Izveštaj komandanta bosanskih četničkih odreda od 31. avgusta 1942.

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu Vojnoistorijskog instituta, Ča, k. 233, reg. br. 31/8 "(BH-X-535)"


KOMANDA

BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA

31-VIII-1942 g.

GLAVNOM ŠTABU BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA

Pišemo u grmu u jednoj šumici, kod s. Dobrnje, gde smo primili izveštaj Štaba sa papirom na kome su udareni štambilji, kako je traženo, kao i zapisnik zbora, koji je održala pozadina u Kulašima. — Raduje nas veličina zbora, a već znamo da su naša braća: čika Luka i Lalić umeli da kažu narodu šta je to srpstvo i zašto se borimo i kakav treba da je narod sada.

Neprijatelj se nalazi na liniji: Šurjan — Lusići — Pavići, a naše snage raspoređene su prema njemu tako, da su istima zatvoreni pravci kuda bi mogao da prodre dalje.

Neprijatelj je jačine dve Brigade i veoma je drzak. Svaku noć se vode borbe, koje obično počinju oko 24 časa. Sa stanovništvom postupaju najlepše tako da plaćaju sve, govoreći da oni nisu četnički banditi, da pljačkaju, mobilišu usput sve što je sposobno, ali kod naroda slab osećaj za njih, jer je narod svestan toga što oni donose sobom. Tako, zatekli smo Ne-mce u Kadinoj Vodi i oni mlate artilerijom njihove položaje i sela gde se nalaze.

Mi smo predvideli čisto četnički napad za čišćenje prostorije između Vrbasa i puta: Banja Luka — Sitnica u pravcu Mrkonjič Grada, a zatim, kao drugu fazu borbe, napad od puta B. Luka — Jajce do Sane, da bi time sprečili ofanzivne akcije Nemaca, kao nepotrebne pošto nije teško zamisliti kako bi se provelo stanovništvo i imovina kuda bi prošli Nemci a za njima Hrvati, pa eventualno i ustaše.

Hrvati, doznavši za ovo, t.j. general Brozović, taj pas, poslao je po dva nemačka oficira pismo nemačkom komandantu koji je u K. Vodi, da nam se ne da municija, pošto smo dobili ogromne količine i da mi traženjem municije stvaramo čamo sebi rezerve za "onaj naš dan" — kako to oni kažu.

Ipak, uspeli smo i Hrvati će morati da pošalju municiju za 2000 četnika i sva automatska oruđa-bacače. Razume se da ćemo od ovoga u prvom redu gledati da ostavimo nešto za onaj dan, koji nam je danas saopšten. Nemcima smo rekli, da nam za Hrvate nije potrebna municija, već samo motke, sa kojima smo im oteli i oružje kojim su danas naoružani svi četnički odredi.

Razume se, da nam sada Nemci, momentalno poklanjaju više pažnje nego Hrvatima, bar se to jasno da primetiti, — ali znamo dokle bi nas dovela i njihova pažnja, ako bi, nedaj Bože, sa njima morali da produžimo poznanstvo i dodir.

Razgovarali smo sa Momčilom Regodićem i Nikolom Nikodijevićem koji su nam pružili podatke o raspoloženju u narodu u ovom momentu.

Za komandanta operacija u prvoj fazi borbe, predviđen je poručnik brat Marčetić, za komandanta leve kolone poručnik Drenović, koji je ovde bez vojske, a za komandanta desne kolone brat Azarić.

Komandant sa kap. bratom Pejićem ostaje ovde sve dok operacije ne uđu u odlučnu fazu, pa kad sve sigurno krene na bolje, onda ćemo nazad radi svršavanja drugih poslova i priprema za opšte čišćenje od komunista u Grmeču.

Za sada nas najviše interesu je pomoć Trebave i Ozarena koju očekujemo željno. Veliki greh nose krivci za ono vraćanje ljudi koji su prvi put bili pošli u pomoć.

U predstojećim operacijama, ako bude čišćen teren pored Vrbasa, Tešanović će imati da prelazi Vrbas i da se priključuje levoj koloni.11

Brat Marčetić moli da mu se pošalju lekovi koje mu je poslao komandir iz Maslovara i brijač, koji se nalazi u ormaru, a kapetan brat Pejić da mu Đokić sačuva stvari i da ozdravi.

Izveštaje slati pomoću relejnih stanica:

Šnjegotina, preko Mitra Spasojevića

Skatavica, preko logora Joševaokih četa

s. Popovac, preko odbora

Karanovac, preko komandira straže, i

Štab manjačkog puka.

S verom u boga za kralja i otadžbinu.

31-VIII-1942

KOMANDANT,

R. Radić M. P.

(Okrugli pečat: "Glavni štab bosanskih četničkih odreda")