Pređi na sadržaj

Turski car i Niko patrijar

Izvor: Викизворник

0001 Vala Bogu, vala jedinome!
0002 Poranio care od Stambola,
0003 Te se šeće po divanu svome,
0004 A dozivlje mlada jazindžiju,
0005 Pak ovako care govorio:
0006 „Piši, sine, list knjige bijele,
0007 „Te je pošlji Niku patrijaru.”
0008 Ovako mu care govoraše:
0009 „O ču li me, Niko patrijare!
0010 „Poturči se, patrijare Niko,
0011 „I poturči tridest kaluđera
0012 „I trideset đaka samouka,
0013 „I poturči crkvu Rosaliju,
0014 „Gradiću ti dvore u Stambolu
0015 „Kod mojijeh, bolje od mojijeh;
0016 „Ako li se ne ćeš poturčiti,
0017 „Baciću te na dno u tavnicu,
0018 „Pogubiću tridest kaluđera,
0019 „Porobiću tridest đakončadi,
0020 „Sve ću ti ih mlade isturčiti,
0021 „B’jelu ću ti crkvu oboriti.”
0022 A kad Niku taka knjiga dođe,
0023 Knjigu gleda Niko patrijare,
0024 A proljeva suze od očiju;
0025 Pita njega đače samouče:
0026 „O moj babo, Niko patrijare!
0027 „Otkud knjiga, od koga li grada?
0028 „Što l’ se tako žalostivo piše,
0029 „Te je učiš, a suze proljevaš?”
0030 Veli njemu stari patrijare:
0031 „Prođi me se, đače samouče!
0032 „Što me pitaš, kad pomoć’ ne možeš?
0033 „Knjiga j’ ova od cara Turskoga,
0034 „Hoće care, da se poturčimo
0035 „I mi našu vjeru ostavimo;
0036 „Ako li se poturčit’ ne ćemo,
0037 „Hoće mene stara da pogubi
0038 „I mojijeh tridest kaluđera,
0039 „Da poturči trideset đakova,
0040 „A obali crkvu Rosaliju.”
0041 Kad to začu đače samouče,
0042 Ovako je starcu govorilo:
0043 „Čuješ mene, Niko patrijare!
0044 „Piši knjgu caru čestitome,
0045 „Neka kupi hodže i hadžije
0046 „I derviše Turske književnike,
0047 „Nek se moli svecu Muhamedu
0048 „I njegovu postu ramazanu
0049 „Od prvoka petka do drugoga:
0050 „Nek ustavi na istoku sunce,
0051 „I bijeli mjesec na zapadu
0052 „Neka igra za neđelju dana;
0053 „Nek presuši vode šedrvane,
0054 „I ustavi Šarac-vodu ladnu,
0055 „Koja teče kroz Stambola grada;
0056 „Nek se dignu četiri planine:
0057 „Kamendara nad Stambolom gradom,
0058 „Bukovica i Orahovica,
0059 „I Kestena visoka planina,
0060 „Neka pođu na Stambola grada;
0061 „Pa ćeš mu se onda poturčiti.”
0062 Kad je starac đače saslušao,
0063 Odmah caru knjigu napisao:
0064 „Čuješ mene, care od Stambola!
0065 „Ti pokupi hodže i hadžije
0066 „I derviše tvoje književnike,
0067 „Nek se mole svecu Muhamedu
0068 „I vašemu postu ramazanu
0069 „Od prvoga petka do drugoga:
0070 „Neka stane na istoku sunce,
0071 „Nek zaigra mjesec na zapadu,
0072 „Nek presuše vode šedrvani,
0073 „I nek stane Šarac voda ladna,
0074 „Neka pođu četiri planine:
0075 „Kamendara nad Stambolom gradom,
0076 „Bukovica i Orahovica,
0077 „I Kestena nad morem planina,
0078 „Nek se krenu na Stambola grada;
0079 „Pa ću ti se care poturčiti
0080 „Sa mojijeh trideset kaluđera,
0081 „I mojijeh trideset đakova.”
0082 A kad caru sitna knjiga dođe,
0083 On sakupi hodže i hadžije
0084 I derviše stare književnike,
0085 Te se moli svecu Muhamedu
0086 I Turskome postu ramazanu
0087 Od prvoga petka do drugoga;
0088 A kad bilo o petku drugome,
0089 Ne stade mu na istoku sunce,
0090 Veće pusti veliku vrućinu,
0091 Sva mu šćaše da pogori vojska;
0092 Protekoše vode šedrvani
0093 Po Stambolu mutni i krvavi,
0094 A udari Šarac voda ladna
0095 Po Stambola da potopi grada.
0096 Kad to viđe care od Stambola,
0097 Odmah piše Niku patrijaru:
0098 „Kaluđere, Niko patrijare!
0099 „Ti sakupi tvoje kaluđere
0100 „I popove vlaške učitelje,
0101 „Pak ti dođi ka Stambolu gradu,
0102 „Te se moli Bogu istinome
0103 „I Vašemu krstu po zakonu,
0104 „Te se moli za neđelju dana:
0105 „Ti ustavi na istoku sunce,
0106 „I ustavi mjesec na zapadu;
0107 „Nek presuše vode šedrvani,
0108 „Neka pođu četiri planine,
0109 „Sve četiri ka Stambolu gradu,
0110 „I nek stane Šarac voda ladna,
0111 „Pa ću ti se, starče, pokrstiti,
0112 „Od džamija crkve pograditi,
0113 „I sve ću ti blago pokloniti.”
0114 Posla knjigu Niku patrijaru,
0115 Kad je stari knjigu proučio,
0116 Sazva starac dvanaest vladika,
0117 A sakupi trideset kaluđera,
0118 I trideset đaka samouka,
0119 Otidoše ka Stambolu gradu,
0120 Pa stadoše Bogu na molitvu,
0121 Moliše se Bogu istinome
0122 Od dan’ do dan’ za neđelju dana;
0123 Kad je bilo u svetu neđelju,
0124 Onda stade Niko patrijare,
0125 Manu krstom na četiri strane,
0126 Ustavi se na istoku sunce,
0127 A i sjajan mjesec na zapadu;
0128 Presušiše vode šedrvani,
0129 Ustavi se Šarac voda ladna,
0130 A potrese zemlja po Stambolu,
0131 Bijele se zadrktaše kule,
0132 A stresoše četiri planine:
0133 Bukovica i Orahovica,
0134 Kamendara nad Stambolom gradom,
0135 I Kestena ukraj mora sinja,
0136 Sve se crnoj zemlji pokloniše
0137 I pođoše na Stambola grada.
0138 Kad to viđe care od Stambola,
0139 Prepade se od Božje strahote,
0140 Pa govori Ćuprilijć-veziru:
0141 „Slugo moja, Ćuprilijć-vezire!
0142 „Trči, slugo, starcu patrijaru,
0143 „Nek ustvi četiri planine,
0144 „Neka pusti vode šedrvane,
0145 „Nek proteku, kao što su tekle,
0146 „Nek proteče Šarac voda ladna,
0147 „Neka pođe sa istoka sunce
0148 „A i sjajan mjesec sa zapada;
0149 „Ja ću njemu hair učiniti:
0150 „Daću njemu sićana fermana
0151 „Neka sudi, kao ja što sudim,
0152 „Pored mene u Stambolu gradu;
0153 „Hoću njemu dvore načiniti
0154 „Kod mojijeh, bolje od mojijeh,
0155 „A daću mu na godinu blaga
0156 „A dvanaest punijeh tovara;
0157 „I nek poje crkva Rosalija
0158 „U državi cara Otmanskoga.”
0159 Štogođ care starcu poručio,
0160 Sve mu kaza Ćuprilijć vezire.
0161 Kad to čuo stari patrijare,
0162 Tad’ stadoše četiri planine,
0163 A krenu se sa istoka sunce
0164 A i sjajan mjesec sa zapada,
0165 Protekoše vode šedrvani,
0166 I proteče Šarac voda ladna.
0167 Što car rek’o, to i učinio.
0168 Kako onda, tako i danaske
0169 Tamo sjedi Srpski patrijare.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 50-54.