Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Sadržaj zakona

Član 1.

Ovim zakonom reguliše se organizacija, nadležnost, ciljevi, dužnosti, ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske (u daljem tekstu: Glavna služba za reviziju).


Definicije

Član 2.

U ovom zakonu, upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja

„Nadležni skupštinski odbor“ znači odbor Narodne skupštine Republike Srpske nadležan za reviziju;

„Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske“ znači glavna institucija za reviziju čiji je rad regulisan ovim zakonom

„Revizor“ znači lice koje je imenovao Glavni revizor za obavljanje poslova iz nadležnosti Glavne službe za reviziju;

„Glavni revizor“ i „zamjenik glavnog revizora“ znači lice imenovano na funkciju u skladu sa ovim zakonom;

„Budžetske institucije“ znači sve institucije Republike Srpske, uključujući ministarstva i druge republičke organizacije koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske;

„Javni sektor“ podrazumijeva institucije osnovane Ustavom Republike Srpske ili zakonom, ministarstva, agencije, javne fondove, preduzeća i druge organizacije u kojima Republika ima učešće u vlasništvu;

„Koordinacioni odbor“ znači odbor, koji se sastoji od glavnih revizora i zamjenika glavnih revizora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini;

„Povjerljiva informacija“ znači svaka informacija čije bi objavljivanje bilo u suprotnosti sa javnim interesima iz razloga bezbjednosti, odbrane, međunarodnih odnosa, ili koja bi licu ili instituciji neosnovano omogućila ostvarivanje privilegovanih ekonomskih interesa;

„Budžetski korisnici“ znači one institucije koje se finansiraju iz budžeta;

„Interna kontrola“ znači politike i procedure koje se koriste da pomognu osiguravanju da vladini programi postignu svoje ciljane rezultate; da resursi koji su korišteni za te programe budu u skladu sa navedenim ciljevima organizacije koja je u pitanju; da su programi zaštićeni od prekomjernog trošenja i pogrešnog upravljanja; i da su obezbijeđene informacije pouzdane i pravovremeno pribavljene;

„Institucija“ podrazumijeva instituciju osnovanu Ustavom Republike Srpske ili zakonom, ministarstvo, agenciju, javni fond ili preduzeće u kojem Vlada ima udjel u vlasništvu, nezavisno od veličine tog udjela;

„INTOSAI“ znači Međunarodna organizacija glavnih revizijskih institucija;

„INTOSAI revizorski standardi“ označavaju skup revizorskih standarda razvijenih od strane INTOSAI. Standardi imaju sljedeće osnovne elemente: Limska deklaracija o revizorskim smjernicama i pravilima (principi nezavisnosti), Revizioni standardi (principi revizionog rada) i Etički kodeks (vrijednosti i principi revizora).

„Pre-revizija“ se odnosi na pre-ispitivanje i pre-certifikaciju transakcija u računovodstvenom sistemu;

„Prostorije“ znači zgrade, kancelarije, objekti ili mjesta gdje se vrši revizija;

„Javni izvještaj“ znači izvještaj koji Glavna služba za reviziju odluči da učini javnim;

„Kvalitet“ znači stepen do koga su revizorski postupci primjenjeni, uključujući i pripremu revizorskih izvještaja, u skladu sa važećim revizorskim standardima i regulativom;

„Sistem kontrole kvaliteta“ znači skup koordiniranih aktivnosti koje su preduzete, kako bi osigurale rad Glavne službe za reviziju, u skladu sa važećim revizorskim standardima i regulativom;

„Osiguranje kvaliteta“ znači pregled radi procjene da li je predviđeni sistem kontrole kvalitete i mjera kontrole kvaliteta primjenjen i da li funkcioniše;

„Resorni ministar“ znači ministar u čiji resor spada oblast u kojoj se vrši revizija;


Ciljevi

Član 3.

(1) Osnovni cilj Glavne službe za reviziju će biti da, kroz provođenje revizija, obezbijedi nezavisna mišljenja o primjeni zakona i drugih propisa, izvršenju budžeta, finansijskim izvještajima, korišćenju resursa i upravljanja državnom svojinom u institucijama i javnom sektoru Republike Srpske (u daljem tekstu: Republike).

(2) Glavna služba za reviziju ima obavezu da informiše odgovorne javne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama kroz pravovremeno objavljivanje i javno oglašavanje revizorskih izvještaja i ostale aktivnosti u cilju informisanja javnosti.


Sloboda od kontrole i upravljanja

Član 4.

(1) U provođenju svojih dužnosti i nadležnosti u skladu sa ovim zakonom, Glavna služba za reviziju će biti nezavisna i neće podlijegati upravljanju ili kontroli od strane bilo kojeg lica ili institucije, osim one koja je definisana u ovom zakonu.

(2) Glavna služba za reviziju će biti profesionalna i nestranačka i ne smije podržavati ni jednu političku stranku.

II OSNIVANjE, ORGANIZACIJA I OVLAŠĆENjA[uredi]

Osnivanje

Član 5.

(1) Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske osnovana Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 18/99, 39/03,115/04) nastavlja sa radom pod istim nazivom u skladu sa ovim zakonom.

(2) Glavna služba za reviziju će biti budžetski finansirano pravno lice sa sjedištem u Banjoj Luci. Glavna služba za reviziju može odlučiti da formira regionalne kancelarije gdje je primjereno i ekonomski opravdano za funkcionisanje Glavne službe za reviziju.

(3) Glavnu službu za reviziju sačinjavaju: glavni revizor, zamjenik glavnog revizora, revizori, administrativni i drugi radnici.


Rukovođenje u Glavnoj službi za reviziju

Član 6.

(1) Glavni revizor rukovodi Glavnom službom za reviziju i odgovoran je za dužnosti i ovlaštenja koja su utvrđena ovim zakonom.

(2) Zamjenik glavnog revizora pomaže glavnom revizoru u obavljanju dužnosti Glavne službe za reviziju.

(3) Po ovlašćenju glavnog revizora, zamjenik glavnog revizora može obavljati sve funkcije i imati sve obaveze i ovlaštenja glavnog revizora.

(4) Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora ne mogu učestvovati ili donositi odluke o revizijama institucija u kojima su glavni revizor ili zamjenik glavnog revizora bili članovi rukovodstva tokom prethodne dvije godine.


Organizacija

Član 7.

(1) Glavni revizor dužan je donijeti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Glavne službe za reviziju, nakon konsultacija sa zamjenikom glavnog revizora.

(2) Glavni revizor će, nakon konsultacija sa zamjenikom glavnog revizora, usvojiti sve interne propise, pravila i postupke neophodne za funkcionisanje Glavne službe za reviziju.

(3) Kod utvrđivanja organizacije Glavne službe za reviziju, glavni revizor dužan je internim aktom definisati organizaciju i rukovođenje u Glavnoj službi.


Zaposleni u Glavnoj službi za reviziju

Član 8.

Glavna služba za reviziju će zaposliti revizore, administrativno osoblje i ostale zaposlene, sposobne za ispunjenje zadataka, a u skladu s ovim zakonom.


Uslovi za glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora

Član 9.

(1) Kandidati za funkciju glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora mogu biti lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

a) imaju diplomu ekonomskog i iskustvo u oblasti računovodstva i revizije, javnih finansija ili javne administracije, u trajanju najmanje od 10 godina;
b) da se protiv njih ne vodi krivični postupak, niti da su pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivična djela sa izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju;

(2) Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora dužni su obavljati funkcije Glavne službe za reviziju nezavisno, objektivno i u skladu sa INTOSAI revizorskim standardima, revizorskim standardima Međunarodne Federacije računovođa (IFAC) i standardima Republike Srpske.

(3) Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora podliježu Zakonu o sukobu interesa u institucijama Republike.


Imenovanje i razrješenje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora

Član 10.

(1) Glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora imenuje Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Republike Srpske. Prijedlog treba biti zasnovan na rang listi kandidata koju priprema komisija za izbor u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(2) Imenovanja iz stava (1) ovog člana moraju biti obavljena na osnovu konkursa, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske. Komisiju za izbor imenuje Narodna skupština i sastojati će se od najmanje pet članova, od kojih dva člana moraju biti iz opozicionih stranaka. Komisija mora ocijeniti sve kandidate i utvrditi da li oni ispunjavaju zahtjeve u objavljenom oglasu o upražnjenom mjestu. Komisija za izbor mora dostaviti rang listu kandidata predsjedniku Republike.

(3) Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora imenuju se na period od sedam godina bez mogućnosti ponovnog imenovanja. Narodna skupština imenuje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora dva mjeseca prije isteka mandata.

(4) Narodna skupština može razriješiti glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora sa funkcije u slučaju:

a) Njihove pismene ostavke,
b) Zbog nemogućnosti obavljanja dužnosti u periodu dužem od šest mjeseci,
v) Ukoliko se u toku obavljanja svojih dužnosti zateknu u kršenju odredbi iz člana 9 ovog zakona.

(5) U slučaju da dođe do razrješenja, kao što je regulisano stavom (4) ovog člana, Narodna skupština je dužna imenovati novo lice na tu dužnost, u skladu sa stavom (3) ovog člana.

(6) Platu i naknade glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora će odrediti Nadležni skupštinski odbor, na nivou predsjednika i zamjenika predsjednika Ustavnog suda.

(7) Imenovanje i razrješenje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora, biće objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Prenošenje ovlašćenja glavnog revizora

Član 11.

(1) Glavni revizor može, u pismenoj formi, prenijeti pojedina ovlašćenja glavnog revizora, na drugo zaposleno lice u Glavnoj službi za reviziju, čime se ne isključuje njegova odgovornost.

(2) Pri izvršavanju prenesenih ovlašćenja, zaposleni mora postupati u skladu sa svim uputstvima glavnog revizora.


Angažovanje vanjskih saradnika

Član 12.

U slučaju ukazane potrebe, Glavna služba za reviziju može po ugovoru angažovati stručno lice kao vanjskog saradnika, pri obavljanju bilo koje funkcije Glavne službe za reviziju. Svako lice koje angažuje Glavna služba za reviziju, dužno je primjenjivati standarde i pravila Glavne službe za reviziju.

III NADLEŽNOST GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU[uredi]

Nadležnost

Član 13.

(1) Glavna služba za reviziju je obavezna da vrši:

a) Finansijske revizije u skladu sa članom 18);
b) Revizije učinka (u skladu sa članom 19); i
v) Druge specifične revizije (u skladu sa članom 22 i 23).


Izuzimanje iz nadležnosti

Član 14.

(1) Glavna služba za reviziju ne može vršiti pre-revizioni uvid ili pre-revizionu sertifikaciju računovodstvenih transakcija kao dijela računovodstvenog sistema;

(2) Glavna služba za reviziju ne može preduzimati nikakve aktivnosti koje su van okvira ovog zakona ili ukoliko bi njihovo obavljanje spriječilo ispunjenje obaveza Glavne službe za reviziju.


Revizorski standardi, sistem kontrole kvaliteta i sistem osiguranja kvaliteta

Član 15.

(1) Glavna služba za reviziju obavezna je primjenjivati INTOSAI standarde revizije i revizorske standarde Međunarodne Federacije računovođa (IFAC), standarde Republike Srpske i obezbijediti da zaposleni i druga lica koja vrše poslove revizije, postupaju po ovom zakonu prilikom revizije u institucijama i javnom sektoru iz člana 16.

(2) Glavna služba za reviziju će donijeti uputstva, smjernice i druga akta neophodna za primjenu revizorskih standarda.

(3) Glavna služba za reviziju je odgovorna za provođenje sistema kontrole kvaliteta, kojim će se u revizorskom radu osigurati pridržavanje revizorskih standarda, pravila i drugih akata, uključujući i mjere neophodne za obezbjeđenje kvaliteta revizorskih poslova.

(4) Na inicijativu Nadležnog skupštinskog odbora svake 4 godine vršiće se profesionalna ocjena rada Glavne službe za reviziju. Prednost pri izboru za vršenje profesionalne ocjene daće se državnoj kancelariji za reviziju druge zemlje.

(5) Profesionalna ocjena iz prethodnog stava finansiraće se posebnim sredstvima iz budžeta Republike Srpske, izdvojenim za tu namjenu.

(6) Služba koja je vršila profesionalnu ocjenu rada, dostaviće izvještaj o ocjeni Nadležnom skupštinskom odboru i Glavnoj službi za reviziju. Glavna služba za reviziju će izvještaj o mjerama preduzetim u vezi sa ocjenom podnijeti Nadležnom skupštinskom odboru.


Ovlašćenja revizije

Član 16.

(1) Glavna služba za reviziju ovlašćena je da u skladu sa ovim zakonom vrši reviziju:

a) Narodne skupštine Republike Srpske;
b) Predsjednika Republike Srpske;
v) Vlade, ministarstava i drugih republičkih organa;
g) Svih drugih budžetskih institucija koje se finansiraju iz budžeta;
d) Fondova i drugih vanbudžetskih institucija osnovanih zakonom;

(2) Glavna služba za reviziju ovlašćena je da vrši reviziju i:

a) Budžeta opština i gradova;
b) Bilo kojih sredstava koja su bilo kojoj instituciji obezbijeđena za realizaciju projekata od strane međunarodnih organizcija, kao zajam ili donacija za Republiku;
v) Sredstva dodijeljena iz budžeta instituciji, odnosno organizaciji;

(3) Glavna služba za reviziju ovlašćena je za reviziju javnih i drugih preduzeća u kojoj država ima direktni ili indirektni vlasnički udio;

(4) Ovlašćenja Glavne službe za reviziju uključuje sve finansijske, administrativne i druge aktivnosti, programe i projekte kojima se upravlja od strane jedne ili više institucija iz ovog člana, uključujući postupak i prihode od prodaje imovine, privatizacija i koncesija.


Planiranje revizije

Član 17.

(1) Glavni revizor će nakon konsultacije sa zamjenikom glavnog revizora donijeti Godišnji plan za reviziju Glavne službe za reviziju za narednu godinu i dostaviće ga Nadležnom skupštinskom odboru.

(2) Pri izradi godišnjeg plana, glavni revizor i zamjenik glavnog revizora će primjenjivati ovaj zakon i usvojene revizorske standarde.


Finansijska revizija

Član 18.

(1) Prilikom obavljanja revizije, Glavna služba za reviziju će u skladu sa usvojenim revizorskim standardima, pregledati finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija kod kojih se vrši revizija, sa ciljem procjene da li su izvještaji pouzdani i da li bilansi daju istinite pokazatelje o izvršenju budžeta.

(2) Glavna služba za reviziju će procijeniti da li se primjenjuju propisi, da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i ocijeniti finansijsko upravljanje, funkcije interne revizije i sisteme interne kontrole.

Glavna služba za reviziju će provesti prethodnu reviziju u toku finansijske godine, uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera preduzetih na osnovu tih preporuka.

(3) Glavna služba za reviziju će svake godine provesti reviziju u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana i dati mišljenje o izvještajima o izvršenju godišnjeg budžeta, svakog od budžetskih korisnika navedenih u članu 16. stav 1., ovog zakona. Glavna služba za reviziju će podnijeti izvještaj u skladu sa članom 21. ovog zakona.

(4) Glavna služba za reviziju će svake godine obaviti reviziju i dati mišljenje o vladinom konsolidovanom godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta. Glavna služba za reviziju će godišnje podnijeti izvještaj o izvršenoj reviziji, u skladu sa članom 21. ovog zakona.

(5) Pored institucija iz stava (3) ovog člana Glavna služba za reviziju će izvršiti finansijske revizije i drugih institucija u skladu sa godišnjim planom revizije.

(6) U određivanju učestalosti i modaliteta revizija, iz stava (5) ovog člana Glavna služba za reviziju će uzeti u obzir da li je u institucijama već vršena revizija od strane nezavisnih vanjskih revizora, da li Glavna služba za reviziju ima dokaz da su takve revizije dovoljne da obezbijede osiguranje standarda koje i ona primjenjuje, kao i procjenu rizika.


Revizija učinka

Član 19.

U pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti sa kojim institucija koristi svoje resurse sa ciljem ispunjenja svojih funkcija, Glavna služba za reviziju ima pravo izvršiti pregled ili ispitivanje određenog aspekta poslovanja (reviziju učinka) cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti, čiju reviziju Glavna služba za reviziju ima pravo da izvrši u skladu sa ovim zakonom. Glavna služba za reviziju će o ovim revizijama podnijeti izvještaj u skladu sa članom 21. ovog zakona.


Primjedbe na nacrte izvještaja

Član 20.

(1) Po završetku revizije Glavna služba za reviziju će pripremiti nacrt izvještaja o reviziji i dostaviti ga licu koje rukovodi institucijom radi davanja pismenih primjedbi.

(2) Institucija u kojoj je vršena revizija dužna je da dostavi pismene primjedbe Glavnoj službi za reviziju u roku od 15 dana po prijemu predloženog nacrta izvještaja, ili u dužem roku o kojem odluči Glavna služba za reviziju. Glavna služba za reviziju dužna je razmotriti ove primjedbe prije pripreme konačnog izvještaja, i na mjestima gdje se utvrdi neslaganje, konačni izvještaj će dopuniti sa prihvaćenim primjedbama.


Izvještavanje o revizijama

Član 21.

(1) Glavna služba za reviziju, dužna je predati konačni izvještaj instituciji u kojoj je vršena revizija i Narodnoj skupštini, u skladu sa ovim članom. Kopija izvještaja će se u istovremeno dostaviti Vladi i predsjedniku Republike. Kopije se mogu dostaviti i drugoj instituciji, Javnom tužiocu Republike Srpske i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Glavna služba za reviziju će izvještaje o reviziji objaviti odmah nakon dostavljanja takvih izvještaja.

(2) Kod izvještavanja o finansijskim revizijama, kako je regulisano članom 18, stav (3), Glavna služba za reviziju dužna je dostaviti konačne izvještaje svakoj instituciji u kojoj se vrši revizija i ministarstvu finansija u roku od 90 dana, nakon podnošenja godišnjeg izvještaja budžetskog korisnika. Za reviziju Vladinog konsolidovanog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta, kako je regulisano članom 18., stav (4), Glavna služba za reviziju dužna je dostaviti izvještaj Narodnoj skupštini, najkasnije u roku od 90 dana po prijemu Vladinog konsolidovanog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta.

(3) U roku od 60 dana od prijema revizorskog izvještaja u skladu sa stavom (2) ovog člana, svaka institucija u kojoj je izvršena revizija će Glavnoj služba za reviziju dostaviti odgovor u kojem iznosi radnje koje je preduzela radi prevazilaženja propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju. Kopiju ovog izvještaja institucija će dostaviti Ministarstvu finansija i Nadležnom skupštinskom odboru.

(4) Na osnovu nalaza i preporuka godišnjeg izvještaja o reviziji ili godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta, Narodna Skupština na prijedlog Nadležnog skupštinskog odbora može smanjiti budžet budžetske institucije ili preduzeti druge odgovarajuće mjere.

(5) Kod izvještavanja o reviziji učinka, u skladu sa članom 19., i posebnih revizija, iz člana 23. ovog zakona, Glavna služba za reviziju dužna je pripremiti i dostaviti izvještaj instituciji u kojoj je vršena revizija, Nadležnom skupštinskom odbor i Narodnoj skupštini, a može i drugoj nadležnoj instituciji u Republici Srpskoj, najkasnije u roku od 30 dana po završetku revizije.

(6) Glavna služba za reviziju dužna je najvažnije nalaze i preporuke iz finansijske revizije, revizija učinka i posebnih revizija, obuhvatiti u svom godišnjem revizorskom izvještaju Narodnoj Skupštini. Godišnji revizorski izvještaj mora biti dostavljen, zajedno sa izvještajem o reviziji Vladinog konsolidovanog godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta kao njegov sastavni dio, u skladu sa stavom (2 ) ovog člana.

(7) Svi izvještaji Glavne službe za reviziju moraju biti dostupni javnosti i objavljeni na web stranici Glavne službe za reviziju, izuzev povjerljivih informacija, u skladu sa članovima 44. i 45.ovog zakona.


Dodatni izvještaji skupštini

Član 22.

(1) Glavna služba za reviziju može u bilo koje vrijeme podnijeti revizorski izvještaj Narodnoj skupštini po svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

(2) Kopiju izvještaja iz stava (1) ovog člana Glavna služba za reviziju dostavlja kao informaciju: Predsjedniku Republike, Vladi, Ministru finansija ili drugom ministru koji po mišljenju Glavna služba za reviziju ima poseban interes u tom izvještaju.


Posebne revizije

Član 23.

(1) Narodna Skupština ili Nadležni skupštinski odbor može zahtijevati od Glavne službe za reviziju da izvrši posebnu reviziju. Za zahtjeve po posebnim revizijama, obezbjediće se posebna sredstva.

(2) Glavna služba će izraditi posebne revizije i na zahtjev Vlade Republike Srpske, uz saglasnost Nadležnog skupštinskog odbora.

(3) Glavna služba za reviziju dužna je o izvršenim revizijama podnijeti izvještaj, u skladu sa članom 21. ovog zakona.


Informacije organima za provođenje zakona

Član 24.

(1) Glavna služba za reviziju dužna je, nakon što informiše lice koje rukovodi institucijom u kojoj se vrši revizija, a što će učiniti samo ukoliko se time neće prouzrokovati bilo kakav uticaj na istragu, obavijestiti nadležne organe za provođenje zakona, kada postoji sumnja o značajnom kršenju zakona.

(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana Glavna služba za reviziju dužna je informisati Ministarstvo finansija i odgovornog ministra.

IV FINANSIRANjE GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU[uredi]

Član 25.

(1) Glavna služba za reviziju će pripremiti budžetski zahtjev svog godišnjeg budžeta, a i dostaviti ga Nadležnom skupštinskom odboru.

(2) Po usvajanju predloženog budžetskog zahtjeva od strane Nadležnog skupštinskog odbora, Glavna služba će, u skladu sa vremenskim okvirima postavljenim u Zakonu o budžetskom sistemu Republike Srpske, proslijediti kao nacrt budžeta Ministarstvu finansija za uključivanje u nacrt budžeta Republike Srpske, za odgovarajuću godinu.

(3) Glavni revizor raspolaže sa sredstvima i odobrava plaćanje troškova Glavne službe za reviziju. Sredstva koja se ne utroše prenose se u narednu godinu i služe za razvoj i unaprijeđenje Glavne službe za reviziju.

Godišnji izvještaj o aktivnosti i vanjska revizija Glavne službe za reviziju

Član 26.

(1) U skladu sa Zakonom o trezoru i Zakonom o budžetskom sistemu, Glavna služba za reviziju će pripremiti finansijske izvještaje o poslovanju Glavne službe za reviziju.

(2) Godišnji izvještaj (u daljem tekstu: Godišnji izvještaj o aktivnostima) će, pored informacija o poslovanju Glavne službe za reviziju, uključiti i finansijski izvještaj Glavne službe za reviziju. Godišnji izvještaj o aktivnostima će biti dostavljen Nadležnom skupštinskom odboru.

(3) Nadležni skupštinski odbor će imenovati nezavisnu revizorsku kuću ili komisiju za reviziju, koja će izvršiti reviziju godišnjih izvještaja o aktivnostima Glavne službe za reviziju, kao što je definisano u stavu ( 2) ovog člana. Komisija za reviziju će se sastojati od pet članova, koji moraju biti stručnjaci iz oblasti revizije i računovodstva.

(4) Komisija ili nezavisna revizorska kuća iz stava (3) ovog člana će informisati Nadležni skupštinski odbor o svojim nalazima, prije nego što prijedlog budžeta Glavne službe za reviziju bude odobren od strane Nadležnog skupštinskog odbora.

V ZAPOSLENI U GLAVNOJ SLUŽBI ZA REVIZIJU[uredi]

Primjena zakona

Član 27.

(1) Na zaposlene u Glavnoj služba za reviziju ne odnosi se Zakon o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske.

(2) U slučaju gdje pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenog nisu regulisani ovim zakonom, primjenjivaće se propisi o radnim odnosima Republike.


Dužnosti zaposlenih

Član 28.

(1) Zaposleni u Glavnoj službi za reviziju dužni su pri izvršavanju svojih poslova i zadataka, osiguravati poštivanje ustavnih i zakonskih odredbi u Republici. Ako zaposleni primi naredbu za koju se pretpostavlja da je nezakonit nalog, primjeniće postupak koji će biti definisan internim aktom.

(2) Glavna služba za reviziju dužna je usvojiti etički kodeks za zaposlene na osnovu međunarodno priznatih INTOSAI standarda, koji moraju izražavati vrijednosti kojih se zaposleni moraju pridržavati, da pročitaju etički kodeks i da polože zakletvu i svojim potpisom verifikuju prihvatanje obaveza koje proizilaze iz etičkog kodeksa.

(3) Zaposleni će biti nepristrasan i posebno:

a) uzdržavaće se od bilo kojeg postupka ili propusta, koji nije u skladu ili se sukobljava sa dužnostima koje su utvrđene ovim Zakonom i uzdržavaće se od javnog manifestovanja svojih političkih ili vjerskih uvjerenja;
b) neće tražiti niti primati nikakvu dobit, korist, naknadu u novcu, uslugama ili bilo kojem drugom obliku u svoje ili ime svoje rodbine.

(4) Zaposleni su dužni čuvati od objavljivanja povjerljive informacije dok su u radnom odnosu, kao i nakon prestanka radnog odnosa u Glavnoj služba za reviziju .


Prava zaposlenih

Član 29.

Zaposleni u Glavnoj službi za reviziju imaju pravo:

a) na odsustvo kako je to određeno Pravilnikom i pravo da nastavi raditi na istim ili sličnim poslovima nakon okončanja odsustva;
b) na platu i naknadu u skladu sa načinom određenim u Pravilniku;
v) na podsticanje i podršku za napredovanje u karijeri i profesionalnom razvoju kroz obuku i na druge načine;
g) da bude zaštićen u smislu svog fizičkog i moralnog integriteta od strane države, dok vrši svoje službene dužnosti;
d) da se nadređeni prema njemu odnose poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo;
đ) na osnivanje i učlanjenje u sindikat ili profesionalno udruživanje u skladu sa zakonom;
e) zaposleni će imati pravo na jednak tretman u svim aspektima rukovođenja osobljem bez obzira na pol, nacionalnost, socijalno porijeklo, prebivalište, religiju, politička ili druga uvjerenja, bračni ili drugi status, dob, imovinu, invaliditet (hendikep) ili drugo.


Nespojivost

Član 30.

(1) Zaposleni ne može obavljati funkciju, poslove, niti zauzimati položaj koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima:

a) neće vršiti nikakvu javnu funkciju na bilo kom nivou u Republici;
b) neće biti članovi upravnih ili drugih odbora u preduzećima u kojima država ima akcije ili drugi interes, političkim stranakama, niti će slijediti instrukcije političkih stranaka;
v) neće obavljati nikakve aktivnosti za koje se prima naknada, osim ako ih nije odobrio glavni revizor.


Zapošljavanje

Član 31.

(1) Ako postoji upražnjeno radno mjesto u Glavnoj službi za reviziju, Glavna služba za reviziju će objaviti konkurs za njegovo popunjavanje.

(2) Konkurs za popunjavanje radnog mjesta mora biti objavljen najmanje mjesec dana prije krajnjeg roka za prijave u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike.

(3) Javni konkurs sadrži:

a) naziv slobodnog radnog mjesta;
b) opšte i posebne uslove koji se zahtijevaju za to radno mjesto.

(4) Pravilnikom, koji donosi Glavni revizor, utvrdiće se uslov za svako radno mjesto u Glavnoj službi za reviziju i definisati će se radna mjesta koja se, izuzetno, mogu popunjavati bez javnog oglašavanja.


Opšti uslovi

Član 32.

(1) Da bi zasnovalo radni odnos u Glavnoj službi za reviziju lice mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima više od 18 godina;
v) da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Glavnoj službi za reviziju;
g) da ima zdravstveno uvjerenje koje se zahtjeva za to radno mjesto;
d) da nije otpušteno iz državne službe kao posljedica disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije dana prijave za radno mjesto u Glavnoj službi za reviziju;
đ) da se protiv njih ne vodi krivični postupak, niti da su pravosnažno osuđeni na kaznu zatvora za krivična djela s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju;
e) da se na njega ne odnosi Član IX Ustava Bosne i Hercegovine.

(2) Pored opštih uslova, lice koje se prijavljuje na konkurs mora ispunjavati posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Glavne službe za reviziju.


Proces izbora i imenovanja

Član 33.

(1) Glavni revizor će imenovati komisiju za provođenje postupka izbora, koja se sastoji od tri člana.

(2) Komisija za izbor će razmotriti sve prijave pristigle u propisanom roku i sastavit će skraćenu listu najuspješnijih kandidata.

(3) Svi kandidati sa skraćene liste najuspješnijih kandidata, biće pozvani na razgovor sa komisijom za izbor.

(4) Razgovor (intervju) će biti obavljen uz pridržavanje načela zakonitosti, nezavisnog nadzora, otvorenosti i transparentnosti.

(5) Nakon intervjua komisija za izbor će predložiti Glavnom revizoru listu sa najmanje tri najuspješnija kandidata.

(6) Glavni revizor će imenovati predložene kandidate na listi, po redosljedu, koju mu je podnijela Komisija za izbor. U slučaju da ovo imenovanje ne može biti izvršeno iz bilo kojih opravdanih razloga, biće razmatrani sljedeći kandidati na skraćenoj listi.

(7) Glavna služba za reviziju mora sačuvati sve dokumente u vezi s postupkom.


Disciplinska odgovornost

Član 34.

(1) Zaposleni će se smatrati disciplinski odgovornim za povrede službenih dužnosti, koje su rezultat njegove krivice, utvrđene ovim zakonom.

(2) Povrede službenih dužnosti predstavlja:

a) izvršenje radnji koje predstavljaju krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo ili prekršaj kojim se nanosi ugled Glavnoj službi za reviziju;
b) odavanje državne, vojne ili službene tajne, odnosno povreda propisa o čuvanju tih tajni;
v) zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja;
g) neispunjavanje povjerenih radnih zadataka, propuštanje da se savjesno i pažljivo ispune službene dužnosti;
d) odbijanje da se izvrši zakonit nalog neposredno pretpostavljenog;
đ) preduzimanje aktivnosti ili postupaka koji su u suprotnosti sa interesima Glavne službe;
e) prouzrokovanje veće materijalne štete, namjerno ili iz krajnje nepažnje;
ž) povreda radne discipline;
z) neispunjavanje povjerenih zadataka na vrijeme i na propisani način;
i) neprimjereno ponašanje prema građanima, saradnicima ili drugim stranama u obavljanju službenih dužnosti ;

(3) Odgovornost za činjenje krivičnih djela i prekršaja ne isključuje disciplinsku odgovornost zaposlenog, u slučaju da djelo takođe predstavlja povredu dužnosti.

(4) Disciplinske mjere su: pismena opomena, suspenzija sa radnog mjesta, raspored na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta, prestanak radnog odnosa.


Disciplinski postupak

Član 35.

(1) Svaka institucija u kojoj se vrši revizija, može glavnom revizoru podnijeti prijavu protiv zaposlenih u Glavnoj službi za reviziju .

(2) Svaki zaposleni može dati inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog za kojeg pretpostavlja da je počinio prekršaj iz člana 34.ovog zakona.

(3) Postupak za utvrđivanje disiplinske odgovornosti biće uređen Pravilnikom o disciplinskom postupku koji donosi glavni revizor. Postupak će biti u skladu sa Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske i Zakonom o krivičnom postupku.


Prestanak radnog odnosa

Član 36.

Zaposlenom u Glavnoj službi za reviziju radni odnos prestaje u sljedećim slučajevima:

a) dobrovoljnog istupanja iz službe;
b) istekom roka važenja ugovora o radu na određeno vrijeme;
v) ispunjavanje uslova za penzionisanje u smislu propisa zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
g) trajne nesposobnosti da obavlja svoje radne dužnosti zbog svog zdravstvenog stanja, pod uslovom da se zaposleni ne može rasporediti na druge odgovarajuće poslove unutar Glavne službe za reviziju;
d) gubitak državljanstva Bosne i Hercegovine;
đ) dobijanje državljanstva druge zemlje koje je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima;
e) višak zaposlenih;
ž) dvije uzastopno negativne ocjene rada;
z) ako je osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora duže od šest mjeseci;
i) na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanak radnog odnosa.


Plate

Član 37.

Glavni revizor će donijeti pravilnik u kome će utvrditi strukturu i obračun plata u Glavnoj službi za reviziju. Kod određivanja kriterija za obračun plata, glavni revizor će uzeti u obzir specifične vještine i iskustvo za svako radno mjesto u Glavnoj službi za reviziju.


Imunitet i izuzeće od odgovornosti

Član 38.

(1) Lica koja vrše dužnosti u Glavnoj službi za reviziju na poslovima revizije, neće biti krivično i građanski odgovorna za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u okviru vršenja svojih dužnosti. Navedena lica imaju pravo na zaštitu od strane državnih organa, od bilo kakvog napada, uvrede ili neopravdane akcije vezano za izvršenje njihovih obaveza.

(2) Lica iz prethodnog stava ne mogu biti izuzeta od krivične odgovornosti, ako su u toku vršenja svoje službe zatečena u vršenju krivičnog djela.

VI OVLAŠĆENjA ZA PRIKUPLjANjE INFORMACIJA[uredi]

Ovlašćenja Glavne službe za pristup informacijama

Član 39.

(1) Institucija u kojoj se vrši revizija, dužna je da na pismeni zahtjev Glavne službe za reviziju u ostavljenom roku učini dostupnim informaciju, dokument uključujući i podatke u elektronskom obliku koje ta institucija čuva ili su pod njenom kontrolom;

(2) Kancelariji za reviziju može zahtijevati:

a) da se informacije ili odgovori na pitanja daju usmeno ili pismeno;
b) da informacije ili odgovori na pitanja budu verifikovani pismenom izjavom ili dati kao tvrdnja.


Pristup prostorijama i dokumentaciji

Član 40.

(1) Revizori su ovlašćeni:

a) da mogu, u bilo koje razumno vrijeme, ući u bilo koju prostoriju koju koristi institucija koja je predmet revizije od strane Glavne službi za reviziju;
b) da imaju pravo na potpun i slobodan pristup, u bilo koje razumno vrijeme, bilo kom dokumentu ili drugoj imovini;
v) mogu pregledati, kopirati ili uzeti izvode bilo kojeg dokumenta.

(2) Revizor ne može ući i zadržati se u prostorijama institucije, ako na njen zahtjev ne predoči pismeno ovlašćenje.

(3) Pod „pismenim ovlašćenjem“ iz prethodnog stava podrazumijeva se ovlašćenje potpisano od strane glavnog revizora ili zamjenika glavnog revizora.

(4) Institucija je dužna revizoru da obezbijedi sva potrebna sredstva za uspješno izvršenje aktivnosti iz ovog člana.


Ovlašćenja za prikupljanje informacija

Član 41.

Aktivnosti iz članova 39. i 40. ovog zakona se ne ograničavaju ni po kojem drugom zakonu.


Svrhe u koje se može koristiti ovlašćenje za prikupljanje informacija

Član 42.

Ovlašćenja za prikupljanje informacija iz članova 39. i 40. revizori mogu koristiti samo u svrhu vršenja revizije.


Lažne izjave

Član 43.

Lice u instituciji u kojoj se vrši revizija, ne smije dati usmenu ili pismenu izjavu revizoru za koju zna da je lažna ili navodi na pogrešan trag u bitnim pojedinostima.

VII ODREDBE O POVJERLjIVOSTI[uredi]

Povjerljivost informacija

Član 44.

Informaciju koju dobije u toku obavljanja funkcije Glavne službe za reviziju, revizor ne smije prenositi, osim ako je zakonom Glavnoj službi za reviziju dato pravo da otkrije takvu informaciju.


Povjerljive informacije koje ne mogu biti uključene u javni izvještaj

Član 45.

(1) Glavna služba za reviziju određene informacije ne može uključiti u javni izvještaj ako:

a) ako su te informacije povjerljive prema aktima Glavne službe za reviziju;
b) ako lice koje rukovodi institucijom u kojoj se vrši revizija Glavnoj službi za reviziju izda pismeno obavještenje o informacijama koje su povjerljive, u skladu sa zakonom i pravilnicima institucije u kojoj se vrši revizija.

(2) Ako se steknu uslovi iz prethodnog stava zbog kojih Glavna služba za reviziju odluči da:

a) ne objavi izvještaj o reviziji;
b) ne objavi određene informacije iz tog izvještaja,

Glavna služba za reviziju dužna je izvještaj, koji uključuje povjerljive informacije, dostaviti Nadležnom skupštinskom odboru.

VIII KOORDINACIONI ODBOR ZA REVIZIJU INSTITUCIJA[uredi]

Članstvo u Koordinacionom odboru

Član 46.

(1) Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora Republike Srpske su članovi Koordinacionog odbora za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

(2) Koordinacioni odbor će odluke donositi konsenzusom, s tim da će svaka služba za reviziju imati po jedan glas.

(3) Troškove Koordinacionog odbora snose institucije za reviziju na osnovama koje će definisati Koordinacioni odbor.

IX ODREDBE ZA PREKRŠAJE[uredi]

Član 47.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 50.000 KM kazniće se pravno lice ukoliko:

a) se ne pridržava odredbi iz člana 39. ovog zakona;
b) revizoru ne obezbijedi sva razumna sredstva za efektivno obavljanje revizorskih ovlašćenja iz člana 40. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice kod pravnog lica će biti kažnjena kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(3) Fizičko lice ili odgovorno lice kod pravnog lica, koje revizoru da lažnu pismenu ili usmenu izjavu ili takvu pismenu ili usmenu izjavu koja navodi na pogrešan trag, će biti kažnjena za prekršaj kaznom od namjanje 1.000 KM do 3.000 KM.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 48.

Glavnom revizoru i zamjeniku glavnog revizora, imenovanim u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske daje se mandat na period od 7 (sedam) godina („Službeni glasnik Republike Srpske“, 18/99, 39/03, 115/04), potvrdiće se imenovanje u skladu sa članom 10. stav (3) ovog zakona. Ostali zaposleni u Glavnoj službi za reviziju nastavljaju sa radom, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 49.

U slučaju sukoba ovog i odredaba nekog drugog zakona, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 50.

Narodna skupština će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte o imenovanju, organizaciji rada i druge akte Nadležnog skupštinskog odbora.

Član 51.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 18/99, 39/03, 115/04).

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-618/05
Datum: 06. oktobar 2005. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/05