Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Садржај закона

Члан 1.

Овим законом регулишe се организација, надлежност, циљеви, дужности, овлашћења и друга питања од значаја за рад Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске (у даљем тексту: Главна служба за ревизију).


Дефиниције

Члан 2.

У овом закону, употријебљени изрази имају сљедећа значења

„Надлежни скупштински одбор“ значи одбор Народне скупштине Републике Српске надлежан за ревизију;

„Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске“ значи главна институција за ревизију чији је рад регулисан овим законом

„Ревизор“ значи лице које је именовао Главни ревизор за обављање послова из надлежности Главне службе за ревизију;

„Главни ревизор“ и „замјеник главног ревизора“ значи лице именовано на функцију у складу са овим законом;

„Буџетске институције“ значи све институције Републике Српске, укључујући министарства и друге републичке организације које се финансирају из буџета Републике Српске;

„Јавни сектор“ подразумијева институције основане Уставом Републике Српске или законом, министарства, агенције, јавне фондове, предузећа и друге организације у којима Република има учешће у власништву;

„Координациони одбор“ значи одбор, који се састоји од главних ревизора и замјеника главних ревизора институција за ревизију у Босни и Херцеговини;

„Повјерљива информација“ значи свака информација чије би објављивање било у супротности са јавним интересима из разлога безбједности, одбране, међународних односа, или која би лицу или институцији неосновано омогућила остваривање привилегованих економских интереса;

„Буџетски корисници“ значи оне институције које се финансирају из буџета;

„Интерна контрола“ значи политике и процедуре које се користе да помогну осигуравању да владини програми постигну своје циљане резултате; да ресурси који су кориштени за те програме буду у складу са наведеним циљевима организације која је у питању; да су програми заштићени од прекомјерног трошења и погрешног управљања; и да су обезбијеђене информације поуздане и правовремено прибављене;

„Институција“ подразумијева институцију основану Уставом Републике Српске или законом, министарство, агенцију, јавни фонд или предузеће у којем Влада има удјел у власништву, независно од величине тог удјела;

„INTOSAI“ значи Међународна организација главних ревизијских институција;

„INTOSAI ревизорски стандарди“ означавају скуп ревизорских стандарда развијених од стране INTOSAI. Стандарди имају сљедеће основне елементе: Лимска декларација о ревизорским смјерницама и правилима (принципи независности), Ревизиони стандарди (принципи ревизионог рада) и Етички кодекс (вриједности и принципи ревизора).

„Пре-ревизија“ се односи на пре-испитивање и пре-цертификацију трансакција у рачуноводственом систему;

„Просторије“ значи зграде, канцеларије, објекти или мјеста гдје се врши ревизија;

„Јавни извјештај“ значи извјештај који Главна служба за ревизију одлучи да учини јавним;

„Квалитет“ значи степен до кога су ревизорски поступци примјењени, укључујући и припрему ревизорских извјештаја, у складу са важећим ревизорским стандардима и регулативом;

„Систем контроле квалитета“ значи скуп координираних активности које су предузете, како би осигурале рад Главне службе за ревизију, у складу са важећим ревизорским стандардима и регулативом;

„Осигурање квалитета“ значи преглед ради процјене да ли је предвиђени систем контроле квалитете и мјера контроле квалитета примјењен и да ли функционише;

„Ресорни министар“ значи министар у чији ресор спада област у којој се врши ревизија;


Циљеви

Члан 3.

(1) Основни циљ Главне службе за ревизију ће бити да, кроз провођење ревизија, обезбиједи независна мишљења о примјени закона и других прописа, извршењу буџета, финансијским извјештајима, коришћењу ресурса и управљања државном својином у институцијама и јавном сектору Републике Српске (у даљем тексту: Републике).

(2) Главна служба за ревизију има обавезу да информише одговорне јавне институције и јавност о својим налазима и препорукама кроз правовремено објављивање и јавно оглашавање ревизорских извјештаја и остале активности у циљу информисања јавности.


Слобода од контроле и управљања

Члан 4.

(1) У провођењу својих дужности и надлежности у складу са овим законом, Главна служба за ревизију ће бити независна и неће подлијегати управљању или контроли од стране било којег лица или институције, осим оне која је дефинисана у овом закону.

(2) Главна служба за ревизију ће бити професионална и нестраначка и не смије подржавати ни једну политичку странку.

II ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОВЛАШЋЕЊА[уреди]

Оснивање

Члан 5.

(1) Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске основана Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 18/99, 39/03,115/04) наставља са радом под истим називом у складу са овим законом.

(2) Главна служба за ревизију ће бити буџетски финансирано правно лице са сједиштем у Бањој Луци. Главна служба за ревизију може одлучити да формира регионалне канцеларије гдје је примјерено и економски оправдано за функционисање Главне службе за ревизију.

(3) Главну службу за ревизију сачињавају: главни ревизор, замјеник главног ревизора, ревизори, административни и други радници.


Руковођење у Главној служби за ревизију

Члан 6.

(1) Главни ревизор руководи Главном службом за ревизију и одговоран је за дужности и овлаштења која су утврђена овим законом.

(2) Замјеник главног ревизора помаже главном ревизору у обављању дужности Главне службе за ревизију.

(3) По овлашћењу главног ревизора, замјеник главног ревизора може обављати све функције и имати све обавезе и овлаштења главног ревизора.

(4) Главни ревизор и замјеник главног ревизора не могу учествовати или доносити одлуке о ревизијама институција у којима су главни ревизор или замјеник главног ревизора били чланови руководства током претходне двије године.


Организација

Члан 7.

(1) Главни ревизор дужан је донијети Правилник о организацији и систематизацији Главне службе за ревизију, након консултација са замјеником главног ревизора.

(2) Главни ревизор ће, након консултација са замјеником главног ревизора, усвојити све интерне прописе, правила и поступке неопходне за функционисање Главне службе за ревизију.

(3) Код утврђивања организације Главне службе за ревизију, главни ревизор дужан је интерним актом дефинисати организацију и руковођење у Главној служби.


Запослени у Главној служби за ревизију

Члан 8.

Главна служба за ревизију ће запослити ревизоре, административно особље и остале запослене, способне за испуњење задатака, а у складу с овим законом.


Услови за главног ревизора и замјеника главног ревизора

Члан 9.

(1) Кандидати за функцију главног ревизора и замјеника главног ревизора могу бити лица која испуњавају сљедеће услове:

а) имају диплому економског и искуство у области рачуноводства и ревизије, јавних финансија или јавне администрације, у трајању најмање од 10 година;
б) да се против њих не води кривични поступак, нити да су правоснажно осуђени на казну затвора за кривична дјела са изузетком кривичних дјела против безбједности у саобраћају;

(2) Главни ревизор и замјеник главног ревизора дужни су обављати функције Главне службе за ревизију независно, објективно и у складу са INTOSAI ревизорским стандардима, ревизорским стандардима Међународне Федерације рачуновођа (IFAC) и стандардима Републике Српске.

(3) Главни ревизор и замјеник главног ревизора подлијежу Закону о сукобу интереса у институцијама Републике.


Именовање и разрјешење главног ревизора и замјеника главног ревизора

Члан 10.

(1) Главног ревизора и замјеника главног ревизора именује Народна скупштина Републике Српске, на приједлог предсједника Републике Српске. Приједлог треба бити заснован на ранг листи кандидата коју припрема комисија за избор у складу са ставом (2) овог члана.

(2) Именовања из става (1) овог члана морају бити обављена на основу конкурса, објављеног у „Службеном гласнику Републике Српске“ и најмање једном дневном листу доступном на територији Републике Српске. Комисију за избор именује Народна скупштина и састојати ће се од најмање пет чланова, од којих два члана морају бити из опозиционих странака. Комисија мора оцијенити све кандидате и утврдити да ли они испуњавају захтјеве у објављеном огласу о упражњеном мјесту. Комисија за избор мора доставити ранг листу кандидата предсједнику Републике.

(3) Главни ревизор и замјеник главног ревизора именују се на период од седам година без могућности поновног именовања. Народна скупштина именује главног ревизора и замјеника главног ревизора два мјесеца прије истека мандата.

(4) Народна скупштина може разријешити главног ревизора и замјеника главног ревизора са функције у случају:

а) Њихове писмене оставке,
б) Због немогућности обављања дужности у периоду дужем од шест мјесеци,
в) Уколико се у току обављања својих дужности затекну у кршењу одредби из члана 9 овог закона.

(5) У случају да дође до разрјешења, као што је регулисано ставом (4) овог члана, Народна скупштина је дужна именовати ново лице на ту дужност, у складу са ставом (3) овог члана.

(6) Плату и накнаде главног ревизора и замјеника главног ревизора ће одредити Надлежни скупштински одбор, на нивоу предсједника и замјеника предсједника Уставног суда.

(7) Именовање и разрјешење главног ревизора и замјеника главног ревизора, биће објављено у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Преношење овлашћења главног ревизора

Члан 11.

(1) Главни ревизор може, у писменој форми, пренијети поједина овлашћења главног ревизора, на друго запослено лице у Главној служби за ревизију, чиме се не искључује његова одговорност.

(2) При извршавању пренесених овлашћења, запослени мора поступати у складу са свим упутствима главног ревизора.


Ангажовање вањских сарадника

Члан 12.

У случају указане потребе, Главна служба за ревизију може по уговору ангажовати стручно лице као вањског сарадника, при обављању било које функције Главне службе за ревизију. Свако лице које ангажује Главна служба за ревизију, дужно је примјењивати стандарде и правила Главне службе за ревизију.

III НАДЛЕЖНОСТ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ[уреди]

Надлежност

Члан 13.

(1) Главна служба за ревизију је обавезна да врши:

а) Финансијске ревизије у складу са чланом 18);
б) Ревизије учинка (у складу са чланом 19); и
в) Друге специфичне ревизије (у складу са чланом 22 и 23).


Изузимање из надлежности

Члан 14.

(1) Главна служба за ревизију не може вршити пре-ревизиони увид или пре-ревизиону сертификацију рачуноводствених трансакција као дијела рачуноводственог система;

(2) Главна служба за ревизију не може предузимати никакве активности које су ван оквира овог закона или уколико би њихово обављање спријечило испуњење обавеза Главне службе за ревизију.


Ревизорски стандарди, систем контроле квалитета и систем осигурања квалитета

Члан 15.

(1) Главна служба за ревизију обавезна је примјењивати INTOSAI стандарде ревизије и ревизорске стандарде Међународне Федерације рачуновођа (IFAC), стандарде Републике Српске и обезбиједити да запослени и друга лица која врше послове ревизије, поступају по овом закону приликом ревизије у институцијама и јавном сектору из члана 16.

(2) Главна служба за ревизију ће донијети упутства, смјернице и друга акта неопходна за примјену ревизорских стандарда.

(3) Главна служба за ревизију је одговорна за провођење система контроле квалитета, којим ће се у ревизорском раду oсигурати придржавање ревизорских стандарда, правила и других аката, укључујући и мјере неопходне за обезбјеђење квалитета ревизорских послова.

(4) На иницијативу Надлежног скупштинског одбора сваке 4 године вршиће се професионална оцјена рада Главне службе за ревизију. Предност при избору за вршење професионалне оцјене даће се државној канцеларији за ревизију друге земље.

(5) Професионална оцјена из претходног става финансираће се посебним средствима из буџета Републике Српске, издвојеним за ту намјену.

(6) Служба која је вршила професионалну оцјену рада, доставиће извјештај о оцјени Надлежном скупштинском одбору и Главној служби за ревизију. Главна служба за ревизију ће извјештај о мјерама предузетим у вези са оцјеном поднијети Надлежном скупштинском одбору.


Овлашћења ревизије

Члан 16.

(1) Главна служба за ревизију овлашћена је да у складу са овим законом врши ревизију:

а) Народне скупштине Републике Српске;
б) Предсједника Републике Српске;
в) Владе, министарстава и других републичких органа;
г) Свих других буџетских институција које се финансирају из буџета;
д) Фондова и других ванбуџетских институција основаних законом;

(2) Главна служба за ревизију овлашћена је да врши ревизију и:

а) Буџета општина и градова;
б) Било којих средставa која су било којој институцији обезбијеђена за реализацију пројеката од стране међународних организција, као зајам или донација за Републику;
в) Средства додијељена из буџета институцији, односно организацији;

(3) Главна служба за ревизију овлашћена је за ревизију јавних и других предузећа у којој држава има директни или индиректни власнички удио;

(4) Овлашћења Главнe службe за ревизију укључује све финансијске, административне и друге активности, програме и пројекте којима се управља од стране једне или више институција из овог члана, укључујући поступак и приходе од продаје имовине, приватизација и концесија.


Планирање ревизије

Члан 17.

(1) Главни ревизор ће након консултације са замјеником главног ревизора донијети Годишњи план за ревизију Главне службе за ревизију за наредну годину и доставиће га Надлежном скупштинском одбору.

(2) При изради годишњег плана, главни ревизор и замјеник главног ревизора ће примјењивати овај закон и усвојене ревизорске стандарде.


Финансијска ревизија

Члан 18.

(1) Приликом обављања ревизије, Главна служба за ревизију ће у складу са усвојеним ревизорским стандардима, прегледати финансијске извјештаје и припадајуће рачуне институција код којих се врши ревизија, са циљем процјене да ли су извјештаји поуздани и да ли биланси дају истините показатеље о извршењу буџета.

(2) Главна служба за ревизију ће процијенити да ли се примјењују прописи, да ли се средства користе за одговарајуће намјене и оцијенити финансијско управљање, функције интерне ревизије и системе интерне контроле.

Главна служба за ревизију ће провести претходну ревизију у току финансијске године, укључујући праћење примјене препорука из претходних ревизија и анализу мјера предузетих на основу тих препорука.

(3) Главна служба за ревизију ће сваке године провести ревизију у складу са ставом (1) и (2) овог члана и дати мишљење о извјештајима о извршењу годишњег буџета, сваког од буџетских корисника наведених у члану 16. став 1., овог закона. Главна служба за ревизију ће поднијети извјештај у складу са чланом 21. овог закона.

(4) Главна служба за ревизију ће сваке године обавити ревизију и дати мишљење о владином консолидованом годишњем извјештају о извршењу буџета. Главна служба за ревизију ће годишње поднијети извјештај о извршеној ревизији, у складу са чланом 21. овог закона.

(5) Поред институција из става (3) овог члана Главна служба за ревизију ће извршити финансијске ревизије и других институција у складу са годишњим планом ревизије.

(6) У одређивању учесталости и модалитета ревизија, из става (5) овог члана Главна служба за ревизију ће узети у обзир да ли је у институцијама већ вршена ревизија од стране независних вањских ревизора, да ли Главна служба за ревизију има доказ да су такве ревизије довољне да обезбиједе осигурање стандарда које и она примјењује, као и процјену ризика.


Ревизија учинка

Члан 19.

У погледу економичности, ефикасности и ефективности са којим институција користи своје ресурсе са циљем испуњења својих функција, Главна служба за ревизију има право извршити преглед или испитивање одређеног аспекта пословања (ревизију учинка) цијеле или дијела институције, програма или активности, чију ревизију Главна служба за ревизију има право да изврши у складу са овим законом. Главна служба за ревизију ће о овим ревизијама поднијети извјештај у складу са чланом 21. овог закона.


Примједбе на нацрте извјештаја

Члан 20.

(1) По завршетку ревизије Главна служба за ревизију ће припремити нацрт извјештаја о ревизији и доставити га лицу које руководи институцијом ради давања писмених примједби.

(2) Институција у којој је вршена ревизија дужна је да достави писмене примједбе Главној служби за ревизију у року од 15 дана по пријему предложеног нацрта извјештаја, или у дужем року о којем одлучи Главна служба за ревизију. Главна служба за ревизију дужна је размотрити ове примједбе прије припреме коначног извјештаја, и на мјестима гдје се утврди неслагање, коначни извјештај ће допунити са прихваћеним примједбама.


Извјештавање о ревизијама

Члан 21.

(1) Главна служба за ревизију, дужна је предати коначни извјештај институцији у којој је вршена ревизија и Народној скупштини, у складу са овим чланом. Копија извјештаја ће се у истовремено доставити Влади и предсједнику Републике. Копије се могу доставити и другој институцији, Јавном тужиоцу Републике Српске и Министарству унутрашњих послова. Главна служба за ревизију ће извјештаје о ревизији објавити одмах након достављања таквих извјештаја.

(2) Код извјештавања о финансијским ревизијама, како је регулисано чланом 18, став (3), Главна служба за ревизију дужна је доставити коначне извјештаје свакој институцији у којој се врши ревизија и министарству финансија у року од 90 дана, након подношења годишњег извјештаја буџетског корисника. За ревизију Владиног консолидованог годишњег извјештаја о извршењу буџета, како је регулисано чланом 18., став (4), Главна служба за ревизију дужна је доставити извјештај Народној скупштини, најкасније у року од 90 дана по пријему Владиног консолидованог годишњег извјештаја о извршењу буџета.

(3) У року од 60 дана од пријема ревизорског извјештаја у складу са ставом (2) овог члана, свака институција у којој је извршена ревизија ће Главној служба за ревизију доставити одговор у којем износи радње које је предузела ради превазилажења пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају. Копију овог извјештаја институција ће доставити Министарству финансија и Надлежном скупштинском одбору.

(4) На основу налаза и препорука годишњег извјештаја о ревизији или годишњег извјештаја о извршењу буџета, Народна Скупштина на приједлог Надлежног скупштинског одбора може смањити буџет буџетске институције или предузети друге одговарајуће мјере.

(5) Код извјештавања о ревизији учинка, у складу са чланом 19., и посебних ревизија, из члана 23. овог закона, Главна служба за ревизију дужна је припремити и доставити извјештај институцији у којој је вршена ревизија, Надлежном скупштинском одбор и Народној скупштини, а може и другој надлежној институцији у Републици Српској, најкасније у року од 30 дана по завршетку ревизије.

(6) Главна служба за ревизију дужна је најважније налазе и препоруке из финансијске ревизије, ревизија учинка и посебних ревизија, обухватити у свом годишњем ревизорском извјештају Народној Скупштини. Годишњи ревизорски извјештај мора бити достављен, заједно са извјештајем о ревизији Владиног консолидованог годишњег извјештаја о извршењу буџета као његов саставни дио, у складу са ставом (2 ) овог члана.

(7) Сви извјештаји Главне службе за ревизију морају бити доступни јавности и објављени на wеb страници Главне службе за ревизију, изузев повјерљивих информација, у складу са члановима 44. и 45.овог закона.


Додатни извјештаји скупштини

Члан 22.

(1) Главна служба за ревизију може у било које вријеме поднијети ревизорски извјештај Народној скупштини по свим питањима из своје надлежности.

(2) Копију извјештаја из става (1) овог члана Главна служба за ревизију доставља као информацију: Предсједнику Републике, Влади, Министру финансија или другом министру који по мишљењу Главна служба за ревизију има посебан интерес у том извјештају.


Посебне ревизије

Члан 23.

(1) Народна Скупштина или Надлежни скупштински одбор може захтијевати од Главне службе за ревизију да изврши посебну ревизију. За захтјеве по посебним ревизијама, обезбједиће се посебна средства.

(2) Главна служба ће израдити посебне ревизије и на захтјев Владе Републике Српске, уз сагласност Надлежног скупштинског одбора.

(3) Главна служба за ревизију дужна је о извршеним ревизијама поднијети извјештај, у складу са чланом 21. овог закона.


Информације органима за провођење закона

Члан 24.

(1) Главна служба за ревизију дужна је, након што информише лице које руководи институцијом у којој се врши ревизија, а што ће учинити само уколико се тиме неће проузроковати било какав утицај на истрагу, обавијестити надлежне органе за провођење закона, када постоји сумња о значајном кршењу закона.

(2) У случајевима из става (1) овог члана Главна служба за ревизију дужна је информисати Министарство финансија и одговорног министра.

IV ФИНАНСИРАЊЕ ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ[уреди]

Члан 25.

(1) Главна служба за ревизију ће припремити буџетски захтјев свог годишњег буџета, а и доставити га Надлежном скупштинском одбору.

(2) По усвајању предложеног буџетског захтјева од стране Надлежног скупштинског одбора, Главна служба ће, у складу са временским оквирима постављеним у Закону о буџетском систему Републике Српске, прослиједити као нацрт буџета Министарству финансија за укључивање у нацрт буџета Републике Српске, за одговарајућу годину.

(3) Главни ревизор располаже са средствима и одобрава плаћање трошкова Главне службе за ревизију. Средства која се не утроше преносе се у наредну годину и служе за развој и унапријеђење Главне службе за ревизију.

Годишњи извјештај о активности и вањска ревизија Главне службе за ревизију

Члан 26.

(1) У складу са Законом о трезору и Законом о буџетском систему, Главна служба за ревизију ће припремити финансијске извјештаје о пословању Главне службе за ревизију.

(2) Годишњи извјештај (у даљем тексту: Годишњи извјештај о активностима) ће, поред информација о пословању Главне службе за ревизију, укључити и финансијски извјештај Главне службе за ревизију. Годишњи извјештај о активностима ће бити достављен Надлежном скупштинском одбору.

(3) Надлежни скупштински одбор ће именовати независну ревизорску кућу или комисију за ревизију, која ће извршити ревизију годишњих извјештаја о активностима Главне службе за ревизију, као што је дефинисано у ставу ( 2) овог члана. Комисија за ревизију ће се састојати од пет чланова, који морају бити стручњаци из области ревизије и рачуноводства.

(4) Комисија или независна ревизорска кућа из става (3) овог члана ће информисати Надлежни скупштински одбор о својим налазима, прије него што приједлог буџета Главне службе за ревизију буде одобрен од стране Надлежног скупштинског одбора.

V ЗАПОСЛЕНИ У ГЛАВНОЈ СЛУЖБИ ЗА РЕВИЗИЈУ[уреди]

Примјена закона

Члан 27.

(1) На запослене у Главној служба за ревизију не односи се Закон о административној служби у управи Републике Српске.

(2) У случају гдје поједина права и обавезе из радног односа запосленог нису регулисани овим законом, примјењиваће се прописи о радним односима Републике.


Дужности запослених

Члан 28.

(1) Запослени у Главној служби за ревизију дужни су при извршавању својих послова и задатака, осигуравати поштивање уставних и законских одредби у Републици. Ако запослени прими наредбу за коју се претпоставља да је незаконит налог, примјениће поступак који ће бити дефинисан интерним актом.

(2) Главна служба за ревизију дужна је усвојити етички кодекс за запослене на основу међународно признатих INTOSAI стандарда, који морају изражавати вриједности којих се запослени морају придржавати, да прочитају етички кодекс и да положе заклетву и својим потписом верификују прихватање обавеза које произилазе из етичког кодекса.

(3) Запослени ће бити непристрасан и посебно:

а) уздржаваће се од било којег поступка или пропуста, који није у складу или се сукобљава са дужностима које су утврђене овим Законом и уздржаваће се од јавног манифестовања својих политичких или вјерских увјерења;
б) неће тражити нити примати никакву добит, корист, накнаду у новцу, услугама или било којем другом облику у своје или име своје родбине.

(4) Запослени су дужни чувати од објављивања повјерљиве информације док су у радном односу, као и након престанка радног односа у Главној служба за ревизију .


Права запослених

Члан 29.

Запослени у Главној служби за ревизију имају право:

а) на одсуство како је то одређено Правилником и право да настави радити на истим или сличним пословима након окончања одсуства;
б) на плату и накнаду у складу са начином одређеним у Правилнику;
в) на подстицање и подршку за напредовање у каријери и професионалном развоју кроз обуку и на друге начине;
г) да буде заштићен у смислу свог физичког и моралног интегритета од стране државе, док врши своје службене дужности;
д) да се надређени према њему односе поштујући његово људско достојанство;
ђ) на оснивање и учлањење у синдикат или професионално удруживање у складу са законом;
е) запослени ће имати право на једнак третман у свим аспектима руковођења особљем без обзира на пол, националност, социјално поријекло, пребивалиште, религију, политичка или друга увјерења, брачни или други статус, доб, имовину, инвалидитет (хендикеп) или друго.


Неспојивост

Члан 30.

(1) Запослени не може обављати функцију, послове, нити заузимати положај који доводи до сукоба интереса са његовим службеним дужностима:

а) неће вршити никакву јавну функцију на било ком нивоу у Републици;
б) неће бити чланови управних или других одбора у предузећима у којима држава има акције или други интерес, политичким странакама, нити ће слиједити инструкције политичких странака;
в) неће обављати никакве активности за које се прима накнада, осим ако их није одобрио главни ревизор.


Запошљавање

Члан 31.

(1) Ако постоји упражњено радно мјесто у Главној служби за ревизију, Главна служба за ревизију ће објавити конкурс за његово попуњавање.

(2) Конкурс за попуњавање радног мјеста мора бити објављен најмање мјесец дана прије крајњег рока за пријаве у најмање једном дневном листу доступном на територији Републике.

(3) Јавни конкурс садржи:

a) назив слободног радног мјеста;
б) опште и посебне услове који се захтијевају за то радно мјесто.

(4) Правилником, који доноси Главни ревизор, утврдиће се услов за свако радно мјесто у Главној служби за ревизију и дефинисати ће се радна мјеста која се, изузетно, могу попуњавати без јавног оглашавања.


Општи услови

Члан 32.

(1) Да би засновало радни однос у Главној служби за ревизију лице мора испуњавати сљедеће опште услове:

а) да је држављанин Босне и Херцеговине;
б) да има више од 18 година;
в) да има одговарајуће образовне и стручне квалификације, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Главној служби за ревизију;
г) да има здравствено увјерење које се захтјева за то радно мјесто;
д) да није отпуштено из државне службе као посљедица дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије дана пријаве за радно мјесто у Главној служби за ревизију;
ђ) да се против њих не води кривични поступак, нити да су правоснажно осуђени на казну затвора за кривична дјела с изузетком кривичних дјела против безбједности у саобраћају;
е) да се на њега не односи Члан IX Устава Босне и Херцеговине.

(2) Поред општих услова, лицe које се пријављује на конкурс мора испуњавати посебне услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Главне службе за ревизију.


Процес избора и именовања

Члан 33.

(1) Главни ревизор ће именовати комисију за провођење поступка избора, која се састоји од три члана.

(2) Комисија за избор ће размотрити све пријаве пристигле у прописаном року и саставит ће скраћену листу најуспјешнијих кандидата.

(3) Сви кандидати са скраћене листе најуспјешнијих кандидата, биће позвани на разговор са комисијом за избор.

(4) Разговор (интервју) ће бити обављен уз придржавање начела законитости, независног надзора, отворености и транспарентности.

(5) Након интервјуа комисија за избор ће предложити Главном ревизору листу са најмање три најуспјешнија кандидата.

(6) Главни ревизор ће именовати предложене кандидате на листи, по редосљеду, коју му је поднијела Комисија за избор. У случају да ово именовање не може бити извршено из било којих оправданих разлога, биће разматрани сљедећи кандидати на скраћеној листи.

(7) Главна служба за ревизију мора сачувати све документе у вези с поступком.


Дисциплинска одговорност

Члан 34.

(1) Запослени ће се сматрати дисциплински одговорним за повреде службених дужности, које су резултат његове кривице, утврђене овим законом.

(2) Повреде службених дужности представља:

а) извршење радњи које представљају кривично дјело против службене дужности или друго кривично дјело или прекршај којим се наноси углед Главној служби за ревизију;
б) одавање државне, војне или службене тајне, односно повреда прописа о чувању тих тајни;
в) злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлашћења;
г) неиспуњавање повјерених радних задатака, пропуштање да се савјесно и пажљиво испуне службене дужности;
д) одбијање да се изврши законит налог непосредно претпостављеног;
ђ) предузимање активности или поступака који су у супротности са интересима Главне службе;
е) проузроковање веће материјалне штете, намјерно или из крајње непажње;
ж) повреда радне дисциплине;
з) неиспуњавање повјерених задатака на вријеме и на прописани начин;
и) непримјерено понашање према грађанима, сарадницима или другим странама у обављању службених дужности ;

(3) Одговорност за чињење кривичних дјела и прекршаја не искључује дисциплинску одговорност запосленог, у случају да дјело такође представља повреду дужности.

(4) Дисциплинске мјере су: писмена опомена, суспензија са радног мјеста, распоред на нижу категорију у оквиру радних мјеста, престанак радног односа.


Дисциплински поступак

Члан 35.

(1) Свака институција у којој се врши ревизија, може главном ревизору поднијети пријаву против запослених у Главној служби за ревизију .

(2) Сваки запослени може дати иницијативу за покретање дисциплинског поступка против запосленог за којег претпоставља да је починио прекршај из члана 34.овог закона.

(3) Поступак за утврђивање дисиплинске одговорности биће уређен Правилником о дисциплинском поступку који доноси главни ревизор. Поступак ће бити у складу са Законом о административној служби у управи Републике Српске и Законом о кривичном поступку.


Престанак радног односа

Члан 36.

Запосленом у Главној служби за ревизију радни однос престаје у сљедећим случајевима:

а) добровољног иступања из службе;
б) истеком рока важења уговора о раду на одређено вријеме;
в) испуњавање услова за пензионисање у смислу прописа закона о пензијском и инвалидском осигурању;
г) трајне неспособности да обавља своје радне дужности због свог здравственог стања, под условом да се запослени не може распоредити на друге одговарајуће послове унутар Главне службе за ревизију;
д) губитак држављанства Босне и Херцеговине;
ђ) добијање држављанства друге земље које је у супротности са Уставом и законима;
е) вишак запослених;
ж) двије узастопно негативне оцјене рада;
з) ако је осуђен за кривично дјело на казну затвора дуже од шест мјесеци;
и) на основу изречене дисциплинске мјере престанак радног односа.


Плате

Члан 37.

Главни ревизор ће донијети правилник у коме ће утврдити структуру и обрачун плата у Главној служби за ревизију. Код одређивања критерија за обрачун плата, главни ревизор ће узети у обзир специфичне вјештине и искуство за свако радно мјесто у Главној служби за ревизију.


Имунитет и изузеће од одговорности

Члан 38.

(1) Лица која врше дужности у Главној служби за ревизију на пословима ревизије, неће бити кривично и грађански одговорна за обављање послова из своје надлежности у оквиру вршења својих дужности. Наведена лица имају право на заштиту од стране државних органа, од било каквог напада, увреде или неоправдане акције везано за извршење њихових обавеза.

(2) Лица из претходног става не могу бити изузета од кривичне одговорности, ако су у току вршења своје службе затечена у вршењу кривичног дјела.

VI ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА[уреди]

Овлашћења Главне службе за приступ информацијама

Члан 39.

(1) Институција у којој се врши ревизија, дужна је да на писмени захтјев Главне службе за ревизију у остављеном року учини доступним информацију, документ укључујући и податке у електронском облику које та институција чува или су под њеном контролом;

(2) Канцеларији за ревизију може захтијевати:

а) да се информације или одговори на питања дају усмено или писмено;
б) да информације или одговори на питања буду верификовани писменом изјавом или дати као тврдња.


Приступ просторијама и документацији

Члан 40.

(1) Ревизори су овлашћени:

а) да могу, у било које разумно вријеме, ући у било коју просторију коју користи институција која је предмет ревизије од стране Главне служби за ревизију;
б) да имају право на потпун и слободан приступ, у било које разумно вријеме, било ком документу или другој имовини;
в) могу прегледати, копирати или узети изводе било којег документа.

(2) Ревизор не може ући и задржати се у просторијама институције, ако на њен захтјев не предочи писмено овлашћење.

(3) Под „писменим овлашћењем“ из претходног става подразумијева се овлашћење потписано од стране главног ревизора или замјеника главног ревизора.

(4) Институција је дужна ревизору да обезбиједи сва потребна средства за успјешно извршење активности из овог члана.


Овлашћења за прикупљање информација

Члан 41.

Активности из чланова 39. и 40. овог закона се не ограничавају ни по којем другом закону.


Сврхе у које се може користити овлашћење за прикупљање информација

Члан 42.

Овлашћења за прикупљање информација из чланова 39. и 40. ревизори могу користити само у сврху вршења ревизије.


Лажне изјаве

Члан 43.

Лице у институцији у којој се врши ревизија, не смије дати усмену или писмену изјаву ревизору за коју зна да је лажна или наводи на погрешан траг у битним појединостима.

VII ОДРЕДБЕ О ПОВЈЕРЉИВОСТИ[уреди]

Повјерљивост информација

Члан 44.

Информацију коју добије у току обављања функције Главне службе за ревизију, ревизор не смије преносити, осим ако је законом Главној служби за ревизију дато право да открије такву информацију.


Повјерљиве информације које не могу бити укључене у јавни извјештај

Члан 45.

(1) Главна служба за ревизију одређене информације не може укључити у јавни извјештај ако:

а) ако су те информације повјерљиве према актима Главне службе за ревизију;
б) ако лице које руководи институцијом у којој се врши ревизија Главној служби за ревизију изда писмено обавјештење о информацијама које су повјерљиве, у складу са законом и правилницима институције у којој се врши ревизија.

(2) Ако се стекну услови из претходног става због којих Главна служба за ревизију одлучи да:

а) не објави извјештај о ревизији;
б) не објави одређене информације из тог извјештаја,

Главна служба за ревизију дужна је извјештај, који укључује повјерљиве информације, доставити Надлежном скупштинском одбору.

VIII КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА[уреди]

Чланство у Координационом одбору

Члан 46.

(1) Главни ревизор и замјеник главног ревизора Републике Српске су чланови Координационог одбора за ревизију институција Босне и Херцеговине.

(2) Координациони одбор ће одлуке доносити консензусом, с тим да ће свака служба за ревизију имати по један глас.

(3) Трошкове Координационог одбора сносе институције за ревизију на основама које ће дефинисати Координациони одбор.

IX ОДРЕДБЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ[уреди]

Члан 47.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 50.000 КМ казниће се правно лице уколико:

а) се не придржава одредби из члана 39. овог закона;
б) ревизору не обезбиједи сва разумна средства за ефективно обављање ревизорских овлашћења из члана 40. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, одговорно лице код правног лица ће бити кажњена казном од 1.000 KM до 3.000 KМ.

(3) Физичко лице или одговорно лице код правног лица, које ревизору да лажну писмену или усмену изјаву или такву писмену или усмену изјаву која наводи на погрешан траг, ће бити кажњена за прекршај казном од намјање 1.000 KМ до 3.000 KM.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 48.

Главном ревизору и замјенику главног ревизора, именованим у складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске даје се мандат на период од 7 (седам) година („Службени гласник Републике Српске“, 18/99, 39/03, 115/04), потврдиће се именовање у складу са чланом 10. став (3) овог закона. Остали запослени у Главној служби за ревизију настављају са радом, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.

Члан 49.

У случају сукоба овог и одредаба неког другог закона, примјењиваће се одредбе овог закона.

Члан 50.

Народна скупштина ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети акте о именовању, организацији рада и друге акте Надлежног скупштинског одбора.

Члан 51.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 18/99, 39/03, 115/04).

Члан 52.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-618/05
Датум: 06. октобар 2005. године


Предсједник
Народне скупштине
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 98/05