Izveštaj komandanta 1. brdske divizije od 14.5.1943.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Divizijsko komandno mesto, 16. V 1943. 06,00 časova

T e l e g r a m

KOMANDANTU NEMAČKIH TRUPA U HRVATSKOJ, BROD.

O događajima 14.V, divizija izveštava ukratko. Pojedinosti su već 14.V telefonom javljene Operat. odeljenju komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj. Po prijemu korpusne zappvesti da odmah otpočne pokret i da se izda divizijska zapovest 14. V u 04,00 časa upućen je italijanski oficir za vezu pri diviziji u Berane, komandi italijanske divizije "Venecija", sa zadatkom da izdejstvuje i dogovori sadejstvo Italijana pri zatvaranju doline Lima.

Rano ujutro, komandant divizije odvezao se lično u Berane, da bi tamo stupio u vezu sa italijanskim komandantom divizije, i savetovao se u pojedinostima o izvršenju otpočete operacije. Oko 11,00 časova stigao je tamo iz Podgorice italijanski komandant korpusa, ekselencija Ronkalja. Savetovanje se, posle kratkog razmatranja taktičkog angažovanja, svelo uglavnom na hapšenje odnosno puštanje na slobodu četnika. Italijanski komandant korpusa zahtevao je ultimativno i u naročito oštroj formi puštanje na slobodu Đurišića i obustavljanje akcije protivu četnika. Pošto je komandant divizije odbio taj zahtev, podnet u raznim oblicima, italijanski komandant korpusa prekinuo je naglo pregovore. U toku pregovora usudio se, ništa manje, da zapreti da će silom oružja sprovesti svoj zahtev.

Italijani se pozivaju na sledeću zapovest svoje pretpostavljene komande:

1) Pismo italijanskog guvernera u Crnoj Gori:

"Po nalogu guvernera Crne Gore, molim da se u moje ime pozdravi 1. nemačka brdska divizija, ali molim da se doda, da je to područje pod mojom upravom i da zbog toga svaku akciju vojno-političkog karaktera moram prethodno odobriti ja ili Vaša ekselencija, te Vas opunomoćujem da sami rešavate u hitnim slučajevima."

2) Italijanska vrhovna komanda predložila je nemačkoj Vrhovnoj komandi sledeće:

"Jedna akcija nemačkih trupa da se izvede u zajednici sa našim jedinicama protiv partizana. Jedna akcija protiv nacionalista, koji su moguće pristalice Draže Mihailovića, ne može se posmatrati drugačije no kao zadatak jednog kasnijeg trenutka i mora biti u svakom slučaju dogovorena između guvernera Crne Gore i nemačkog generala Lera. U slučaju da nemačke komande smatraju za potrebno da se protiv nacionalista odmah nastupi, moraju za ovo prethodno dobiti odobrenje od guvernera Crne Gore."

Pri divizijskom komandnom mestu u Andrijevici, događaji su se odigravali ovako: odmah po privođenju Đurišića, italijanski komandant mesta pojavio se kod načelnika 1a divizije, i zatražio izručenje Đurišića. On ima striktno naređenje da Đurišića po svaku cenu dobije u svoje ruke. Mesto je u to vreme bilo od Italijana sa svih strana zaprečeno i opkoljeno. Izručenje je bilo odbijeno sa pozivom na jasno naređenje pretpostavljene komande. Situacija u Andrijevici ličila je vanrednom stanju koje su objavili Italijani.

Divizija je u datom vremenu obavestila odgovarajuće italijanske komande o otpočinjanju akcije i zapovestima koje su izdane višim komandama. Teškoće su nastale zbog toga, što više italijanske komandne instance — štabovi — verovatno nisu orijentisane u potrebnoj meri i obimu.

Divizija izveštava da će pri evakuaciji zarobljenih četnika, naročito Đurišića, u pozadini verovatno ponovo doći do otpora Italijana, i moli za odgovarajuća uputstva. Zasada Đurišića čuva jedna cela četa.

Način pregovora i postupak prema meni od strane njegove ekselencije generala Ronkalje, bio je nedostojan za jednog nemačkog generala. Ja sam to primio u interesu stvari, da bi se izbegle ozbiljne neprilike. Ipak, molim, da se diplomatskim putem uloži žalba protiv toga.

Pismena naređenja slede.

eks. Luger

pot. fon Štetner br. 612/43. pov.