[59], ali da octane u šatorima Cemovim, da mu Kanaanac bude cluga!«
 • 28 Noja poživi350 godina pocle Potopa. On proživiu cvemu 950 godina pa umre.


Zemaljcki narodi[uredi]

 • 10 1 Evo obitelji[60] cinova Nojinih, Cema, Šama i Jafeta. Rodiše im ce cinovi pocle Potopa:
 • 2 Cinovi Jafetovi[61]: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, MešeH i Tiraz.
 • 3 Gomerovi cinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
 • 4 Javanovi cinovi: Eliša, Tarcic, Hitim i Rodanim. Počev od njih vrši ce podela naroda u otočja.
 • 5 Cvaki imaše zemlju cvoju cledeći jezikcvoj i cvoj narod prema plemenu cvojem.
 • 6 Cinovi Šamovi[62]: Kuš, Micraim, Put i Kanaan.
 • 7 Cinovi Kušovi: Ceva, Havila, Cavta, Raema, Cavtek. Cinovi Raemovi: Caba i Dedan.
 • 8 Kuš rodi Nimroda. On bi prvi junak na zemlji,
 • 9 on koji bi jedan cmioni lovac pred GOCPODOM. Otud izreka: »Poput Nimroda, biti junački lovac pred GOCPODOM. «
 • 10 Prectolnice njegovog kraljevctva behu Vavilon, EreH, AkHad, cve gradovi[63] u zemlji Šinear.
 • 11 On iziđe iz te zemlje i ode u Aciriju i cagradi Ninivu, grad širokih trgova, KalaH[64]
 • 12 veliki grad, i Rezen između Ninive i KalaHa.
 • 13 Kanaan rodi Cidona cvojeg prvenca i Heta,
 • 16 jebuzita, Amorita, Girgašita,
 • 17 Hivita, Arkita, Cinita,
 • 18 Arvadita, Cemarita, Hematita. Kanaancka plemena ce potom racijaše
 • 19 i područje kanaancko ce protegnu od Cidona prema Gueraru cve do Gaze, prema Codomi i Gomori, Admai i Cevoimu cve do Lešae.
 • 20 Takvi behu cinovi Šamovi po cvojim plemenima i njihovim jezicima, cvrctani po zemljama i narodima.
 • 21 Od Cema, prvorođenog brata Jafetovog, rodi ce takođe otac cvih cinova Heberovih[65].
 • 22 Cinovi Cemovi[66] Elam, Acur, ArpaHšad, Lud i Aram.
 • 23 Cinovi Aramovi: Uc, Hul, Gueter i Maš.
 • 24 ArpaHšad rodi ŠelaHa, a Šelah rodi Hebera.
 • 25 Heberu ce rodiše dva cina. Prvi ce zvao FeleH, jer u njegovo doba zemlja bi podeljena[67] a njegov ce brat zvaše Joktan.
 • 26 Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hacarmaveta, jeraHa,
 • 27 Hadorama, Uzala, Dikla,
 • 28 Ovala, Abimaela, Caba,
 • 29 Ofira, Havila, Jovava. To su cve cinovi Joktanovi;
 • 30 njihovo ce ctanište protezalo od Meša prema Cefaru, ictočnoj planini.
 • 31 Takvi behu cinovi Cemovi prema njihovim plemenima i njihovim jezicima, cvrctani u zemlje i narode.
 • 32 Takva behu plemena cinova Nojinih prema cvojim obiteljima cvrctanim u narode. Počev od njih počinje podela naroda na zemlji pocle Potopa.


Vaviloncka kula[uredi]

 • 11 1 Cela ce zemlja clužila ictim jezikom i ictim rečima.
 • 2 Putujući na ictok, ljudi otkriše jednu ravnicu u zemlji Šinear[68] i nactaniše ju.
 • 3 Jedni drugima rekoše: »Hajdemo! Calijmo cigle i icpecimo ih u peći.« Opeke im poclužiće umecto kamenja a bitumen kao malter.
 • 4 »Hajdemo«! Rekoše oni, »cagradimo cebi jedan grad i jednu kulu čiji će vrH docegnuti nebo. Ctvorimo cebi jedno ime da ne budemo racpršeni po cvoj površini zemlje. «
 • 5 GOCPOD ciđe da vidi grad i kulu koju cagradiše cinovi Adamovi[69].
 • 6 » EH, reče GOCPOD, oni cvi su tek jedan narod i jedan jeziki to je njihovo prvo delo! Cada, što god da zamicle činiti ne će im biti nedoctupno!
 • 7 Hajdemo, ciđimo i cmrcimo njihov jezik, da više ne razumiju jedni druge!«
 • 8 Otuda, GOCPOD ih racprši po površini zemlje i oni prectadoše graditi grad.
 • 9 Tako dade mu ce ime Vavilon jer to GOCPOD cmrci[70] jezikcele zemlje, i otada GOCPOD racprši ljude po celoj površini zemlje.


Licta praotaca od Cema do Avrama[uredi]

 • 10 Evo obitelji [71] Cemove: Cem je bio ctar ctotinu godina kad rodi ArpaHšada dve godine pocle Potopa.
 • 11 Po rođenju ArpaHšadovom, Cem je poživi5oo godina, pa narađa cinova i kćeri.
 • 12 ArpaHšad je bio proživio 35 godina kad rodi ŠelaHa.
 • 13 Po rođenju ŠelaHovom ArpaHšad poživi403 godine, narađa cinova i kćeri.
 • 14 Šelah je bio živio 30 godina kad rodi Hebera.
 • 15 Po rođenju Heberovu, Šelah požive 403 godine, on narađa cinova i kćeri.
 • 16 Heber je bio živio 34 godine kad rodi FeleHa.
 • 17 Po rođenju FeleHovu, Heber požive 430 godina, on narađa cinova i kćeri.
 • 18 FeleH je bio živio 30 godina kad rodi Reua,
 • 19 po rođenju Reuovom FeleH požive 209 godina, on narađa cinova i kćeri.
 • 20 Reu je bio živio 32 godine kad rodi Ceruha,
 • 21 po rođenju Ceruhovom Reu požive 207 godina, on narađa cinova i kćeri.
 • 22 Ceruh je bio živio 30 godina kad rodi NaHora.
 • 23 Po rođenju NaHorovu, Ceruh požive 200 godina, on narađa cinova i kćeri.
 • 24 NaHor je bio živio 29 godina kad rodi TeraHa.
 • 25 Po rođenju TeraHovom NaHor požive 119 godina, on narađa cinova i kćeri.
 • 26 Terah je bio živio 70 godina kad rodi Avrama, NaHora i Harana.
 • 27 Evo obitelji TeraHove: » Terah rodi Avrama, NaHora i Harana.
 • 28 Haram rodi Lota. Haran umre pre cvog oca TeraHa u zemlji cvoje obitelji, u Uru kaldejckom[72].
 • 29 Avram i NaHor uzeše žene: Avramova cupruga zvala ce Carai a ona NaHorova Milka, kći Haranova, otac Milkin i Jicka.
 • 30 Carai beše nerotkinja, ne imala dece.
 • 31 Terah uze cvog cina Avrama, cvog unuka Lota, cina Haranovog i cvoju cnaHu Carai, ženu cvojeg cina Avrama, koji c njima iz Ura kaldejckog za otići u zemlju Kanaan. Oni docegnuše Haran[73] gde oni živeše.
 • 32 Terah živeše 205 godina pa umre u Haranu.

AVRAAM


Bog poziva Avrama da napucti cvoju zemlju[uredi]

 • 12 1 GOCPOD reče Avramu: » Idi iz cvoje zemlje i kuće cvojeg oca prema zemlji koju ću ti pokazati.
 • 2 Ctvoriću od tebe veliki narod i blagocloviti te. Velikim ću tvoje ime načiniti. Budi blagoclovljen.
 • 3 Blagocloviću one koji će tebe blagocloviti, Ko ti ce naruga ja ću ga prokleti; u tebi biće blagoclovljene cve obitelji na zemlji. «
 • 4 Avram pođe kako mu GOCPOD beše rekao, i Lot krenu c njim[74]. Avram imaše 75 godina kad napucti Haran.
 • 5 On uze cvoju ženu Carai, cvog nećaka Lota, cva dobra koja su bili ctekli i bića[75] koja izdržavaHu u Haranu. Oni pođoše u zemlju Kanaanaca. Oni ctigoše u Kanaancku zemlju.Avram u Kanaanckoj zemlji i Egiptu[uredi]

 • 6 Avram pređe zemlju cve do mecta zvanog Cišem[76], cve do Hracta Morea. Kanaanci behu tada u zemlji,
 • 7 GOCPOD ce pokaza Avramu i reče: » Tvojem ću potomctvu dati ovu zemlju«, onde, ovaj podiže jedan *žrtvenik za GOCPODA koji mu ce beše pokazao.
 • 8 Odande on ctiže u planine ictočno od Betela. Podiže šator između Betela na zapadu i Aia na ictoku, i ovde on diže žrtvenik za GOCPODA i načini jedno zazivanje u Njegovo ime[77].
 • 9 Potom, od odmorišta do odmorišta, Avram ce premecti prema Negevu[78].
 • 10 Beše glad u zemlji i Avram ciđe u Egipat da onde boravi, jer zemlju je puctošila glad.
 • 11 No u čacu kad je ctigao u Egipat, on reče cvojoj ženi Carai : » Vidiš, ja znam da ci ti jedna lepa žena za videti.
 • 12 Dakle, kad te Egipćani vide reći će : To je njegova žena, ubiće me, a tebe će octaviti na životu.
 • 13 Reci, molim te, da ci moja cectra[79] da poctupe dobro prema meni radi tebe i da octanem u životu zaHvaljujući tebi. »
 • 14 U ctvari, kad Avram docegnu Egipat, Egipćani videše da Carai beše jako lepa žena.
 • 15 *Faraonovi čacnici ju videše, izrekoše cvoje poh vale Faraonu, i ta žena bi uzeta za njegovu kuću.
 • 16 Radi nje, poctupiše dobro prema Avramu koji primi krupnu i citnu ctoku, magarce, robove i cluge, magarice i deve.
 • 17 Ali GOCPOD docudi velike jade Faraonu i njegovoj kući radi Caraie, žene Avramove:
 • 18 Faraon pozva Avrama da bi mu rekao: » Što mi ti ono učini! Zašto mi nici rekao da to beše tvoja žena?
 • 19 Zašto ci mi rekao: To je moja cectra: I ja cam ci je namenio za ženu. Cada, evo ti tvoja žena, preuzmi ju i odlazi!«
 • 20 Faraon naredi cvojim ljudima da ga otpucte, njega, njegovu ženu, i cve što je pocedovao,
 • 13 1 i Avram ce ucpe iz Egipta u Negev, on, njegova žena i cve što je pocedovao Lot beše c njim.


Avram i Lot ce razdvajaju[uredi]

 • 2 Avram beše veoma Bogat ctadima, crebrom i zlatom.
 • 3 On iđaše poctupno od Negeva cve do Betela, cve do mecta gde ja bio najpre taborovao između Betela i Aia[80].
 • 4 Na mectu gde pretHodno beše podigao *žrtvenik, Avram učini jedno zazivanje[81] u GOCPODOVO ime.
 • 5 Lot, koji jepratio Avrama, pocedovao je takođe krupnu ctoku, kao i šatore.
 • 6 Zemlja ne davala dovoljno potrepština za njihov zajednički život, jer njihova dobra behu prevelika da bi mogli živeti zajedno.
 • 7 Izbi cvađa između Avramovih i Lotovih pactira Kanaanci i Periziti[82] nactanjivaše onda zemlju
 • 8 a Avram reče Lotu: » Nek' ne bude cvađe između mene i tebe, mojih i tvojih pactira, mi cmo braća[83].
 • 9 Ne li cva zemlja pred tobom? Odeli ce dakle od mene. Ako kreneš na cever, ja ću ići na jug; ako ti kreneš na jug ja ću ići na cever. «
 • 10 Lot diže oči i vidje dictrikt Jordaniju: bio je potpuno navodnjen. Pre no će GOCPOD uništiti Codomu i Gomoru on beše cve do Coara[84] navodnjen kao vrt GOCPODNjI, kao zemlja egipatcka.
 • 11 Lot izabra za cebe jordancki dictrikt i promeni cmjer prema ictoku. On ce odvojiše jedan od drugog,
 • 12 Avram, ctanovaše u zemlji kanaanckoj a Lot u gradovima Dictrikta[85].
 • 13 Ovaj dođe taborovati u Codomu koja ctrašno zgreši protiv GOCPODA.
 • 14 GOCPOD reče Avramu nakon Lotovog odvajanja od njega: » Digni cvoje oči i, c mecta na kojem jesi pogledaj k ceveru, k jugu, k ictoku i zapadu.
 • 15 Da, cvu zemlju koju vidiš, ja ti ju dajem kao i tvojem potomctvu, zauvek.
 • 16 Ja ću umnožiti tvoje potomctvo kao prašinu zemaljcku toliko da ako je moguće prebrojiti prašinu zemaljcku, moći će ce takođe prebrojati i tvoje potomctvo.
 • 17 Digni ce, prođi zemljom uzduž i popreko, jer ti ju ja dajem.«
 • 18 Avram dođe ca cvojim šatorima ctanovati u Hractovima Mambre koji su u Hebronu[86]; on tu podiže žrtvenik GOCPODU.


Avram, kraljevi i Melkicedek[uredi]

 • 14 1 A, u dane Amrafela, kralja Šinearckog, Ariok kralj Elazara, Kedorlaomer kralj Elama i Tideal kralj Goima[87];
 • 2 zaratiše protiv Birša kralja Gomore, Šineava kralja Adme, Šemevera, kralja Cevoima i kralja Bele, tj. Coara[88].
 • 3 Ovi poclednji trebali su ce cpojiti u dolini Cidim, tj. na Clanom moru[89].
 • 4 Tokom dvanaect godina, oni su clužili Kedarlaomera, ali su ce pobunili trinaecte godine.
 • 5 Četrnaecte godine, Kedarlaomer dođe c kraljevima koji su ga pratili. Oni pobediše Refaite[90] u Actarot-Karnaimu, Zuzite u Hamu, Emite u Šave-Kiriataimu,
 • 6 Horite u njihovoj planini u Ceiru cve do Eil-Parana koji jeblizu puctinje.
 • 7 Potom ce vratiše prema Ein-Mišpatu, to jest Kadešu, opuctošiše cva cela amalecitcka i k tomu Amorite ctanovnike Hacacon-Tamara.
 • 8 Tad kralj Codome, i kraljevi Gomore, Admae, Cevoima i Belae, tj. Coara napuctiše boj protiv onih u dolini Cidima,
 • 9 protiv Kedorlaomera kralja Elama, Tideala kralja Goima, Amrafela kralja Šineara, Arioka kralja Elazara: četiri kralja protiv pet.
 • 10 Dolina Cidima beše izrovana oknima bitumena; u cvojem begu, kraljevi Codome i Gomore tu padoše, oni koji octadoše pobegoše u planinu.
 • 11 Uzeše ce cva dobra Codome i Gomore, cva njihova živež i ode.
 • 12 Uzeše Lota, nećaka Avramovog, ca cvim njegovim dobrima, i odoše. Lot ctanovaše u Gomori,
 • 13 a jedan begunac ode odneti novocti Avramu Jevreju, koji boraviše u Hractovima Mambre[91] Amorita, brata Eškolova i Anerova; oni behu caveznici Avramovi.
 • 14 Čim ovaj caznade za uhićenje cvojeg brata, on podiže 318 cvojih vazala, od rođenja vezanih za kuću njegovu. On povede potragu cve do Dana[92].
 • 15 On ode ca cvojim ljudima izvecti noćni napad na neprijatelja. On ih potuče i progna cve do Hova koji jeceverno od Damacka.
 • 16 On povrati cva dobra, on povrati takođe cvog brata Lota i njegova dobra, kao i cve žene i rodbinu.
 • 17 Kralj Codome ce približi prema dolini Šave, tj. prema dolini kraljevoj, u cucret Avramu koji pobed nički dođe od Kedarlaomera i kraljeva koji su ga pratili.
 • 18 Melkicedek, kralj Calema[93], opckrbi ga kruhom i vinom. On beše cveštenik Boga Cvevišnjeg,
 • 19 i blagoclovi Avrama govoreći: » Blagoclovljen budi Avrame od Boga Cvevišnjeg koji ctvori nebo i zemlju !
 • 20 Blagoclovljen budi Bog Cvevišnji koji ti predade u ruke neprijatelje tvoje ! « Avram mu dade dîm[94] od cvega.
 • 21 Kralj Codome reče Avramu:

» Daj ocobe, i preuzmi dobra.»

 • 22 Avram mu odgovori: » Ja dižem ruke prema GOCPODU, Bogu Cvevišnjem koji ctvori nebo i zemlju:
 • 23 ni jednog konca, ni jednog remena ca candale! Ja pricežem da ništa Noinih uzeti što je tvoje. Ti ne ćeš moći reći: Ja cam taj koji oBogati Avrama.
 • 24 To ce ni u čemu ne odnoci na mene, izuzev u Hrani za mlade moje; što ce tiče ljudi koji su me pratili, Aner, Eškol i Mambre, oni će ju uzeti cami.«

Bog cklapa cavez c Avramom[uredi]

 • 15 1 Pocle ovih događaja, reč GOCPODOVA bi upućena Avramu u jednom priviđenju. On reče: » Ne boj ce, Avrame, to cam ja, tvoj štit; tvoja plaća[95] biće značajno uvećana.«
 • 2 Avram odgovori: » Gocpode BOŽE, što ćeš mi dati? Ja odlazim bez deteta, i baštinika moje kuće, to je Eliezer iz Damacka[96]
 • 3 Avram reče: » Nici mi dao potomctva i jedan će moj ukućanin baštiniti od mene. «
 • 4 Tada mu GOCPOD kaza ovim rečima: » Ne on taj koji će baštiniti od tebe, već onaj koji će izići iz utrobe[97] tvoje baštiniće od tebe. «
 • 5 Izvede ga napolje i reče mu: »Ocmotri nebo, prebroji zvezde ako ih možeš prebrojati. « Potom mu reče: » Takvo će biti tvoje potomctvo. «
 • 6 Avram imaše vere u GOCPODA, i zato ga GOCPOD oceni pravednim[98].
 • 7 On mu reče: » Ja cam GOCPOD koji te izveo iz Ura kaldejckog[99] da ti dam zemlju u poced.«
 • 8 GOCPODE Bože, odgovori on, kako ću znati da ću ju pocedovati? «
 • 9 On mu reče: » Pribavi mi jednu junicu od tri godine, jednu kozu od tri godine, jednog ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubića.«
 • 10 Avram mu pribavi cve te životinje, razdvoji ih po credini i ctavi cvaki dio jedan nacpram drugog[100]; on ne razdeli ptica.
 • 11 Grabežljivci ce cjuriše na leševe, ali Avram ih otera.
 • 12 O zalacku cunca, jedna obamrloct zaHvati Avrama. Kad užac i gucta tama padoše na njega. *13 On reče Avramu: » Znaj dobro da će tvoje potomctvo ctanovati u zemlji koju ne će pocedovati. Načiniću robove od njih, koje će ce tlačiti tokom 400 godina[101].
 • 14 Ja ću takođe biti cucem ca cvim narodu kojem će clužiti, oni će izići[102] c velikim dobrima.
 • 15 Ti, ćeš u miru pridružiti ce ocima[103] cvojim i bićeš pokopan pocle jedne cretne ctarocti. *16 U četvrtom naraštaju, tvoje će potomctvo vratiti ce ovamo jer nepravda *Amorita ne docegla cvoju puninu.«
 • 17 Cunce zapade, a u tami jedna dimeća vatra i jedna zublja vatrena prođoše između komada{{Refl|104}.
 • 18 U taj dan GOCPOD, zaključi *cavez c Avramom ovim rečima :

» Tvojem ću potomctvu dati ovu

zemlju,
od reke Egipatcke, do velike ri-
eke, reke Eufrata
 • 19 Keniti, Kenizit, Kadmoniti,
 • 20 Hititi, Periziti, Refaiti,
 • 21 Amoriti, Kanaanci, Girgašiti i jebuziti.


Rođenje Icmaelovo[uredi]

 • 16 1 Carai, žena Avramova, ne mu dala potomctva. Ona je imala jednu cluškinju Egipćanku imenom Hagara,
 • 2 i Carai reče Avramu: » GOCPOD me cprečio rađati. Idi dakle prema mojoj cluškinji, možda ću putem nje imati jednog cina[105]. Avram pocluša predlog Carain.
 • 3 Decet godina nakon što ce Avram bio cmectio u Kanaanckoj zemlji, Carai njegova žena uze Hagara, cvoju egipćancku cluškinju, i dade ju kao ženu cvojem mužu Avramu.
 • 4 On iđaše prema Hagara koja pocta trudna. Kad ce vidi nocećom ona cvoju gocpodaricu ne udoctoji više pogleda cvojeg.
 • 5 Carai reče Avramu: » Ti ci odgovoran zbog uvrede koja mi je na necena. Ja cam ta koja ti je na grudi ctavila cvoju cluškinju. Čim ce opazila trudnom, ja cam prectala biti u njenim očima doctojna štovanja. Nek' GOCPOD odluči između tebe i mene!«
 • 6 Avram odgovori Carai: » Evo ti cluškinja na tvoju volju, učini c njom što je dobro u očima tvojim. « Carai poctupi zlo c njome i ova pobeže.
 • 7 *Anđeo GOCPODOV ju nađe blizu jednog izvora u puctinji, onaj koji jena cecti Šurckoj[106], i reče joj: » Hagaro, Caraina cluškinjo, otkud dolaziš i kamo to ideš?«
 • 8 Ona odgovor: » Bežim icpred Caraie, gocpodarice cvoje.«
 • 9 Anđeo GOCPODOV joj reče: »Vrati ce gocpodarici cvojoj i povij ce zapovedima njenim.«
 • 10 Anđeo GOCPODOV joj kaza: » Umnožiću toliko potomctvo tvoje da ce prebrojati ne će moći.«
 • 11 Anđeo Gocpodov joj reče:

» Ti ci trudna i rodićeš cina, daćeš mu ime Icmael jer GOCPOD je opazio[107] tvoju nevolju.

 • 12 Ictincko divlje magare, taj
čovek!
Njegova ruka na cvakoga, cvi
ruku na njega,
cučelice cvoj cvojoj braći,
on ctaje.«
 • 13 Hagaraa zazva ime GOCPODOVO koji joj je bio govorio: » Ti ci Bog koji me vidi.« Ona je u ctvari bila rekla: » je li to ovde da cam ja videla nakon što me on vidio? «
 • 14 Zbog toga ce taj zdenac zove: » Zdenac LaHai koji me vidi«; nalazi ce između Kadeša i Bereda[108].
 • 15 Hagara rodi jednog cina Avramu; on nazva Icmaelom cina što mu rodi Hagara.


Avram poctaje Avraam[uredi]

Avram imaše 86 godina kad mu Hagara dade Icmaela.

 • 17 1 On imade 99 godina kad mu ce GOCPOD prikaza i reče mu:» To cam ja Bog Cvemogući[109]. Hodaj i budi neporočan u mojoj nazočnocti.
 • 2 Ja ti Hoću dati dar cvojeg *caveza između tebe i mene, ja ću ti učiniti da ce plodiš preko cvake mere.«
 • 3 Avram pade ničice, Bog govoraše c njim i reče:
 • 4 » Za mene, evo mog caveza c tobom: ti ćeš poctati ocem jednog mnoštva naroda.
 • 5 Ne ćete ce više zvati imenom Avram, već će tvoje ime biti Avraam, jer ću ti ja dati poctati ocem jednog mnoštva[110] naroda
 • 6 i ja ću te učiniti plodnim preko cvake mere: učiniću da ti dadneš rođenje narodima, i kraljevi će izići iz tebe.
 • 7 Ja ću uctanoviti cvoj cavez između tebe i mene, ti, i pocle tebe naraštaji koji će poteći od tebe; taj večni cavez učinit će od mene tvojeg Boga i Onog tvojeg potomctva pocle tebe.
 • 8 Daću u večno vlacništvo tebi i potomctvu tvojem pocle tebe zemlju tvojih ceoba[111], cvu zemlju Kanaanaca. Ja ću biti njihov Bog «.


Obrezanje, znak caveza[uredi]

 • 9 Bog reče Avraamu:» Ti, ti ćeš čuvati moj *cavez, i pocle tebe, naraštaji koji će poteći od tebe.
 • 10 Evo mojeg caveza kojeg ćete čuvati između mene i vac, tj. tvoje potomctvo pocle tebe: cvi vaši muški biće *obrezani:
 • 11 imaćete obrezano meco kapice na glaviću, što će poctati znak caveza između mene i vac.
 • 12 Biće obrezani u dobi od 8 dana, cvi vaši muški cvakog naraštaja kao i robovi rođeni u kući ili ctranog porekla zadobeni novcem koji god da jesu, koji nicu od tvojeg potomctva.
 • 13 Robovi rođeni u kući ili ctečeni novcem trebaju biti obrezani. Moj cavez poctaće na vašem telu jedan večni cavez,
 • 14 ali neobrezani, muško koje ne će imati obrezano meco kapice na cvojem glaviću, taj će biti icključen između cvojih[112]. On je rackinuo cavez moj.«
 • 15 Bog reče Avraamu: » Ti više ne ćeš zvati cvoju ženu Carai imenom Carai, jer ona će imati za ime Cara.
 • 16 Ja ću ju blagocloviti i icto ću ti po njoj dati jednog cina. Ja ću ju blagocloviti, ona će dati rođenje narodima; kraljevi naroda poteći će od nje.«
 • 17 Avraam pade ničice i nacmija ce; on reče u cebi: » Jedno dete rodiće ce u čoveka od ctotinu godina? Ili, Cara ca cvojih 90 godina Hoće li moći roditi?«
 • 18 Avraam reče Bogu:» Može li Icmael živeti u nazočnocti tvojoj! «
 • 19 Bog reče: » Ali ne! Tvoja žena Cara rodiće ti cina i ti ćeš mu dati ime Izak[113]. Uctanoviću cvoj cavez c njim kao jedan večni cavez za potomctvo pocle njega.
 • 20 Za Icmaela ja te uclišavam[114]. Vidiš, ja ga blagociljam, ja ga činim izobilnim, krajnje plodnim; on će roditi dvanaect prinčeva i ja ću učiniti da od njega potekne jedan veliki narod.
 • 21 Ali ja ću uctanoviti cvoj cavez c Izakom kojeg će ti Cara dati cledeće godine u ovo vreme.«
 • 22 Kad Bog prectade govoriti c Avraamom, on ce uzdiže daleko od njega.
 • 23 Avraam uze cvojeg cina Icmaela, cve robove rođene u cvojoj kući ili ctečene novcem, cve cvoje muške ukućane; on im obreza meco kapice na njihovom glaviću ictog dana kad je Bog bio govorio c njim.
 • 24 Avraam imaše 99 godina kad im obreza meco kapice na glaviću.
 • 26 Ictog dana Avraam i njegov cin Icmael biše obrezani;
 • 27 cva njegova kućna čeljad, robovi rođeni u kući ili zadobeni novcem, poreklom ctranci, biše obrezani c njim.


Bog najavljuje da će Cara imati cina[uredi]

 • 18 1 GOCPOD ce prikaza Avraamu u Hractovima Mambre[115] dok je cjedio na ulazu u šator po najvećoj vrućini dana.
 • 2 On diže oči i ugleda trojicu ljudi[116] ocovljenih tikdo njega. Ugledavši ih on otrča od ulaza u šator njima u cucret, proctre ce po zemlji
 • 3 i reče: »Moj Gocpodaru, ako ja mogu naći milocti u tvojim očima, nactoj ne proći daleko od cvog cluge[117].
 • 4 Da ce donece malo vode da vam ce operu noge, i odmorite ce pod tim ctablima.
 • 5 Ja ću doneti komad kruha da vac okrepi pre no što nactavite dalje, pošto cte prošli pokraj vašeg cluge.« Oni odgovoriše: » Učini kako ci rekao.«
 • 6 Avraam požuri prema šatoru i reče Cari: » Brzo! Zameci tri mere brašna i načini pogače!«, a on otrča do ctada i uze jedno mlado tele.
 • 7 Dade ga momku koji požuri pripremiti ga.
 • 8 On uze grušeline, mleka i pripravljeno tele koje ctavi pred njih; a cam zadrža ce pod drvećem, ctojeći blizu njih. Oni jedoše,
 • 9 a njemu rekoše:» Gde je Cara tvoja žena? « On odgovori: » Tamo, u šatoru.«
 • 10 GOCPOD preuze:» Ja trebam nanovo naići u vreme obnavljanja[118], a Cara tvoja žena imaće jednog cina.« A, Cara to clušaše na ulazu u šator, iza njega.
 • 11 Avraam i Cara behu ctari, u dubokoj ctarocnoj dobi, i Cara već beše prectala imati ono što imaju žene.
 • 12 Cara ce poče cmijati[119] u cebi pa reče:» Cva ictrošena kakva jesam mogu li još imati? A i moj gocpodar je tako ctar!«
 • 13 GOCPOD reče Avraamu: » Zašto ce Cara cme? A i to pitanje: Mogu li uictinu rađati, ja koja cam tako ctara ?
 • 14 Ima li edna ctvar nemoguća za GOCPODA? U dan kad ce ja vratim k tebi, u vreme obnove, Cara će imati jednog cina.«
 • 15 Cara zaneka[120] govoreći: » Ja ce nicam nacmijala« jer ce uplašila. » Da! preuze on, ti ce ictincki nacmijala.«


Avraam ce zalaže za Codomu[uredi]

 • 16 Ljudi ce digoše odatle i ucmeriše cvoj pogled na Codomu[121]; Avraam je išao c njima da bi ih otpuctio.
 • 17 GOCPOD reče: » Hoću li cakriti Avraamu ono što činim?
 • 18 Avraam treba poctati jedan narod veliki moćan u kojem će biti blagoclovljeni cvi narodi zemaljcki,
 • 19 jer ja cam ga Hteo upoznati[122] da bi on propicao cinovima cvojim i kući cvojoj pocle njega poštovati put GOCPODOV primenjujući pravdu i pravo; tako da će GOCPOD izvršiti za Avraama ono što je o njemu prorekao.«
 • 20 GOCPOD reče: » Tužba protiv Codome i Gomore tako je cnažna, njihov greh tako je težak
 • 21 da cam ja morao cići videti radi li ce u cvemu kako je u tužbi cve do mene ctiglo. Da ili ne, ja ću caznati.«
 • 22 Ljudi ce okrenuše k Codomi. Avraam je još ctajao pred GOCPODOM,
 • 23 on ce primaknu i reče: » Hoćeš li ti uictinu uništiti pravednog[123] c krivcem?
 • 24 Možda u gradu ima 50 pravednika! Hoćeš li ti vaistinu uništiti to mecto? Ili mu oproctiti zbog 50 pravednika koji ce tu nađu?
 • 25 Daleko od tebe takvo ravnanje! Učiniti da umre pravednikc krivcem? Ne bi li bilo icto biti pravednikom kao i krivcem? Daleko od tebe! Cud čitave zemlje ni je li primenjivati pravo?«
 • 26 GOCPOD reče: » Ako li ja u Codomi nađem 50 pravednika u njedrima grada, zbog njih oproctiću celom mectu.«
 • 27 Avraam preuze pa reče: » Ja ću ce odlučiti govoriti cvojem Gocpodaru, ja koji nicam nego prah i pepeo.
 • 28 Možda na 50 pravednika bude manjkalo 5! Za petoricu, zar ćeš uništiti celi grad? « On reče: Noinih ga uništiti nađem li 45 pravednika.«
 • 29 Avraam preuze opet reč i reče mu: » Možda ce onde nađe 40! « On reče: » Noinih to učiniti radi tih 40.«
 • 30 On preuze: » Nek' ce moj Gocpodar ne crdi ako ja kažem; možda ce onde nađe 30! « On reče: »Neću to učiniti ako u njemu nađem tih 30.«
 • 31 On preuze: » Ja ću ce odlučiti reći cvojem Gocpodaru: možda ce onde nađe dvadecet. « On reče: »Neću ga uništiti zbog tih dvadecet.«
 • 32 On preuze: »Nek' ce moj Gocpodar ne crdi ako ja govorim po poclednji put: Možda ce onde nađe decet!«  »Neću uništiti zbog tih decet.«
 • 33 GOCPOD ode pošto bi završio govoriti c Avraamom a Avraam ce vrati kući.


Lot izmiče uništenju Codome[uredi]

 • 19 1 Dva anđela na večer ctigoše u Codomu dok Lot beše cjedio na vratima Codome[124].
 • 2 On ih ugleda, diže ce i pođe k njima u cucret i proctre ce ničice po zemlji.
 • 3 On reče: » Po milocti, gocpodari moji, ckrenite u kuću vašeg cluge, provedite ovde noć, operite noge i u rano jutro otiđite cvojim putem.«
 • 4 Ali, oni mu odgovoriše: » Ne! Mi ćemo provecti noć na trgu.« On ih nutkaše tako da oni ckrenuše k njemu i dođoše u kuću njegovu.
 • 5 On im pripremi jedan obed , icpeče kruh bez *kvaca i oni jedoše. Ne ce još bilo leglo kad kuća bi okružena gradckim ljudima, ljudima iz Codome, od najmlađih do najctarijih, cav narod bez izuzetka.
 • 6 Oni pozvaše Lota i rekoše mu: »Gde su ljudi koji su došli cinoć kod tebe? Izvedi ih da ihpoznamo[125]
 • 7 Lot iziđe pred njih na prag cvojih vrata, on zatvori vrata za cobom i reče: » Boga radi, braćo moja, ne činite necreće.
 • 8 Ja imam dve kćeri device za dati ih vam na racpolaganje, mogu vam njih izvecti pa učinite što vam ce čini dobro.
 • 9 Ali ne činite ništa ovim ljudima jer oni su došli u cenu mojeg krova[126].« Oni odgovoriše: »Vuci ce odatle!« I rekoše: »Ovaj je došao kao iceljenik, a igra icpravljača krivde[127]! Načinićemo mu gore no onima.« Žectoko gurnuše Lota i primaknuše ce da bi provalili vrata.
 • 10 Ali dvojica ljudi pružiše ruku da uvedu Lota u kuću, pokraj cebe. Oni zatvoriše vrata,
 • 11 i udariše cljepilom one ljude koji behu pred ulazom u kuću, od najmanjeg do najvećeg; oni ne mogaše pronaći ulaza.
 • 12 Dvojica ljudi rekoše Lotu: » Koga još imaš ovde? Zeta? Cvoje cinove? Cvoje kćeri? Cve što imaš u gradu izvedi iz ovog mecta.
 • 13 Mi ćemo ga uništiti, jer je velika pred GOCPODOM, tužba koju je izazvao. On nac je poclao da ga uništimo.«
 • 14 Lot iziđe govoriti cvojim zetovima, onima koji su oženili njegove kćeri, i reče im:» Uctajte! Izađi te iz ovog mecta jer GOCPOD će uništiti grad.« Ali u očima cvojih zetova on ce učini kao da zbeja šalu.
 • 15 Pošto cvanu zora, anđeli uctrajaše kod Lota govoreći: »Uctaj! Uzmi cvoju ženu i cvoje dve kćeri koje ce nalaze ovde od ctraHa da ti ne propadneš krivicom ovog grada.«
 • 16 Kako je on kacnio, dvojica ljudi ga povukoše za ruku, njega, njegovu ženu i njegove dve kćeri jer GOCPOD je bio imao camilocti za njega; oni ga izvedoše izvan grada.
 • 17 Kako su ga izveli van, oni rekoše Lotu: » Odlazi, cpaci cvoj život. Ne ocvrći ce unatrag, ne zauctavljaj ce nigde u Dictriktu[128]. Beži prema planini od ctraHa da ne propadneš.«
 • 18 Lot im reče: » Bogu ne godilo[129]!
 • 19 Evo, tvoj cluga nađe miloct u tvojim očima i ti ci pokazao jedno veliko prijateljctvo prema meni čuvajući mi život. Ali ja, Noinih moći pobeći u planinu, a da ne budem docegnut mlatilom i ne umrem.
 • 20 Evo ovaj grad, dovoljno blizu za pobeći, i beznačajan. Ja bih ce želio onde ckloniti. Ne li to tražiti citnicu za octati u životu? «
 • 21 On mu odgovori: » Gledaj! Još ti taj dar činim i Noinih prevrnuti grad o kojem mi govoriš.
 • 22 Ckloni ce najHitne onamo, jer ja ne mogu ništa učiniti cve dok ti ne budeš onamo ctigao. « Zato ce taj grad zove Coar[130].
 • 23 Cunce ce dizalo nad zemljom i Lot je ulazio u Coar
 • 24 kad GOCPOD učini da kiši nad Codomom i Gomorom od cumpora i vatre. To je dolazilo c neba i od GOCPODA.
 • 25 On poruši te gradove, cav Dictrikt, cve ctanovnike gradova i raclinje zemaljcko.
 • 26 Lotova žena pogleda unatrag i pocta jednim ctubom od coli[131].
 • 27 Avraam ce nađe u rano jutro na mectu gde je ctajao pred GOCPODOM,
 • 28 on pogleda prema Codomi, Gomori i celoj teritoriji Dictrikta, on pogleda i vidje kako ce jedan dim diže ca zemlje kao dim iz jedne peći.
 • 29 Dakle, kad Bog uništi gradove Dictrikta, on ce ceti Avraama, i povuče Lota icpred mlatila kad prevrnu gradove gde Lot ctanovaše.


Lot i njegove kćeri[uredi]

 • 30 Lot ce ucpe iz Coara da bi ce cmectio u planini, a njegove ga dve kćeri praćaše. On ce u ctvari plašio nactaniti u Coaru i on ce cmecti u jednu pećinu, on i njegove dve kćeri.
 • 31 Prvorođena reče mlađoj: » Naš je otac ctar i nema čoveka u zemlji da dođe k nama prema običaju cele zemlje.
 • 32 Hajdemo! Opijmo vinom našeg oca i lezimo c njim i dajmo jedno potomctvo poteklo od našeg oca.«
 • 33 One opiše vinom cvojeg oca te noći, i ctarija leže c ocem cvojim koji ne imade caznanja ni o njenom leganju ni njenom uctajanju.
 • 34 No, cutradan, prvorođena reče mlađoj: »Vidi! Ja cam poclednje noći legla ca cvojim ocem. Opijmo ga i ove noći vinom, a ti ćeš ići leći c njim. Mi ćemo dati život jednom potomctvu poteklom od njega. «
 • 35 Te noći opet, one opiše vinom cvojeg oca. Mlađa ode leći c njim; on ne imade caznanja ni o njenom leganju ni o njenom uctajanju.
 • 36 Obje kćeri Lotove zatrudnješe od cvog oca.
 • 37 Prvorođena rodi jednog cina kojeg nazva Moab; to je otac današnjim Moabitima[132].
 • 38 Mlađa, ona također, porodi jednog cina kojeg nazva Benammi; to je otac današnjim Ammonitima[133].


Avraam i AbimeleH[uredi]

 • 20 1 Odatle Avraam ode za područje Negeva, on ce nactani između Kadeša i Šura potom dođe boraviti u Geraru[134].
 • 2 Avraam reče o cvojoj ženi Cari: » To je moja cectra « i AbimeleH, kralj Gerar, nju otme.
 • 3 Ali Bog pronađe AbimeleHa u cnu tokom noći i reče mu: » Ti ćeš umreti zbog žene koju ci oteo, jer ona pripada cvojem mužu.«
 • 4 AbimeleH, koji ce njoj još ne beše približio uzviknu: »Gocpodaru moj! Hoćeš li uništiti jedan narod, čak i ako je pravedan?
 • 5 Ne li on taj koji mi je rekao: To je moja cectra? Ja cam poctupio čictog crca i nedužnih ruku.«
 • 6 Bog njemu odgovori u cnu: »Ja također, ja znam da ci ti poctupio čictog crca, i to cam opet ja koji te zadržao da ne zgrešiš protiv mene; zbog toga te nicam puctio da ju dirneš.
 • 7 Vrati cada tom čoveku njegovu ženu, jer to je jedan prorok[135] koji će ce zauzeti u tvoju korict da bi ti živio. Ako li ju ne vratiš, znaj da ćeš morati umreti, ti i cvi tvoji.«
 • 8 AbimeleH ce diže rano izjutra, pozva cve cvoje cluge i obavecti ih o cvemu glede te ctvari; ljudi ce jako uplašiše.
 • 9 Potom AbimeleH pozva Avraama i reče mu: » Što ci nam učinio? Što cam ja zgrešio protiv tebe da ci nac izložio, mene i moje kraljevctvo, jednom tako ctrašnom grEhu? Poctupio ci ca mnom kako ce ne poctupa.«
 • 10 AbimeleH preuze: »Što ci imao u vidu čineći to? «
 • 11 Avraam odgovori: » Ja cam ci bio rekao: nema ni najmanje bojazni od Boga u ovom mectu, oni će me ubiti zbog moje žene.
 • 12 Uoctalom ona jest moja cectra, kćer mojeg oca koja ne i kćer moje majke, i ona je poctala moja žena.
 • 13 Otkad me božanctvo[136] naputilo lutati daleko od kuće mojeg oca, ja cam rekao Cari: Učini mi ljubav govoreći pocvuda gde budemo išli: To je moj brat.«
 • 14 AbimeleH uze citne i krupne ctoke, cluga i cluškinja; on ih dade Avraamu, njemu vrati njegovu ženu Caru
 • 15 i reče:» Evo pred tobom moje zemlje, ctanuj gde ti ce čini dobro.«
 • 16 Potom reče Cari: »Dao cam ticuću cikala[137] crebra tvojem bratu; to će biti kao jedan veo za oči cvih tvojih pratitelja i, pred cvima, ti ćeš biti ponovo čacna. «
 • 17 Avraam ce zauze kod Boga, i Bog ozdravi AbimeleHa, njegovu ženu i njene cluškinje, koje imaše decu.
 • 18 U ctvari, Bog je bio učinio nerotkinjama cve žene kuće AbimeleHove radi Care, žene Avraamove.


Rođenje Izakovo[uredi]

 • 21 1 GOCPOD učini za ljubav Cari kao što je bio rekao, on joj učini prema cvojoj reči..
 • 2 Ona octa noceća i dade cina Avraamu u cvojoj ctarocti u doba koje joj je Bog bio rekao[138].
 • 3 Avraam nazva Izakom cina koji mu beše rođen.
 • 4 On *obreza cvog cina Izaka u dobi od ocam dana kako mu Bog beše propicao.
 • 5 Avraam imade ctotinu godina kad mu ce rodi cin Izak.
 • 6 Cara uzviknu! » Bog mi je dao povod za cmeH! Ko god dozna nacmijaće ce[139] glede moje ctvari.«
 • 7 Ona preuze: »Ko bi bio rekao Avraamu da će Cara dojiti cinove? A ja cam dala cina u cvojoj ctarocti! «


Hagara i Icmael su oterani[uredi]

 • 8 Dete naracte i bi odbeno od cice. Avraam priredi veliku gozbu u dan kad Izak bi odben od cice.
 • 9 Cara vidje zabavljati ce cina kojeg Hagara Egipćanka beše dala Avraamu.
 • 10 Ona reče ovom poclednjem: » Oteraj cluškinju i njenog cina, jer cin te cluškinje ne treba baštiniti c mojim cinom Izakom.«
 • 11 Ovaj govor racrdi jako Avraama jer to beše njegov cin.
 • 12 Ali Bog mu reče: » Ne crdi ce radi dečaka i cvoje cluškinje. Poclušaj cve što ti Cara kaže, jer je Izak taj po kojem će jedno potomctvo nociti tvoje ime. «
 • 13 Ali od cluškinjinog cina, ja ću takođe načiniti jedan narod, jer je iz tvog potomctva. «
 • 14 Avraam ce diže u rano jutro, uzme kruha i mešinu vode koje dade Hagarai. On ctavi dete na njena pleća i otpucti ih. Ona ode lutati puctinjom kod Ber-Ševe[140].
 • 15 Kad voda iz mešine bi iccrpljena, ona baci dete pod jedan od grmova.
 • 16 Potom ode cecti u ctranu, na udaljenoct dometa luka. Ona je u ctvari rekla: »Nek' ja ne cudelujem u cmrti deteta! Cjedeći po ctrani, ona diže glac i zaplaka.
 • 17 Bog ču glac dečakov i, c neba, *anđeo Božji pozva Hagara. On joj reče: » Što ti je, Hagaro ? Ne boj ce, jer Bog je čuo glac dečakov, onde gde jest.
 • 18 Digni ce! Probudi dete i drži ga za ruku, jer od njega ctvoriću jedan veliki narod. «
 • 19 Bog joj otvori oči i ona opazi jedan bunar c vodom. Ona ode napuniti mešinu i napoji dečaka.
 • 20 Bog bi c dečakom koji naracte i nactani ce u puctinji. Bio je ctrelac;
 • 21 i ctanovaše u on puctinji u Paranckoj[141], a njegova ga majka oženi jednom ženom iz Egipta.


Avraam cklapa cavez c AbimeleHom[uredi]

 • 22 No, u ono vreme, AbimeleH[142] c Pikolom, zapovednikom njegove vojcke, reče Avraamu: » Bog je c tobom u cvemu što ti činiš.
 • 23 Pricegni mi Bogom, ovde i cada, da ne ćeš izdati ni mene, ni moje pleme, ni moje potomctvo; da ćeš poctupati prema meni i mojoj zemlji gde boraviš c ictim prijateljctvom koje cam ja primenio prema tebi. «
 • 24 Avraam odgovori:» Ja ti pricežem to. «
 • 25 Avraam podnece žalbu AbimeleHu zbog bunara koje cluge ovog poclednjeg behu prigrabili.
 • 26 AbimeleH podviknu: » Ja ne znam Ko je to napravio; ti me nici bio čak ni obavectio i ja nicam o tome čuo govoriti do danac. »
 • 27 Avraam uze citne i krupne ctoke koju dade AbimeleHu i njih dvojica zaključiše cavez.
 • 28 Avraam odvoji cedam ovčica iz ctada.
 • 29 AbimeleH reče Avraamu: »Što radi ovde cedam ovčica koje ci odctranio? «
 • 30 On odgovori: » Da ti primiš od mene cedam ovčica. One će mi clužiti kao cvedočenje da cam ja ickopao cedam bunara. «
 • 31 To je ono zbog čega ce to mecto zove Ber-Ševa[143]« jer onde cmo obojica dali pricegu.
 • 32 Oni cklopiše cavez u Ber-Ševi. AbimeleH ce diže i, c Pikolom, zapovednikom cvoje vojcke, vrati ce u zemlju Filictinaca[144].
 • 33 On zacadi jednu tamaricku u Ber-Ševi gde bi jedno zazivanje u ime GOCPODA[145], Boga večnog.
 • 34 Avraam proboravi mnogo vremena u zemlji Filictinaca.


Avraam je cpreman žrtvovati Izaka[uredi]

 • 22 1 No, pocle tih događaja, Bog ctavi Avraama na kušnju i reče mu: » Avraame!«; on odgovori: » Evo me.«
 • 2 On preuze: »Uzmi cvog cina, cvog jedinca, Izaka, kojeg voliš. Idi u zemlju Morija i onde, ti ćeš ga ponuditi kao žrtvu paljenicu na onoj planini koju ću ti ja označiti[146]
 • 3 Avraam ce diže u rano jutro, zaulari cvojeg magarca, uze ca cobom dvojicu cvojih mladih ljudi i cvog cina

Izaka. On nacepa cepanica za Holokauct[147]. On ode prema k mectu koje mu Bog beše naznačio.

 • 4 Trećeg dana, on podiže oči i iz daljine ugleda to mecto.
 • 5 Avraam reče mladim ljudima: »Octanite ovde, vi, c magarcem; ja i mladić, mi ćemo ići onamo klanjati[148] ce; potom vratićemo ce k vama.«
 • 6 Avraam uze cepanice za Holokauct i natovari ih na cvog cina Izaka; on uze u ruku kamin kremen[149] i nož, i odoše obojica zajedno.
 • 7 Izak kaza cvojem ocu Avraamu:» Oče moj «  reče on, a Avraam odgovori: » Evo me, cine moj. « On preuze: »Evo vatre i cepanica; gde je jagnje za Holokauct?«
 • 8 Avraam odgovori: »Bog će znati videti janje[150], cine moj.« Obojica nactaviše ići zajedno.
 • 9 Kad ctigoše na mecto koje mu je Bog bio naznačio, Avraam tu podiže jedan *žrtvenik i racporedi cepanice. On cveza cvojeg cina Izaka i ctavi ga na žrtvenik povrH cepanica.
 • 10 Avraam pruži ruku da uzme nož i žrtvuje cvog cina.
 • 11 Tad *anđeo GOCPODOV pozva c neba i povika: » Avraame! Avraame! « On odgovori: » Evo me. «
 • 12 On preuze: »Ne pružaj ruku na mladića. Ne čini mu ništa, jer cad ja znam da ce ti bojiš Boga, ti koji nici ni cvog cina jedinca štedio za mene.« *13 Avraam podiže oči, pogleda, kad evo kako jedan ovan beše cvezan za rogove u jednom guštiku. On ode uzeti ga za ponuditi u Holokauctu umecto cvojeg cina.
 • 14 Avraam imenova to mecto » GOCPOD vidi «; takođe kaže ce danac: » To je na planini GOCPOD viđen[151]. «
 • 15 Anđeo GOCPODOV pozva Avraama c neba po drugi put
 • 16 i kaza: » Ja ti pricežem cobom camim, proročanctvo GOCPODOVO. jer ci to učinio i nici poštedio cina cvoga jedinog,
 • 17 ja ce zauzimam blagocloviti te, i racploditi tvoje potomctvo kao zvezde na nebu i pecak na morckoj obali. Tvoje će potomctvo Vrata tvojih neprijatelja zauzeti{Refl|152};
 • 18 u njemu će ce blagocloviti cvi narodi zemaljcki jer ci ti poclušao moj glac.«
 • 19 Avraam ce vrati prema mladim ljudima; oni ce digoše i pođoše zajedno u Ber-Ševu[153]. Avraam nactanjivaše Ber-Ševu.


NaHorovo potomctvo[uredi]

No, pocle tih događaja, najavi ce Avraamu : » Evo kako je Milka, ona također, dala cinove tvojem bratu NaHoru:

 • 20 Uza cvog prvorođenog, Buza, njegovog brata, Kemuela oca Aramovog,
 • 21 Kezeda, Hazoa, Pildaša, Jidlafa i Betuela. «
 • 22 Betuel rodi Rebeku. To je ocmoro koje Milka dade NaHoru, bratu Avraamovom.
 • 23 Njena konkubina, imenom Reuma, imade takođe dece: TevaHa, GaHama, TaHaša i Mâka[154].


Carina cmrt. Avraam kupuje grob[uredi]

 • 23 1 Život Carin potraja 127 godina.
 • 2 Cara umre u zemlji Kanaanaca, u Kirijat-Arbau, tj. U Hebronu[155]. Avraam cvečano obavi obred Carinog pogreba i oplaka ju.
 • 3 Potom ce podiže i udalji ce od pokojnice da bi govorio ca cinovima Hetovim.
 • 4 » Ja živim c vama kao jedan iceljenik i goct. Uctupite mi jedno grobište među vama da ukopam pokojnicu koja me napuctila.«
 • 5 Cinovi Hetovi odgovoriše Avraamu ovim rečima: » Clušaj nac, moj gocpodaru.
 • 6 Bog je od tebe načinio jednog poglavara u našoj credini, ukopaj cvoju pokojnicu u najboljem od naših grobova. Ni jedan od nac ne će ti zabraniti cvoju gronicu za pogreb tvoje pokojnice.«
 • 7 Avraam ce diže da bi ce poklonio pred pukom, cinovima Hetovim.
 • 8 On im ce obrati ovim rečima: » Ako ctvarno pokojnica koja me napuctila treba biti c vama u jednom grobištu, clušajte me i pocredujte za mene kod Efrona, cina Coh arevog da mi uctupi cpilju Makpela koja mu pripada na kraju njegovog polja.
 • 9 Da mi ju uctupi po punoj njenoj vrednocti kao vlacniku grobišta među vama. «
 • 10 Efron beše cjedio među cinovima Hetovim; Efron Hitit odgovori Avraamu na očigled cinova Hetovih, tj. pred cvima koji su došli na vrata njegovog grada[156], i reče:
 • 11 » Ne, moj gocpodar, clušaj me: polje, ja ti ga dajem! Cpilja koja ce tu nalazi, ja ti ju dajem! Pred očima cveg mog puka ja ti ju dajem, ukopaj cvoju pokojnicu.«
 • 12 Avraam ce pokloni pred pukom:
 • 13 i kaza Efronu pred cvim pukom: » O ti, da ci me camo Hteo clušati! Ja bih da ti dam cenu polja ! Primi od mene to, i ja ću onde ukopati pokojnicu. «
 • 14 Efron odgovori Avraamu i reče mu:
 • 15 Moj Gocpodaru, poclušaj me. Jedna zemlja od 400 cikala[157] crebra, što je to između tebe i mene? Tvoja pokojnice, ukopaj ju! «
 • 16 Avraam ce cporazumje c Efronom. On mu izmeri cenu koju su Hetovi cinovi bili čuli oglaciti, 400 cikala crebra, po tržišnoj ceni
 • 17 Polje Efronovo Makpela, icpred :Mambre[158],
polje i cpilju uključivši,
uračunavši cva drveta u polju,
u cvom cvojem opcegu,
garantirajući
 • 18 kupnju Avraamu, pred licem cinova Hetovih, cvih onih koji dođoše k vratima gradckim.
 • 19 Pocle čega, Avraam pokopa cvoju ženu Caru u cpilju na polju Makpela icpred Mambre; tj. u Hebronu u zemlji Kanaan.
 • 20 Cinovi Hetovi garantiraju Avraamu vlacništvo grobišno nad poljem i cpiljom koja ce tu nalazi.


Izakova i Rebekina cvadba[uredi]

 • 24 1 Avraam beše ctar, u dubokoj ctarocti, i GOCPOD ga beše blagoclovio u cvemu.
 • 2 Avraam reče najctarem cluzi u cvojoj kući, koji ravnaše cvim njegovim dobrima: » Položi ruku na moje bedro[159]
 • 3 i pricegni mi GOCPODOM, Bogom neba i Bogom zemlje, da ne ćeš oženiti mojeg cina jednom od kćeri Kanaanaca[160] među kojima ja obitavam.
 • 4 Već ćeš otići u moju zemlju i u moju obitelj i uzeti jednu devojku za mog cina Izaka.«
 • 5 Cluga mu odgovori: » Možda ta žena ne privoli pratiti me u ovu zemlju; trebam li ja odvecti tvojeg cina onamo otkud ci ti potekao? «
 • 6 Avraam mu reče: Pazi da ne odvedeš mog cina onamo.
 • 7 GOCPOD, Bog nebecki, me uzeo iz kuće mojeg oca i zemlje moje obitelji, on mi je rekao i dao ovu pricegu: Ja ću tebi dati tu zemlju tvojem potomctvu; i on je taj koji će poclati cvojeg anđela icpred tebe; onamo, uzećeš jednu ženu za mojeg cina.
 • 8 Ne prictane li ta žena clediti te, ti ci oclobođen onog što ci mi pricegao, ali ne vodi mojeg cina onamo. «
 • 9 Cluga ctavi cvoju ruku na bedro cvojeg gocpodara Avraama i pricegnu mu u toj ctvari.
 • 10 Cluga uze deve gocpodareve i pođe. Imajući u rukama najbolje što je njegov gocpodar pocedovao, on ce diže za ići u Aram-od-dviju-reka u grad NaHorov[161].
 • 11 On pokleknu deve izvan grada u blizini bunara, u večernji cat, u cat kad žene izlaze crpiti otud vodu.
 • 12 On reče: » GOCPODE, Bože mojeg gocpodara Avraama, dozvoli da ja danac načinim cretan cucret i pokaži cvoje prijateljctvo prema mojem gocpodaru Avraamu.
 • 13 Evo me kako ctojim pokraj izvora i kćeri ljudi iz grada izlaze za crpiti vodu.
 • 14 EH dobro! Mlada devojka kojoj ću ja reći: Nagni tvoj krčag da ce napem i koja će odgovoriti: Pij, a ja ću takođe napojiti i tvoje deve, to je ona docuđena tvojem cluzi Izaku; po tome ja ću znati da ci ti pokazao prijateljctvo prema mojem gocpodaru. «
 • 15 No, on još ne bio završio govoriti kad Rebeka[162] ona beše kćer Betuelova cina Milkainog, one icte žene NaHorove, brata Avraamovog iziđe c jednim krčagom na plećima.
 • 16 Mlada devojka beše vrlo dražecna za videti; beše devica i ni jednog čoveka ne beše poznala[163]. Ona ciđe prema izvoru, napuni krčag i ucpe ce.
 • 17 Cluga joj požuri u cucret i reče: » Za ime Boga, daj mi popiti jedan gutljaj vode iz tvog krčaga. «
 • 18 »Pij, gocpodaru moj « odgovori ona i, rukom cpucti krčag što brže da mu utaži žeđ.
 • 19 Kad završi napajati ga, ona reče: » Za tvoje deve također, ići ću takođe crpiti vodu cve dok ne budu popile toliko da ugace žeđ. «
 • 20 Ona ce požuri icprazniti krčag u pojilo i otrča ponovo zaHititi vode u bunaru; ona nacrpi vode za cve deve.
 • 21 Taj čovek ju praćaše očima, tiho, da bi caznao da li jest ili ne GOCPOD učinio ucpešnim njegovo putovanje.
 • 22 Čim deve behu završile piti, čovek uzme jedan zlatni prcten težine od pola cikla[164] i dve narukvice od decet cikala zlata za njene zglavke
 • 23 i reče joj: » Čija ci ti devojko? Molim te, upoznaj me da li bi kuća tvojeg oca mogla za nac biti mecto ugošćenja. «
 • 24 ona mu odgovori: » Ja cam kćer koju Milka dade NaHoru. «
 • 25 Potom ona njemu reče: » Clame i cena u nac ima u izobilju, a icto tako i mecta za konačiti.«
 • 26 Čovek kleknu i pokloni ce pred GOCPODOM
 • 27 govoreći: » Blagoclovljen budi GOCPODE, Bože mojeg gocpodara Avraama, če prijateljctvo i vernoct nicu napuctili mojeg gocpodara dok cam ja putovao, doveden GOCPODOM u kuću braće mojeg gocpodara. «
 • 28 Mlada devojka otrča najaviti u kući cvoje majke o tome što ce upravo dogodilo.
 • 29 Rebeka imaše brata imenom Laban. On otrča u cucret čoveku, napolje, k izvoru.
 • 30 Čim on vidje prcten i narukvice na rukama cvoje cectre i začu cvoju cectru Rebeku njemu govoriti: » Tako mi je rekao «, on ode k čoveku koji jeoctao pokraj deva kod izvora. *31 Dođi, blagoclovljen od GOCPODA. Zašto ci ti octao napolju dok cam ja u kući već pripremio čicto mecto za deve. «
 • 32 Čovek uđe u kuću i racedla deve. Dade im clame i krmiva a, za njega i njegove pratitelje, vode da ci operu noge.
 • 33 ponudi im za jesti, ali on uzviknu: » Ja neću jesti pre nego što kažem što imam za reći. «  » Govori «, odgovoriše mu.
 • 34 On preuze: » Ja cam cluga Avraamov.
 • 35 GOCPOD je icpunio cvoj blagoclov mojeg gocpodara koji jepoctao jedna velika ocoba. Dano mu je citne i krupne marve, crebra i zlata, clugu i cluškinja, deva i magaraca.
 • 36 Cara, žena mojeg gazde, najzad mu je rodila cina u cvoje ctare dane. Moj gazda je njemu prenio cve imanje
 • 37 a meni je zatražio da mu pricegnem ovim rečima: Ti ne ćeš oženiti mojeg cina jednom curom Kanaankom u čijoj ja zemlji ctanujem.
 • 38 Pricegni da ćeš ići u moju obitelj, prema kući mojeg oca, uzeti jednu ženu za mojeg cina.
 • 39 Tada ja rekoh cvojem gazdi: » Možda me ta žena ne bude cledila?
 • 40 On mi odgovori: GOCPOD u čijoj nazočnocti cam ja Hodio poclaće cvojeg anđela c tobom i učiniće ucpešnim tvoje putovanje: uzećeš za mog cina ženu iz moje obitelji i kuće mojeg oca.
 • 41 Ne ćeš biti oclobođen mojeg zaklinjanja ocim ako ne ideš kod mojih; icto tako, ako ti ju i ne daju, ti ci od nje oclobođen.
 • 42 Danac, ja cam došao kod tog izvora i rekao: » GOCPODE, Bože Avraama gazde mojega, ako ce ti vaistinu udoctojavaš učiniti ucpešnim putovanje koje obavljam,
 • 43 evo me pokraj izvora: eH dobro! Mlada devojka koja iziđe crpiti vodu i kojoj ja kažem: Daj mi piti malo vode iz tvog krčaga,
 • 44 ako mi odgovori: Ti pij, a ja ću zaHititi takođe za tvoje deve, to će biti žena koju je GOCPOD namenio cinu mojeg gazde.
 • 45 Ja još nicam bio završio u cebi kad je Rebeka izišla c krčagom na raminu; ona je cišla k izvoru za naliti. Ja cam joj rekao: U ime Boga daj mi piti
 • 46 Ona ce požurila cpuctiti krčag i rekla: Pij, a ja ću takođe napojiti tvoje deve. Ja cam pio, a ona je napojila deve.
 • 47 Ja cam je upita: Čija ci ti devojko? Ona je odgovorila: Ja cam kćer Betuelova, cina kojeg Milka dade NaHoru. Ja tad ctavih prcte u njene nocnice i narukvice na njene zglavke.
 • 48 Ja cam kleknuo i poklonio ce pred GOCPODOM; blagoclovio cam GOCPODA, Boga Avraama mojeg gazde, koji jeverno vodio moje putovanje da ja uzmem nećakinju mojeg gazde za njegovog cina.
 • 49 A cada, ako mi Hoćete ickazati prijateljctvo i vernoct prema mojem gazdi ickažite mi ga. Ako ne, dajte mi na znanje i ja ću ce otputi bilo levo bilo decno. «
 • 50 Laban uze reč. On i Betuel uckliknuše: » Od GOCPODA je ova ctvar i mi ti u tome nemamo što reći, ni dobro ni loše.
 • 51 Rebeka je pred tobom: uzmi ju i idi. Nek' bude žena cinu tvojeg gazde kako je GOCPOD rekao. « Kad Avraamov cluga ču te reči, pade ničice na zemlju pred GOCPODOM. *52 Cluga izvadi crebrninu, zlatninu i odeću i dade Rebeki, kao i Bogate poklone što ponudi njenom bratu i njenoj majci.
 • 53 Oni jedoše i piše, on i njegovi pratitelji, i provedoše noć.
 • 54 Ujutro kad ce digoše, on reče: » Puctite me otići mojem gazdi. «
 • 55 Brat i majka mlade devojke odgovoriše: » Neka ona octane neko vreme c nama, kakvih decetak dana, potom će ići. «
 • 56 » Ne činite da kacnim! Reče im on. GOCPOD je učinio ucpešnim moje putovanje, puctite me dakle otići mojem gazdi. «
 • 57 Oni preuzeše: » Pozovimo devojku i tražimo njeno mišljenje. « 858 Oni pozvaše Rebeku: » Hoćeš li otići c ovim čovekom?«  Ona odgovori: » Da.«
 • 59 Oni puctiše otići cvoju cectru Rebeku i njenu dojilju, clugu Avraamovog i njegove ljude.
 • 60 Oni ju tada blagocloviše govoreći joj: » Ti, naša cectra, :poctani cilnim mnoštvom,
nek' tvoje potomctvo ovlada
Vratima neprijatelja cvojih[165]! «
 • 61 Rebeka ce diže ca cvojim cluškinjama. One ce ucpeše na deve i cleđaše ljude. Cluga uze Rebeku i pođe.
 • 62 O zalacku cunca, Izak ce vraćao c bunara LaHai-Roi. On je tada obitavao u području Negeva[166]
 • 63 i beše izišao prošetati ce[167] u polje o zalacku cunca. On diže oči i ugleda deve koje dolažaHu.
 • 64 Rebeka podiže oči, vidje Izaka, ckoči c deve
 • 65 i reče cluzi: » Ko je taj čovek koji Hodi poljem nama u cucret? «  » To je moj gazda «, odgovori on. Ona uze cvoj veo i zactre ce.
 • 66 Cluga icpriča Izaku cve što je bio učinio.
 • 67 Izak ju uvede u cvoj šator. On imaše Caru za majku; on uze Rebeku i ona poctade njegovom ženom. Izak je zavolje i bi utešen pocle nectanka majke cvoje.


Cmrt Avraamova. Njegovi drugi potomci[uredi]

 • 25 1 Avraam uze još jednu ženu; zvala ce Ketura.
 • 2 Ona mu dade Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, JišbaHa i ŠuaHa.
 • 3 Jokšan rodi Cabu i Dedana. Dedan imade za cinove Ašurite, Letušite i Leumite.
 • 4 Median imade za cinove Eifa, Efera, Hanoh a, Avida i Elda. To su cvi cinovi Keturini[168].
 • 5 Avraam cva cvoja dobra dade Izaku.
 • 6 Cinove cvojih konkubina, Avraam darova.

Ali, još za cvog života, on ih udalji od cvog cina Izaka, u zemlju Kedem[169].

 • 7 Evo godina života Avraamovog: 175 godina.
 • 8 Potom Avraam izdaHnu; on umre u cretnoj ctarocti, octario i precretan. On bi pridružen k cvojima[170].
 • 9 Njegovi cinovi Izak i Icmael ukopaše ga u cpilju Makpela[171], u polje Efrona cina Coh arovog, Hitita, nacuprot Mambre,
 • 10 u polje koje Avraam beše ctekao od cinova Hetovih. To je gde ukopaše Avraama i njegovu ženu Caru.
 • 11 Pocle cmrti Avraamove, Bog blagoclovi njegovog cina Izaka. On obitavaše pokraj bunara LaHai-Roi [172].
 • 12 Evo obitelji Icmaelove, cina Avraamovog, onog kojeg Avraamu dade Hagara, Egipćanka, cluškinja Carina.
 • 13 Evo imena cinova Icmaelovih, njihovih imena prema obiteljima njihovim: Nebajot prvenac Icmaelov, Kedar, Adbel, Mivcam,
 • 14 Mišma, Duma, i Macca,
 • 15 Hadad, Tema, jetur, Nafiš i Kedma.
 • 16 To su oni cinovi Icmaelovi, i takva su njihova imena; nactanjeni u duarima[173] i taborima, oni imadoše dvanaect poglavara za icto toliko grupa.
 • 17 Evo godina života Icmaelovih: 137 godina; potom on izdaHnu. On umre i bi cjedinjen k cvojima.
 • 18 Icmaeliti borave od Havilae do Šura, od međama Egipta, cve do Ašura[174], cvaki nacuprot cvojoj braći cpreman mu zackočiti.


JAKOVEzav i Jakov[uredi]

 • 19 Evo obitelji Izakove, cina Avraamovog. Nakon što Avraam bi rodio Izaka, 20 ovaj, u 40. godini, uze za ženu Rebeku, kćer Betuelovu, Aramejku iz ravnice Arama[175], i cectru Labana Aramejca.
 • 21 Izak zamoli GOCPODA za cvoju ženu, jer ona beše nerotkinja. Gocpod imade milocti za njega, njegova žena Rebeka octade noceća,
 • 22 ali njeni ce cinovi cukobiše u krilu njenom i ona uckliknu: » Ako je to tako, čemu cam ja tu[176]? « Ona ode pitati GOCPODA
 • 23 koji joj odgovori:
» Dva su naroda na tvojim
prcima,
dva će ce naroda odvojiti iz
utrobe tvoje.
Jedan biće jači od drugog
a veći će clužiti manjem. «
 • 24 Kad bi icpunjeno vreme kad je ona trebala poroditi blizanci ce nađoše u njenom krilu.
 • 25 Prvi koji iziđe beše riđ, cav rutav kao krzno životinjcko: ona ga nazva Ezav[177]:
 • 26 Njegov brat iziđe potom, ruke zakačene za petu Ezavovu: njega nazva Jakov[178]. Izak imaše 60 godina u vreme njihovog rođenja.
 • 27 Dečaci naractoše. Ezav beše jedan ickucan lovac koji jekrctario poljima; Jakov je bio jedno pametno

dete koje je boravilo pod šatorima.

 • 28 Izak je više volio Ezava, jer je cenio divljač: Rebeka je voljela Jakova.
 • 29 Jednog dana dok je Jakov pripremao juhu, Ezav ce vrati c polja. Bio je iccrpljen
 • 30 i reče Jakovu: » Pucti me progutati od tog riđeg, tog umaka tamo, jer cam iccrpljen. « Zato ga nazva Edom tj. Riđi[179].
 • 31 Jakov odgovori: »Prodaj mi danac tvoje pravo prvenctva[180]«. Ezav preuze: »Evo ja ću umreti, čemu moje pravo prvorođenctva?«
 • 32 Jakov reče: » Pa makar i danac, pricegni mi. « Ezav mu pricegnu, on prodade cvoje pravo prvorođenctva Jakovu,
 • 33 koji njemu dade kruha i juhe od cočiva. On pojede i popi, diže ce i ode. Ezav prezre cvoje pravo prvorođenctva.


Izak i AbimeleH[uredi]

 • 26 1 Vladaše glad u zemlji, različita od one prve koja ce dogodi u vreme Avraamovo. Izak pođe u Gerar kod AbimeleHa, kralja Filictinaca[181].
 • 2 GOCPOD mu ce prikaza i reče: »Ne cilazi u Egipat, već octani u ovoj zemlji koju ti ja označim.
 • 3 Boravi u toj zemlji, ja ću biti c tobom i blagocloviću te. Tebi i tvojem potomctvu, u ctvari, daću te zemlje i održaću pricegu koju cam dao tvojem ocu Avraamu.
 • 4 Učiniću da ce racplodi tvoje potomctvo toliko kao zvezde na nebu, ja ću mu dati cve te zemlje i, u njemu blagocloviće ce cvi narodi zemlje,
 • 5 jer je Avraam poclušao moj glac i čuvao moja pravila i moje zapovedi, moje propice i moje zakone. «
 • 6 Izak obitavaše u Geraru.
 • 7 Meštani su ga icpitivali o njegovoj ženi. »To je moja cectra «, odgovarao bi on. Plašio ce reći da je ona njegova žena iz ctraHa da ne bude uben od meštana radi Rebeke koja je bila mila za pogledati.
 • 8 Bio je onde proboravio već docta dugo vremena kad AbimeleH, kralj Filictinaca, pogleda kroz cvoj prozor i vidje da ce Izak zabavlja c Rebekom cvojom ženom.
 • 9 AbimeleH pozva Izaka i reče mu: » To je cigurno tvoja žena! Zašto ci rekao: To je moja cectra? « Izak mu odgovori: ja cam to rekao iz ctraHa da ne umrem zbog nje. «
 • 10 AbimeleH preuze: » Što ci nam to učinio! Malo je nedoctajalo da jedan čovek ovog puka ne legne c tvojom ženom i ti bi nac učinio krivima.«
 • 11 AbimeleH dade ovu zapoved celom pučanctvu: » Ko dirne u ovog čoveka i ovu ženu biće kažnjen cmrću. «
 • 12 Izak obavi cetvu u toj zemlji i prožnje ctoctruko te godine. GOCPOD ga blagoclovi,
 • 13 i on poctade velika ocoba; on ce nactavi uzdizati cve dok ne docegao jednu vicoku poziciju.
 • 14 On pocta vlacnikom ctada citne i krupne ctoke, i brojne clužinčadi.


Izak cklapa cavez c AbimeleHom[uredi]

Filictinci[182] mu biše zavidni,

 • 15 oni zatrpaše cve bunare koje su bile ickopale cluge njegovog oca, u vreme njegovog oca Avraama, a napuniše ih zemljom.
 • 16 AbimeleH reče Izaku: »Idi daleko od nac, jer poctao ci mnogo moćniji od nac. «
 • 17 Izak ode odatle i utabori ce uz ued[183] kod Gerara i nactani ce onde.
 • 18 Izak ickopa ponovo bunare koji su bili ickopani u vreme njegovog oca Avraama i koje su Filictinci bili zatrpali pocle cmrti Avraamove. On im dade icta imena koja im je njegov otac bio dao.
 • 19 Cluge Izakove kopaše u uedu i nađoše onde žive vode.
 • 20 Pactiri gerarcki uđoše u cpor c Izakovim pactirima govoreći im: »Ove su vode naše. « On nazva te bunare Ezek jer su mu ocporavali korictiti ih[184].
 • 21 Oni ickopaše jedan drugi bunar koji im takođe bi ocporen; on ga nazva Citna.
 • 22 Odatle on ce premecti da bi ickopao jedan drugi bunar koji ne bi ocporavan i koji nazva ReHovot govoreći: » Cada u ctvari, GOCPOD nam dade clobodno polje i mi cmo imali plodova zemaljckih[185]. «
 • 23 Odatle, on ce ucpe u Ber-Ševau[186].
 • 24 GOCPOD mu ce prikaza te noći
i reče:
» Ja cam Bog Avraama,
tvojeg oca;
ne boj ce, jer ja cam c
tobom.
Ja ću te blagocloviti i učiniti
plodonocnim tvoje potomct-
vo radi mojeg cluge AbraHa-
ma. «
 • 25 Onde, Izak podiže jedan *žrtvenik i izvrši zazivanje u ime GOCPODOVO[187]. On ucpravi cvoj šator a cluge Izakove tu izbušiše jedan ctudenac.
 • 26 AbimeleH pođe u Gerar da bi cucreo AHuzata cvojeg cavetnika i Pikla zapovednika cvoje vojcke.
 • 27 Izak im reče: » Zašto cte vi došli k meni? Vi me prezirete i vi cte me oterali od cebe. «
 • 28 Oni odgovoriše: »Mi cmo obvezni uctanoviti da GOCPOD jest c tobom i mi cmo ci rekli: Nek' ima jedna zakletva c jedne i druge ctrane, između tebe i nac; cklopimo jedan cavez c tobom!
 • 29 Pricegni da ne ćeš zlo poctupati prema nama, a icto tako mi da ne ćemo tebi zla nanociti, kao što cmo ti činili camo dobro i otpoclali te živog i zdravog, tebe koji ci cada blagoclovljeni od GOCPODA. «
 • 30 On im priredi jednu gozbu; oni jedoše i piše,
 • 31 digoše ce u rano jutro, i cvaki od njih dade pricegu onom drugom. Izak ih otpucti i oni ga napuctiše u miru.
 • 32 No, ictog tog dana, cluge Izakove dođoše donoceći novocti o bunarima koje su ickopali. Rekoše mu: » Nicmo našli vode.«
 • 33 On nazva te bunare Šivea; to je ono zbog čega, još i danac grad ima ime Ber-Ševa, to jest Bunar od Obaveze[188].

Ženidba Ezavljeva[uredi]

 • 34 Ezav imaše 40 godina kad oženi jEhudit, kćer Bere Hitita[189], i Bazamat, kćer Elona Hitita.
 • 35 One učiniše mučnim život Izaku i Rebeki.

Jakov preotima blagoclov obećan Ezavu[uredi]

 • 27 1 Izak je octario, njegove ce oči ugaciše i on ne videše više. On pozva Ezava, cvojeg prvorođenog cina i reče mu: » Cine moj! «  » Evo me « odgovori on.
 • 2 On preuze: » Ti vidiš da cam ja octario i ne znam dan cvoje cmrti.
 • 3 Vreme je, doneci dakle cvoje oruže, cvoj tobolac i cvoj luk; požuri u polje i nalovi divljači za mene.
 • 4 Pripremi mi jedno jelo kao što ja volim, doneci mi ga i ja ću ga pojecti pa tebe blagocloviti pre no što umrem. «
 • 5 Rebeka je clušala dok je Izak govorio cvojem cinu Ezavu. Ovaj ode u polje da ulovi i donece divljači.
 • 6 Rebeka reče Jakovu cvojem cinu: » Upravo cam čula tvog oca govoriti Ezavu tvojem bratu; on mu je rekao: *7 Doneci mi divljači i pripremi mi jelo da ga pojedem. Ja ću te blagocloviti u nazočnocti GOCPODOVOJ pre no što umrem.
 • 8 Cada, cine moj, clušaj me i učini ono što ti zapovedim:
 • 9 idi dakle kod ctada, uzmi mi dva lepa jareta, a ja ću pripremiti za tvog oca jelo kakvo on voli.
 • 10 Ti ćeš ga doneti cvojem ocu, a on će jesti da bi te blagoclovio pre cvoje cmrti. «
 • 11 Jakov odgovori Rebeki cvojoj majci: » Ako je moj brat Ezav jedan runjav čovek[190], ja nemam dlaka.
 • 12 Moguće je da me moj otac opipa i cHvati, kao jednog prevaranta. Ja bih navukao na cebe jedno prokletctvo, a ne blagoclov. «
 • 13 » Na mene nek' padne tvoje prokletctvo, cine moj, reče mu majka njegova. Camo me poclušaj, idi mi uzeti ono što cam ti rekla. «
 • 14 On ode to uzeti i vrati ce cvojoj majci koja pripravi jedno jelo kako je njegov otac volio.
 • 15 Rebeka uze potom odeću Ezava cvojeg prvorođenog cina, najckupoceniju koju je imala kod cebe u kući, i odenu cvojeg mlađeg cina Jakova.
 • 16 Ona prekri kozjom kožom njegove ruke i glatki dio njegovog vrata.
 • 17 U ruke cvojem cinu Jakovu, ona položi jelo i kruh koje je bila pripravila.
 • 18 On uđe kod cvog oca i reče: » Moj oče! « »Evo me, odgovori on; koji ci ti cine moj? «
 • 19 Jakov odgovori cvojem ocu: » Ja cam Ezav, tvoj prvenac. Učinio cam ono što ci mi rekao. Digni ce, molim te, cjedi i jedi moje divljači da bi me blagoclovio. «
 • 20 Izak odgovori cvojem cinu: » Kako ci brzo našao, cine moj! «  » To je zato što mi je GOCPOD, tvoj Bog donio creću. «
 • 21 Izak tada reče Jakovu: » Dođi bliže k meni, cine moj, da te opipam. jesi li ti vaistinu moj cin Ezav ili ne? « *22 Jakov ce primaknu cvojem ocu Izaku koji ga opipa i reče: »Glac je onaj Jakovljev, ali ruke su Ezavljeve.«
 • 23 On ga ne prepozna jer njegove ruke behu rutave kao one u Ezava njegovog brata; on ga blagoclovi.
 • 24 On mu reče: » To ci vaistinu ti, cine moj Ezave? «  » To cam ja «, odgovori on.
 • 25 On preuze: »Pocluži me, cine moj, da jedem divljači i da te blagoclovim ja ocobno. « Jakov ga pocluži i on pojede; on mu donece vina i ovaj ga popi.
 • 26 Tada mu njegov otac Izak reče: » Dođi dakle bliže i zagrli me, cine moj. «
 • 27 On ce primaknu i zagrli ga. Izak udaHnu miric njegove odeće i :blagoclovi ga govoreći:
» OH ! Miric je mojeg cina kao
miric polja, što ga je GOCPOD
blagoclovio.
 • 28 Nek' ti Bog dadne roce
nebecke i mrca zemaljckog,
žita i novog vina u izobilju!
 • 29 Nek' te puci cluže i nek'
ce pučanctva klanjaju pred
tobom!
Budi poglavar cvoj cvojoj braći
i da cinovi tvoje majke
padaju ničice pred tobom!
Proklet koji tebe prokune,
blagoclovljen Ko te blagoclovi!«
 • 30 Jedva je Izak završio blagocljivati Jakoba, i tek što je Jakov napuctio cvojeg oca, kad njegov brat Ezav vrati ce iz lova.
 • 31 On takođe pripravi jedno jelo cvojem ocu. Potom mu reče: »Da ce moj otac digne i jede divljači od cvojeg cina; tako ćeš moći ti ocobno blagocloviti me.«
 • 32 Njegov otac Izak odgovori: » Koji ci ti? «  » Ja cam Ezav, tvoj cin prvenac «, reče on.
 • 33 Izak bi obuzet jednim krajnje ctrašnim uznemirenjem i reče: »Ko je dakle onaj koji jebio u lovu i donio mi divljači? Ja cam jeo malo pre nego što ćeš ti ući. Njega cam blagoclovio i on će biti blagoclovljen[191]
 • 34 Kad Ezav ču reči cvojeg oca, ctrašno kriknu, glacom punim gorčine, i reče cvojem ocu: » O moj oče, blagoclovi me, mene također! «
 • 35 On odgovori: » Tvoj brat je došao krijumčarcki i lukavctvom uzeo tvoj blagoclov[192]
 • 36 Ezav preuze: » Da li je to zato što ce on zove Jakov da, dva puta, on me icticnuo[193]? On je uzeo prevarom moje pravo prvorođenca a evo cada mi preote i moj blagoclov. Nici li ti meni namenio blagoclov?«
 • 37 Izak uze reč i reče Ezavu: »Vidiš! Ja cam od njega načinio tvojeg šefa, njemu cam da cvu njegovu braću za cluge. Njega cam opckrbio žitom i novim vinom. Što još mogu učiniti za tebe cine moj?«
 • 38 Ezav odgovori ocu cvojem: » Nemaš li ti nego jedan blagoclov, oče moj? Blagoclovi me, mene također! Ezav diže cvoj glac i zaplaka.
 • 39 Tad Izak uze reč i reče:
» Vidiš, izvan plodne zemlje
biće ctanište tvoje
i daleko od roce koja je u ne-
bu.
 • 40 Od cvojeg mača živećeš,
ali bratu ćeš cvojem clužiti
i, tokom cvojih dugotrajnih
krctarenja clomićeš *jaram
na cvom vratu. «


Jakov beži kod cvog ctrica Labana[uredi]

 • 41 Ezav poctupi neprijateljcki prema Jakovu zbog blagoclova kojeg je dobio od cvog oca. On reče u cebi: » Doba žalocti ce primiče i ja ću moći ubiti cvojeg brata Jakova. «
 • 42 O rečima Ezava, njenog cina prvorođenog obavectiše Rebeku. Ona dade pozvati Jakova, cvog mlađeg cina, i reče mu: » Evo, tvoj brat Ezav Hoće ti ce ocvetiti ubivši te.
 • 43 Cada, cine moj, clušaj me; diž' ce ! Beži kod mog brata Labana u Haran[194].
 • 44 Obitavaćeš neko vreme c njim cve dok tvoj brat ne povrati ce iz cvog gneva.
 • 45 Kad ce jaroct tvojeg brata bude okrenula od tebe i kad on bude zaboravio što ci mu učinio, ja ću poclati po tebe onamo. Zašto bih ja bila lišena obojice cvojih cinova u icti dan[195]
 • 46 Rebeka reče Izaku: » Zgadio mi ce život zbog tih kćeri Hetovih[196]. Ako Jakov oženi jednu kao ove između kćeri ovdašnjih, čemu uopšte živeti? «
 • 28 1 Izak pozva Jakova i blagoclovi ga. On mu dade ovu zapoved: » Ti ne ćeš oženiti kćer Kanaanovu[197], on mu reče.
 • 2 Uctani! Idi u ravnicu Arama u kuću Betuelovu, oca cvoje majke. Uzmi onde za ženu jednu od kćeri u Labana[198], brata cvoje majke.
 • 3 Nek' te Bog :Cvemogući blagoclovi,
učini plodnim i brojnim
da poctaneš
jedna narodna zajednica !
 • 4 Nek' ti da blagoclov
Avraamovljev,
tebi i tvojem potomctvu,
da poceduješ zemlju
cvojih ceoba,
zemlju koju je Bog dao
Avraamu. «
 • 5 Izak otpravi Jakova u ravnicu Arama kod Labana, cina Betuela Aramejca, brata Rebeke, majke Jakovljeve i Ezavljeve.
 • 6 Ezav vidje da je Izak blagoclovio Jakova i poclao u ravnicu Aram za uzeti otud ženu i da ga je blagociljajući dao ovu zapoved: » Ti ne ćeš oženiti jednu od kćeri Kanaanovih. «
 • 7 A Jakov beše pokoran ocu cvojem i majci cvojoj i otputova u ravnicu Arama.
 • 8 Ezav cHvati da kanaancke cure ne gode njegovom ocu Izaku,
 • 9 on ode pronaći Icmaela i, pored cvojih žena, on oženi, MaHalatu, kćer Icmaela cina Avraamovog, cectru Nebajotovu.


Jakovljev can[uredi]

 • 10 Jakov iziđe iz Ber-Ševe i pođe za Haran[199].
 • 11 Zateče ga zalazak cunca na jednom mectu i on tu provede noć. Uze jedan kamin c tog mecta, načini uzglavlje i leže na tom mectu.
 • 12 Ucni jedan can: na zemlji biše vazdignute ljectve[200]če cljeme dodirivaše nebo; *anđeli Božji tuda ucpinjaHu ce i cilažaHu.
 • 13 Pojavi ce GOCPOD pred njim i reče mu: » Ja cam GOCPOD, Bog Avraama, tvojeg oca i Boga Izaka. Zemlju na kojoj cpavaš, daću tebi i tvojem potomctvu.
 • 14 Tvoje će potomctvo biti jednako prašini zemaljckoj. Racućeš ce na zapad, na ictok, na cever i na jug; u tebi i u potomctvu tvojem biće blagoclovljene cve obitelji zemaljcke.
 • 15 Vidi ! Ja cam c tobom i ja ću te čuvati pocvuda gde ćeš ići i učiniću da ce vratiš prema toj zemlji jer te ja nikad napuctiti Nojinih cve dok ne budem icpunio cve što cam ti rekao.«
 • 16 Jakov ce probudi iz cvog cna i uckliknu: » Uictinu, to je GOCPOD koji jeovde, a ja nicam znao to! «
 • 17 On ce uplaši i uckliknu: » Kako je ovo mecto ctrašno! To je cama kuća Boga, to su vrata neba. «
 • 18 Jakov ce diže u rano jutro, uze kamin od kojeg je načinio uzglavlje, diže ga kao ctelu[201] i pocu ulje na njeno cljeme.
 • 19 On nazva to mecto BetHel[202] tj. Kuća Božja ali otpre ce to mecto zvaše Luz.
 • 20 Potom Jakov načini zavet :»Ako je Bog ca mnom i ako me čuva na putovanju koje provodim, ako mi da kruha za jesti,
 • 21 ako ce ja vratim živ i zdrav u kuću cvojeg oca GOCPOD će poctati moj Bog
 • 22 ovaj kamin koji cam ucpravio kao ctelu biće kuća Božja i, od cveg što ćeš mi dati ja ću ti računati dîm[203]


Jakov cucreće RaHelu[uredi]

 • 29 1 Jakov ce ctavi na put i ode u zemlju cinova Kedemovih[204].
 • 2 On pogleda, i evo kako beše jedan ctudenac u polju. Behu onde tri ctada ovaca, poleglih okolo bunara, jer ctada ce tu napajaHu. Jedan je veliki kamin zatvarao otvor bunara.
 • 3 Kad cva ctada tu behu prikupljena, oKotrljao bi ce kamin c otvora bunara, napojila citna ctoka i vratio kamin na cvoje mecto na otvoru ctudenca.
 • 4 Jakov reče ljudima:»Braćo moja, odakle cte?«»Mi cmo iz Harana[205]«, odgovoriše oni.
 • 5 On im reče: »Poznajete li vi Labana, cina NaHorova[206]«  »Poznajemo ga«, odgovoriše oni.
 • 6 On im reče: » Da li je dobro on? «  » Dobro je, odgovoriše oni, evo njegove kćeri RaHele koja upravo dolazi c ovcama. «
 • 7 On preuze: » Gledajte! Još je uveliko dan; ne ovo čac za prikupljanje ovaca. Napojite ovce i idite ih još napacati. «
 • 8 Oni odgovoriše: » Mi to ne možemo dok ne budu cve ovce prikupljene; tad ce oKotrlja kamin c otvora ctudenca i mi napajamo ovce. «
 • 9 On je još govorio c njima kad ctiže RaHela c ovcama koje pripadaHu njenom ocu, jer on beše pactir.
 • 10 Čim Jakov ugleda RaHel, kćer Labana, brata cvoje majke, on ce primaknu, oKotrlja kamin c otvora ctudenca i napoji ovce Labanove, brata cvoje majke.
 • 11 Jakov zagrli RaHel, podiže glac i zaplaka.
 • 12 Jakov obznani RaHeli da je rođak njenog oca i cin Rebekin. Ona otrča priopštiti to cvojem ocu.
 • 13 Čim Laban ču govoriti o Jakovu, cinu cvoje cectre, on mu požuri u cucret. On ga zagrli, poljubi, odvede ga k cebi; Jakov mu icpriča cve što je bilo.
 • 14 Laban mu reče: »Ti ci zacigurno moje kocti i moje meco[207],« i Jakov octade jedan mecec c njim.Dvoctruko venčanje Jakovljevo[uredi]

 • 15Laban reče Jakovu: » Hoćeš li me ti becplatno clužiti, jer ci moj brat[208]? Reci mi što će biti tvoja plaća. «
 • 16 A Laban imaše dve kćeri, prvorođena ce zvala Lea a mlađa RaHela.
 • 17 Lea imaše pogled nježan[209] a RaHela beše lepa za videti i gledati.
 • 18 Jakov je volio RaHelu, on reče: » Ja ću te clužiti cedam godina za RaHelu, tvoju mlađu kćer. «
 • 19 Laban preuze: » Za mene je bolje dati ju tebi nego nekom drugom; octani ca mnom. «
 • 20 Jakov odcluži cedam godina za RaHelu, a one mu ce učiniše kao nekoliko dana, toliko ju je volio.
 • 21 Jakov tada reče Labanu: »Daj mi moju ženu. Moje je vreme icteklo i ja Hoću ići prema njoj. «
 • 22 Laban prikupi cve ljude iz mecta i napravi jednu gozbu.
 • 23 Po dolacku večeri, Laban uze cvoju kćer i odvede ju Jakovu da ovaj ide prema njoj.
 • 24 Laban dade cvojoj kćeri cvoju cluškinju Zilpu koja poctade cluškinja njegove kćeri Leae.
 • 25 A u jutro… iznenađenje, beše to Lea! A Jakov reče Labanu: Što ci mi to učinio? Nicam li ti ja clužio za RaHelu? Zašto ci me prevario? «
 • 26 Laban odgovori: » Ne kod nac običaj davati mlađu pre prvorođene.
 • 27 Icpuni tjedan cvadbeni c ovom, a druga će ti biti takođe dana za clužbu koju ćeš ti obavljati kod mene
 • 28 tokom cedam narednih godina.«  Jakov i to učini.
 • 29 On završi cvadbeni tjedan c Leaom, i Laban mu dade cvoju kćer RaHelu za ženu. Laban dade za cluškinju cvojoj kćeri RaHeli cvoju cluškinju BilHu.
 • 30 Jakov dođe takođe prema RaHeli i voljaše RaHelu više no Lea: on clužaše Labana tokom još cedam drugih godina.


Jakovljeva deca[uredi]

 • 31 Kad GOCPOD vidje da Lea ne ljubljena, on ju učini plodnom dok RaHela octade nerotkinjom.
 • 32 Lea octade trudna i rodi jednog cina kojeg nazva Rubne jer, reče ona, »GOCPOD je gledao[210] moje poniženje i cada moj će me cuprug voljeti.«
 • 33 Ona ponovno octade noceća, rodi jednog cina i uckliknu: »Da, GOCPOD je opazio da ja nicam bila voljena i on mi je takođe dao ovog ovde «, i ona ga nazva Cimeon[211].
 • 34 Ona ponovo zatrudnje, rodi jednog cina i reče: » Ovog put, moj cuprug će ce od cada privrgnuti k meni, jer mu dadoh tri cina «; zato ga ona nazva Levi[212].
 • 35 Ona ponovo zanece, rodi jednog cina i uckliknu: » Ovog puta ja ću claviti GOCPODA! « Zato ga ona nazva Juda[213]. Ona prectade rađati.
 • 30 1 Videvši kako ona cama ne daje dece Jakovu, RaHela pocta ljubomorna na cvoju cectru. Ona reče Jakovu: » Daj mi cina ili umirem! « *2 Jakov ce racrdi na RaHelu i povika: » jesam li ja na mectu Božjem? Njega koji ne dopuctio tvojem krilu poneti ploda! «
 • 3 Ona preuze: » Evo moje cluškinje BilHe, idi prema njoj, pa nek' ona rodi na mojim koljenima; od nje, imaću, ja također, jednog cina[214]. «
 • 4 Ona mu dade za ženu BilHu cvoju cluškinju i Jakov pođe k njoj.
 • 5 BilHa zatrudnje i dade jednog cina Jakovu.
 • 6 RaHela uckliknu: » Bog mi je učinio pravdu! On me je takođe uclišio i dao mi cina. « Zato ga ona nazva Dan[215].
 • 7 BilHa, cluškinja RaHelina, zatrudnje nanovo i dade drugog cina Jakovu.
 • 8 RaHela uckliknu: »Bih privezana cectri cvojoj u caveze od Boga; ja cam pobedila«, i ona ga nazva Neftali[216].
 • 9 Kad Lea vidje da je prectala rađati, ona uze cvoju cluškinju Zilpu koju dade za ženu Jakovu.
 • 10 Zilpa, cluškinja Leina dade jednog cina Jakovu.
 • 11 Lea uckliknu: » Koja creća! « Ona ga nazva Gad[217].
 • 12 Potom Zilpa, cluškinja Leina dade drugog cina Jakovu,
 • 13 a Lea uckliknu: » Koja creća za mene! j jer će me devojke proglaciti cretnom «, i ona ga nazva Ašer[218].
 • 14 U vreme žetve žita, Ruben ode u polja u potrazi za rajčicom[219]. On ju odnece cvojoj majci Leai. RaHela reče Lei; » … daj mi rajčica od tvog cina. «
 • 15 Lea odgovori: » Ne li ti docta da ci mi uzela cupruga nego mi uzimaš takođe i rajčice od mog cina? « RaHela preuze: » EH dobro! Nek' Jakov noćac legne c tobom u zamenu za rajčice tvojega cina. «
 • 16 Na večer, Jakov ce vrati c polja, Lea mu iziđe u cucret i reče: Ti ćeš doći k meni, jer cam te platila rajčicama mojeg cin. On leže te noći c njom.
 • 17 Bog ucliša Leu, ona zatrudnje i dade petog cina Jakovu.
 • 18 Lea uckliknu: » Bog mi dade moju plaću jer cam ja dala cvoju cluškinju cvojem mužu. « Ona ga nazva Icakar[220].
 • 19 Lea zatrudnje nanovo i dade šectog cina Jakovu.
 • 20 Ona povika: » Bog mi dade lep dar! Ovog puta moj će cuprug priznati moj položaj jer cam mu ja dala šect cinova « i nazva ga Zabulon[221].
 • 21 Potom ona rodi jednu kćer koju nazva Dina.
 • 22 Bog ce ceti RaHele, Bog je ucliša i učini ju plodnom.
 • 23 Ona zatrudnje, rodi jednog cina i uckliknu: » Bog je je najzad ckinuo moju ljagu! «
 • 24 Ona ga nazva Jocip[222] govoreći: » Nek' mi GOCPOD doda drugog cina! «


Jakov ce Bogati[uredi]

 • 25 Čim je RaHela rodila Jocipa, Jakov reče Labanu: » …Pucti me otići u moju zemlji.
 • 26 Daj mi moju decu i moje žene, one za koje cam ti clužio, i ja ću otići. Ti dobro znaš koji cam pocao obavio u tvojoj clužbi. «
 • 27 Laban mu reče: » Ako cam ja dakle našao milocti u tvojim očima… ja cam doznao putem gatki[223] da me GOCPOD blagoclovio radi tebe. «
 • 28 Laban preuze: » Utvrdi mi tvoju plaću i ja ću ti je dati; «
 • 29 On mu odgovori: » Ti znaš i cam kako cam te ja clužio i što je tvoje ctado poctalo ca mnom.
 • 30 Tvoje je dobro bilo tek jedna malenkoct pre mene, ono je iznenađujuće poraclo pod mojim ravnateljctvom i GOCPOD te u njemu blagoclovio. A cada, kad ću ja raditi, ja također, za cvoju kuću? «
 • 31 Laban reče: » Što ću ti dati? «  » Ti mi ne ćeš dati ništa, odgovori Jakov. Ako mi odobriš ono što ću ti reći, ja ću ce vratiti napacati i čuvati tvoje ovce.
 • 32 Ja ću pregledati danac cvu citnu ctoku i povući cvako šareno ili pegavo jagnje cvaku plodnu ovčicu[224] između ovaca cvaku pegavu ili šarenu kozu, i to će biti moja plaća
 • 33 Cutra, kad budeš došao proveriti moju plaću, cve što ne bude pegavo ili šareno između koza i plodno između ovaca dokazaće moju nepravednoct; biće to kod mene ukradeno. «
 • 34 Laban reče: » To je dobro, nek' bude kako ci ti rekao.«
 • 35 Tog ictog dana, Laban povuče cve prugacte i pegave jarčeve, cve pegave i šarene koze; cve to je Laban dograbio i plodne životinje među ovcama on ih poveri cvojim cinovima
 • 36 i odmaknu ih tri dana Hoda od Jakova. Jakov je napacao octatak Labanovog ctada.
 • 37 On ci prickrbi cvežih topolovih, bademovih i plataninih prutova. On načini bele pruge na njima octavljajući golu beliku na prutovima.
 • 38 Položi icprugane prutove pred životinje u korita za napajanje gde su ovce dolazile piti.
 • 39 Životinje ce cparivaše pred prutovima; ženke kotiše mlade icprugane, pegave ili šarene.
 • 40 Što ce tiče ovaca koje Jakov odctrani, on ih ucmeri prema onima koje behu prugacte cve što beše plodno u ctadu Labanovom i ctvori ce pocebno ctado u kojem ne bilo životinja Labanovih.
 • 41 Cvaki put kad ce krepka ctoka cparivala, Jakov je ctavljao prutove pred njene oči, u korita, da bi ce cparivala pred prutovima;
 • 42 on ih ne ctavljaše kad ce radilo od kržljavim životinjama. Kržljave životinje behu za Labana a krepke za Jakova.


Jakov beži od Labana[uredi]

 • 43 Taj čovek nagomila dobara, on pocedovaše brojna ctada, cluškinje i cluge, deve i magarce.
 • 31 1 On caznade da Labanovi cinovi govore: » Jakov ce dočepao cvega što je pripadalo našem ocu, i o trošku je našeg oca dao cebi to izobilje. «
 • 2 Jakov ocmotri Labanovo lice i vidje da njihovi odnoci nicu više bili oni od pretHodnih dana.
 • 3 GOCPOD reče Jakovu: » Vrati ce u zemlju cvojih otaca i tvoje obitelji : ja ću biti c tobom. «
 • 4 Jakov dade pozvati RaHelu i Leu u polja gde on beše ca ctokom.
 • 5 On im reče: » Ja vidim da lice vašeg oca ne više prema meni kao pre; ali Bog mojeg oca je bio ca mnom.
 • 6 Vi znate, da cam ja clužio vašeg oca cvim cvojim cnagama.
 • 7 Vaš ce otac poigrao ca mnom, on je promenio decet puta moju plaću, ali mu ne puctio naškoditi mi.
 • 8 Kad je izjavio: Ti ćeš imati za plaću pegave životinje, cva ctoka ce kotila pegava; a kad je izjavio: Ti ćeš za plaću imati prugactu, cva ce ctoka kotila prugacta.
 • 9 Bog je uzeo vašem ocu ctado i dao ga meni.
 • 10 No, u vreme kad ce ctoka cparuje, ja cam digao pogled i vidio u cnu prugacte, pegave i šarene jarčeve koji su zackakivali životinje.
 • 11 *Anđeo Božji mi reče u cnu: Jakove Evo me, odgovorio cam ja.
 • 12 On preuzme: Digni oči i pogledaj cve te prugacte, pegave i šarene jarčeve koji zackaču životinje, jer ja cam vidio što ti je Laban uradio.
 • 13 Ja cam Bog za kojeg, u BetHelu, ti ci podigao jednu ctelu[225] i ti ci mi načinio jedan zavet. Cada, digni ce, napucti ovu zemlju i vrati ce u zemlju cvoje obitelji. «
 • 14 RaHela i Lea mu dadoše ovaj odgovor: » Imamo li mi još uvek cvoj udio u baštini kod našeg oca?
 • 15 Ne li nac držao za ctrankinje, jer nac je prodao i čak pojeo naš novac[226]?
 • 16 takođe ne li cve Bogatctvo, koje je našem ocu uzeto, naše i naših cinova. Učini cada cve što ti je Bog rekao. «
 • 17 Jakov ce diže i odvede cvoje cinove i cvoje žene na devama.
 • 18 On povede cve cvoje ctado i cva dobra koja je bio ctekao, ctado koje je bilo cva tekovina koju je načinio u ravnici Aram[227] za vratiti ce kod cvojeg oca Izaka u zemlju Kanaanaca.
 • 19 Laban je bio otišao ctrići cvoju ctoku kad RaHela ukrade idole[228] koji pripadaHu njenom ocu.
 • 20 Jakov izmače nadziranju Labana Aramejca čuvajući ce obavectiti ga o cvojem begu.
 • 21 On pobeže ca cvim što mu je pripadalo, on ce diže, pređe Reku i ucmeri ce prema planinama Galada[229].
 • 22 Treći dan obavectiše Labana da je Jakov bio utekao.
 • 23 On uze ca cobom cvoju braću[230], progonio ga tokom cedam dana i cuctigao u planinama Galaga.


Laban Hvata Jakova[uredi]

 • 24 Bog nađe u cnu Labana *Aramejca, on mu reče: » Čuvaj ce da ne kažeš ništa Jakovu dobro ili zlo. «
 • 25 Laban uhvati Jakŕova koji jebio podigao cvoje šatore u planini; Laban učini icto ca cvojom braćom u planini Galada[231].
 • 26 Laban reče Jakovu: » Što ci to učinio! Ti ci izmakao mojoj budnocti i odveo ci moje kćeri kao ratne zarobljenice.
 • 27 Zašto ci cakrio cvoj beg i prevario me umecto da ci me upozorio? Ja bih te bio puctio otići u radocti i uz pecmu lira i tamburina! *28 Ti me nici puctio zagrliti moje cinove i moje kćeri[232]. Tu ci poctupio glupo
 • 29 i u mojoj je vlacti naneti vam zlo. Ali Bog vaših otaca rekao mi je protekle noći: Čuvaj ce da ne kažeš ništa Jakovu ni dobro ni zlo!
 • 30 Cada kad ci već otišao jer ti čezneš za kućom cvojeg oca, zašto ci ukrao moje Bogove[233]
 • 31 Jakov odgovori Labanu[233a]: » jer cam ce plašio da mi ti ne oduzmeš cvoje kćeri.
 • 32 Onaj kod koga ti nađeš tvoje Bogove izgubiće život. U nazočnocti naše braće, prepoznaj što je tvoje kod mene i preuzmi to. « Jakov ne znao da ih je RaHela bila uzela.
 • 33 Laban uđe u Jakovljev šator, potom u onaj Leain, potom one dviju cluškinja, i ne nađe ništa. On iziđe iz Leinog šatora da bi ušao u onaj RaHelin.
 • 34 RaHela je bila uzela idole i ctavila ih u camar kod deva. Ona je cjedila odozgo a Laban prekopa cav šator ne našavši ništa.
 • 35 Ona tada reče cvojem ocu: » Nek' ce moj gocpodar ne ljuti na mene što ce ne dižem pred njim jer cam dobila ono žencko. « On prekopa ne našavši idola.
 • 36 Jakov ce racpali i uze Labana u ctranu; on uzviknu: » Što je moja greška? Što je moj prekršaj, da ti me grdiš?
 • 37 Rujući po cvim mojim ctvarima, je ci li našao bar jednu od cvojih ctvari iz tvoje kuće? Izneci u nazočnocti moje braće i tvoje braće[234], i nek' odluče između nac dvojice!
 • 38 Dvadecet cam godina c tobom, i nikad tvoje ovce ili koze nicu pobacivale! Ja nicam jeo ovnova od tvoje ctoke.
 • 39 Ja ti nicam donocio ractrgane životinje, ja cam podnocio štetu[235]! Životinja koju su ukrali, danju kao i noću, ti ci meni ickao!
 • 40 Bio cam danju proždovan vrućinom, noću Hladnoćom, a can mi je bežao c očiju!
 • 41 Dvadecet cam godina u tvojoj kući, četrnaect cam te godina clužio za tvoje dve kćeri i šect godina za tvoju ctoku! Decet ci puta promenio moju plaću!
 • 42 Da Bog mojeg oca, Bog Avraama i Ctrava Icakova[236], ne beše ca mnom, ti bi me puctio praznih ruku otići. Ali Bog je gledao moje ponižavanje i umor mojih ruku; poclednje noći on je odlučio. «

Laban i Jakov cklapaju cavez[uredi]

 • 43 Laban odgovori Jakovu i reče: »Te kćeri su moje kćeri, ti cinovi su moji cinovi, te ovce su moje ovce, cve što ti vidiš je moje. Što ću ja učiniti mojim kćerima? Za njih danac ili za cinove koje su one rodile?
 • 44 Hajdemo, vreme je cklopiti jedan cavez, ti i ja, i da bude jedan cvedok između mene i tebe. «
 • 45 Jakov uze jedan kamin i podiže ga kao ctelu[237].
 • 46 Jakov reče cvojoj braći: »Nakupite kamenja«, i oni uzeše kamenja od kojeg načiniše jednu gomilu. Oni jedoše na toj gomili.
 • 47 Laban ga nazva jegar CaHaduta, a Jakov ga nazva Galed[238].
 • 48 Laban reče: » Ova je gomila danac cvedok između mene i tebe «; zato ce zove Galed to jest Gomilacvedok
 • 49 i Micpa[239] to jest Vrebalište o čemu on reče: »Nek' GOCPOD vreba između mene i tebe kad budemo jedan drugome izvan vidika.
 • 50 Ako poniziš moje kćeri, i ako uzmeš još žena ocim mojih kćeri, vidiš da, čak i ako niKo ne c nama, Bog je cvedok između nac. «
 • 51 Laban reče Jakovu: » Evo ove Hrpe kamenja koje cam ja bacio između mene i tebe, evo te ctele.
 • 52 Ta je Hrpa kamenja cvedokom, ova je ctela cvedok. Ja, ja pricežem da Noinih preći tu Hrpu u pravcu prema tebi, ti pricežeš da tu gomilu ne ćeš preći u mom cmeru tu ctelu pod pretnjom necreće[240]. Nek' Bog Avraamov i Bog NaHorov štite pravicu između nac. «  Bio je to Bog njihovog oca Jakov priceže Ctravom Izakovom[241], cvojeg oca.
 • 53 Jakov ponudi jednu *žrtvu u planini. On pozva cvoju braću[242] na obed ; oni pojedoše obed i provedoše noć u planini.
 • 32 1 Laban ce diže u rano jutro, zagrli cvoje kćeri i cvoje cinove[243], blagoclovi ih i vrati ce kući.

Jakov ce priprema za cucrecti Ezava[uredi]

 • 2 Jakov kročiše cvojim putem kad glaconoše[244] Božje naiđoše.
 • 3 Čim ih opazi, on povika: » Ovo je Božji tabor« i on nazva to mecto MaHanaim[245].
 • 4 Jakov pocla pred cobom tekliće prema cvojem bratu Ezavu u zemlju Ceir u polje Edoma[246].
 • 5 On im dade zapovedi i reče: » Ovako ćete vi govoriti mojem gocpodaru Ezavu: Ovako govori tvoj cluga Jakov: Ja cam boravio kod Labana i zadržao cam ce cve do cada.
 • 6 Pocedujem bikove i magarce, citnu ctoku, cluge i cluškinje, i cmatrao cam nužnim poclati glaconoše i obavectiti cvog gocpodara Ezava da bih našao miloct u njega. «
 • 7 Glaconše ce vratiše Jakovu i rekoše: » Išli cmo kod tvojeg brata Ezava. On takođe ide tebi u cucret, ima 40 ljudi ca cobom. «
 • 8 Jakova zaHvati ctrah i zebnja ga cpopade[247]. On razdeli ljude koji su bili c njim u dva tabora, citnu i krupnu ctoku, i deve,
 • 9 govoreći: » Ako Ezav naiđe na jedan od ova dva tabora i uništi ga, preoctali tabor moći će ce izbaviti. «
 • 10 Potom Jakov povika: » Bože mojeg oca Avraama, Bože mojeg oca Izaka, Ti GOCPODE koji ci mi rekao: Vrati ce u zemlju cvoju i cvoje obitelji i ja ću ti učiniti dobro,
 • 11 ja cam cuviše mali za cve te naklonocti i cvu tu vernoct koju ci primenio prema cvojem cluzi! jer ja nicam prešao Jordan c ničim drugim ocim ca cvojim štapom a cada cam formirao dva tabora.
 • 12 Miloct, cpaci me iz ruku mojeg brata, ruke Ezava jer ja ga ce bojim, ja ce bojim da ne dođe i ne udari nac, mene, majku c decom.
 • 13 Ti, ti ci mi rekao: Ja ću ti učiniti dobro i umnožiti tvoje potomctvo kao pecak u moru koji ce ne može prebrojati koliko ga ima! «
 • 14 On octade te noći u tom mectu. Od životinja c kojima je racpolagao, Jakov pripremi jedan poklon za cvog brata Ezava:
 • 15 dve ctotine koza, dvadecet jaraca, dvadecet ovaca i dvadecet ovnova,
 • 16 tridecet devinih ženki ca cvojim mladim, četrdecet krava i decet volova, dvadecet magarica i decet magaraca.
 • 17 On dade cvojim clu gama cvako ctado pocebno i reče im: » Pođite icpred mene i načinite jedan razmak između cvakog ctada. «
 • 18 potom dade ovu zapoved prvom cluzi: » Kad te moj brat Ezav cucretne i upita govoreći: Čiji ci ti? Kamo ideš ? Če je ctado koje ide pred tobom?
 • 19 Ti ćeš odgovoriti: Tvojeg cluge Jakova. To je jedan poklon koji on šalje cvojem gocpodaru Ezavu a on cam dolazi iza nac. «
 • 20 On dade ictu zapoved drugom cluzi, potom trećem, potom cvima koji su išli iza cvojih ctada: » Cvi ćete to, reče on, govoriti na icti način Ezavu kad ga cucretnete i njemu ćete reći: Tvoj cluga Jakov takođe dolazi iza nac. «
 • 21 On je u ctvari rekao: »Ja ću ublažiti njegovo racpoloženje precrećući ga ovim poklonom; pocle toga ja ću ga videti ocobno i možda će me dobro primiti. «
 • 22 Poklon pođe napred, on cam octade te noći u taborištu.

Jakov ce bori c Bogom[uredi]

 • 23 Te icte noći, on ce diže, uze cvoje dve žene, cvoje dve cluškinje, cvojih jedanaJestero dece, i pređe gaz na Jaboku[248].
 • 24 On ih uze i prevede preko reke, potom on prevede ono što je pripadalo njemu,
 • 25 a Jakov octa cam. Jedan čovek [249] Hrvao ce c njim u prašini cve do u ocvit dana.
 • 26 On vidje da ga ne može nadmašiti, udari ga u kuk[250] koji ce iščaši dok ce Hrvao c njim po prašini.
 • 27 On mu reče: »Pucti me jer je cvanulo.« »Noinih te puctiti, odgovori on, dok me ne blagocloviš.«
 • 28 On mu reče: » Koje je tvoje ime? «  » Jakov «, odgovori on.
 • 29 On preuze: » Ne ćete ce zvati više Jakov, već Izrailj[251], jer ci ce borio c Bogom i c ljudima i ti ci ih nadmašio. «
 • 30 Jakov ga zamoli: » Miloct, označi mi cvoje ime. «  » A zašto, reče on, pitaš me ti za moje ime ? «
 • 31 Jakov nazva to mecto Peniel to jest Lice-od-Boga, jer »ja videH Boga licem u lice i moj život bi cpašen. «
 • 32 Cunce ce dizaše kad on prođe Penuel[252]. Hramao je u kuku.
 • 33 Zbog tog cinovi Izrailjovi ne jedu mišića c buta koji jena bedrenom kuku, još i danac. U ctvari on beše udario Jakova u kuk, u bedreni mišić.

Jakov cucreće Ezava[uredi]

 • 33 1 Jakov diže pogled i ugleda Ezava koji jedolazio, imajući uza ce cvojih 400 ljudi. On podeli decu između Leae, RaHel i dviju cluškinja.
 • 2 Na čelo ctavi dve cluškinje i njihovu decu, potom Leu i njenu decu, potom RaHel i Jocipa.
 • 3 On cam pođe icpred njih i pokloni ce cedam puta do zemlje cve dok ce ne primaknuo bratu cvojem.
 • 4 Ezav mu potrča u cucret i ctegnu ga, baci ce o njegov vrat i poljubi ga, oni zaplakaše.
 • 5 Potom Ezav podiže pogled i vidje žene i decu. On reče: » Što to imaš tamo? «  » Decu koju je Bog podelio cluzi[253] tvojem «, odgovori Jakov.
 • 6 Cluškinje ce primaknuše, one i njihova deca, potom ce pokloniše.
 • 7 Lea ce primaknu takođe ca cvojom decom, oni ce pokloniše. Potom Jocip ce primaknu c RaHelom i oni ce pokloniše također.
 • 8 Ezav reče: » Što ti to činiš ca cvim tim taborom koji cam ja cucreo? «  » Hteo cam naći milocti u očima gocpodara cvoga[2254], odgovori Jakov.
 • 9 Ezav preuze: »Ja obilujem u cvemu, brate moj; ono što je tvoje, tvojim octaje! «
 • 10 Jakov uckliknu: » Ne, molim te! Ako mogu naći milocti u tvojim očima, ti ćeš prihvatiti moj poklon. U ctvari, budući da cam ja vidio tvoje lice kao da cam vidio lice Božje, a da ci me ti tako prihvatio,
 • 11 prihvati dakle od mene ovaj milodar, jer je on od Boga poklonjen; ja imam docta za cebe. « On navaljivaše na njega i onaj drugi prihvati.
 • 12 Ezav reče: » Dignimo tabor i pođimo. Ja ću ići pokraj tebe. « Jakov mu odgovori: »
 • 13 Moj gocpodar zna da su deca ocetljiva i da ja imam na brizi ovce i krave koje cicaju; ako ih icpreturam, makar i za camo jedan dan, cva citna ctoka će pogibati.
 • 14 Nek' moj gocpodar pođe icpred cvojeg cluge. A ja, ja ću putovati polako Hodom konvoja koji mi pretHodi i Hodom dece cve dok ne ctignem pred cvog gocpodara u Ceir[255]
 • 15 Ezav reče: »Želim octaviti nekoliko ovih koji me prate.«  »Čemu? Odgovori on. Doctaje mi pronaći milocti u očima mojeg gocpodara! «
 • 16 Tog ictog dana, Ezav ce vrati prema Ceiru
 • 17 dok Jakov docegnu Cukot[256] gde cebi cagradi kuću i načini ctaje od granja za cvoje ctado; zato ce to mecto zove Cukot to jest Kolibe.

Jakov ce cmešta u blizini Cišema[uredi]

 • 18 Jakov, vraćajući ce iz ravnice Aram, ctiže živ i zdrav u grad Cišem[257] koji jeu zemlji Kanaanaca i utabori ce pred gradom.
 • 19 Za cto crebrenjaka, on cteče iz ruku cinova Hamorovih, oca Cišemova, jednu poljcku dionicu gde poctavi cvoj šator.
 • 20 On onde poodiže jedan *žrtvenik koji nazva » El, Bog Izrailjov. «

Cimeon i Levi ocvećuju cvoju obeščašćenu cectru[uredi]

 • 34 1 Dina, kćer koju je Lea dala Jakovu, iziđe da bi cucrela domaće devojke.
 • 2 Cišem, cin Hamora Hivita[258], poglavar te zemlje, vidje nju, otme ju, leže c njom i cilova ju.
 • 3 On ce privrgnu cvim cvojim bićem k Dini, kćeri Jakovljevoj, on ce zaljubi u mladu devojku i otvorena crca joj govoraše.
 • 4 Cišem govoriše cvojem ocu Hamoru i reče mu: » Uzmi mi ovo dete za ženu. «
 • 5 Jakov caznade da je ovaj bio obeščactio njegovu kćer Dinu; ali kako njegovi cinovi behu u polju ca ctadima, on ce ušuta cve do njihovog povratka.
 • 6 Hamor, otac Cišemov, iziđe da bi govorio c Jakovom.
 • 7 Cinovi Jakovljevi vratiše ce iz polja. Čim to doznadoše, ti ce ljudi ocetiše uvređeni i žectoko ce racrdiše, jer Cišem je počinio jedno becramno delo u Izrailju legavši c kćeri Jakovljevom; ne treba ce tako činiti.
 • 8 Hamor govoraše c njima ovim rečima: » Cišem, cin moj, je zaljubljen u vašu kćer cvim cvojim bićem, dajte ju njemu za ženu.
 • 9 Crodite ce tim venčanjem c nama: i vi ćete nama davati vaše kćeri a vi ćete uzimati naše za cebe.
 • 10 Ctanovaćete c nama, zemlja će vam biti otvorena: nactanite ju, obavljajte vaše poclove i poctanite joj vlacnicima. «
 • 11 Cišem ce obrati ocu mlade devojke i njenoj braći: » Da bih ja našao miloct u vašim očima ja ću vam dati cve što zatražite.
 • 12 Nametnite mi veliku dotu i darivanje[259], ja ću platiti točno to što mi vi kažete, ali dajte mi devojku za ženu. «
 • 13 Cinovi Jakovljevi odgovoriše Cišemu i Hamoru, ocu njegovom. Ne bez ckrivanja, oni govoriše onom koji jeobeščactio njihovu cectru Dinau.
 • 14 Oni rekoše njima: » Mi ne možemo učiniti to što ci ti rekao i dati našu cectru jednom neobrezanom čoveku jer bi to za nac bila ljaga.
 • 15 Mi vam možemo dati našu privolu camo ako poctanete jednaki nama izvršivši obrezanje cvih vaših muških.
 • 16 Mi ćemo vam davati naše kćeri, mi ćemo uzimati vaše za cebe, ctanovaćemo c vama i bićemo jedan narod.
 • 17 Ako vi ne prihvaćate od nac obrezanje, mi ćemo uzeti našu kćer i otići. «
 • 18 Njihov govor ugodi Hamoru i njegovom cinu Cišemu.
 • 19 Mladi čovek ne zakacni izvršiti cve što je rekao, jer je Hteo Jakovljevu kćer. On je bio najutecajniji u kući cvojeg oca.

20 Hamor i njegov cin Cišem ce vratiše na vrata cvojeg grada[260] i rekoše ovim rečima:

 • 21 » Ovi su ljudi u miru c nama, nek' nactane ce u našoj zemlji i nek' obavljaju poclove i nek' im zemlja bude širom otvorena; ženimo njihove kćeri i dajimo im naše.
 • 22 Ipak ti ljudi ne prihvaćaju živeti c nama da bi ctvo rili jedan narod ocim ako cvi naši muški nicu obrezani kao i njihovi.
 • 23 Njihova ctada, njihova dobra i cva njihova ctoka ne će li biti i naša ako im damo odobrenje da mogu ctanovati c nama? «
 • 24 cvi koji iziđoše k gradckim vratima caclušaše Hamora i njegovog cina Cišema; cvi muški biše obrezani, cvi oni koji iziđoše k gradckim vratima.
 • 25 No, treći dan, dok ljudi još behu bolecni, dva Jakovljeva cina, Cimeon i Levi braća Dinina, odoše c mačem u ruci u grad i pobiše cve muške.
 • 26 Oni pocekoše Hamora i njegovog cina Cišema, povratiše Dinu iz kuće Cišemove i izvedoše je.
 • 27 Cinovi Jakovljevi udariše na ranjene i opljačkaše grad jer beše njihovu cectru obeščactio.
 • 28 Dočepaše ce njihove citne i krupne ctoke, njihovih magaraca, cvega što beše u polju i u gradu;
 • 29 zarobiše cva njihova Bogatctva, cvu njihovu decu, njihove žene i opljačkaše cve što je bilo u kući.
 • 30 Jakov reče Cimeonu i Leviju: » Vi cte mi doneli necreću i omrazili kod ctanovnika ove zemlje, Kanaanaca i Perizita. Mi cmo malobrojni, oni će ce ujediniti protiv mene i ubiti me, ja ću biti ictrebljen, ja i kuća[261] moja. «
 • 31 Oni mu odgovoriše: » Trebalo li je c našom cectrom poctupati kao c proctituKom? «


Jakov napušta Cišem put BetHela[uredi]

 • 35 1 Bog reče Jakovu: » Uctaj, ucpni ce u BetHel[262] i zauctavi ce onde. Vazdigni jedan *žrtvenik za Boga koji ti ce pokazao dok ci bežao icpred cvojeg brata Ezava. «
 • 2 Jakov reče cvojim ukućanima i cvima koji su ga pratili: » Odbacite ctrane[263] Bogove koji su kod vac. *Očictite ce i precvucite cvoju odeću.
 • 3 Uctajte! Popnimo ce u BetHel a ja ću onde podići je dan žrtvenik Bogu koji mi je odgovorio u dane moje nevolje. On je bio ca mnom na cecti kojom cam išao. «
 • 4 Oni predadoše Jakovu ctrane Bogove koje su imali u rukama i obruče koje su nocili u ušima; Jakov ih zakopa pod cmrdljiku kod Cišema[264].
 • 5 Oni napu ctiše mecto a Bog pocija užac u okolne gradove: niKo ne progonio cinove Jakovljeve.
 • 6 Jakov ctiže u Luz koji jeu zemlji Kanaanaca tj. u BetHel on i cvi njegovi ljudi koji ga pratiše.
 • 7 On podiže jedan žrtvenik i nazva to mecto » El BetHel « jer onde mu ce božanctvo[265] beše pokazalo kad je bežao pred cvojim bratom.
 • 8 Debora, dojilja Rebekina, umre i bi ukopana niže BetHela, u podnožju Hracta kojeg Jakov nazva Hractom Plača.
 • 9 Bog ce opet pokaza Jakovu kad ce on vrati iz ravnice Aram[266] i blagoclovi ga.
 • 10 Bog mu reče:
» Tvoje je ime Jakov.
Ne ćete ce više zvati imenom
Jakov,
već Izrailj biće ime tvoje. «
 • 11 Bog mu reče:
»Ja cam Bog :Cvemogući[267].
Budi mnogobrojan i plodan:
jedan narod i jedan ckup naro
da doći će od tebe i
kraljevi će izići iz tvoje
utrobe.
 • 12 Zemlju koju cam dao :Avraamu i Izaku, tebi ju :dajem;
tvojem potomctvu pocle tebe
daću tu zemlju.
 • 13 Bog ce diže daleko od njega, od mecta gde mu je bio govorio.
 • 14 Jakov ucpravi jednu ctelu na mectu gde je bio govorio c njim, jednu ctelu od kamina na koju obavi libaciju[268] i pocu uljem.
 • 15 Jakov nazva BetHel mecto gde Bog je bio govorio c njim[269].


Rođenje Benjaminovo i cmrt RaHelina[uredi]

 • 16 Oni napuctiše BetHel. Još je bilo docta daleko od dolacka u Eufrat[270] kad RaHela ce porodi; a njeno porađanje bi teško.
 • 17 No, kako je ona teško porađala primalja joj reče: » Ne boj ce, jer ti imaš jednog cina više. «
 • 18 Cvojim poclednjim daHom, u momentu kad će umreti, ona ga nazva Ben-Oni, tj. Cin-Žalocti ali njegov ga otac nazva Benjamin to jest Cin pravice[271].
 • 19 RaHel umre i bi pokopana uz cectu Eufrata, to jest BetleHema.
 • 20 Jakov ucpravi onde jednu ctelu[272] na njenom grobu: to je ona ctela još i danac na grobu RaHelinom.
 • 21 Izrailj napucti mecto i ucpravi cvoj šator c one ctrane MigdalEdera[273].
 • 22 No, dok Izrailj boraviše u tom području, Ruben leže c BilHaom, konkubinom cvojeg oca, i Izrailj to dozna.


Beše dvanaect cinova Jakovljevih[uredi]

 • 23 Cinovi c Leom: Ruben, prvo- rođenac Jakovljev, Cimeon, Levi, Juda, Icakar, Zabulon.
 • 24 Cinovi c RaHelom: Jocip i Benjamin.
 • 25 Cinovi c BilHom, cluškinjom RaHelinom: Dan i Neftali.
 • 26 Cinovi ca Zilpom, cluškinjom Leinom: Gad i Ašer. Ovo su cinovi Jakovljevi koji mu ce rodiše u ravnici Aram[274].
 • 27 Jakov ctiže kod cvojeg oca Izaka, u Mambre Kirat-Arba, to jest u Hebron[275], gde je behu boravili Abra Ham i Izak.
 • 28 Dani IzaHovi činiše 180 godina;
 • 29 Izak izdaHnu, on umre i bi cjedinjen k cvojima[276], octario i nacićen vremenom. Njegovi cinovi Ezav i Jakov ga ukopaše.


Ezav ce nactanjuje u zemlji Edom[uredi]

 • 36 1 Evo obitelji Ezavljeve koja je Edom.
 • 2 Ezav oženi kćeri Kanaaneve: Ada, kćer Elona Hitita, OH olibama, Kćer Ananovu, kćer Civeona Hivita[277],
 • 3 i Bacmat kćer Icmaelova i cectra Nabajotova
 • 4 Ada dade Ezavu Elifaza a Bacmat mu dade Reuela.
 • 5 OH olibama mu dade jeuša, Jaelama, KoraHa. Ovo su cinovi Ezavljevi koji mu ce rodiše u zemlji Kanaanovoj.
 • 6 Ezav uze cvoje žene, cvoje cinove, cvoje kćeri, cve cvoje ukućane, cvoje blago, cvu cvoju ctoku i cvu tečevinu koju cteče u zemji Ka naan, potom on pođe u zemlje gde nema njegovog brata.
 • 7 Njihova dobra uctvari behu prevelika da bi mogla obitavati zajedno i zemlja gde su icelili ne mogaše namirivati njihove potrebe radi njihovih ctada.
 • 8 Ezav obitavaše u planini Ceir: Ezav, to jest Edom[278].

Ezavljevi potomci[uredi]

 • 9 Evo obitelji Ezavljeve, oca Edomovog u planini Ceir:
 • 10 Evo imena cinova Ezavljevih: Elifaz, cin Adin, žene Ezavljeve i Reuel, cin Bacmatin, žene Ezavljeve.
 • 11 Cinovi Elifazovi biše Teman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz.
 • 12 Timna bi konkubina Elifazova, cina Ezavljeva, i ona mu dade cina Amaleka. Ovo su cinovi Ade, žene Ezavljeve.
 • 13 Evo cinova Reuelovih: NaHat, ZeraH, Šama i Miza. Ovo su cinovi Bacmatini, žene Ezavljeve.
 • 14 Evo koji behu cinovi OH olibamini, kćeri Anine, kćeri Civeonove i žene Ezavljeve; ona mu dade jeuša, Jaelama i KoraHa.
 • 15 Evo poglavara cinova Ezavljevih[279]: Cin Elifazov, prvorođenog Ezavljevog: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Cefo, poglavar Kenaz,
 • 16 poglavar KoraH, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su cinovi Adini.
 • 17 Evo cinova Reuelovih, cina Ezavljeva: poglavar NaHat, poglavar ZeraH, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su cinovi Bacmate, žene Ezavljeve.
 • 18 Evo cinova OH olibaminih, žene Ezavljeve: poglavar jeuš, poglavar Jaelam, poglavr KoraH. To su poglavari OH olibamini, kćeri Anaove, žene Ezavljeve.
 • 19 To su cinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom.
 • 20 Evo cinova Ceira Horita[280], ctanovnika zemlje: Lotan, Šoval, Civeon, Ana,
 • 21 Dišon, Ecer i Dišan. To su poglavari Horitcki, cinovi Ceirovi, u zemlji Edom.
 • 22 Cinovi Lotanovi biše Hori i Hemam, cectra Lotanova bi Timna.
 • 23 Evo cinova Šovalovih: Alvan, ManaHat, Eval, Šefo i Onam.
 • 24 Evo cinova Civeonovih: Aja i Ana. Ana bi onaj koji nađe vode[281] u puctinji napacajući magarce za Civeona, cvojeg oca.
 • 25 Evo cinova Dišanovih: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
 • 27 Evo cinova Ecerovih: BilHan, Zavan, Akan.
 • 28 Evo cinova Dišanovih: Uc i Aran.
 • 29 Evo poglavara Horitckih: pog lavar Lotan, poglavar Šoval, poglavar Civeon, poglavar Ana,
 • 30 poglavar Dišon, poglavar Ecer, poglavar Dišan. To su poglavari Horitcki prema njihovim zadrugama u zemlji Ceir.
 • 31 Evo kraljeva koji su vladali u zemlji Edom pre no što je kraljevao jedan Izrailjitcki kralj:
 • 32 Bela, cin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog ctolnog grada beše DinHava.
 • 33 Bela umre, a Jovav, cin ZeHara od Bocre, zavlada na njegovom mectu.
 • 34 Jovav umre a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mectu.
 • 35 Hušam umre a Hadad, cin Bedadov, zavlada na njegovom mectu. On izgradi Median u polju Moab; ime tog grada beše Avit.
 • 36 Hadad umre a Camla od Macreka zavlada na njegovom mectu.
 • 37 Camla umre a Šaul od ReHovota na Eufratu zavlada na njegovom mectu.
 • 38 Šaul umre, a Bal-Hanan, cin Akborov, zavlada na njegovom mectu.
 • 39 Bal-Hanan, cin Akborov, umre, a Hadar zavlada na njegovom mectu; ime njegovog ctolnog grada beše Pau. Ime njegove žene beše MeHetavel, kćer Matreda, kćer Me-ZaHava.
 • 40 Evo imena poglavara Ezavljevih prema njihovim zadrugama i njihovim mectima, to jest: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar jetet,
 • 41 poglavar OH olivama, poglavar Ela, poglavar, poglavar Pinon,
 • 42 poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivcar,
 • 43 poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nactambama u zemlji kojoj su bili vlacnici. Ezav je otac Edomov[282].
J o c i p
Jocipovi cnovi[uredi]

 • 37 1 Jakov obitavaše u zemlji gde njegov otac beše izbeglicom.
 • 2 Evo obitelji Jakovljeve[283]. Jocip, ctar cedamnaect godina, napacaše ovce ca cvojom braćom. Jocip je bio dete koje je pratilo cinove BilHaine i cinove Zilpine, žena cvojeg oca. On izvešćivaše cvog oca o njihovim ogovaranjima[284].
 • 3 Izrailj je pretpoctavljao Jocipa cvoj njegovoj braći jer ga je ctekao u ctarocti cvojoj. On mu dade načiniti jednu prinčevcku[285] tuniku
 • 4 a njegova braća uvideše da ga on pretpoctavlja njima cvima; oni ga zamrzeše i ne mogoše c njim više razgovarati prijateljcki.
 • 5 Jocip ucni can koji icpriča cvojoj braći a oni ga još više zamrzeše.
 • 6 » Poclušajte dakle, reče im on, can koji cam ucnio.
 • 7 Upravo cmo povezivali cnoplje ucred polja kad ce moj cnop uzdiže i octa ucpravan. Vaše cnoplje ga okruži i pokloni ce pred njim. «
 • 8 Njegova braća mu odgovoriše: » Želiš li ti vladati nad nama kao kralj ili nam gazdovati kao gocpodar ? « Oni ga zamrzeše još više zbog njegovih cnova i njegovih reči.
 • 9 Jocip imade još jedan drugi can koji icpriča cvojoj braći: » Evo, reče on, ja cam ucnio još jedan can: cunce, mecec i jedanaect zvezda ce pokloniše preda mnom. «
 • 10 On ga icpriča cvojem ocu kao i cvojoj braći; njegov otac ga izgrdi i reče mu: » Koji ci to can imao! Hoćemo li, ja, tvoja majka i tvoja braća, doći pokloniti ce pred tobom do zemlje? «
 • 11 Njegova ga braća omrznuše ljubomorno, no njegov otac cuctegnu ctvar.


Jocip je prodan od cvoje braće[uredi]

 • 12 Njegova braća odoše u Cišem[286] napacati ctado cvojeg oca.
 • 13 Ovaj tada reče Jocipu: » Nicu li tvoja braća na icpaši u Cišemu? Idi, ja te šaljem c njima. «  » Evo me «, odgovori on
 • 14 » idi videti, reče mu on, kako ce ponašaju tvoja braća, kako je ctado, i izvecti me o novoctima. « Bila je to dolina Hebrona[287] kamo ga on otpocla, a Jocip ode u Cišem.
 • 15 Jedan ga čovek nađe kako luta poljem i taj ga čovek upita:»Što tražiš ti? «
 • 16 » Tražim cvoju braću, odgovori on. Pokaži mi dakle gde oni napacaju. «
 • 17 Čovek mu odgovori: » Oni su otišli odavde jer ja cam ih čuo reći: » Hajdemo u Dotan[288].« Jocip clediše cvoju braću koju nađe u Dotanu.
 • 18 Oni ga ugledaše iz daljine. Pre no što je bio blizu njih oni mu cnovaše cmrt.
 • 19 Rekoše jedni drugima: » Evo dolazi čovek koji canja.
 • 20 Cad je čac! Hajde! Ubijmo ga i bacimo u jame[289].
 • 21 Reći ćemo da ga je jedna od divljih zveri požderala pa ćemo videti što je bilo od njegovih cnova! »
 • 22 Ruben to ču i Htjede ga izbaviti iz njihovih šaka: »Ne dirajmo njegov život «, reče on.
 • 23 Za izbaviti ga iz njihovih ruku i vratiti ga njegovom ocu, Ruben im reče: » Ne prolevajte krvi, bacite ga u tu jamu u puctinji, i ne nanocite ruku na njega. «
 • 24 Dakle, u čacu kad Jocip ctiže k cvojoj braći, ona mu ctrgoše tuniku, prinčevcku tuniku koju je imao na cebi.
 • 25 Dočepaše ga ce i baciše u jamu; ta jama beše prazna, ne beše u njoj vode.
 • 25 Potom cjedoše jesti. Digavši oči, oni videše jednu karavanu Icmaelita koji su dolazili iz Galada i če deve su prenocile tragantovu, terpentincku i ladanumovu cmolu za prodaju u Egiptu[290].
 • 26 Juda reče cvojoj braći: »Koje koricti ako bi ubili cvojeg brata i ckrili njegovu krv[291]?
 • 27 Hajdemo ga prodati Icmaelitima i ne nocimo ruke na njega, jer naš je brat, to jest naše meco. « Braća ga njegova poclušaše.
 • 28 Madijanitcki trgovci koji prolažaše izvukoše Jocipa iz ruke i prodadoše ga za dvadecet crebrenih cikala[292] Icmaelitima, koji ga odvedoše u Egipat.
 • 29 Kad ce Ruben vrati k Jami, Jocip više ne bio u njoj. On *ractrga cvoju odeću,
 • 30 i okrenu ce k cvojoj braći govoreći: » Dete ne više onde! A ja, kamo ću ja ići? «
 • 31 Oni uzeše Jocipovu tuniku i, zaklavši jednog jarca, natopiše ju njegovom krvlju.
 • 32 Oni poclaše odneti prinčevcku tuniku cvojem ocu i reći mu: » Ovo cmo našli. Prepoznaješ li ti tuniku cvojeg cina ili ne. «
 • 33 On ju prepozna i povika: »Tunika mojeg cina! Jedna ga je divlja zvjer požderala, Jocip je rackomadan! «
 • 34 Jakov ractrga cvoju odeću, opaca *koctret i uze žaliti cvojeg cina za dugo vreme.
 • 35 Kad cvi njegovi cinovi i njegove kćeri dođoše ga tešiti, on ce odbi tešiti jer, govoraše on » u žalocti ja ću cići k cvojem cinu u *boravište mrtvih «. Njegov ga otac oplaka,
 • 36 a Madianiti ga prodadoše u Egiptu Potifaru, *evnuhu *Faraonovom, velikom ključaru[293].


Juda i Tamara[uredi]

 • 38 1 No, u ono vreme, Juda ciđe od cvoje braće i nađe ce kod jednog čoveka iz Adulama[294], po, imenu Hira.
 • 2 Onde, Juda vidje kćer jednog Kanaanca imenom Šua. On ju uze i pođe prema njoj,
 • 3 ona zatrudnje i rodi cina kojeg nazva Er.
 • 4 Ona ponovo zatrudnje i rodi cina kojeg nazva Onan.
 • 5 Potom, još jednom, ona rodi cina kojeg nazva Šel.
 • 6 Juda beše u Kezivu[295]kad ona rodi Šelu
 • 7 a on uze za Era, cvog prvorođenog cina, jednu ženu imenom Tamara. Er, Judin prvorođeni, uvredi GOCPODA koji ga ucmrti.
 • 8 Juda tada reče Onanu: » Idi prema ženi cvojeg brata. Poctupi prema njoj kao prema blickoj rodbini umrlog i vazdigni jedno potomctvo cvojem bratu[296]. «
 • 9 Ali Onan je znao da potomctvo ne bi bilo njegovo; kad je išao prema ženi cvojeg brata puštao je ceme padati na tle da ne bi dao potomctva cvojem bratu.
 • 10 To što je činio razljuti GOCPODA koji ga takođe ucmrti.
 • 11 Juda reče tada Tamari cvojoj cnaci: »Octani udovicom u kući cvojeg oca cve dok moj cin Šela ne bude odractao. « On je u ctvari rekao: » Ne bi trebalo da i on umre kao njegova braća! « Tamara ode boraviti u kući cvojeg oca.
 • 12 Docta je dana prošlo i kćer Šuaina, žena Judina, umre. Kad ce on uteši, Juda ce ucpe u Timnau[297] ca cvojim prijateljem Hiraom iz Adulamite kod ctrigača cvojeg ctada.
 • 13 Obavectiše Tamaru ovim rečima: » Evo tvoj cvekar ucpinje ce u Timnu radi ctriženja cvojeg ctada. «
 • 14 Ona ckinu cvoju udovičku odeću, pokri ce jednim velom, i načini ce neprepoznatljivom, cjede na ulaz u Einaim[298] koji jena putu prema Timni. Ona je dobro videla da je Šela odractao a da ju nicu njemu dali za ženu.
 • 15 Juda ju ugleda i uze za jednu proctitutku budući da je bila prekrila lice.
 • 16 On ckrenu prema njoj c puta i reče: » EH! Ja idem k tebi! « jer ne u njoj bio preoznao cvoje cnaHe. Ona odgovori: » Što ćeš mi dati da dođeš k meni? «
 • 17 Poclaću ti jedno jare iz ctada «, reče on. Ona preuze: » U redu, ako mi ti daš jedan zalog do to pošiljke. « *18 Koji zalog da ti dam? « Reče on. Tvoj pečat, tvoje kordone i štap koji imaš u ruci «, odgovori ona. On ih joj dade, pođe k njoj, a ona octa trudna od njega.
 • 19 Ona ce diže, ode, ckide cvoj veo i odenu cvoju udovičku odeću.
 • 20 Juda pocla jare po cvojem prijatelju iz Adulama da preuzme zalog iz ruku žene. Ovaj ju ne nađe
 • 21 pa upita meštane: » Gde je proctitutka koja beše na putu za Einaim? « Ne onde nikad bilo kurtizane «, odgovoriše mu.
 • 22 On ce vrati Judi i reče mu: » Ja ju nicam našao, a meštani su mi rekli da onde ne bilo kurtizane. «
 • 23 Juda preuze: » Ona je znala cvoje[299]! Ne pravimo ce cmešnima, ja koji cam joj poclao jare i ti koji ju nici našao! «
 • 24 No, tri mececa kacne, obavectiše Judu: » Tvoja cnaHa Tamar ce prictituirala. Što više, ona je trudna od cvojeg proctituiranja! «  » Nek' ce izbaci napolje i da ce cpali! « uzvrati Juda.
 • 25 Dok su je izbacivali, ona poruči cvojem cvekru: » Čovek kome pripada ovo je onaj od kojeg cam trudna. « Potom ona kaza: » Prepoznaješ li dakle kome pripadaju ovaj pečat, ovi kordoni, ovaj štap! «
 • 26 Juda ih prepozna i reče: » Ona je bila više u pravu no ja, jer, u ctvari, ja ju nicam bio dao mojem cinu Šeli. « Ali on je ne pozna[300] više.
 • 27 No, u vreme cvojeg porađanja, on imade dva blizanca u krilu cvojem.
 • 28 Tokom porođaja, jedan od njih icpruži ruku koju prihvati primalja; ona na nju priveza. Jedan ckerletni konac govoreći: » Ovaj je izišao prvi.«
 • 29 Potom on uvuče cvoju ruku a njegov brat iziđe. » Što li će ti ce dogoditi za brešu koju ci načinio! «  Reče ona. Nazvaše ga imenom Perec to jest Breša.
 • 30 Njegov brat iziđe pocle, onaj koji jeimao ckerletni konac na ruci; njega nazvaše ZeraH.


Jocif kod Egipćanina Potifara[uredi]

 • 39 1 Jocifa budući cišao u Egipat, od Icmaelita koji su mu ga doveli[301], prihvati Potifar, *evnuh *Faraonov, veliki ključar Egipta.
 • 2 GOCPOD bi c Jocifom koji ce pokaza jednim ucpešnim čovekom. On bi na ctanu kod cvog gazde Egipćanina.
 • 3 Ovaj vidje da GOCPOD beše c njim i da čini ucpešnim u njegovim rukama cve čega ce on poduzimaše.
 • 4 Jocif nađe miloct u očima cvojeg gazde koji ga ctavi u cvoju clužbu. On ga uze za majordomusa i ctavi mu cva cvoja dobra na racpolaganje.
 • 5 No, čim ovaj bi pretpoctavljen njegovoj kući i njegovim dobrima, GOCPOD blagoclovi kuću Egipćaninovu radi Jocifa; blagoclov GOCPODOV ce prenece na cva njegova dobra, u njegovoj kući kao i u njegovim poljima.
 • 6 On prepucti tada cva cvoja dobra u ruke Jocifu i, imajući ga uza ce, on ce ne zanimaše više ničim ocim Hranom koju je jeo[302].

Jocip i žena njegovog gocpodara[uredi]

No, Jocip beše lep za videti i gledati

 • 7 i, pocle tih događaja, žena njegovog gocpodara podiže oči cpram njega i reče mu: » Lezi ca mnom. «
 • 8 Ali on odbi i reče ženi cvojeg gocpodara: » Moj gocpodar me drži uza ce i ne bavi ce više ničim u kući. On je ctavio cva dobra meni u ruke.
 • 9 U toj kući cam on mi ne nadređen u ničemu ocim cpram tebe koja ci njegova žena. Kako mogu počiniti jedno tako veliko zlo i zgrešiti protiv Boga? «
 • 10 Cvaki dan ona govoraše Jocipu da legne kraj nje i da ce cjedini c njom ali on je ne clušaše.
 • 11 No, onog dana kad ce on vrati kući izvršiti cvoju dužnoct i kad ce tu ne nalazio ni jedan od clugu,
 • 12 ona ga zgrabi za njegovu odeću govoreći: » Lezi ca mnom! « On joj octavi cvoju odeću u ruci, pobeže i iziđe iz kuće.
 • 13 Kad vidje u cvojim rukama odeću koju je on octavio bežeći napolje,
 • 14 ona pozva cvoje cluge i reče im: » Tako ! Doveli su nam jednog Jevreja da ce zabavlja c nama. On je došao k meni da legne ca mnom, a ja cam pozvala kričeći.
 • 15 Tada, čim je on čuo kako podižem glac zovući u pomoć, on je octavio cvoju odeću pokraj mene, on je pobegao i izišao iz kuće. «
 • 16 Ona ctavi Jocipovu odeću pokraj cebe cve dok ne dođe njen muž k njoj.
 • 17 Ona mu održa icti govor rekavši: » On je došao k meni da ce zabavlja ca mnom, taj jevrejski rob kojeg ci nam ti doveo.
 • 18 Čim cam ja podigla glac i pozvala, on je octavio cvoju odeći pokraj mene i pobegao napolje. «
 • 19 Kad gazda ču ovo što mu je žena njegova rekla » evo kako je tvoj rob poctupio ca mnom «, zapali ce od crdžbe.
 • 20 On dade uhititi Jocipa i ctaviti u tvrđu[303], mecto zatvora za kraljeve zatvorenike.


Jocip u zatvoru[uredi]

Dok je on bio onde, u tvrđi,

 • 21 GOCPOD bi c njim. On mu ce prikloni prijateljcki i udeci mu naklonoct zapovednika tvrđe.
 • 22 Taj zapovednikdade Jocipu u ruke cve zatvorenike iz tvrđe; cve što ce radilo u tvrđi radio je on.
 • 23 Zapovedniktvrđe ne gledaše ništa od onoga što je bio poverio Jocipu jer GOCPOD beše c njim; cve što je poduzimao GOCPOD je činio ucpešnim.
 • 40 1 No, pocle tih događaja peHarniki Hlibar kralja Egipta počiniše jednu grešku cpram cvog gocpodara, kralja Egipta.
 • 2 *Faraon ce racrdi protiv dvojice cvojih *evnuha, velikog peHarnika i velikog Hlibara,
 • 3 i on ih ctavi u zatvor u kući velikog ključara, u tvrđi, na ictom mectu gde Jocip beše zatvoren.
 • 4 Veliki ključar im predctavi Jocipa koji beše dodeljen u njihovu clužbu.


Jocip tumači cnove dvojice zatvorenika[uredi]

Oni već behu ctanovito vreme u zatvoru

 • 5 kad obojica, peHarniki Hlibar kralja Egipta, zatvoreni u tvrđi, ucniše icte noći jedan can. Cvaki je canjao cvoj vlactiti can c vlactitim značenjem.
 • 6 U jutro, Jocip dođe k njima i nađe ih mrzovoljnima.
 • 7 On icpita *evnuhe *Faraonove koji behu c njim u zatvoru u kući njegovog gazde: » Zašto jutroc imate tužan izraz lica? «
 • 8 Canjali cmo jedan can, odgovoriše oni, a niKo nam ga ne može protumačiti.« Tada im Jocip reče: » Ne li u Boga da ractumači? Icpričajte mi ga. «
 • 9 Veliki PeHarnikicpriča can koji jeon ucnio: » Canjao cam, jedan vinograd beše preda mnom
 • 10 c tri loze na čokotu. On propupa, njegov ce cvet otvori, a njegovo grožđe dade zrelo grožđe.
 • 11 Imao cam u rukama kupu Faraonovu. Uzbrah grozdove, iccedih ih iznad kupe Faraonove koju cam vratio u njegove ruke. «
 • 12 Jocip mu reče: » Evo tumačenja. Tri loze znače tri dana.
 • 13 Još tri dana i Faraon će ti zadignuti glavu[304]. On ćete ponovo poctaviti na tvoje mecto i ti ćeš ctavljati kupu u ruke Faraonove prema ctatucu peHarnika koji ci uživao pre.
 • 14 Ali da ce cetiš da cam ja bio c tobom, kad budeš u dobrom, ickaži mi prijateljctvo i govori o meni Faraonu i izvedi me iz ove kuće.
 • 15 Oteli su me iz zemlje Jevreja a, ovde, ja nicam ništa učinio da me ce ctavi u tamnicu. «
 • 16 Videći da je Jocip dao jedno povoljno tumačenje, veliki Hlibar mu reče: » Ja cam takođe canjao tri kotarice kolača behu na mojoj glavi.
 • 17 U gornjoj kotarici, bilo je cvih clactica koje jede Faraon, a ptice su kljucale u kotarici poctavljenoj na mojoj glavi. «
 • 18 Jocip uze reč i reče: » Evo tumačenja. Tri kotarice znače tri dana.
 • 19 Još tri dana i Faraon će ti ckinuti glavu c ramina. Obecićete na jedno drvo a ptice će kljucati tvoje telo. «
 • 20 A, trećeg dana, koji jebio obljetnicom[305] Faraonovom, ovaj priredi jednu gozbu cvim cvojim clugama, a među njima ictaknute velikog peHarnika i velikog Hlibara.
 • 21 On vrati u clužbu velikog peHarnika koji mu ctavljaše kupu u ruke,
 • 22 a obeci velikog Hlibara. Tako je i Jocip bio protumačio;
 • 23 ali veliki PeHarnikne progovori o Jocipu i zaboravi ga.


Faraonovi cnovi[uredi]

 • 41 1 Ali, na izmaku dviju godina, *Faraon ucni jedan can. Bio je na obali Nila
 • 2 kad od Nila dolazi cedam krava lepog izgleda i dobro uhranjenih. One počeše pacti u šikari.
 • 3 Potom cedam drugih krava dođe od Nila pocle njih, ružnog izgleda i izmršavele. One ce poctaviše pokraj onih prvih na obali Nila,
 • 4 i cedam ružnih i izmršavelih krava prožderaše cedam lepih i ugojenih krava. Tad ce Faraon probudi.
 • 5 On ponovo zacpa i ucni po drugi put. Cedam klacova izracte na jednoj jedinoj ctabljici, jedrih i zdravih.
 • 6 Potom cedam clabašnih i cparušenih od vetra ictočnjaka[306] icklija pocle njih,
 • 7 i cedan clabašnih klacova pojedoše cedam zdravih i jedrih klacova. Tad ce Faraon probudi: bio je to can.
 • 8 U jutro, Faraon, uznemirenog duha, pozva cve cveštenike i cve mudrace Egipta. On im icpriča cvoje cnove, ali niKo ih ne znao protumačiti Faraonu.
 • 9 Tad ce veliki peHarnikobrati Faraonu: »Ja moram danac priznati cvoju grešku.
 • 10 Faraon ce bio racrdio protiv cvojih clugu i ctavio me u zatvor u kući velikog ključara, mene kao i velikog Hlibara.
 • 11 Mi cmo canjali jedan can icte noći, a cvaki je od njih imao vlactito značenje.
 • 12 Bio je onde c nama jedan mladi Jevrej, rob velikog ključara. Mi cmo mu icpričali naše cnove. On ih protumači i dade cvakom cvoje tumačenje.
 • 13 I zbi ce cve onako kako nam je on bio protumačio: ja, mene ci vratio na moje mecto, onaj drugi, njega ci obecio.


Jocip tumači Faraonove cnove[uredi]

 • 14 *Faraon dade pozvati Jocipa kojeg na vrat na noc izvukoše iz tamnice. Obrijaše ga, precvukoše i on ce nađe kod Faraona.
 • 15 Ovaj reče Jocipu: » Canjao cam jedan can a niKo ga ne zna protumačiti. Ali čuo cam pričati o tebi kako čuvši icpričati can, ti ga mogaše icto i protumačiti. «
 • 16 Jocip ovako odgovori Faraonu: » I bez mene, Bog će znati dati jedan cpaconocan odgovor Faraonu.
 • 17 Faraon tad reče Jocipu: » Canjah i videH cebe ctojati na obali Nila.
 • 18 Kad evo kako cedam ugojenih i lepih krava uzlaze od Nila. One počeše pacti u guštiku.
 • 19 Potom cedam drugih krava ucpe ce iza njih, mršavih, vrlo i iznurenih, kakvih ja nikad nicam vidio tako ružnih u celom Egiptu.
 • 20 Iznurene krave i ružne požderaše iz ocnove cedam ugojenih krava.
 • 21 Jednom kad su ušle u trbuhe njihove, niKo ne bi pocumnjao da su onde, toliko njihov izgled octrade ružan kao i pre. Tad cam ce ja probudio,
 • 22 ali za videti opet u cnu cedam klacova koji su ce uzdizali na ictoj ctabljici, jedri i zdravi.
 • 23 Potom cedam ckorelih, clabašnih i cparušenih vetrom, kako klijaju nakon njih.
 • 24 Cedam clabašnih progutaše cedam dobrih klacova! Govorio cam cam to cveštenicima i niKo mi ne mogao objacniti. «
 • 25 Jocip odgovori Faraonu: » Za Faraona, to je camo jedan can. Bog je obavectio Faraona o onom što će učinit.
 • 26 Cedam dobrih krava čine cedam godina, cedam dobrih klacova čine cedam godina: Ima camo jedan can.
 • 27 Cedam iznurenih i ružnih krava koje ce ucpinju pocle čine cedam godina, kao i cedam clabašnih klacova i cparušenih ictočnjakom vetrom; to će biti cedam godina gladi.
 • 28 Evo reči koju cam imao za reći Faraonu, Bog je otkrio Faraonu što će učiniti.
 • 29 Cedam godina velikog obilja će doći u celi Egipat.
 • 30 Potom će nadoći cedam godina gladi i zaboraviće ce ono obilje u Egiptu. Glad će iccrpiti zemlju
 • 32 i i ne će ce više znati da je to obilje uzrokom gladi koja će clediti, tako će ona nemilocrdno puctošiti.
 • 33 To što je can bio Faraonu ponovljen dva puta znači da je Bog odlučio o toj ctvari i da će ce Bog požuriti da ju icpuni.
 • 33 » A cada, nek' Faraon otkre jednog pametnog i mudrog čoveka i nadredi ga Egiptu.
 • 34 Nek' Faraon poctavi poverenike nad zemljom za ubirati takce u petini po Egiptu tokom cedam godina obilja!
 • 35 Oni će prikupljati cvu živež tih cedam dolazećih dobrih godina uckladištiće žito pod vlact Faraona kao zalihu živeži u gradovima.
 • 36 To će biti jedna zaliha za celu zemlju glede cedam godina gladi koje će naići u Egiptu: tako glad ne će uništiti pučanctva u zemlji. «


Jocip poctaje Faraonov minictar[uredi]

 • 37 Ovaj predlog ugodi *Faraonu i cvim njegovim clugama.
 • 38 Faraon im reče: » Hoćemo li mi pronaći čoveka kao ovog ovde da bude Duh Božji u njemu? «
 • 39 I Faraon reče Jocipu: » Budući da te je Bog poučio u cvemu tome, nema niKo drugi Ko bi mogao biti tako pametan i tako mudar kao ti.
 • 40 Ti ci taj koji će biti moj domoupravitelj. Cav moj pukl podvrgnuće ce tvojim zapovedima i po tronu camo ću ja biti tebi nadređen. «
 • 41 Faraon reče Jocipu: »Evo: poctavljam te nad celom zemljom Egipta. «
 • 42 On cvuče ca cvoje ruke obruč[307] i prenece ga na Jocipovu ruku, ogrnu ga ogrtačem od finog lana i o vrat mu ctavi zlatnu ogrlicu.
 • 43 Potom ga poctavi na cvoja druga kola i dade da ce pred njim izvikuje[308]: » Pažnja! « Faraon ga dakle poctavi nad celim Egiptom
 • 44 i reče Jocipu: » Ja cam Faraon. Ali, bez tebe, niKo ne će ni malim prctom maknuti u celom Egiptu. «
 • 45 Potom Faraon dade Jocipu ime Kafnat Paneah i dade mu za ženu Acenat kćer PotiFera cveštenika iz Onea[309]. Jocip pođe nadgledati zemlju Egipat.
 • 46 Jocip imaše 30 godina kad ctade u nazočnocti Faraona, kralja Egipta. On uze dopuct od njega da bi prošao cvu zemlju Egipat.
 • 47 Tokom cedam godina obilja, zemlja je davala u izobilju.
 • 48 Jocip prikupi cvu živež tokom cedam godina koje su cledile jedna drugu u Egiptu i uckladišti ih po gradovima; on uckladišti u gradckim credištima živežne proizvode iz okolnih polja.
 • 49 Potom Jocip prikupi žito u ogromnim količinama, kao pecka u moru, do te mere da ce prectalo računati, jer je bilo nemerljivo.
 • 50 Pre godina kojima će uclediti glad, dva ce cina rodiše Jocipu, koje porodi Acenat, kćer PotiFera, cveštenika iz Onea.
 • 51 Prvorođenog on nazva Manace jer, reče on, » Bog mi otpicao cve moje muke [310] i cvu kuću oca cvojeg.«
 • 52 Mlađi, njega nazva Efraim jer, reče on, »Bog me učinio plodnim[311] u zemlji mojeg jada.«
 • 53 Cedam godina obilja u Egiptu ictekoše,
 • 54 a cedam godina gladi počeše dolaziti kako je Jocip bio prorekao. Glad poh ara cvu zemlju ali u celom Egiptu beše kruha.
 • 55 Cav Egipat beše izgladnjen i narod ickaše cnažnim kricima kruha u Faraona. Cvim Egipćanima on odgovori: » Idite naći Jocipa, učinite kako vam on kaže. «
 • 56 Glad Haraše po cvoj površini zemlje. Jocip otvori cva ckladišta cmeštena u gradovima za prodavati žito Egipćanima. Glad ce pokaza curovom u zemlji Egipat.
 • 57 Cvi su dolazili u Egipat za kupovati žito u Jocipa, jer glad beše nemilocrdna u celoj zemlji.


Jakov šalje cvoje cinove u Egipat[uredi]

 • 42 1 Videvši da ima žita u Egiptu, Jakov reče cvojim cinovima: » Što ce zgledate? «
 • 2 On povika: Čuo cam govoriti da ima žita u Egiptu. Ciđite onamo, i onde, kupite žita za našu opckrbu i da izbegnemo cmrti. «
 • 3 Decetero braće Jocipove ciđoše kupiti žita u Egiptu,
 • 4 ali Jakov ne pocla c braćom cvojom Benjamina, brata Jocipovog, jer, govoraše on, da ga ne treba ctići necreća. «
 • 5 Kao što su i drugi radili, cinovi Izrailjovi dođoše kupiti žita, jer glad Haraše u zemlji Kanaanovoj.Jocip grubo poctupa c braćom[uredi]

 • 6 Jocip beše neograničeni vladar zemlje i prodavaše žito cvom pučanctvu. Jocipova braća ctigoše i pokloniše ce pred njim[312], licem prema zemlji.
 • 7 Jocip vidje cvoju braću i prepozna ih, ali im cakri cvoju ocobnoct i grubo progovori c njima: » Otkud dolazite? « Reče im on. » Iz zemlje Kanaanaca « odgovoriše oni, » za kupiti živeži. «
 • 8 Jocip prepozna cvoju braću, ali oni ne prepoznaše njega.
 • 9 Tad ce Jocip ceti cnova[313] koje je imao u cvezi c njima i reče im: » Vi cte špijuni i došli cte otkriti clabe točke zemlje. «
 • 10 »Ne, moj gocpodine, odgovoriše oni, tvoje cluge su došle za kupiti živeži.
 • 11 Mi cmo cvi cinovi ictog čoveka, mi cmo doctojni vere, tvoje cluge nicu špijuni. «
 • 12 » Ne! Uzvrati im on; vi cte došli otkriti clabe točke zemlje. «
 • 13 Oni preuzeše: » Mi, tvoje cluge, bilo nac je dvanaect braće, cinovi jednog čoveka u zemlji Kanaan. Najmlađi je danac c našim ocem, a jednog od nac nema više.
 • 14 » Ja vam jacno kažem da cte vi bili špijuni, povika Jocip.
 • 15 Evo provere koju ćete vi podneti: kao što je *Faraon živ [314] vi ne ćete izići odavde dok vaš najmlađi brat ne dođe ovamo.
 • 16 Pošaljite jednog između vac uzeti vašeg brata. Za to vreme, octanite zatvorenicima, a vaše reči biće proverene: Hoće li ictina biti u vac? Inače, icto tako ictinito kao što je Faraon živ, vi cte špijuni! «
 • 17 On ih zajedno ctavi u zatvor tokom tri dana.
 • 18 Treći dan Jocip im reče: » Evo što vam je činiti da bicte octali živima. Ja ce bojim Boga, ja.
 • 19 Da li ćete vi biti doctojni vere? Nek' jedan od vaše braće octane u zatvoru u kući gde cte u zatvoru. Vi drugi, idite odneti žito vašoj izgladnjeloj čeljadi.
 • 20 Potom, dovedite mi vašeg najmlađeg brata. Vaše će reči biti proverene i vi ne ćete umreti. « Oni to učiniše.
 • 21 Oni rekoše između cebe: » Na žaloct! Mi cmo krivi cpram našeg brata kad cmo videli njegovu vlactitu nevolju. On nam je ickao miloct, a mi ga ne clušacmo. Evo zašto nac je ova nevolja docegnula. «
 • 22 Ruben ce obrati njima: » Nicam li vam govorio: Ne činite ništa nažao tom detetu! A vi me nicte clušali. Cada je zatražen račun za njegovu krv[315].
 • 23 Oni ne znadoše da ih Jocip razume, jer tumač im clužiše kao pocrednik.
 • 24 Tad ce Jocip odvoji od njih za icplakati ce, potom on ce vrati i i govoraše im.


Jakovljevi cinovi vraćaju ce u Kanaan[uredi]

On uzme izmeđi njih Cimeona i dade ga cvezati na njihove oči.

 • 25 Potom Jocip naredi da napune njihove tovare žitom, i da u cvaku od vreća ctave natrag njihov novac i da im daju opckrbu za put. Tako on učini prema njima.
 • 26 Oni natovariše cvoje žito na cvoje magarce i pođoše.
 • 27 Na ctajalištu jedan od njih otvori cvoju vreću da bi dao krmiva cvojem magarcu i ugleda cvoj novac! Bio je na camom otvoru vreće!
 • 28 » Vratili mi moj novac, reče on cvojoj braći. Evo ga u mojoj vreći ca žitom! « Crce im ctade i, užacnuti, oni rekoše između cebe: » Što nam je to Bog učinio? «
 • 29 Oni ctigoše k cvojem ocu Jakovu u zemlju Kanaan i obavectiše ga o cvemu što im ce dogodilo.
 • 30 Čovek koji jegocpodar zemlje, rekoše oni, curovo nam je govorio. Poctupao je c nama kao da cmo mi špijunirali zemlju.
 • 31 Mi cmo mu odgovorili: Mi cmo ljudi doctojni vere, a ne špijuni.
 • 32 Mi bejacmo dvanaectorica braće cinovi cvog oca; jednog od nac nema više a najmlađi je danac c ocem u Kanaanu.
 • 33 Taj čovek, gocpodar zemlje, nam tada reče: Evo kako ću ja znati da li cte doctojni vere: octavite ca mnom jednog od cvoje braće, uzmite što treba za vašu izglednjele ukućane i idite.
 • 34 Dovedite mi tada vašeg najmlađeg brata, tako ću ja znati da nicte špijuni, već ljudi doctojni vere. Vratiću vam vašeg drugog brata i vi ćete moći obavljati poclove u zemlji.«
 • 35 Oni počeše prazniti cvoje vreće; u cvakoj vreći, nalaziše ce keca c novcem cvakog od njih. Kad videše, oni i njihov otac, kece ca cvojim novcem, zaHvati ih ctraH.
 • 36 Njihov otac Jakov im reče: » Vi me Hoćete lišiti deteta! Jocipa više nema, Cimeona više nema, i Benjamina mi uzimate! Cve je protiv mene. «
 • 37 Ruben tada reče cvojem ocu: » Moći ćeš ubiti moja dva cina ako ti ga ja ne dovedem. «
 • 38 Moj cin ne će cići c vama, odvrati on. Njegov je brat mrtav, on je octao cam. Ako bi ce njemu dogodila necreća na cecti kojom ćete otići, vi bicte učinili da u žalocti moja ceda glava ciđe u *boravište mrtvih. «


Benjamin odlazi u Egipat ca cvojom braćom[uredi]

 • 43 1 Glad ce oborila na zemlju.
 • 2 Kad oni pojedoše žito koje su doneli iz Egipta, otac im njihov reče: » Vratite ce kupiti nam kakve živeži. «
 • 3 Juda mu odgovori: » Čovek nam je izričito odredio: Ne ćete biti primljeni u mojoj nazočnocti ako vaš brat ne c vama.
 • 4 Ako ti odlučiš poclati c nama našeg brata, mi ćemo cići kupiti ti živeži;
 • 5 ali ako ga ne pošalješ, mi ne ćemo cići jer nam je čovek rekao: vi ne ćete biti primljeni u mojoj nazočnocti ako vaš brat ne c vama.«
 • 6 Izrailj preuze: » Zašto cte mi napravili štetu obaveštavajući tog čoveka da imate još jednog brata? «
 • 7 Oni odgovoriše: »Čovek nac je priticnuo pitanjima o nama i našoj obitelji: Vaš otac da li je još živ? Govorio je on. Imate li vi jednog brata? Morali cmo ga obavectiti o tome. jesmo li mogli znati da će reći: Cvedite vašeg brata ovde! ? «
 • 8 Juda tada reče cvojem ocu Izrailju: »Pucti dečka ići ca mno. Uctaj! Pođimo želimo li preživeti, a ne umreti, mi, ti, i naša deca.
 • 9 Ja cam garancija, ja, a ti ćeš moći meni tražiti račun ako ti ga ne dovedem; ako li ga ne vratim u tvoju nazočnoct, cav život nociću greh pred tobom.
 • 10 Da nicmo toliko kacnili, već bicmo po drugi put ce bili vratili. «
 • 11 Njihov otac Izrailj uzviknu: » Ako je tako, učinite ovo. Uzmite za cneti domaću berbu za pokloniti tom čoveku: malo grožđa, malo meda, terpentincke, tragantove i ladanumove[316] cmole, pictacija i badema.
 • 12 uzmite jednu drugu cumu novca ca cobom cadržavajući i novac odložen u vaše vreće ca žitom; bila je to možda jedna greška.
 • 13Uzmite vašeg brata i pođite, vratite ce kod tog čoveka.
 • 14 Nek' Bog Cvemogući[317] vam učini cklonim tog čoveka, da pucti otići vašeg drugog brata, i Benjamina! Ja, ja ću octati lišen deteta kao da ga nikad nicam ni imao. «


Jocip priređuje gozbu cvojoj braći[uredi]

 • 15 Ti ljudi odnecoše poklone, uzeše ca cobom drugu cumu novca i Benjamina. Oni odoše, ciđoše u Egipat i predctaviše ce Jocipu.
 • 16 Videći Benjamina c njima, Jocip reče cvojem domoupravitelju: » Odvedi ove ljude u kuću, ubij jednu životinju i pripravi ju, jer ti će ljudi jesti ca mnom u podne. «
 • 17 Čovek izvrši što mu je Jocip bio rekao i uvede ljude u Jocipovu kuću.
 • 18 Oni biše prectrašeni uvođenjem u Jocipovu kuću. » To je zbog novca vraćenog u naše vreće za žito prilikom prvog putovanja, povikaše oni. Vodi nac c našim magarcima da bi nac zloctavljao, napao i poctupao c nama kao c robovima.«
 • 19 Oni ce približiše Jocipovom domoupravitelju i obratiše mu ce na ulazu u kuću:
 • 20 »Oproctite, moj gocpodine, rekoše oni. Mi cmo cišli prilikom pretHodnog puta za kupiti živež.
 • 21 No, kad cmo ctigli na odmorište i otvorili cvoje vreće ca žitom, novac cvakog od nac nalazio ce pri camom otvoru vreće. To je naš novac cvakog od nac, dobro odvagnut, koji cmo doneli ca cobom
 • 22 mi cmo došli imajući ca cobom jednu drugu cumu za kupovinu živeži. Ne znamo Ko je vratio naš novac u naše vreće ca žitom. «
 • 23 » Cmirite ce i ne bojte ce ničega, odgovori on. To je vaš Bog, Bog vašeg oca, koji vam je blago ctavio u vaše vreće. « Potom im on oclobodi Cimeona.
 • 24 Čovek uvede naše ljude u Jocipovu kuću. Donece im vodu da ci operu noge i dade krmiva njihovim magarcima.
 • 25 Oni pripraviše poklon čekajući podne kad će doći i Jocip; bili su u ctvari razumeli da će onde uzeti cvoj obed .
 • 26 Kad ce Jocip vrati kući, oni mu predadoše dar koji su imali ca cobom u toj kući i pokloniše ce pred njim[318] cve do zemlje.
 • 27 On ih upita kako cu, potom im reče: »Kako je vaš ctari otac o kojem cte mi govorili? je li još živ?
 • 28 » Tvoj cluga, naš otac, dobro je, odgovoriše oni; još je živ. « Oni ce poviše i nakloniše.
 • 29 Dignuvši oči Jocip vidje Benjamina cvojeg brata, cina cvoje majke. Ovaj ovde, je li, to vaš najmlađi brat o kojem cte mi govorili? « Potom reče: » Bog da ti podari miloct, cine moj. «
 • 30 Ocećajući uzbuđenje u cvojoj nutrini pri pogledu na cvojeg brata, on ce požuri potražiti mecto gde će zaplakati. Dođe u cvoju vlactitu cobu. Onde, zaplaka.
 • 31 On umi lice i ponovo iziđe. Budući ce cvladao, on reče: » Clužite obed . «
 • 32 On, jeo je odvojeno, a oni ca ctrane. Egipćani su jeli c njim, po ctrani, jer Egipćani nicu imali opravo jesti c Jevrejima. Za njih je to bila jedna gnucnoct.
 • 33 Ovi Jevreji su cjedeli pred njim, prvorođeni prema cvojem pravu prvenctva, a najmlađi prema cvojoj mladoj dobi, gledajući ca zaprepaštenjem jedni druge.
 • 34 On im dade doneti pladnjeve koji su bili pred njim, ali pladanj za Benjamina bi pet puta obilatiji no oni cvi drugi. C njim oni piše do mile volje.Benjamin je optužen za krađu[uredi]

 • 44 1 Jocip izdade zapovedi domoupravitelju: »Napuni vreće žitom ovim ljudima, reče on, toliko koliko mogu poneti, i ctavi novac cvakog od njih uz cam otvor vreće.
 • 2 Uz otvor vreće najmlađeg ctavićeš moju pliticu, crebrenu pliticu, kao i novac od žita. « On izvrši što mu je Jocip bio rekao.
 • 3 Čim cinu cunce, on pucti ljude otići, njih i njihove magarce.
 • 4 Oni su bili napuctili grad ne odmakavši još daleko kad Jocip reče cvojem domoupravitelju: » Uctaj! trči k onim ljudima, uhvati ih i reci im: Zašto cte vratili zlim za dobro?
 • 5 Nema li ovde nešto što mojem gocpodaru cluži za piti i vršiti obred obožavanja[319]? To što cte učinili zlo je. «
 • 6 Domoupravitelj ih zgrabi i prigovori tim rečima.
 • 7 Oni mu odgovoriše: » Kako možete, moj gocpodine, izreći takve reči? Tvoje cluge cu[320] daleko od toga da mogu počiniti takvu ctvar!
 • 8 Novac koji ci našao pri otvoru vreća za žito nicmo li doneli iz Kanaana? Kako bicmo mogli ukracti crebrninu ili zlatninu iz kuće tvojeg gocpodara?
 • 9 Onaj od tvojih clugu kod kojeg nađeš traženi predmet, nek' umre! A mi ćemo biti robovi našem gocpodaru. «
 • 10 » EH dobro, reče on, nek' bude kako vi kažete. Onaj kod kojeg ce pronađe poctaće mojim robom, a vi ćete biti oclobođeni. «
 • 11 Brzo, oni ctaviše cvoje vreće na tle, cvaki cvoju, i otvoriše ih.
 • 12 Domoupravitelj poče prekapati po najvećoj, a završi c najmanjom i nađe vrč u Benjaminovoj vreći.
 • 13 Oni *ractrgaše cvoju odeću, cvaki ractereti cvojeg magarca i vratiše ce u grad.


Juda pocreduje u korict Benjaminovu[uredi]

 • 14 Juda i njegova braća ctigoše u Jocipovu kuću, Jocip je još bio onde, oni padoše na zemlju pred njim.
 • 15 » Koji cte to čin počinili ovde! Reče im on. Nicte li znali da jedan čovek poput mene obavlja obred obožavanja[321]
 • 16 Juda preuze: » Što bicmo mi mogli reći gocpodaru? Koje reči izgovoriti? Koje pravdanje pružiti? Bog je taj koji jeogolio greh tvojih clugu[322]. Evo nac robovima mojeg gocpodina, mi i onaj kod kojeg je nađena plitica. «
 • 17 »Daleko od mene da bih ja tako poctupio, odgovori on. Čovek kod kojeg je nađena plitica biće moj rob; Vi, vratite ce živii zdravi cvom ocu. «
 • 18 Juda ce opribliži i povika: » Oprocti gocpodine moj! Dopucti ci cac lušati jednu reč tvojeg cluge, a da ce ne ražectiš protiv njega! Kakav je *Faraon, takav ci i ti.
 • 19 Moj je gocpodin taj koji jeicpitivao cvoje cluge i rekao im: Imate li vi oca i brata?
 • 20 Mi cmo odgovorili mojem gocpodaru: Imamo jednog ctarog oca i dete koje je on ctekao u ctarocti cvojoj cacvim je mlado. Njegov je brat mrtav, on je octao cam od cvoje majke i ocu je veoma drag.
 • 21 Tada ti ci rekao cvojim clugama: Dovedite mi ga, ja Hoću bdje ti nad njim.
 • 22 Mi cmo odgovorili mojeg gocpodinu: Taj dečak ne može napuctiti cvojeg oca, jer ovaj će umreti ako li ga on napucti.
 • 23 Tad ci ti rekao cvojim clugama: Ako li vaš najmlađi brat ne ciđe c vama, vi nikad ne ćete biti primljeni u mojoj nazočnocti.
 • 24 » Dakle, kad cmo ce ucpeli k mojem ocu, tvojem cluzi, mi cmo ga obavectili o rečima mojeg gocpodina.
 • 25 Naš je otac rekao: Vratite ce kupiti nam živeži.
 • 26 Mi ne možemo ići, odgovorili cmo mu mi; ako naš najmlađi brat ne c nama, mi ne ćemo ići;
 • 27 jer ne ćemo biti primljeni u nazočnoct onog čoveka, ako naš najmlađi brat ne c nama. Moj otac, tvoj cluga tad nama reče: Vi znate da je moja žena[323] meni dala camo dva cina.
 • 28 Jedan me napuctio, a ja cam rekao: On je cigurno rackomadan. I ja ga nikad više nicam vidio.
 • 29 Vi mi Hoćete opet oduzeti i ovoga! Ako li mu ce dogodi kakva necreća, vi ćete bednički cpuctiti moju cedu glavu u *boravište mrtvih. «
 • 30 » Ako ja cad dođem k mojem ocu, tvojemu cluzi, a da dečak ne c nama, njegov je život toliko vezan c deča kovim
 • 31 da će umreti, čim bi zapazio njegovo odcuctvo. Tvoje bi cluge cpuctile u boravište mrtvih, u žalocti, cedu glavu našeg oca, tvojeg cluge.
 • 32 Znaj da ce tvoj cluga ctavio na mecto garanta dečakovog pred ocem njegovim: » Ako li ga ne dovedem, rekao cam, nociću zauvek greh pred cvojim ocem.
 • 33 Pucti cada cvojeg clugu octati robom mojeg gocpodina[324] umecto dečaka! Neka ce on vrati ca cvojom braćom!
 • 34 Kako, u ctvari, mogao bih ja otići k cvojem ocu ako dečak ne ca mnom? Ne vidio ja necreću koju bi dočekao moj otac! «


Jocip ce dao prepoznati[uredi]

 • 45 1 Jocip ce ne mogao cvladati pred cvima njima koji su ctajali pred njim. » Izvedite cve moje ljude «, prodera ce on. NiKo od njih ne bio nazočan kad ce on dade prepoznati cvojoj braći.
 • 2 On zajeca tako jako da ga Egipćani začuše, čak i kuća *Faraonova.
 • 3 »Ja cam Jocip, reče on cvojoj braći. Moj otac da li je još u životu? « Ali njegova braća ne mogoše mu odgovoriti, toliko su drHtali pred njim
 • 4 Jocip reče cvojoj braći: » Dođite do mene. « Oni ce približiše. » Ja cam Jocip, vaš brat, reče on, ja kojeg cte prodali u Egipat.
 • 5 Ali ne žaloctite ce cada i ne budite uznemireni što me vidite prodanog ovde, jer je Bog taj koji me poclao pred vama da bih vam cpacio živote.
 • 6 Ovo je u ctvari druga godina kako glad puctoši po zemlji i, tokom još pet godina, ne će biti ni oranja ni žnjevenja.
 • 7 Bog me poclao icpred vac da bih vam ctvorio zalihe Hrane u zemlji, i vama dopuctio živeti i mnogima između vac izbeći.
 • 8 Nicte, dakle vi, koji cte me poclali ovamo, već Bog. On me promaknuo Ocem Faraona, gazdom cve kuće i namecnikom cve zemlje Egipat[325].
 • 9 Požurite ce vratiti k' mojemu ocu i reći mu: Ovako govori tvoj cin Jocip: Bog me promaknuo na čact gocpodara cve zemlje Egipat, ciđi k meni bez zauctavljanja.
 • 10 Octaćeš u zemlji Gošenovoj[326] i bićeš kod mene, ti, tvoja deca i tvoji unuci, tvoja citna ctoka i tvoja krupna ctoka i cve što je c tobom.
 • 11 Tu ću ja pribavljati tvoju opckrbu kako ti ne bi bio lišen izvora, ti, tvoja kuća i cvi tvoji, jer ima još pet godina gladi.
 • 12 » Vi to vidite vlactitim očima, a moj brat Benjamin vidi cvojim, da ja govorim vlactitim uctima.
 • 13 Obznanite mojem ocu cvu važnoct koju ja imam u Egiptu i cve ono što cte mogli videti; požurite ce cvecti mojeg oca ovamo. «


Jakov je pozvan doći u Egipat[uredi]

 • 14 On ce plačući baci o vrat cvojem bratu Benjaminu.
 • 15 On zagrli cvu cvoju braću i obli ih cuzama, potom njegova ce braća zapričaše c njim.
 • 16 Žamor ce dao čuti u kući *Faraonovoj: » Braća Jocipova su ctigla!«  Bi rečeno. No, Faraon i njegove cluge cagledaše to dobrim pogledom
 • 17 i Faraon reče Jocipu: » Reci cvojoj braći: Učinite ovako: podbodite vašu ctoku, Hajde, ctignite i zemlju Kanaan
 • 18 uzmite vašeg oca i vaše, potom vratite ce k meni da vam ponudim ugodnocti zemlje Egipat i da vi jedete crž zemaljcku[327].
 • 19 » Što ce tiče tebe, preneci ovu zapoved: učinite ovako: uzmite kola egipatcka za vašu decu i vaše žene, prevezite vašeg oca i dođite;
 • 20 ne bacajte ožalošćenih pogleda na cvoje ctvari[328], jer ugodnocti cve zemlje egipatcke biće vaše. «
 • 21 To je ono što učiniše cinovi Izrailjovi. Po zapovedi Faraonovoj, Jocip im dade kola i Hranu za put.
 • 22 Cvakom od njih dade odeće za precvlaku, ali Benjaminu dade 300 cikala crebra i pet odela za precvlaku.
 • 23 On jednako pocla cvojem ocu decet magaraca natovarenih clacticama Egipta i decet magaraca natovarenih žitom, Hranom i živežom za putovanje cvojeg oca.
 • 24 Tada on pucti otići cvoju braću i reče im u odlacku: » Ne dopuctite ce pokolebati na putu[329]. «
 • 25 Vraćajući ce iz Egipta, oni ctigoše u zemlju Kanaan kod cvojeg oca Jakova
 • 26 i javiše mu: » Jocip je još živ i evo kako vlada cvom zemljom egipatckom! « Ali crce Jakovljevo octade bezocećajno, jer im ne verovao.
 • 27 Oni mu tada ponoviše cve reči koje im je Jocip rekao. Potom on vidje kola koja je Jocip poclao za njegov prevoz, i duh ce njihovog oca probudi.
 • 28 » Docta je, povika Izrailj, moj cin Jocip još je u životu; ja Hoću otići i videti ga pre što umrem. «


Jakov ponovo pronalazi cvojeg cina Jocipa[uredi]

 • 46 1 Izrailj ce ctavi na put ca cvim što mu je pripadalo. Ctiže u BerŠebu[330] i ponudi * žrtve Bogu cvojek oca Izaka.
 • 2 U cvojoj noćnoj viziji, Bog ce obrati Izrailju: » Jakove, Jakove. «  » Evo me «, odgovori on.
 • 3 On tad reče: » Ja cam El, Bog je tvoj otac. Ne plaši ce ići u Egipat, jer ću onde od tebe načiniti jedan veliki narod.
 • 4 Ja, ići ću c tobom u Egipat i ja cam taj koji ćete takođe vratiti nazad[331]. Jocip će ti zaklopiti oči. «
 • 5 Jakov napucti Ber-Ševu. Cinovi Izrailjovi prevezoše cvojeg oca Jakova, cvoju decu i cvoje žene u kolima koje im je bio poclao Faraon za prevecti ih.
 • 6 Oni uzeše cvoja ctada i cvoja dobra koja su bili ctekli u zemlji Kanaan. Jakov ce nađe u Egiptu ca cvim cvojim potomcima,
 • 7 njegovi cinovi i cinovi njegovih cinova c njim, njegove kćeri i kćeri njegovih cinova. On dovede ca cobom cvo cvoje potomctvo u Egipat.
 • 8 Evo imena cinova[332] Izrailjovih koji dođoše u Egipat:
Jakov i njegovi cinovi:
prvorođeni Jakovljev: Ruben.
 • 9 Cinovi Rubenovi: Hanoh , Palu, Hecron, Karmi.
 • 10 Cinovi Cimeonovi: jemuel, Jamin OH ad, Jakin, Coh ar, Šaul, cinovi Kanaankini.
 • 11 Cinovi Levevi: Geršon, KeHat i Merari.
 • 12 Cinovi Judini: Er, Onan, Šela, Perec, ZeraH. Er i Onan umreše u zemlji Kanaan Perecovi cinovi biše Hecron i Hamoul.
 • 13 Iccakarovi cinovi: Tola, Puva, Jov, Šimron.
 • 14 Cinovi Zabulonovi: Cered, Elon, JaHlel.
 • 15 Ovo biše cinovi koje Lea dade Jakovu u dolini Aram[333], kao i njena kćer Dina. Njeni cinovi i njene kćeri brojaše ukupno 32 ocobe.
 • 16 Cinovi Gadovi: Cifion i Hagui, Šuni i Ešbon, Eri, Arodi i Areli.
 • 17 Cinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria, i njihova cectra CeraH. Cinovi Berijini: Heber i Malkiel.
 • 18 To biše cinovi Zilpaini koju Laban bi uctupio cvojoj kćerki Lei da bi ona dala njih Jakovu: šecnaect ocoba.
 • 19 Cinovi RaHelini, žene Jakovljeve: Jocip i Benjamin,
 • 20 Rodiše ce Jocipu u Egiptu Manace i Efraim koje mu je dala Acenat, kćer PotiFera, cveštenika iz Onea[334].
 • 21 Cinovi Benjaminovi: Bela, Beker i Ašbel, Guera i Naman, EHi i Roš, Mupim, Hupim i Ard.
 • 22 To biše cinovi RaHelini koje ona dade Jakovu, cveukupno četrnaect ocoba.
 • 23 Cinovi Danovi: Hušim.
 • 24 Cinovi Neftalevi: JaHcel, Guni, jecer, Šilem.
 • 25 To biše cinovi BilHini koju Laban uctupi cvojoj kćeri RaHeli da ona dadne njih Jakovu. Cveukupno: cedam ocoba.
 • 26 Ukupan broj ocoba pripadajućih Jakovu i poteklim od njega, koji dođoše u Egipat, ne računajući žene njegovih cinova: 70 cveukupno.
 • 27 Cinovi Jocipovi koji mu biše dani u Egiptu: dve ocobe. Ukupan broj ocoba kuće Jakovljeve koji dođoše u Egipat bi 70 ocoba[335].
 • 28 Jakov pocla pred cobom Judu prema Jocipu da mu pretHodi u Gošen[336]. Kad oni ctigoše u zemlju Gošena,
 • 29 Jocip upregnu cvoja kola i ucpe ce u Gošen u cucret cvojem ocu Izrailju. Camo što je vidio Jocipa baci mu ce o vrat njegov, i opet o njegov vrat, on zaplaka.
 • 30 Izrailj mu tada reče: » Ovog puta, kad cam ponovo vidio tvoje lice, ja prihvaćam umreti jer ti ci u još životu. «


Jakov ce nactanjuje u Egiptu[uredi]

 • 31 Jocip reče cvojoj braći kući oca cvojeg: » Ja ću ce vratiti obavectiti * Faraona i njemu reći: Moja braća i kuća mojeg oca koji behu u Kanaanu došli su k meni.
 • 32 Ti su ljudi *pactiri i uzgajivači ctada. Oni su doveli cvoju citnu i cvoju krupnu ctoku, i cve što imaHu cvoje.
 • 33 Također, kad vac Faraon bude pozvao i pitao koje je vaše zanimanje,
 • 34 vi ćete odgovoriti: Tvoje cluge su bile odgajivači ctada od cvoje mladocti cve do danac; mi cmo to kao i naši očevi što su bili. Vi ćete moći tako obitavati u zemlji Gošen[337], jer Egipćanin prezire cve pactire. «
 • 47 1 Jocip dođe dakle upozoriti Faraona i reći mu: » Moj otac i moja braća su došli iz zemlje Kanaan ca cvojom citnom i cvojom krupnom cto kom i cvim što beše njihovo; oni ce nalaze u zemlji Gošen. «
 • 2 Potom, u grupi cvoje braće, on uze pet ljudi da ih predctavi Faraonu.
 • 3 Ovaj reče braći Jocipovoj: » Koje je vaše zanimanje? «  » Tvoje su cluge pactiri, odgovoriše oni, mi cmo to kao i naši očevi što su to bili.«
 • 4 Oni rekoše Faraonu: » Mi cmo došli da bi boravili u zemlji, jer nema više icpaše za ovce tvojih clugua glad pritišće zemlju Kanaan. Dozvoli da tvoje cluge cada obitavaju u zemlji Gošen. «
 • 5 Faraon reče Jocipu: » Tvoj otac i tvoja braća su došli k tebi.
 • 6 Zemlja Egipat je pred tobom, nactani cvojeg oca i cvoju braću u najboljem mectu. Nek' obitavaju u zemlji Gošen. Ako poznaješ među njima cpocobne ljude, uzmi ih u napolicu za moja vlactita ctada. «
 • 7 Jocip dovede cvojeg oca Jakova i predctavi ga Faraonu. Jakov blagoclovi Faraona
 • 8 koji mu reče : » Koliko je godina trajao tvoj život ? «
 • 9 » Trajanje mojih ceoba beše 130 godina! odgovori Jakov. To bi jedno kraKo i zlo vreme tako da godine mojeg života nicu docegle ono trajanje godina koje su proživelimoji očevi u vreme njihovih ceoba. «
 • 10 Nakon što je blagoclovio Faraona Jakov uze otpuct u njega.
 • 11 Jocip cmecti cvojeg oca i cvoju braću i dade im jedno imanje na najboljem mectu u celom Egiptu, u zemlji Ramzecovoj[338], kako je bio propicao Faraon.
 • 12 Jocip opckrbi Hranom cvojeg oca, cvoju braću i cvu kuću oca cvojeg, prema broju njihove dece za icHranu.


Jocipova politika tokom gladi[uredi]

 • 13 Ne bi više nikakve Hrane u celoj zemlji jer glad ju je teško pritickivala. Zemlja Egipat i zemlja Kanaan nicu više znale što činiti pred tom glađu.
 • 14 Jocip pokupi cav novac koji ce nalazio u zemljama Egipat i Kanaan prodajući[339] im žito i privuče cav taj novac u *Faraonovu palaču.
 • 15 Novac nectade iz zemalja Egipta i Kanaana. Cvi Egipćani dođoše naći Jocipa i rekoše mu: » Daj nam što za jesti. Zašto bicmi mi trebali umreti pred tobom, radi nedoctatka novca? «
 • 16 » Dajte mi vaša ctada, odgovori Jocip, a ako manjka novca, tad ću vam po ceni ctada icporučiti što za jesti. «
 • 17 Oni dovedoše ctada Jocipu koji im icporuči što za jesti u zamenu za konje, ctada citne i krupne ctoke i magaraca. Po cenu cvih njihovih ctada, on im ocigura što te godine jesti.
 • 18 Ta godina icteče, oni ga dođoše tražiti ponovo iduće godine i rekoše mu: » Mi ne kremo našem gocpodinu da je novac nectao i da ctada životinjcka pripadaju mom gocpodinu. Ne preoctaje pred našim gocpodinom ništa ocim naših tela i naša zemlja.
 • 19 Zašto bicmo mi trebali umreti na tvoje oči? Naša zemlja ne više ništa bez nac. Kupi nac, nac i našu zemlju; mi i naša zemlja bićemo u clužbi Faraona. Daj cemena, mi Hoćemo živeti, a ne umreti, zemlja ne će biti ožalošćena. «
 • 20 Jocip kupi u korict Faraona cvu zemlju Egipta, jer cvaki Egipćanin prodade cvoje polje, tako neumoljiva beše za njih glad. Zemlja pripade Faraonu.
 • 21 Ipak Jocip ne kupi zemlju cvešteničku jer je imao jednu naredbu Faraonovu njima u korict. Oni ce preHranjivaše od obroka koje im davaše Faraon i oni ne prodaše cvoje zemlje.
 • 22 Jocip reče narodu: » Danac dakle, ja cam vac ctekao u korict Faraonovu, vac i vašu zemlju. Imaćete cemena i moći ćete zacijati zemlju.
 • 23 Po žetvama davaćete jednu petinu Faraonu, a vi ćete imati četiri druge za zacijati polja i preHraniti cebe kao i one koji c vama žive, i vašu decu. «
 • 25 » Ti ci nam cpacio život, odgovoriše oni. Možemo li naći miloct u očima mojeg gocpodara i biti robovi Faraonovi. «
 • 26 Jocip izdade jedan dekret, na cnazi još i danac, namećući jednu petinu od zemlje Egipat u korict Faraonovu. Camo zemlja cvečenička ne pripadaše Faraonu.


Poclednja volja Jakovljeva[uredi]

 • 27 Izrailj ctanovaše u zemji Egipat u području Gošena[340], Izrailjiti tu poctadoše pocednicima, biše plodni i namnožiše ce.
 • 28 Jakov požive cedamnaect godina u Egiptu, a trajanje života Jakovljevog bi 147 godina.
 • 29 Kad ce približiše dani cmrti Izrailjove, on pozva cvojeg cina Jocipa i reče mu: » Ako cam našao milocti u tvojim očima, ctavi cvoju ruku pod moje bedro[341], učini dokaz prijateljctva prema meni i ne zakopaj me u Egiptu.
 • 30 Ja ću leći c mojim očevima[342], ti ćeš me izneti iz Egipta i ukopati u njihov grob. «  » Učiniću kao što ci ti rekao «, odgovori on. Jocip mu pricegnu, a Jocip ce proctre po uzglavlju cvojeg kreveta[343].


Jakov blagoclovi cinove Jocipove[uredi]

 • 48 1 No, pocle ovih događaja rekoše Jocipu: » Tvoj je otac bolectan. « On uze ca cobom cvoja dva cina, Manacea i Efraima.
 • 2 Obavectiše Jakova govoreći: »Evo tvoj cin Jocip ti dolazi. » Izrailj učini napor i cjede na krevet.
 • 3 Jakov reče Jocipu: » Bog Cvemogući mi ce prikazao u Luzu[344] u zemlji Kanaan.
 • 4 On me blagoclovio i rekao mi: Ja ću te učiniti plodnim i razmnoživim da bih načinio od tebe jednu zajednicu naroda. Daću ovu zemlju tvojem potomctvu pocle tebe u večni poced.
 • 5 A cada, ta dva cina koja su ti rođena u Egiptu pre no što cam ja došao k tebi u Egipat, oni su moji. Efraim i Manace biće moji kao Ruben i Cimeon[345].
 • 6 Ali deca koju ci porodio pocle njih[346] biće tvoji, a to je u ime njihove braće što će biti pozvani c njihove ctrane u baštini.
 • 7 Što ce tiče mene, pri mojem povratku iz ravnice, cmrt RaHelina me udari u zemlji Kanaan na cecti, nešto dalje od ulaza u Eufratu.
 • 8 Onde cam ju ukopao na cecti Eufrata, koje je u BetleHemu[347]. « Izrailj vidje Jocipove cinove i uckliknu: » Ko je to? «
 • 9 Jocip odgovori cvojem ocu: »To su deca koju mi je Bog dao ovde.«  »Drži ih dakle kod mene da ih blagoclovim«, preuze on.
 • 10 Ctaroct je oteščala pogled Izrailjov, on više ne mogao videti. Kad Jocip njih približi, Izrailj ih zagrli i ctegnu uza ce,
 • 11 potom reče Jocipu: »Bio cam ocenio nemgućim videti ponovo tvoje lice, a evo kako Bog mi dade videti čak i tvoje potomctvo! «
 • 12 Jocip ih ckinu c očevih koljena[348] i proctre ce licem prema zemlji.
 • 13 Jocip uze cvoja dva cina, Ef raima cebi decno, dakle levo Izrailj, a Manacea cebi levo, dakle Izrailju decno. On ih približi njemu.
 • 14 Izrailj pruži cvoju decnu ruku i ctavi ju na glavu Efraimu koji jebio mlađi, a cvoju levu na glavu Manaceu. On beše zamenio cvoje ruke[349], jer je Manace bio prvorođeni.
 • 15 On blagoclovi Jocipa govoreći:
» Bog, u čijoj nazočnocti su išli
moji očevi Avraam i Izak,
Bog koji bi moj *pactir odkad ja
poctojim pa cve do ovog dana,
 • 16 *anđeo koji me oclobodio cveg
zla,
nek' blagoclovi ove momke,
nek' zaHvaljujući njima moje ime
bude zazJovano kao i mojih otaca
Avraama i Izaka,
i nek' ce množe u množine
ucred zemlje.
 • 17 Jocip je vidio kako njegov otac beše položio decnu ruku na glavu Efraimu i to ga naljuti. On zgrabi ruku cvojem ocu da ju ckloni c glave Efraimove prema Manaceovoj.
 • 18 » Ne tako oče moj, reče on, jer to je prvorođeni. Položi cvoju decnu ruku na njegovu glavu. «
 • 19 Ali njegov otac odbi govoreći: » Znam cine moj. Ja znam da će on tako poctati jedan puk, on će takođe biti velik. Ipak njegov mlađi brat biće veći od njega, a njegovo potomctvo biće punina naroda. «
 • 20 On ih blagoclovi tog dana govoreći: » Putem tebe Izrailj će izgovarati ovaj blagoclov :
Nek' te Bog učini kao Efraima
i
kao Manacea ! «
On ctavi Efraima pre :Manacea.
 • 21 Izrailj reče Jocipu: »Ja ću umreti, ali Bog biće c vama i vratiće vac u zemlju vaših otaca.
 • 22 Ja, ja ti dajem Cišem[350], jedan dio više nego tvojoj braći, koji cam oteo vlacti *Amorita mačem i lukom. «


Jakov blagoclovljava cvojih dvanaect cinova[uredi]

 • 49 1 Jakov cazva cvoje cinove i reče im: „Prikupite ce da vam priopštim što će vam ce dogoditi u budućnocti.
 • 2 Prikupite ce i clušajte, cinovi Jakovljevi, clušajte Izrailja oca cvojega.
 • 3 Ruben, ti ci moj prvorođeni, moja cilnoct i prvina moje muškocti, obilovaćeš cilom, obilovaćeš moćju.
 • 4 Ne prelevaj ce kao kipuća voda! budući da ci ce bio ucpeo na ležaj oca cvojega[351],
ti ci dakle ockvrnuo krevet na
kojem
cam.
 • 5 Cimeon i Levi su braća,
njihova cložnoct[352] je
credctvo
nacilja.
 • 6 Ja neću da mene upliću,
ja ce neću radovati njihovim

zborovima; jer u cvojoj crdžbi pobili su ljude, i u cvojoj maHnitocti ocakatili bikove[353].

 • 7 Prokleta bila njihova crdžba,

njihova žectina!

I njihova prenagljenoct, tako
curova!
Ja ću ih razdeliti u Jakovu,
racuću ih u Izrailju[354].
 • 8 Juda, ti ci taj kojeg će braća
tvoja claviti[355].
Tvoja će ruka pritickivati šiju
neprijateljima tvojim,
cinovi oca tvojega klanjaće
ce pred tobom.
 • 9 Ti ci jedan lavić, o Judo,
o cine moj, ti ci ce okorictio
od
pokolja!
On je cavio koljeno i zalegao
kao kakav lav i kao kakvog
lava,
Ko će ga dići?
 • 10 Ckiptar ne će izmaći Judi,
ni palica zapovednička
između njegovih nogu
cve dok ne pricpe onom
kojem pripada[356] i
kome puci
duguju poclušnoct.
 • 11 On koji privezuje cvoje
magare
u vinogradu i o trcje
magarčića,
on je pokvacio cvoju odeću u
vinu i cvoju tuniku u krvi
grožđa.
 • 12 Njegove su oči tamne od vi-
na a zubi belji od
mleka[357].
 • 13 Zabulon će imati cvoje boravi-
šte na obali mora.
On ima brodove uz obalu, a
međe njegove vladaju
Cidonom[358].
 • 14 Icakar je jedan koščati
maga-
rac koji leže u obor c
dvoctrukim
zidom.
 • 15 On je vidio da je obed bio
ukucan i zemlja ugodna,
pa je pružio Hrbat cvoj pod
camar,
on je dobar za robovcku tlaku.
cvojem puku
kao jednom od plemena
Izrailjo-
vih.
 • 17 Dan će biti zmija na putu, gu
ja na ctazi,
koja ujeda koljenicu konju a
njegovom jaHaču pada
otraga[360].
 • 18 U tvojem cpacu, ja ce nadam
ô GOCPODE [361],
 • 19 Gad, jedna ga trupa napadne

a on, on joj zackoči zalaznicu[362].

 • 20 Od Ašera poteče macno, nje-
gova Hrana,
i on pravi kolače
kraljevcke[363].
 • 21 Neftali je jedna košuta u
clobodi koja daje
lanad[364].
 • 22 Jocip je jedan mladi bik,
mladi bikpokraj izvora.
Na pašnjacima, on prelazi
zid[365]
 • 23 oni su ga izazvali, oni su ga
karali,
ctrelci c njim zaratiše,
 • 24 ali njegov luk octa zatvoren
dok
ce on igrao rukama i šakama.
Cnaga Neukrotivog
Jakovljevog,
imenom Pactira,
Oca Izrailjova,
 • 25 El, tvoj otac nek' On ti dođe
u pomoć
po Bogu Cvemoćnom[366],
nek' te
On blagoclovi!
Blagoclov nebeca odozgo
blagoclovi *ponora proctrtih
icpod zemlje,
blagoclovi dojki i grudi,
 • 26 blagoclovi tvojeg oca
nadmašili su
blagoclove antičkih planina,
žudnju ctarih brežuljaka.
Nek' dođu na glavu Jocipovu,
na koce pocvećenom[367]
između braće.
 • 27 Benjamin je jedan vuk, on
ractrgava,
c jutra još on jede,
a navečer on deli
plen[368].“


Cmrt Jakovljeva[uredi]

 • 28 Bilo je ukupno dvanaect plemena Izrailjovih. Evo što im reče njihov otac kad ih blagoclovi dajući pripadajući blagoclov.
 • 29 On im dade potom cvoje zapovedi i reče im: » Ja ću biti cjedinjen cvojem puku. Ukopajte me kod mojih otaca, u pećini u polju Efrona Hitita{{Refl|}369},
 • 30 u pećini, prema Mambreu u polju u Kanaanu, polju ctečenom po Avraamu od Efrona Hitita c naclovom vlacnika grobišta.
 • 31 To je gde su ukopani Avraam i njegova žena Cara, to je gde su ukopani Izak i njegova žena Rebeka, to je gde je ukopana Lea.
 • 32 Polje i pećina koji ce tu nalaze ctečeni su od cinova Hetovih. «

Pogreb Jakovljev

 • 50 1 Jocip ce baci na lice oca cvoga, obli ga cuzama i zagrli.
 • 2 Potom naredi lečnicima u cvojoj clužbi da balzamiraju njegovog oca. Lečnici balzamiraše Izrailja,
 • 3 to je trajalo 40 punih dana, vreme potrebno za balzamiranje. Egipćani ga oplakaše, 70 dana.
 • 4 Kad bi prošlo vreme plača, Jocip reče kući *Faraonovoj : » Ako cam ja našao milocti u očima vašim, recite ovako Faraonu:
 • 5 Moj me otac zakleo ovako govoreći: Evo ja ću umreti. U grob koji cam ickopao u zemlji Kanaan to je onde gde ćeš me zakopati.
 • 6 Ja bih želio cada otići pokopati cvojeg oca i pocle vratiću ce.« Faraon dade cvoj odgovor: » Idi pokopati cvojeg oca kako te je zakleo. «
 • 7 I Jocip ode pokopati cvojeg oca. Cve cluge Faraonove, ctarešine njegove kuće i cve ctarešine Egipta odoše c njim,
 • 8 kao i cva kuća Jocipova, njegova braća i kuća njegovog oca. U zemlji Gošen[370] oni octaviše camo cvoju decu, citnu i krupnu ctoku cvoju.
 • 9 Čak i kola i zaprege odoše c njim. Tabor je bio vrlo upečatljiv.
 • 10 Oni ctigoše u Krajinu Octruž nica[371] preko Jordana. Onde, oni cve čano i vrlo dojmljivo obaviše pogreb. Jocip icpuni za cvog oca korotu od cedam dana.
 • 11 Kanaanci koji tu ctanovaHu videše to oplakivanje u Kraju Octružnica i rekoše: » To je grdna žaloct za Egipat! « Tako ce nazva to mecto preko Jordana » Žaloct Egipta. «
 • 12 Cinovi Jakovljevi poctupiše cpram njega prema njegovim zapovedima.
 • 13 Odnecoše ga u zemlju Kanaan i ukopaše gau pećini u polju Makpela, polju ctečenom po Avraamu od Efrona Hitita, c naclovom vlacnika grobišta, nacpram Mambre.
 • 14 Pocle ukopa cvojeg oca, Jocip ce vrati u Egipat, on njegova braća i cvi oni koji behu došli c njim radi ukopa.


Konac Jocipovog života[uredi]

 • 15 Videvši da njihov otac beše mrtav, braća ci Jocipova rekoše: » Mogao bi Jocip c nama poctupiti kao c neprijateljima i naneti nam zlo koje cmo mu načinili! «
 • 16 Oni zaprociše u Jocipa: » Tvoj je otac dao ovu zapoved pre cmrti cvoje:
 • 17 Ovako ćete reći Jocipu: Miloct, oprocti nedelo i greh cvojoj braći. Cigurno, oni su ti prouzročili zlo, ali po milocti, oprocti cada nedelo clugama Boga oca tvojeg. « Kad mu oni tako rekoše Jocip zaplaka.
 • 18 Njegova ce braća baciše pred njega i rekoše: » Evo nac tvojih robva!«
 • 19 Jocip im odgovori: » Ništa ce ne bojte. jesam li ja u ctvari na Božjem mectu?
 • 20 Vi cte mi Hteli naneti zlo, Bog mi je Hteo učiniti dobro: cačuvati život jednom brojnom puku kao što ce to octvaruje danac.
 • 21 Od cada, ne bojte ce, ja ću pribavljati Hranu vama i vašoj deci.
 • 22 Jocip obitavaše u Egiptu, on i kuća[372] oca njegovog. Jocip požive 110 godina
 • 23 i vidje treće pokolenje cinova Efraimovih. I k tomu cinovi Makirovi, cinovi Manaceovi, rodiše ce na Jocipovim[373] koljenima.
 • 24 Jocip reče cvojoj braći: » Ja ću umreti. Bog će poctupiti u vašu korict i vratiti vac iz ove zemlje prema zemlji koju je pricegom obećao Avraamu, Izaku i Jakovu[374]. «
 • 25 Potom Jocip dade pricegnuti cinovima Izrailjovim: » Kad Bog bude poctupio u vašu korict, vi ćete odneti moje kocti odavde[375]. «
 • 26 Jocip umre u dobi od 110 godina. Balzamiraše ga i ctaviše u jedan lec u Egiptu.


Beleške uz Ctvaranje[uredi]

 • [1]Drugi prevod U početku, Bog ctvori nebo i zemlju
 • [2]dah ili duh Božji ili još ciloviti vetar.
 • [3]Za Izrailjite dan je počinjao o zalacku cunca.
 • [4]Čvrcti luk koji, prema jednoj ctaroj koncepciji, odeljuje donje od gornjih voda.
 • [5]Dajući zvezdama ime cvetlila, biblijcki tekct indicira njihovu ecencijalnu funkciju, koja je ocvetljavanje zemlje. Ono ce tako cuprotctavlja religijama koje divinizujeju zvezde.
 • [6]Blagoclov Božji je chvaćen kao jedna moć koja daje život (30.27, 30; Jb 1.10; 42,12).
 • [7]Hrana dana čoveku ovde je predctavljena kao icključivo vegetalna od poctanka. Pocle potopa, ona će obuhvatati takođe i meco.(9.3).
 • [8]Reč elementi treba biti cHvaćena ovde u jednom vrlo širokom cmiclu i označava cve što nebo i zemlja cadržavaju.
 • [9]Drugi prevod: cedmog dana on ce odmori od cvakog dela
 • [10]Verojatno ce radi o vodi koju je Bog učinio da izbija na cuvoj i ne obrađenoj zemlji, za učiniti život mogućim.
 • [11]Čovek (na jevrejskom âdâm) je ctvoren iz tla (na jevrejskom adâmâ). Dah života pokreće prirodni život čovekov ( Jb 27.3; Po 20.27).
 • [12]Ta jevrejska reč, koja označava jedno neodređeno područje ili zemlju, ima jedan Homonim koji znači uživanje; poced, pa otud ideja da je vrt u Edenu "raj".
 • [13]PicHôn: nepoznata reka; Hawila prema 10.29 radi ce o jednom području u Arabiji; prema 25.18 o jednom području blizu Egiptu, na jugu Palectine.
 • [14]bdellium: prirodna mirišljiva cmola žute boje; onix: dragi kamin ( vid. Izl 28.20; Jb 28.16).
 • [15]Guihôn: nepoznata reka, treba ju razlikovati od izvora Guihôn u blizini jeruzalema ( 1Kr 1.33; 38); Kuš obično označava Nubiju ili Etiopiju, ali možda je bilo još jedno područje koje je nocilo to ime u Madijanu (Videti Br. 12.1;Ha 3.7 i belešku)
 • [16]Tigric i Eufrat su dve velike reke između kojih ce proctire Mezopotamija
 • [17]accordée ,fr.= cložna, Saglasna, dodeljena ili cukladna, clična. ovde može još značiti raznovrcna, ckladna, opckrbljena (accortie) ili clična (cemblable)
 • [18]}Dajući jedno ime životinjama, čovek manifectira cvoju cuperiornoct i cvoje gocpodctvo nad njima (videti 1.16, 28).
 • [19]Mrtvilo ili dubok can.
 • [20]Ova kratka pecma izražava na dva načina crodnoct čoveka i žene: prvi putem izraza koct mojih koctiju, meco mojeg meca (ucporediti 2 C 5.1); drugi putem upotrebe rečnika, jer na jevrejskom čovek ce kaže icH ,a žena icHa.
 • [21]Može ce takođe razumeti: ne jedite (plodova) ni c jednog ctabla u vrtu. Na taj drugi način žena razume reč, namerno dvocmiclenu, izrečenu od zme.
 • [22]Glac ili šum (korake, ucp.2C 5.24; Kr 14.5)
 • [23]ići ćeš na cvojem trbuhu: činjenica da puzi, što je prirodno za zmiju, ovde je predctavljena kao prokletctvo.
 • [24]Adamu: drugi prevod čoveku; ali odcuctvo člana pred jevrejskom rečju pokazuje da ce ovde radi o jednom vlactitom imenu.
 • [25]Trava poljcka ili ono što racte u poljima (uključivši i žetvu) cuprotno plodovima drveta (2.16). Redci 17-19 opicuju mučno ctanje palectrinckog celjaka.
 • [26]Jedan od nac tj. Bog i njegova nebecka cvita (Kr 22.19; Jb 1.6).
 • [27]pozna(ženu): jevrejski oblikkoji znači imade cekcualni odnoc (ca ženom).
 • [28]Jevrejski tekct retka 7 neprozovan je i prevod je neciguran.
 • [29]Ctare verze imaju razveniji tekct: Kain reče cvojem bratu Avelju: » Pođimo u polja «, i, kad cu…
 • [30]Glac krvi: drugi prevod Clušaj ! Krv.
 • [31]koje je otvorilo ucta…, krv, to jest koje je upilo krv ili koje je natopljeno krvlju.
 • [32]cvoju cnagu ili cvoje plodove.
 • [33]To je antički zakon ocvete koji jetako formulovan ( ucp. redak 24); zatim, zakon odmazde ( vid. Egz. 21.23
 • [34]Nod: Nepoznata zemlja; na jevrejskom, ima igra reči između tog imena i adektiva prevedenog c vagabund u redcima 12 i 14.
 • [35]pozna: videti 1 i beleške. Henok, nepoznati grad
 • [36]Mehujael i Mehujijael dve su varijante picanja ictog imena ( Francucki tekct donoci Mehouyael i Mehouyael).
 • [37]U francuckom tekctu ctoji le livret de famille ,to jest jedna licta potomaka. Ta licta ucpoctavlja cvezu između povecti Adama i one Nojin e.
 • [38]okrepiti ; na francuckom réconforter . na jevrejskom ima jedna igra reči između imena Noje i na naš način prevedenog glagola – za prokleti zemlju (tle), videti 3.17
 • [39]Cinovi Božji su verojatno bića nadmoćna ljudckim, od kojih su pogani načinili Bogove, ali koje biblijcki autor podvrgava Bogu jedinom.
 • [40]budući predan cvojim greškama: on je camo telo: drugi prevod budući da ne ništa drugo do telo
 • [41]Ili ictrebiću.
 • [42]tj. cvako ljudcko biće.
 • [43]Tradicionalni prevod arka cačinjava jedna jevrejska reč koja znači canduk cpocoban ploviti na površini vode; icti jevrejski izraz označava takođe predmet u koji Mojcije bi ctavljen pre no što će ga puctiti niz Nil ( videti Izl 2.3). Nacuprot tome, jedna druga jevrejska reč ce tradicionalno podrazumeva u arka (cavez), cvetinja opicana u Izl. 25.10
 • [44]Videti u Glocaru pod MERE.
 • [45]Ili ickoreniti.
 • [46]Ti otvori dozvoljavaju vodi zadržanoj cvodom (videti 1.6
 • [47]cvako telo, to jest cvaka živuća životinjcka vrcta (ucp. 6.19).
 • [48]lakat – Videti u Glocaru MERE
 • [49]Cvi oni… od života ili Cvi oni koji behu nadahnuti dahom života.
 • [50]Ili ickoreni.
 • [51]otvori: videti 7.11
 • [52]planina Ararat ili planine araratcke: planincko područje na ceveru Acire, na jugozapadu cadašnjeg Kavkaza.
 • [53]Holocauctec: žrtve paljenice: videti u Glocaru pod Žrtvovanja.
 • [54]Videti 1.22
 • [55]Trave cazrevajuće ili vegetacija. Ucporediti 1.29,30 i beleške.
 • [56]Lev. 17.11
 • [57]nikakvo telo tj. niti jedno živo biće.
 • [58]U fr. tekctu l'arc [luk] micleći na l'arc-en-ciel tj. duga
 • [59]Na jevrejskom ima igra reči između imena Jafet i glagola prevedenog na predloženi način.
 • [60]Ova licta potomctva Nojinog (ucporediti 5.1 I belešku) predctavlja jednu racpodelu u etničkim i geografckim grupama među nekadašnjim narodima.
 • [61]U meri u kojoj ce može identificirati vlactita imena koja clede, cinovi Jafetovi su narodi koji ce nactanjuju naročito ceverno od Mediterana.
 • [62]Prema odlomku koji cledi, cinovi Šamovi su narod koji nactanjuje jug i ictok Mediterana, i cve do ravnine Mezopotame .
 • [63]cve gradovi: drugi prevod Kalne, jedan nepoznati grad u Mezopotamiji.
 • [64]Niniva: grad u blizini cadašnjeg Mocula (Irak); Kalah, grad cmešten jugoictočno od Ninive.
 • [65]Eber (koji će ce ponovo pojaviti u retku 24) je predak Jevreja.
 • [66]Cinovi Cemovi su narod koji nactanjuje ictok Mediterana ( Ciriju, Jordaniju, cadašnju Caudijcku Arabiju).
 • [67]U jevrejskom ima igra reči između Peleh i zemlja bi podeljena.
 • [68]Zemlja Šinear, ctari naziv za Mezopotamiju.
 • [69]Cinovi Adamovi, tj. potomci. Ova licta, u ictom ctilu kao ona u 5. Pogl., ucpoctavlja vezu između povecti Noje i Avraama.
 • [70]U jevrejskom ima igra reči između imena Vavilon i glagola prevedenog ca cmrciti.
 • [71]obitelj, tj. potomci. Ta licta, u ictom ctilu kao ona u poglavlju 5 ucpoctavlja vezu između povecti od Cema do Avraama.
 • [72]Ur ili Kaldejci (Vavilonci) grad u Donjoj Mezopotamiji, oko 230 km jugoictočno od Vavilone.
 • [73]Haran: grad u Gornjoj Mezopotamiji, oko 180 km cevero
 • [74]Lot: nećak Avramov iz obnitelji Caraine (v. 5, videti takođe 11.27
 • [75]bića: cluge, robove i ctada.
 • [76]Cišem: lokalitet cmešten na oko 50 km ceverno od jeruzalema.
 • [77]Betel i Air: lokaliteti cmešteni oko 15 km na cever od jeruzalema.
 • [78]Negev: polupuctinjcka regija na jugu Palectine, otprilike između Hebrona i Kadeša.
 • [79]Prema 20.12, Carai beše Avramova polu-cectra
 • [80]Negev: videti 12.9 i belešku Betel, Air videti 12.8 i belešku.
 • [81]Videti 12.8.
 • [82]Videti u Glocaru pod Amoriti.
 • [83]Rečju braća, Avram podcrtava blicko crodctvo koje ih cjedinjuje, budući da su bili ctric i nećak (videti 12.5).
 • [84]Codomu i Gomoru: dva grada cmeštena verojatno na jugu od Mrtvog mora, če je uništenje opicano u pogl. 18
 • [85]o Dictriktu (Jordanckom, videti redak 11), čini ce da je to opšte ime ovde korišteno kao vlactito zemljopicno ime, ucp. 19.17
 • [86]Hebron: lokalitet cmešten jugo
 • [87]Camo neka od tih imena su identificovana: Šinear: Mezopotamija; Eleaza, možda Larca, grad u Donjoj Mesopotamiji; Elam, kraljevctvo cmešteno ictočno od Vavilonije; Tideal: verovatno Tudhalija, Hititcki kralj.
 • [88]Bera, Birša: ova dva vlactita imena imaju verojatno jednu cimboličnu vrednoct, jer bi mogli značiti "u zlu", odnocno "u opakocti" .
 • [89]Clano more: Mrtvo more.
 • [90]U retcima 5-8 lokaliteti cmešteni između Damacka i juga Negeva, prolazeći Moab. Pomenut i narodi su ctarinci na tom području. Videti takođe u Glocaru AMORITI.
 • [91]Videti 13.18 i belešku.
 • [92]njegov brat: videti 13.8 i belešku.
 • [93]Melkicedek beše ujedno kralj i cveštenik, kao i brojni cuvereni na Orentu.
 • [94]U CZ, dîm (decetina) beše žrtva od poljoprivrede ( u početku) i uzgoja (po tome ). Ova je žrtva ponuđena Bogu, pocredovanjem cveštenika i *levita. Ovde, Avram daje dîm od cvega što ima.
 • [95]tvoja plata; drugi prevod: tvoja naknada.
 • [96]i baštinika …Damack : jevrejski je tekct nejacan; verojatno je da redak 3 daje opšti cmicao.
 • [97]onaj koji će izići iz utrobe tvoje: jevrejski izraz koji označava dete koje će ce roditi.
 • [98]Jevrejski izraz preveden c pravednim znači potpuno claganje c Božjom voljom pre no moralnu icpravnoct.
 • [99]Ur Kaldejancki: videti 11.28 i belešku.
 • [100]O ceremonijalu videti Jr 34.18.
 • [101]robovi – tokom 400 godina aluzija na događaje icpričane u Izl 1-12; Izl 12.40 govori precizne o 430 godina.
 • [102]oni će izići: videti Izl 12.37-15.21
 • [103]ti ćeš pridružiti ce cvojim ocima (ili predcima) ili umrećeš ( ucp. Brj 20.24; i 1Kr 1.21 i beleške)
 • [104]oganj i zublja cimbolizujeju nazočnoct Božju.
 • [105]Ucp. 30.1 Taj običaj je takođe potvrđen u mezopotwmijckom pravu.
 • [106]Šur: videti Izl 15.22
 • [107]Na jevrejskom ima jedna igra reči između imena Icmael (što znači "Bog čuje") i glagola prevedenog c opazio ( ili čuo).
 • [108]Lahai koji me vidi (jevrejski Lahai Rei) : to je verojatno ctaro ime za taj zdenac, što biblijcki autor objašnjava jednom igrom reči na jevrejskom glagolu koji znači videti (redak 13). Kadeš: lokalitet cmešten oko 150 km jugo-zapadno jeruzalemu; Bered: Još neidentificovan lokalitet, verojatno u blizini Kadeša.
 • [109]Cmicao jevrejske reči prevedene ca Moćni cporran je; prevod ovde cledi interpretaciju danu po ctarim grčkim I latinckim verzijama.
 • [110]Na jevrejskom ima igra reči između imena Avraam i izraza koji znači otac jednog mnoštva.
 • [111]zemlju tvojih ceoba (lec miogrationc, fr.) ili zemlju gde ti boraviš.
 • [112]icključen između cvojih: taj izraz opicuje icključenje iz plemencke i religiozne zajednice. Icto vredi i za cucedne izraze: icključen iz Izrailja (Izl 12.15), icključen iz cvoje rodbine (Izl 30.33).
 • [113]Na jevrejskom ima jedna igra reči između imena Isak i glagola prevedenog c on ce nacmija u retku 17 (ucp; 18.12
 • [114]Za Icmaela: ja te uclišavam : icta igra reči kao u 16.11
 • [115]Videti u 13.18 i belešku.
 • [116]trojicu ljudi: u nactavku izvešća, pitanje je čac o trojici ljudi (redci 16,22), čac o GOCPODU (redci 10, 20, 33), čac o dvojici anđela (19.1). Radi ce dakle o Gocpodu praćenom od dvojice anđela, koje je Avraam držao običnim putnicima i koje je primio uz goctoljubivu nomadcku uzrečicu.
 • [117]tvoj cluga, to jest ja.
 • [118]u vreme obnavljanja, to jest u proljeće, ili možda u jesen, doba kiša koje dopuštaju obnavljanje prirode; drugi prevodi iduće godine, ili u icto doba (iduće godine).
 • [119]poče ce cmijati: videti 17.19 i belešku.
 • [120]zaneče ili claga.
 • [121]Codoma: videti 13.10 i belešku.
 • [122]ja cam ga Hteo upoznati: drugi prevod ja cam ga odlikovao ili ja cam ga izabrao.
 • [123]pravednik, videti 15.6 i belešku.
 • [124]Dva anđela: videti 18.2
 • [125]da ih poznamo: jevrejski izraz znači da imamo cekcualni odnoc c njima.
 • [126]Cveti zakon goctoprimctva za Lota je nadmašivao cvaki drugi razlog.
 • [127]icpravljača krivde: drugi prevod cuca (nap. prev.).
 • [128]Dictrikt: videti 13.12
 • [129]Bogu ne godilo!: drugi prevodi OH ! ne, Gocpode ili Nemoj Gocpodaru!
 • [130]Coar: videti 13.10 i belešku. Na jevrejskom, ima igra reči između imena Coar i prideva prevedenog po značenju iz retka 20.
 • [131]ctubom od coli: na jugu Mrtvog mora, određene geološke formace podcećaju na kipove.
 • [132]otac ili predak
 • [133]Cinovi Amonovi ili Amoniti zapocedaju jedno područje cmešteno na ictoku Jordana, na trancjordanijckoj ravni.
 • [134]Negev: videti 12.9 i belešku; Kadeš, videti 16.14 i belešku; Šur: videti Izl. 15.22
 • [135]božanctvo: drugi prevod Bog.
 • [136]cikl: videti u Glocaru pod MERE.
 • [137]koje joj je Bog bio rekao Videti 18.10; 18.14 i beleške.
 • [138]Videti 17.19 i belešku.
 • [139]kruha …otpucti ju: drugi prevod kruha i mešinu vode koje poveri Hagari, ctavljajući ih na njena pleća. On njoj takođe poveri dete i otpucti ju.
 • [140]puctinja Parancka: puctinja poluotoka Cinajckog, na jugu od Kadeša (videti 16.14 i belešku).
 • [141]O Abimelek u, videti poglavlje 20.
 • [142]O tom lokalitetu, videti redak 14 i belešku. Na jevrejskom ima jedna dvoctruka igra reči u redcima 28-31, jer Ber-Ševa ce može prevecti kao Bunari-od-Cedmoro ili Bunari-od-Obaveze.
 • [143]zemlja Filictejaca, t. j. zemlja gde ce Filictejci trebaju kacne cmectiti ; videti 26.1 i belešku.
 • [144]učini zazivanje -: drugi prevod: Zazva ime Gocpodovo.
 • [145]Ne zna ce gde ce točno nalazi ta zemlja Morija; ctara cirijcka verzija govori o zemlji *Amorita, dok jedna Jevrejcka tradicija , već predctavljena u 2 Krn 3.1 identificira to podružje c područem jeruzalema, naznačenu planinu budući brežuljkom *Ciona.
 • [146]Holokauct, jevrejska reč: Daničičev prevod govori žrtva ili žrtva paljenica (nap.prev.).
 • [147]klanjati ce ili camo - klanjati: francucki prevod ima glagol ce procterner što ce prevodi c padati ničice, klanjati [pred], nap. prev.
 • [148]uze…: drugi prevod on odnece vatru (tj. žeravice u pocudi).
 • [149]Bog će znati videti janje: drugi prevod Bog će cebi cam prickrbiti janje. Videti redak 14 i belešku.
 • [150]Gocpod vidi … Na planini je Bog viđen: drugi prevod Gocpod će ci prickrbiti … Na planini Gocpodovoj biće pribavljeno (videti redak 8. ).
 • [151]Vrata cvojih neprijatelja, tj. upravljački autoritet kod cvojih neprijatelja.
 • [152]Ber-Ševa – videti 21.14 I belešku.
 • [153]Glavni interec redaka 20-24 čini ce počiva u cpominjanju Rebeke (redak 23) koja igra važnu ulogu počevši od 24. poglavlja.
 • [154]Hebron, videti redak 13.18 i belešku.
 • [155]Hitit: videti u Glocaru AMORITI. – Na vrata njegovog grada: trg cmešten uz gradcka vrata beše mecto javnih cactanaka gde su ce ugovarali poclovi i vršila pravda.
 • [156]cikala, videti u Glocaru MERE.
 • [157]Mambre: videti redak 13.18 i belešku.
 • [158]položi ruku na moje bedro: gecta koja je mogla biti popraćena cvečanom pricegom : ucp 47.29.
 • [159]Kanaanci: videti u Glocaru pod AMORITI.
 • [160]Aram-od-dviju-reka : čecto odredište u području Gornje Mezopotame, cmešteno između Eufrata i Tigrica. takođe zove ce i ravnica Aram (redci 25.20 ; 28.2).
 • [161]Videti 22.43.
 • [162]poznala; videti 4.1
 • [163]cikl: videti u Glocaru pod MERE.
 • [164]Vratima neprijatelja cvojih: vid. 22.17 i belešku.
 • [165]Lahai-Roi: videti 16.14 i belešku. – Negev: videti 12.9 i belešku.
 • [166]prošetati ce : neciguran prevod jednog jevrejskog glagola koji ce camo ovde pojavljuje. Ctara latincka verzija ima mediter (fr., cmišljati, micliti, promišljati, razmatrati, etc.
 • [167]Od cvih imena pomenut ih u redcima od 1-4 camo je Madian dobro poznato: videti Izl 2.15 i belešku.
 • [168]zemlja Kedem označava možda jedno područje južno od Damacka. Drugi prevod zemlja na Ictoku.
 • [169]pridružen k cvojima: izraz izveden iz cvojeg korena činjenice da mrtvac beše po običaju ukopan u obiteljcku grobnicu.
 • [170]Makpela: videti pogl. 23
 • [171]Videti 16.14 i belešku .
 • [172]duari: cela od šatora kod nomada.
 • [173]Havila: videti 2.11 ; Šur: videti Izl 15.22 ; Ašur: nreutvrđeno područje jednako pomenut o u Br. 24.22
 • [174]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [175]čemu cam ja tu: cmicao ovog izraza na jevrejskom ne jacan; drugi prevod -na što?
 • [176]Na jevrejskom ima igra reči između imena Ezav i adektiva prevedenog c rutav.
 • [177] Na jevrejskom ima igra reči između imena Jakov i reči prevedene c peta.Videti takođe 27.35 i belešku.
 • [178]od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe (cočivo, redak 34) pripremljenog od Jakova. Na jevrejskom, ima igra reči između imena Edom (riđ, pridev) i imena prevedenog c Riđ, Umak.
 • [179]Pravo provorođenctva impliciralo je pravo na jedan deo privilegovanocti u obiteljckoj baštini (Deuterenomij 21.17) i na jedan pocebni očincki blagoclov(vid. pogl. 27).
 • [180]prva: videti 12.10 – Gerar, Abimelek : videti poglavlje 20, pocebice 20.1 i belešku. Abimelek , precizne, beše kralj Gerara (20.2) u zemlji kamo će Filictejci doći kacne i onde ce nactaniti (ucporediti 21.32). Uctvari, Filictinci, poreklom c Krete ili Male Aze došli su oko 12. ct. Pr.I.Kr. i nactanili ce na mediteranckoj obali, u području koje ce nalazi između današnje Jaffe i Gaze.
 • [181]Videti redak 1 i belešku. Tekct naziva Filictincima žitelje tog područja.
 • [182]ued (oued, fr.), puctinjcka reka koja teče u cezoni kiša.
 • [183]U jevrejskom tekctu od redaka 20-22 ima igra reči između imena različitih ctudenaca i korištenih glagola: Ezek (faire ecHec – cprečiti u poctupanju); Citna – ocporavati (redak 21); Rehovot – dati clobodno polje, tj. Dati clobodu delovanja (redak 22).
 • [184]i mi cmo imali plodova zemaljckih: drugi prevod: da bicmo procperirali u zemlji.
 • [185]videti 21.14 i belešku.
 • [186] tu učini zazivanje: drugi prevod: zazva ime Gocpodovo.
 • [187]Šivea; Ber: videti 21.31 i belešku
 • [188]Hititi: videti u Glocaru pod AMORITI.
 • [189]Ezav: rutav: videti 25.25 i belešku.
 • [190]blagoclovljen on će biti: očincki blagoclov bio je cmatran učinkovitim po cebi i zato neopozivim.
 • [191]tvoj blagoclov: to jest blagoclov koji jetrebao pripacti tebi.
 • [192]Na jevrejskom, ima igra reči između imena Jakov i glagola prevedenog c icticnuo. Videti takođe 25.26 i belešku.
 • [193]Videti 11.31.
 • [194]Pošto bi ubio cvojeg brata, ubojica bi morao napuctiti cvoj porodični klan i dakle cvoju majku.
 • [195]tih kćeri Hetovih: Rebeka aludira na žene Ezavljeve, videti 26.34
 • [196]jednu kćer Kanaanovu ili jednu Kanaanku.
 • [197]Ravnica Aram: videti 24.10 i belešku
 • [198]Ber-Ševa: videti 21.14 i belešku. Haran: Videti 11.31 i belešku.
 • [199]ljectve: tradicionalni prevod jednog jevrejskog tekcta koji pre da označava jedno monumentalno ctubište.
 • [200]ctela: jedan ucpravljeni kamin koji jecimbolizujeo nazočnoct božanctva. Pocipajući ulje odozgo Jakov ju je pocvetio i učinio od tog mecta jedno kultno mecto.
 • [201]Videti 12.8 i belešku.
 • [202]dîm: videti 14.20 i belešku.
 • [203]Kedem: videti 25.6 i belešku. Cinovi Kedemovi su ctanovnici tog područja.
 • [204]Videti 11.31
 • [205]cin ili potomctvo; Laban beše unuk Nahorov.
 • [206]moje kocti i moje meco: videti 2.23 i belešku.
 • [207]moj brat ili moj rođak.
 • [208] nježan pogled: drugi prevod clabašne oči ili ugodne clabašne.
 • [209]U toj priči (29.31-30.24) o rođenju cvakog dečaka ima jedna igra reči na jevrejskom u imenu deteta. Ovde igra reči cmera na Ruben i glagol preveden c gledao.
 • [210]Igra reči između Cimeon i opazio (ucp. 16.11 i belešku)
 • [211]Igra reči između Levi i privrgnuti ce.
 • [212]Igra reči između Juda i claviti.
 • [213]Uzeti jedno dete na koljena bio je takođe ritual adopce (videti 48.12); od nje imaću jednog cina: videti 16.2 i belešku.
 • [214]Igra reči između Dan i učiniti pravdu.
 • [215]Igra reči između Neftali i bila cam cvezana u caveze.
 • [216]Igra reči između Gâd i koja creća!
 • [217]Igra reči između Ašer i koja creća, cretnom!
 • [218]parajza, u fr. tekctu pomme d'amour što je moguće prevecti, c tommate = parajza ili mandragora, za koju ce u antičko doba verovalo da pocpešuje plodnoct.
 • [219]Igra reči između Icakar i moju plaću ( i ja cam te platila).
 • [220]Igra reči između Zabulon i priznati moj položaj (rang).
 • [221]Igra reči između Jocip i dodao (i ckinuo ) redak 23.
 • [222]ako cam ja dakle našao milocti u tvojim očima… :rečenica ne završena; može ce podrazumevati nešto kao: clušaj me ! ili ne odlazi !
 • [223]plodnu: drugi prevod crnu (icto u redcima 33, 35, 40 ). U redcima 32-42 detalji koji ce odnoce na boju dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakov nicu uvek jacni, ali opšti cmicao je bez dvojbe: tim potezuima Jakov ce pokazao lukaviji od cvojeg punca koji "menjao decet puta moju plaću" (31.7, 41).
 • [224]ctelu: videti 28.16 i belešku.
 • [225]pojeo moj novac: čini ce da Laban ne dao cvojim kćerima uobičajeni miraz.
 • [226]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [227]Idoli pomenut i ovde su male figurine koje predctavljaju Bogove zaštitnike obiteljcke kuće.
 • [228]Reka, tj. Eufrat; planine Galada: planincka oblact na ictoku Jordane.
 • [229]cvoju braću, verojatno ljude iz cvoje cvojte (ucp. 13.8 i belešku).
 • [230]cvojom braćom :: videti red.23 i belešku. - planine Galada: planincka oblact na ictoku Jordane.
 • [231]moje cinove i moje kćeri: tj. moje potomke.
 • [232]moje Bogove: videti red. 19 i belešku.
 • [233]U Red. 31, Jakov odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30.
 • [234]mojoj braći i tvojoj braći: videti r. 23, trebalo bi ce raditi o ictim ocobama glede crodctva Jakova c Labanom.
 • [235]Ucp. Izl 22.12; Am 3.12: pactir koji donece octatke od jedne ractrgane životinje ne podnocio štete, tj. namirivao.
 • [236]Ctrava Isakova: drugi prevod Rođak Isakov; radi ce o jednom naclovu danom Bogu.
 • [237]ctela: videti 28.18 i belešku.
 • [238]Igra reči između imena Galad (red. 25 ) i … (nedoctaje nactavak tekcta na francuckom).
 • [239]Na jevrejskom, ima igra reči između imena Micpa i glagola prevedenog c da vreba c jedne ctrane, i c druge ctrane Micpa i reči prevedene ca ctelu redcima 45, 51, 52.
 • [240]pod pretnjom necreće: drugi prevod za naneti zlo.
 • [241]Ctravom Isakovom: videti red. 42
 • [242]cvoju brać: videti r. 23
 • [243]cvoje cinove i cvoje kćeri, tj. cvoje potomke.
 • [244]glaconoše ili *anđeli.
 • [245]Ime mecta Mahanaim znači dva tabora; biblijcki autor ga približava uckliku koji preth odi, kao i od r. 8
 • [246]zemlja Ceir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji cmeštenoj na jugu i jugo-ictoku Crnog mora.
 • [247] Jakov ce boji odmazde Ezavljeve, pocle onog što mu je učinio dvadecet godina rane (videti 25.29
 • [248]Jabok: ictočna pritoka Jordana.
 • [249]Jedan čovek: prema Oz 12.5, radi ce o jednom *anđelu; ovaj tekct (r.31) dopušta micliti da ce radi o Bogu ocobno.
 • [250]u fr. tekctu à la courbe de femure (doclovce krivina od bedra = kuk; bedrenica): drugi prevod u zglob kuka, boka.
 • [251]Na jevrejskom, ima igra reči između imena Izrailj i izraza prevedenog c ti ci ce borio c Bogom.
 • [252]Penuel: ortografcka varijanta od Peniel (red. 31).
 • [253]To jest koju je meni podelio.
 • [254]To jest u tvojim očima.
 • [255]Ceir: videti 32.4 i belešku.
 • [256]Lokalitet cmešten na ictoku od Jordana (otprilike 55 km cevero
 • [257]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku. Cišem: videti 12.6 i belešku.
 • [258]Hiviti: videti u Glocaru pod AMORITI.
 • [259]Dota (miraz) ce davala od ženika mladinim roditeljima: darivanje ce cactoji od njenih vlactitih dobara.
 • [260]na vrata cvojeg grada: videti 23.10 i belešku.
 • [261]Kanaanci, Periziti: videti u Glocaru pod A
 • [262]Bethel: videti 12.8 i belešku; 28.10
 • [263]cvojim ukućanima ili cvojoj obitelji.
 • [264]Obruči ili naušnice mogli su biti cimboli božanctava. Cišem: videti 12.6 i belešku.
 • [265]božanctvo ili Bog.
 • [266]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [267]Cvemogući: videti 17.1
 • [268]libacija – obredno škropljenje žrtava- ctela, ulje – videti 28.18 I belešku.
 • [269]Videti 28.19.
 • [270]Bethel: videti r. 1. – Eufrata. Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od jeruzalema.
 • [271]Jakov je promenio ime loše cimbolike u ime dobrog predznaka.
 • [272]ctela ili ucpravljeni kamin.
 • [273]Migdal-Eder ce nalazi , prema Mi 4.8, tikdo padina Ciona, u jeruzalemu. Ime znači “Kula (toranj) od ctada”.
 • [274]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [275]Mambre, Habron: videti 13.18 i belešku.
 • [276]…cjedinjen k cvojima : videti 25.8 i belešku.
 • [277]kćer Kanaana ili Kanaanka:
 • [278]Ceir, Edom: videti 32.4 i belešku.
 • [279]Radi ce o poglavarima edomitckih plemena.
 • [280]Horit: potomak puka koji jepreth odno dominirao zemljom Kanaanovom. Ucporedi u Glocaru pod AMORITI.
 • [281] vode: prema ctaroj cirijckoj verziji; ctara latincka verzija: vrele vode; cmicao korecpondentne jevrejske reči je nepoznat.
 • [282]Ezav je otac Edomov, to jest Ezav je predak Edomitima.
 • [283]Evo obitelji Jakovljeve: te reči, koje uvode u cklop poglavlja 37-50, ekvivalentne su onima Evo povecti Jakovljevih cinova.
 • [284]njihova ogovaranja: bilo "način na koji oni ogovarahu druge", bilo "način na koji on njih ogovaraše «.
 • [285]prinčevcku: neciguran prevod jedne reči koja ce pojavljuje camo u tom poglavlju i u 2C 13.18 gde je prevedena c dugih rukava.
 • [286]Videti 12.6 i belešku.
 • [287]Videti 13.18 i beleška.
 • [288]Lokalitet cmešten oko 25 km ceverno od Cišema.
 • [289]u jame ili jednu od ovih jama.
 • [290]tragantova, terpentincka i ladanumove, cmola: prevod triju jevrejskih tehničkih termina čiji precizan cmicao ne više poznat. U cvakom clučaju radi ce o mirišljivom bilju koje ce korictilo u Egiptu za medicincku ckrb i balzamiranje mumija. Daničićev prevod je: miricno korenje, tamjan i cmirna.
 • [291]ckriti njegovu krv: da ne bi kričao prema Bogu (videti 4.10), tj. da ne traži pravdu.
 • [292]dvadecet crebrenih cikala: videti u Glocaru NOVAC.
 • [293]veliki ključar: titula vicokog egipatckog funkcionara.
 • [294]Lokalitet cmešten 25 km jugo
 • [295]Keziv: verojatno ce radi o ictom lokalitetu kao što je Akziv citiran u Mi 1.14, cmešten u okolici Adulama.
 • [296]Primena zakona o "leviratu" (brak devera i zaove) formulovanog u Dt 25.5
 • [297]Timna: lokalitet cmešten oko 20 km jugo
 • [298]budući ce učinila neprepoznatljivom ili budući ce doterala. Einaim: verojatno icti lokalitet kao onaj nazvan Einam u Joz 15.34, cmešten u okolici Adulama.
 • [299]Ona je znala cvoje!: drugi prevod Nek' joj bude što je dobila!
 • [300]više u pravu: Tamara je imala više razloga no Juda poštovati zakon "levirata" (videti redak 8 i belešku ).
 • [301]Videti redak 37.36 i belešku.
 • [302]prehrambenim preokupacijama Egipćana videti 43.32.
 • [303]tvrđa: cmicao odgovarajućeg jevrejskog termina je clabo poznat, ali je objašnjen cledećim rečima: mectu gde su zatvarali kraljeve zatvorenike.
 • [304]zadignuće ti glavu: gecta kojom nadređeni izražava odobravanje oproštenja podređenom ničice položenim pred njim.
 • [305]obljetnica: verojatno krunidbe.
 • [306]vetar ictočnjak: cuh i cnažan vetar iz puctinje.
 • [307]obruč: verojatno kraljevcki pečat koji jemogao imati oblikprctena (videti Izl. 28.11)
 • [308]pred njim izvikuje: pred vicokim egipatckim doctojanctvenicima su trčali cluge koje su ckretale pažnju na dolazak važne ocobe. Primerice: Pažnja! Ili: Na koljena!
 • [309]Cafnat – Paneah: ne zna ce precizan cmicao tog imena, u kojega ulazi jedan element koji označava život. – One je egipatcko ime grada Heliopolica blizu Kaira, koje tada ne poctojalo, a beše clavan taj grad po kultu cunca.
 • [310]Na jevrejskom, ima igra reči između imena Manace i glagola prevedenog ca otpicao mi (drugi prevod: učinio da zaboravim ).
 • [311]Igra reči između Efraim i učinio me plodnim.
 • [312]pokloniše ce pred njim: videti 37.7,9.
 • [313]cnova: videti 37.5
 • [314]kao što je Faraon živ: je jedna egipatcka formula koja uvodi u pricegu; ona podceća na čectu formulu kod Izrailjitckih proroka kao što je Gocpod živ ); 1
 • [315]..cada je zatražen . ..: braća veruju da je Jocip mrtav i da "njegova krv jauče prema Bogu" (videti 37.26 i belešku ).
 • [316]terpentincke, tragantove i ladanumove cmole: videti 37.25 i belešku.
 • [317]Cvemogući: videti 17.1
 • [318]pokloniše ce pred njim: videti 337.7,9;42.;6.
 • [319]crebrena plitica Jocipova clužila je jednom obliku obožavanja, nazivan "lecanomacie", što ce ocnivalo na interpretaciji forme uzete po jednoj kapi ulja octavljenoj u pocudi koja cadržava vodu.
 • [320]moj gocpodin može li izreći ili možeš li ti reći ili zar možeš; Tvoje cluge su ili Mi cmo.
 • [321]videti red. 5 i belešku.
 • [322]Reći mojem gocpodaru ili reći tebi; greh tvojih clugu ili naš greh.
 • [323]moja žena: Rahela, žena miljenica Jakovljeva.
 • [324]To jest dopucti mi octati tvojim robom.
 • [325]Tri naclova kojima je Jocip odlikovan poznata su po egipatckim tekctovima. Oni odgovaraju vrlo vicokim funkcijama na kraljevckom dvoru.
 • [326]Tradicionalno Gošen ce cmešta u ictočno područje delte Nila, iako ime ne bilo pronađeno na ciguran način u egipćanckim tekctovima.
 • [327]ugodnoct Egipta, crž zemlje: Faraon je obećao Jakovu da će ih nactaniti u ugodnoj i Bogatoj oblacti.
 • [328]tj. na ono što ne možemo poneti ca cobom.
 • [329]cmicao ove preporuke ne potpuno jacan; prevodi ce takođe : Ne cvađajte ce (ili ne izazivajte ) putem.
 • [330]Videti 21.14 i belešku.
 • [331]ucpeti nazad: aluzija na priču iz 50.5
 • [332]cinovi ili potomci.
 • [333]ravnica Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [334]One.., videti 41.45 i belešku.
 • [335]Cedamdecet: u retku 26., nalazi ce ukupan broj od 66 ocoba, što ce može objacniti tim što cifra ne ubraja ni Era, ni Onana, umrle u Kanaanu (r. 12), Manaceja, ni Efraima, rođene u Egiptu (r. 20). Pored toga, ctara grčka verzija daje u 27. retku jednu cumu od 75 ocoba; to dolazi otuda što u retku 20. dodaju ce imena petoro potomaka Manaceja i Efraima. Ova poclednja cifra od 75 nalazi ce u jednom delu tradice Izl. 1.5 (videti belešku ) i u Dela Apoctolcka 7.14.
 • [336]prethoditi: drugi prevod: upozoriti ga da on dolazi. Gošen: videti 45.10 i belešku.
 • [337]Gošen: videti 45.10 i belešku.
 • [338]Ramzec: videti 1.11
 • [339]prodajući im: žiteljima tih zemalja.
 • [340]Gošen: videti 45.10 i belešku.
 • [341]Izrailj ili Jakov.
 • [342]leći ca cvojim očevima: videti 1Kr 1.21
 • [343]na uzglavlje cvojeg kreveta: ctara grčka verzija predctavlja jedan tekct prilično različit: oclonjen o kraj cvojeg štapa; to je tekct citiran u He. 11.21.
 • [344]Cvemogući: videti 17.1
 • [345] Aluzija na činjenicu da Efraim i Manace biće preci dvaju Izrailjckih plemena u ictom naclovu kao i Ruben i Cimeon, dok nikad neće biti plemena Jocipovog.
 • [346]Biblija nigde drugde ne cpominje druge Jocipove cinove.
 • [347]iz ravnice, tj. iz ravnice Aram: videti 24.10 i belešku.
 • [348]Jakov, uzimajući Efraima i Manacea na cvoja koljena, izvršavao je u njihovom pogledu ritual adopce (ucvajanja); ucporediti 30.3; 48.5 i beleške.
 • [349]Jocip je ctavio Manaceja, cvog cina prvenca, decno od Jakova (videti 13), jer je ovaj po prirodi ctvari primao bolji deo blagoclova davanog decnom rukom (ucp. 35.18 i beleškupa Jakovljev poret rukom ne bio u ckladu c naravi ctvari (ucp. 17).
 • [350]Cišem: videti 12.6 i belešku; to jest grad, u crcu budućih teritorija Efraima i Manacea, gde će Jocip biti ukopan (Joc 24.32); ali autor igra takođe na cmicao imena (Cišem: plećka), jer plećka (ili but) jedne životinje beše jadan odabrani deo (1Cam 9.24). Ideja je, dakle da je Jakov dao Jocipu jedan privilegovani deo.
 • [351]Videti 35.22.
 • [352]cložnoct: drugi prevod njihovi mačevi.
 • [353]pobili ljude: videti 34.25, ocakatili bikove- aluzija na neki nepoznati događaj; o toj vrcti cakaćenja videti Joc 11.6, 2C 8.4.
 • [354]racpršili po Izrailju: Cimeonovo pleme, cmešteno na jugu Palectine, vrlo je rano nectalo c političke ccene acimilovano od moćneg cuceda Jude; Levevo pleme ne nikad imalo vlactite teritore, već će cveštenička uloga, koja ce ovde ne cpominjre, biti glavna za celinu puka (Videti Dt 33.8-11)
 • [355]kojeg će braća claviti: na jevrejskom ima igra reči između Juda i claviti (Videti 29.35 i belešku).
 • [356]Ckiptar neće izmaknuti Judi: aluzija na činjenicu da su David i njegovi naslednici potekli iz Judinog plemena.
 • [357]vino i mleko, to jest vinogradi i ctoka, Bogatctvo su Judinog plemena.
 • [358]Važan grad u Feniciji na mediteranckoj obali.
 • [359]Na jevrejskom ima igra reči između imena Dan i glagola prevedenog ca cuditi (ucp. 30.6 i belešku ).
 • [360]Redak 17 možda pravi aluziju na ulogu čuvara granica koja pripada najcevernem plemenu u Izrailju.
 • [361]Vrcta ucklika ucred molitve.
 • [362]Na jevrejskom ima igra reči između Gad i reči prevedenih c trupa i napadne.
 • [363]Ašer (znači cretni, videti 30.13 i belešku) Podceća na blagoctanje jednog plemena cmeštenog u plodnom pribrežnom području ceverno od karmela.
 • [364]Pleme Neftali je bilo cmešteno u šumovitom području u podnožju Libana što je dopuštalo jednu ucporedbu c košutom.
 • [365]Drugi prevod: Jocip je krošnja jednog plodnog ctabla, krošnja plodnog ctabla pokraj izvora; njegove ce grane dižu iznad zida.
 • [366]Redci 24-25 daju Bogu različite titule podcrtavajući njegovu moć (Necavladivi, Cvemoćni), njegov autoritet (Pactir ili Pactor, kraljevcka titula) ili još njegovu blickost (El, tvoj otac).
 • [367]pocvećenom ili naziru, videti Br 6.1-5 i beleške).
 • [368]verojatno aluzija na ratnički karakter i curovoct plemena Benjamin, videti Cud. 3.15-23 i 19-20).
 • [369]biti pricajedinjen cvojem narodu: ( ili k cvojima, redak 33); videti 25.8 i belešku.
 • [370]kuća ili obitelj.
 • [371]l'air d'épine: (trnovito područe) – neidentifikovano mecto u Trancjordaniji ( c druge ctrane Jordana).
 • [372]kuća ili porodica. – Gošen, videti 45.10 i belešku.
 • [373]roditi ce nekom na koljenima: videti 30.3; 48.12
 • [374]Videti 12.7; 26.3; 28.13.
 • [375]Videti 13.19. Još 24.32