Закон о јавним скијалиштима

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ЈАВНИМ СКИЈАЛИШТИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се начин пружања услуга на јавном скијалишту (у даљем тексту: скијалиште), управљање скијалиштем, скијашки терени, одржавање скијалишта и система косог транспорта, механизација и сигнализација на скијалишту, спасилачка служба, служба медицинске помоћи, редарска служба, одржавање спортских манифестација на скијалишту, организовање школе скијања, надзор, као и друга питања која су од значаја за управљање скијалиштем.

Члан 2.

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

а) скијање је зимска активност рекреативног или такмичарског карактера која се састоји из алпског скијања, нордијског скијања, телемарка, акробатског скијања или сноуборда,
б) специјализоване зимске активности су санкање, ски-боб, скокови, мото-санкање, вожња са осталим помоћним справама, скијање у дубоком снијегу, параглајдинг, летење делта-планом, биатлон, скелетон и друге сличне зимске активности,
в) скијаш је физичко лице које се у циљу рекреације бави скијањем на скијалишту или се налази на ски-стази ради скијања,
г) уобичајена опасност и ризик скијања је опасност односно ризик који просјечан скијаш, при потребној пажњи, мора или може предвидјети да ће постојати на врсти стазе коју користи, под условом да је поштовао правила утврђена овим законом и прописима донесеним на основу овог закона,
д) алпски ризик је ситуација која са собом носи велики ризик за лица на скијалишту (опасност лавине, одрона камења, пада у провалију, затрпавања снијегом који виси изнад литице, екстремна залеђеност стазе или кључног дијела стазе и сл.),
ђ) неуобичајена и неочекивана опасност скијања је опасност, односно ризик коју просјечан скијаш, при потребној пажњи, није могао предвидјети да ће постојати на врсти стазе коју користи, при датим временским условима, под условом да је поштовао правила понашања на скијалишту утврђена овим законом и прописима донесеним на основу овог закона,
е) смањена видљивост постоји ако због неповољних атмосферских или других прилика скијаш не може јасно да уочи друга лица која се налазе на скијалишту на удаљености од најмање 15 метара,
ж) скијашка несрећа је незгода на стази у којој је учествовао најмање један скијаш у покрету и у којој је једно или више лица повријеђено или погинуло или је изазвана материјална штета,
з) коси транспорт представља средство висинског превоза са посебним саобраћајно-техничким особинама (жичара, успињача) намијењено за превоз скијаша на стазу или са стазе,
и) надлежни спортски савез Републике Српске је републичко удружење или савез организација за обављање зимских спортских активности и дјелатности, који је регистрован у складу са законом којим се регулише област спорта и преко кога се остварује општи интерес у области спорта,
ј) „FIS“ – Међународна скијашка асоцијација,
к) „CEN“ – технички прописи Европске уније за средства косог транспорта усвојени од стране Европског комитета за стандардизацију и
л) „ISIA“ – Међународна асоцијација инструктора скијања.

II СКИЈАЛИШТЕ[уреди]

Члан 3.

(1) Скијалиште представља туристички инфраструктурни систем на простoру природног добра или добра у општој употреби, од посебног значаја за развој туризма и спорта у Републици Српској, односно посебно уређену јавну површину, намијењену за организовање скијања и других специјализованих зимских активности са пратећим објектима, уређајима и опремом чије је коришћење, тј. изградња од општег интереса.

(2) Обављање дјелатности на скијалиштима је у општем интересу, а скијалишта су у складу са овим законом под једнаким условима доступна свим корисницима.

(3) Одредбе овог закона које се односе на скијалиште, сходно се примењују и на друге посебно уређене површине и просторе, намијењене за скијање и специјализоване зимске спортске активности, осим ако овим законом није другачије одређено.

Члан 4.

(1) Скијалиште се планира и уређује као просторна и техничко-технолошка цјелина.

(2) Планирање и уређење скијалишта врши се на основу Просторног плана Републике Српске, регулационог плана подручја и генералног плана скијалишта.

(3) Изведбеним плановима и пројектима свих објеката на скијалишту, предвиђених генералним планом скијалишта, прецизирају се услови изградње, уређења и опремања скијалишта.

(4) Планирањем скијалишта из става 1. овог члана мора се смањити могућност од алпског ризика, опасности усљед временских прилика и опасности усљед истовременог одвијања саобраћајних, рекреативних и спортских активности на скијалишту, у складу са планом заштите заштићеног подручја, биодиверзитета и принципима одрживог развоја туризма.

Члан 5.

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), на приједлог Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство), у складу са Просторним планом Републике Српске, Стратегијом развоја туризма и Стратегијом развоја спорта Републике Српске, може одлуком прогласити скијалиштем дио планинске области у високој зони планине, уколико испуњава услове у погледу трајања сњежног покривача и осталих просторних карактеристика (нагиб, висинска разлика, експозиција падина), у складу са овим законом.

Члан 6.

(1) Влада, на приједлог Министарства, може одлуком поједина скијалишта, односно просторе погодне за уређење скијалишта прогласити од посебног значаја за развој туризма.

(2) Одлука из става 1. овог члана садржи сљедеће податке:

а) процјену оправданости за проглашење скијалишта, односно простора погодног за уређење скијалишта од значаја за развој туризма и спорта,
б) назив и опис скијалишта, односно простора погодних за уређење скијалишта,
в) површине скијалишта,
г) попис катастарских парцела,
д) податке о власништву,
ђ) детаљан опис граница скијалишта са картографским приказом одговарајуће размјере за подручја веће површине,
е) обавезе у погледу очувања биодиверзитета и развоја скијалишта и
ж) податке о називу привредног субјекта којем се скијалиште повјерава на управљање.

(3) Одлуком из става 1. овог члана може се утврдити и општи интерес за експропријацију, ако је то потребно за спровођење мјера заштите скијашког подручја за изградњу и развој скијалишта.

Члан 7.

(1) Влада може скијалиште, односно простор погодан за изградњу система косог транспорта одлуком дати на коришћење и управљање путем додјеле концесије за изградњу и управљање скијалиштем, односно системом косог транспорта.

(2) Одлука из става 1. овог члана садржи податке о скијалишту које се даје на концесију, износ концесионе накнаде, рок трајања концесије, услове и начин коришћења скијалишта, права и обавезе концесионара и остале податке у складу са законом који регулише област концесија.

Члан 8.

(1) Скијалиште се састоји од:

а) скијашких терена,
б) смјештајних угоститељских, спортских и сервисних објеката,
в) система косог транспорта и
г) сервисних и приступних путева и паркинга на улазима у скијалиште.

(2) Скијалиште и приступни путеви до скијалишта не могу се градити на просторима који су приликом уобичајених сњежних падавина изложени лавинама.

Члан 9.

(1) Скијалиште и стазе за скијање у оквиру скијалишта уређују се на начин да су скијаши заштићени од неуобичајених и неочекиваних опасности скијања и алпских ризика и у зависности од тога за коју су рекреативну или такмичарску зимску активност намијењене.

(2) Скијалиште се уређује и у складу са прописима из области заштите животне средине.

III СКИЈАШКИ ЦЕНТАР[уреди]

Члан 10.

(1) Скијалиштем, као и посебно уређеним површинама намијењеним за скијање и друге специјализоване зимске активности, управља скијашки центар у складу са овим законом (у даљем тексту: Центар).

(2) Послове Центра обавља привредни субјекат регистрован као привредно друштво, у складу са посебним прописима.

(3) Ради обављања спортских активности у складу са овим законом, Центар је обавезан регистровати се код министарства надлежног за послове спорта и пословати у складу са законом који регулише област спорта.

Члан 11.

(1) За обављање послова из члана 10. овог закона, Центар мора да у складу са овим законом:

а) обезбиједи скијалиште,
б) уреди и опреми скијалиште,
в) организује рад служби на скијалишту,
г) испуни све безбједносне захтјеве на скијалишту,
д) обезбиједи систем косог транспорта на скијалишту,
ђ) обезбиједи систем веза на скијалишту и везу са најближом здравственом установом и органом унутрашњих послова,
е) обезбиједи дневно и дугорочно праћење временске ситуације у подручју гдје се налази скијалиште,
ж) закључи уговор о осигурању код осигуравајуће куће скијаша и других непосредних корисника скијалишта од посљедица незгода на скијалишту и
з) обезбиједи одговорајућу опрему за обављање дјелатности Центра, као и спортску и другу опрему потребну за коришћење скијалишта у спортске сврхе у складу са овим законом и прописима донесеним на основу закона из области спорта.

(2) Испуњеност услова из става 1. овог члана, утврђује Комисија именована од стране министра трговине и туризма (у даљем тексту: министар), састављена од представника министарстава надлежних за послове туризма, спорта, саобраћаја, просторног уређења, здравља и унутрашњих послова.

(3) Министар, на приједлог Комисије из става 2. овог члана, доноси рјешење којим се утврђује испуњеност услова за обављање дјелатности Центра.

(4) Рјешење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом.

Члан 12.

(1) Центар на скијалишту пружа услуге организовања рекреативног скијања, такмичарског (спортског) скијања и других специјализованих зимских активности, подучавање скијању, изнајмљивање и сервисирање опреме за скијање, као и угоститељске и остале туристичке услуге корисницима скијалишта.

(2) Центар је дужан све информације у вези са употребом скијалишта корисницима скијалишта достављати путем разгласног уређаја одговарајуће јачине.

(3) Центар је обавезан да обавијести јавност преко средстава јавног информисања о почетку коришћења и завршетку коришћења скијалишта за скијање у текућој скијашкој сезони, као и о сваком прекиду рада скијалишта дужем од три дана током скијашке сезоне.

(4) Скијалиште може да се користи за стручно оспособљавање и усавршавање у зимским спортовима само од стране субјеката које испуњавају услове прописане овим законом и законом који регулише област спорта.

IV СКИЈАШКИ ТЕРЕНИ[уреди]

Члан 13.

(1) Скијање и пружање специјализованих зимских активности на скијалишту обавља се на скијашким теренима.

(2) Скијашки терени састоје се једне или више ски-стаза, ски-полигона, ски-путева или ски-рута.

(3) У смислу овог закона, скијање је зимска активност рекреативног или такмичарског (спортског) карактера која се састоји од:

а) алпског скијања које представља зимску активност на снијегу рекреативног или такмичарског карактера на алпским скијама,
б) нордијског скијања које представља зимску активност на снијегу рекреативног или такмичарског карактера на нордијским скијама,
в) сноуборда које представља зимску активност рекреативног или такмичарског карактера на сноуборд дасци,
г) акробатског скијања које представља зимску активност на снијегу рекреативног или такмичарског карактера на акробатским скијама и
д) телемарка који представља зимску активност рекреативног или такмичарског карактера на телемарк скијама.

Члан 14.

(1) Ски-стаза је посебно уређена и обиљежена површина скијалишта, намијењена за скијање и подучавање скијању, коју опслужује најмање једно средство косог транспорта.

(2) Ски-стазе на скијалишту морају бити прописно технички уређене и припремљене тако да на њима нема препрека, камених комплекса или других опасних мјеста, са одговарајућим нагибом и висинском разликом.

(3) Опасна мјеста на ски-стази, као што су кривине, укрштања стаза, објекти, мјеста гдје се изводе радови, морају бити посебно обиљежена и осигурана оградама за усмјерења, заштитним оградама или мрежама, облогама против удараца и сличним средствима заштите, одговарајуће висине.

(4) Ски-стазе морају бити одвојене од осталих врста скијашких терена и посебно означене одговарајућом сигнализацијом.

Члан 15.

(1) Ски-стаза може да се користи за скијање само ако на њој постоји довољна количина снијега за безбједно скијање.

(2) Ски-стазе припремљене од вјештачког снијега уређују се уз предузимање додатних мјера осигурања безбједности скијаша, које одговарају особинама стаза са вјештачким снијегом.

(3) Центар је обавезан да утврди назив за сваку ски-стазу.

(4) Алпско и нордијско скијање, сноуборд, као и подучавање скијању обавља се само на ски-стазама.

(5) На ски-стази и заштитној зони ски-стазе није дозвољено постављање реклама и натписа који нису у вези са коришћењем стазе.

(6) Заштитна зона ски-стазе је простор ширине 1–5 метара који се простире уз ски-стазу.

Члан 16.

(1) Ски-стаза која је поред рекреативног, намијењена и такмичарском (спортском) скијању или само такмичарском скијању (у даљем тексту: такмичарска стаза) мора да испуњава посебне услове:

а) у погледу висинске разлике,
б) у погледу дужине и ширине стазе,
в) у погледу висине сњежног покривача,
г) одговарајуће заштитне и безбједносне услове за такмичарске стазе и
д) препарирање и обиљежавање такмичарске стазе.

(2) Услови из става 1. овог члана утврђени су одговарајућим међународним (FIS и IBN) и националним спортским правилима.

(3) Такмичарска стаза за вријеме коришћења у сврхе рекреативног скијања мора да испуњава опште услове утврђене овим законом у погледу обиљежавања, сигнализације и безбједносних захтјева за ски-стазе.

(4) Скијалиште које је у складу са чланом 6. овог закона проглашено као скијалиште од посебног интереса за развој туризма и спорта мора да има најмање једну ски-стазу уређену и хомологизовану, у складу са спортским FIS правилима, за национална и међународна скијашка такмичења.

Члан 17.

(1) Ски-стазе се класификују и обиљежавају према степену тежине, у зависности од конфигурације подручја на којима се налази стаза.

(2) Ски-стазе се обиљежавају нумерисаним ознакама (штаповима) одређених боја:

а) лака стаза – зелена боја,
б) средње тешка стаза – плава боја,
в) тешка стаза – црвена боја и
г) екстремно тешка стаза – црна боја.

(3) Ски-руте и стазе за мото-санке се обиљежавају жутом бојом независно од степена тежине.

(4) Ознаке морају бити тако постављене да су више од нивоа сњежног покривача.

(5) Лако приступачне и благо нагнуте површине које служе искључиво подучавању основних облика скијања не морају се посебно обиљежавати, уколико немају ризичних мјеста, односно уколико су јасно видљиве њихове границе.

Члан 18.

(1) Ски-полигон је уређена површина скијалишта намијењена специјализованим зимским спортским активностима, која је јасно и видљиво одвојена од ски-стаза и посебно обиљежена.

(2) Специјализоване зимске спортске активности обављају се на ски-полигонима.

Члан 19.

(1) Ски-рута је обиљежена површина за вожњу скијама коју Центар не обезбјеђује од алпског ризика и неуобичајених и неочекиваних опасности скијања.

(2) Ски-пут је пут направљен или отворен за вожњу скијама који представља дио ски-стазе, међусобно повезује ски-стазе или повезује ски-стазе са другим објектима на скијалишту или служи за извлачење (евакуацију) повријеђених скијаша.

Члан 20.

(1) Скијалиште, односно скијашке стазе на којима се скијашке активности одвијају ноћу морају имати одговарајуће освјетљење.

(2) Центар је обавезан да обезбиједи непрекидно освјетљење и за случај изненадног нестанка електричне енергије.

Члан 21.

(1) На дивљим ски-стазама, необезбијеђеним стазама и ван скијашких стаза скијаши се скијају на сопствени ризик.

(2) На необезбијеђеним стазама Центар скијашима пружа уобичајене информације о времену, сњежним падавинама и опасностима од завејавања, путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.

(3) У циљу спречавања коришћења дивљих ски-стаза, Центар је обавезан да у оквиру скијалишта постави одговарајућа упозорења и знакове обавјештења.

(4) Забрањено је обављање скијашких активности, као и активности екстремног скијања и осталих авантуристичких активности у непосредној близини скијалишта.

Члан 22.

Приликом планирања и уређења скијашких терена и осталих простора за скијање Центар мора обезбиједити:

а) одговарајуће заштитне мјере од лавина,
б) постављање сигурносних запрека испред објеката, зграда, јавних путева, провалија, стубова, стијена, водених површина, усјека, на граници ски-стазе и на другим опасним мјестима и
в) постављање знакова опасности и обавјештења.

V ОДРЖАВАЊЕ СКИЈАЛИШТА И СИСТЕМ КОСОГ ТРАНСПОРТА[уреди]

Члан 23.

(1) Центар је обавезан да за вријеме трајања ски-сезоне, односно за вријеме свакодневне употребе скијалишта, контролише опште стање скијалишта и да га одржава у стању које омогућава намјенско и безбједно коришћење скијалишта у складу са одредбама овог закона.

(2) У вансезони, када скијалиште није у свакодневној употреби, Центар је дужан да редовно одржава скијалиште и опрему на скијалишту.

(3) Одржавање скијалишта обухвата љетње и зимско одржавање.

(4) Одржавање ски-рута, такмичарских стаза и осталих скијашких стаза врши се у зависности од природе стазе, временских услова и зимске активности која се на њој одвија.

(5) Центар је обавезан да одржава системе косог транспорта (жичаре, успињаче и ски-лифтове) и заштитно подручје око жичаре у стању које омогућава безбједно коришћење жичаре, у складу са законом и прописима донијетим на основу овог закона и прописа који регулишу област безбједности саобраћаја.

(6) Министар, уз сагласност министара надлежних за послове спорта и саобраћаја, правилником прописује услове за уређење, обиљежавање и одржавање скијалишта и скијашких стаза.

Члан 24.

(1) Систем косог транспорта представља посебан саобраћајни систем на скијалишту, састављен од различитих средстава транспорта као што су жичаре, ски-лифтови и остала техничка средства висинског превоза посебно дизајнирана за висински превоз скијаша на скијалишту.

(2) Жичара је средство висинског превоза са посебним саобраћајно-техничким особинама намијењено за превоз скијаша на скијашке стазе или са скијашке стазе, састављена од инфраструктурних и дјелимичних система (вођење линије, станице и грађевински објекти на траси, сигурносни склопови).

(3) Жичаре могу бити:

а) успињаче,
б) висеће жичаре које се њишу,
в) кружне жичаре које могу бити:
1) кружне жичаре у којима су возила одвојено повезана жицом,
2) кружне жичаре у којима су возила неодвојено повезана жицом,
г) жичаре које зими раде као вучнице,
д) ски-лифт – вучнице које могу бити:
1) сталне вучнице које су фиксно постављене на локацији,
2) повремене вучнице – монтажне вучнице са ниско вођеном жицом.

(4) Центар је обавезан обезбиједити системе косог транспорта скијаша на полазним и излазним станицама скијалишта.

(5) Полазна станица жичаре је мјесто са кога корисници жичаре започињу вожњу.

(6) Излазна станица жичаре је простор који обухвата плато за искрцавање са окретном станицом или повратном ужетњачом.

Члан 25.

(1) При изградњи средстава косог транспорта обавезна је употреба техничких прописа, норматива и стандарда при извођењу радова, као и употреба материјала за градњу и реконструкцију средстава косог транспорта у складу са CEN стандардима.

(2) Центар мора именовати пословођу системима косог транспорта и његовог замјеника који морају имати високу стручну спрему техничког смјера и бити стручно оспособљени за рад, те испуњавати посебне здравствене и психофизичке услове.

(3) Број пословођа и њихових замјеника одређује се у зависности од техничких особина средстава косог транспорта у складу са посебним техничким стандардом.

(4) Центар је обавезан обезбиједити алтернативно напајање електричном енергијом система косог транспорта у случају изненадног нестанка струје.

(5) Забрањена је изградња или постављање објеката било које врсте, који нису у функцији рада система косог транспорта, на удаљености до 12 метара са обје стране спољњег ужета, код шинских жичара до 12 метара са обје стране спољних шина, као и до 12 метара од сваког станичног објекта.

(6) Одредбе члана 24. овог закона која се односе на жичаре и ски-лифтове примјењују се и на ски-лифтове са вучним ужетом испод главе скијаша, као и на ски-лифтове за вучу по трави.

Члан 26.

(1) Центар је обавезан да средства косог транспорта на скијалишту одржава и користи у технички исправном стању са довољним бројем запослених стручних лица.

(2) За вријеме свакодневне употребе средстава косог транспорта Центар је обавезан обезбиједити:

а) сталну контролу рада и контролу техничке исправности система косог транспорта што подразумјева да се:
1) приликом техничког прегледа сачини сигурносна анализа коју мора израдити произвођач средстава косог транспорта у сарадњи са Центром, а која се односи на стање жичарске технике, електротехнику, заштиту од пожара, сигурност рада средстава, геолошку отпорност и преоптерећење рада средстава косог транспорта,
2) приликом техничког прегледа записнички утврди да ли је средство косог транспорта опремљено и одржавано у складу са прописима и техничким правилима који се односе на конструкцију опреме и одржавање у складу са законом и подзаконским актима којима се уређује изградња објеката,
б) стално одржавање и правилно вршење експлоатације средстава косог транспорта,
в) непосредно пружање помоћи корисницима, посебно дјеци у случају очигледне опасности или на захтјев корисника,
г) довољан број прегледних информација и упутстава о понашању корисника на средствима косог транспорта и
д) сталну координацију између стања на скијашким стазама и употребе средстава косог транспорта.

(3) Центар је одговоран за сигурност рада система косог транспорта.

(4) На подручју одговорности за причињену штету из става 3. овог члана примјењују се општа правила о одговорности за штету.

(5) Министар саобраћаја и веза, у сарадњи са министром и министром надлежним за послове грађевинарства, правилником прописује услове у погледу изградње система косог транспорта, као и стандарде квалитета управљања и одржавања система косог транспорта на скијалишту, односно изградњу, одржавање и опрему средстава косог транспорта, услови и начин обављања саобраћаја, као и стручне услове радника који раде на систему косог транспорта.

Члан 27.

(1) Превоз средствима косог транспорта представља облик јавног превоза и обавља се према утврђеном реду вожње, који мора бити видно истакнут на полазној и завршној станици.

(2) Центар може да прекине рад жичаре или ски-лифта тек када одговорно лице или редар потврди да ниједно лице више не користи жичару или ски-лифт.

VI МЕХАНИЗАЦИЈА НА СКИЈАЛИШТУ[уреди]

Члан 28.

(1) За уређење и одржавање техничке исправности скијашких стаза и осталих простора скијалишта, Центар обезбјеђује посебну механизацију за уређење скијалишта (утабачи стаза и чистачи снијега).

(2) Свако возило механизације за уређење скијалишта које ради на припремању скијашких стаза или се креће на скијалишту мора да буде означено уочљивом бојом и опремљено одговарајућим ротационим свјетлима.

(3) Свако возило механизације за уређење скијашких стаза које се налази заустављено на стази мора бити означено одговарајућим свјетлима.

Члан 29.

(1) Механизација за уређење скијалишта користи се у вријеме када средстава косог транспорта нису у употреби.

(2) Уколико је употреба механизације за уређење скијалишта нужна за вријеме рада средстава косог транспорта, Центар је дужан да предузме мјере за обезбјеђење сигурности скијаша.

Члан 30.

(1) На ски-стази, осим службених моторних возила, не може бити присутно ни једно друго моторно возило, осим ако овим законом није другачије одређено.

(2) Моторне санке, осим службених моторних санки, могу да се користе само на специјализованим стазама и површинама које су посебно припремљене и обиљежене за коришћење моторних санки.

(3) Забрањено је моторне санке возити брзином већом од 40 km на час, односно брзином већом од брзине дозвољене постављеним знаком за цијелу стазу или њен дио.

(4) У погледу регулисања питања коришћења моторних санки на скијалишту, обавезе поступања у случају несреће, мјера безбједности у погледу возача моторних санки примјењују се прописи који регулишу област саобраћаја на путевима.

Члан 31.

(1) У оквиру скијалишта или његовој непосредној близини обавезно је уређење одговарајућег мjеста за слијетање хеликоптера у циљу обезбјеђења пружања хитне медицинске помоћи, величине 25x25 метара.

(2) Простор за полијетање и слијетање хеликоптера мора бити јасно раздвојен од ски-стазе, одговарајуће обиљежен, опремљен сигналним уређајима и обезбијеђен од лавина.

(3) На удаљености од 50 метара од мјеста за слијетање хеликоптера забрањено је постављање зиданих препрека, покретних и непокретних објеката.

VII СИГНАЛИЗАЦИЈА НА СКИЈАЛИШТУ[уреди]

Члан 32.

(1) Центар је обавезан поставити одговарајућу сигнализацију на скијалишту која мора бити физички учвршћена за подлогу и која одговара стварним околностима на скијашким стазама.

(2) Сигнализација подразумијева постављање одговарајућих знакова забрана, обавеза, упозорења и обавјештења, допунских табли и свјетлосних сигнала.

(3) Сигнализација се на скијалишту поставља на видљивим мјестима како би је скијаши могли благовремено уочити и поступити у складу са њеним значењем.

(4) Постављена сигнализација на скијалишту не смије ометати редовно коришћење скијашких стаза.

(5) Центар је обавезан да сигнализацију уклони, допуни или замијени уколико њено значење не одговара измијењеним условима на скијалишту или безбједносним захтјевима.

Члан 33.

(1) Забрањено је на скијалишту постављати табле, стубове или друге сличне предмете којима се заклања или умањује видљивост постављене сигнализације или који својим обликом, бојом, изгледом или мјестом постављања стварају забуну или личе на неки знак на скијалишту, засљепљују скијаше или одвраћају њихову пажњу у мјери која може бити опасна за безбједност скијања.

(2) Центар непосредно прије почетка и у току коришћења скијашких стаза мора контролисати исправност, правилност и видљивост постављене сигнализације, знакова и обиљежавања.

(3) У вријеме трајања зимске сезоне, када је скијалиште у свакодневној употреби, морају се континуирано одржавати знакови, маркације, ограде, сњегобрани, стално уређивати стазе и други дијелови скијалишта, полазне и излазне станице жичара и ски-лифтова, трасе ски-лифтова и проводити друге мјере утврђене овим законом.

(4) У вансезони, када скијалиште није у употреби, сигнализација на скијалиштима се мора чувати, уређивати и одржавати.

Члан 34.

(1) Границе скијашких стаза морају бити означене на кључним мјестима знаковима који су видљиви у условима нормалне видљивости.

(2) Означавање граница скијашких стаза врши се штаповима наранџасте боје и таблом на којој је исписан одговарајући текст.

(3) На скијалишту морају да буду постављене одговарајуће панорамске табле и табле за оријентацију.

(4) Министар, уз сагласност министара надлежних за послове спорта и саобраћаја, правилником прописује изглед, садржај, врсту и мјесто постављања сигнализације на скијалиштима, означавање граница скијалишта, као и стандарде одржавања сигнализације на скијалишту.

Члан 35.

(1) Центар може пружати услуге рекреативног или такмичарског скијања, скијашку обуку и друге облике скијашких активности, уколико временски услови омогућавају безбједно коришћење услуга на скијалишту.

(2) Услуге из става 1. овог члана Центар може пружати ноћу уколико постоје технички и временски услови и ако је обезбиjеђена сигурност скијаша.

Члан 36.

Центар је обавезан обуставити пружање услуга из члана 35. овог закона, ако:

а) је за вријеме сњежне непогоде, вијавице, кише или магле смањена видљивост, као и у случају вјетра који угрожава безбједност вожње средствима косог транспорта,
б) постоји опасност од лавина,
в) се услуге обављају на снијегу који је усљед наглог топљења постао сувише мекан или код дубоког, свјежег, неутабаног снијега,
г) су скијашке стазе јако залеђене,
д) на скијашким стазама нема довољно снијега,
е) су безбједносни уређаји и сигнализација оштећени тако да не обезбјеђују сигурност скијаша или представљају опасност по скијаше,
ж) се користи механизација за одржавање скијалишта,
з) не функционише систем веза на скијалишту и
и) није осигуран рад редарске службе, службе спасавања и службе медицинске помоћи.

Члан 37.

(1) Прекид пружања услуга из члана 36. овог закона траје све док трају околности због којих је забрањено коришћење скијалишта.

(2) Центар је обавезан да на улазу у скијалиште на одговарајући начин објави разлоге привременог прекида, односно забране коришћења скијалишта, вријеме коришћења скијалишта и стање у погледу временске прогнозе.

VIII СПАСИЛАЧКА СЛУЖБА[уреди]

Члан 38.

(1) Центар обезбјеђује спасилачку службу самостално или у сарадњи са одговарајућом организацијом која располаже стручним кадром оспособљеним за акције спасавања, у складу са законом и спортским правилима за горске службе спасавања (у даљем тексту: спасиоци).

(2) Спасилачка служба у свом саставу обавезно има обучене екипе за спасавање скијаша са средстава косог транспорта.

(3) Спасиоци имају предност у приступу и коришћењу средстава косог транспорта на скијалишту.

Члан 39.

(1) Центар обезбјеђује спасилачку службу за цијело скијалиште.

(2) Уколико у ширем географском подручју у коме се налази скијалиште не функционише горска служба спасавања, Центар је обавезан да у границама тог подручја организује спасавање скијаша којима је потребна помоћ, иако се они налазе ван граница скијалишта.

(3) Центар, поступајући у смислу из става 2. овог члана, има право на накнаду причињених трошкова спасавања од лица коме је пружена помоћ, осим ако је потреба за спасавањем изазвана пропустима у раду Центра.

Члан 40.

У случају несреће на скијалишту спасиоци су обавезни да утврде идентитет лица која су учествовала у несрећи и да обезбиједе доказе везане за настанак несреће, а у случају настанка смрти или тешке тјелесне повреде да хитно обавијесте најближи орган унутрашњих послова.

Члан 41.

(1) Центар је обавезан обезбиједити одговарајућу опрему и простор за спасилачку службу и привремено задржавање повријеђеног или изненада обољелог скијаша.

(2) На скијалишту мора бити јасно и видљиво означено мјесто, односно стално сједиште спасилачке службе.

(3) На скијалишту мора бити јасно и видљиво означено мјесто за обавјештавање спасилачке службе.

(4) Спасиоци морају бити видљиво обиљежени и једнообразно одјевени.

Члан 42.

(1) Центар је обавезан одржавати спасилачку опрему у исправном стању.

(2) У оквиру скијалишта спасилачка опрема се мора адекватно распоредити тако да буде доступна у најкраћем могућем времену и смјештена у видно означеном простору.

(3) Центар је на скијалишту обавезан поставити таблу са упутством за примјену тзв. „алпског сигнала стања нужде“, који даје скијаш коме је потребна помоћ у случају опасности.

(4) Министар, уз сагласност министара надлежних за послове спорта и здравља, правилником прописује ближе услове у погледу уређења простора спасилачке службе, техничке карактеристике опреме спасилаца и обиљежавања спасилачке службе и спасилаца на скијалишту.

IX СЛУЖБА МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ[уреди]

Члан 43.

(1) Центар обезбјеђује пружање медицинске помоћи у сарадњи са одговарајућом здравственом установом, у складу са законом.

(2) Центар осигурава пружање медицинске помоћи ангажовањем одговарајућег броја оспособљених лица, обезбјеђењем одговарајућег простора за прихват повријеђених, обезбјеђењем одговарајуће опреме и средстава за пружање медицинске помоћи, у складу са законом.

Члан 44.

(1) Лица која су ангажована за пружање медицинске помоћи за вријеме дежурства морају бити опремљени комуникационим уређајима и једнообразно одјевени.

(2) Служба медицинске помоћи има првенство у коришћењу средстава косог транспорта, као и друге предности везане за обављање њихове дјелатности.

Члан 45.

(1) Центар је обавезан водити евиденцију о незгодама на скијалишту (идентитет унесрећених, вријеме, мјесто и околности несреће) и о насталим случајевима незгода обавијестити надлежну инспекцију из члана 67. став 2. овог закона.

(2) Министар, уз претходну сагласност министара надлежних за послове спорта и здравља, правилником прописује ближе услове у погледу простора и обиљежавања службе медицинске помоћи на скијалишту.

X РЕДАРСКА СЛУЖБА[уреди]

Члан 46.

(1) Центар је обавезан прописати посебна правила реда о коришћењу скијалишта и формирати посебну редарску службу с циљем безбједног коришћења скијалишта.

(2) Правилима о реду на скијалишту ближе се уређују, у складу са овим законом, обавезе скијаша и других лица која употребљавају скијалиште, начин одржавања реда на скијалишту, вријеме коришћења скијалишта, радно вријеме средстава косог транспорта, правила о организовању спортских приредаба на скијалишту, упозорења на евентуалне опасности усљед временских и сњежних прилика и друга питања утврђена овим законом која се односе на обезбјеђење реда на скијалишту.

(3) Правила о експлоатацији средстава косог транспорта саставни су дио Правила о реду на скијалишту.

(4) Центар је обавезан да на погодан начин на улазима у скијалиште видно истакне Правила о реду на скијалишту, цијене за коришћење уређаја, опреме, простора и услуга на скијалишту, као и радно вријеме скијалишта и средстава косог транспорта и да их се придржава у свом пословању.

(5) Центар је обавезан да се у пословању придржава истакнутих цијена из става 4. овог члана.

Члан 47.

(1) Центар је обавезан запослити лице са одговарајућим спортским стручним звањем за старање о безбједности и реду на скијалишту (у даљем тексту: шеф стаза).

(2) Шеф стаза мора да има завршен први студијски циклус додипломског студија или еквивалент стечен након најмање три или највише четири године студија друштвених наука послије стицања свједочанства о завршеној средњој школи у складу са законом и положен испит за редара.

(3) Скијашки терени се не могу користити без одобрења шефа стаза, које се издаје на основу процјене свих безбједносних услова из овог закона.

(4) Шеф стазе процјењује и постојање услова из члана 15. ст. 1. и 2. овог закона.

Члан 48.

(1) Центар је обавезан обезбиједити редарску службу која мора имати одговарајући број запослених лица (у даљем тексту: редар) ради безбједног коришћења скијалишта, у складу са одредбама овог закона и Правилима о реду на скијалишту.

(2) Послове редара може обављати лице са средњом стручном спремом, уз обавезно полагање испита за редара.

(3) Број ангажованих редара одређује се у зависности од величине скијалишта, а нарочито у зависности од интензитета коришћења терена за скијање, броја, тежине, величине и прегледности стаза.

Члан 49.

(1) Редар је обавезан да за вријеме обављања редарске службе носи одјећу и ознаке које га јасно идентификују као редара.

(2) Министар ће, уз сагласност министра надлежног за послове спорта, правилником прописати начин и програм полагања испита за редара и шефа стаза, услове за стицање овлашћења за обављање послова редара и шефа стаза, као и начин издавања легитимације редара и шефа стаза.

Члан 50.

(1) Редар је у вршењу својих дужности овлашћен да:

а) привремено обустави, до коначне одлуке шефа стаза, употребу скијалишта или неког његовог дијела на коме одржава ред, ако постоје околности у којима употреба стазе није дозвољена,
б) упозори, односно удаљи са скијалишта или његовог дијела лица која се не придржавају правила утврђених овим законом и правила о реду на скијалишту, која не располажу исправном скијашком опремом, која праве неред на полазним станицама жичара или су под утицајем алкохола или дроге,
в) прекине рад средстава косог транспорта док се не успостави ред на улазним или излазним станицама,
г) одузме, трајно или привремено, карту за вожњу скијашу или другом лицу које се и поред опомене редара понаша супротно одредбама овог закона, вози на низбрдици угроженој лавином, не поштује знаке забрана и упутстава, поступа супротно налозима службе спасавања или поновљено чини повреде утврђених правила понашања на скијалишту и
д) ускрати једну или више вожњи средствима косог транспорта лицу које својим понашањем угрожава или може угрозити безбједност употребе скијалишта, односно средстава косог транспорта (лица под утицајем алкохола или психоактивних супстанци, лица која се не придржавају утврђених правила о понашању на скијалишту).

(2) Када скијаш или други корисник скијалишта поступи супротно налозима редара или пружи физички отпор, о томе се без одлагања обавјештава овлашћено лице органа унутрашњих послова.

Члан 51.

(1) Скијаши и остали корисници скијалишта обавезни су да се придржавају Правила о реду на скијалишту из члана 46. овог закона и налога, односно упутстава редара из члана 50. овог закона.

(2) Скијаш је обавезан да се на стази понаша тако да друге скијаше или кориснике стазе не угрожава или повријеђује, као и да се приликом скијања и обављања осталих зимских активности придржава 10 правила Свјетске скијашке организације (FIS).

(3) Центар је на скијалишту обавезан истакнути 10 правила Свјетске скијашке организације из става 2. овог члана.

Члан 52.

(1) Скијашу није дозвољено:

а) скијати на скијалишту, односно стази која је означена као затворена,
б) уништавати, уклањати, оштећивати или на други начин угрожавати постављене ознаке и сигнализацију на скијалишту,
в) на било који начин угрожавати средства косог транспорта, машине за припрему стазе и другу опрему на стази,
г) скијати на стази под дејством алкохола или психоактивне супстанце, односно средства које негативно утиче на његове психофизичке способности,
д) напустити мјесто судара са другим скијашем прије него што се редарској служби корисника дају идентификациони подаци, осим у случају када је то нужно ради пружања медицинске помоћи повријеђеном, у том случају ће се након предаје повријеђеног на медицинско лијечење јавити најближој редарској служби Центра,
ђ) постављати самовољно било какве ознаке или остављати било какве ствари на скијалишту и
е) скијати унатрашке.

(2) Сноубордери, тркачи и ходачи на скијама обавезни су да, поред мјера из става 1. овог члана, предузму и друге мјере које одговарају природи конкретне зимске активности, у складу са одговарајућим међународним спортским правилима (FIS правила).

Члан 53.

За вријеме вожње средствима косог транспорта, скијаш је обавезан да се придржава сљедећих правила:

а) за вријеме вожње жичаром, односно ски-лифтом или другим системом косог транспорта, не смије да дјелује на било који начин који може да утиче на сигуран рад и функционисање система косог транспорта, и то:
1) да мијења, премјешта, квари уређаје и материјал било које врсте који служи жичари или ски-лифту,
2) да се пење на погонске станице и линијске стубове или да заузима мјесто које није намијењено корисницима жичаре или ски-лифта или да омета приступ тим мјестима,
3) без оправданих разлога да активира сигурносне уређаје који су му приступачни или да намјерно активира сигурносну рампу,
4) да се закачи на празну вучну направу на траси ски-лифта, да употријеби једну вучну направу за двије или више особа или да намјерно отпусти вучну направу прије мјеста одређеног за то или прије излазне станице,
5) да кривуда дуж трасе вучења ски-лифта, да излази из трасе вучења, да остаје на траси вучења у случају пада, да намјерно отпусти и баци вучну направу на линијски стуб, да сједа на вучну направу или да заљуља вучну направу на излазној станици,
6) да се њише у сједишту жичаре, да се вози без спуштеног сигурносног рама, да не употребљава наслон за ноге, да искаче из сједишта дуж трасе жичаре и да љуља сједиште на излазној станици,
7) у току превоза жичаром или ски-лифтом да баца или одстрањује било какве предмете, осим по налогу службеног лица Центра,
8) да се укрца на жичару која има ознаку да је затворена,
б) да се понаша супротно знаковима и упутствима постављеним у складу са овим законом или било којој усменој инструкцији редара Центра које се односи на безбједно коришћење жичаре,
в) да се укрца или искрца са жичаре на мјестима која нису за то одређена, односно ван полазних станица жичаре, као и на мјестима која нису под контролом Центра, осим у случају прекида вожње,
г) да се искрца са жичаре која је стала у току вожње без надзора службених лица Центра,
д) да користи жичару за превоз ако нема довољно физичких способности или знања и вјештине за безбједно коришћење инсталација жичаре, односно услуге превоза, и
ђ) да се задржава на успону, односно на вучној стази ски-лифта.

Члан 54.

(1) Центар је обавезан прије почетка скијашке сезоне писменим путем обавијестити надлежни орган унутрашњих послова о датуму почетка ски-сезоне, а када се очекује велики број скијаша на скијалишту обавезан је и затражити додатну помоћ за одржавање реда на скијалишту и уређење саобраћајног промета за долазак и одлазак са скијалишта.

(2) Припадници органа унутрашњих послова, који одржавају ред на скијалишту у случајевима из става 1. овог члана, морају бити обучени за употребу скија и моторних санки.

Члан 55.

(1) Вођа групе који на скијалиште доводи организовану групу дјеце или скијаша почетника дужан је да се стара о њиховом безбједном скијању.

(2) Прије почетка скијања вођа групе мора упозорити редаре на групу или почетнике којима редари морају посветити посебну пажњу.

(3) Вођа групе мора испуњавати налоге редара и прекинути скијање групе или почетника ако њихово скијање није безбједно.

XI СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА СКИЈАЛИШТУ[уреди]

Члан 56.

(1) На скијалишту се могу организовати спортске приредбе или такмичења укључујући и тренинге, уз претходну сагласност Центра, под условима и на начин утврђен овим законом, законом којим се уређује област спорта, као и у складу са правилима надлежног спортског савеза и Међународне скијашке федерације (FIS).

(2) Право обављања дјелатности из става 1. овог члана имају спортске организације регистроване за обављање зимских спортских активности и дјелатности у складу са законом којим се регулише област спорта (у даљем тексту: спортске организације).

(3) Коришћење скијалишта за обављање дјелатности из става 1. овог члана регулише се уговором између Центра и спортске организације.

(4) Одреба ст. 1, 2. и 3. овог члана се не примјењује у ситуацији када спортске приредбе или такмичења на скијалишту организује Центар, у складу са чланом 10. став 3. овог закона.

Члан 57.

(1) Скијашке стазе се могу користити за такмичења и тренинге само ако су уређене и хомологизоване у складу са чланом 16. овог закона и у складу са одговарајућим спортским правилима надлежног спортског савеза Републике Српске.

(2) За вријеме одржавања спортске приредбе, поред права и обавеза у складу са прописима којима је регулисана област спорта, спортске организације из члана 56. став 2. овог закона имају права и обавезе који су овим законом утврђени за Центар, ако споразумом између Центра и организатора приредбе није другачије утврђено.

Члан 58.

(1) На скијашким стазама, односно на дијелу скијалишта на коме се организује такмичење или спортске приредбе за вријеме трајања тих манифестација дозвољен је приступ само такмичарима и службеним лицима спортске организације.

(2) Приступне стазе за гледалиште морају бити уређене, видно обиљежене и ограђене.

(3) Центар и спортске организације су обавезни да по завршетку приредбе уклоне ознаке, уређаје и реквизите постављене ради одржавања спортске приредбе.

Члан 59.

(1) Центар је обавезан омогућити коришћење скијалишта за организовање скијашког такмичења од интереса за Републику, које је министарство надлежно за послове спорта, уврстило у програм међународних скијашких спортских такмичења, а за чију се организацију обезбјеђују средства у буџету Републике Српске.

(2) Центар је обавезан да за вријеме одржавања такмичења режим рада скијалишта прилагоди потребама такмичарских услова.

(3) Коришћење скијалишта из става 1. овог члана регулише се уговором између организатора приредбе и Центра, уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за послове спорта.

Члан 60.

(1) Дјелатност изнајмљивања опреме за скијање и за обављање специјализованих зимских активности на скијалишту могу обављати привредна друштва и предузетници који су регистровани код надлежног органа јединице локалне самоуправе за обављање такве дјелатности и који испуњавају услове у погледу врсте, техничких карактеристика и квалитета опреме, простора за чување и изнајмљивање опреме, као и услове у погледу безбједносних захтјева опреме за изнајмљивање.

(2) Опрема за скијање и за обављање специјализованих зимских активности из става 1. овог члана мора бити технички исправна у складу са посебним стандардима квалитета.

(3) Министар ће, уз претходну сагласност министра надлежног за послове спорта, правилником прописати врсте, техничке карактеристике, стандарде квалитета опреме за изнајмљивање, као и услове у погледу простора за чување и изнајмљивање опреме.

XII ШКОЛА СКИЈАЊА[уреди]

Члан 61.

(1) Услуге подучавања скијању на скијалишту може да пружа привредно друштво или предузетник (у даљем тексту: школа скијања), регистровани за обављање дјелатности подучавања скијања и специјализованих зимских активности, у складу са прописима из области спорта.

(2) За обављање дјелатности на скијалишту из става 1. овог члана школа скијања мора добити претходну сагласност Центра.

(3) Коришћење скијалишта за обављање дјелатности из става 1. овог члана регулише се уговором између Центра и школе скијања.

(4) Одредба ст. 1, 2. и 3. овог члана се не примјењује у ситуацији када услуге подучавања скијању обавља Центар, у складу са чланом 10. став 3. овог закона.

Члан 62.

(1) Школа скијања мора да испуњава сљедеће услове:

а) да је регистрована за обављање делатности спортског подучавања, у складу са прописима из области спорта,
б) да има одговарајућу пословну просторију на скијалишту и одговарајуће мјесто за окупљање,
в) да има закључен уговор о осигурању ученика скијања од посљедица несрећног случаја и
г) да има ангажована одговарајућа лица за непосредно подучавање (у даљем тексту: инструктор скијања).

(2) Предузетник који сам испуњава услове прописане за инструктора скијања, може да се бави непосредним подучавањем скијања и без ангажовања других лица.

(3) Непосредним подучавањем може да се бави само инструктор скијања са важећом лиценцом.

(4) Инструктор скијања је физичко лице које се бави пословима подучавања скијања и специјализованих зимских активности и има у складу са законом којим је уређена област спорта, одговарајуће звање инструктора, учитеља или тренера скијања, као и лиценцу надлежног спортског савеза Републике Српске.

(5) Ученик скијања је физичко лице које учествује као полазник школе скијања за подучавање скијању и специјализованим зимским активностима.

(6) Услове и поступак издавања лиценце инструкторима скијања и трајање издате лиценце уређује надлежни спортски савез Републике Српске.

(7) Надлежни спортски савез Републике Српске може да изда лиценцу инструктору скијања уколико испуњава услове утврђене законом и правилима савеза.

(8) Инструктор скијања је обавезан да се стручно усавршава у складу са законом и спортским правилима надлежног спортског савеза.

(9) Министарство надлежно за послове спорта даје сагласност на правила надлежног спортског савеза Републике Српске којима се уређују услови и поступак издавања лиценце и стручно усавршавање инструктора скијања.

Члан 63.

(1) Школа скијања користи скијалиште за подучавање скијању под условом да инструктор скијања:

а) упозори редаре када се на скијашким стазама одржава настава,
б) упозна ученике са правилима понашања на скијалишту,
в) прије почетка курса тестира ученике и разврста их у одговарајуће групе према узрасту, знању скијања и физичким способностима и
г) за вријеме одржавања наставе обезбиједи приручни комплет прве помоћи.

(2) За вријеме одржавања наставе, инструктор скијања мора да носи ознаке и одјећу која га јасно идентификује као инструктора скијања.

Члан 64.

(1) Почетни курс школе скијања може да се обавља само на посебно уређеним, издвојеним и означеним стазама или падинама погодним за скијање.

(2) Школа скијања може да за обуку скијаша привремено постави ски-лифт са вучним ужетом испод главе скијаша или ски-лифт за вучу по трави.

Члан 65.

(1) Спортске организације, образовне установе, удружења грађана, републички органи и органи јединице локалне самоуправе могу да користе скијалиште за подучавање скијању искључиво за своје чланове, односно за запослена лица.

(2) Субјекти из става 1. овог члана не могу јавно оглашавати и рекламирати услуге подучавања скијању.

Члан 66.

Страни држављанин може пружати услуге из чл. 61. и 62. овог закона, као инструктор скијања, под условом да посједује важећу лиценцу Међународне асоцијације инструктора скијања (ISIA), као и у складу са посебним прописима из области запошљавања страних држављана.

XIII НАДЗОР[уреди]

Члан 67.

(1) Надзор над примјеном одредaбa овог закона и прописа донијетих на основу овог закона врши Министарство и министарство надлежно за послове спорта.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредaбa овог закона врши Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежног инспектора за поједине области које су уређене овим законом и када је посебним законом предвиђена надлежност тог инспектора.

Члан 68.

У вршењу инспекцијског надзора над примјеном одредaбa овог закона (у погледу пословања субјеката који обављају дјелатности на скијалишту, организовањем спортских приредaбa и издавањем лиценци инструкторима скијања, радом средстава косог транспорта (жичаре, ски-лифтови), контролу техничке исправности и употребе моторних санки и механизације за уређење скијалишта, као и у другим областима прописаним овим законом), надлежни инспектор, поред општих овлашћења прописаних посебним законом, овлашћен је и да:

а) забрани обављање дјелатности и пружање услуга на скијалишту, ако се утврђене неправилности у остављеном року не отклоне,
б) забрани одржавање спортске приредбе на скијалишту ако није обезбијеђено њено несметано или безбједно одржавање,
в) забрани коришћење спортског објекта на скијалишту ако његово коришћење угрожава несметано и безбједно одржавање спортске приредбе на скијалишту,
г) приликом изградње, реконструкције или одржавања или током рада средства косог транспорта наложи отклањање недостатака који утичу или би могли утицати на сигурност рада средстава косог транспорта,
д) забрани радове у непосредној близини средстава косог транспорта који утичу и доводе у опасност рад и сигурност средстава косог транспорта,
ђ) наложи да се на одговарајући начин забрани рад, односно употреба средстава косог транспорта, моторних санки или друге механизације, ако постоји опасност по живот и здравље људи или имовину веће вриједности,
е) наложи да се на одговорајући начин забрани или ограничи кретање људи у најближој околини средстава косог транспорта, ако је тиме угрожена њихова безбједност и
ж) предузме друге мјере и радње у складу са другим посебним законом или посебним прописима који се односе на области које регулише овај закон.

XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 69.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај Центар ако:

а) није регистрован као привредно друштво (члан 10. став 2),
б) обавља спортску дјелатност без регистрације у складу са законом из области спорта (члан 10. став 3),
в) обавља дјелатност Центра, а не испуњава услове (члан 11. став 1. т. а), б), в), г) и д),
г) не контролише опште стање скијалишта и не одржава га у исправном стању, односно у стању које омогућава намјенско и безбједно коришћење скијашких стаза (члан 23. овог закона),
д) не обезбиједи и не одржава системе косог транспорта (чл. 24, 25. и 26),
ђ) на скијалишту не обезбиједи спасилачку службу (члан 38),
е) на скијалишту не обезбиједи службу хитне медицинске помоћи (члан 43) и
ж) на скијалишту не обезбиједи редарску службу (чл. 46, 47. и 48).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Центру новчаном казном од 3.000 КМ до 10.000 КМ.

Члан 70.

(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај Центар ако:

а) не учини скијалиште доступно свим корисницима под истим условима (члан 3. став 2),
б) обавља дјелатност Центра, а не испуњава услове (члан 11. став 1. т. ж) и з),
в) одступи од прописаних услова за уређење ски-стаза и ако ски-стазе посебно не уреди, означи и одвоји од осталих стаза (чл. 14. и 15),
г) такмичарска стаза не испуњава услове из члана 16. овог закона,
д) посебно не обиљежи и не класификује ски-стазе према степену тежине (члан 17),
ђ) дозволи упражњавање специјализованих зимских активности изван намјенски уређених стаза (члана 18),
е) дозволи употребу моторних санки на ски-стази у супротности са чланом 30. став 2. овог закона,
ж) не постави сигнализацију на скијалишту и не одржава је у исправном и функционалном стању (чл. 32. и 33),
з) не прекине рад скијалишта или његовог дијела када наступе околности из члана 36. овог закона и
и) не омогући коришћење скијалишта за организовање скијашког такмичења (члан 59).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 КМ до 8.000 КМ.

Члан 71.

(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај Центар ако:

а) обавља дјелатност, а нема обезбијеђен систем веза на скијалишту и везу са најближом здравственом установом и органом унутрашњих послова из члана 11. став 1. т. ђ) и е) овог закона,
б) употребљава механизацију за уређење ски-стазе за вријеме рада средстава косог транспорта, а не предузме посебне мјере за обезбјеђење сигурности скијаша (члан 29),
в) не обезбиједи на скијалишту одговарајућу опрему и простор за службу спасавања и за задржавање повријеђеног или изненада обољелог скијаша (члан 41) и
г) не пропише правила о реду на скијалишту (члан 46. ст. 1. и 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Члан 72.

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај Центар ако:

а) о дужим прекидима рада скијалишта не обавијести јавност путем средстава јавног информисања (члан 12. став 3),
б) не назначи и не пружи информације о необезбијеђеним стазама (члан 21. став 2),
в) не утврди ред вожње средства косог транспорта и не истакне га на видном мјесту (члан 27. став 1),
г) прекине рад жичара и ски-лифтова у тренутку када једно или више лица користи жичару или ски-лифт (27. став 2),
д) возила механизације за уређење ски-стаза не означи уочљивом бојом и не опреми одговарајућим ротационим свјетлима (члан 28. став 2),
ђ) не означи границе скијалишта на кључним мјестима ознакама које су видљиве у условима нормалне видљивости (члан 34),
е) дозволи рад скијалишта ноћу, а за то не постоје технички и временски услови и није обезбијеђена сигурност скијаша (чл. 20. и 35),
ж) видно и јасно не означи сједиште спасилачке службе (члан 41. став 2),
з) не води евиденције о незгодама на скијалишту (члан 45. став 1),
и) не истакне правила о реду, радно вријеме скијалишта и жичара, цијене за коришћење уређаја, опреме, простора и услуга на скијалишту и не придржава их се у пословању (члан 46. став 4),
ј) одреди за шефа стаза лице које не испуњава услове из члана 47. овог закона,
к) редарску службу обавља лице које не испуњава услове из члана 48. став 2. овог закона,
л) не истакне FIS правила (члан 51. став 3),
љ) не обавијести надлежни орган унутрашњих послова о тачном почетку ски-сезоне (члан 54),
м) организује спортску приредбу на скијалишту супротно одредбама чл. 56. и 57. овог закона,
н) спортска организација и Центар не уклоне ознаке, уређаје, реквизите и друге предмете постављене ради одржавања приредбе (члан 58. став 3),
њ) пружа услуге изнајмљивања опреме супротно члану 60. овог закона,
о) пружа услуге подучавања скијању супротно чл. 61, 62. и 63. став 1. овог закона и
п) почетни курс школе скијања обавља супротно члану 64. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. т. њ), о) и п) овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

(3) Новчаном казном од 800 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај правно лице или републички орган, односно орган јединице локалне самоуправе ако користи скијалиште за подучавање скијању у супротности са чланом 65. овог закона.

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ.

Члан 73.

Новчаном казном од 200 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај физичко лице:

а) ако обавља активности у супротности са чланом 21. став 4. овог закона,
б) ако користи моторне санке супротно члану 30. став 3. овог закона и
в) ако у супротности са чланом 47. став 3. овог закона одобри коришћење стазе, иако нису испуњени сви услови за њено безбједно коришћење.

Члан 74.

Новчаном казном у износу од 50 КМ до 200 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:

а) за вријеме обављања редарске службе не носи одјећу и ознаке које га јасно идентификују као редара из члана 49. став 1. овог закона,
б) не поступи по налозима редара (члан 50),
в) се понаша супротно члану 51. ст. 1. и 2. и чл. 52. и 53. овог закона,
г) као вођа групе дјеце или скијаша почетника не упозори редара на групу или не испуни налоге редара (члан 55),
д) ради као инструктор скијања, а нема лиценцу надлежног спортског савеза Републике Српске (62. став 4),
ђ) као инструктор скијања за вријеме одржавање наставе не носи ознаке и одјећу која га јасно идентификује као инструктора скијања (члан 63. став 2) и
е) не посједује важећу лиценцу ISIA (члан 66).

Члан 75.

(1) За учињене прекршаје из члана 69. овог закона који су почињени од стране истог центра, други пут у року од двије године од дана правоснажности првог рјешења о прекршају, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мјера забране обављања дјелатности на скијалишту у трајању од шест мјесеци до године дана.

(2) За учињене прекршаје из члана 70. овог закона који су почињени од стране истог центра, други пут у року од двије године од дана правоснажности првог рјешења о прекршају, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мјера забране обављања дјелатности на скијалишту у трајању од три мјесеца до годину дана.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 76.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети сљедеће правилнике:

а) Правилник о минимално-техничким условима за уређење, обиљежавање и одржавање скијалишта (члан 23. став 6),
б) Правилник о изгледу, садржају и врсти сигнализације на скијалишту (члан 34. став 4),
в) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обиљежавања спасилачке службе на скијалишту (члан 42. став 4),
г) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обиљежавања службе медицинске помоћи на скијалишту (члан 45. став 2),
д) Правилник о начину и програму полагања испита за редара и шефа стаза (члан 49. став 2) и
ђ) Правилник о минимално-техничким условима за изнајмљивање опреме на скијалишту (члан 60. став 3).

(2) Министар саобраћаја ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о минимално-техничким условима и стандардима квалитета система косог транспорта на скијалишту (члан 26. став 5).

Члан 77.

Привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност на скијалиштима ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана доношења правилника из члана 76. овог закона.

Члан 78.

Центар је дужан да обезбиједи услове у погледу запослених лица на пословима пословође система косог транспорта, односно на пословима шефа стаза и редара у року од шест мјесеци од дана доношења правилника из члана 76. став 1. тачка д) овог закона.

Члан 79.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-108/10
Датум: 26. јануар 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 15/10