Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

IZBORNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Izbornom zakonu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/02, 35/03, 24/04 i 19/05) u članu 4. stav 2. mijenja se i glasi:

„Da bi ostvario svoje biračko pravo, državljanin mora biti upisan u Centralni birački spisak.“

Član 2.

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

„Izabranom organu, odnosno članu organa na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj mandat prestaje prije isteka vremena na koji je izabran:

1. danom podnošenja ostavke,
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom,
3. danom smrti,
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže,
5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti,
6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa, u skladu sa zakonom,
7. ako odjavi prebivalište s područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta i
8. ako iz razloga utvrđenih zakonom izgubi pravo da bude biran.“

U stavu 3. riječi: „Izborna komisija Bosne i Hercegovine“ zamjenjuju se riječima: „Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine“, kao i u cijelom tekstu zakona u odgovarajućem padežu.

Član 3.

Član 12. mijenja se i glasi:

„Republička izborna komisija je nezavisan organ koji ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Republičke izborne komisije imenuje Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, iz reda pravnih stručnjaka sa iskustvom u sprovođenju izbora.

Za člana Republičke izborne komisije ne može biti izabrano lice koje obavlja dužnost u organima političke stranke, udruženju građana ili fondaciji koji su organizaciono ili finansijski povezani sa političkom strankom.

U sastav Republičke izborne komisije imenuju se lica iz sva tri konstitutivna naroda i grupe Ostali, uz uslov da se obezbijedi da je zastupljen najmanje po jedan predstavnik konstitutivnih naroda i grupe Ostali.

Članovi Republičke izborne komisije imenuju se na period od sedam godina.

Republička izborna komisija podnosi jednom godišnje izvještaj o svom radu Narodnoj skupštini Republike Srpske.“

Član 4.

Član 13. mijenja se i glasi:

„Republička izborna komisija:

1. nadzire rad gradske, odnosno opštinske izborne komisije i biračkog odbora i ukazuje tim organima na kršenje izbornih propisa, daje odgovarajuća uputstva i traži preduzimanje mjera u skladu sa zakonom u saradnji i po ovlašćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,
2. donosi opšta akta za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine, sprovodi postupak za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine prije isteka mandata, nadzire postupak opoziva i odgovara za zakonito sprovođenje tog postupka,
3. pruža stručnu pomoć skupštini opštine, odnosno grada i organima za sprovođenje postupka za opoziv,
4. donosi akte kojima se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava za finansiranje izborne kampanje,
5. donosi opšte akte i uputstva za izbor savjeta mjesne zajednice (u daljem tekstu: Savjet),
6. vrši nadzor nad sprovođenjem izbora Savjeta,
7. donosi akte kojima uređuje unutrašnju organizaciju i način svog rada, na koje saglasnost daje Narodna skupština Republike Srpske,
8. predlaže budžet za Republičku izbornu komisiju i podnosi izvještaj o izvršenju budžeta u okviru godišnjeg izvještaja Narodnoj skupštini Republike Srpske i
9. vrši poslove koji su joj preneseni od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i druge poslove utvrđene aktima Republičke izborne komisije, ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.“

Član 5.

Član 17. mijenja se i glasi:

„Opštinska izborna komisija ima tri, pet ili sedam članova, zavisno od broja birača upisanih u Centralni birački spisak i veličine opštine.

Član opštinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skupštine opštine, lice profesionalno zaposleno u opštinskom organu uprave i druga lica koja ispunjavaju uslove određene Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Članove opštinske izborne komisije i njenog predsjednika imenuje skupština opštine, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Opštinska izborna komisija koja ima sedam članova može imati sekretara za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.“

Član 6.

U članu 18. u stavu 1. tačka 2. mijenja se i glasi:

„nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak;“.

Tačka 3. mijenja se i glasi:

„sprovodi i nadgleda izbore za članove Savjeta i saziva konstitutivnu sjednicu Savjeta;“.

Tačka 10. mijenja se i glasi:

„objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u opštini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Republičkoj izbornoj komisiji i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i“.

Član 7.

U članu 19. u stavu 1. riječ: „imenuju“ zamjenjuje se riječju: „imaju“.

U stavu 2. riječi: „petnaest (15)“ zamjenjuju se riječima: „trideset (30)“.

Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata čije je učešće ovjereno u toj izbornoj jedinici ima pravo u skladu sa zakonom da učestvuje u postupku žrijebanja za dodjelu mjesta u biračkom odboru, koji sprovodi opštinska izborna komisija.

Nakon izvršenog žrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politička stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata koji su učestvovali u postupku žrijebanja dostaviće opštinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za članove biračkog odbora u kojem su osvojili mjesto žrijebanjem.“

Dosadašnji stav 3. briše se, a stav 4. postaje stav 5.

Član 8.

U članu 26. u stavu 1. tačka 1. mijenja se i glasi:

„kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u opštini u kojoj se kandiduje za funkciju ili u opštini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za viši nivo vlasti i“.

Član 9.

U članu 28. u stavu 5. u t. 1. i 2. riječi: „registrovanih birača“ zamjenjuju se riječima: „birača upisanih u Centralni birački spisak“.

U tački 3. poslije riječi: „potpisa“ dodaju se riječi: „birača upisanih u Centralni birački spisak“, a poslije riječi: „Republike Srpske“ dodaju se riječi: „ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske“.

Član 10.

U članu 38. stav 3. mijenja se i glasi:

„Poslanički mandati u višečlanim izbornim jedinicama i kompenzacioni mandati dodjeljuju se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.“

Član 11.

Član 39. mijenja se i glasi:

„Za izbor 63 poslanička mandata u višečlanim izbornim jedinicama utvrđuje se devet (9) višečlanih izbornih jedinica:

1. Izborna jedinica 1 sastoji se od opština: Krupa na Uni, Novi Grad, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka i Kostajnica.
Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.
2. Izborna jedinica 2 sastoji se od opština: Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor.
Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.
3. Izborna jedinica 3 sastoji se od grada Banja Luka i opština: Petrovac, Čelinac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić Grad, Jezero, Kneževo, Kotor Varoš, Šipovo i Kupres.
Ova izborna jedinica bira dvanaest (12) poslanika.
4. Izborna jedinica 4 sastoji se od opština: Derventa, Brod, Vukosavlje i Modriča.
Ova izborna jedinica bira četiri (4) poslanika.
5. Izborna jedinica 5 sastoji se od opština: Doboj, Petrovo i Teslić.
Ova izborna jedinica bira šest (6) poslanika.
6. Izborna jednica 6 sastoji se od opština: Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, te birača iz Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji su registrovani za glasanje u Republici Srpskoj.
Ova izborna jedinica bira devet (9) poslanika.
7. Izborna jedinica 7 sastoji se od opština: Osmaci, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Milići.
Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.
8. Izborna jedinica 8 sastoji se od opština: Sokolac, Han Pijesak, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Pale i Rogatica.
Ova izborna jedinica bira četiri (4) poslanika.
9. Izborna jedinica 9 sastoji se od opština: Višegrad, Istočni Mostar, Nevesinje, Kalinovik, Gacko, Foča, Novo Goražde, Čajniče, Rudo, Berkovići, Ljubinje, Bileća i Trebinje.
Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.

Preostalih 20 poslaničkih mandata su kompenzacioni mandati koji se dodjeljuju u skladu s ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.“

Član 12.

Poslije člana 39. dodaje se novi član 39a. koji glasi:

„Član 39a.

Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog nadležnog skupštinskog radnog tijela svake četiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici utvrđenih izbornim zakonima, da bi se obezbijedio princip geografskog ograničenja, zasnovan na demokratskim principima, a naročito na principu proporcionalnosti između broja mandata i broja registrovanih birača.“

Član 13.

Član 40. mijenja se i glasi:

„Sastav Vijeća naroda Republike Srpske zasniva se na paritetu tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj predstavnika.

Vijeće naroda Republike Srpske sastoji se od 28 delegata, po osam iz svakog konstitutivnog naroda i četiri iz reda Ostalih.

Članove Vijeća naroda Republike Srpske bira odgovarajući klub poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji se formira samo u tu svrhu po nacionalnoj pripadnosti poslanika.

U slučaju da je broj članova koji se biraju u jedan klub delegata Vijeća naroda Republike Srpske veći od broja predstavnika u odgovarajućem klubu poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, bira se dodatni broj poslanika od strane ad hok kluba, koji se u tu svrhu uspostavlja iz reda svih odbornika pripadnika odgovarajućeg konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih u skupštinama opština, odnosno grada u Republici Srpskoj.

Svaka politička stranka zastupljena u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i Ostalih, ili svaki član jednog od ovih klubova poslanika, uključujući i ad hok članove, ima pravo da predloži jednog ili više kandidata na listi za izbor delegata tog relevantnog kluba delegata.

Svaka lista može sadržavati više kandidata od broja delegata koji se bira.

Kandidati ne mogu biti poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornici u skupštini opštine.

Svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom glasa za listu unutar svog kluba.

Glasanje se sprovodi tajnim glasanjem. Rezultati glasanja saopštavaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u svrhu konačne dodjele mandata.

Mandati se jedan po jedan raspodjeljuju na liste ili kandidatima sa najvećim količnicima koji proizlaze iz formule proporcionalne raspodjele propisane odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kada jedna lista osvoji mandat, taj mandat se dodjeljuje kandidatu s vrha liste.

Ukoliko postoji upražnjeno mjesto delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, to upražnjeno mjesto popunjava se sljedećim kvalifikovanim kandidatom sa iste liste sa koje je biran delegat kome je prestao mandat.

Ukoliko nema preostalih kandidata na toj listi, mandat se dodjeljuje neizabranom kandidatu sa najvećim količnikom sa druge liste koji se kandiduje za odgovarajući konstitutivni narod ili za Ostale.

Ukoliko više kandidata ima isti količnik, vrši se žrijebanje za izbor kandidata koje sprovodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Ukoliko nema takvog kandidata, organizuju se novi izbori za odgovarajući konstitutivni narod, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Zakonom.

Izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske pokreće se prilikom konstituisanja Narodne skupštine Republike Srpske, a održava se najkasnije mjesec dana nakon potvrde izbornih rezultata od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Mandat delegata u Vijeću naroda Republike Srpske traje četiri godine, pod uslovom da taj mandat ne ističe ranije. U slučaju skraćivanja mandata Narodne skupštine Republike Srpske i raspuštanja Narodne skupštine Republike Srpske, prestaje i mandat Vijeća naroda Republike Srpske.“

Član 14.

Član 41. mijenja se i glasi:

„Predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, koji se neposredno biraju sa teritorije Republike Srpske, biraju birači upisani u Centralni birački spisak da glasaju u Republici Srpskoj.

Birač upisan u Centralni birački spisak može glasati samo za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske direktno se biraju sa liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što je za predsjednika Republike Srpske izabran kandidat koji osvoji najveći broj glasova, a za potpredsjednike Republike Srpske su izabrani kandidati iz reda druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova poslije izabranog predsjednika Republike Srpske.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske traje četiri godine.“

Član 15.

Poslije člana 42. dodaju se novi čl. 42a, 42b. i 42v. koji glase:

„Član 42a.

Mandati za skupštine opština, odnosno skupštinu grada dodjeljuju se po sistemu proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Mandat skupštine opštine, odnosno grada traje četiri godine.

Mandat skupštine opštine, odnosno grada može prestati i prije isteka vremena na koje je izabrana, u skladu sa zakonom.

Član 42b.

Broj odbornika skupštine opština, odnosno grada je sljedeći:

1. 11 odbornika za opštine koje imaju do 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
2. 13 odbornika za opštine koje imaju od 1.000 do 3.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
3. 15 odbronika za opštine koje imaju od 3.001 do 5.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
4. 17 odbornika za opštine koje imaju od 5.001 do 8.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
5. 19 odbornika za opštine koje imaju od 8.001 do 11.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
6. 21 odbornika za opštine koje imaju od 11.001 do 13.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
7. 23 odbornika za opštine koje imaju od 13.001 do 15.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
8. 25 odbornika za opštine koje imaju od 15.001 do 20.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
9. 27 odbornika za opštine koje imaju od 20.001 do 30.000 birača upisanih u Centralni birački spisak,
10. 29 odbornika za opštine koje imaju od 30.001 do 50.000 birača upisanih u Centralni birački spisak i
11. 31 odbornika za grad, odnosno opštinu koje imaju više od 50.000 birača upisanih u Centralni birački spisak.

Shodno stavu 1. ovog člana broj odbornika skupštine opštine, odnosno grada utvrđuje se statutom opštine, odnosno grada.

Skupština opštine, odnosno grada u posljednjoj godini tekućeg mandata, preispituje i utvrđuje broj odborničkih mandata za naredni izborni ciklus, u skladu sa Zakonom.

Član 42v.

Učešće pripadnika nacionalnih manjina u izborima za skupštinu opštine, odnosno grada vrši se prema odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Broj pripadnika nacionalnih manjina koji se neposredno biraju u skupštinu opštine, odnosno grada utvrđuje se statutom opštine, odnosno grada u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. “

Član 16.

Član 45. mijenja se i glasi:

„Mandat načelniku opštine može prestati opozivom.

Postupak opoziva načelnika može se pokrenuti iz jednog od sljedećih razloga:

1. ako ne obezbijedi izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata,
2. ako ne obezbijedi sprovođenje strateških dokumenata od republičkog značaja,
3. ako ne sprovodi odluke skupštine opštine i strateška razvojna dokumenta opštine,
4. ako za opštinu nastupi materijalna šteta usljed donošenja ili propuštanja donošenja akata iz nadležnosti načelnika,
5. ako ne podnese skupštini izvještaj o radu i
6. ako ne predloži budžet opštine u roku predviđenim zakonom.

Inicijativu za opoziv načelnika mogu pokrenuti jedna trećina odbornika ili 10% birača upisanih u birački spisak opštine.

Inicijativa za opoziv načelnika mora biti obrazložena.

Skupština opštine dužna je da sve inicijative za opoziv načelnika stavi na dnevni red.

Odluku o pokretanju opoziva načelnika skupština opštine donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Sredstva za sprovođenje postupka opoziva načelnika obezbjeđuju se u budžetu opštine.“

Član 17.

Poslije člana 45. dodaju se novi čl. 45a, 45b, 45v. i 45g. koji glase:

„Član 45a.

Postupak opoziva sprovodi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o pokretanju postupka za opoziv načelnika.

Građani odlučuju u postupku opoziva neposrednim tajnim glasanjem.

Načelniku opštine mandat prestaje ako se za njegov opoziv izjasni natpolovična većina od broja birača koji su izašli na glasanje za opoziv.

Ako načelnik opštine ne bude opozvan, postupak ponovnog opoziva ne može se pokrenuti prije isteka roka od godinu dana od dana izjašnjavanja birača o njegovom opozivu.

Član 45b.

Odlukom o pokretanju postupka za opoziv načelnika opštine utvrđuje se:

1. pitanje o kojem će se građani izjašnjavati u postupku za sprovođenje opoziva,
2. datum izjašnjavanja građana i
3. finansijska sredstva potrebna za sprovođenje postupka opoziva načelnika.

Istovremeno sa donošenjem odluke o pokretanju postupka za opoziv načelnika, skupština opštine imenuje komisiju za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima tri, pet ili sedam članova, od kojih je jedan član predsjednik.

Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike.

Broj članova Komisije jednak je broju članova opštinske izborne komisije, i u njen sastav mogu biti imenovani članovi opštinske izborne komisije.

Za predsjednika i članove Komisije imenuju se lica koja ispunjavaju uslove za imenovanje članova opštinske izborne komisije.

Član 45v.

Komisija obavlja sljedeće poslove:

1. brine se o zakonitom sprovođenju postupka za opoziv načelnika,
2. određuje glasačka mjesta za izjašnjavanje građana o opozivu načelnika,
3. brine se o obezbjeđivanju materijala za glasanje i dostavlja ih biračkim odborima,
4. određuje biračka mjesta,
5. imenuje i obučava članove biračkih odbora i brine se o pravilnosti njihovog rada,
6. informiše birače o svim pitanjima u vezi sa postupkom sprovođenja opoziva,
7. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i za druge tehničke pripreme koje se tiču postupka opoziva,
8. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića,
9. objedinjuje rezultate glasanja sa svih biračkih mjesta,
10. sačinjava i podnosi izvještaj skupštini opštine o rezultatima izjašnjavanja građana o opozivu načelnika opštine,
11. dostavlja skupštini opštine glasački materijal: glasačke listiće (važeće, nevažeće i neupotrijebljene), plakate, tonske i video zapise koji se odnose na obavještavanje birača o opozivu, pregled biračkih mjesta, dostavnice ili druge odgovarajuće dokaze o upućenim preporučenim pošiljkama glasačima koji glasaju posredstvom pošte i izvode iz konačnog biračkog spiska i
12. vrši i druge poslove utvrđene izbornim propisima i aktima Republičke izborne komisije.

Član 45g.

Skupština opštine usvaja izvještaj Komisije o sprovedenom postupku za opoziv i dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji odluku o usvajanju izvještaja Komisije i glasački materijal iz člana 45v. tačka 11. ovog zakona.

Republička izborna komisija provjerava zakonitost odluke skupštine opštine o usvajanju izvještaja Komisije o sprovedenom postupku za opoziv načelnika, kao i cjelokupnog sprovedenog postupka za opoziv.

Ukoliko je donesena odluka o opozivu načelnika, Republička izborna komisija dostavlja izvještaj o sprovedenom postupku za opoziv načelnika sa odgovarajućim podacima Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, radi provjere zakonitosti prestanka mandata u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.“

Član 18.

Član 46. mijenja se i glasi:

„U slučaju prestanka mandata načelnika opštine opozivom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora, u skladu sa zakonom.

Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora utvrđuje se tačan datum održavanja izbora.

Prijevremeni izbori održaće se u roku od 90 dana od dana prestanka mandata načelnika, u skladu sa zakonom.

Mandat načelnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata organa izabranih na redovnim izborima.“

Član 19.

U članu 49. riječi: „stavom 2. člana 12.10*“ zamjenjuju se riječju: „odredbama“.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„U roku od 15 dana od dana konstituisanja skupštine opštine vrši se izbor odbornika u skupštinu grada.“

Član 20.

Poslije člana 53. dodaje se nova Glava VII „IZBOR SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE“ i novi čl. 53a, 53b, 53v. i 53g. koji glase:

„Član 53a.

Mjesna zajednica ima Savjet.

Mandat Savjeta traje četiri godine.

Broj članova Savjeta je sljedeći:

1. za mjesne zajednice do 1.000 registrovanih birača – pet članova,
2. za mjesne zajednice od 1.000 do 5.000 registrovanih birača – sedam članova,
3. za mjesne zajednice od 5.000 do 10.000 registrovanih birača – devet članova i
4. za mjesne zajednice preko 10.000 registrovanih birača – jedanaest članova.

Član 53b.

Skupština opštine raspisuje izbore za izbor članova Savjeta.

Organ za sprovođenje izbora Savjeta je opštinska, odnosno gradska izborna komisija i birački odbori.

Izbori za Savjet održavaju se najkasnije 90 dana od konstituisanja lokalnih organa vlasti. Pod konstituisanjem se podrazumijeva izbor predsjednika skupštine opštine, odnosno grada.

Članovi Savjeta biraju se na zborovima građana tajnim glasanjem.

Savjet biraju birači upisani u Centralni birački spisak koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice.

Član 53v.

Statutom opštine utvrđuje se potreban broj prisutnih građana na zboru građana za izbor Savjeta.

Za članove Savjeta izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su glasali na zboru građana za izbor članova Savjeta.

Član 53g.

Izbori za Savjet sprovode se u skladu sa odredbama ovog zakona i uputstva koje donosi Republička izborna komisija.

Uputstvom iz stava 1. ovog člana propisuje se postupak kandidovanja i imenovanja članova biračkih odbora, način rada biračkih odbora, pravo i način predlaganja kandidata za članove Savjeta, sadržaj glasačkog listića za sprovođenje izbora članova Savjeta i postupak sazivanja konstitutivne sjednice Savjeta.“

Član 21.

U članu 67. riječ: „konstituisanja“ zamjenjuje se riječima: „stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 22.

Poslije člana 67. dodaje se novi član 67a. koji glasi:

„Član 67a.

Skupštine opština, odnosno grada dužne su da usklade opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1893/11
Datum: 29. novembar 2011. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/12