Zakon o javnim skijalištima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O JAVNIM SKIJALIŠTIMA

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način pružanja usluga na javnom skijalištu (u daljem tekstu: skijalište), upravljanje skijalištem, skijaški tereni, održavanje skijališta i sistema kosog transporta, mehanizacija i signalizacija na skijalištu, spasilačka služba, služba medicinske pomoći, redarska služba, održavanje sportskih manifestacija na skijalištu, organizovanje škole skijanja, nadzor, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje skijalištem.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) skijanje je zimska aktivnost rekreativnog ili takmičarskog karaktera koja se sastoji iz alpskog skijanja, nordijskog skijanja, telemarka, akrobatskog skijanja ili snouborda,
b) specijalizovane zimske aktivnosti su sankanje, ski-bob, skokovi, moto-sankanje, vožnja sa ostalim pomoćnim spravama, skijanje u dubokom snijegu, paraglajding, letenje delta-planom, biatlon, skeleton i druge slične zimske aktivnosti,
v) skijaš je fizičko lice koje se u cilju rekreacije bavi skijanjem na skijalištu ili se nalazi na ski-stazi radi skijanja,
g) uobičajena opasnost i rizik skijanja je opasnost odnosno rizik koji prosječan skijaš, pri potrebnoj pažnji, mora ili može predvidjeti da će postojati na vrsti staze koju koristi, pod uslovom da je poštovao pravila utvrđena ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
d) alpski rizik je situacija koja sa sobom nosi veliki rizik za lica na skijalištu (opasnost lavine, odrona kamenja, pada u provaliju, zatrpavanja snijegom koji visi iznad litice, ekstremna zaleđenost staze ili ključnog dijela staze i sl.),
đ) neuobičajena i neočekivana opasnost skijanja je opasnost, odnosno rizik koju prosječan skijaš, pri potrebnoj pažnji, nije mogao predvidjeti da će postojati na vrsti staze koju koristi, pri datim vremenskim uslovima, pod uslovom da je poštovao pravila ponašanja na skijalištu utvrđena ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
e) smanjena vidljivost postoji ako zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika skijaš ne može jasno da uoči druga lica koja se nalaze na skijalištu na udaljenosti od najmanje 15 metara,
ž) skijaška nesreća je nezgoda na stazi u kojoj je učestvovao najmanje jedan skijaš u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo ili je izazvana materijalna šteta,
z) kosi transport predstavlja sredstvo visinskog prevoza sa posebnim saobraćajno-tehničkim osobinama (žičara, uspinjača) namijenjeno za prevoz skijaša na stazu ili sa staze,
i) nadležni sportski savez Republike Srpske je republičko udruženje ili savez organizacija za obavljanje zimskih sportskih aktivnosti i djelatnosti, koji je registrovan u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sporta i preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta,
j) „FIS“ – Međunarodna skijaška asocijacija,
k) „CEN“ – tehnički propisi Evropske unije za sredstva kosog transporta usvojeni od strane Evropskog komiteta za standardizaciju i
l) „ISIA“ – Međunarodna asocijacija instruktora skijanja.

II SKIJALIŠTE[uredi]

Član 3.

(1) Skijalište predstavlja turistički infrastrukturni sistem na prostoru prirodnog dobra ili dobra u opštoj upotrebi, od posebnog značaja za razvoj turizma i sporta u Republici Srpskoj, odnosno posebno uređenu javnu površinu, namijenjenu za organizovanje skijanja i drugih specijalizovanih zimskih aktivnosti sa pratećim objektima, uređajima i opremom čije je korišćenje, tj. izgradnja od opšteg interesa.

(2) Obavljanje djelatnosti na skijalištima je u opštem interesu, a skijališta su u skladu sa ovim zakonom pod jednakim uslovima dostupna svim korisnicima.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na skijalište, shodno se primenjuju i na druge posebno uređene površine i prostore, namijenjene za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 4.

(1) Skijalište se planira i uređuje kao prostorna i tehničko-tehnološka cjelina.

(2) Planiranje i uređenje skijališta vrši se na osnovu Prostornog plana Republike Srpske, regulacionog plana područja i generalnog plana skijališta.

(3) Izvedbenim planovima i projektima svih objekata na skijalištu, predviđenih generalnim planom skijališta, preciziraju se uslovi izgradnje, uređenja i opremanja skijališta.

(4) Planiranjem skijališta iz stava 1. ovog člana mora se smanjiti mogućnost od alpskog rizika, opasnosti usljed vremenskih prilika i opasnosti usljed istovremenog odvijanja saobraćajnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti na skijalištu, u skladu sa planom zaštite zaštićenog područja, biodiverziteta i principima održivog razvoja turizma.

Član 5.

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa Prostornim planom Republike Srpske, Strategijom razvoja turizma i Strategijom razvoja sporta Republike Srpske, može odlukom proglasiti skijalištem dio planinske oblasti u visokoj zoni planine, ukoliko ispunjava uslove u pogledu trajanja snježnog pokrivača i ostalih prostornih karakteristika (nagib, visinska razlika, ekspozicija padina), u skladu sa ovim zakonom.

Član 6.

(1) Vlada, na prijedlog Ministarstva, može odlukom pojedina skijališta, odnosno prostore pogodne za uređenje skijališta proglasiti od posebnog značaja za razvoj turizma.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće podatke:

a) procjenu opravdanosti za proglašenje skijališta, odnosno prostora pogodnog za uređenje skijališta od značaja za razvoj turizma i sporta,
b) naziv i opis skijališta, odnosno prostora pogodnih za uređenje skijališta,
v) površine skijališta,
g) popis katastarskih parcela,
d) podatke o vlasništvu,
đ) detaljan opis granica skijališta sa kartografskim prikazom odgovarajuće razmjere za područja veće površine,
e) obaveze u pogledu očuvanja biodiverziteta i razvoja skijališta i
ž) podatke o nazivu privrednog subjekta kojem se skijalište povjerava na upravljanje.

(3) Odlukom iz stava 1. ovog člana može se utvrditi i opšti interes za eksproprijaciju, ako je to potrebno za sprovođenje mjera zaštite skijaškog područja za izgradnju i razvoj skijališta.

Član 7.

(1) Vlada može skijalište, odnosno prostor pogodan za izgradnju sistema kosog transporta odlukom dati na korišćenje i upravljanje putem dodjele koncesije za izgradnju i upravljanje skijalištem, odnosno sistemom kosog transporta.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o skijalištu koje se daje na koncesiju, iznos koncesione naknade, rok trajanja koncesije, uslove i način korišćenja skijališta, prava i obaveze koncesionara i ostale podatke u skladu sa zakonom koji reguliše oblast koncesija.

Član 8.

(1) Skijalište se sastoji od:

a) skijaških terena,
b) smještajnih ugostiteljskih, sportskih i servisnih objekata,
v) sistema kosog transporta i
g) servisnih i pristupnih puteva i parkinga na ulazima u skijalište.

(2) Skijalište i pristupni putevi do skijališta ne mogu se graditi na prostorima koji su prilikom uobičajenih snježnih padavina izloženi lavinama.

Član 9.

(1) Skijalište i staze za skijanje u okviru skijališta uređuju se na način da su skijaši zaštićeni od neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja i alpskih rizika i u zavisnosti od toga za koju su rekreativnu ili takmičarsku zimsku aktivnost namijenjene.

(2) Skijalište se uređuje i u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

III SKIJAŠKI CENTAR[uredi]

Član 10.

(1) Skijalištem, kao i posebno uređenim površinama namijenjenim za skijanje i druge specijalizovane zimske aktivnosti, upravlja skijaški centar u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: Centar).

(2) Poslove Centra obavlja privredni subjekat registrovan kao privredno društvo, u skladu sa posebnim propisima.

(3) Radi obavljanja sportskih aktivnosti u skladu sa ovim zakonom, Centar je obavezan registrovati se kod ministarstva nadležnog za poslove sporta i poslovati u skladu sa zakonom koji reguliše oblast sporta.

Član 11.

(1) Za obavljanje poslova iz člana 10. ovog zakona, Centar mora da u skladu sa ovim zakonom:

a) obezbijedi skijalište,
b) uredi i opremi skijalište,
v) organizuje rad službi na skijalištu,
g) ispuni sve bezbjednosne zahtjeve na skijalištu,
d) obezbijedi sistem kosog transporta na skijalištu,
đ) obezbijedi sistem veza na skijalištu i vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i organom unutrašnjih poslova,
e) obezbijedi dnevno i dugoročno praćenje vremenske situacije u području gdje se nalazi skijalište,
ž) zaključi ugovor o osiguranju kod osiguravajuće kuće skijaša i drugih neposrednih korisnika skijališta od posljedica nezgoda na skijalištu i
z) obezbijedi odgovorajuću opremu za obavljanje djelatnosti Centra, kao i sportsku i drugu opremu potrebnu za korišćenje skijališta u sportske svrhe u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona iz oblasti sporta.

(2) Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Komisija imenovana od strane ministra trgovine i turizma (u daljem tekstu: ministar), sastavljena od predstavnika ministarstava nadležnih za poslove turizma, sporta, saobraćaja, prostornog uređenja, zdravlja i unutrašnjih poslova.

(3) Ministar, na prijedlog Komisije iz stava 2. ovog člana, donosi rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti Centra.

(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 12.

(1) Centar na skijalištu pruža usluge organizovanja rekreativnog skijanja, takmičarskog (sportskog) skijanja i drugih specijalizovanih zimskih aktivnosti, podučavanje skijanju, iznajmljivanje i servisiranje opreme za skijanje, kao i ugostiteljske i ostale turističke usluge korisnicima skijališta.

(2) Centar je dužan sve informacije u vezi sa upotrebom skijališta korisnicima skijališta dostavljati putem razglasnog uređaja odgovarajuće jačine.

(3) Centar je obavezan da obavijesti javnost preko sredstava javnog informisanja o početku korišćenja i završetku korišćenja skijališta za skijanje u tekućoj skijaškoj sezoni, kao i o svakom prekidu rada skijališta dužem od tri dana tokom skijaške sezone.

(4) Skijalište može da se koristi za stručno osposobljavanje i usavršavanje u zimskim sportovima samo od strane subjekata koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i zakonom koji reguliše oblast sporta.

IV SKIJAŠKI TERENI[uredi]

Član 13.

(1) Skijanje i pružanje specijalizovanih zimskih aktivnosti na skijalištu obavlja se na skijaškim terenima.

(2) Skijaški tereni sastoje se jedne ili više ski-staza, ski-poligona, ski-puteva ili ski-ruta.

(3) U smislu ovog zakona, skijanje je zimska aktivnost rekreativnog ili takmičarskog (sportskog) karaktera koja se sastoji od:

a) alpskog skijanja koje predstavlja zimsku aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na alpskim skijama,
b) nordijskog skijanja koje predstavlja zimsku aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na nordijskim skijama,
v) snouborda koje predstavlja zimsku aktivnost rekreativnog ili takmičarskog karaktera na snoubord dasci,
g) akrobatskog skijanja koje predstavlja zimsku aktivnost na snijegu rekreativnog ili takmičarskog karaktera na akrobatskim skijama i
d) telemarka koji predstavlja zimsku aktivnost rekreativnog ili takmičarskog karaktera na telemark skijama.

Član 14.

(1) Ski-staza je posebno uređena i obilježena površina skijališta, namijenjena za skijanje i podučavanje skijanju, koju opslužuje najmanje jedno sredstvo kosog transporta.

(2) Ski-staze na skijalištu moraju biti propisno tehnički uređene i pripremljene tako da na njima nema prepreka, kamenih kompleksa ili drugih opasnih mjesta, sa odgovarajućim nagibom i visinskom razlikom.

(3) Opasna mjesta na ski-stazi, kao što su krivine, ukrštanja staza, objekti, mjesta gdje se izvode radovi, moraju biti posebno obilježena i osigurana ogradama za usmjerenja, zaštitnim ogradama ili mrežama, oblogama protiv udaraca i sličnim sredstvima zaštite, odgovarajuće visine.

(4) Ski-staze moraju biti odvojene od ostalih vrsta skijaških terena i posebno označene odgovarajućom signalizacijom.

Član 15.

(1) Ski-staza može da se koristi za skijanje samo ako na njoj postoji dovoljna količina snijega za bezbjedno skijanje.

(2) Ski-staze pripremljene od vještačkog snijega uređuju se uz preduzimanje dodatnih mjera osiguranja bezbjednosti skijaša, koje odgovaraju osobinama staza sa vještačkim snijegom.

(3) Centar je obavezan da utvrdi naziv za svaku ski-stazu.

(4) Alpsko i nordijsko skijanje, snoubord, kao i podučavanje skijanju obavlja se samo na ski-stazama.

(5) Na ski-stazi i zaštitnoj zoni ski-staze nije dozvoljeno postavljanje reklama i natpisa koji nisu u vezi sa korišćenjem staze.

(6) Zaštitna zona ski-staze je prostor širine 1–5 metara koji se prostire uz ski-stazu.

Član 16.

(1) Ski-staza koja je pored rekreativnog, namijenjena i takmičarskom (sportskom) skijanju ili samo takmičarskom skijanju (u daljem tekstu: takmičarska staza) mora da ispunjava posebne uslove:

a) u pogledu visinske razlike,
b) u pogledu dužine i širine staze,
v) u pogledu visine snježnog pokrivača,
g) odgovarajuće zaštitne i bezbjednosne uslove za takmičarske staze i
d) prepariranje i obilježavanje takmičarske staze.

(2) Uslovi iz stava 1. ovog člana utvrđeni su odgovarajućim međunarodnim (FIS i IBN) i nacionalnim sportskim pravilima.

(3) Takmičarska staza za vrijeme korišćenja u svrhe rekreativnog skijanja mora da ispunjava opšte uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu obilježavanja, signalizacije i bezbjednosnih zahtjeva za ski-staze.

(4) Skijalište koje je u skladu sa članom 6. ovog zakona proglašeno kao skijalište od posebnog interesa za razvoj turizma i sporta mora da ima najmanje jednu ski-stazu uređenu i homologizovanu, u skladu sa sportskim FIS pravilima, za nacionalna i međunarodna skijaška takmičenja.

Član 17.

(1) Ski-staze se klasifikuju i obilježavaju prema stepenu težine, u zavisnosti od konfiguracije područja na kojima se nalazi staza.

(2) Ski-staze se obilježavaju numerisanim oznakama (štapovima) određenih boja:

a) laka staza – zelena boja,
b) srednje teška staza – plava boja,
v) teška staza – crvena boja i
g) ekstremno teška staza – crna boja.

(3) Ski-rute i staze za moto-sanke se obilježavaju žutom bojom nezavisno od stepena težine.

(4) Oznake moraju biti tako postavljene da su više od nivoa snježnog pokrivača.

(5) Lako pristupačne i blago nagnute površine koje služe isključivo podučavanju osnovnih oblika skijanja ne moraju se posebno obilježavati, ukoliko nemaju rizičnih mjesta, odnosno ukoliko su jasno vidljive njihove granice.

Član 18.

(1) Ski-poligon je uređena površina skijališta namijenjena specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima, koja je jasno i vidljivo odvojena od ski-staza i posebno obilježena.

(2) Specijalizovane zimske sportske aktivnosti obavljaju se na ski-poligonima.

Član 19.

(1) Ski-ruta je obilježena površina za vožnju skijama koju Centar ne obezbjeđuje od alpskog rizika i neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja.

(2) Ski-put je put napravljen ili otvoren za vožnju skijama koji predstavlja dio ski-staze, međusobno povezuje ski-staze ili povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu ili služi za izvlačenje (evakuaciju) povrijeđenih skijaša.

Član 20.

(1) Skijalište, odnosno skijaške staze na kojima se skijaške aktivnosti odvijaju noću moraju imati odgovarajuće osvjetljenje.

(2) Centar je obavezan da obezbijedi neprekidno osvjetljenje i za slučaj iznenadnog nestanka električne energije.

Član 21.

(1) Na divljim ski-stazama, neobezbijeđenim stazama i van skijaških staza skijaši se skijaju na sopstveni rizik.

(2) Na neobezbijeđenim stazama Centar skijašima pruža uobičajene informacije o vremenu, snježnim padavinama i opasnostima od zavejavanja, putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

(3) U cilju sprečavanja korišćenja divljih ski-staza, Centar je obavezan da u okviru skijališta postavi odgovarajuća upozorenja i znakove obavještenja.

(4) Zabranjeno je obavljanje skijaških aktivnosti, kao i aktivnosti ekstremnog skijanja i ostalih avanturističkih aktivnosti u neposrednoj blizini skijališta.

Član 22.

Prilikom planiranja i uređenja skijaških terena i ostalih prostora za skijanje Centar mora obezbijediti:

a) odgovarajuće zaštitne mjere od lavina,
b) postavljanje sigurnosnih zapreka ispred objekata, zgrada, javnih puteva, provalija, stubova, stijena, vodenih površina, usjeka, na granici ski-staze i na drugim opasnim mjestima i
v) postavljanje znakova opasnosti i obavještenja.

V ODRŽAVANjE SKIJALIŠTA I SISTEM KOSOG TRANSPORTA[uredi]

Član 23.

(1) Centar je obavezan da za vrijeme trajanja ski-sezone, odnosno za vrijeme svakodnevne upotrebe skijališta, kontroliše opšte stanje skijališta i da ga održava u stanju koje omogućava namjensko i bezbjedno korišćenje skijališta u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) U vansezoni, kada skijalište nije u svakodnevnoj upotrebi, Centar je dužan da redovno održava skijalište i opremu na skijalištu.

(3) Održavanje skijališta obuhvata ljetnje i zimsko održavanje.

(4) Održavanje ski-ruta, takmičarskih staza i ostalih skijaških staza vrši se u zavisnosti od prirode staze, vremenskih uslova i zimske aktivnosti koja se na njoj odvija.

(5) Centar je obavezan da održava sisteme kosog transporta (žičare, uspinjače i ski-liftove) i zaštitno područje oko žičare u stanju koje omogućava bezbjedno korišćenje žičare, u skladu sa zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona i propisa koji regulišu oblast bezbjednosti saobraćaja.

(6) Ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove sporta i saobraćaja, pravilnikom propisuje uslove za uređenje, obilježavanje i održavanje skijališta i skijaških staza.

Član 24.

(1) Sistem kosog transporta predstavlja poseban saobraćajni sistem na skijalištu, sastavljen od različitih sredstava transporta kao što su žičare, ski-liftovi i ostala tehnička sredstva visinskog prevoza posebno dizajnirana za visinski prevoz skijaša na skijalištu.

(2) Žičara je sredstvo visinskog prevoza sa posebnim saobraćajno-tehničkim osobinama namijenjeno za prevoz skijaša na skijaške staze ili sa skijaške staze, sastavljena od infrastrukturnih i djelimičnih sistema (vođenje linije, stanice i građevinski objekti na trasi, sigurnosni sklopovi).

(3) Žičare mogu biti:

a) uspinjače,
b) viseće žičare koje se njišu,
v) kružne žičare koje mogu biti:
1) kružne žičare u kojima su vozila odvojeno povezana žicom,
2) kružne žičare u kojima su vozila neodvojeno povezana žicom,
g) žičare koje zimi rade kao vučnice,
d) ski-lift – vučnice koje mogu biti:
1) stalne vučnice koje su fiksno postavljene na lokaciji,
2) povremene vučnice – montažne vučnice sa nisko vođenom žicom.

(4) Centar je obavezan obezbijediti sisteme kosog transporta skijaša na polaznim i izlaznim stanicama skijališta.

(5) Polazna stanica žičare je mjesto sa koga korisnici žičare započinju vožnju.

(6) Izlazna stanica žičare je prostor koji obuhvata plato za iskrcavanje sa okretnom stanicom ili povratnom užetnjačom.

Član 25.

(1) Pri izgradnji sredstava kosog transporta obavezna je upotreba tehničkih propisa, normativa i standarda pri izvođenju radova, kao i upotreba materijala za gradnju i rekonstrukciju sredstava kosog transporta u skladu sa CEN standardima.

(2) Centar mora imenovati poslovođu sistemima kosog transporta i njegovog zamjenika koji moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog smjera i biti stručno osposobljeni za rad, te ispunjavati posebne zdravstvene i psihofizičke uslove.

(3) Broj poslovođa i njihovih zamjenika određuje se u zavisnosti od tehničkih osobina sredstava kosog transporta u skladu sa posebnim tehničkim standardom.

(4) Centar je obavezan obezbijediti alternativno napajanje električnom energijom sistema kosog transporta u slučaju iznenadnog nestanka struje.

(5) Zabranjena je izgradnja ili postavljanje objekata bilo koje vrste, koji nisu u funkciji rada sistema kosog transporta, na udaljenosti do 12 metara sa obje strane spoljnjeg užeta, kod šinskih žičara do 12 metara sa obje strane spoljnih šina, kao i do 12 metara od svakog staničnog objekta.

(6) Odredbe člana 24. ovog zakona koja se odnose na žičare i ski-liftove primjenjuju se i na ski-liftove sa vučnim užetom ispod glave skijaša, kao i na ski-liftove za vuču po travi.

Član 26.

(1) Centar je obavezan da sredstva kosog transporta na skijalištu održava i koristi u tehnički ispravnom stanju sa dovoljnim brojem zaposlenih stručnih lica.

(2) Za vrijeme svakodnevne upotrebe sredstava kosog transporta Centar je obavezan obezbijediti:

a) stalnu kontrolu rada i kontrolu tehničke ispravnosti sistema kosog transporta što podrazumjeva da se:
1) prilikom tehničkog pregleda sačini sigurnosna analiza koju mora izraditi proizvođač sredstava kosog transporta u saradnji sa Centrom, a koja se odnosi na stanje žičarske tehnike, elektrotehniku, zaštitu od požara, sigurnost rada sredstava, geološku otpornost i preopterećenje rada sredstava kosog transporta,
2) prilikom tehničkog pregleda zapisnički utvrdi da li je sredstvo kosog transporta opremljeno i održavano u skladu sa propisima i tehničkim pravilima koji se odnose na konstrukciju opreme i održavanje u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje izgradnja objekata,
b) stalno održavanje i pravilno vršenje eksploatacije sredstava kosog transporta,
v) neposredno pružanje pomoći korisnicima, posebno djeci u slučaju očigledne opasnosti ili na zahtjev korisnika,
g) dovoljan broj preglednih informacija i uputstava o ponašanju korisnika na sredstvima kosog transporta i
d) stalnu koordinaciju između stanja na skijaškim stazama i upotrebe sredstava kosog transporta.

(3) Centar je odgovoran za sigurnost rada sistema kosog transporta.

(4) Na području odgovornosti za pričinjenu štetu iz stava 3. ovog člana primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu.

(5) Ministar saobraćaja i veza, u saradnji sa ministrom i ministrom nadležnim za poslove građevinarstva, pravilnikom propisuje uslove u pogledu izgradnje sistema kosog transporta, kao i standarde kvaliteta upravljanja i održavanja sistema kosog transporta na skijalištu, odnosno izgradnju, održavanje i opremu sredstava kosog transporta, uslovi i način obavljanja saobraćaja, kao i stručne uslove radnika koji rade na sistemu kosog transporta.

Član 27.

(1) Prevoz sredstvima kosog transporta predstavlja oblik javnog prevoza i obavlja se prema utvrđenom redu vožnje, koji mora biti vidno istaknut na polaznoj i završnoj stanici.

(2) Centar može da prekine rad žičare ili ski-lifta tek kada odgovorno lice ili redar potvrdi da nijedno lice više ne koristi žičaru ili ski-lift.

VI MEHANIZACIJA NA SKIJALIŠTU[uredi]

Član 28.

(1) Za uređenje i održavanje tehničke ispravnosti skijaških staza i ostalih prostora skijališta, Centar obezbjeđuje posebnu mehanizaciju za uređenje skijališta (utabači staza i čistači snijega).

(2) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijališta koje radi na pripremanju skijaških staza ili se kreće na skijalištu mora da bude označeno uočljivom bojom i opremljeno odgovarajućim rotacionim svjetlima.

(3) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijaških staza koje se nalazi zaustavljeno na stazi mora biti označeno odgovarajućim svjetlima.

Član 29.

(1) Mehanizacija za uređenje skijališta koristi se u vrijeme kada sredstava kosog transporta nisu u upotrebi.

(2) Ukoliko je upotreba mehanizacije za uređenje skijališta nužna za vrijeme rada sredstava kosog transporta, Centar je dužan da preduzme mjere za obezbjeđenje sigurnosti skijaša.

Član 30.

(1) Na ski-stazi, osim službenih motornih vozila, ne može biti prisutno ni jedno drugo motorno vozilo, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Motorne sanke, osim službenih motornih sanki, mogu da se koriste samo na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno pripremljene i obilježene za korišćenje motornih sanki.

(3) Zabranjeno je motorne sanke voziti brzinom većom od 40 km na čas, odnosno brzinom većom od brzine dozvoljene postavljenim znakom za cijelu stazu ili njen dio.

(4) U pogledu regulisanja pitanja korišćenja motornih sanki na skijalištu, obaveze postupanja u slučaju nesreće, mjera bezbjednosti u pogledu vozača motornih sanki primjenjuju se propisi koji regulišu oblast saobraćaja na putevima.

Član 31.

(1) U okviru skijališta ili njegovoj neposrednoj blizini obavezno je uređenje odgovarajućeg mjesta za slijetanje helikoptera u cilju obezbjeđenja pružanja hitne medicinske pomoći, veličine 25x25 metara.

(2) Prostor za polijetanje i slijetanje helikoptera mora biti jasno razdvojen od ski-staze, odgovarajuće obilježen, opremljen signalnim uređajima i obezbijeđen od lavina.

(3) Na udaljenosti od 50 metara od mjesta za slijetanje helikoptera zabranjeno je postavljanje zidanih prepreka, pokretnih i nepokretnih objekata.

VII SIGNALIZACIJA NA SKIJALIŠTU[uredi]

Član 32.

(1) Centar je obavezan postaviti odgovarajuću signalizaciju na skijalištu koja mora biti fizički učvršćena za podlogu i koja odgovara stvarnim okolnostima na skijaškim stazama.

(2) Signalizacija podrazumijeva postavljanje odgovarajućih znakova zabrana, obaveza, upozorenja i obavještenja, dopunskih tabli i svjetlosnih signala.

(3) Signalizacija se na skijalištu postavlja na vidljivim mjestima kako bi je skijaši mogli blagovremeno uočiti i postupiti u skladu sa njenim značenjem.

(4) Postavljena signalizacija na skijalištu ne smije ometati redovno korišćenje skijaških staza.

(5) Centar je obavezan da signalizaciju ukloni, dopuni ili zamijeni ukoliko njeno značenje ne odgovara izmijenjenim uslovima na skijalištu ili bezbjednosnim zahtjevima.

Član 33.

(1) Zabranjeno je na skijalištu postavljati table, stubove ili druge slične predmete kojima se zaklanja ili umanjuje vidljivost postavljene signalizacije ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja stvaraju zabunu ili liče na neki znak na skijalištu, zasljepljuju skijaše ili odvraćaju njihovu pažnju u mjeri koja može biti opasna za bezbjednost skijanja.

(2) Centar neposredno prije početka i u toku korišćenja skijaških staza mora kontrolisati ispravnost, pravilnost i vidljivost postavljene signalizacije, znakova i obilježavanja.

(3) U vrijeme trajanja zimske sezone, kada je skijalište u svakodnevnoj upotrebi, moraju se kontinuirano održavati znakovi, markacije, ograde, snjegobrani, stalno uređivati staze i drugi dijelovi skijališta, polazne i izlazne stanice žičara i ski-liftova, trase ski-liftova i provoditi druge mjere utvrđene ovim zakonom.

(4) U vansezoni, kada skijalište nije u upotrebi, signalizacija na skijalištima se mora čuvati, uređivati i održavati.

Član 34.

(1) Granice skijaških staza moraju biti označene na ključnim mjestima znakovima koji su vidljivi u uslovima normalne vidljivosti.

(2) Označavanje granica skijaških staza vrši se štapovima narandžaste boje i tablom na kojoj je ispisan odgovarajući tekst.

(3) Na skijalištu moraju da budu postavljene odgovarajuće panoramske table i table za orijentaciju.

(4) Ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove sporta i saobraćaja, pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, vrstu i mjesto postavljanja signalizacije na skijalištima, označavanje granica skijališta, kao i standarde održavanja signalizacije na skijalištu.

Član 35.

(1) Centar može pružati usluge rekreativnog ili takmičarskog skijanja, skijašku obuku i druge oblike skijaških aktivnosti, ukoliko vremenski uslovi omogućavaju bezbjedno korišćenje usluga na skijalištu.

(2) Usluge iz stava 1. ovog člana Centar može pružati noću ukoliko postoje tehnički i vremenski uslovi i ako je obezbijeđena sigurnost skijaša.

Član 36.

Centar je obavezan obustaviti pružanje usluga iz člana 35. ovog zakona, ako:

a) je za vrijeme snježne nepogode, vijavice, kiše ili magle smanjena vidljivost, kao i u slučaju vjetra koji ugrožava bezbjednost vožnje sredstvima kosog transporta,
b) postoji opasnost od lavina,
v) se usluge obavljaju na snijegu koji je usljed naglog topljenja postao suviše mekan ili kod dubokog, svježeg, neutabanog snijega,
g) su skijaške staze jako zaleđene,
d) na skijaškim stazama nema dovoljno snijega,
e) su bezbjednosni uređaji i signalizacija oštećeni tako da ne obezbjeđuju sigurnost skijaša ili predstavljaju opasnost po skijaše,
ž) se koristi mehanizacija za održavanje skijališta,
z) ne funkcioniše sistem veza na skijalištu i
i) nije osiguran rad redarske službe, službe spasavanja i službe medicinske pomoći.

Član 37.

(1) Prekid pružanja usluga iz člana 36. ovog zakona traje sve dok traju okolnosti zbog kojih je zabranjeno korišćenje skijališta.

(2) Centar je obavezan da na ulazu u skijalište na odgovarajući način objavi razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korišćenja skijališta, vrijeme korišćenja skijališta i stanje u pogledu vremenske prognoze.

VIII SPASILAČKA SLUŽBA[uredi]

Član 38.

(1) Centar obezbjeđuje spasilačku službu samostalno ili u saradnji sa odgovarajućom organizacijom koja raspolaže stručnim kadrom osposobljenim za akcije spasavanja, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima za gorske službe spasavanja (u daljem tekstu: spasioci).

(2) Spasilačka služba u svom sastavu obavezno ima obučene ekipe za spasavanje skijaša sa sredstava kosog transporta.

(3) Spasioci imaju prednost u pristupu i korišćenju sredstava kosog transporta na skijalištu.

Član 39.

(1) Centar obezbjeđuje spasilačku službu za cijelo skijalište.

(2) Ukoliko u širem geografskom području u kome se nalazi skijalište ne funkcioniše gorska služba spasavanja, Centar je obavezan da u granicama tog područja organizuje spasavanje skijaša kojima je potrebna pomoć, iako se oni nalaze van granica skijališta.

(3) Centar, postupajući u smislu iz stava 2. ovog člana, ima pravo na naknadu pričinjenih troškova spasavanja od lica kome je pružena pomoć, osim ako je potreba za spasavanjem izazvana propustima u radu Centra.

Član 40.

U slučaju nesreće na skijalištu spasioci su obavezni da utvrde identitet lica koja su učestvovala u nesreći i da obezbijede dokaze vezane za nastanak nesreće, a u slučaju nastanka smrti ili teške tjelesne povrede da hitno obavijeste najbliži organ unutrašnjih poslova.

Član 41.

(1) Centar je obavezan obezbijediti odgovarajuću opremu i prostor za spasilačku službu i privremeno zadržavanje povrijeđenog ili iznenada oboljelog skijaša.

(2) Na skijalištu mora biti jasno i vidljivo označeno mjesto, odnosno stalno sjedište spasilačke službe.

(3) Na skijalištu mora biti jasno i vidljivo označeno mjesto za obavještavanje spasilačke službe.

(4) Spasioci moraju biti vidljivo obilježeni i jednoobrazno odjeveni.

Član 42.

(1) Centar je obavezan održavati spasilačku opremu u ispravnom stanju.

(2) U okviru skijališta spasilačka oprema se mora adekvatno rasporediti tako da bude dostupna u najkraćem mogućem vremenu i smještena u vidno označenom prostoru.

(3) Centar je na skijalištu obavezan postaviti tablu sa uputstvom za primjenu tzv. „alpskog signala stanja nužde“, koji daje skijaš kome je potrebna pomoć u slučaju opasnosti.

(4) Ministar, uz saglasnost ministara nadležnih za poslove sporta i zdravlja, pravilnikom propisuje bliže uslove u pogledu uređenja prostora spasilačke službe, tehničke karakteristike opreme spasilaca i obilježavanja spasilačke službe i spasilaca na skijalištu.

IX SLUŽBA MEDICINSKE POMOĆI[uredi]

Član 43.

(1) Centar obezbjeđuje pružanje medicinske pomoći u saradnji sa odgovarajućom zdravstvenom ustanovom, u skladu sa zakonom.

(2) Centar osigurava pružanje medicinske pomoći angažovanjem odgovarajućeg broja osposobljenih lica, obezbjeđenjem odgovarajućeg prostora za prihvat povrijeđenih, obezbjeđenjem odgovarajuće opreme i sredstava za pružanje medicinske pomoći, u skladu sa zakonom.

Član 44.

(1) Lica koja su angažovana za pružanje medicinske pomoći za vrijeme dežurstva moraju biti opremljeni komunikacionim uređajima i jednoobrazno odjeveni.

(2) Služba medicinske pomoći ima prvenstvo u korišćenju sredstava kosog transporta, kao i druge prednosti vezane za obavljanje njihove djelatnosti.

Član 45.

(1) Centar je obavezan voditi evidenciju o nezgodama na skijalištu (identitet unesrećenih, vrijeme, mjesto i okolnosti nesreće) i o nastalim slučajevima nezgoda obavijestiti nadležnu inspekciju iz člana 67. stav 2. ovog zakona.

(2) Ministar, uz prethodnu saglasnost ministara nadležnih za poslove sporta i zdravlja, pravilnikom propisuje bliže uslove u pogledu prostora i obilježavanja službe medicinske pomoći na skijalištu.

X REDARSKA SLUŽBA[uredi]

Član 46.

(1) Centar je obavezan propisati posebna pravila reda o korišćenju skijališta i formirati posebnu redarsku službu s ciljem bezbjednog korišćenja skijališta.

(2) Pravilima o redu na skijalištu bliže se uređuju, u skladu sa ovim zakonom, obaveze skijaša i drugih lica koja upotrebljavaju skijalište, način održavanja reda na skijalištu, vrijeme korišćenja skijališta, radno vrijeme sredstava kosog transporta, pravila o organizovanju sportskih priredaba na skijalištu, upozorenja na eventualne opasnosti usljed vremenskih i snježnih prilika i druga pitanja utvrđena ovim zakonom koja se odnose na obezbjeđenje reda na skijalištu.

(3) Pravila o eksploataciji sredstava kosog transporta sastavni su dio Pravila o redu na skijalištu.

(4) Centar je obavezan da na pogodan način na ulazima u skijalište vidno istakne Pravila o redu na skijalištu, cijene za korišćenje uređaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu, kao i radno vrijeme skijališta i sredstava kosog transporta i da ih se pridržava u svom poslovanju.

(5) Centar je obavezan da se u poslovanju pridržava istaknutih cijena iz stava 4. ovog člana.

Član 47.

(1) Centar je obavezan zaposliti lice sa odgovarajućim sportskim stručnim zvanjem za staranje o bezbjednosti i redu na skijalištu (u daljem tekstu: šef staza).

(2) Šef staza mora da ima završen prvi studijski ciklus dodiplomskog studija ili ekvivalent stečen nakon najmanje tri ili najviše četiri godine studija društvenih nauka poslije sticanja svjedočanstva o završenoj srednjoj školi u skladu sa zakonom i položen ispit za redara.

(3) Skijaški tereni se ne mogu koristiti bez odobrenja šefa staza, koje se izdaje na osnovu procjene svih bezbjednosnih uslova iz ovog zakona.

(4) Šef staze procjenjuje i postojanje uslova iz člana 15. st. 1. i 2. ovog zakona.

Član 48.

(1) Centar je obavezan obezbijediti redarsku službu koja mora imati odgovarajući broj zaposlenih lica (u daljem tekstu: redar) radi bezbjednog korišćenja skijališta, u skladu sa odredbama ovog zakona i Pravilima o redu na skijalištu.

(2) Poslove redara može obavljati lice sa srednjom stručnom spremom, uz obavezno polaganje ispita za redara.

(3) Broj angažovanih redara određuje se u zavisnosti od veličine skijališta, a naročito u zavisnosti od intenziteta korišćenja terena za skijanje, broja, težine, veličine i preglednosti staza.

Član 49.

(1) Redar je obavezan da za vrijeme obavljanja redarske službe nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara.

(2) Ministar će, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove sporta, pravilnikom propisati način i program polaganja ispita za redara i šefa staza, uslove za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova redara i šefa staza, kao i način izdavanja legitimacije redara i šefa staza.

Član 50.

(1) Redar je u vršenju svojih dužnosti ovlašćen da:

a) privremeno obustavi, do konačne odluke šefa staza, upotrebu skijališta ili nekog njegovog dijela na kome održava red, ako postoje okolnosti u kojima upotreba staze nije dozvoljena,
b) upozori, odnosno udalji sa skijališta ili njegovog dijela lica koja se ne pridržavaju pravila utvrđenih ovim zakonom i pravila o redu na skijalištu, koja ne raspolažu ispravnom skijaškom opremom, koja prave nered na polaznim stanicama žičara ili su pod uticajem alkohola ili droge,
v) prekine rad sredstava kosog transporta dok se ne uspostavi red na ulaznim ili izlaznim stanicama,
g) oduzme, trajno ili privremeno, kartu za vožnju skijašu ili drugom licu koje se i pored opomene redara ponaša suprotno odredbama ovog zakona, vozi na nizbrdici ugroženoj lavinom, ne poštuje znake zabrana i uputstava, postupa suprotno nalozima službe spasavanja ili ponovljeno čini povrede utvrđenih pravila ponašanja na skijalištu i
d) uskrati jednu ili više vožnji sredstvima kosog transporta licu koje svojim ponašanjem ugrožava ili može ugroziti bezbjednost upotrebe skijališta, odnosno sredstava kosog transporta (lica pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, lica koja se ne pridržavaju utvrđenih pravila o ponašanju na skijalištu).

(2) Kada skijaš ili drugi korisnik skijališta postupi suprotno nalozima redara ili pruži fizički otpor, o tome se bez odlaganja obavještava ovlašćeno lice organa unutrašnjih poslova.

Član 51.

(1) Skijaši i ostali korisnici skijališta obavezni su da se pridržavaju Pravila o redu na skijalištu iz člana 46. ovog zakona i naloga, odnosno uputstava redara iz člana 50. ovog zakona.

(2) Skijaš je obavezan da se na stazi ponaša tako da druge skijaše ili korisnike staze ne ugrožava ili povrijeđuje, kao i da se prilikom skijanja i obavljanja ostalih zimskih aktivnosti pridržava 10 pravila Svjetske skijaške organizacije (FIS).

(3) Centar je na skijalištu obavezan istaknuti 10 pravila Svjetske skijaške organizacije iz stava 2. ovog člana.

Član 52.

(1) Skijašu nije dozvoljeno:

a) skijati na skijalištu, odnosno stazi koja je označena kao zatvorena,
b) uništavati, uklanjati, oštećivati ili na drugi način ugrožavati postavljene oznake i signalizaciju na skijalištu,
v) na bilo koji način ugrožavati sredstva kosog transporta, mašine za pripremu staze i drugu opremu na stazi,
g) skijati na stazi pod dejstvom alkohola ili psihoaktivne supstance, odnosno sredstva koje negativno utiče na njegove psihofizičke sposobnosti,
d) napustiti mjesto sudara sa drugim skijašem prije nego što se redarskoj službi korisnika daju identifikacioni podaci, osim u slučaju kada je to nužno radi pružanja medicinske pomoći povrijeđenom, u tom slučaju će se nakon predaje povrijeđenog na medicinsko liječenje javiti najbližoj redarskoj službi Centra,
đ) postavljati samovoljno bilo kakve oznake ili ostavljati bilo kakve stvari na skijalištu i
e) skijati unatraške.

(2) Snouborderi, trkači i hodači na skijama obavezni su da, pored mjera iz stava 1. ovog člana, preduzmu i druge mjere koje odgovaraju prirodi konkretne zimske aktivnosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sportskim pravilima (FIS pravila).

Član 53.

Za vrijeme vožnje sredstvima kosog transporta, skijaš je obavezan da se pridržava sljedećih pravila:

a) za vrijeme vožnje žičarom, odnosno ski-liftom ili drugim sistemom kosog transporta, ne smije da djeluje na bilo koji način koji može da utiče na siguran rad i funkcionisanje sistema kosog transporta, i to:
1) da mijenja, premješta, kvari uređaje i materijal bilo koje vrste koji služi žičari ili ski-liftu,
2) da se penje na pogonske stanice i linijske stubove ili da zauzima mjesto koje nije namijenjeno korisnicima žičare ili ski-lifta ili da ometa pristup tim mjestima,
3) bez opravdanih razloga da aktivira sigurnosne uređaje koji su mu pristupačni ili da namjerno aktivira sigurnosnu rampu,
4) da se zakači na praznu vučnu napravu na trasi ski-lifta, da upotrijebi jednu vučnu napravu za dvije ili više osoba ili da namjerno otpusti vučnu napravu prije mjesta određenog za to ili prije izlazne stanice,
5) da krivuda duž trase vučenja ski-lifta, da izlazi iz trase vučenja, da ostaje na trasi vučenja u slučaju pada, da namjerno otpusti i baci vučnu napravu na linijski stub, da sjeda na vučnu napravu ili da zaljulja vučnu napravu na izlaznoj stanici,
6) da se njiše u sjedištu žičare, da se vozi bez spuštenog sigurnosnog rama, da ne upotrebljava naslon za noge, da iskače iz sjedišta duž trase žičare i da ljulja sjedište na izlaznoj stanici,
7) u toku prevoza žičarom ili ski-liftom da baca ili odstranjuje bilo kakve predmete, osim po nalogu službenog lica Centra,
8) da se ukrca na žičaru koja ima oznaku da je zatvorena,
b) da se ponaša suprotno znakovima i uputstvima postavljenim u skladu sa ovim zakonom ili bilo kojoj usmenoj instrukciji redara Centra koje se odnosi na bezbjedno korišćenje žičare,
v) da se ukrca ili iskrca sa žičare na mjestima koja nisu za to određena, odnosno van polaznih stanica žičare, kao i na mjestima koja nisu pod kontrolom Centra, osim u slučaju prekida vožnje,
g) da se iskrca sa žičare koja je stala u toku vožnje bez nadzora službenih lica Centra,
d) da koristi žičaru za prevoz ako nema dovoljno fizičkih sposobnosti ili znanja i vještine za bezbjedno korišćenje instalacija žičare, odnosno usluge prevoza, i
đ) da se zadržava na usponu, odnosno na vučnoj stazi ski-lifta.

Član 54.

(1) Centar je obavezan prije početka skijaške sezone pismenim putem obavijestiti nadležni organ unutrašnjih poslova o datumu početka ski-sezone, a kada se očekuje veliki broj skijaša na skijalištu obavezan je i zatražiti dodatnu pomoć za održavanje reda na skijalištu i uređenje saobraćajnog prometa za dolazak i odlazak sa skijališta.

(2) Pripadnici organa unutrašnjih poslova, koji održavaju red na skijalištu u slučajevima iz stava 1. ovog člana, moraju biti obučeni za upotrebu skija i motornih sanki.

Član 55.

(1) Vođa grupe koji na skijalište dovodi organizovanu grupu djece ili skijaša početnika dužan je da se stara o njihovom bezbjednom skijanju.

(2) Prije početka skijanja vođa grupe mora upozoriti redare na grupu ili početnike kojima redari moraju posvetiti posebnu pažnju.

(3) Vođa grupe mora ispunjavati naloge redara i prekinuti skijanje grupe ili početnika ako njihovo skijanje nije bezbjedno.

XI SPORTSKE MANIFESTACIJE NA SKIJALIŠTU[uredi]

Član 56.

(1) Na skijalištu se mogu organizovati sportske priredbe ili takmičenja uključujući i treninge, uz prethodnu saglasnost Centra, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast sporta, kao i u skladu sa pravilima nadležnog sportskog saveza i Međunarodne skijaške federacije (FIS).

(2) Pravo obavljanja djelatnosti iz stava 1. ovog člana imaju sportske organizacije registrovane za obavljanje zimskih sportskih aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sporta (u daljem tekstu: sportske organizacije).

(3) Korišćenje skijališta za obavljanje djelatnosti iz stava 1. ovog člana reguliše se ugovorom između Centra i sportske organizacije.

(4) Odreba st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primjenjuje u situaciji kada sportske priredbe ili takmičenja na skijalištu organizuje Centar, u skladu sa članom 10. stav 3. ovog zakona.

Član 57.

(1) Skijaške staze se mogu koristiti za takmičenja i treninge samo ako su uređene i homologizovane u skladu sa članom 16. ovog zakona i u skladu sa odgovarajućim sportskim pravilima nadležnog sportskog saveza Republike Srpske.

(2) Za vrijeme održavanja sportske priredbe, pored prava i obaveza u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast sporta, sportske organizacije iz člana 56. stav 2. ovog zakona imaju prava i obaveze koji su ovim zakonom utvrđeni za Centar, ako sporazumom između Centra i organizatora priredbe nije drugačije utvrđeno.

Član 58.

(1) Na skijaškim stazama, odnosno na dijelu skijališta na kome se organizuje takmičenje ili sportske priredbe za vrijeme trajanja tih manifestacija dozvoljen je pristup samo takmičarima i službenim licima sportske organizacije.

(2) Pristupne staze za gledalište moraju biti uređene, vidno obilježene i ograđene.

(3) Centar i sportske organizacije su obavezni da po završetku priredbe uklone oznake, uređaje i rekvizite postavljene radi održavanja sportske priredbe.

Član 59.

(1) Centar je obavezan omogućiti korišćenje skijališta za organizovanje skijaškog takmičenja od interesa za Republiku, koje je ministarstvo nadležno za poslove sporta, uvrstilo u program međunarodnih skijaških sportskih takmičenja, a za čiju se organizaciju obezbjeđuju sredstva u budžetu Republike Srpske.

(2) Centar je obavezan da za vrijeme održavanja takmičenja režim rada skijališta prilagodi potrebama takmičarskih uslova.

(3) Korišćenje skijališta iz stava 1. ovog člana reguliše se ugovorom između organizatora priredbe i Centra, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove sporta.

Član 60.

(1) Djelatnost iznajmljivanja opreme za skijanje i za obavljanje specijalizovanih zimskih aktivnosti na skijalištu mogu obavljati privredna društva i preduzetnici koji su registrovani kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave za obavljanje takve djelatnosti i koji ispunjavaju uslove u pogledu vrste, tehničkih karakteristika i kvaliteta opreme, prostora za čuvanje i iznajmljivanje opreme, kao i uslove u pogledu bezbjednosnih zahtjeva opreme za iznajmljivanje.

(2) Oprema za skijanje i za obavljanje specijalizovanih zimskih aktivnosti iz stava 1. ovog člana mora biti tehnički ispravna u skladu sa posebnim standardima kvaliteta.

(3) Ministar će, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove sporta, pravilnikom propisati vrste, tehničke karakteristike, standarde kvaliteta opreme za iznajmljivanje, kao i uslove u pogledu prostora za čuvanje i iznajmljivanje opreme.

XII ŠKOLA SKIJANjA[uredi]

Član 61.

(1) Usluge podučavanja skijanju na skijalištu može da pruža privredno društvo ili preduzetnik (u daljem tekstu: škola skijanja), registrovani za obavljanje djelatnosti podučavanja skijanja i specijalizovanih zimskih aktivnosti, u skladu sa propisima iz oblasti sporta.

(2) Za obavljanje djelatnosti na skijalištu iz stava 1. ovog člana škola skijanja mora dobiti prethodnu saglasnost Centra.

(3) Korišćenje skijališta za obavljanje djelatnosti iz stava 1. ovog člana reguliše se ugovorom između Centra i škole skijanja.

(4) Odredba st. 1, 2. i 3. ovog člana se ne primjenjuje u situaciji kada usluge podučavanja skijanju obavlja Centar, u skladu sa članom 10. stav 3. ovog zakona.

Član 62.

(1) Škola skijanja mora da ispunjava sljedeće uslove:

a) da je registrovana za obavljanje delatnosti sportskog podučavanja, u skladu sa propisima iz oblasti sporta,
b) da ima odgovarajuću poslovnu prostoriju na skijalištu i odgovarajuće mjesto za okupljanje,
v) da ima zaključen ugovor o osiguranju učenika skijanja od posljedica nesrećnog slučaja i
g) da ima angažovana odgovarajuća lica za neposredno podučavanje (u daljem tekstu: instruktor skijanja).

(2) Preduzetnik koji sam ispunjava uslove propisane za instruktora skijanja, može da se bavi neposrednim podučavanjem skijanja i bez angažovanja drugih lica.

(3) Neposrednim podučavanjem može da se bavi samo instruktor skijanja sa važećom licencom.

(4) Instruktor skijanja je fizičko lice koje se bavi poslovima podučavanja skijanja i specijalizovanih zimskih aktivnosti i ima u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast sporta, odgovarajuće zvanje instruktora, učitelja ili trenera skijanja, kao i licencu nadležnog sportskog saveza Republike Srpske.

(5) Učenik skijanja je fizičko lice koje učestvuje kao polaznik škole skijanja za podučavanje skijanju i specijalizovanim zimskim aktivnostima.

(6) Uslove i postupak izdavanja licence instruktorima skijanja i trajanje izdate licence uređuje nadležni sportski savez Republike Srpske.

(7) Nadležni sportski savez Republike Srpske može da izda licencu instruktoru skijanja ukoliko ispunjava uslove utvrđene zakonom i pravilima saveza.

(8) Instruktor skijanja je obavezan da se stručno usavršava u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog sportskog saveza.

(9) Ministarstvo nadležno za poslove sporta daje saglasnost na pravila nadležnog sportskog saveza Republike Srpske kojima se uređuju uslovi i postupak izdavanja licence i stručno usavršavanje instruktora skijanja.

Član 63.

(1) Škola skijanja koristi skijalište za podučavanje skijanju pod uslovom da instruktor skijanja:

a) upozori redare kada se na skijaškim stazama održava nastava,
b) upozna učenike sa pravilima ponašanja na skijalištu,
v) prije početka kursa testira učenike i razvrsta ih u odgovarajuće grupe prema uzrastu, znanju skijanja i fizičkim sposobnostima i
g) za vrijeme održavanja nastave obezbijedi priručni komplet prve pomoći.

(2) Za vrijeme održavanja nastave, instruktor skijanja mora da nosi oznake i odjeću koja ga jasno identifikuje kao instruktora skijanja.

Član 64.

(1) Početni kurs škole skijanja može da se obavlja samo na posebno uređenim, izdvojenim i označenim stazama ili padinama pogodnim za skijanje.

(2) Škola skijanja može da za obuku skijaša privremeno postavi ski-lift sa vučnim užetom ispod glave skijaša ili ski-lift za vuču po travi.

Član 65.

(1) Sportske organizacije, obrazovne ustanove, udruženja građana, republički organi i organi jedinice lokalne samouprave mogu da koriste skijalište za podučavanje skijanju isključivo za svoje članove, odnosno za zaposlena lica.

(2) Subjekti iz stava 1. ovog člana ne mogu javno oglašavati i reklamirati usluge podučavanja skijanju.

Član 66.

Strani državljanin može pružati usluge iz čl. 61. i 62. ovog zakona, kao instruktor skijanja, pod uslovom da posjeduje važeću licencu Međunarodne asocijacije instruktora skijanja (ISIA), kao i u skladu sa posebnim propisima iz oblasti zapošljavanja stranih državljana.

XIII NADZOR[uredi]

Član 67.

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo i ministarstvo nadležno za poslove sporta.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnog inspektora za pojedine oblasti koje su uređene ovim zakonom i kada je posebnim zakonom predviđena nadležnost tog inspektora.

Član 68.

U vršenju inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog zakona (u pogledu poslovanja subjekata koji obavljaju djelatnosti na skijalištu, organizovanjem sportskih priredaba i izdavanjem licenci instruktorima skijanja, radom sredstava kosog transporta (žičare, ski-liftovi), kontrolu tehničke ispravnosti i upotrebe motornih sanki i mehanizacije za uređenje skijališta, kao i u drugim oblastima propisanim ovim zakonom), nadležni inspektor, pored opštih ovlašćenja propisanih posebnim zakonom, ovlašćen je i da:

a) zabrani obavljanje djelatnosti i pružanje usluga na skijalištu, ako se utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku ne otklone,
b) zabrani održavanje sportske priredbe na skijalištu ako nije obezbijeđeno njeno nesmetano ili bezbjedno održavanje,
v) zabrani korišćenje sportskog objekta na skijalištu ako njegovo korišćenje ugrožava nesmetano i bezbjedno održavanje sportske priredbe na skijalištu,
g) prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja ili tokom rada sredstva kosog transporta naloži otklanjanje nedostataka koji utiču ili bi mogli uticati na sigurnost rada sredstava kosog transporta,
d) zabrani radove u neposrednoj blizini sredstava kosog transporta koji utiču i dovode u opasnost rad i sigurnost sredstava kosog transporta,
đ) naloži da se na odgovarajući način zabrani rad, odnosno upotreba sredstava kosog transporta, motornih sanki ili druge mehanizacije, ako postoji opasnost po život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti,
e) naloži da se na odgovorajući način zabrani ili ograniči kretanje ljudi u najbližoj okolini sredstava kosog transporta, ako je time ugrožena njihova bezbjednost i
ž) preduzme druge mjere i radnje u skladu sa drugim posebnim zakonom ili posebnim propisima koji se odnose na oblasti koje reguliše ovaj zakon.

XIV KAZNENE ODREDBE[uredi]

Član 69.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 30.000 KM kazniće se za prekršaj Centar ako:

a) nije registrovan kao privredno društvo (član 10. stav 2),
b) obavlja sportsku djelatnost bez registracije u skladu sa zakonom iz oblasti sporta (član 10. stav 3),
v) obavlja djelatnost Centra, a ne ispunjava uslove (član 11. stav 1. t. a), b), v), g) i d),
g) ne kontroliše opšte stanje skijališta i ne održava ga u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omogućava namjensko i bezbjedno korišćenje skijaških staza (član 23. ovog zakona),
d) ne obezbijedi i ne održava sisteme kosog transporta (čl. 24, 25. i 26),
đ) na skijalištu ne obezbijedi spasilačku službu (član 38),
e) na skijalištu ne obezbijedi službu hitne medicinske pomoći (član 43) i
ž) na skijalištu ne obezbijedi redarsku službu (čl. 46, 47. i 48).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u Centru novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM.

Član 70.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj Centar ako:

a) ne učini skijalište dostupno svim korisnicima pod istim uslovima (član 3. stav 2),
b) obavlja djelatnost Centra, a ne ispunjava uslove (član 11. stav 1. t. ž) i z),
v) odstupi od propisanih uslova za uređenje ski-staza i ako ski-staze posebno ne uredi, označi i odvoji od ostalih staza (čl. 14. i 15),
g) takmičarska staza ne ispunjava uslove iz člana 16. ovog zakona,
d) posebno ne obilježi i ne klasifikuje ski-staze prema stepenu težine (član 17),
đ) dozvoli upražnjavanje specijalizovanih zimskih aktivnosti izvan namjenski uređenih staza (člana 18),
e) dozvoli upotrebu motornih sanki na ski-stazi u suprotnosti sa članom 30. stav 2. ovog zakona,
ž) ne postavi signalizaciju na skijalištu i ne održava je u ispravnom i funkcionalnom stanju (čl. 32. i 33),
z) ne prekine rad skijališta ili njegovog dijela kada nastupe okolnosti iz člana 36. ovog zakona i
i) ne omogući korišćenje skijališta za organizovanje skijaškog takmičenja (član 59).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 KM do 8.000 KM.

Član 71.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj Centar ako:

a) obavlja djelatnost, a nema obezbijeđen sistem veza na skijalištu i vezu sa najbližom zdravstvenom ustanovom i organom unutrašnjih poslova iz člana 11. stav 1. t. đ) i e) ovog zakona,
b) upotrebljava mehanizaciju za uređenje ski-staze za vrijeme rada sredstava kosog transporta, a ne preduzme posebne mjere za obezbjeđenje sigurnosti skijaša (član 29),
v) ne obezbijedi na skijalištu odgovarajuću opremu i prostor za službu spasavanja i za zadržavanje povrijeđenog ili iznenada oboljelog skijaša (član 41) i
g) ne propiše pravila o redu na skijalištu (član 46. st. 1. i 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom 1.000 KM do 5.000 KM.

Član 72.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj Centar ako:

a) o dužim prekidima rada skijališta ne obavijesti javnost putem sredstava javnog informisanja (član 12. stav 3),
b) ne naznači i ne pruži informacije o neobezbijeđenim stazama (član 21. stav 2),
v) ne utvrdi red vožnje sredstva kosog transporta i ne istakne ga na vidnom mjestu (član 27. stav 1),
g) prekine rad žičara i ski-liftova u trenutku kada jedno ili više lica koristi žičaru ili ski-lift (27. stav 2),
d) vozila mehanizacije za uređenje ski-staza ne označi uočljivom bojom i ne opremi odgovarajućim rotacionim svjetlima (član 28. stav 2),
đ) ne označi granice skijališta na ključnim mjestima oznakama koje su vidljive u uslovima normalne vidljivosti (član 34),
e) dozvoli rad skijališta noću, a za to ne postoje tehnički i vremenski uslovi i nije obezbijeđena sigurnost skijaša (čl. 20. i 35),
ž) vidno i jasno ne označi sjedište spasilačke službe (član 41. stav 2),
z) ne vodi evidencije o nezgodama na skijalištu (član 45. stav 1),
i) ne istakne pravila o redu, radno vrijeme skijališta i žičara, cijene za korišćenje uređaja, opreme, prostora i usluga na skijalištu i ne pridržava ih se u poslovanju (član 46. stav 4),
j) odredi za šefa staza lice koje ne ispunjava uslove iz člana 47. ovog zakona,
k) redarsku službu obavlja lice koje ne ispunjava uslove iz člana 48. stav 2. ovog zakona,
l) ne istakne FIS pravila (član 51. stav 3),
lj) ne obavijesti nadležni organ unutrašnjih poslova o tačnom početku ski-sezone (član 54),
m) organizuje sportsku priredbu na skijalištu suprotno odredbama čl. 56. i 57. ovog zakona,
n) sportska organizacija i Centar ne uklone oznake, uređaje, rekvizite i druge predmete postavljene radi održavanja priredbe (član 58. stav 3),
nj) pruža usluge iznajmljivanja opreme suprotno članu 60. ovog zakona,
o) pruža usluge podučavanja skijanju suprotno čl. 61, 62. i 63. stav 1. ovog zakona i
p) početni kurs škole skijanja obavlja suprotno članu 64. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. t. nj), o) i p) ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

(3) Novčanom kaznom od 800 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili republički organ, odnosno organ jedinice lokalne samouprave ako koristi skijalište za podučavanje skijanju u suprotnosti sa članom 65. ovog zakona.

(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM.

Član 73.

Novčanom kaznom od 200 KM do 500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

a) ako obavlja aktivnosti u suprotnosti sa članom 21. stav 4. ovog zakona,
b) ako koristi motorne sanke suprotno članu 30. stav 3. ovog zakona i
v) ako u suprotnosti sa članom 47. stav 3. ovog zakona odobri korišćenje staze, iako nisu ispunjeni svi uslovi za njeno bezbjedno korišćenje.

Član 74.

Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 200 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

a) za vrijeme obavljanja redarske službe ne nosi odjeću i oznake koje ga jasno identifikuju kao redara iz člana 49. stav 1. ovog zakona,
b) ne postupi po nalozima redara (član 50),
v) se ponaša suprotno članu 51. st. 1. i 2. i čl. 52. i 53. ovog zakona,
g) kao vođa grupe djece ili skijaša početnika ne upozori redara na grupu ili ne ispuni naloge redara (član 55),
d) radi kao instruktor skijanja, a nema licencu nadležnog sportskog saveza Republike Srpske (62. stav 4),
đ) kao instruktor skijanja za vrijeme održavanje nastave ne nosi oznake i odjeću koja ga jasno identifikuje kao instruktora skijanja (član 63. stav 2) i
e) ne posjeduje važeću licencu ISIA (član 66).

Član 75.

(1) Za učinjene prekršaje iz člana 69. ovog zakona koji su počinjeni od strane istog centra, drugi put u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti prvog rješenja o prekršaju, pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti na skijalištu u trajanju od šest mjeseci do godine dana.

(2) Za učinjene prekršaje iz člana 70. ovog zakona koji su počinjeni od strane istog centra, drugi put u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti prvog rješenja o prekršaju, pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti na skijalištu u trajanju od tri mjeseca do godinu dana.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 76.

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće pravilnike:

a) Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za uređenje, obilježavanje i održavanje skijališta (član 23. stav 6),
b) Pravilnik o izgledu, sadržaju i vrsti signalizacije na skijalištu (član 34. stav 4),
v) Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i obilježavanja spasilačke službe na skijalištu (član 42. stav 4),
g) Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i obilježavanja službe medicinske pomoći na skijalištu (član 45. stav 2),
d) Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara i šefa staza (član 49. stav 2) i
đ) Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za iznajmljivanje opreme na skijalištu (član 60. stav 3).

(2) Ministar saobraćaja će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima i standardima kvaliteta sistema kosog transporta na skijalištu (član 26. stav 5).

Član 77.

Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost na skijalištima uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana donošenja pravilnika iz člana 76. ovog zakona.

Član 78.

Centar je dužan da obezbijedi uslove u pogledu zaposlenih lica na poslovima poslovođe sistema kosog transporta, odnosno na poslovima šefa staza i redara u roku od šest mjeseci od dana donošenja pravilnika iz člana 76. stav 1. tačka d) ovog zakona.

Član 79.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-108/10
Datum: 26. januar 2010. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/10