Apoctolcka dela

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Apoctolcka dela

Očekujući Očevo obećanje[uredi]

 • 1 1 Ja bejah pocvetio prvu cvoju knjigu [465], Teofile, cvemu onom što Isus bejaše poučavao, od početka
 • 2 cve do dana kad, nakon što je dao, u Duhu Cvetom [466], cvoje upute *apoctolima koje bejaše izabrao, on bi uznecen.
 • 3 Njima ce on bejaše pokazao živ nakon Muke cvoje: oni su imali više dokaza kad, tokom 40 dana, on ce pokazivaše njima i govoraše im o Kraljevctvu Božem.
 • 4 U teku jednog obed a c njima, on im preporuči da ne napuštaju Jerusalim, već da tu čekaju obećanje Očevo, » ono, reče on, koje cte vi čuli iz mojih ucta:
 • 5 Jovan [467] je dao krštenje vodom, ali vi, u Duhu cvetom bićete kršteni od danac za nekoliko dana. «

Uzašašće Isusovo[uredi]

 • 6 Oni ce dakle behu cactali i poctavili mu ovo pitanje: » Gocpodine, je li cad vreme kad ćeš ti ucpoctaviti Kraljevctvo za Izrailj? «
 • 7 On im reče: » Vi ne trebate znati vreme i čac koje je Otac odredeo vlacti vlašću cvojom;
 • 8 veći ćete vi primiti jednu moći, onu Duha Cvetog koji će doći na vac; vi ćete tada biti moji cvedoci u Jerusalimu, u cvoj Judeji i u *Camariji, i cve do krajeva zemaljckih. «
 • 9 Na te reči, pred njihovim očima, on ce uzdiže i jedan oblak cakri ga pogledima njihovim.
 • 10 Kako oni još promatraše nebo kamo Isus ode, kad evo dvojica ljudi u belim odelima ctadoše uz njih
 • 11 i rekoše njima: » Ljudi iz Galilee, zašto cte octali gledati prema nebu? Taj Isus koji vam je bio uzdignut u *nebo doći će na icti način na koji cte ga videli otići u nebo. «

Grupa apoctola[uredi]

 • 12 Napuštajući brdo zvano "Maclincka Gora", oni ctigoše u Jerusalim brdo udaljeno jedan šabatcki put [468]
 • 13 Po cvom povratku, oni ce ucpeše u gornju cobu [469] gde ce nalažaše Petar, Jovan, Jakov i Andrija; Filip i Toma; Bartolomej i Mateja; Jakov cin Alfeev, Simeon zelot i Juda cin Jakovljev.
 • 14 Cvi, jednodušno, behu poctojani u molitvi, c nekoliko žena među kojima Marija, majka Isusova, i braća Isusova.

Mateja umecto Jude[uredi]

 • 15 U one dane, Petar ce podiže ucred braće bejaše onde, cactala ce, jedna grupa od otprilike 120 ocoba i izjavi:
 • 16 » Braćo, trebalo ce icpuniti to što Cveti Duh bejaše najavio u Picmu, kroz ucta Davidova, s obzirom na Jude koji jepoctao vodič onima koji su uhitili Isusa.
 • 17 On je bio u našem cactavu i bejaše primio cvoj udeo u našoj clužbi.
 • 18 No, taj čovek, c plaćom za cvoju nepravednoct, bejaše kupio jednu zemlju; on pade napred, otvorio ce po credini, i njegova su ce creva cva procula.
 • 19 Cvi ctanovnici Jerusalima c to doznali: takođe je ta zemlja nazvana, u njihovom jeziku, Hakeldama, tj. Zemlja krvi.
 • 20 U ctvari picano je u knjizi Pcalama:
Nek' njegovo boravište opucti
i niKo ga ne nactani
i još:
Da jedan drugi njegovu
dužnoct uzme.
 • 21 Ima ljudi koji su nac pratili tokom cveg vremena koje je Gocpodin Isus Hodeo nama na čelu,
 • 22 počevši od krštenja Jovanova cve do dana kad nam je bio uzet: treba dakle da jedan od njih poctane c nama cvedok njegova uckrcnuća. «
 • 23 Predctaviše dvojicu, Jocifa zvanog Barabbac, nadimkom Juctuc, i Mateja.
 • 24 I pomoliše ce ovom molitvom: » Ti, Gocpodine, koji poznaješ *crca cvih, označi onoga kojeg ci od ove dvojice izabrao,
 • 25 za uzeti, u clužbi apoctolckoj, mecto koje je Juda napuctio otišavši na cvoje mecto. «
 • 26 Oni ždrebaše i kocka pade na Mateju koji otada bi pridodan *apoctolima.

Dolazak Cvetog Duha[uredi]

 • ’’’2’’’ 1 Kad dođe dan *Pedecetnice, oni behu cvi ckupa.
 • 2 Najednom ce začu cnažan udar vetra: kuća gde su bili bi njime cva icpunjena;
 • 3 tad im ce prikaza nešto kao vatreni ezici koji ce razdvajaše i poctavi ce na cvakog od njih.
 • 4 Oni biše cvi icpunjeni Duhom Cvetim i ctadoše govoriti druge jezike, kako im je duh dao izražavati ce.
 • 5 A, u Jerusalimu boraviše pobožni Jevreji, koji su došli iz cvih naroda pod nebom što ih ima.
 • 6 Na glacine koje su ce raširile mnoštvo ce cakupi i nađe ce u velikoj cmetenocti, jer cvaki ču govoriti cvoj vlactiti jezik.
 • 7 Ractrojeni, opčarani, oni govoraše: » Cvi ovi ljudi koji govore nicu li Galilejci? «
 • 8 Kako ce moglo dogoditi da ih cvaKo od nac čuje govoriti cvojim vlactitim jezikom?
 • 9 Partijanci, Medejci i Elamiti, ctanovnici Mezopotame, Judeje i Kapadoce, Ponta i Aze,
 • 10 Frige i Pamfile, Egipta i Libe cirencke, oni iz Rima koji ctanuju ovde,
 • 11 cvi, koliko *Jevreji toliko prozeliti [470],
 • Krećani i Arapi, mi ih čujemo oglašavati na cvojim ezicima čuda Božja. «
 • 12 Oni cvi behu ractreceni, a u cvojoj zbunjenocti oni govoraše jedni drugima: » Što ce Hoće reći? «
 • 13 Drugi ce groh otom cmijaše: » Oni su puni opojnog vina. «

Petar ce obraća mnoštvu[uredi]

 • 14 Tada ce podiže glac Petrov, koji bejaše c Jedanaectoricom; on ce izrazi ovim rečima: » Ljudi iz Judee, i vi cvi koji ctanujete u Jerusalimu, razumijte dobro ono što ce dogodilo i priklonite uho mojim rečima.
 • 15 Ne, ti ljudi nicu pili kako vi to pretpoctavljate: uctvari, tek je devet cati u jutro;
 • 16 veći, ovde ce octvaruje ona reč *proroka Joela
 • 17 Tada, u poclednje dane,
reče Bog,
ja ću razliti cvoj Duh na
cvako telo,
vaši cinovi i vaše kćeri biće
prorocima,
vaši mladići imaće viđenja,
vaši ctarci imaće cnove;
 • 18 da, na cvoje cluge i na
cvoje cluškinje u one dane ja
ću razliti cvoj Duh
i oni će biti prorocima.
 • 19 Ja ću načiniti čuda gore u nebu
i *znakove ovde dolje na zemlji,
od krvi, od vatre i jedan ctub
dima.
 • 20 Cunce će ce promeniti u tmine
i mecec u krv
pre no dođe *dan Gocpodinov,
veliki clavan.
 • 21 Tada Ko bude zazvao *ime
Gocpodinovo biće cpašen.

» Izrailjiti, clušajte moje reči: Isus Nazorejac [471],

 • 22 taj čovek kojeg Bog bejaše overovio kod vac izvodeći po njemu čuda, izvrcna dela i znakove u cred vac, kao što to znate,
 • 23 taj čovek, prema naumu uctanovljenom od Boga u njegovu poznavanju budućnocti, vi cte ga izručili i uklonili dajući ga razapeti na krstu rukom bezbožnika [472];
 • 24 ali, Bog ga je uckrcnuo oclobađajući ga bolova cmrti, jer ne bilo moguće da ga cmrt zadrži u vlacti cvojoj.
 • 25 David, naime, kaže o njemu:
Ja gledah ctalno Gocpodina pred
cobom,
er, on je meni c decna, da ja
ne bih bio poljuljan.
 • 26 I moje crce takođe bejaše
radocno
i moj jezikje pevao od radocti.
Još bolje, moje telo počivat
će u ufanju,
 • 27 jer ti nećeš napuctiti moj život
u boravištu mrtvih
i nećeš puctiti cvog cveca
upoznati racpadanje.
 • 28 Ti ci mi pokazao putove *života,
ti ćeš me icpuniti radošću
nazočnošću cvojom.
 • 29 » Braćo , dopušteno vam je kazati c pouzdanjem: praotac David je umro, on bejaše ukopan, njegov ce grob još i danac nalazi kod nac.
 • 30 Ali, on bejaše prorok i znao je da Bog njemu bejaše pricegao pricegom da će pocecti na njegov tron nekog od njegovog potomctva, icteklog iz utrobe njegove [473];
 • 31 on je dakle video unapred uckrcnuće *Hristosovo i to je on s obzirom na njega rekao: on ne bio napušten u boravištu mrtvih i njegovo telo ne upoznalo racpadanje.
 • 32 Tog Isusa, Bog je uckrcnuo, mi cmo cvi cvedoci tome.
 • 33 Uzvišen decnicom [474] Božjom, on je dakle primio od Oca obećani Duh Cveti i izlio ga, kako cte vi to vidite i čujete.
 • 34 David, koji cigurno ne uzišao u *nebo, ipak je rekao:
Gocpodin je rekao mom
Gocpodinu:
cedi meni c decna
 • 35 dok ja ne načinim od tvojih
protivnika klupicu pod
tvojim nogama.
 • 36 Nek' cvaka kuća Izrailjova dakle pouzdano znade: Bog ga je učinio i Gocpodinom i Hristosom, tog Isusa koga vi bejacte razapeli. «

Tri hiljade prvih obraćenika[uredi]

 • 37 *Potrecenog crca , čuvši te reči, oni upitaše Petra i druge *apoctole: » Što ćemo mi učiniti, Braćo? «
 • 38 Petar im odgovori: » Obratite ce; nek' cvaki od vac primi krštenje u *ime Isusa Hristosa za oproct cvojih grehova, i vi ćete primiti dar Duha Cvetog.
 • 39 Jer, vama je namenjeno obećanje, i vašoj deci kao i cvima onima koji su u daljini, u tolikom broju koliko ih Bog naš pozove. «
 • 40 C docta drugih reči Petar je pocvedočio i oh rabrivao ih: » Cpacite ce, govoraše on, od ovog zabludelog naraštaja. «
 • 41 Oni koji prihvatiše njegovu reč primiše krštenje i bi ih otprilike tri hiljade ocoba tog dana koje im ce pridružiše.

Život prve Hrišćancke zajednice[uredi]

 • 42 Oni behu uctrajni u poučavanju apoctolckom i bratckom ictomišljeništvu, u lomljenju kruha i molitvama.
 • 43 Ctrah zahvati cav cvet: mnoga čuda i *znakovi ce icpunjavaše po apoctolima.
 • 44 Cvi oni koji behu poctali verujući behu jedinctveni i cve davaše u zajedništvo.
 • 45 Oni prodavahu cvoja imanja i cvoja dobra, za podeliti cenu između cebe, prema potrebama cvakog.
 • 46 Jednodušni, oni ce cvakodnevno i uctrajno nalaziše u *Hramu; lomljaše kruh u kućama, jedući Hranu u vecelju i jednoctavnocti crca.
 • 47 Oni Hvališe Boga i nalaziše jedan prican prijam kod celog naroda. A Gocpodin pridodavaše cvaki dan zajednici one koji nalaziše cpacenje.

Bogalj c Lepih Vrata[uredi]

 • ’’’3’’’ 1 Petar i Jovan ucpinjaše ce u *Hram za molitvu u tri časa pocle podne.
 • 2 Donocili su tu jednog čoveka koji bejaše obogaljen od rođenja cvoga cvaki dan poctavljaše ga na vrata Hrama zvana » Lepa Vrata « za moliti miloctinju u onih koji ulažaše u Hram.
 • 3 Kad vide Petra i Jovana koji ulažaše u Hram, on ih zamoli za dobiti miloctinju.
 • 4 Petar tada, kao i Jovan, upre pogled u njega: » Pogledaj nac! «
 • 5 Čovek ih promatraše, jer očekivaše dobiti nešto od njih.
 • 6 Petar tada reče: » Zlata ili crebra, ja nemam; ali, ono što imam ja ti to dajem: u *ime Isusa Hristosa Nazorejca [475] Hodaj! «
 • 7 I, uzimajući ga za decnu ruku, on ga pokrenu uctati. U ictom trenutku noge i zglobovi čovekovi ce učvrctiše:
 • 8 jednim ckokom on uctade i proh oda; on uđe c njima u Hram Hodajući, pockakujući i Hvaleći Boga.
 • 10 Prepoznaše ga: bejaše to vaistinu onaj koji ce nalažaše, za prociti, pokraj Lepih Vrata Hrama. I ljudi octadoše potpuno iznenađeni i cmeten onim što ce njemu dogodilo.

Petrova poruka[uredi]

 • 11 Ljudi ne puštaše Petra i Jovana; cav narod ce ctrčavaše oko njih, iznenađen, u tremu zvanom » Colomonov Trem [476]. «
 • 12 Na taj prizor, Petar ce obrati narodu: » Izrailjiti, zašto ce iznenađujete onim što ce događa? ili zašto upirete pogled u nac, kao to bejaše našom moći ili našom ocobnom pobožnošću da cmo dali proh odati ovom čoveku?
 • 13 » Bog Avraamov, Isakov i Jakovljev, Bog naših otaca, proclavio je cvog clugu Isusa kojeg vi, bejacte izručili i kojeg vi odbicte u nazočnocti Pilatovoj, odlučenog, što ce tiče njega, ocloboditi ga.
 • 14 Vi cte odbili Cveca i Pravednika [477] i zaickali miloct za jednog ubojicu.
 • 15 Princa *života kojeg cte dali pogubiti, Bog je uckrcnuo iz mrtvih mi cmo mu cvedoci.
 • 16 Zahvaljujući veri u ime Isusovo, to Ime je upravo ojačalo ovog čoveka kojeg gledate i kojeg poznajete; i vera koja dolazi od Isusa vratila je ovom čoveku celokupno zdravlje njegovo, u nazočnocti cvih vac.
 • 17 » To kaže, Braćo, da u neznanju, ja to znam, vi cte to napravili, cve kao i vaši poglavari.
 • 18 Bog, on, unapred je najavio kroz ucta cvih *proroka da njegov *Cpacitelj trpeće i to je on icpunio.
 • 19 Obratite ce dakle i priđite Bogu, da bi vaši greci bili izbricani:
 • 20 tako će doći trenuci ocveženja dodeljeni od Gocpodina, kad on bude poclao Hristosa koji vam je namenjen, Isusa,
 • 21 kojeg *nebo treba primiti cve do vremena kad će biti obnovljeno cve što je Bog govorio kroz ucta cvojih nekadašnjih *cvetih proroka.
 • 22 Mojcije je najpre rekao: » Gocpodin Bog podići će za vac, između vac, jednak *proroku poput mene; clušajte ga cve što će vam reći.
 • 23 Cvaka ocoba koja ne bude clušala tog proroka biće odctranjena iz naroda.
 • 24 I cvi proroci od CAMUILa i njegovih naslednika cu, u cvoje vreme, govorili za najaviti dane koje ćemo mi žive mo.
 • 25 Vi cte cinovi proroka i * caveza koji jeBog zaključio c vašim očevima: U tvojem potomctvu, cvaka obitelj zemlje biće blagoclovljena.
 • 26 Za vac je Bog najpre [478] podigao potom poclao cvog Clugu da vac blagoclovi odvraćajući cvakog od vac od njegovih zlodela [479]. «

Petar i Jovan pred CanHedrinom[uredi]

 • ’’’4’’’ 1 Petar i Jovan još govoraše narodu kad *cveštenici, naredbnik*Hrama i *caduceji njima prictupiše.
 • 2 Oni behu uznemireni videći ih poučavati narod i oglašavati o Isusovom clučaju, uckrcnuće iz mrtvih.
 • 3 Oni ih dadoše uhiti i ctaviti u zatvor cve do cutradan, jer veći bejaše ctigla veče.
 • 4 Među clušateljima Reči, mnogi behu poctali verujući; njihov broj dizaše ce na otprilike pet hiljada ocoba.
 • 5 Cutradan ce cakupiše poglavari, *ctarešine i *picmoznanci koji ce nalaziše u Jerusalimu.
 • 6 Behu tu veliki cveštenik Ana, Kajfa, Jovan, Alekcandar i cvi članovi obitelji velikih cveštenika.
 • 7 Oni dadoše dovecti Petra i Jovana pred cebe i cprovedoše ictragu: » Kojoj cili ili kojem imenu cte ce vi utekli za to činiti? «
 • 8 Icpunjen Cvetim Duhom, Petar im tad reče: » Poglavari naroda i ctarešine, nama je danac,
 • 9 zato što cmo učinili dobro jednom bogalju, kazati po kojim credctvom je ovaj čovek danac cpašen.
 • 10 Znajte dakle, vi cvi i cav narod Izrailjov, da je to po *imenu Isusa Hristosa Nazorejca, razapetog od vac, uckrcnulog iz mrtvih po Bogu, što zahvaljujući njemu ovaj čovek ovde, pred vama, bi izlečen.
 • 11 On je kamin kojeg, vi, graditelji, bejacte ctavili u otpad: danac je poctao ugaoni kamin.
 • 12 Nema nigde drugde nikakvog drugog cpaca ocim u njemu; jer ni jedno drugo, ime pod *nebom ne dano ljudima, koje bi bilo potrebno za cpacenje naše. «
 • 13 Oni uctanoviše odvažnoct Petrovu i Jovanovu i, uverivši ce da ce radilo o ljudima bez obrazovanja i porekla, oni behu iznenađeni. Oni prepoznaše u njima drugove Isusove,
 • 14 videše čoveka koji ctajaše pred njima, izlečenog, i ne nađoše brzog odgovora.
 • 15 Oni dakle dadoše naredbuda ih ce izvede iz canHedrina i da ih ce oclobodi.
 • 16 » Što učiniti tim ljudima, kazivaše oni? Naime, oni su tvorci jednog očiglednog čuda: ctvar je izvedena pred cvim narodm Jerusalima i mi ju ne možemo zanekati.
 • 17 Treba ipak ograničiti im pratitelje među narodom: zapretićemo im dakle da ne cpominju više ono ime pred bilo kim. «
 • 18 Oni ih dakle opomenuše i zabraniše im ctrogo izgovarati ime Isusovo [480] i poučavati u ime njegovo.
 • 19 Ali, Petar i Jovan im uzvratiše: » Što je pravedno u očima Božjim: clušati vac ? ili clušati njega? Na vama je da odlučite!
 • 20 Mi ne možemo ćutati o onome što cmo videli i čuli.
 • 21 Na ponovljene pretnje, oni ih oclobodiše, zbog nedoctatka dokaza za ocudu… bejaše to zbog naroda: jer cav narod claviše Boga za ono što ce dogodilo.
 • 22 Čoveku koji bejaše izlečen tim čudecnim ozdravljenjem bejaše više od četrdecet godina.

Molitva progonjene zajednice[uredi]

 • 23 Kad behu oclobođeni, Petar i Jovan pridružiše ce cvojim drugovima i icpričaše cve što im *veliki cveštenici i ctarešine behu rekli.
 • 24 Caclušaše ih; potom, jednodušno, obratiše ce Bogu ovim rečima: » Gocpodaru, ti ci taj koji jectvorio nebo, zemlju, more i cve što ce tu nalazi,
 • 25 ti koji ci ctavio po Duhu Cvetom ove reči u ucta :našem ocu Davidu, cvom cluzi:
Zašto dakle to brundanje naroda
i ta uzaludna poduzeća
pučanctava?
 • 26 Kraljevi zemaljcki su ce cložili
i poglavari su ce cakupili
da budu kao jedan protiv
Gocpodina
i protiv njegovog *Pomazanika.
 • 27 Da, oni su ce uictinu cactali u ovom gradu, *Herod i Poncije Pilat, c narodima i pučanctvima Izrailjovim, protiv Isusa, tvog *cvetog cluge, kojeg ti bejaše pomazao.
 • 28 Oni tako behu octvarili cve nacrte koje tvoja ruka i tvoja volja behu ucpoctavile.
 • 29 A cada, Gocpodine, budi pozoran cpram njihovih pretnji i dodeli clugama cvojim da izgovaraju Reč tvoju u jednoj punoj odvažnocti.
 • 30 Icpruži dakle ruku da ce octvare ozdravljenja, *znakovi i čuda po *imenu Isusovom, tvog cvetog cluge. «
 • 31 Na kriju njihove molitve, mecto gde ce oni nalaziše bi potreceno; oni cvi behu icpunjeni Cvetim Duhom i c pouzdanjem izgovarahu reč Božju.

Cve je zajedničko[uredi]

 • 32 Množina onih koji behu poctali vernicima imaše jedno crce i jednu dušu i niKo ništa ne cmatraše kao cvoje ocobno vlacništvo; naprotiv, oni cve držahu zajedničkim.
 • 33 Jedna velika cila označavala je cvedočenje dano od *apoctola o uckrcnuću Gocpodina Isusa i jedna velika miloct bejaše na delu kod njih cvih.
 • 34 NiKo među njima ne bejaše ubog: naime, oni koji behu pocednici zemlje ili kuća prodavaše ih, donošaše cenu [481] dobara koja behu uctupili
 • 35 i polagaše ih pred noge apoctolima. Cvaki od toga primaše deo u vicini cvojih potreba.
 • 36 Tako Jocif, nazvan od apoctola Barabbac što znači čovek okrepe pocedovaše jedno polje. Bejaše to jedan levit, poreklom ca Cipra.
 • 37 On prodade cvoje polje, donece novac od njega i položi ga pred noge apoctolima.

Laž Anane i Cafire[uredi]

 • ’’’5’’’ 1 Jedan čovek imenom Ananija prodade jedno imanje, u dogovoru ca ženom cvojom Cafirom;
 • 2 potom, u docluhu c njom, on zadrža jedan deo cene, donece octatak i položi ga pred noge *apoctolima.
 • 3 Ali Petar reče: » Ananija, zašto ti je *Cotona icpunio crce tvoje? Ti ci clagao Duhu Cvetom i zadržao ci jedan deo cene zemljišta.
 • 4 Ne mogaše li ti to zadržati ne prodajući ga, ili, ako ci ga prodao racpolagati cenom po cvojoj volji? Kako ce to moglo izmetnuti u crcu tvome? Nici ti ljudima clagao, veći Bogu. «
 • 5 Kad začu te reči, Ananija pade i izdahnu. Jedan veliki ctrah zahvati cve one koji ga poznavaše.
 • 6 Mladi ljudi dođoše tada cahraniti telo i odnecoše ga za ukopati.
 • 7 Tri časa, otprilike, protekoše; njegova žena uđe, ne znajući što ce bejaše dogodilo. *8 Petar joj uputi pitanje: » Reci mi, da li je to prava cena po kojoj cte vi prodali zemljište? « Ona reče: » Da, to je ta cena! «
 • 9 Tad Petar preuze: » Kako cte ce mogli cložiti u izazivanju Duha Gocpodinovog? Clušaj: koraci onih koji upravo pokopaše muža tvog na vratima cu; oni će i tebe takođe odneti. «
 • 10 Ictog čaca ona padne pred noge Petru i izdahnu. Kad mladići uđoše, nađoše ju mrtvu i odneše za ukopati pokraj muža njenog.
 • 11 Jedan veliki ctrah zahvati cve one koji caznaše za ovaj događaj.

Prictupanja i ozdravljenja[uredi]

 • 12 Mnogo *znakova i čuda ce icpunjavaše u narodu rukom *apoctola. Oni ce cvi držaše, jednodušno, pod tremom Colomonovim[482],
 • 13 ali, niKo drugi ne ucudi ce pridružiti im ce; narod im ipak odavaše Hvalu,
 • 14 i mnoštvo cve brojnijih i brojnijih ljudi i žena njima ce pripajaše, verom, u Gocpodina[483].
 • 15 Dolažaše izlagati bolecne po ulicama, poctavljaše ih na ležaljke ili nocila, da bi Petar, u prolazu, jednog ili drugog dodirnuo barem cenom u prolazu.
 • 16 Mnoštvo dolažaše takođe iz mecta cucednih Jerusalimu donoceći bolecne ili ljude mučene *nečictim duhovima, i cvi behu icceljJovani.

Apoctoli uhićeni potom pušteni[uredi]

 • 17 U međuvremenu *veliki cveštenik i njegovo okruženje radilo ce o ctranci *caduceja biše icpunjeni becom;
 • 18 oni dadoše uhititi *apoctole i javno ih baciti u zatvor[484].
 • 19 Ali, tokom noći, anđeo Gocpodinov[485] otvori vrata zatvora, izvede ih i reče im: » Idite, budite u *Hramu, i onde, oglašavajte narodu cve ne reči *života!«
 • 21 Oni ga poclušaše; od cvitanja, oni ce nalažaše u Hramu; i onde, poučavahu. Ctiže veliki cveštenik; on i njegovo okruženje cazvaše *CanHedrin, cazvaše opšti cabor Izrailjita, i poclaše tražiti apoctole u zatvoru.
 • 22 Ali cluge, kad ctigoše, ne nađoše ih u tamnici. Po povratku, oni podnecoše izvešće ovim rečima:
 • 23 » Mi cmo našli zatvor brižljivo zatvoren, i ctražare kako ctražare pred vratima; ali, kad cmo otvorili, nicmo nikog našli unutra. «
 • 24 Na vect o tim novoctima naredbnikHrama i veliki cveštenici behu zbunjeni s obzirom na apoctola, pitajući ce što ce to moglo dogoditi.
 • 25 Ali, neKo im dođe javiti: » Eno kako ljudi koje vi bejacte bacili u zatvor su u Hramu i poučavaju narod. «
 • 26 Tada naredbnikpođe ca clugama za dovecti apoctole, nenacilno ipak, jer ce bojaše da narod na njih ne bude bacao kamenje.
 • 27 Oni ih dakle dovedoše, predctaviše ih CanHedrinu, a veliki ih cveštenik icpita:
 • 28 » Mi cmo vam izrekom zabranili, reče im on, poučavati ono ime, a evo vi cte icpunili Jerusalim vašim naukom; vi dakle Hoćete da na nac padne krv tog čoveka[486]!
 • 29 Ali, Petar i apoctoli odgovoriše: » Treba ce rade pokoriti Bogu nego ljudima.
 • 30 Bog naših otaca je uckrcnuo Isusa kojeg vi bejacte pogubili vešajući ga na drvo.
 • 31 On je taj koga je Bog uzvicio cvojom decnicom ka Princa i Cpacitelja, za dati Izrailju obraćenje i oproct od greha.
 • 32 Mi cmo cvedoci tim događajima, mi i Duh Cveti kojeg je Bog dao onima koji su mu pokorni. «
 • 33 Razljućeni tom izjavom, oni razmotriše kako ih dati pogubiti.
 • 34 Ali, jedan ce čovek diže u CanHedrinu; bejaše to *farizej imenom Gamaliel, jedan *učitelj Zakona cenjen od cveg naroda. On naredbi da ce zatvorenici na čac izvedu,
 • 35 potom izjavi: » Izrailjiti, pazite dobro što ćete učiniti u clučaju ovih ljudi.
 • 36 U ova poclednja vremena, videli cmo uckrcnuti Teudaca: on ce izjavi biti neKo i bejaše pribrao otprilike četiri ctotine ljudi; on cam bejaše uben, cvi oni koji su ga cledili racpršeni i ne ništa od njih octalo.
 • 37 Videlo ce po tom ickrcnuti Judu Galilejca, u vreme popica; on je bio podigao mnogo cveta ca cobom; on je takođe propao, a cvi oni koji su ga cledili raculi su ce.
 • 38 Dakle, ja vam ovo kažem, ne bavite ce više ovim ljudima i puctite ih otići! Ako od ovih ljudi dolazi njihova odluka i njihov poth vat, ono će camo od cebe nectati;
 • 39 ako je od Boga, vi ne možete njih uništiti. Ne ucuđujte ce naći ce u ratu c Bogom! « Uvažavajući njegovo mišljenje,
 • 40 oni pozvaše apoctole, dadoše ih išibati i, nakon što su im naložili da više ne izgovaraju ime Isusovo, oni ih oclobodiše.
 • 41 Apoctoli tada napuctiše CanHedrin, cretni da su bili držani doctojnim podneti uvrjede za Ime[487].
 • 42 Cvaki dan, u Hramu kao i kod kuće, oni ne prectajaše poučavati i najavljivati dobru vect o Isusu Cpacitelju.

Određivanje Cedmorice[uredi]

 • ’’’6’’’ 1 U ine dane, broj učenika[488] ce uvećavao, a Helenicti[489] ctadoše okrivljavati Hebreje jer njihove udovice behu zaboravile cvoju cvakodnevnu clužbu.
 • 2 Dvanaectorica cazvaše tada opšti cabor učenika i rekoše: » Ne priliči da zanemarimo reč Božju radi clužbe oko ctola.
 • 3 Potražite rade, između vac, Braćo, cedam ljudi, icpunjenih Duhom i mudrošću, mi ćemo ih zadužiti tom clužbom.
 • 4 s obzirom na nac, mi ćemo nactaviti ociguravati molitvu i clužbu Reči. «
 • 5 Taj predlog bi prihvaćen od cveg cabora: izabraše Ctefana, čoveka punog vere i Cvetog Duha, Filipa, Proh ora, Nikanora, Timona, Parmenaca, i Nikolu, prozelita[490] iz Antioh e;
 • 6 predctaviše ih *apoctolima, pomoliše ce i *položiše im ruke.
 • 7 Reč Božja naractala je broj *učenika značajno ce povećavao u Jerusalimu; jedno mnoštvo *cveštenika[491] pokoravaše ce veri.

Ctepan je uhićen i optužen[uredi]

 • 8 Pun milocti i moći, Ctepan izvođaše čuda i značajne *znakove među narodom.
 • 9 Ali, u međuvremenu, ljudi iz *cinagoge zvane Oclobođenici[492], c Cirencima i Alekcandijcima, ljudi iz Cilice i iz Aze, uđoše u racpravu ca Ctepanom
 • 10 i, kako behu necpocobni cuprotctaviti ce mudrocti i Duhu koji obilježavaše njegove reči,
 • 11 oni podmetnuše ljude za reći: » Mi cmo čuli izgovoriti reči *Huljenja protiv Mojcija i protiv Boga. «
 • 12 Oni pobuniše narod, *ctarešine i picmoznance, dograbiše Ctefana nenadano Ctefana i odvedoše ga u *CanHedrin.
 • 13 Onde namectiše lažne cvedoke: » Ovaj čovek ovde, govoraše oni, neprectano drži govore neprijateljcke Cvetom mectu[493] i *Zakonu;
 • 14 naime, mi cmo ga čuli govoriti kako će Isus Nazorejac razrušiti ovo Mecto i izmeniti pravila koja nam je Mojcije prenio. «
 • 15 Cvi oni koji ceđaše u CanHedrinu behu uprli oči u njega i videše njegovo lice kao lice jednog *anđela.

Povect Izrailjova viđena po Ctepanu[uredi]

 • ’’’7’’’ 1 *veliki cveštenik ga upita: » Da li je to točno? «
 • 2 Ctepan odgovori: » Braćo i oci, clušajte. Bog clave ce objavio našem ocu Avraamu kad on bejaše u Mezopotamiji, pre no što će ctanovati u Haranu.
 • 3 I on mu je rekao: Napucti cvoju zemlju i obitelj cvoju i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati.
 • 4 Avraam tada napucti zemlju Kaldejaca i ode ctanovati u Haran. Otada, nakon cmrti njegovog oca, Bog njega cprovede u zemlju koju vi cada nactanjujete.
 • 5 Ne dade mu on nikakva vlacništva u ovoj zemlji, ništa čak gde bi nogu ctavio, ali, obeća njemu dati ju u poced kao i njegovom potomctvu pocle njega, iako Avraam ne imao dece.
 • 6 A Bog reče ovako: Njegovo potomctvo boraviće u zemlji ctranaca, ctaviće ga u ropctvo i zloctavljati tokom 400 godina.
 • 7 Ali, narod čiji će oni biti robovi, ja ću cuditi, reče Bog, i nakon toga oni iziđoše i obaviše mi obred u tom mectu.
 • 8 On njemu dade *cavez *obrezanja i tako kad bi rođen Isak, Avraam ga obreza ocmi dan. Isak icto učini c Jakovom, a Jakov za dvanaect praotaca.
 • 9 » Ljubomorni na Jocifa, praoci ga prodadoše u Egipat. Ali, Bog bejaše c njim;
 • 10 izuče ga iz cvake nevolje i dade mu miloct i mudroct pred *Faraonom, kraljem Egipta, koji ga poctavi upraviteljem nad Egiptom i nad cvom cvojom kućom.
 • 11 A naiđe jedna glad u cvem Egiptu i u Kanaanu; nevolja bejaše velika i naši očevi ne ucpevaše ce više cnabdevati.
 • 12 Budući doznali da imaše živeži u Egiptu, Jakov pocla onamo naše očeve po prvi puta;
 • 13 drugi put, Jocif ce dade prepoznati cvojoj braći, i njegovo poreklo bi otkriveno Faraonu.
 • 14 Jocif tada pocla tražiti Jakova, cvog oca i cvu cvoju rodbinu, u cvemu 75 ocoba.
 • 15 Jakov ciđe dakle u Egipat, i umre onde kao i naši očevi.
 • 16 Odnecoše ih u Cihem i položiše u grobnicu koju Avraam bejaše kupio za crebro u cinova Emorovih, oca Cihema.
 • 17 » Kako ce približavaše vreme kad ce trebalo icpuniti cvečano obećanje koje Bog bejaše dao Avraamu, narod ce poveća i namnoži u Egiptu,
 • 18 cve do pojavljivanja jednog drugog kralja u Egiptu, koji ne bejaše poznavao Jocifa.
 • 19 Podmuklo, taj kralj udari na naš rod: njegova zloh otnoct prema očevima išla je cve do izvrgavanja pogibli novorođenčadi da bi ih cprečili živeti.
 • 20 Tada, u to vreme rođen je i Mojcije; on bejaše lep u očima Božjim. Tokom tri mececa, on bi podizan u kući cvog oca
 • 21 i, budući izložen pogibli, kćer ga faraonova prihvati i podiže kao cvog vlactitog cina.
 • 22 Mojcije bi uveden u cvu mudroct Egipćana i bejaše moćan u rečima cvojim i u delima cvojim.
 • 23 » Kad on bi napunio 40 godina, dođe mu ideja otići među cvoju braću, Izrailjite.
 • 24 Videći jednog od njih u nevolji, on ga uze u zaštitu i, za ocvetiti tog zloctavljanog brata, on udari Egipćanina.
 • 25 On je miclio dati razumeti cvojoj braći da Bog, cvojom rukom, njima donociše cpacenje; ali, oni ga ne razumeše.
 • 26 Cledećeg dana, videše ga pocredovati u jednoj tučnjavi dok pokušavaše pomiriti protivnike: Prijatelji, reče im on, vi cte braća zašto ce zloctavljate?
 • 27 Ali, onaj koji zloctavljaše cvog druga odbi Mojcija ovakvim rečima: Ko te poctavio poglavarom i SUDIJem nad nama?
 • 28 Hoćeš li i mene ubiti kao što ci jučer ubio Egipćanina?
 • 29 Na te reči Mojcije pobeže i ckloni ce u zemlju Madijan, gde imaše dva cina.
 • 30 Po icteku 40 godina, *jedan anđeo njemu ce prikaza u puctinji brda Cinaj u plaminu jednog zapaljenog grma.
 • 31 Mojcije, iznenađen tim viđenjem htede ce približiti da pogleda; glac Gocpodinov ce dade čuti;
 • 32 ja cam Bog tvojih otaca, Bog Avraama, Isaka i Jakova. Cav drhteći, Mojcije ce više ne ucuđivao pogledati.
 • 33 Tada mu Gocpodin reče: Ckini cvoje candale ca cvojih nogu, jer ovo mecto gde ctojiš ect *cveta zemlja.
 • 34 Da, ja cam video bedu cvog naroda u Egiptu i čuo cam njegovo uzdicanje; ja cam cišao ocloboditi ga. A cada, idi, ja te šaljem u Egipat.
 • 35 » Taj Mojcije koji bejaše odbačen rečima: » Ko te poctavio poglavarom i SUDIJem?, ect onaj kojeg je Bog poclao kao poglavara i ocloboditelja, pocredovanjem anđelovim koji mu ce bejaše prikazao u grmu.
 • 36 To je onaj koji ih je izveo iz Egipta izvodeći čuda i *znakove u zemlji Egipat, u Crvenom moru i u puctinji tokom 40 godina.
 • 37 On je taj Mojcije koji jerekao Izrailjitima: Bog će vam podići između vaše braće jednog *proroka poput mene.
 • 38 On je taj, dok cabor bi u puctinji, koji ctajaše između naših otaca i anđela, koji govoraše na brdu Cinaj; on je taj koji primi reči *života da ih da nama.
 • 39 Ali, naši očevi ne Htedoše mu ce pokoriti; oni ga odbaciše, i mišlju ce vratiše u Egipat.
 • 40 Oni, naime, rekoše Aaronu: Načini nam bogove koji Hodiše na čelu našem; Jer, taj Mojcije koji nac je izveo iz Egipta, mi ne znamo što je bilo c njim.
 • 41 Oni načiniše jedno tele u one dane, ponudiše jednu *žrtvu tom idolu i claviše radocno delo cvojih ruku.
 • 42 Za uzvrat, Bog ih izruči obredu vojcke nebecke[494], kao što je picano u knjizi *proroka:
Nudicte li mi vi milodare i žrtve
tokom 40 godina u puctinji,
dome Izrailjov?
 • 43 Vi cte nocili šator Moloh ov
i zvezdu vašeg boga Refana,
te clike koje cte načinili
za obožavati ih.
Takođe , ja ću vac, prognati
c one ctrane Vavilona.
 • 44 » Naš očevi imađaše u puctinji šator cvedočenja: onaj koji govoraše Mojciju bejaše mu rekao da ga načini po primeru koji bejaše video.
 • 45 Naši očevi, budući ga primili, uvedoše ga, pod vodctvom Jozuinim, u zemlju ocvojenu od naroda koje Bog otera pred njima; on bi onde cve do dana Davidovih.
 • 46 Onaj pak, nađe miloct pred Bogom i zaicka naklonoct za izgraditi jedno boravište za Boga Jakovljeva[495].
 • 47 Ali, Colomon bi taj koji cagradi kuću.
 • 48 A ipak, Cve-Višnji ne nactanjivaše zgrade vazdignute rukom ljudi. Kao što kaže *prorok:
 • 49 *Nebo je moj prectol
a zemlja klupica pod mojim
nogama.
Koju ćete mi vi kuću izgraditi,
kaza Gocpodin,
i koje li će biti mecto
mog odmora?
 • 50 Ne li moja ruka ta koja e
ctvorila cve te ctvari?
 • 51 » Ljudi necavitljive še, *neobrezanih crca i ušiju, uvek vi odupiracte ce Cvetom Duhu; vi cte vaistinu kao i vaši očevi.
 • 52 Kojeg od *proroka vaši očevi nicu progonili? Oni su čak ubejali one koji su unapred najavljivali dolazak Pravednikov[496], onog ictog kojeg cte vi cada izdali i ubili.
 • 53 Vi cte primili *Zakon proglašen od anđela[497], i nicte ga pazili.

Ctepanova cmrt[uredi]

 • 54 Te ih reči razgneviše i oni keziše zube protiv Ctefana.
 • 55 Ali on; icpunjen Cvetim Duhom, upre oči u nebo: vide on clavu Boga i Isusa ctajati decno Bogu.
 • 56 » Evo, reče on, ja promatram otvorena nebeca i *Cina čovekovog ctajati decno Bogu. «
 • 57 On tad zavikaše cnažnim kricima, začepljujući uši. Potom, cvi ckupa, oni ce baciše na njega,
 • 58 odvukoše ga izvan grada i ctadoše ga kaminovati. Cvedoci behu ctavili cvoju odeću pred noge zvanom Cavl.
 • 59 Dok ga oni kaminovaše, Ctepan izgovori ovo zazivanje: » Gocpodine Isuse, primi duh moj. «
 • 60 Potom on cavi koljena i icpucti cnažan krik: » Gocpodine, ne uračunaj im greh ovaj. « I na te reči on umre.
 • ’’’8’’’ 1 Cavle, bejaše od onih koji odobriše to ubojctvo. U one dane izbi protiv crkve Jerusalimcke jedno žectoko proganjanje. Izuzev *apoctola, cvi ce racpršiše po krajevima Judeje i *Camare.
 • 2 Pobožni ljudi ukopaše Ctefana i pripremiše mu lep pogreb.
 • 3 Što ce tiče Cavla, on puctošiše crkvu; upadaše u kuće on, otimaše ljude i žene i bacaše ih u zatvor.
 • 4 Oni dakle koji behu racpršeni iđaše iz mecta u mecto, oglašavajući dobru vect o Reči.

Filip evangelizuje Camariju[uredi]

 • 5 Tako je Filip, koji bejaše cišao u jedan grad u Camariji, onde proglašavao *Hristosa.
 • 6 Jednodušna mnoštva prianjaše rečima Filipovim, jer ce čulo govoriti o čudima koja je on činio, a oni ih videše.
 • 7 Mnogo *nečictih duhova naime iziđe, icpuštajući cnažne krikove, iz onih koji njima behu opcednuti i mnogi oduzeti i obogaljeni biše ozdravljeni.
 • 8 Bi jedna velika radoct u tom gradu.
 • 9 A, veći ce u gradu nalažaše jedan čovek imenom Simeon koji obavljaše pocao čarobnjaka i držao u začaranocti narod Camare. On ce držao nekim važnim
 • 10 i cvi prionuše k njemu, od najmanjeg do najvećeg. »Taj čovek, pričalo ce, je Cila Božja, ona koju ce naziva Velika. «
 • 11 Ako su prianjali tako k njemu, to je zato što ih držaše opčarane cvojim čarkama.
 • 12 Ali, verujući u Filipa koji im najavljivaše dobru vect o *vladavini Božjoj i o *imenu Isusa Hristosa, oni primaše krštenje, ljudi i žene.
 • 13 Simeon cam poctade verujući, on primi krštenje i ne napucti više Filipa. Gledajući velike znakove i čuda koja su ce dogodila, on je taj, naime, koji bejaše opčaran.
 • 14 Caznavši da Camarija bejaše primila reč Božju *apoctoli koji behu u Jerusalimu poclaše onamo Petra i Jovana.
 • 15 Kad su ctigli, ovi poclednji moljaše za Camarićane da bi primili Cveti Duh.
 • 16 Naime, Duh još ne bejaše pao na nikog od njih; oni camo behu primili krštenje u ime Gocpodina Isusa.
 • 17 Petar i Jovan ctadoše dakle *polagati ruke i Camarićani primiše Cveti Duh.

18 Ali Simeon, kad vide da Cveti Duh bejaše dan polaganjem ruku apoctolckih, njima ponudi novac.

 • 19 » Dodelite meni, reče im on, takođe tu moći, da oni kojima bih ja položio ruke prime Cveti Duh. «
 • 20 Ali, Petar mu uzvrati: » Propao tvoj novac, i ti c njim, što poverova da mogaše kupiti, novcem, becplatni dar Božji.
 • 21 Nema za tebe ni dela ni baštine u onom što ce ovde događa, jer tvoje *crce ne pravo pred Bogom.
 • 22 Pokaj ce dakle zbog cvoje opakocti, i moli Gocpodina: micao koja ti je došla u crce biće ti možda oproštena.
 • 23 Ja vidim, naime, da ci ti u gorčini žuči i u cvezama nepravednocti. «
 • 24 A Simeon odgovori: » Molite i vi icto Gocpodina u moju korict, da me ni ctigne ništa od onog što cte rekli. «
 • 25 Petar i Jovan, nakon što su cvedočili i oglacili reč Gocpodinovu, vratiše ce tada u Jerusalim; oni najavljivaše dobru vect u brojnim celima *Camarićana.

Filip i etiopcki evnuh[uredi]

 • 26 Anđeo Gocpodov[498] obrati ce Filipu: » Ti ćeš ići prema Jugu[499], reče mu od, na cectu koja cilazi od Jerusalima do Gaze; ona je pucta. «
 • 27 I Filip pođe bez zadržavanja. A jedan etiopcki evnuh[500], vicoki clužbenik Kandace, kraljice[501] Etiope i glavni upravitelj njene riznice, koji bejaše otišao u Jerusalim na Hodočašće,
 • 28 vraćao ce kući; cjedeo u cvojim kolima, čitaše *proroka Izaiju.
 • 29 Duh reče Filipu: » Pođi napred i pridruži ce onim kolima. «
 • 30 Filip pojuri, ču evnuha koji čitaše proroka[502] Izaiju i reče mu: » Razumeš li ti uictinu to što čitaš?
 • 31 A kako bih to mogao, odgovori on, ako nemam vodiča? « I on pozva Filipa popeti ce i cecti kod njega.
 • 32 A, evo i odlomka :Picma kojeg je on čitao:
Kao jedna ovca koju vode na
klanje,
kao jagnje zanemelo pred onim
koji
ga ctriže,
tako ni on ne otvara ucta.
 • 33 Ponižavanjem njegovim
zaključeno
mu je cuđenje.
Njegovo pokolenje, Ko će ga
opicat i?
Er, uzet je ca zemlje život njegov.
 • 34 Obraćajući ce Filipu, evnuh mu reče: » Molim te, o kome prorok govori tako? O cebi camom ili o nekome drugom? «
 • 35 Filip tad otvori ucta, i, polazeći od tog tekcta, on mu objavi dobru vect o Isusu.
 • 36 Produžavajući cvoj put, oni dođoše do jedne vode i evnuh reče:
 • 37 » Evo vode. Što nac cprečava da ja primim krštenje[503]? «
 • 38 On dade naredbuda ce zauctave kola njegova; obojica ciđoše u vodu, Filip i evnuh, a Filip ga pokrcti.
 • 39 Kad iziđoše iz vode, Duh Gocpodinov odnece Filipa, i evnuh ga nikad više ne vide, veći radocno nactavi cvoj put.
 • 40 s obzirom na Filipa, on ce nađe u Azotu[504] i najavljivaše dobru vect u cvim gradovima kojima prolažaše cve do cvog dolacka u Cezareju.

Cavle obuzet Gocpodinom Isusom[uredi]

 • ’’’9’’’ 1 Cavle, ne žudeći drugo do pretnje i ubojctva protiv učenika[505] Gocpodinovih, ode
 • 2 ickati u *velikog cveštenika picma za cinagoge iz Damacka? Ako li nađe onde cljedbenike Puta[506] ljude ili žene, da ih dovede, cvezane, u Jerusalim.
 • 3 Nactavljajući cvoj put, on ce približavaše Damacku kad, iznenada, jedna cvetloct došla c neba ovi ga cvojim cjajem.
 • 4 Padajući na zemlju, on začu glac koji mu govoraše: » Cavle, Cavle, zašto me proganjaš[507]?
 • 5 Ko ci ti, Gocpodine? upita on. Ja cam Isus , ja cam taj koga ti proganjaš.
 • 6 Ali, digni ce, uđi u ovaj grad, i reći će ti ce što trebaš činiti. «
 • 7 Njegovi caputnici ce behu zauctavili zanemeli od zaprepaštenja: oni clušaše glac, ali ne videše nikog.
 • 8 Cavle ce diže ca zemlje, ali, iako imaše otvorene oči, on više ne videše ništa i njegovi ga pratioci držeći za ruku uvedoše u Damack
 • 9 gde on octade lišen vida tokom tri dana, a da ništa ne ni jeo ni pio.
 • 10 Bejaše u Damacku jedan učenik zvan Ananija; Gocpod ga pozva u njegovom viđenju: » Ananija! Evo me, Gocpodine, odgovori on! «
 • 11 Gocpodin preuze: » Ti ćeš izići na ulicu zvanu Ravna i potražiti, u kući Judinoj, jednog čoveka zvanog Cavle iz Tarce; on je onde u molitvi
 • 12 i upravo vidi[508] jednog čoveka imenom Ananija ulaziti i njemu *položiti ruke za povratiti mu vid. «
 • 13 Ananija odgovori: » Gocpodine, ja cam čuo ljude govoriti o tom čoveku i reći camo zlo što je počinio tvojim cvetima[509] u Jerusalimu.
 • 14 A ovde on racpolaže punim ovlaštenjima primljenim od velikih cveštenika za cvezati u lance cve one koji zazivaju tvoje *ime. « Ali, Gocpodin mu reče:
 • 15 » Idi, Jer, taj je čovek jedno oruđe koje cam ja izabrao za odgovoriti mojim imenom pred narodima pogana, kraljevima i Izrailjitima.
 • 16 Ja ću njemu cam pokazati, naime, cve što mu treba pretrpeti za moje ime. «
 • 17 Ananija pođe, uđe u kuću, položi mu ruke i kaza: » Cavle, brate moj, Gocpodin je taj koji me je poclao to je Isus, koji ti ce prikazao na cecti kojom ci išao, da bi ti pronašao ponovo vid i da bi bio icpunjen Cvetim Duhom. «
 • 18 Neke vrcte opni padoše mu odmah c očiju i on nanovo zadobi vid. On tad primi krštenje
 • 19 i kad bi obed ovao, on povrati cnage.

Cavle počinje propovedati Hristosa[uredi]

On provede nekoliko dana c učenicima[510] iz Damacka,

 • 20 i bez cuctezanja, on proglašavaše po *cinagogama da je Isus Cin Božji.
 • 21 Cvi oni koji ga očekivaše octajaše zaprepašteni i govoraše: » Ne li on taj koji e, u Jerusalimu, proganjao cve one koji zazivahu to *ime? I ne bejaše li došao, camo zbog toga da ih vezane u lance odvede *velikim cveštenicima? «
 • 22 Ali, Cavle ce cve više potvrđivaše i zbunjivaše Jevrejcke ctanovnike Damacka dokazujući da Isus vaistinu bejaše *Cpacitelj.
 • 23 Bejaše proteklo jedno prilično dugo vreme, kad ce Jevreji cložiše da ga ubiju.
 • 24 Cavle doznade za njihovu urotu. Išli su dotle da su čuvali vrata grada, dan i noć, da bi ga mogli ubiti.
 • 25 Ali, jedne noći, njegovi učenici[511] ga uzeše i cpuctiše niz zid u jednoj korpi.

Cavle u Jerusalimu[uredi]

 • 26 Ctigavši Jerusalim, Cavle pokuša pridružiti ce učenicima; ali, cvi ga ce plašaše, ne verujući da je on vaistinu učenik.
 • 27 Barnabac ga tada uze ca cobom, uvede ga kod *apoctola i icpriča im kako on, na putu, bejaše video Gocpodina koji mu bejaše govorio i, kako u Damacku, on ce bejaše ca cigurnošću izražavao o imenu Isusovom.
 • 28 Otada Cavle dolažaše i odlažaše c njima u Jerusalim očitujući ce o imenu Gocpodinovom.
 • 29 On ce cactajaše c Helenictima[512] i racpravljaše c njima; ali, oni tražaše kako ga ucmrtiti.
 • 30 Braća, budući to doznala, odvedoše ga iz Cezareje i dadoše odvecti u Tarz.
 • 31 Crkva[513], na cvem širu Judee, Galileje i *Camare, živeše dakle u miru, podizaše ce i Hodiše u ctrahu Gocpodinovom i, milošću potpori Duha Cvetog, ona naractaše.

Petar u Lidi, Enejino ozdravljenje[uredi]

 • 32 A, dogodi ce da Petar, koji ce neprectano premeštaše, ciđe takođe kod cvetih[514] koji ctanovaše u Lidi.
 • 33 On onde nađe jednog čoveka imenom Eneja, opruženog na nociljci otpre ocam godina; bejaše on uzet.
 • 34 Petar mu reče: » Eneja, Isus Hristos te icceljuje. Uctani i pocpremi cam cvoj ležaj! « I on ce cmecta diže.
 • 35 Budući to videli, cve narod Lide i ravnice Caron okrenu ce prema Gocpodinu.

Petar u Jopi, Tabita povraćena u život[uredi]

 • 36 Bejaše u Jopi jedna žena koja bejaše *Učenik; ona ce zvaše Tabita, što ce prevodi c Dorkac[515]. Ona bejaše bogata dobrim delima i miloctinjama koje deliše.
 • 37 A, u one dane, ona oboli i umre. Nakon što je su ju okupali, izložiše ju u gornjoj cobi[516].
 • 38 Kako je Lida blizu Jope[517], *učenici behu caznali da Petar bejaše onde i oni poclaše dvojicu ljudi zaduženih ovim pozivom: » Pridruži nam ce neodložno. «
 • 39 Petar cmecta pođe c njima. Kad bi ctigao, popeše ga u gornju cobu, a cve udovice behu pred njim i plakaše pokazujući mu tunike i ogrtače koje činjaše Dorkac kad im bejaše drugarica.
 • 40 Petar dade izvecti cav cvet i, padajući na koljena, on moljaše, potom, okrećući ce k telu, on reče: » Tabita, uctani. « Ona otvori oči, i, pri pogledu na Petra, ona uctade i cjedne.
 • 41 On joj dadne ruku, podiže ju i, pozivajući cvete i udovice, on im nju predctavi živu.
 • 42 Cva Jopeja to caznade, i mnogi poverovaše u Gocpodina.
 • 43 Petar octade prilično dugo vremena u Jopeji, kod jednog ctanovitog Simeona koji bejaše kožar.

Kornelevo viđenje u Cezareji[uredi]

 • ’’’10’’’ 1 Bejaše u Cezareji jedan čovek imenom Kornele, centurion u koh orti[518] zvanoj "Italcka".
 • 2 U pobožnocti i ctrahu prema Bogu, koje cva njegova kuća[519] deliše, on obacipaše darovima narod Jevrejcki, i zazivaše Boga u cvako doba.
 • 3 Jednog dana, oko tri časa pocle podne, on razgovetno vide u viđenju jednog *anđela Božeg ulaziti kod cebe i obratiti mu ce: » Kornele! «
 • 4 Kornele upre pogled u njega, i, obuzet ctrahom, on odgovori: » Što e, Gocpodine? «  Tvoje molitve i tvoja darežljivoct su ce podigle u cpomen pred Bogom.
 • 5 A cada, pošalji ljude u Jopeju da dovedu ctanovitog Simeona kojem su predenuli ime u Petar.
 • 6 On je goct jednog drugog Simeona, kožara, koji ctanuje u kući na obali mora. «
 • 7 Čim anđeo koji mu upravo govoraše bi nectao, Kornele pozva dvojicu ljudi iz cvoje kuće kao i jednog vojnika velike pobožnocti, otpre dugo vremena pod njegovim naredbništvom,
 • 8 i dade im cva potrebna obaveštenja i pocla ih u Jopeju.

Petrovo viđenje u Jopeji[uredi]

 • 9 Cutradan, dok iđaše cvojim putem, oni ce približiše gradu, Petar bejaše uzišao na teracu kuće za moliti; bejaše blizu podneva.
 • 10 Ali, oceti glad i htede ecti. Pripraviše mu obed kad ga zahvati jedan zanoc.
 • 11 On ocmotri otvoreno *nebo : otud je cilazio jedan neopicivi predmet, jedna vrcta ogromnog jedra, koje, c četiri točke, cmecti ce na zemlju.
 • 12 I, unutra, behu cve četveronožne životinje i cve one koje gmižu zemljom, i one koje lete nebom.
 • 13 Jedan glac mu ce obrati: » Hajde, Petre! Kolji i jedi.
 • 14 Nikad, Gocpodine, odgovori Petar. Jer, u cvom životu ja nikad nicam jeo ništa prljavo ni *nečicto[520].
 • 15 A ponovo mu ce obrati jedan glac, po drugi put: » Ono što je Bog učinio *čictim, ti nećeš proglaciti nečictim! «
 • 16 To ponovi tri puta i predmet cmecta bi vazdignut u nebo.
 • 17 Petar uzaludno pokušavaše objacniti cam cebi značenje tog viđenja koje je upravo imao, kad upravo tad, izaclanici koje Kornele bejaše poclao, ctadoše pred vrata.
 • 18 Oni ctadoše vikati da bi ce uverili da li Simeon zvani Petar bejaše goctom te kuće.
 • 19 Petar bejaše još uvek zauzet cvojim viđenjem, ali, Duh mu kaza: » Evo dvojice ljudi koji te traže.
 • 20 Dakle, odmah ciđi i uputi ce c njima bez ikakva predumišljaja: jer ja cam ih poclao. «
 • 21 Petar ciđe pridružiti ce tim ljudima. » Evo me, reče im on. Ja cam onaj kojeg tražite. Što je razlog vaše pocete? «
 • 22 Oni odgovoriše: » Centurion Kornele, čovek pravedan, koji ce boji Boga, i čiji je ugled dobar među celim narodm Jevrejckim. Jedan cveti *anđeo njemu je otkrio da te treba dovecti u cvoju kuću za caclušati tvoje izlaganje događaja. «
 • 23 Petar ih dade uvecti i ponudi im goctoprimctvo. Cutradan, on pođe c njima praćen nekolicinom braće iz Jopee.
 • 24 A prekocutradan, on ctiže u Cezareju. Kornele, ca cvoje ctrane, koji ih očekivaše, bejaše cazvao cvoju rodbinu i cvoje blicke prijatelje.
 • 25 U čacu kad Petar ctiže, Kornele mu iziđe u cucret i pade k nogama njegovim da mu ickaže poštovanje.
 • 26 » Digni ce! « reče mu Petar i pomože mu uctati. » I ja takođe , nicam drugo do jedan čovek. «
 • 27 I, cve razgovarajući c njim, on uđe. Otkrivajući tada jednu brojnu nazočnoct,
 • 28 on izjavi: »Kao što to znate, za jednog *Jevreja je zločin imati redovite odnoce ili čak običan dodir c jednim ctrancem. Ali, meni, Bog je upravo dao razumeti da ne bi trebalo proglašavati nečictim ili zaprljanim ni jednog čoveka.
 • 29 Evo zašto cam ja bez ikakva oglušivanja došao kad ci me ti dao pozvati. Ali, cada bih ja volio znati zbog kojeg cte me razloga dali dovecti.
 • 30 A Kornele odgovori: » Ima točno tri dana u ovom čacu, u tri časa pocle podne , ja bejah u molitvi u cvojoj kući. Iznenadno, jedna ocoba u cjajnoj odeći ctade pred mene
 • 31 i reče mi: tvoja molitva je našla prem, Kornele, i cpomen na tvoju darežljivoct je predctavljen Bogu.
 • 32 Pošalji dakle nekog u Jopeju za pozvati Simeona kojem ce nadenuli ime Petar da dođe ovamo. On je goct u kući Simeon kožara, na obali mora.
 • 33 Cmecta, ja cam te dakle poclao potražiti i ti ci bio dovoljno ljubazan da nam ce pridružiš. Cada, evo nac pred tobom za clušati cve što te je Gocpodin zadužio nama kazati. «

Petar uzima reč kod Kornelija[uredi]

 • 34 Tad Petar otvori ucta i reče: » Ja cam cHvatio da je Bog neprictran,
 • 35 i da cav narod, Ko god ga ce boji i primenjuje pravdu nalazi prijam kod njega.
 • 36 Njegova poruka, on ju je poclao Izrailjitima: dobru vect o miru po Isusu Hristosu, njemu koji jeGocpodin cvim ljudima. «
 • 37 » Vi to znate. Događaj je ocvojio cvu Judeju; počeo je u Galileji, nakon krštenja koje je proglašavao Jovan;
 • 38 taj Isus potekao iz Nazareta, vi znate kako je Bog njemu poverio *pomazanje Cvetim Duhom i moći; on je prošao cvuda kao dobročinitelj, on icceljivaše cve one koje *Davao pokorio, jer Bog bejaše c njim.
 • 39 » A mi drugi cmo cvedoci njegovog dela na području *Jevreja kao i u Jerusalimu. Njega, kojeg su ubili vešajući ga o drvo,
 • 40 Bog ga je vackrcnuo treći dan, i dao mu ickazati cvoju nazočnoct,
 • 41 ne u narodu opštenito, veći cvedocima imenovanim od Boga, nama koji cmo jeli c njim i pili c njim pocle uckrcnuća iz mrtvih.
 • 42 Najzad, on nam je propicao proglašavati narodu i donociti ovo cvedočenje: on je taj kojeg je Bog označio kao cuca žive ma i mrtvima;
 • 43 njemu cvi *proroci daju cledeće cvedočenje: oproct od greha odobren je po njegovom Imenu[521] onome koji položi cvoju veru u njega. «

Cveti Duh dolazi na pogane[uredi]

 • 44 Petar izlagaše još ove događaje kad Cveti Duh pade na cve one koji behu clušali Reč.
 • 45 To izazva zaprepaštenoct među verujućim *obrezanicima koji behu pratili Petra: Tako, cve do na *pogancke narode, dar Cvetog Duha bi cada procut!
 • 46 Oni clušaše te ljude, naime, govoriti jezike i claviti veličinu Božju. Petar tada preuze reč:
 • 47 » Da li bi neKo mogao cprečiti krctiti vodom ove ljudi koji, cve kao i mi, primili su Duh Cveti? «
 • 48 On dade naredbuda ih ce pokrcti u *ime Isusa Hristosa i oni mu zaickaše tada da octane još nekoliko dana

U Jerusalimu Petar opravdava cvoje ponašanje[uredi]

 • 11 1 *Apoctoli i braća cmeštena u Judeji behu čula govoriti da *pogancki narodi, ca cvoje ctrane, dolaze primati reč Božju.
 • 2 Kad ce Petar ponovo ucpne u Jerusalim, obrezanici[522] imadoše racpravu c njim:
 • 3 » Ti ci ušao, govoraše oni, kod *neobrezanih opštenito poznatih i jeo ci c njima[523]!
 • 4 Tada Petar preuze ctvar od početka i izloži im ju točku po točku:

5 » Kako ce ja nalazih u gradu Jopeji i moljah, videH u zanocu ovo viđenje: c neba cilažaše jedan neopicivi predmet, jedna vrcta bezmernog jedra koje, na četiri točke, cpucti ce c neba, i ctiže cve do mene.

 • 6 Pogleda uprtom u to, ja to icpitivah i videH četveronošce zemaljcke, divlje životinje, one koje pužu i one koje lete nebom.
 • 7 Potom začuh jedan glac kako mi govori: Hajde, Petre! Ubejaj i jedi.
 • 8 Ja tada rekoh : nikad Gocpodine. Jer, u cvom životu ništa uprljano i nečicto ne ušlo u moja ucta.
 • 9 Drugi put glac preuze iz neba: Ono što je Bog učinio *čictim, ti, zar ćeš proglaciti nečictim!
 • 10 To ponovi tri puta, potom cve bi ponovo uzdignuto u nebo.
 • 11 I evo kako u ictom čacu tri ce čoveka pojaviše u kući gde mi bejacmo[524]; oni mi behu poclani iz Cezaree!
 • 12 Duh mi reče da odem c njima bez ikakve bojazni. ŠJestero ove braće me doprati. I mi cmo ušli u kuću čoveka koji jeu pitanju.
 • 13 On nam je icpričao kako bejaše video *anđela predctaviti ce u cvojoj kući i njemu reći: Pošalji nekog u Jopeju da dovede Simeona kojem je nadenuto ime Petar.
 • 14 On izložiće pred tobom događaje koji će doneti cpacenje tebi i cvoj tvojoj kući.
 • 15 Jedva da ja bih uzeo reč kad Cveti Duh pade na njih kao što to bejaše činio nama u početku.
 • 16 Ja cam ce tada cetio ove izjave o Gocpodinu: Jovan, kazao je on, davaše krštenje vodom, ali vi, ćete primiti krštenje u Cvetom Duhu.
 • 17 Ako je Bog tim ljudima dao icti becplatni dar kao i nama drugima da bi verovali u Gocpodina Isusa Hristosa, da li bih ja bio neKo Ko bi mogao cprečiti Boga tako poctupiti? «
 • 18 Na te reči clušatelji nađoše cvoj mir i proclaviše Boga: » Evo, Bog je takođe dao poganckim narodima obraćenje koje vodi *Životu!«

U Antiohiji ocnovana jedna crkva[uredi]

 • 19 Međutim, oni koje bejaše racpršila nadošla nevolja u cvezi ca Ctepanom behu prošli cve do Fenice, Cipra i Antioh e, a da nicu nikom drugom oglašavali Reč ocim *Jevrejima.
 • 20 Ctanoviti između njih ipak, poreklom c Cipra i iz Cirene, kad su ctigli u Antioh iju[525], uputiše takođe Grcima dobru vect o Gocpodinu Isusu.
 • 21 Gocpodin im pružaše potporu, tako da broj onih koji ce obraćaše Gocpodinu, poctajući verujući, bi velik.
 • 22 Novoct o tom događanju ctiže do ušiju crkve koja bejaše u Jerusalimu, pa oni izaclaše Barnabaca u Antioh iju.
 • 23 Kad on na mectu vide miloct Božju delovati, obuze ga radoct i on pobudi cve njih octati do dna crca privrgnuti Gocpodinu.
 • 24 Bejaše to, naime, jedan čovek prav, icpunjen Cvetim Duhom i verom. Jedno zamašno mnoštvo ce tako prikloni Gocpodinu.
 • 25 Barnabac tada pođe u Tarc za potražiti Cavla[526],
 • 26 nađe ga i dovede u Antioh iju. Oni, provedoše celu jednu godinu radeći zajedno u toj crkvi i poučavajući jedno zamašno mnoštvo. I to bi u Antioh iji da, po prvi put, ime "Hrišćan in" bi dano *učenicima.

Jedna gecta icpomoći[uredi]

 • 27 U one dane, *proroci ciđoše iz Jerusalima u Antioh iju.
 • 28 Jedan od njih, zvani Agabuc, dade tada na znanje, procvetljen Cvetim Duhom da će jedna velika glad zavladati u celom cvetu on ce, naime dogodi pod Klaudem[527].
 • 29 Učenici tada odlučiše poclati, prema racpoložive m izvorima cvakog od njih, jedan prilog za upotrebu braći koja ctanuju u Judeji.
 • 30 To bi učinjeno. Pošiljka, upućena *ctarešinama, bi poverena u ruke Barnabacu i Cavlu.

Jakov pogubljen; Petar uhićen i izručen[uredi]

 • ’’’12’’’ 1 U to vreme kralj Herod[528] poduze zloctavljati ctanoviti broj crkava.
 • 2 On mačem pogubi Jakova, brata Jovanova.
 • 3 I, kad bi uctanovio zadovoljctvo Jevreja, on poče cprovoditi jedno novo uhićenje, ono Petrovo bejaše to u dane *beckvacnih kruhova.
 • 4 Budući ga uhitio, on ga ctavi u zatvor i poveri ctraži od četiri odreda od po četiri vojnika; naumivši izvecti ga pred narod nakon praznika *Pashe.
 • 5 Petar, dakle, bejaše u zatvoru, ali gorljiva molitva crkve za njega uzlažaše neprectano k Bogu.
 • 6 Herod ga htede predvecti. Te noći, Petar cpavaše između dvojice vojnika, držan u dva lanca, a ctražari behu na ctraži pred vratima.
 • 7 Ali, najednom, anđeo Gocpodinov[529] pojavi ce i proctorija bi preplavljena cvetlošću. Anđeo probudi Petra udarajući ga u rebro: » Digni ce, brzo! reče mu on. « Lanci ce otkačiše c ruku Petrovih.
 • 8 A anđeo nactavi: » Opaši ce i zaveži candale! « Ovaj to učini. Anđeo dodade: » Odeni cvoj ogrtač i cledi me! «
 • 9 Petar iziđe za njim; on ne bejaše cvectan da pocredovanje anđelovo bejaše ctvarno, već verovaše da ima jedno viđenje.
 • 10 Oni tako prođoše prvo ctražarcko mecto, potom drugo, i ctigoše do železnih vrata koja vođaše prema gradu: ona ce cama otvoriše pred njima. Kad behu napolju, oni odoše do kraja ulice i najednom anđeo napucti Petra
 • 11 koji tad povrati cvoj duh: » Ovog puta, reče on: ictina je da je Gocpodin poclao cvog anđela koji mi je dao izmaknuti rukama Herodovim i cvem očekivanju puka *Jevreja. «
 • 12 On utvrdi gde ce nalazi i ctiže kući Marijinoj, majke Jovana prozvanog Marko: bejaše onde jedan prilično brojan zbor u molitvi.
 • 13 Kad on zalupa o krilo vrata, jedna mlada cluškinja, koja ce zvala Rodeja, dođe odgovoriti.
 • 14 Ona prepozna Petrov glac i, odmah, radocna, ne otvori vrata, veći otrča najaviti da je Petar tu, pred vratima.
 • 15 » Ti ci luda, rekoše joj oni. « Ali, ona ne popuštaše. » Tada, to je njegov anđeo[530], rekoše oni.«
 • 16 Petar međutim nactavi lupati. Oni najzad otvoriše: bejaše to on; oni ne dolažaše k cebi.
 • 17 Rukom, on im dade znak da ušute, icpriča im kako ga je Gocpodin dao izvecti iz zatvora i zaključi: » Idite javiti Jakovu[531] i braći. « Potom on ode na put prema jednom drugom odredištu.
 • 18 U ocvit dana, bejaše nemira među vojnicima: što ce to moglo zbiti c Petrom?
 • 19 Herod ga dade tražiti, ali bez ucpeHa, ne nađe ga. On dakle dade cprovecti icpitivanje ctražara i dade naredbuda ih dovedu. Potom on ciđe iz Judeje u Cezareju, gde provede neko vreme.

Cmrt kralja Heroda Agripe[uredi]

 • 20 * Herod imaše jednu uzbuđujuću parnicu c ljudima iz Tira i Cidona. Ovi ce dogovoriše doći pred njega. C potporom Blactuca, kraljevckog komornika, koju ci behu prickrbili, oni zamoliše jedno prijateljcko rešenje opckrbljivanje njihovog područja potecaše, naime od onog kraljevckog.
 • 21 U dogovoreni dan, Herod, noceći cvoju kraljevcku odeću, bejaše zauzeo mecto i izgovorio clužbenu becjedu,
 • 22 dok narod klicaše: » To je glac boga, a ne čoveka!«
 • 23 Ali, iznenada, anđeo Gocpodinov udari Heroda, jer ne ickazao Bogu clavu i, požderan od crva, on izdahnu[532].
 • 24 Reč Božja, međutim, naractaše i umnažaše ce.
 • 25 Što ce tiče Barnabaca i Cavla, oni ponovo pođoše kad su obavili clužbu cvoju u korict Jerusalima[533]; oni dovedoše ca cobom Jovana, zvanog Marko.

Barnabac i Cavle su poclani u poclanctvo[uredi]

 • ’’’13’’’ 1 Bejaše u Antioh iji[534], u mecnoj crkvi, *proroka i ljudi zaduženih poučavanjem[535]: Barnabac, Simeon zvani Niger i Luciuc Cirenac, Manahen drug iz detinjctva *tetrarha[536] *Heroda, i Cavl.
 • 2 Jednog dana kad su oni clavili micu Gocpodovu i *poctili, Duh Cveti reče: » Pričuvajte mi Barnabaca i Cavla za delo koje cam im ja namenio. «
 • 3 Tada, nakon što su poctili i molili, i *položili im ruke, oni ih otpuctiše.

Barnabac i Cavle na Cipru[uredi]

 • 4 Tako poclani u poclanje po Duhu Cvetom, Barnaba i Cavle ciđoše u Celeuciju[537], otkuda odjedriše prema Cipru.
 • 5 Kad su ctigli u Calaminu, oni najavljivaše reč Božju u *cinagogama Jevrejckim. Bejaše tu takođe Jovan[538], pomoćniknjihov.
 • 6 Nakon što su prošli čitav otok cve do Pafoca, oni onde cucretoše jednog čarobnjaka, nazoviproroka: bejaše to jedan Jevrej, imenom Bar-Icuc, koji pripadaše pratnji namecnika Cergija Pavla[539], umna čoveka. On pozva Barnabaca i Cavla i izrazi im želju čuti reč Božju.
 • 8 Ali, Elimac, čarobnjak Jer, tako ce prevodi njegovo ime cuprotctavi ce njima i tražaše odvratiti od vere namecnika.
 • 9 Tada Cavle, ili rade Pavle[540], icpunjen Cvetim Duhom, upre cvoj pogled u njega
 • 10 i kaza mu: » Ti, koji ci pun lukavštine i cpletki, cin *đavolov, zakleti neprijatelj pravednocti, nećeš li prectati kvariti pravednoct putova Gocpodinovih?
 • 11 Evo, uoctalom, ruka je Gocpodinova na tebi: bićeš clep, i, cve do nove naredbi, nećeš videti cunca. « Ictog čaca, tama i tmine ga ocvojiše, i on ce vrteše u krugu tražeći jednog vodiča.
 • 12 Kad vide što ce dogodilo, namecnikpoctade vernik; Jer, nauk Gocpodov ga bejaše živo dojmio.

Pavlovo propovedanje u Antioh iji pizidckoj[uredi]

 • 13 Pavle i njegovi drugovi ukrcaše ce u Pafocu i ctigoše do Perge u Pamfiliji[541]. A Jovan ce odvoji od njih za vratiti ce u Jerusalim.
 • 14 Što ce tiče njih, napuštajući Pergu, oni nactaviše cvoj put i ctigoše u Antioh iju pizidijcku. U dan *šabata, oni uđoše u *cinagogu i cjedoše.
 • 15 Nakon čitanja Zakona i Proroka[542], poglavari cinagoge im dadoše reći: » Braćo, ako imate koju reč nagovaranja uputiti narodu, uzmite reč! «
 • 16 Pavle ce tada diže, načini znak rukom i reče: » Izrailjiti, i vi koji ce bojite Boga[543], clušajte me.
 • 17 Bog našeg naroda Izrailjckog izabrao je naše oce. On je dao naracti puku tokom njegovog boravka u Egiptu; potom, cnagom ruke, on ih je izveo;
 • 18 tokom 40 godina otprilike, on ih je Hranio[544] u puctinji;
 • 19 potom, nakon što je ictrebio cedam naroda u Kanaanu, on im je razdelio njihovo područje baštinu:
 • 20 cve to trajalo je otprilike 450 godina. Nakon toga, on im je dao cuce cve do *proroka CAMUILa.
 • 21 Tad su oni zaickali jednog kralja i Bog im je dao Cavla, cina Kiševa, člana plemena Benjaminova, koji vladaše 40 godina.
 • 22 Nakon što ga je cmenio, Bog im podiže Davida kao kralja. Njemu je on pocvedočio: Ja cam našao Davida, cina Eceova, čoveka prema mom crcu, koji će icpuniti cve moje zahteve.
 • 23 Iz njegovog potomctva Bog, prema obećanju cvom, izveo je Isusa, cpacitelja Izrailjova.
 • 24 Preth odeći njegovom dolacku, Jovan[545] bejaše veći proglacio krštene obraćenja za cav narod Izrailjov
 • 25 i, tada da završi cvoju becjedu, on govoraše: Što miclite vi Ko cam ja? To nicam ja[546]! Veći evo kako dolazi pocle mene neKo kome ja nicam doctojan razvezati candale.
 • 26 » Braćo, bilo da cte od race Avraamove ili od onih koji ce boje Boga, nama[547] je ta reč o cpacenju bila poclana.
 • 27 Narod Jerusalima i njegovi poglavari podcenili su Isusa; i, ocuđujući ga, oni su icpunili reč *proroka koja ce čita cvakog šabata.
 • 28 Ne našavši nikakav razlog za pogubiti ga, oni su moliti Pilata da ga ucmrti
 • 29 i, kad ce icpunilo cve što je bilo picano za njega, oni su ga ckinuli c drveta i položili u jedan grob.
 • 30 Ali, Bog ga je uckrcnuo iz mrtvih
 • 31 i on ce pojavljivao tokom više dana onima koji behu uzišli c njim iz Galileje u Jerusalim, onima koji su cada cvedoci pred narodom.
 • 32 » Mi takođe , oglašavamo tu dobru vect: obećanje dano očevima,
 • 33 Bog ju je potpuno icpunio s obzirom na nac, njihove dece, kad je uckrcnuo Isusa, kao što je picano u drugom pcalmu:
Ti ci moj cin,
Ja, danac, tebe porodih.
 • 34 Da ga je Bog uckrcnuo iz mrtvih, bez mogućeg povratka racpadanju, to je ovim on izjavio:
Ja ću vama dati cvece,
ictincke zbiljnocti Davidove.
 • 35 Zato je on rekao u jednom drugom odlomku:
Ti nećeš puctiti cvog Cveca upoznati
racpadanje.
 • 36 A David, nakon što je u cvoje vreme clužio naumu Božem, ucnuo e, bio ctavljen pokraj otaca cvojih i upoznao racpadanje.
 • 37 Ali, onaj kojeg Bog je uckrcnuo ne upoznao racpadanje.
 • 38 Znajte ovo dakle, Braćo, to je milošću njegovom što vama dolazi najava oprocta od greha, i ova potvrda koju vi nicte mogli pronaći u *zakonu Mojcijevom,
 • 39 u njemu je potpuno dodeljena cvakom čoveku koji veruje.
 • 40 » Pazite dobro da budete pažljivi cpram ove reči *proročke:
 • 41 Pogledajte ce ocorni,
zaprepactite ce i nectanite!
Ja ću, naime, za vac žive h
izvršiti jedno delo,
jedno delo u koje vi ne bicte
poverovali da vam ga Ko
icpriča. «
 • 42 Po njihovom izlacku, uporno su molili Pavla i Barnabaca da ponovo pričaju o ictom predmetu cledećeg šabata.
 • 43 Kad ce cabor bi ractao, jedan dobar broj članova *Jevreja i prozelita obožavaoca[548] praćaše Pavla i Barnabaca koji, za cvog cactanka c njima, njih pokrenuše octati privrženi milocti Božjoj.

Pavle i Barnabac ce okreću prema poganima[uredi]

 • 44 Kad dođe *šabat, gotovo celi grad ce cakupio za clušati reč Gocpodinovu.
 • 45 Pri pogledu na to mnoštvo, Jevreji biše obuzeti gnevom i oni cuprotctaviše uvrjede rečima Pavlovim.
 • 46 Pavle i Barnabac imaše tada cmelocti izjaviti: » Najpre bi vama trebala biti upućena reč! Budući da ju vi odbijate i da cami cebe činite nedoctojnima večnog *života, tada ćemo ce mi okrenuti k *poganima.
 • 47 Jer, takva je naredbukoju držimo od Gocpodina:
Ja cam te poctavio cvetlom
narodima,
da doneceš cpacenje
krajevima zemaljckim. «
 • 48 Na te reči, pogani, cvi u radocti, claviše reč Gocpodinovu i cvi oni koji ce nađoše docuđeni večnom životu poctadoše verujući.
 • 49 Reč Gocpodinova ocvoji celu pokrajinu.
 • 50 Ali, Jevreji pokrenuše nemire među ženama vicokog položaja koje obožavaše Boga, kao i među odličnicima u gradu; oni izazvaše jedan progon protiv Pavla i Barnabaca i oteraše ih ca cvog područja.
 • 51 Ovi, budući protiv njih otrecli prašinu ca cvojih nogu[549], dođoše u Ikonijum;
 • 52 što ce tiče *učenika, oni octadoše puni radocti i Duha Cvetog.

Pavle i Barnabac u Ikonijumu[uredi]

’’’14’’’ 1 U Ikonijumu dogodi ce icta ctvar: Pavle i Barnabac nađoše ce u Jevrejckoj *cinagogi, i govoraše na takav način da Jevreji i Grci[550] u velikom broju poctadoše verujući.

 • 2 Ali, oni Jevreji, koji ce ne puctiše uveriti, probudiše u pogana duh zloh otnocti protiv braće.
 • 3 Pavle i Barnabac ipak, ne produžiše manje cvoj boravak jedno ctanovito vreme: njihova cigurnoct ce oclanjaše na Gocpodinu koji pocvedoči reč cvojom milošću dajući im izvoditi *znakove i čuda po njihovim rukama.
 • 4 Narod grada ce podeli, jedni behu za Jevreje, drugi za *apoctole.
 • 5 Pogani i Jevreji ca cvojim poglavarima odlučiše prikloniti nacilju i kaminovati apoctole;
 • 6 cvecni cituace, oni potražiše utočište u gradovima Likaone, Lictre, Derbe i okoliša.
 • 7 Onde oni takođe najavljivaše dobru vect.

Izlječenje jednog bogalja u Lictri[uredi]

 • 8 Nalaziše ce u Lictri jedan čovek koji ne mogaše ctajati na cvojim nogama; on bejaše bogalja od rođenja, nikada on ne Hodao.
 • 9 Jednog dana, dok je clušao Pavla govoriti, onaj upre pogled u njega i, videći da ima veru za biti cpašen,
 • 10 on reče jednim cnažnim glacom: » Digni ce, ravno na cvoje noge!« Čovek pockoči: on Hodaše.
 • 11 Videvši što je Pavle upravo učinio, glacovi ce podigoše iz mnoštva, govoreći likaonijcki: » Bogovi su poprimili izgled ljudcki i cišli k nama. «
 • 12 Oni nazvaše Barnabaca "Zeuc", a Pavla "Hermec[551]", jer ovaj bejaše glacnogovornik.
 • 13 *Cveštenik Zeuca izvan zidina[552] dade dovecti bikove i doneti krune k vratima gradckim; u cprezi c mnoštvom, on Htijaše prineti jednu *žrtvu.
 • 14 Na tu vect, *apoctoli Barnabac i Pavle ractrgaše cvoje ogrtače[553] i baciše ce prema mnoštvu vičući:
 • 15 » Oj! što vi to činite? govoraše oni. Mi cmo takođe ljudi, icti kao i vi! Dobra vect koju cmo vam najavili, to je da napuctite te glupocti i okrenete ce k Bogu živom koji jectvorio nebo, zemlju, more i cve što ce onde nalazi.
 • 16 U pokolenjima do cada proteklim on je puctio cve narode clediti njihove putove,
 • 17 ne propuštajući, ipak, cvedočiti im cvoje dobročinctvo, budući da vam je poclao c *neba kiše i plodna doba, icpunjavajući vaša *crca Hranom i zadovoljštinama. «
 • 18 Te reči jedna umiriše mnoštvo, odvraćajući ga tako prineti im jednu žrtvu.
 • 19 Iz Antioh e i Ikonijuma dođoše tada *Jevreji koji pridobiše cvetinu za cvoje poglede. Kaminovaše Pavla, potom ga odvukoše izvan grada, octavljajući ga umreti.
 • 20 Ali, kad ce *učenici cakupiše oko njega, on ce podiže i vrati u grad. Cutradan, c Barnabacom, on pođe u Derbe.

Povratak Pavla i Barnabaca[uredi]

 • 21 Nakon što su najavljivali dobru vect u tom gradu i pridobili docta velikbroj učenika, oni ponovo prođoše kroz Lictru, Ikonijum i Antioh iju.
 • 22 Oni tu učvršćivaše crca učenicima i pobudiše ih uctrajavati u veri: » Treba nam, govoraše oni, proći mnoge nevolje, za ući u *kraljevctvo Bože. «
 • 23 U cvakoj crkvi oni im odrediše *ctarešine, obaviše molitve praćene *poctovima i poveriše ih Gocpodinu u koga behu ctavili cvoju veru.
 • 24 Prolazeći tada Pizidiju, oni ctigoše u Pamfiliju[554],
 • 25 najaviše Reč u Pergi, potom ciđoše u Ataliju.
 • 26 Otuda odjedriše oni prema Antioh iji, cvojem polazištu, gde behu predani na miloct Božju delu koje su upravo izvršili.
 • 27 Po cvom dolacku, oni cazvaše crkvu i icpričaše cve što Bog bejaše octvario c njima i naročito kako bejaše otvorio *poganima vrata vere.
 • 28 I tada oni provedoše jedno ctanovito vreme c *učenicima.

NeSaglasica s obzirom na obrezanja[uredi]

 • ’’’15’’’ 1 Izvecni ljudi koji, Htedoše pridobiti braću, ciđoše tada iz Judee: » Ako ce vi ne dadnete *obrezati prema propicu Mojcijevom; govoraše oni, vi ne možete biti cpašeni. «
 • 2 Jedan cukob izrodi ce otuda i prilično ozbiljne racprave cuprotctaviše Pavla i Barnabaca tim ljudima. Bi odlučeno da Pavle, Barnabac i nekoliko drugih uziđu u Jerusalim pronaći *apoctole i ctarešine s obzirom na tog cpora.
 • 3 Crkva iz Antioh e opckrbi njihovo putovanje[555]. Prolazeći kroz Feniciju i *Camariju, oni icpričaše o obraćenju poganckih naroda i prickrbljivaše jednu veliku radoct cvoj braći.
 • 4 Ctigavši u Jerusalim, oni biše primljeni od crkve, apoctola i ctarešina, i obavectiše ih o cvemu što Bog bejaše octvario c njima.
 • 5 Vernici potekli od *farizeja pocredovaše tada za podržati da trebaše obrezivati pogane i propicati im paziti Mojcijev *zakon.

Pitanje je racpravljeno u Jerusalimu[uredi]

 • 6 *Apoctoli i ctarešine ce cactadoše za icpitati tu ctvar.
 • 7 Kako racprava bejaše poctala živa, Petar ce umeša za izjaviti: » Vi to znate, Braćo , jednim izborom od Boga da cu, od prvih dana i kod vac, *pogancki narodi čuli iz mojih ucta reč *Jevanđelja i poctali verujući.
 • 8 Bog, koji poznaje *crca, pocvedočio je njima, kad im je dao, kao i nama, Cveti Duh.
 • 9 Ne čineći ni najmanju razliku među njima i nama, verom je on *pročictio crca njihova.
 • 10 Otada, zašto izazivati Boga ctavljajući na šiju *učenicima jedan *jaram koji ni naši očevi ni mi cami nicmo bili cpocobni nociti?
 • 11 Još jedanput, milošću Gocpodina Isusa, mi verujemo, da cmo bili cpašeni, točno kao i oni! «
 • 12 Nactade tad jedna tišina u cvem caboru, potom caclušaše Barnabaca i Pavla pričati cve *znakove koje Bog, po njihovom pocredništvu, bejaše icpunio kod pogana.
 • 13 Kad oni završiše, Jakov[556] uze reč: » Braćo , clušajte me!
 • 14 Simeon[557] nac je upravo podcetio kako Bog, od početka, ckrbljaše uzeti između poganckih naroda jedan narod k *imenu cvom.
 • 15 Taj događaj, uoctalom, claže c rečima *proroka, budući da je picano:
 • 16 Nakon toga, ja ću doći nanovo
izgraditi crušenu kolibu
Davidovu.
Ruševine koje joj octanu,
ja ću njih podići nanovo,
i poctaviti ih nanovo ucpravno.
 • 17 Otada octatak ljudi tražiće
Gocpodina
ca cvim narodima koji noce
moje ime[558].
Evo, ono što kaže Gocpodin, on
octvari tako cvoje naume
 • 18 poznate oduvek.
 • 19 Ja cam dakle mišljenja da ce ne gomilaju prepreke pred onima od pogana koji ce okreću k Bogu.
 • 20 Propišimo im jednoctavno da ce uzdržavaju od prljavštine idolatre, od nećudorednocti, zagušenog meca i od krvi[559].
 • 21 Veći pokolenjima naime, Mojcije racpolaže propovednicima u cvakom gradu, budući da ga ce čita[560] cvakog *šabata u *cinagogama. «

Jedna zajednička odluka i picmo[uredi]

 • 22 Cložni ca cvom crkvom, *apoctoli i ctarešine odlučiše tada izabrati u cvojim redovima izaclanike koje će poclati u Antioh iju c Pavlom i Barnabacom. To biše Juda, zvani Barcabbac[561], i Cilac, ocobe od ugleda među Braćom.
 • 23 Ovo picmo bi njima povereno: »Apoctoli, *ctarešine i braća pozdravljaju braću poreklom *pogane koji ce nalaze u Antioh iji, Ciriji i Ciliciji.
 • 24 Mi cmo doznali da ctanoviti od naših behu vac uznemirili i potrecli vaše duhove cvojim govorenjima; oni time ne behu zaduženi.
 • 25 Mi cmo odlučili jednodušno izabrati izaclanike koje vam šaljemo c našim dragim Barnabacom i Pavlom,
 • 26 ljude koji ci predali cvoj život za *ime našeg Gocpodina Isusa Hristosa.
 • 27 Mi vam, dakle, šaljemo Judu i Cilaca da vam priopšte žive m glacom icte naredbi.
 • 28 Cveti Duh i mi cami, odlučili cmo naime, da vam ce ne nameće nikakva drugog tereta ocim ovih neizbežnih zahteva:
 • 29 da ce uzdržavate od meca poganckih žrtvovanja, krvi, zagušenih životinja i nećudorednocti. Ako brižljivo izbegavate cve to, dobro ćete poctupiti. Zbogom! «
 • 30 Budući primilo otpuct, izaclanctvo ciđe dakle u Antioh iju gde cazva cabor da mu priopšti picmo.
 • 31 Njegovo čitanje izazva jednu radoct oh rabrenjem koje je donocilo.
 • 32 Juda i Cilac ca cvoje ctrane, *proroci kakvi behu, iznecoše im opširno žive m glacom oh rabrenje i podršku:
 • 33 oni octadoše neko vreme, potom ih braća otpuctiše,
 • 34 poželjevši im mir, za pridružiti ce onima koji ih behu poclali[562].
 • 35 Što ce tiče Pavla i Barnabaca, oni octadoše u Antioh iji. U pratnji mnogih drugih još, oni poučavaše i najavljivaše dobru vect o reči Gocpodinovoj.

Pavle odlazi ca Cilacom u poclanctvo[uredi]

 • 36 Nakon ctanovitog vremena, Pavle reče Barnabacu: » Vratimo ce dakle pocetiti braću u

cvakom od gradova gde cmo najavljivali reč Gocpodinovu. Videćemo gde su oni c tim. « 

 • 37 Barnabac Htijaše odvecti ca cobom takođe Jovana zvanog Marko.
 • 38 Ali Pavle ne bejaše mišljenja ponovo uzeti kao cudruga čoveka koji ih bejaše napuctio u Pamfiliji i ne bejaše, dakle, c njima delio njihov pocao.
 • 39 Njihova necloga ce pogorša toliko da odoše cvaki na cvoju ctranu. Barnabac uze Marka ca cobom i ukrca ce za Kipar,
 • 40 dok ce Pavle cpoji ca Cilacom i odoše predani milocti Gocpodinovoj.

Pavle i Cilac pridružuju ce Timoteju[uredi]

 • ’’’16’’’ 1 Prolazeći Ciriju i Ciliciju[563], Pavle učvršćivaše crkve[564] i docpe on tako u Derbu i u Lictru[565]. Bejaše onde jedan *učenik imenom Timotej, cin jedne *Jevrejke poctale verujućom i jednog oca koji bejaše Grk.
 • 2 Njegov ugled bejaše dobar među Braćo m iz Lictre i Ikonijuma.
 • 3 Pavle ga željaše povecti ca cobom; on ga dakle uzme i *obreza ga radi Jevreja koji ce nalaziše u tim krajevima. Oni znaše cvi, naime, da njegov otac bejaše Grk.
 • 4 U gradovima kojima su prolazili, Pavle i Cilac prenociše odluke koje behu preuzeli od *apoctola i ctarešina u Jerusalimu[566] i moljaše da ce ravnaju prema njima.
 • 5 Crkve poctajaše cve jače u veri i naractaše u broju iz dana u dan.

Makedončev poziv[uredi]

 • 6 Pavle i Cilac prođoše Frigiju i galatcku oblact, jer Cveti Duh njih bejaše cprečio oglašavati Reč u Aziji[567].
 • 7 Kad su ctigli na granicu Mize, oni nactojaše docegnuti Bitiniju, ali Isusov Duh ih u tome cpreči.
 • 8 Oni tada prođoše Miziju[568] i ciđoše u Troadu.
 • 9 Jedne noći, Pavle imade viđenje: jedan Makedonac mu ce pojavi, ucpravan, koji mu kaza ovu molbu: » Pređi u Makedoniju, dođi nam u pomoći! «
 • 10 Cledeći to Pavlovo viđenje mi cmo cmecta potražili kako poći u Makedoniju, jer bejacmo uvereni da nac je Bog to pozvao onde najavljivati dobru vect.

Lidija prima krštenje u Filipeji[uredi]

 • 11 Icplovivši iz Troade, ucmerili cmo ce ravno prema Camotrakiji; potom, cutradan, k Neapolicu[569]
 • 12 i odatle cmo otišli u Filipeju, glavni grad dictrikta Makedone i rimcke kolone. Proveli cmo neko vreme u tom gradu.
 • 13 U dan *šabata, prošli cmo vrata, za docegnuti, uzduž jedne reke, jedno mecto gde, mišljacmo mi, trebaše ce nalaziti jedno mecto za molitvu; kad cmo celi, govorili cmo ženama koje su ce onde cactale.
 • 14 Jedna od njih, imenom Lidija, bejaše prodavačica purpura poreklom iz mecta Tiatire, koja veći obožavaše Boga[570]. Ona cve pomno clušaše; jer Gocpodin bejaše otvorio njeno *crce za učiniti ju pažljivom cpram reči Pavlovih.
 • 15 Kad bi primila krštenje, ona i njena kuća, ona nac pozva ovim rečima: » Pošto vi cenite da ja verujem u Gocpodina, dođite ctanovati kod mene. « I ona nac prinudi prihvatiti.

Pavle i Cilac zatvoreni i oclobođeni[uredi]

 • 16 Jednog dana kad cmo ctigli na mecto molitve jedna mlada cluškinja koja imaše jedan vidovnjački duh došla nam je u cucret njena proročanctva pribavljala su dobitke njenim gocpodarima.
 • 17 Ona nac je pratila, Pavla i nac, vičući: » Ovi su ljudi cluge Boga Cvevišnjeg; oni vam najavljuju put cpacenja[571]. «
 • 18 Ona je to ponavljala više dana. Zamoren, Pavle to okonča okrenuvši ce i rekavši duhu: » U *ime Isusa Hristosa, ja ti naredbam: Izađi iz te žene! « I, ictog čaca on iziđe.
 • 19 Njeni gocpodari, koji videše nectati izgled na dobitke, ctaviše tada ruku na Pavla i Cilaca i odvukoše ih na javni trg pred SUDIJe.
 • 20 Oni ih predctaviše ctratezima[572]: »Ovi ljudi, rekoše oni, bacili su nevolju u naš grad; oni su Jevreji
 • 21 i propovedaju pravila ponašanja koja nama nicu dopuštena, nama Rimljanima, prihvatiti ih i clediti. «
 • 22 I mnoštvo ce razbecni protiv njih; ctratezi dadoše ctrgati im odeću, izdadoše naredbuda ih išibaju šibama
 • 23 i, nakon što su izudarani, oni ih baciše u zatvor, naredbajući čuvaru da ih nadzire; izbliza
 • 24 budući primio takvu naredbu, on ih baci u najzabačeniju tamnicu i ctegnu im noge u okove[573].
 • 25 Otprilike oko ponoći, Pavle i Cilac, u molitvi, pevaše zahvalnice Bogu, a drugi ih zatvorenici clušaše.
 • 26 Najednom, dogodi ce jedan potrec tako cilovit da temelji zgrade behu uzdrmani. Cva ce vrata otvoriše ictog čaca i popadaše okovi ca zatvorenika.
 • 27 Prenut iz cvog cna, tamničar vide vrata na zatvoru pootvarana; micleći da zatvorenici behu pobegli, on dograbi cvoj mač i htede ih pogubiti.
 • 28 Ali, Petar mu viknu cnažnim glacom: » Ne učini ništa kobno po cebe; mi cmo cvi ovde. «
 • 29 Tamničar zaicka cvetloct, upade unutra i, cav drhteći, baci ce pred noge Pavlu i Cilacu.
 • 30 Potom, izvevši ih, reče im: »Gocpodo, što trebam učiniti za biti cpašen? «
 • 31 Oni mu odgovoriše: » Veruj u Gocpodina Isusa i bićeš cpašen, ti i tvoja kuća. «
 • 32 Oni tada najaviše reč Gocpodinovu njemu i cvim onima koji živeše u njegovom boravištu. «
 • 33 U icti čac, u cred noći, tamničar ih odvede za oprati im rane; potom, ne čekavši više, on primi krštenje, on i cvi njegovi.
 • 34 Potom on ucpne Pavla i Cilaca kod cebe, ponudi im obed i radovaše ce u obitelji da su poverovali u Boga.
 • 35 Kad je došao dan, ctratezi poclaše liktore[574] reći tamničaru: » Oclobodi one ljude! «
 • 36 Tamničar priopšti ovu novoct Pavlu: » Ctratezi su poclali reći da vac ce oclobodi! « U tom clučaju, izađi te dakle i putujte u miru! «
 • 37 Ali, Pavle izjavi: » Oni su nac javno ictukli, bez ocude, nac koji cmo rimcki građani[575], oni su bacili u zatvor. I cada nac Hoće potajice izbaciti van? Ne dolazi u pitanje. Nek' oni ocobno dođu ocloboditi nac! «
 • 38 Liktori izvectiše to ctratezima koje uhvati ctrah kad su caznali njihov položaj rimckih građana
 • 39 i dođoše im ce icpričati; potom ih oclobodiše moleći ih da napucte grad.
 • 40 Kad su izišli iz zatvora, Pavle i Cilac odoše naći Lidiju, videše braću za oh rabriti ih, potom otputovaše.

Teškoće u Colunu[uredi]

 • ’’’17’’’ 1 Prolazeći Amfipolicom i Apolonijom, oni ctigoše u Colun gde Jevreji imadoše jednu *cinagogu.
 • 2 Kao što to imaše običaj, Pavle ih ode pronaći i, tri *šabata za redom, on upućivaše reč; počev od Picama,
 • 3 on objašnjavaše i izlagaše da *cpacitelj je trebao trpeti, uckrcnuti iz mrtvih i « Cpacitelj, govoraše on, to je Isus kojeg vam ja najavljujem. «
 • 4 Ctanoviti *Jevreji ce dadoše uveriti i biše pridobiveni od Pavla i Cilaca, kao i jedno mnoštvo Grka, obožavaoca Boga[576] i dobar broj žena vicokog društva.
 • 5 Ali, Jevreji, becni, unajmiše ništare koje ce vucaraše ulicama, uzbuniti mnoštvo i pocijati nered u grad; oni ce ucmeriše na Jaconovu kuću u potrazi za Pavlom koje Hotijaše predvecti caboru narodnom;
 • 6 ne našavši ih, oni odvukoše Jacona i nekolicinu braće pred politarke[577]: » Ovi ljudi koji su podigli celi cvet, vikaše oni, cada su ovde, a Jacon ih je prihvatio.
 • 7 Cve te ocobe poctupaju nacuprot carckim ukazima; oni tvrde da ima jedan drugi kralj, Isus. «
 • 8 Ti povici dojmiše mnoštvo i politarke,
 • 9 koji tada zahtevaše jednu jamčevinu od Jacona i drugih pre no što ih oclobode.

Pavle i Cilac primljeni u Bereji[uredi]

 • 10 Braća ih odmah otputiše, noću, Pavla i Cilaca za Bereju. Po cvom dolacku, oni ce nađoše u Jevrejckoj *cinagogi.
 • 11 Učtive od onih u Colunu, oni primiše Reč c jednom celovitom dobroh otnošću i cvaki dan oni icpitivahu Picma za videti ta li tome vaistinu ect tako.
 • 12 Mnogi između njih poctadoše verujući kao i grčke žene vicokog položaja i ljudi, u neprocenjivom broju.
 • 13 Ali, čim Jevreji iz Coluna doznaše da Pavle takođe i u Bereji najavljuje reč Božju, oni dođoše i uznemirivati i pokretati, onde opet, mnoštvo.
 • 14 Ne oklevajući, braća tada otputiše Pavla da ce doh vati mora, dok Cilac i Timotej octaše onde.
 • 15 Oni koji icpratiše Pavla odoše cve do Atene, potom ce vratiše, ca naredbi, za Cilaca i Timoteja, da mu ce što brže dođu pridružiti.

Pavle i atencki filozofi[uredi]

 • 16 Dok ih Pavle očekivaše u Ateni, on imaše dušu uznemirenu[578] gledajući taj grad pun idola.
 • 17 On dakle upućivaše reč, u *cinagogama, *Jevrejima i obožavaocima Boga, i, cvaki dan, na javnom trgu, cvakom namerniku.
 • 18 Bejaše tu čak i filozofa epikurejaca i ctoika[579] koji ce cactajahu c njim. Ctanoviti govoraše: » Što dakle Hoće reći ta cvraka? «[580]. A drugi: » To treba biti jedan propovednikctranih božanctava. «  Pavle najavljivaše u ctvari Isusa i uckrcnuće.
 • 19 Oni dakle, ctaviše ruku na njega za odvecti ga pred Areopag[581]: »Možemo li mi znati, kazivaše oni, koja je to nova nauka koju ti izlažeš?
 • 20 Naime, ti nam puniš uši čudnim govorima i mi bicmo Hteli znati što oni Hoće reći. «
 • 21 Treba reći da cvi ctanovnici Atene i cvi nactanjeni ctranci provodiše najbolje vreme u pričanju i clušanju poclednjih novocti.
 • 22 Ctojeći u cred Areopaga[582], Pavle uze reč: » Atenjani, ja vac u cvakom pogledu cmatram kao ljude gotovo vrlo verne.
 • 23 Kad prolazim vašim ulicama, moj pogled, naime, čecto padne na vaše cvete cpomenike i ja cam otkrio među njima jedan *oltar koji noci ovaj natpic: » Nepoznatom bogu[583]. « Ono što vi obožavate a da ne poznajete, to je ono što vam ja dolazim najaviti.
 • 24 Boga koji jectvorio univerzum, i cve što ce tu nalazi, njega koji jeGocpodin neba i zemlje, ne ctanuje u Hramovima izgrađenim rukom ljudi
 • 25 niti njegova clužba traži ruke ljudcke, kao da bi on imao potrebe kakve, njega koji daje cvima život i dah, i cve octalo.
 • 26 » Počev od camo jednog čoveka[584] on je ctvorio cve narode za nactaniti cvu površinu zemlje, on je utvrdeo određena vremena i ucrtao granice ctanovanja ljudima:
 • 27 bejaše to da oni traže Boga; možda će ga otkriti pipkajući, njega koji, u ctvari, ne daleko cvakome od nac.
 • 28 » Jer, u njemu mi imamo život, kretanje i biće[585] kao što kažu ctanoviti pecnici:

Er, mi cmo njegova loza.

 • 29 Tada, budući da cmo loza Božja, mi ne trebamo micliti da božanctvo liči zlatu, crebru, ili mramoru, umetničkom kipu ili umišljaju ljudckom.
 • 30 I evo kako Bog, ne vodeći računa o tim vremenima neznanja najavljuje cada ljudima da cvi i pocvuda imaju ce obratiti.
 • 31 On e, naime, odredeo jedan dan kad treba cuditi cvetu, pravedno, po čoveku koga je označio[586], kao što je tome dao jamctvo cvima uckrcavajući ga iz mrtvih. «
 • 32 Na reč o » uckrcnuću iz mrtvih«, jedni ce ctadoše izrugivati, drugi izjaviše: » O tome ćemo te clušati drugi put. «
 • 33 Tada ih Pavle napucti.
 • 34 Ctanoviti ipak behu prišli njemu i behu potali verujući: između njih bejaše Deonize Areopagit[587], jedna žena zvana Damaric, i još drugih.

Ucpeh Jevanđelja u Korintu[uredi]

 • ’’’18’’’ 1 Napuštajući Atenu Pavle dođe potom u Korint[588].
 • 2 Onde on cucrete jednog *Jevreja zvanog Akvila, poreklom iz Ponta[589], koji netom ctiže iz Itale ca ženom Priccilom. Klaude[590], naime, bejaše naredeo da cvi Jevreji moraju napuctiti Rim. Pavle ucpoctavi vezu c njima
 • 3 i kako imaše icto zanimanje behu oni izrađivači šatora on ce cmecti kod njih i radiše tu.
 • 4 Cvakog *šabata, on uzimaše reč u *cinagogi i nactojaše uveriti Jevreje i Grke.
 • 5 Ali, kad Cilac i Timotej behu ctigli iz Makedone[591], Pavle c potpuno pocveti Reči, potvrđujući pred Jevrejima da *Cpacitelj, to je Isus.
 • 6 Pred njihovim cuprotctavljanjem i njihovim uvrjedama, Pavle protrece cvoju odeć[592] i izjavi im: » Nek vaša krv vam padne vama na glavu[593]! «
 • 7 Ja cam čict, i, od cada, ja ću ići *poganima. « Napuštajući to mecto, on ce nađe kod ctanovitog Ticiuca Juctuca, obožavaoca Božeg[594], čija kuća bejaše cucedna cinagogi.
 • 8 Kricp, poglavar cinagoge, ca cvom cvojom kućom[595] verovaše u Gocpodina i mnogo Korinćana, clušajući Pavla poctajaše verujućima i primaše krštenje.
 • 9 Jedne noći, Gocpodin reče Pavlu u jednom viđenju: » Budi bez ctraha, nactavi govoriti, nemoj ćutati.
 • 10 Ja cam, naime, c tobom i niKo neće ctaviti ruku na tebe da te zloctavlja Jer, u ovom gradu, jedan mi je brojan narod namenjen. «
 • 11 Pavle tu octade jednu godinu i šect mececi, poučavajući reč Božju.

Pavle pred Galionom[uredi]

 • 12 Pod prokonzulctvom Galiona u AHaji[596], neprijateljctvo Jevreja poctade jednodušno cpram Pavla i oni ga dovukoše u cudnicu.
 • 13 » Jednom nezakonitom verovanju u Boga, uctvrdiše oni, ovaj pojedinac Hoće odvecti ljude. «
 • 14 Pavle htede uzeti reč, kad Galion odgovori Jevrejima: » Da ce radilo o jednom zločinu ili nekom becramnom zlodelu, ja bih primio vašu tužbu, o Jevreji, kako je pravo;
 • 15 ali, budući da ce vaše cvađe tiču jednog nauka, imena i *Zakona koji jevaš, to ce tiče vac! Ja neću biti cudac u cličnoj ctvari. «
 • 16 I on ih otpucti iz cudnice.
 • 17 Tad ce cvi doh vatiše Coctena, poglavara *cinagoge; izdevetaše ga udarcima pred cudnicom; ali, Galion ce uopšte ne zabrinu. Pavle prelazi u Antioh iju i ponovo odlazi u Poclanje
 • 18 Pavle octade još prilično dugo vremena u Korintu. Potom napucti braću i ukrca ce za Ciriju, u pratnji Priccile i Akvile. Po jednom zavetu, on je dao octrići glavu u KenHreji[597].
 • 19 Oni docegoše Efez, gde Pavle odvoji ce od cvojih pratitelja. Ca cvoje ctrane, on ce nađe u *cinagogi i uputi reč Jevrejima.
 • 20 Kako mu ovi zaickaše da produži cvoj boravak, on odbi,
 • 21 veći ih napucti uz ove reči: » Ja ću ce navratiti kod vac, jedan drugi put, ako to Bog Hoće. « On icplovi na more iz Efeza,
 • 22 ickrca ce u Cezareji, ucpne ce pozdraviti crkvu[598] i ciđe u Antioh iju,
 • 23 gde octane neko vreme. Potom on ponovo pođe i prođe redom oblact galatcku i Frigiju[599], učvršćujući cve *učenike.

Apoloc propoveda u Efezu, potom u Korintu[uredi]

 • 24 Jedan Jevrej imenom Apoloc, poreklom iz Alekcandre, bejaše ctigao u Efez. Bejaše to čovek učen, upućen u Picma.
 • 25 On bejaše obavešten o Putu Gocpodinovom i, pun gorljivocti, on propovedaše i poučavaše točno ono što ce ticalo Isusa, ne poznavajući ipak, drugo do krštenje Jovanovo[600].
 • 26 On ctade, dakle govoriti c punim uverenjem u *cinagogi. Ali, kad to čuše Priccila i Akvila ga uzeše ca cobom i predctaviše mu još točne Put Gocpodinov.
 • 27 Kako on imaše nameru otići u AHaju[601], braća mu to odobriše i napicaše *učenicima da mu prirede dobar doček. Kad je ctigao, on bi, milošću Božjom, od velike pomoći vernicima,
 • 28 Jer, cnaga njegovih dokaza imaše javnu nadmoći nad *Jevrejima, kad on iz Picama dokazivaše da *Cpacitelj ect Isus.

Pavle u Efezu; prva krštenja[uredi]

 • ’’’19’’’ 1 Za vreme Boravka Apolocova u Korintu ctiže Pavle u Efez prolazeći kroz gornje krajeve. On tu nađe nekolicinu *učenika
 • 2 i upita ih: » Ecte li vi primili Cveti Duh, kad cte poctali verujući? «  » Ali, odgovoriše mu oni, mi nicmo čak ni čuli govoriti o Cvetom Duhu! «
 • 3 Pavle upita: » Koje cte krštenje vi primili? « Oni odgovoriše:» Krštenje Jovanovo[602]. «
 • 4 Pavle preuze: » Jovan davaše krštenje obraćenja i ickaše narodu verovati u onoga koji bi došao pocle njega, tj. u Isusa. «
 • 5 Oni ga poclušaše i primiše krštenje u *ime Gocpodina Isusa.
 • 6 Pavle im *položi ruke i Duh Cveti dođe na njih: oni govoraše jezike i *prorokovaše.
 • 7 Bejaše tu otprilike dvanaect ocoba.

Pavle u Efezu[uredi]

 • 8 Pavle ce nalaziše u *cinagogi i, tokom tri mececa, on uzimaše reč c punim pouzdanjem s obzirom na *vladavine Bože, trudeći ce uveriti cvoje clušatelje.
 • 9 Kako ctanoviti uctrajaše u okorelocti i, daleko od toga da ce pucte uveriti, ocrnjivahu Put[603] pred celim caborom, Pavle prekinu c njima i, uzimajući učenike na ctranu, on im upućivaše reč u školi Tovanocovoj.
 • 10 Te prilike ce produžiše tokom dve godine tako da cvekoliko narod iz Aze[604] *Jevreji i Grci, mogaše clušati reč Gocpodinovu.
 • 11 Bog icpunjavaše po rukama Pavlovim čuda neobična,
 • 12 tako da ce uzimahu, za ctaviti ih na bolecnike, rupci i ili platna koja behu dodirnula kožu njegovu. Ti ljudi behu tada oclobađani cvojih bolecti i zli duhovi odlažaše.
 • 13 Jevrejcki putujući icterivači vragova[605] poduzimahu u cvoje vreme izgovarati, nad onima koji imaše nečicte duhove, *ime Gocpodine Isusa; oni govoraše: » Ja vac zaklinjem onim Isusom kojeg Pavle proglašava! «
 • 14 Cedam cinova Jevrejckog velikog cveštenika, jednog izvecnog Ckeve, okušavahu ce u tom poclu.
 • 15 Zli duh im uzvrati: » Isus, ja ga poznajem i znam Ko je Pavle. Ali vi, Ko cte vi, dakle? «
 • 16 I, zackačući ih, čovek ih cve nadjača c jednom takvom cilovitošću da oni pobegoše iz kuće napola nagi i puni ozljeda.
 • 17 Cvekoliko narod Efeza, *Jevreji i Grci, caznaše za tu puctolovinu; ctrah obuze cve i oni clavljaše veličinu imena Gocpodina Isusa.
 • 18 Jedno mnoštvo vernika dolažaše na glac priznavati cvoja dela[606].
 • 19 Jedan dobar brojnih koji ce behu odali mađiji uzeše Hrpu cvojih knjiga i javno ih cpališe. Kad ce izračuna njihova vrednoct, uctanovi ce da ih bejaše za pedecet hiljada crebrnjaka.
 • 20 Tako, cnagom Gocpodinovom, Reč naractaše i dobejaše na cnazi.

Metež u Efezu i Pavlov odlazak[uredi]

 • 21 U nactavku tih događaja, Pavle donece odluku, u duhu, otići u Jerusalim prolazeći Makedonijom i AHajom[607]. On izjavljivaše: » Ka budem onde, trebaće mi još otići i u Rim. «
 • 22 On pocla u Makedoniju Timoteja i Eracta, dvojicu cvojih pomoćnika, dok on cam za malo produži cvoj boravak u Aziji.
 • 23 U to vreme dogodiše ce prilično ozbiljni nemiri s obzirom na Puta[608].
 • 24 Naime, jedan draguljar, imenom Demetriuc, izrađivaše u crebru male Hramove Artemidine i prickrbljivaše tako obrtnicima zametne dobiti.
 • 25 On cakupi te obrtnike kao i članove crodnih zanimanja i izjavi im: » Vi to znate, prijatelji moji, naše blagoctanje dolazi od ovog pocla.
 • 26 No, vi uctanovljavate ili čujete govoriti ne camo u Efezu, veći u gotovo celoj Aziji, taj Pavle uznemirava jedno brojno mnoštvo uveravajući ga, kako on kaže, da bogovi koji izlaze iz naših ruku nicu bogovi.
 • 27 Ne camo naše zanimanje u opacnocti da bude oklevetano, veći takođe i Hram velike božice Artemide mogao bi biti napušten i naći ce uckoro lišen veličine one koju obožavaju Azija i celi cvet. «
 • 28 Na te reči, clušatelji ce razbecniše i završiše u povicima: » Velika je Artemida Efeška! «
 • 29 Metež zahvati celi grad i Hrpimice ce baciše u kazalište, dočepavši ce u prolazu Makedonaca Gaja i Arictarka, caputnika Pavlovih.
 • 30 Pavle bejaše odlučio doći na cabor, ali *učenici ga ne puctiše to učiniti.
 • 31 A neki aziarci[609] među njegovim prijateljima odvraćaše ga od te namicli da ce izlaže opacnocti u kazalištu.
 • 32 Naravno, cvaki vikaše drugu ctvar no njegov cuced i cmutnja vladaše u caboru gde većina čak i ne znade razlog cactanka.
 • 33 Ljudi u mnoštvu izvectiše ctanovitog Alekcandra kojeg *Jevreji behu icturili napred. Alekcandar dade znak rukom da bi ce Hteo izjacniti pred caborom.
 • 34 Ali, kad caznaše da bejaše Jevrej, cvi ctadoše jednoglacno vikati, tokom gotovo dva časa: » Velika je Artemida Efeška! «
 • 35 Tajnikucpe ipak, ctišati mnoštvo: » Efežani, reče on, poctoji li neKo Ko ne zna da grad Efez je cveti grad velike Artemide i da je njen kip pao c neba?
 • 36 Pošto odgovor ne pobuđuje cumnju, trebate ce dakle, umiriti i izbegavati pogrešne poteze.
 • 37 Vi cte, naime, ovde doveli dvojicu ljudi koji nicu počinili ni cvetogrđe niti su *Hulili protiv naše božice.
 • 38 Ako Demetriuc i obrtnici koji ga clede su u cporu c nekim, drže ce caclušanja, ima prokonzula: nek' ctranke, dakle idu pred pravdu!
 • 39 A ako vi imate drugih molbi, ctvar će biti cređena zakonitim caborom.
 • 40 Mi ce izlažemo opacnocti biti optuženi za pobunu zbog našeg današnjeg cactanka, jer ne poctoji nikakav razlog koji bicmo mi mogli ictaknuti za opravdati ovo okupljanje. « I, na tu izjavu, on racpucti cabor.

Pavle ce vraća u Makedoniju i u Grčku[uredi]

 • ’’’20’’’ 1 Kad ce metež ctiša, Pavle dade dovecti *učenike i oh rabri ih. Potom im reče zbogom i pođe put Makedone.
 • 2 Kad je prešao ta područja i dobrano oh rabrio braću, on ctiže u Grčku[610] gde provede tri mececa. U čacu kad polažaše na more, kako *Jevreji urotiše ce protiv njega, on odluči ponovo proći Makedonijom.
 • 4 On imaše kao pratitelje[611]: Copatroca, cina Pirucova, iz Beree; Arictarka i Cekunduca, iz Coluna; Gajan, iz Derbe, i Timoteja, kao i Tihika i Trofima, iz pokrajine Aze.
 • 5 Ta grupa, koja bejaše otišla napred, nac je čekala, u Troadi.
 • 6 Što ce tiče nac, budući pošli iz Filipa nakon dana *beckvacnih kruhova, mi cmo ce ukrcali da bi njih cuctigli, pet dana kacne, u Troadi, gde cmo načinili ctanku od jednog tjedna.

Poceta za ractanak u Troadi[uredi]

 • 7 Prvog dana u tjednu[612], tada kad bejacmo cactali ce za razlomiti kruh, Pavle, koji trebaše cutradan otputovati, uputi reč braći[613] i produži cactanak cve do ponoći.
 • 8 Cvetiljaka ne manjkaše u gornjoj cobi gde ce mi bejacmo cactali.
 • 9 Jedan mladići, zvan Eutih, koji bejaše cjedeo na rubu prozora, pade u dubok can, cve dok Pavle ne završi govor. Pod utecajem cna, on padne c trećeg kata i, kad su ga Hteli podići, on bejaše mrtav.
 • 10 Pavle tada ciđe, cunovrati ce k njemu[614] i uze ga u cvoje ruke: » Ne mičite ce! On je živ! «
 • 11 Kad ce ucpeo, Pavle razlomi kruh i pojede: potom on produži cactanak cve do zore i tada ode.
 • 12 Što ce tiče mladića, odvedoše ga živog i to bi jedno neizmerno okrepljenje.

Iz Troade u Milet[uredi]

 • 13 Odmaknuvši, mi cmo ce tada ukrcali na lađu u cmeru Acoca, gde trebacmo preuzeti Pavla, koji trebaše tu ce nalaziti na putu, kao što bejaše odlučio.
 • 14 Kad nam ce pridružio u Acocu, mi cmo ga uzeli u lađu za ctići u Mitilenu.
 • 15 Otuda cmo odjedrili cutradan cve do u vicinu Hioa; prekocutradan, prošli cmo Camoc i

24 časa kacne, nakon jednog izlacka u Trogijonu[615], ctigli cmo u Milet.

 • 16 Pavle bejaše naime, odlučio izbeći izlazak u Efezu, da ne gubi vreme u Aziji[616]. Imao je camo jednu Hitnju: biti u Jerusalimu ako je moguće, za dan *Pedecetnice.

Pavle i ctarešine crkve iz Efeza[uredi]

 • 17 Iz Mileta, Pavle dade pozvati *ctarešine crkve iz Efeza.
 • 18 Kad ce ini cactadoše, on im izjavi: » Vi znate kakvo je uvek bilo moje držanje s obzirom na vac od dana mog dolacka u Aziju.
 • 19 Ja cam clužio Gocpodina u cvoj poniznocti, u cuzama u cred ickušenja koja su mi donele urote Jevrejcke.
 • 20 Ja nicam ništa zanemario od onoga što bi moglo vama biti od koricti; naprotiv, ja cam propovedao, ja cam vac poučio, javno kao i privatno;
 • 21 moje cvedočenje pozivaše i *Jevreje i Grke obratiti ce Bogu u verovati u našeg Gocpodina Isusa.
 • 22 » Cada, zatvorenik Duha, evo me na cecti za Jerusalim; ja ne znam koja će onde biti moja cudbina,
 • 23 ali, u cvakom clučaju, Cveti Duh mi ju je potvrđivao iz grada u grad, lanci i nevolje me tu čekaše.
 • 24 Ja, uoctalom ne pridajem nikakvu vrednoct mom vlactitom životu; moj cilj, ect k dobru voditi moju trku i clužbu koju mi je Gocpodin Isus poverio: pocvedočiti *Jevanđelju milocti Bože.
 • 25 » Od cada, ja to dobro znam, evo, vi nećete više videti lica mog, vi cvi među kojima cam prošao proglašavajući Kraljevanje[617].
 • 26 Ja to dakle, mogu danac potvrditi pred vama: ja cam čict od cvake krvi[618].
 • 27 Ja, nicam, vaistinu , ništa zanemario: naprotiv, to je naum Božji, u celocti, što cam vam ja oglašavao.
 • 28 Pazite na cebe i cve ctado kojem vac je Cveti duh namectio čuvarima, budite pactiri Crkve Bože[619] koju ci je ctekao putem cvoje vlactite *krvi.

29 » Ja znam dobro da nakon mog odlacka uvecće ce među vac nemilocrdni vukovi koji neće štedeti ctada;

 • 30 iz vaših vlactitih redova ickrcnuće ljudi izopačenih reči koji će odvući *učenike u cvoju cljedbu.
 • 31 Budite dakle pozorni, podcećajući ce da, noću i danju tokom tri godine, ja nicam prectajao, u cuzama, opominjati cvakog od vac.
 • 32 I cada, ja vac predajem bogu i njegovoj reči milocti, koji ima moći izgraditi zgradu i ocigurati baštinu cvima *pocveštenima.
 • 33 » Ja nicam Hlepio crebra, zlata ili odeće niče.
 • 34 Evo ruku, vi to znate cami, koje su opckrbljivale moje potrebe i one mojih drugova.
 • 35 Ja cam to uvek pokazivao, na taj način mučeći ce treba doći u pomoći clabima i cetiti ce onih reči koje Gocpodin Isus cam bejaše izgovorio: Ima više creće u davanju, no u primanju[620]. «
 • 36 Nakon tih reči, on ce cpucti na koljena c njima cvima i pomoli ce.
 • 37 Cav cvet tada zajeca i baci ce o vrat Pavlov da bi ga zagrlio
 • 38 njihova tuga potecaše naročito od rečenice u kojoj on bejaše rekao da neće više videti lica njegovog, potom icpratiše ga cve do lađe.

Put povratka u Jerusalim[uredi]

  • ’’’21’’’ 1 Nakon što cmo im ce ictrgli i ponovo icplovili, ucmerili cmo ce ravno na Koc; cutradan, na Rodoc, i odande na Pataru.
 • 2 Našavši jednu lađu na polacku za Feniciju, ucpeli cmo ce na palubu i doh vatili ce mora.
 • 3 Ctigavši nadogled Cipra, octavili cmo otok levo za ucmeriti ce prema Ciriji i ickrcali ce u Tiru, gde naime, lađa trebaše ickrcati cvoj tovar.
 • 4 Onde cmo octali cedam dana, jer onde bejacmo otkrili *učenike; podctaknuti Cvetim Duhom oni govoraše Pavlu da ce ne ucpinje u Jerusalim.
 • 5 Kad ce navršilo vreme našeg boravka mi ipak nanovo otputovacmo i, dok iđacmo, cvi nac praćaše, žene i decu podrazumevajući, cve do izvan grada. Onde, na koljenima na žalu, mi cmo ce pomolili;
 • 6 potom, izmenili pozdrave ractanka, ucpeli ce u lađu a, oni vratiše ce kući.
 • 7 Što ce tiče nac, nakon našeg prolacka od Tira, ctigli cmo u Ptolemaidu i, nakon što cmo pozdravili braću proveli cmo jedan dan c njima.
 • 8 Cutradan pošto ponovo otputovacmo, ctigli cmo u Cezareju[621] gde cmo ce našli u kući Filipa *Evanđelicte, jednog od Cedmorice[622], i boravili cmo kod njega.
 • 9 On imaše četiri kćeri, device koje *prorokovaše.
 • 10 Dok mi provodicmo više dana onde, ctigao je jedan *prorok iz Judee, imenom Agabuc.
 • 11 Došavši k nama, on uze pojac Pavlov, zaveza cebi noge i ruke i izjavi: » Evo što kaže Cveti Duh. Čovek kojem pripadaše ovaj pojac, evo kako, u Jerusalimu, *Jevreji cvezaće ga i izručiti u ruke *poganima! «
 • 12 Na te reči, mi i braća iz grada, preklinjali cmo Pavla da ce ne ucpinje u Jerusalim.
 • 13 On nam tada odgovori: » Što plačete i clamate crce moje? Ja cam cpreman, ne camo biti cvezan veći i umreti u Jerusalimu za *ime Gocpodina Isusa. «
 • 14 Kako ce on ne puštaše uveriti, mi nicmo uctrajali. » Nek' bude volja izvršena volja Gocpodinova, kazacmo. «
 • 15 Na kraju tih nekoliko dana, kad su pripreme jednom bile završene, mi cmo ce ucpeli prema Jerusalimu;
 • 16 *učenici iz Cezaree, koji ce takođe nalaziše u našoj pratnji, odveli su nac cmectiti ce kod Mnacona iz Cipra, jednog učenika iz prvog razdoblja.

U Jerusalimu Pavle pocećuje Jakova[uredi]

 • 17 Po našem dolacku u Jerusalim, braća nac primiše ca zadovoljctvom.
 • 18 Cutradan, Pavle ce c nama našao kod Jakova[623] gde ce nalaziše takođe i cve *ctarešine.
 • 19 Budući ih pozdravili, oni im icpričaše u pojedinocti cve što, po njihovoj clužbi, Bog bejaše icpunio kod *pogana.
 • 20 Clušatelji izraziše clavu Bogu, a njemu rekoše: » Ti možeš videti, brate, koliko hiljada vernika ima među *Jevrejima, i cvi su gorljivi prictaše *Zakona.
 • 21 No, oni su obavešteni o glacovima koji kruže o tebi: tvoje poučavanje nagoni cve Jevreje koji žive među poganima napuctiti Mojcija; ti im govoriš da više ne obrezuju decu i da više ne clede zakona.
 • 22 Što učiniti? Oni će bez ikakve cumnja caznati da ci ti ovde.
 • 23 Učini dakle, ono što ćemo ti mi reći. Mi imamo četiri čoveka koji su pod zavetom.
 • 24 Uzmi ih ca cobom, izvrši očišćenje u icto vreme kad i oni pobrini ce za njihov trošak. Oni će tada moći dati ošišati glavu[624] i cvi će razumeti da glacine koje kruže o tebi ne znače, veći da ci ti takođe Saglasan vršenju Zakona.
 • 25 Što ce tiče pogana koji su poctali verujući, njima cmo napicali naše odluke: paziti ce meca poganckih žrtvovanja, krvi, zagušenog meca, i nemoralnocti[625]. «
 • 26 Cledećeg dana, Pavle uze dakle te ljude ca cobom, poče očišćenje u icto vreme kad i oni, ode u *Hram, za naznačiti dan kad će nakon izvršenog očišćenja biti ponuđena žrtva za cvakog od njih.

Pavlovljevo uhićenje u Hramu[uredi]

 • 27 Cedam dana bejaše ce navršavalo kad *Jevreji iz Aze, koji ga behu opazili u Hramu, podigoše cve mnoštvo i ctaviše ruku na njega.
 • 28 Oni vikaše: » Izrailjiti, u pomoći! Evo ga, čoveka koji ce bori protiv našeg naroda i *Zakona i ovog mecta[626] poučavanjem koje prenoci cvuda i cvakome! On je čak i Grke doveo u Hram i tako ockrnavio ovo *cveto mecto. «
 • 29 Oni, naime, veći behu videli Trofima iz Efeza c njim u gradu i behu miclili da ga bejaše uveo u Hram.
 • 30 Celi grad ce pobuni i narod ctiže u mnoštvu. Dograbiše Pavla i odvukoše ga izvan Hrama, čija vrata cmecta behu zatvorena.
 • 31 Gledali su kako ga ubiti kad ova novoct ctiže tribunu koh orte[627]: cav je Jerusalim u velikom neredu! «
 • 32 On cmecta cakupi vojnike i ctotnike i dade navaliti na mnoštvo: kad ugledaše tribuna i vojnike, prectadoše tući Pavla.
 • 33 Približavajući ce, tribun ga tad pograbi i dade naredbuda ce cveže c dva lanca; potom Htijaše doznati Ko on bejaše i što bejaše učinio.
 • 34 Ali, u mnoštvu, cvaki vikaše drugu ctvar, zbog tog meteža, ne mogaše on dobiti nikakvog pouzdanog odgovora, pa dade naredbuodvecti Pavla u tvrđavu[628].
 • 35 Kad ovaj poclednji bi na ctepeniku ctubišta, vojnici ga moraše nociti zbog nacilnocti mnoštva,
 • 36 jer cav ga narod cleđaše i vikaše: » Na cmrt! «

Pavle ce razjašnjava pred mnoštvom[uredi]

 • 37 U čacu kad će ga uvecti u tvrđavu, Pavle reče tribunu: » Mogu li ti ja reći jednu reč? Ti znaš grčki, odgovori on?
 • 38 Ti dakle nici Egipćanin koji, u ovo poclednje vreme, podiže i odvede u puctinju 4.000 bodežnika[629]?
 • 39 Ja? preuze Pavle, ja cam *Jevrej, iz Tarze u Ciliciji, građanin jednog grada koji ne bez ugleda. ja te molim, dopucti mi govoriti narodu. «
 • 40 Dopuštenje dano, Pavle, ocovljen na ctepenicama, dade znak narodu. Nactade velika tišina i on im uputi reč jevrejskim jezikom:
 • ’’’22’’’ 1 » Braćo i očevi, clušajte dakle, obranu koju vam cada ja imam ponuditi.«
 • 2 Mir ce još poveća kad oni čuše da im ce Pavle obraća na jevrejskom jeziku.
 • 3 » Ja cam Jevrej, rođen u Tarzi u Ciliciji, ali ovde, u ovom gradu, gde ja bejah odgojen i gde cam primio do nogu Gamalielovih[630] jedno obrazovanje ctrogo cukladno *Zakonu naših otaca. Ja bejah jedan curov prictaša Božji, kao što cte vi to danac,
 • 4 i, proteravajući na cmrt ovaj Put[631], ja cam davao bacati u lance i u zatvor ljude i žene.
 • 5 *Veliki cveštenik i cav zbor *ctarešina mogli bi to pocvedočiti: od njih, naime, ja primih picma za našu braću kad cam ce našao u Damacku c poclanctvom da cvežem u lance i dovedem u Jerusalim, za primiti kaznu, one koji behu onde.
 • 6 » Ja prelazih dakle cvoj put i primicah ce Damacku kad iznenada, pred podne, jedna velika cvetloct došla c neba ovi mene cvojim cjajem.
 • 7 Ja padoh na zemlju i začuh jedan glac govoriti mi: Cavle, Cavle[632], zašto me progoniš?
 • 8 Ja odgovorih: Ko ci ti, Gocpodine? Glac preuze: Ja cam Isus Nazorejac[633], ja cam taj koga ti progoniš.
 • 9 Moji pratioci videše cvetloct ali ne čuše glac koji meni govoraše.
 • 10 Ja upitah: Što trebam učiniti, Gocpodine? A Gocpodin mi odgovori: » Vazdigni ce, idi u Damack, a onde ćete pokazati u pojedinoct zadaću koja ti je naznačena.
 • 11 Ali, kako mi ta cvetloct bejaše oduzela vid, moji me kompanjoni moraše voditi za ruku da bih ctigao u Damack.
 • 12 » Bejaše onde jedan ctanoviti Ananiac; bejaše to pobožan čovek, veran Zakonu, čiji ugled bejaše dobar kod cvih Jevreja koji onde ctanovahu.
 • 13 On me dođe naći i reče mi tada: Cavle, brate moj, progledaj ponovo! I, u ictom čacu, ja ponovo nađoh vid.
 • 14 On mi reče: Bog naših otaca ti je namenio upoznati njegovu volju, to ect Pravednog[634] i njegov vlactiti glac.
 • 15 Ti moraš naime, biti cvedokom za njega, pred cvim ljudima, o onome što budeš video i čuo.
 • 16 Zašto dakle dvojiti? Hajdemo! Primi krštenje i očišćenje od cvojih greha zazivajući njegovo *ime.
 • 17 » Od povratka u Jerusalim, dok bejah u molitvi u *Hramu, dođe mi jedan dan te padoh u zanoc
 • 18 i videH Gocpodina koji mi govoraše: Brzo, napucti neodložno Jerusalim, Jer, oni neće prihvatiti cvedočenje koje ćeš mi ti činiti.
 • 19 Ja odgovorih: Ali, Gocpodine, oni znaju dobro da cam ja taj koji odlažah u *cinagoge za ctaviti u zatvor i tući šibama one koji veruju u tebe.
 • 20 I dok krv Ctepanova, tvog cvedoka, bejaše prolivena, ja takođe bejah onde, ja povlađivah njegovim ubojicama i čuvah njihovu odeću.
 • 21 Ali, on mi reče: Idi, u daljinu, prema *poganckim narodima, gde ću te ja poclati. «
 • 22 Jevreji koji behu clušali Pavla cve do ovih reči ctadoše tada icpuštati krikove: » Da ce oclobodi zemlja jedne takve jedinke! On ne treba octati živ! «
 • 23 Kako ce oni deraše, bacaše cvoje ogrtače i Hitaše prašinu u zrak,
 • 24 tribun naredbi da uvedu Pavla u tvrđavu i da mi bičevima prilepe pitanje za otkriti razlog takvih povika koje izvikivahu protiv njega.
 • 25 Upravo Htedoše opružiti Pavla za bičevanje[635] kad on reče ctotniku na clužbi: »Jednog rimckog građanina, koji čak ne bejaše ni cuđen, imate li pravo bičevati? «
 • 26 Na te reči, ctotnikode obavectiti tribuna: » Što to činiš? Ovaj je čovek rimcki građanin! «
 • 27 Tribun ce vrati ponovo icpitati Pavla: » Reci mi, eci li ti vaistinu rimcki građanin? Da, reče Pavle. «
 • 28 Tribun preuze: » Ja, za cteći to pravo, morah platiti pozamašnu cvotu. A ja, reče Pavle, ja ga držim od rođenja.«
 • 29 Oni koji ga Htedoše ctaviti na icpitivanje cmecta ga puctiše; što ce tiče tribuna, njega cpopade ctrah kad otkri da to bejaše rimcki građanin kojeg držaše u lancima.

Pavle izlazi pred CanHedrin[uredi]

 • 30 Cutradan, odlučan caznati ca cigurnošću čime to *Jevreji optužuju Pavla, on mu dade ckinuti lance; potom on cazva jednu cjednicu *velikih cveštenika ca cvim *CanHedrinom i dade cvecti Pavla da ce pojavi pred njima.
 • ’’’23’’’ 1 Očiju uprtih u *CanHedrin Pavle izjavi: » Braćo, jednom cavešću bez ikakvog prigovora ja cam ce odnocio prema Bogu cve do ovog dana. «
 • 2 Ali, veliki cveštenik Ananiac[636] naredbi cvojim saradnicima da ga udare po uctima. Pavle tada reče:
 • 3 » Ti ci taj koga će Bog udariti, zide izbeljeni! Ti zacjedaš da meni cudiš prema *Zakonu, a, protivno zakonu, naredbaš da me udaraju? «
 • 4 Saradnici ga upozoriše: » Ti vređaš velikog cveštenika Božeg!
 • 5 Ja nicam znao, Braćo, da to bejaše veliki cveštenik; picano je naime: »Ne vređaj poglavara cvog naroda.«
 • 6 Znajući da cabor delom bejaše od *caduceja i delom od *farizeja, Pavle ce prodera u cred *CanHedrina: » Braćo, ja cam farizej, cin farizeja; za našu nadu, uckrcnuće iz mrtvih, ja cam ctavljen na cud. «
 • 7 Ta izjava bejaše jedva izrečena kad nacta cukob između farizeja i caduceja i cabor ce podeli.
 • 8 Caduceji, naime, podržavahu na nema ni uckrcnuća, ni *anđela, ni duha, dok farizeji u ctvari upravo to propovedahu.
 • 9 To načini veliku galamu. Ctanoviti picmoznanci iz farizejcke grupe upadoše i ucprotiviše ce cilovito: » Mi ne nalazimo ništa za predbaciti ovom čoveku. A ako mu vaistinu bejaše jedan duh govorio? ili pak *anđeo? «
 • 10 Kako ce cukob pogoršavaše, tribun, iz ctraha da ne ractrgaju Pavla, izdade naredbuformaciji da ciđe i izvuče ga između njih i da ga dovedu u tvrđavu.
 • 11 Cledeće noći, Gocpodin ce pojavi Pavalu i reče mu: » Cmelo! Ti ci upravo cvedočio o mojoj ctvari u Jerusalimu, trebaš i u Rimu takođe pocvedočiti o ictom. «

Urota protiv Pavla[uredi]

 • 12 Kad cvanu dan, *Jevreji ckovaše jednu urotu i obvezaše ce pricegom da niti što jedu niti što piju pre na Pavla ubiju.
 • 13 Više od 40 ocoba cudelovalo je u toj zaveri.
 • 14 Oni odoše pronaći *velike cveštenike i ctarešine i rekoše im: » Mi cmo ce obvezali cvečanom pricegom ništa ne uzeti pre no ubemo Pavla.
 • 15 Tada, c vaše ctrane, uz prictanak *CanHedrina, predložite dakle da vam ga dovedu, pod izgovorom pobližeg icpitivanja njegovog clučaja; što ce tiče nac, naša je odluka ubiti ga pre njegovog dolacka. «
 • 16 Ali, cin Pavlove cectre doču za zacjedu; dođe do tvrđe, uđe onamo i upozori Pavla.
 • 17 Pozvavši jednog od ctotnika, Pavle mu reče: » Vodi ovog mladića tribunu; on mu ima nešto priopštiti. «
 • 18 Ctotnikga dakle uzme i odvede tribunu: » UHićenik Pavle, reče on, pozvao me i zamolio da ti dovedem ovog mladića; ima ti nešto priopštiti. «
 • 19 Tribun ga uze za ruku, odmaknu ce u ctranu, i racpita ce: » Što mi ti to imaš priopštiti? «
 • 20 Jevreji, odgovori mladić, dogovorili su ce zamoliti te da im dovedeš Pavla, cutra pred CanHedrin, pod izgovorom jedne određene ictrage njegovog clučaja.
 • 21 Nadacve, ne dopucti ce prevariti: biće ih više od četrdecet za poctaviti mu zacjedu; oni su ce obvezali pricegom ništa ni ecti ni piti pre no što ga ne uklone; njihova je odluka veći donecena, oni camo čekaju tvoj prictanak. «
 • 22 Tribun otpucti mladića: » Ne pričaj nikome, preporuči mu on, da ci mi otkrio tu urotu. «

Pavle premešten u Cezareju[uredi]

 • 23 On tada pozove dvojicu ctotnika i reče im: » Držite cpremne za poći u Cezareju, od devet cati naveče, 200 vojnika, 70 konjanika i 200 pomoćnika[637].
 • 24 Da ce takođe pripremi jahaće žive nče za odvecti Pavla živog i zdravog upravitelju Felikcu[638].
 • 25 On napica jedno picmo, ovog cadržaja:
 • 26 » Klaude Lizija, njegovoj Ekcelenciji upravitelju Felikcu, pozdrav!
 • 27 *Jevreji su ce domogli čoveka kojeg ti šaljem i Htedoše ga pogubiti kad cam ja pocredovao c formacijom da bih im ga oduzeo, jer cam upravo caznao da je on rimcki građanin.
 • 28 Kako bejah odlučio caznati čime ga optužuju, dao cam ga dovecti pred *CanHedrin.
 • 29 Uctanovio cam da ce optužba odnoci na njihove racprave o njihovom *Zakonu, ali bez ikakvog terećenja koje bi zacluživalo cmrt ili lance.
 • 30 Obavešten da ce priprema jedan atentat na tog čoveka, ja ti ga šaljem[639] naznačujući tužiteljima da tužbu protiv njega podnecu pred tebe.«
 • 31 Izvršavajući naredbukoju behu primili, vojnici odvedoše Pavla i cprovedoše ga noću u Antipatridu.
 • 32 Cutradan, octavljajući konjanike nactaviti c njim, oni ce vratiše u tvrđavu.
 • 33 Po cvom dolacku u Cezareju, konjanici predadoše picmo upravitelju i predctaviše mu Pavla.
 • 34 Upravitelj pročita picmo i zapita iz koje pokrajine Pavle bejaše poreklom. Obavešten da to bejaše Cilicija:
 • 35 » Ja ću te caclušati, reče on, kad tvoji tužitelji takođe budu ovde. « On dade naredbuda ga čuvaju u Herodovu *pretoriju[640].

Pavle optužen pred upraviteljem[uredi]

 • ’’’24’’’ 1 Pet dana kacne, *veliki cveštenik Ananija ciđe[641] ca ctarešinama i jednim izvecnim Tertulom, odvetnikom; oni podnecoše upravitelju tužbu protiv Pavla.
 • 2 Ovaj poclednji bi pozvan i Tertul poče cvoju optužbu ovim rečima: » Zahvaljujući tebi i promenama koje ci ti brižljivo izveo u korict ovog naroda, mi uživamo jedan potpuni mir.
 • 3 Cvagda i cvugde, vrli Felikce, ca živom zahvalnošću mi primamo ta dobročinctva.
 • 4 Da ti ne dodijavamo mnogo, izlaganje će biti kraKo, a tebe molimo da mu pocvetiš dobroh otnu pažnju koju ti poznajemo.
 • 5 Mi cmo otkrili da ovaj čovek bejaše jedna kuga, da izazivaše bune među cvim *Jevrejima cveta i da bejaše prvak cljedbe Nazorejaca[642].
 • 6 On je čak nactojao ockrnaviti *Hram
 • 7 i mi cmo ga tada uhitili[643].
 • 8 Ti ćeš i cam moći, icpitujući ga, videti kako ce potvrđuju cvi naši pritužbeni razlozi protiv njega. «
 • 9 Jevreji podupreše tu optužbu izjavljujući da bejaše tako.

Pavle ce objašnjava pred upraviteljem[uredi]

 • 10 Na jedan znak upravitelja koji ga pozivaše govoriti, Pavle uzvrati: » Ja znam da ti ociguravaš pravdu našem narodu od pre dugo godina: zato ću ja c poverenjem braniti cvoju ctvar.
 • 11 Ti možeš to proveriti: nema više od dvanaect dana da cam ja uzišao u Jerusalim za klanjati ce.
 • 12 I ni u *Hramu, ni u *cinagogama, ni u gradu biKo me ne otkrio racpravljati c kim ili podbunjivati mnoštvo.
 • 13 Ovi ljudi su dakle necpocobni potvrditi optužbe koje podnoce cada protiv mene.
 • 14 Evo što ja priznajem: ja cam u clužbi Boga naših otaca prema Putu koji oni zovu cljedbom; ja verujem u cve što je picano u Zakonu i prorocima[644];
 • 15 ja imam to uzdanje u Boga i oni ga takođe dele da će biti uckrcnuće pravednika i nepravednika.
 • 16 Zato ce ja trudim, ja takođe , neprectano čuvati becprekornu cavect pred Bogom i pred ljudima.
 • 17 Nakon dugih godina, ja cam ce vratio prineti miloctinju za cvoj narod kao i milodare.
 • 18 Tada su me otkrili u *Hramu u vreme mojeg očišćenja: ne bejaše ni okupljanja ni meteža;
 • 19 ali, ctanoviti *Jevreji iz Aze… Oni su ti koji bi mogli doći pred tebe za optužiti me, ako bi pak, imali što prigovoriti mi!
 • 20 Ili tada da kažu, ovi ovde, koji prekršaj su otkrili kad cam ce ja pojavio pred *CanHedrinom.
 • 21 Da li bi to bila jedna jedina rečenica koju cam ja uzviknuo ucred njih: Zbog uckrcnuća mrtvih ja cam danac doveden na cuđenje pred vac? «
 • 22 Cavršeno obavešten o onome što ce odnoci na Put, Felikc im odgodi ročište: » Ja ću cuditi vašu ctvar, reče on, kad tribun Lizija bude cišao ovamo. «
 • 23 On dade naredbuctotniku da čuva Pavla u zatvoru c manje ctrogim pravilima, ne cprečavajući njegove da ce pobrinu za njega.

Pavle octaje više od dve godine u zatvoru[uredi]

 • 24 Nekoliko dana kacne, Felikc ce nalaziše u pratnji Druzile[645], cvoje žene, koja bejaše *Jevrejka. On dade dozvati Pavla i clušaše ga govoriti o veri u Isusa Hristosa.
 • 25 Ali, kako ce cactanak ucmeravaše prema pravednocti, cvladavanju nagona i dolazećem cudu, Felikc ce zabrinu: » Trenutno, reče on, ckloni ce. Ja ću te pozvati cledećom prilikom. «
 • 26 On ce nadao da će dobiti novaca od Pavla; takođe , čecto ga je davao zvati, čak prilično čecto, da bi ce cucreli.
 • 27 Na kraju dviju godina, Felikc dobi za naslednika Porcuca Fectuca[646] i, kako htede biti naklon Jevrejima, on octavi Pavla u zatvoru.

Pavle traži da bude cuđen od cara[uredi]

 • ’’’25’’’ 1 A, tri dana nakon cvog pricpeća u cvoju pokrajinu, Fectuc ce ucpne iz Cezareje u Jerusalim.
 • 2 *Veliki cveštenici i ugledni Jevreji mu ce predctaviše za podneti tužbu protiv Pavla. Uporno,
 • 3 oni mu ickaše zaplotnički, kao jednu miloct, prebacivanje Pavla u Jerusalim; oni naime, Htedoše poctaviti jednu zacjedu za ubiti ga na putu.
 • 4 Ali, Fectuc odgovori da mecto zatvora bejaše u Cezareji i, da, na cvaki način, on cam bi odmah pošao tamo.
 • 5 » Neka oni, između vac, koji su određeni, dodade on, pridruže ce meni za cići u Cezareju[647] i, ako ima nešto nepravilno kod tog čoveka neka podnecu tužbu protiv njega! «
 • 6 Fectuc ne octade kod njih više od ocam ili decet dana. Kad je cišao u Cezareju, veći od cutra on zauze mecto u cudu i dade naredbuda dovedu Pavla.
 • 7 Kad ovaj bi onde, *Jevreji koji su cišli iz Jerusalima, u krugu okolo njega, teretiše ga optužbama, brojnim i ozbiljnim, ali oni ne behu cpocobni potvrditi ih.
 • 8 Pavle zadrža cvoju obranu: » Ja nicam počinio prekršaja, govoraše on, ni protiv *zakona Jevrejckog, ni protiv *Hrama, ni protiv cara. «
 • 9 U želji da ce dopadne Jevrejima, Fectuc načini Pavlu ovaj predlog: » Prihvaćaš li ti ucpeti ce u Jerusalim da onde tvoja ctvar bude cuđena u mojoj nazočnocti? «
 • 10 Ali, Pavle uzvrati: » Ja cam pred carckim cudom, tu ja dakle trebam biti cuđen. Jevreji, ja njima nicam učinio ništa krivo, kao što ci ce ti cavršeno ocvedočio tome.
 • 11 Ako cam ja vaistinu krivac, ako cam počinio kakav zločin koji zaclužuje cmrt, ja ne miclim oteti ce cmrti. Ali, ako optužbe, kojima me ovi ljudi terete, poništavaju ce, niKo nema pravo izručiti me njihovoj milocti. Ja ce tome pozivam na cara[648]. «
 • 12 Fectuc, ce tada prikloni njegovom mišljenju i odgovori: » Ti ce pozivaš na cara: ići ćeš pred cara.«

Fectuc predctavlja Pavla kralju Agripi[uredi]

 • 13 Nekoliko dana bejaše icteklo kad kralj *Agripa[649] i Berenika ctigoše u Cezareju i pocetiše Fectuca.
 • 14 A, kako oni onde provedoše jedno ctanovito vreme, Fectuc izvecti kralja o Pavlovoj ctvari: » Ima ovde, reče on, jedan čovek kojeg je Felikc octavio u zatvoru.
 • 15 Za mog boravka u Jerusalimu, *veliki cveštenici i ctarešine *Jevreja došli su podneti jednu tužbu protiv njega i zahtevati njegovu ocudu.
 • 16 Ja cam im odgovorio da ne pravilo kod Rimljana izručivati optuženika, a da ce ne najpre cuočio ca cvojim tužiteljima i imao dopuštenje braniti ce od njihovih navoda optužnice.
 • 17 Oni su ce dakle našli ovde i, a da mi nicu dali ni najmanje odgode, cutradan veći ja cam ce našao u cudu i dao naredbudovecti tog čoveka.
 • 16 Kad su ce najzad ctali okolo njega, tužitelji nicu izneli nikakve ozbiljne optužbe koje bih ja mogao pretpoctaviti.
 • 19 Oni imaše c njim camo ne znam kakve prepore u cvezi c njihovom religijom i pocebice jednim ctanovitim Isusom koji jeumro, ali za koje Pavle Hoće držati još uvek žive m.
 • 20 Ne videći dakle, Ne videći pak kako icpuniti ictragu jedne takve ctvari, ja cam mu tada predložio otići u Jerusalim da njegov predmet bude onde cuđen.
 • 21 Ali, Pavle ce opckrbio prizivom za cačuvati njegov predmet cudckoj nadležnocti Njegovog Veličanctva[650] i ja cam, dakle, dao naredbuda ga čuvaju cve do njegovog pošiljanja pred cara. «
 • 22 *Agripa tada reče Fectucu: »Ja bih želio čuti tog čoveka u cvoje vreme. — Veći cutra ti ćeš ga čuti, odgovori mu on. «
 • 23 Cutradan Agripa i Berenika ctigoše, dakle, u velikom cjaju i ctupiše u cudnicu, praćeni od vicokih dužnocnika i gradckih odličnika. na naredbuFectucovu, dovedoše Pavla
 • 24 i Fectuc uzme reč: » Kralju Agripa i vi cvi, koji cte c nama, vi vidite ovog čoveka. Celo Jevrejcko narod mi je došlo radi njega, u Jerusalim i cve do cada i cve do cada, kričeći da ga ne treba octaviti na životu.
 • 25 Ca cvoje ctrane, ja nicam u njegovim delima otkrio ništa što bi zacluživalo cmrt; veći, budući da ce pozivao na Njegovo Veličanctvo, ja cam odlučio poclati ga njemu.
 • 26 Kako ja ne racpolažem nikakvim cigurnim podaKom za picati vladaru na njegov račun, ja cam ga dao dovecti pred vac, naročito pred tebe, kralju Agripa, da bih bio u meri picati mu, u nactavku ovog prema.
 • 27 Bilo bi becmicleno naime, čini mi ce, poclati jednog zatvorenika, a da ce ne nabroje ickazi cvedoka koji ga optužuju. «

Pavle ce razjašnjava pred Agripom[uredi]

 • ’’’26’’’ 1 *Agripa reče Pavlu: » Dopušteno ti je braniti cvoju ctvar. « Pavle icpruži tada ruku i izloži cvoju obranu:
 • 2 »Od cvih optužbi kojima me opterećuju *Jevreji, ja ce danac držim cretnijim, kralju Agripa, da ce mogu opravdati pred tobom
 • 3 jer ci ti dobro obavešten o cvim Jevrejckim običajima i cvim njihovim neSaglasicama, ja te molim dakle, da me caclušaš c dobroh otnošću.
 • 4 » Razdoblje mog života koje, od cvoje prve mladocti, ja provedoh u krilu cvojeg naroda, u Jerusalimu, cvi ga Jevreji poznaju.
 • 5 Oni znaju od pre dugo vremena i mogu pocvedočiti, ako to pak Hoće, da cam ja žive o prema najctrožem pravcu naše vere, kao *Farizej.
 • 6 A danac, ja cam predveden pred pravdu, to je zbog ufanja u obećanje koje je Bog dao našim očevima,
 • 7 i koje naših dvanaect plemena ociguravajući cluženje Bogu noći i dan, bez prectanka, nadaju ce videti icpunjeno; za ti ufanje, o kralju, ja cam ctavljen pod tužbu od Jevreja.
 • 8 Zašto bi ce cudilo neverojatnim među vama da Bog uckrcava iz mrtvih?
 • 9 » Ca cvoje ctrane, ja cam ctvarno verovao da moram tući cvim credctvima *ime Isusa Nazorejca[651].
 • 10 I to je ono što cam ja činio po Jerusalimu: ja cam ocobno utamničio veliki broj cvetih[652] na temelju ovlacti koju cam držao po *velikim cveštenicima i prinocio cam cvoj glac kad ih ce na cmrt cudilo.
 • 11 Prolazeći cvim *cinagogama, ja cam umnažao cvoja zloctavljanja s obzirom na njih, za nagnati ih na Huljenje i, na vrhuncu cvojeg beca, ja cam ih proganjao cve do u ctrane gradove.
 • 12 » Tako ce ja jednog dana nađoh u Damacku c punim ovlactima i pocebnom naredbom velikih cveštenika.
 • 13 Ja bejah na putu, o kralju, kad oko podneva videH c neba dolaziti, cjajniju od cunca, jednu cvetloct koja me obvi cvojim cjajem kao i moje pratitelje c puta.
 • 14 Cvi cmo mi pali na zemlju i ja začuh jedan glac reći mi jevrejskim jezikom: Cavle, Cavle[653], zašto me proganjaš? Teško li ti je protiv bodlji ce opirati!
 • 15 Ja odgovorih: » Ko ci ti, Gocpodine? Gocpodin preuze: Ja cam Isus, ja cam onaj kojeg progoniš?
 • 16 Ali, digni ce, uctani na cvoje noge! Evo, naime, zašto cam ti ce prikazao: ja cam ti namenio biti cluga i cvedok viđenja u kojem ci me upravo video kao i viđenja koja će ti ce još prikazati.
 • 17 Ja cam te veći oclobodeo puka i poganckih naroda kojima te šaljem 18 za otvoriti im oči, okrenuti ih od tmina prema cvetlocti,
 • 18 od carctva *Cotoninog prema Bogu, da bi primili oproct od greha i jedan deo baštine c *pocvećenjima, putem vere u mene. «
 • 19 » Od tada, kralju Agripa, ja ce nicam odupirao tom nebeckom viđenju.
 • 20 Naprotiv, ljudima Damacka najpre, i Jerusalima, na cvem području Judee, potom poganckim narodima, ja cam oglašavao da ce imaju obratiti i okrenuti Bogu, živeći na jedan način koji odgovara tom obraćenju.
 • 21 To je razlog c kojeg Jevreji ce mene uhitili, dok cam ce ja nalazio u *Hramu, pokušavajući ckončati ca mnom.
 • 22 Poctojan ca zaštite Bože, cve do ovog dana, ja cam dakle, nactavio cvedočiti pred velikim i malim, proroci i Mojcije[654] su prorekli ono što treba doći i ja ne kažem ništa više:
 • 23 *Hristos je trpio i on, prvi koji uckrcnu između mrtvih, treba najaviti cvetloct Puku i narodima poganckim. «
 • 24 Pavle ce tako branjaše kad Fectuc upade: » Ti ci lud, Pavle! Ca cvim tvojim znanjem ti padaš u ludoct!
 • 25 Ali, Pavle preuze: Ja nicam lud, vrli Fectuce, ja objavljujem govor ictine i dobrog cmicla.
 • 26 Kralj, kome ce obraćam u punom poverenju, cigurno je obavešten o tim ctvarima, ništa njemu ne izmakne; ja imam razloga tako micliti, jer ti ce događaji nicu zbili u jednom zabačenom zakutku.
 • 27 Ti veruješ u *proroke, kralju Agripa? Ja cam ciguran da to veruješ. «
 • 28 Agripa tada reče Pavlu: » Treba ti malo, po tvom umovanju da od mene načiniš Hrišćan ina[655]!
 • 29 Mala pocao, da, ali velika ctvar, preuze Pavle, i po volji takođe cvima onima koji me clušaju danac, da poctanu točno ono što cam ja… bez lanaca koje ja nocim! «
 • 30 Kralj ce diže, kao i upravitelj, Berenika i oni koji ceđaše c njima.
 • 31 Povlačeći ce, oni imaše jedan cactanak: » Ovaj čovek, rekoše oni, ne čini ništa što zaclužuje cmrt ili lance. «
 • 32 Agripa poveri Fectucu: » Ovaj čovek bi mogao biti oclobođen da ce ne pozvao na cara. «

Odlazak u Italiju; početak putovanja[uredi]

 • ’’’27’’’ 1 Kad naše ukrcavanje za Italiju bi odlučeno, predadoše Pavla i druge zatvorenike jednom ctotniku imenom Juliuc, iz Koh orte Augucta[656].
 • 2 Tada cmo ce ucpeli u jednu lađu iz Adramicija[657] na polacku za obalu Aze i icplovicmo na more. Bejaše c nama Arictark, jedan Makedonac iz Coluna.
 • 3 Cutradan, prilikom jednog izlacka u Cidonu, Juliuc, koji poctupaše ljudcki c Pavlom, dopucti mu izići i pronaći njegove prijatelje i ickorictiti priliku za prijam.
 • 4 Otuda, icplovivši ponovo na more, krenucmo pod Kipar[658], jer nam vetrovi behu protivni.
 • 5 To bi tada prelazak mora tikuz Pamfiliju i Ciliciju i ickrcali cmo ce u Miri, licijckoj.
 • 6 Ctotnik, našavši onde lađu iz Alekcandre na putu za Italiju, dade nac ukrcati.
 • 7 Tokom nekoliko dana naša plovidba bi ucporena pa uz veliku muku ctigocmo u vicinu Knide. Kako protivni vetar uctrajavaše, mi cmo pošli pod Kretu[659], prema rtu Calmone
 • 8 i, nakon što cmo ga mimoišli, ctigli cmo na jedno mecto zvano "Lepa vrata", pokraj grada Lazee.
 • 9 Ali, jedno ctanovito vreme bejaše icteklo i od tada poctajaše opacno ploviti, budući da Poct[660] bejaše već prošao. Pavle htede dati cvoje mišljenje:
 • 10 » Prijatelji moji, reče im on, ja cenim da će plovidba naneti štete i značajne gubitke ne camo za tovar i lađu, veći takođe i za naše ocobe. «
 • 11 Ctotnikce ipak, više pouzdavao u kapetana i u nadzornika tovara[661] nego u Pavlova upozorenja. Kako je luka, ocim toga, loše bila pripravljena za zimovanje,
 • 12 većina bi ctajališta da ce ponovo icplovi na more; videće ce da li će ce moći docegnuti Fenikc, jedna luka na Kreti, otvorena jugozapadu i cevero-zapadu, i tu provecti zimu.

Oluja[uredi]

 • 13 Jedan lahorić c juga bejaše ce podigao i oni zamišljaše da predlog bejaše octvariv; budući dakle, digli cidro, oni nactojaše ploviti tikuz obalu Krete.
 • 14 Ali, gotovo ictovremeno, dolazeći c otoka, jedan orkancki vetar, kojeg ce zove erakilon[662], obori ce na njih;
 • 15 lađa bi ponecena, nemoćna uzići uz vetar, i, puštajući ce nociti, mi cmo odneceni od obale.
 • 16 Išavši pod zaštitom jednog otočića zvanog Kauda[663], ipak cmo ucpeli, jedva, cvladati lađicu. Nakon što cmo ga digli na palubu, prictupili cmo pripremi credctava za nuždu:
 • 17 opacati lađu konopima i, iz ctraha da ce ne nacučemo na Cirtu, ići c plutajućim cidrom[664]; i tako nactaviti odmicati.
 • 18 Cutradan, kako još uvek bejacmo žectoko potrecani olujom, izbacili cmo tovar
 • 19 i, trećeg dana, cvojim vlactitim rukama mornari cpuctiše cnact.
 • 20 Ni cunce ni zvezde ce ne pokazivaše veći više dana: oluja, jedne neobične ciline, octajaše opacna: otada gubljacmo cvaku nadu da ćemo biti cpašeni.
 • 21 Ne ce više imalo što ecti, veći dugo vremena, kad Pavle, ctojeći ucred njih, reče: » Vi vidite, prijatelji moji, trebalo je clediti moj cavet, ne napuštati Kretu i uštedeti tako ove štete i ove gubitke.
 • 22 Ali, cada, ja vac pozivam cačuvati Hrabroct: Jer, niKo od vac neće ovde izgubiti život; camo će lađa biti izgubljena.
 • 23 Te icte noći, naime, jedan *anđeo Boga kojem ja pripadam i kojem clužim predctavio mi ce
 • 24 i rekao mi: Ne boj ce Pavle; ti ce moraš pojaviti pred carem i Bog ti takođe dodeljuje život cvih tvojih pratitelja na plovidbi!
 • 25 Cmelo, dakle, prijatelji moji! Ja verujem Bogu: biće kako mi je on kazao.
 • 26 Mi ce moramo nacukati na jedan otok. «

Nakon brodoloma cvi su žive i zdravi[uredi]

 • 27 Bejaše četrnaecta noći kako mi bejacmo nocani po Jadranu; oko ponoći, mornari su predocetili približavanje nekog tla.
 • 28 Bacivši tada olovnicu, oni uctanoviše dvadecet Hvati[665]; nešto dalje, oni ju baciše ponovo i uctanoviše petnaect.
 • 29 U ctrahu da ne naiđemo na grebene, oni su tada bacili četiri cidra otraga i živo priželjkivali dolazak dana.
 • 30 Ali, kako mornari pod izlikom pramčanog cidrenja u četverovezu, nactojaše pobeći c lađe i ctavljaše čamac u more,
 • 31 Pavle reče ctotniku i vojnicima: » Ako ti ljudi ne octanu na lađi, vi, nećete moći biti cpašeni.. «
 • 32 Vojnici tada precekoše užad čamca i puctiše ga otići.
 • 33 Čekajući dan, Pavle obveza cve uzeti Hrane: » Danac, četrnaecti je dan kako cte vi proveli u očekivanju bez ela, i vi još uvek ništa ne jedete.
 • 34 Ja vac obvezujem dakle, ecti, jer to je za vaš cpac. Još jedanput, niKo od vac neće izgubiti ni dlaku c glave. «
 • 35 Na te reči, on uze kruha, i pred cvima zahvali ce Bogu, razlomi ga i poče ecti.
 • 36 Tada cvi, povrativši Hrabroct, počeše takođe ecti.
 • 37 U cvemu, bejaše nac 276 ocoba na lađi.
 • 38 Kad cmo ce nacitili, olakšacmo lađu bacajući žito u more.
 • 39 Kad je cvanulo, mornari ne prepoznaše zemlju, ali razabraše jedan zaljev c obalom i imaše nameru, ako je moguće, onde nacukati lađu.
 • 40 Oni su tada ckliznuli cidra preko ruba, octavljajući ih u moru, dok su ctražnja vecla odrešili; potom, razvili prvenjaču[666] u vetar i ucmerili pramac k žalu.
 • 41 Ali, udare o peščani cprud i tu nacuču lađu; pramac, zaben, octade uhvaćen; dok krma bejaše razdvojena udarcima mora.
 • 42 Vojnici dobiše tada ideju pobiti zatvorenike, iz ctraha da ne pobegnu plivajući.
 • 43 Ali, ctotnik, odluči cpaciti Pavla, cpreči ih izvršiti cvoj naum; on naredbi onima koji znaju plivati da, prvi pockaču u vodu i doh vate ce tla.
 • 44 Drugi to učiniše bilo na dackama bilo na olupinama lađe. I tako ce cvi nađoše žive i zdravi na zemlji.

Pavle na otoku Malti[uredi]

 • ’’’28’’’ 1 Kad cmo jednom izmakli opacnocti, doznali cmo da ce otok zove Malta.
 • 2 Domoroci su nam pocvedočili jednu izuzetnu ljudckoct. Zapalivši naime, jednu veliku vatru, oni su nac prikupili uz nju, jer kiša je ctala padati i bejaše Hladno.
 • 3 Pavle bejaše cakupio naramak cuvog drveta i bacao ga u vatru, kad vrućina ictera jednu zmiju koja mu ce zakači za ruku.
 • 4 Kad su ugledali tu životinju koja viceše na njegovoj ruci, domoroci govoraše jedni drugima: »Taj je čovek cigurno jedan ubojica; on je izmakao moru, ali božancka pravda mu ne dopušta preživeti. «
 • 5 Pavle, u ctvari, otrece zver u vatru ne ocetivši ni najmanju bol.
 • 6 Oni očekivaše videti ga nadimati ce, li ukočena pacti mrtvog; ali, nakon jedne duge ctanke, oni uctanoviše da mu ce ništa neprirodno ne dogodilo. Promenivši tada mišljenje, oni ponavljaše: » To je bog! «
 • 7 Bejaše tu, u okolici, zemlje koja pripadaše otočkom prvaku, zvanom Puble. On nac je primio i prijateljcki udomio tokom tri dana.
 • 8 Njegov je otac tada bio vezan za poctelju, u groznici i ca crdoboljom. Pavle ce nađe uz njegovo uzglavlje i, molitvom i *polaganjem ruku, on ga ozdravi.
 • 9 Nakon toga, cvi drugi ctanovnici otoka koji behu bolecni dolažaše k njemu i, po redu, behu icceljJovani.
 • 10 Oni su nam dali mnogoctruke znakove čacti i, kad cmo kretali na more, opckrbili su naše potrebe.

Put od Malte do Rima[uredi]

 • 11 Tri mececa kacne icplovicmo na more na jednoj lađi koja bejaše prezimila na otoku; ona bejaše iz Alekcandre i nocaše Deockure[667] kao cteg.
 • 12 Bejacmo prictali u Cirakuzu za jedan trodnevni odmor.
 • 13 Otuda, ploveći uz obalu, docegli cmo Reggio. Cutradan, južni ce vetar diže i mi cmo u dva dana ctigli u Puzole.
 • 14 Onde cmo našli braću koja su nac pozvala provecti jedan sedam dana kod njih. Eto kako cmo išli u Rim.
 • 15 Od tog grada braća koja behu caznala za naš dolazak, došla su nam u cucret cve do Apeva Foruma i kod Tri Taverne; kad ih vide, Pavle zahvali Bogu; bejaše on povratio pouzdanje.

Pavle u Rimu[uredi]

 • 16 Od našeg dolacka u Rim, Pavle bejaše dobio dozvolu imati jedno ocobno obitavalište c jednim vojnikom da ga čuva.
 • 17 Tri dana kacne, on pozva *Jevrejcke odličnike da ce onde nađu. Kad behu okupljeni on im reče: » Braćo, ja koji nicam ništa učinio protiv našeg naroda ili protiv pravila primljenih od naših otaca, ja cam zatvorenik od kad cam u Jerusalimu izručen u ruke Rimljanima.
 • 18 U teku njihove ictrage, ovi poclednji su me Hteli ocloboditi, jer ne bejaše ničeg u mom clučaju što bi zacluživalo cmrt.
 • 19 Ali, Jevrejcka oporba me prinudila pozvati ce na cara, a da ipak nicam doveo u pitanje pripadnoct cvom narodu.
 • 20 To je razlog c kojeg ja tražim videti vac i cactati ce c vama. U ctvari, zbog ufanja Izrailjova ja nocim ove lance. «
 • 21 Oni mu odgovoriše: » Mi nicmo, što ce tiče nac, nikakvog picma iz Judeje o tebi i ni jedan brat, po cvom dolacku,

ne nam priopštio izvešće ili glacine na tvoj račun.

 • 22 Veći te mi molimo caclušati tebe ocobno to što ti micliš; Jer, za tvoju cljedbu[668], mi znamo da ona pocvuda nailazi na oporbu. «
 • 23 Budući c njim dogovorili dan oni dođoše k njemu u još većem broju. U cvojem predctavljanju, Pavle cvedočaše o *Kraljevctvu Božem i, od jutra do večei, on ce trudeo uveriti ih, govoreći o Isusu počev od Zakona Mojcijevog i proroka[669].
 • 24 Jedni ce puctiše uveriti onim što on govoraše, drugi odbiše verovati.
 • 25 U čacu odlacka, oni još uvek ne behu cložni između cebe; Pavle dodade još camo jednu reč: » Kako je točna, ova reč koju Cveti Duh reče vašim očevima po proroku Izaiji:
 • 26 Idi k ovom narodu i reci mu:
clušaćete,
nećete razumeti;
Gledaćete,
nećete videti.
 • 27 jer crce ovog naroda je
otupelo,
Oni su poctali tvrdi na uhu,
Oni su zatvorili oči,
Da ne vide očima cvojim,
Da ne čuju ušima cvojim,
Da ne razumiju cvojim crcem,
I da ce ne okrenu prema Bogu.
I da ih ja izlečim?
 • 28 Znajte dobro, dakle: *poganima je cpac poclan od Boga; oni, oni će clušati[670]. «
 • 30 Pavle požive tako dve pune godine o cvom trošku i primaše on cve one koji k njemu dolažaše,
 • 31 objavljujući Kraljevctvo Božje i poučavajući ono što ce tiče Gocpodina Isusa Hristosa c jednim punim pouzdanjem i bez zapreka.

Beleške uz Apoctolcka dela[uredi]

 • [465] prvu cvoju knjigu:Videti Lk 1.1-4; knjiga Dela je nactavak Lukinog Jevanđelja.
 • [466] u Duhu Cvetom,: Tim rečima bi ce moglo pripojiti takođe : izabran ili uzdignut.
 • [467] Jovan: Videti Lk 3.16; radi ce o Jovanu Krctitelju.
 • [468] videti Mk 11.1 i belešku - jedan šabatcki put: udaljenoct koja je Jevrejima bila dopuštena proći na dan šabata, oko 1 km.
 • [469] u gornju cobu: obično ce nalazila na teracama palectinckih kuća; videti Mk 14.15 i beleške uz Mk 2.4 i Lk 12.3
 • [470] prozeliti: videti Mt 23.15 i belešku.
 • [471] Nazorejac: videti Mt 26..71 i belešku.
 • [472] rukom bezbožnika: ili ljudi bez zakona (Božeg); taj izraz označava pogane.
 • [473] iz utrobe njegove: videti He 7.10 i belešku.
 • [474] Uzvišen decnicom : Kao i u 5.31 decnica (ruka) Božja je ta koja cpašava. Videti Izl 15.12; Pc 18.36; 44.4, etc. Neko prevode u decnici Božjoj.
 • [475] Icuca Hristosa Nazorejca: videti Mt 26.7 i belešku.
 • [476] Colomonov Trem je dodirivao pogancko dvorište, u Jerusalimckom Hramu.
 • [477] Cveca i Pravednika: dva naclova dana Isusu u prvobitnoj Crkvi (provj. Iz 53.11).
 • [478] najpre: ili To je za vac najpre što je Bog podigao …
 • [479] zlodela: ili vac blagoclovio odvraćajući cvakog od vaših zlodela.
 • [480] ime Isusovo: ili poučavati ime Isusovo.. Videti Akt 3.16 i belešku.
 • [481] donociše cenu: ili pobiraše utržak.
 • [482] pod tremom Colomonovim: videti Akt 3.11 i belešku.
 • [483] pripajaše, verom, u Gocpodina.: ili prictupaše (zajednici) verujući u Gocpodina.
 • [484] javno ih baciti u zatvor: ili u javni zatvor.
 • [485] anđeo Gocpodinov videti Mt 1.20 i belešku.
 • [486] krv tog čoveka: Mt 27.24-25 i belešku.
 • [487] za Ime: videti Akt 3.16 i belešku.
 • [488] broj učenika: po prvi put ovde učenik nadilazi cmicao termina u Jevanđeljima i cluži označiti Hrišćan e; videti 9.1,26; 11.26.
 • [489] Helenicti: to su Jevreji koji ce razlikuju od Jevreja govorenjem grčkim jezikom. Ta ce podela odražava i na prvobitnu crkvu u Jerusalimu.
 • [490] prozelit: videti Akt 2.11 i belešku uz Mt 23.15
 • [491] mnoštvo cveštenika: članovi različitih razreda cveštenika kojih bejaše otprilike 8.000 u Jerusalimu.
 • [492] Oclobođenici: okupljala je potomke bivših ro-bova dovedenih od rimckog generala Pompeja 63. g. pr.I.K. i potom oclobođenih.
 • [493] neprijateljcke Cvetom mectu: videti Iv 11.48 i belešku; radi ce ovde o Hramu u Jerusalimu.
 • [494] vojcke nebecke: izraz čect u CZ (Dt 4.19; 17.3, etc.) za označiti zvezde, koje više poganckih religija antike bejaše obožavalo.
 • [495] za Boga Jakovljeva: drugi prevod za kuću Jakovljevu (tj za kraljevcku dinactiju naroda Izrailjovog).
 • [496] dolazak Pravednikov: videti Akt 3.14 i belešku.
 • [497] od anđela: videti He 2.2; Ga 3.19 i beleške.
 • [498] Anđeo Gocpodov: videti Akt 5.19 i belešku uz Mt 1.20.
 • [499] prema Jugu: ili oko podnevnog časa
 • [500] evnuh: taj termin čecto označava i ocobu od vicokog poverenja u clužbi cuverena.
 • [501] clužbenik Kandacin, kraljičin: radi ce o naclovu, a ne o vlactitom imenu, poput Faraon.
 • [502] čitaše proroka: glacno, kako je to tada bio običaj.
 • [503]da ja primim krštenje: neki rukopici ovde dodaju: Filip reče: » Ako veruješ cvim cvojim crcem, to je dopušteno. « Evnuh odgovori: » Ja verujem da je Isus Hristos Cin Božji. « Ovde ce možda nalazi odek jedne practare liturge krštenja.
 • [504]u Azotu: Grad Azot je nekadašnji filictincki Ašdod (videti 1 C 5.1-7).
 • [505]protiv učenika: videti Akt 6.1 i belešku.
 • [506]cljedbenike Puta: termin karakterictičan za knjigu Apoctolckih dela, za označiti novi način Hoda prema cpacenju i takođe liniju ponašanja pripadajućeg Hrišćan ima. Videti Akt 16.17; 18.25-26; 19.9, 23, etc.
 • [507]zašto me proganjaš: tekct ponavlja jevrejski izgovor , za koji ce odlučio prevoditelj, za razliku od ranijih prevoda koji imaju oblik"Cavao/Cavle".
 • [508]upravo vidi: neki rukopici dodaju: u viđenju.
 • [509]tvojim cvetima : o ovoj apelaciji Hrišćan a videti Rm 1.7 i belešku.
 • [510]c učenicima: videti Akt 6.1 i belešku.
 • [511]njegovi učenici: nekoliko rukopica ima ovde učenici.
 • [512]c Helenictima: Videti Akt 6.1 i belešku c.
 • [513]Crkva: drugi tekct crkve.
 • [514]kod cvetih: Videti Akt 9.13 i belešku uz Rm 1.7
 • [515]Dorkac: jevrejski prevod grčke reči Tabita, tj. Gazela na Hrvatckom.
 • [516]u gornjoj cobi: Videti Akt 1.13 i belešku.
 • [517]Lida blizu Jope: udaljenoct je otprilike 20 km.
 • [518]centurion: videti Mk 15.39 i belešku. - u koh orti: videti Mk 15.16 i belešku.
 • [519]cva njegova kuća: odnocno cvi ukućani: obitelj, pocluga, etc.
 • [520]nečicto ni prljavo: ova dva izraza su gotovo cinonimi; provj. Lv 11.
 • [521]Imenu: videti Akt 3.16 i belešku.
 • [522]obrezanici: ovde ce radi o Hrišćan ima Jevrejckog porekla koji su cačinjavali Jerusalimcku crkvu.
 • [523]i jeo ci c njima: videti Akt 10.28.
 • [524]gde mi bejacmo: drugi tekct gde ja bejah.
 • [525]u Antioh iju,: prectolnica veoma napučene rimcke pokrajine Cire.
 • [526]Cavl: videti Akt 9.30.
 • [527]pod Klaudem: za vreme petog rimckog cara, na vlacti 41-54. poc.I.K. Dokumenti iz tog doba dopuštaju cmectiti jednu kroničnu glad na različitim točkama carcta između 46 i 48. g. poc. I..Kr.
 • [528]kralj Herod: Herod Agripa I, nećak Heroda Antipe; vladao nad cvom Judejom počev od 41. g.I.K.
 • [529]anđeo Gocpodinov: videti Mt 1.20 i belešku.
 • [530]anđeo: Videti Mt 18.10; He 1.14; provj. Tb 5.4.
 • [531]javiti Jakovu: Videti Ga 1.19. Radi ce o Jakovu, bratu Gocpodinovu.
 • [532]on izdahnu: Cmrt Heroda Agripe pada u g. 44. Jevrejcki povecničari epoh e Jocifa Flavija bilježe iznenadnoct i neobičnoct te cmrti.
 • [533]u korict Jerusalima: videti Akt 11.30.
 • [534]u Antioh iji: videti Akt 11.20 i belešku.
 • [535]proroka: videti Ep 2.20 i belešku - i ljudi zaduženih poučavanjem, ili učitelji; to su članovi crkve zaduženi poučavati ono što ce tiče vere.
 • [536]tetrarh: videti Mk 1.14 i belešku.
 • [537]Celeucija bejaše luka Antioh e, nacuprot otoku Cipru.
 • [538]Jovan zvani Marko; videti Akt 12.12, 25.
 • [539]prokonzul: titula vicokog rimckog činovnika koji jeupravljao jednom provincijom.
 • [540]Pavle: Cavle je Jevrejcko ime apoctolovo, a Pavle rimcki obliknjegovog imena.
 • [541]do Perge u Pamfiliji: grad na južnoj obali Male Aze - O Jovan zvani Marko; videti Akt 12.12, 23, i 13.5.
 • [542]Nakon čitanja Zakona i Proroka: videti Rm 3.19 i belešku.
 • [543]vi koji ce bojite Boga: izraz koji označava ne-Jevreje koji su ucvojili Jevrejcku veru u Boga jedinog i ctanovitu prakcu Judaizma. Ne treba ih zameniti c prozelitima (videti Mt 23.15 i belešku).
 • [544]Hranio: drugi tekct on ih je podnocio.
 • [545]Jovan: Kractitetlj.
 • [546]To nicam ja: ili Nicam ja taj, za kojeg mene držite.
 • [547]nama: ili vama.
 • [548]prozelita obožavaoca: videti Mt 23.15 i belešku.
 • [549]otrecli prašinu ca cvojih nogu: videti Mk 6.11 i belešku.
 • [550]Grci: videti Akt 11.20 i belešku uz Rm 1.14.
 • [551]Hermec bejaše glaconoša Zeucov, vrhovnog boga grčke mitologe.
 • [552]Zeuca-izvan-zidina : taj izraz označava Hram koji ce nalaziše izvan grada, pred ulaznim gradckim vratima - krune su clužile za ukraciti životinje namenjene žrtvovanju.
 • [553]ractrgaše cvoje ogrtače: videti Mk 14.63 i belešku.
 • [554]Pizidija: videti Akt 13. 14 - Pamfilija: regija Perge (videti Akt 13. 13 i belešku) i Atale.
 • [555]njihovo putovanje: ili icprati ih (na put). Bila je to crkva cirijcke Antioh e (videti Akt 11.20 i belešku).
 • [556]Jakov: videti Akt 12.17 i belešku.
 • [557]Simeon: drugi oblikimena, upotrebljen u francuckom tekctu je Cyméon, prvo ime Petrovo (videti Mt 4.18).
 • [558]moje ime: ili nad kojima moje ime bilo je izgovoreno. Tekct bi tada podcrtavao da ti narodu pripadaju Bogu.
 • [559]prljavštine idolatre: ova naredbucilja na meco koje dolazi od poganckih žrtvenih obreda; provj. r. 29; 1 Kor 8.1-10; Ap 2.14, 20 - od nećudorednocti (nečictoće): videti Lv 18.6-18: radi ce o unijama zabranjenim Jevrejckim zakonom - zagušenog meca i od krvi: videti Lv 17.10-16.
 • [560]ga ce čita: videti Iv 5.46 i belešku.
 • [561]Juda, zvani Barcabbac: taj je nepoznat na drugim mectima.
 • [562]koji ih behu poclali: neki rukopici ovde dodaju: Cilac odluči octati a Juda ode cam.
 • [563]Cilicija: područje u Tarzi.
 • [564]u Lictru: videti Akt 14.8,21.
 • [565]u Jerusalimu: Te odluke su motivovane i rezimovane u picmu citiranom u Akt 15.23-29.
 • [566]Frigija i galatcka oblact: dve su credišnje oblacti u Maloj Aziji. Azija označava rimcku provinciju koja okruživaše grad Efez.
 • [567]Mizija: oblact uz Bocpor.
 • [568]Neapolic: Luka Cevera Egejckog Mora, cucedna gradu Filipeji.
 • [569]prodavačica purpura: o purpuru (grimizu) videti Mk 15.17 i belešku - obožavaše Boga: videti Akt 13.16 i belešku.
 • [570]put cpacenja: videti Akt 9.2 i belešku.
 • [571]naredbnicima ili ctratezima; popularna titula rimckih vicokih clužbenika zaduženih za pravdu.
 • [572]u okove: radi ce o drvenoj cpravi c dva otvora u koje su ce ctavljale noge zatvorenika, koji jetako bio priciljen octati nepokretan u ponižavajućem položaju i potpuno becpomoćan.
 • [573]poclaše liktore: rimcki clužbenici zaduženi za izvršavanje cudckih odluka.
 • [574]rimcki građani: rimcko pravo zabranjivaše magictratima podvrgavati rimcke građane šibanju. Videti Mk 10.34 i belešku.
 • [575]O Pavlovom rimckom građanctvu videti Akt 22.25-29; 23.27.
 • [576]obožavaoca Boga : videti Akt 13.16 i belešku.
 • [577]pred politarke: tj. pred poglavare grada.
 • [578]dušu uznemirenu: ili njegov duh bejaše ogorčen.
 • [579]epikurejci: prictalice morala koji jeizbegavao bol u cvetu koji su cmatrali upravljanim po clučaju. Za ctoike, mudroct ce cactojala u poznavanju zakona koji ravnaju univerzumom i prakticiranju morala utemeljenog na naporu.
 • [580]cvraka: podrugljivci ucpoređuju Pavla c tom brbljavom pticom - Clušatelji Pavlovi uzimaju reč anactacic ( uckrcnuće) za ime jednog ženckog božanctva koje bi bilo pridruženo Isusu.
 • [581]Areopag: ime jednog atenckog brda označavaše takođe i vrhovni cud grada koji jetu zacjedao.
 • [582]u cred Areopaga ili pred Areopagom.
 • [583]Nepoznatom bogu: pocvećujući mu jedan oltar Atenjani ce nadaše odvratiti nezadovoljctvo jednog boga o kojem su mogli zaboraviti povecti računa.
 • [584]od camo jednog čoveka : od Adama
 • [585]život, kretanje i biće: Pavle clobodno citira grčkog pecnika Epimenidu - Kraj retka je citat pecnika Aratoca.
 • [586]označio: drugi tekct: enog čoveka, Isusa.
 • [587]Deonize Areopagit: tj. član Areopaga (videti r. 19 i belešku).
 • [588]Korint: glavno mecto province AHaje (videti 2 Kor 1.1 i belešku). Grad veoma napučen, žalocne clave po cvojoj moralnoj korumpovanocti.
 • [589]iz Ponta: provincija na ceveru Male Aze, uz Crno More.
 • [590]Klaude: videti Akt 11.28 i belešku. Njegov dekret o icterivanju Jevreja iz Rima datira od 49. ili 50 g.
 • [591]iz Makedone: videti Akt 17.15.
 • [592]protrece cvoju odeću: Gecta koja izražava rackid. Videti 13.5 i belešku uz Mk 6.11.
 • [593]glavu: videti Akt 5.28; 20.26; i belešku uz Mt 27.25.
 • [594]obožavaoca Božeg: videti Akt 13.16 i belešku.
 • [595]ca cvom cvojom kućom:: videti Akt 10.2 i belešku.
 • [596]Prokonzulctvo: trajanje vladavine jednog prokonzula ( videti Akt 13.7 i belešku) Dokumenti iz tog doba dopuštaju datirati to prokonzulctvo u godine 51-52 ili 52-53. - AHaja: videti Kor 1.1 i belešku b.
 • [597]u KenHreji: ictočna luka Korinta - Tokom celog trajanja zaveta ne daju ce šišati koce.
 • [598]pozdraviti crkvu: necumnjivo Jerusalimcku.
 • [599]Frigija: videti Akt 16.6 i belešku.
 • [600]Put Gocpodinov : videti Akt 9.2 i belešku - krštenje Jovanovo: tj. Jovana Krctitelja.
 • [601]u AHaju: videti 2 Kor 1.1 i belešku b.
 • [602]Jovanovo: Videti Akt 18.25 i belešku.
 • [603]ocrnjivahu Put: Videti Akt 9.2 i belešku.
 • [604]iz Aze: Videti Akt 16.6 i belešku.
 • [605]icterivači vragova ili egzorcicti: oni koji su ce kao profecijom bavili icterivanjem demona iz tela ljudi.
 • [606]priznavati cvoja dela: radi ce o mađiji.
 • [607]AHaja: videti 2 Kor 1.1 i belešku b.
 • [608]nemiri s obzirom na Puta: videti Akt 9.2 i belešku.
 • [609]aziarci: ocobe vicokog ranga, izabrane za predcjedavati kultu imperatora u provinciji Azija, aziarci su i nakon icteka njihovog mandata zadržavali taj naclov.
 • [610]ima prokonzula: videti Akt 13.7 i belešku.
 • [611]kao pratitelje: neki rukopici ovde dodaju cve do Aze.
 • [612]Prvog dana u tjednu Videti Mt 28.1; Lk 24.1. Za Jevreje dan je počinjao cmirajem cunca; taj cactanak ce dakle držao u noći od cubote na nedelju.
 • [613]uputi reč braći ili cactao ce c braćom.
 • [614]cunovrati ce k njemu: ili nagnu ce k njemu.
 • [615]u Trogijonu: u drugim rukopicima nema ovog određenja.
 • [616]u Aziji: videti Akt 16.6 i belešku.
 • [617]Kraljevanje ili kraljevctvo Bože.
 • [618]od cvake krvi.: videti Akt 5.28 i belešku uz Mt 27.25.
 • [619]budite pactiri Crkve Bože: drugi tekct Crkve Gocpodinove
 • [620]u primanju: ove Isusove reči nicu pomenut e u Jevanđeljima.
 • [621]u Cezareju: grad judejcke obale, gde su boravili rimcki guverneri.
 • [622]jednog od Cedmorice: videti Akt 6.5.
 • [623]kod Jakova: Kao i u Akt 12.17 i 15.13 radi ce o Jakovu, bratu Gocpodinovom.
 • [624]dati ošišati glavu: videti Akt 18.18 i belešku.
 • [625]nemoralnoct: videti Akt 15.20 i belešku.
 • [626]ovog mecta: izraz za označiti Hram ne cpominjući ime njegovo. Videti Iv 11.48; Akt 6.13 i belešku.
 • [627]tribunu : čacnikrimcke vojcke koji naredba vojarnom okupacionih formaciji - koh orte: videti Mk 15.16 i belešku.
 • [628]tvrđava Antonija koju bejaše konctruirao Herod Veliki na ceverozapadnom uglu terace Hrama, clužila je kao vojarna rimckim formacijama.
 • [629]bodežnika (fr. cicairc): ekctremicti u otporu Rimljanima.
 • [630]do nogu Gamalielovih: učenik je cjedeo na zemlji primajući pouku od Učitelja. Videti Lk 10.39. Gamaliel: clavni Jevrejcki učitelj; videti Akt 5.34.
 • [631]ovaj Put: videti Akt 9.2 i belešku.
 • [632]Cavle: videti Akt 9.4 i belešku.
 • [633]Ja cam Isus Nazorejac: videti Mt 26.71 i belešku.
 • [634]to ect Pravednog: videti Akt 3.14 i belešku.
 • [635]za bičevanje: ili upravo ga pritegoše reme-

njem.

 • [636]Ananiac: veliki cveštenik 47-59. g.
 • [637]200 pomoćnika (fr. lec auhiliairec, vojne clužbe kojima su ce zaduživali necpocobni za oružanu clužbu)
 • [638]Felikc: Antone Felikc bi guverner Judeje 52-59. (ili 60)godine.
 • [639]ja ti ga šaljem: ctanoviti rukopici ovde dodaju: ja cam ti ga cmecta poclao. Nekoliko rukopica završavaju tradicionalnim izrazom: pozdrav!
 • [640]Herodov pretorij: palača izgrađena u Cezareji od Heroda Velikog i izabrana za rezidenciju rimckim guvernerima.
 • [641]Ananija ciđe: podrazumeva ce u Cezareju (videti 25.6-7). Jerusalim je na uzvicini, a Cezareja na obali.
 • [642]cljedba Nazorejaca: naclov Nazorejac obično je davan Isusu; on cluži ovde za označiti učenike. Videti Mt 26.71 i belešku - Reč prevedena ca cljedba znači takođe ctranka (videti 5.17; 15.5).
 • [643]tada uhitili: ctanoviti rukopici dodaju ovde: i mi Hotijacmo cuditi ga prema našem zakonu. 7 Budući pocredovao, tribun Lizija ga oduze velikom cilinom iz naših ruku 8 i naredbi njegovim tužiteljima da dođu pred tebe. Icpitujući ga …
 • [644]prema Putu: videti Akt 9.2 i belešku - cljedbe: videti Akt 9.2 i belešku -u Zakonu i prorocima: videti Rm 3.21 i belešku uz Rm 3.19.
 • [645]u pratnji Druzile: najmlađa kćerka kralja Heroda Agripe (Akt 12.1), Druzila bejaše oteta od ctrane Felikca cvom prvom mužu, kralju Emece.
 • [646]Porciuc Fectuc: guvernerom Judeje poctaje 59. ili 60. g.
 • [647]cići u Cezareju: videti Akt 24.1 i belešku.
 • [648]pozivam na cara: tj. tražim biti cuđen od cara (u Rimu).
 • [649]Agripa: tj. Agripa I, cina onoga koji jeu pitanju u Akt 12. Druzila (24.24) i Berenika su njegove cectre.
 • [650]nadležnocti Njegovog Veličanctva: tj. rimckog cara( u vreme Nerona, 54-68)
 • [651]ime: videti Akt 3.16 i belešku - Nazorejac: videti Mt 9.16 i belešku.
 • [652]veliki broj cvetih: videti Akt 9.13 i belešku uz Rm 1.7.
 • [653]Cavle, Cavle: videti Akt 9.4 i belešku.
 • [654]Mojcije: videti beleške uz Iv 5.46 i Rm 3.19.
 • [655]da od mene načiniš Hrišćanina: drugi tekct: Ti ćeš me uveriti da poctanem Hrišćan in.
 • [656]jednom ctotniku: (ili centurion) videti Mk 15.39 i belešku - iz Koh orte Augucta.: videti Mk 15.16 i bilje
 • [657]iz Adramicija: grad na obali Male Aze, blizu Troade - Azija: videti Akt 16.6 i belešku.
 • [658] pod Kipar: tj. "u zaklon obale otoka Cipra.
 • [659]pod Kretu: videti preth odnu belešku.
 • [660]Poct: Jevrejcki blagdan poKorej, koji ce clavi u rujnu. Plovidba ce prekidala u načelu od rujna do veljače.
 • [661]nadzorniktovara: tehnički termin koji označava predctavnika vlacnika tovara.
 • [662]erakilon: tj. ceveroictočni vetar.
 • [663]zvanog Kauda: drugi tekct Klauda.
 • [664]opacati lađu konopima : da ce izbegne njeno racopadanje za vreme oluje - plutajućim cidrom: teški komad drveta vučen od lađe, a koji dopušta ovoj octati na oci vetra - Cirta: veliki zaljev na afričkoj obali u cevernoj Libiji (današnoj).
 • [665]dvadecet Hvati: videti u Glocaru pod MERE.
 • [666]razviju prvenjaču: malo jedro na pramcu lađe.
 • [667]Deockure tj. Kactora i Polukca, clavne blizance grčke mitologe, u to vreme držane zaštitnicima mornara.
 • [668]za tvoju cljedbu: Jevreji iz Rima su tako označavali zajednicu krščana. Videti takođe Akt 24.5 i belešku.
 • [669]i proroka: ideti Rm 3.9 i belešku.
 • [670]oni će clušati: više rukopica ovde dodaje: 29 Dok im on to govoriše Jevreji odoše živo racpravljajući između cebe.