Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08 i 58/09) naziv člana i član 3. mijenjaju se i glase:


„Pojam poslovne jedinice (ogranka)
Član 3.

(1) Poslovna jedinica (ogranak) privrednog društva je izdvojeni organizacioni dio privrednog društva posredstvom koga društvo obavlja djelatnost u skladu sa zakonom.

(2) Poslovna jedinica nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

(3) Za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegove poslovne jedinice, privredno društvo odgovara neograničeno.“

Član 2.

Poslije člana 3. dodaju se novi čl. 3a, 3b. i 3v.


„Osnivanje i registracija poslovne jedinice
Član 3a.

(1) Poslovna jedinica osniva se odlukom koju donosi skupština društva, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom društva nije drugačije određeno.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

a) poslovno ime društva, naziv i adresu poslovne jedinice,
b) djelatnosti poslovne jedinice,
v) lično ime zastupnika poslovne jedinice i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik poslovne jedinice različit od zastupnika društva.

(3) Poslovna jedinica registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.


Upotreba poslovnog imena i drugih podataka
Član 3b.

(1) U pravnom prometu poslovna jedinica nastupa pod poslovnim imenom društva, uz označenje:

a) da je riječ o poslovnoj jedinici i
b) naziva i adrese poslovne jedinice, ako se razlikuje od adrese sjedišta društva.

(2) Na upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima poslovne jedinice shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima društva.


Poslovna jedinica stranog privrednog društva
Član 3v.

(1) Poslovna jedinica stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni dio posredstvom koga to društvo obavlja djelatnost u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom.

(2) Odluka o osnivanju poslovne jedinice iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

a) naziv i adresu poslovne jedinice,
b) djelatnosti poslovne jedinice,
g) lično ime zastupnika poslovne jedinice i obim ovlašćenja zastupnika,
d) naziv, pravnu formu i sjedište osnivača poslovne jedinice,
đ) naziv i sjedište registra u kojem je osnivač poslovne jedinice registrovan,
e) lično ime zastupnika osnivača poslovne jedinice i
ž) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

(3) Prilikom registracije poslovne jedinice iz stava 1. ovog člana registruju se podaci iz stava 2. ovog člana, kao i promjene tih podataka.“

Član 3.

U članu 7. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Izmjene i dopune osnivačkog akta ortačkog i komanditnog društva (društva lica) notarski se obrađuju, a društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva (društva kapitala) notarski se potvrđuju, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno.“

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5, poslije riječi: „i ugovor članova“ dodaju se riječi: „ili statut“.

Član 4.

U članu 46. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:

„(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana postupak je hitan i sud prvog stepena dužan je da donese odluku najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(4) Žalba protiv odluke suda donesene u stvarima iz stava 2. ovog člana može se izjaviti u roku od osam dana od dana prijema odluke i ona ne zadržava izvršenje odluke.

(5) Sud drugog stepena dužan je da odluči po žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.“

Član 5.

Poslije člana 90. u nazivu odjeljka 2. poslije riječi: „ortaka“ dodaje se riječ: „i“.

Član 6.

U članu 108. u stavu 1. poslije riječi: „ulozima članova“ dodaje se zapeta i riječi: „koji mogu biti novčani ili nenovčani“.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši konverzijom potraživanja u ulog, osnovni kapital se može povećati do polovine osnovnog kapitala društva, koji postoji u trenutku donošenja odluke skupštine članova društva.“

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 7.

Član 109. mijenja se i glasi:


„Primjena
Član 109.

Odredbe ovog zakona o otvorenom akcionarskom društvu koje se odnose na održavanje osnovnog kapitala, rezerve, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i održavanje skupštine akcionara, shodno se primjenjuju i na održavanje, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala i održavanje skupštine članova društva sa ograničenom odgovornošću u slučaju gubitka.“

Član 8.

U članu 127. u stavu 2. poslije riječi: „vrši se“ dodaju se riječi: „u novcu“.

Član 9.

U članu 163. stav 2. mijenja se i glasi:

„Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom društva.“

Član 10.

U članu 164. stav 1. mijenja se i glasi:

„Članove odbora za reviziju bira skupština članova društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa uslovima propisanim aktima društva sa ograničenom odgovornošću iz reda nezavisnih lica koja nisu povezana lica sa društvom u smislu odredaba Zakona. Prvi članovi odbora za reviziju određuju se osnivačkim aktom ili posebnim aktom osnivača.“

U stavu 2. istog člana riječi: „Interni revizor i članovi“ zamjenjuju se riječju: „Članovi“.

U stavu 3. riječi: „internog revizora i“ brišu se.

Član 11.

U članu 168. stav 6. briše se.

Član 12.

U članu 180. u stavu 1. u tački e) riječi: „koje su izdate“ brišu se.

Član 13.

Član 188. mijenja se i glasi:

„(1) Akcionarsko društvo može biti zatvoreno i otvoreno.

(2) Zatvoreno akcionarsko društvo osniva se simultanim putem, istovremenim upisom i uplatom svih akcija u osnivanju.

(3) Otvoreno akcionarsko društvo osniva se sukcesivnim putem, upućivanjem javnog poziva trećim licima za upis i uplatu akcija.“

Član 14.

Član 189. mijenja se i glasi:

„(1) Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom.

(2) Zatvoreno akcionarsko društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom ili na drugi način nuditi svoje akcije javnim putem.

(3) Zatvoreno akcionarsko društvo može postati otvoreno ako, u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti, uputi javni poziv za upis i uplatu akcija, odnosno ako objavi prospekt za uvrštenje akcija za trgovanje na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Na donošenje odluke o pretvaranju zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno.“

Član 15.

Poslije člana 191. dodaje se novi član 191a. koji glasi:


„Pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno
Član 191a.

(1) Skupština otvorenog akcionarskog društva može donijeti odluku o pretvaranju u zatvoreno akcionarsko društvo kvalifikovanom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem, ako su ispunjeni uslovi iz člana 283. ovog zakona, osim ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije određen veći broj glasova.

(2) Odluku iz stava 1. ovog člana skupština otvorenog akcionarskog društva može donijeti na način i u skladu sa uslovima, određenim propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

(3) Odluka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da će otkupiti akcije na zahtjev nesaglasnih akcionara u skladu sa čl. 435. i 436. ovog zakona, s tim što pravo na otkup akcija imaju i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

(4) Za pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo potrebno je odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti, u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.“

Član 16.

U članu 194. u stavu 1. poslije riječi: „upisnici“ dodaje se riječ: „potpuno“.

Član 17.

U članu 201. stav 5. mijenja se i glasi:

„Knjiga akcionara iz stava 3. ovog člana za otvorena akcionarska društva vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru.“

Član 18.

U članu 210. u stavu 3. riječi: „dobit se raspoređuje“ zamjenjuju se riječima: „ostvarenu dobit društvo mora rasporediti“.

U stavu 3. tačka g) postaje tačka v), a tačka v) postaje tačka g).

Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Akcionari imaju pravo na dividendu, osim ako je odlukom skupštine akcionara u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom ili statutom određeno da dobit ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (na primjer za isplate zaposlenim, članovima upravnog odbora i izvršnim direktorima).“ Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. riječi: „tačka v)“ zamjenjuju se riječima: „tačka g)“.

Član 19.

U članu 228. u stavu 5. riječi: „koji ne prelazi 50% osnovnog kapitala“ brišu se.

Poslije stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

„(6) Osnovni kapital zatvorenog akcionarskog društva može se odlukom skupštine akcionara povećati novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani.

(7) Ako se povećanje osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva vrši konverzijom potraživanja u ulog, osnovni kapital može se povećati do polovine osnovnog kapitala društva, koji je upisan u sudski registar u trenutku donošenja odluke skupštine akcionara.“

Član 20.

U članu 231. u stavu 2. poslije riječi: „najmanje 10% osnovnog kapitala ili“ dodaju se riječi: „osnivačkim aktom, odnosno“.

Stav 5. mijenja se i glasi:

„Rezerve kapitala koriste se za pokriće gubitka, a mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala pod uslovima iz člana 247. stav 7. Zakona.“

Član 21.

U članu 232. stav 2. mijenja se i glasi:

„Odluka skupštine o promjeni na osnovnom kapitalu (smanjenje i povećanje osnovnog kapitala), ima za posljedicu izmjenu osnivačkog akta u dijelu u kojem je uređen osnovni kapital društva.“

Član 22.

U članu 254. u stavu 2. poslije riječi: „osnovu“ dodaje se zapeta i riječi: „u skladu sa članom 265. stav 2. Zakona“.

Član 23.

U članu 267. stav 1. mijenja se i glasi:

„Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.“

Član 24.

U članu 271. riječi: „koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala“ brišu se.

Član 25.

U članu 272. stav 4. mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana akcionarsko društvo, ako je tako određeno osnivačkim aktom, umjesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara bez prekida na internet-stranici berze tokom vremena iz stava 1. ovog člana, i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet-stranici društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.“

Član 26.

U članu 277. u stavu 1. riječi: „dan donošenja odluke o sazivanju skupštine“ zamjenjuju se riječima: „deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu skupštine akcionara“.

Član 27.

Poslije člana 278. dodaje se novi naziv i član 278a. koji glase:


„Ostvarivanje prava glasa posredstvom kastodi banke
Član 278a.

(1) Kastodi banka koja se u Centralnom registru vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata, može za svoje klijente ostvarivati pravo glasa na skupštini akcionara samo na osnovu pisanog punomoćja koje je dužna da prezentuje prilikom pristupanja na sjednicu.

(2) Kastodi banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa za svakog od svojih klijenata pojedinačno.

(3) Kastodi banka je obavezna da dostavi svom klijentu prijedloge za glasanje po svakoj tački dnevnog reda, te da pozove klijenta da joj da uputstvo za glasanje uz upozorenje da će, ukoliko ne dobije uputstvo za glasanje, glasati na način kako mu je predloženo.

(4) Kastodi banka je obavezna da klijentu dostavi odgovarajući formular za davanje uputstva za glasanje, odnosno punomoćja za glasanje, koji može biti i u elektronskoj formi.

(5) Kastodi banka je obavezna da pri davanju prijedloga za glasanje nastupa isključivo u interesu klijenta, vodeći računa da njeni interesi na drugim područjima poslovanja na to ne utiču.

(6) Kastodi banka je obavezna da čuva kopije svih uputstava za glasanje i datih punomoćja za glasanje, u materijalnoj ili elektronskoj formi, tri godine od dana održavanja skupštine akcionara, te da klijenta koji je dao uputstvo za glasanje obavijesti da li je postupljeno po njegovim nalozima i uputstvima datim u punomoćju.

(7) Odredbe ovog člana koje se odnose na kastodi banku shodno se primjenjuju i na druga lica koja u vršenju svoje djelatnosti, po punomoćju svojih klijenata ostvaruju pravo glasa na skupštini akcionara.

(8) Obaveze kastodi banke i drugih lica koja po punomoćju ostvaruju pravo glasa u ime akcionara, ne mogu se unapred isključiti ni ograničiti.“

Član 28.

U članu 284. stav 2. mijenja se i glasi:

„Kada je ovim zakonom propisana kvalifikovana većina za donošenje odluke o određenom pitanju, ta većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, ako su ispunjeni uslovi iz člana 283. Zakona.“

Član 29.

U članu 291. u stavu 1. t. g), d) i đ) brišu se.

Član 30.

U članu 292. stav 7. briše se.

Član 31.

U članu 303. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4.i 5.

Član 32.

U članu 304. u stavu 1. poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:

„v) usvajanje šestomjesečnih finansijskih izvještaja društva“.

Dosadašnje t. v), g), d), đ), e), ž), z) i i) postaju t. g), d), đ), e), ž), z), i) i j).

Član 33.

U članu 308. u stavu 1. riječi: „obavezno formira“ zamjenjuju se riječima: „može formirati“.

Član 34.

Poslije člana 312. naziv pododjeljka 11.5. i član 313. st. 1, 2, 3, 4. i 5. mijenjaju se i glase:


„11. 5. Izvršni direktori i izvršni odbor

Član 313.

(1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora određuje se osnivačkim aktom ili statutom društva.

(2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivačkim aktom ili statutom određeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo.

(3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor između jednog od njih imenuje generalnog direktora.

(4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su članovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda članova upravnog odbora čine manje od polovine članova tog odbora.

(5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora, formira se izvršni odbor.“

Poslije stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

„(10) Odredbe Zakona koje se odnose na izvršni odbor shodno se primjenjuju na izvršne direktore.“

Član 35.

U članu 314. stav 2. mijenja se i glasi:

„U akcionarskom društvu koje ima izvršni odbor, predsjednik izvršnog odbora je generalni direktor društva.“

Član 36.

U članu 315. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:

„poslovanju društva, njegovom finansijskom stanju, a u slučaju gubitka, predlaže mjere za njegovo pokriće i“.

Član 37.

U članu 320. stav 1. mijenja se i glasi:

„Osnivačkim aktom ili statutom otvorenog akcionarskog društva može se odrediti, a kod otvorenog akcionarskog društva čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište, mora se odrediti da društvo ima internu reviziju, a može se odrediti da društvo ima odbor za reviziju.“

Član 38.

U članu 321. stav 2. mijenja se i glasi:

„Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom društva.“

Član 39.

U članu 322. stav 1. mijenja se i glasi:

„Članove odbora za reviziju bira skupština akcionarskog društva u skladu sa uslovima propisanim aktima akcionarskog društva iz reda nezavisnih lica koja nisu povezana lica sa društvom u smislu odredaba Zakona.“

U stavu 2. riječi: „interni revizor i“ brišu se.

U st. 3. i 4. riječi: „Interni revizor i članovi“ zamjenjuju se riječju: „Članovi“.

U stavu 5. riječi: „internog revizora i“ brišu se.

Član 40.

U članu 325. u stavu 1. poslije riječi: „najmanje 20%“ dodaje se riječ: „akcija“.

U stavu 6. riječi: „lice koje“ zamjenjuju se riječima: „revizor koji“.

Član 41.

Član 330. mijenja se i glasi:

„Član 330.

(1) Osnivački akt može se izmijeniti kvalifikovanom dvotrećinskom većinom prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem, a koji posjeduju akcije sa pravom glasa, po prijedlogu upravnog odbora, ako su ispunjeni uslovi iz člana 283. Zakona.

(2) Uz prijedlog upravnog odbora iz stava 1. ovog člana dostavlja se i pisano obrazloženje predloženih izmjena, izjava upravnog odbora da će izmjene biti uključene u dnevni red skupštine, kao i obavještenje o pravu nesaglasnih akcionara na naknadu vrijednosti svojih akcija, ako se predloženim izmjenama umanjuju prava akcionara predviđena osnivačkim aktom i ovim zakonom.

(3) Ako akcionari sa povlašćenim akcijama imaju pravo glasanja kao klasa akcija o izmjenama osnivačkog akta, smatra se da je ta izmjena usvojena ako je za izmjenu glasala kvalifikovana većina svake klase akcija, koja je ovlašćena da glasa grupno, kao i ukoliko je za izmjenu glasala kvalifikovana većina iz člana 284. stav 2. Zakona.

(4) Skupština može ovlastiti upravni odbor da sačini prečišćeni tekst osnivačkog akta na osnovu usvojenih odluka kojima se mijenja osnivački akt.“

Član 42.

U članu 331. stav 2. mijenja se i glasi:

„Izmjene i dopune osnivačkog akta registruju se i objavljuju u skladu sa zakonom. Uz prijavu za registraciju prilaže se prečišćeni tekst osnivačkog akta sa notarskom potvrdom da se izmijenjene odredbe osnivačkog akta slažu sa odlukom o izmjeni osnivačkog akta.“

Član 43.

U članu 333. u stavu 1. t. ž), z), j), k),l), n) i nj) brišu se.

Dosadašnje t. i), lj) i m) postaju t. ž), z) i i).

Član 44.

Član 334. mijenja se i glasi:

„Član 334.

(1) Organ nadležan za vođenje poslova akcionarskog društva obavezan je da akta i dokumenta iz člana 333. stav 1. t. a) do g) i i) ovog zakona, kao i finansijske izvještaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtjev, radi uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

(2) Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena ako je društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje akata i dokumenata sa internet-stranice društva, bez naknade.

(3) Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u mjeri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.“

Član 45.

U članu 335. stav 3. mijenja se i glasi:

„Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima u skladu sa članom 334. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana ne može da ih objavi i koristi na način kojim bi nanio štetu društvu ili njegovom ugledu.“

Član 46.

U članu 377. u stavu 2. u tački b) poslije riječi: „vrijednosti“ dodaju se riječi: „neto kapitala“.

Član 47.

U članu 434. u stavu 5. riječ : „potvrđenog“ zamjenjuju se riječju: „obrađenog“.

Član 48.

U članu 435. stav 1. mijenja se i glasi:

„Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije po tržišnoj vrijednosti, ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

a) o promjeni osnivačkog akta kojom se umanjuju njegova prava propisana osnivačkim aktom ili zakonom,
b) o statusnoj promjeni,
v) o promjeni pravne forme,
g) o promjeni trajanja društva,
d) o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti,
đ) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti,
e) kojom se mijenjaju njegova druga prava, ako je osnivačkim aktom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrijednosti akcija u skladu sa ovim zakonom.“

U stavu 5. poslije riječi: „od 30 dana“ dodaju se riječi: „od dana prijema poziva, odnosno od dana objavljivanja poziva za sjednicu skupštine u skladu sa članom 272. stav 1, odnosno stav 4. Zakona.“

Član 49.

Poslije člana 437. dodaje se nova glava Va) koja glasi: „Va) PRENOS AKCIJA MANjINSKIH AKCIONARA“, a član 438. mijenja se i glasi:


„Prenos akcija uz plaćanje novčane naknade
Član 438.

(1) Skupština akcionara društva može, na prijedlog akcionara koji posjeduje akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva (u daljem tekstu: kontrolni akcionar), donijeti odluku o prenosu akcija ostalih akcionara na kontrolnog akcionara, uz plaćanje primjerene novčane naknade (u daljem tekstu: naknada).

(2) Udio kontrolnog akcionara iz stava 1. ovog člana određuje se na osnovu odnosa nominalnog iznosa ukupnog broja akcija koje posjeduje prema osnovnom kapitalu društva. Vrijednost sopstvenih akcija društva se odbijaju od osnovnog kapitala. Sa sopstvenim akcijama društva izjednačavaju se akcije koji pripadaju nekom drugom licu, koje ih drži za račun toga društva.

(3) Kao akcije koje pripadaju kontrolnom akcionaru računaju se i one akcije koje pripadaju društvu koje je njemu podređeno ili koje za njegov račun ili za račun društva koje je njemu podređeno drži neko drugo lice, a ako je društvo podređeno fizičkom licu i akcije koje inače ulaze u njegovu imovinu.“

Član 50.

Poslije člana 438. dodaju se novi čl. 438a, 438b, 438v, 438g. i 438d. koji glase:


„Novčana naknada
Član 438a.

(1) Kontrolni akcionar određuje visinu naknade koju treba isplatiti manjinskim akcionarima za prenos akcija. Prilikom utvrđivanja visine naknade, kontrolni akcionar je dužan da uzme u obzir imovinske i finansijske prilike društva u vrijeme donošenja odluke na skupštini akcionara, a organ nadležan za vođenje poslova društva obavezan je kontrolnom akcionaru dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju i pružiti sva obavještenja koja su mu potrebna u vezi sa utvrđivanjem visine naknade.

(2) Ako kao posljedica donošenja odluke o prenosu akcija, pojedinim akcionarima prestaju posebne pogodnosti na koje su imali pravo, ta činjenica se uzima u obzir prilikom utvrđivanja visine naknade.

(3) Na visinu naknade obračunava se zatezna kamata koja teče od upisa odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara do isplate manjinskim akcionarima. Time se ne isključuje odgovornost kontrolnog akcionara za eventualnu štetu.

(4) Prije sazivanja skupštine akcionara od upravnog odbora, kontrolni akcionar je dužan da preda bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da će kontrolni akcionar manjinskim akcionarima isplatiti naknadu, uvećanu za pripadajuće kamate bez odgađanja, po upisu odluke skupštine akcionara o prenosu akcija u sudski registar.


Priprema i održavanje skupštine
Član 438b.

(1) Obavještenje o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uvršten prijedlog odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara obavezno sadrži poslovno ime i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište kontrolnog akcionara i visinu naknade koju nudi kontrolni akcionar.

(2) Kontrolni akcionar je dužan da skupštini akcionara dostavi pisani izvještaj i u njemu iznese pretpostavke za prenos akcija, te obrazloži primjerenost naknade koju mora isplatiti u novcu.

(3) Primjerenost naknade koju nudi kontrolni akcionar dužan je da pregleda jedan ili više revizora, koje na prijedlog kontrolnog akcionara imenuje sud. Na reviziju primjerenosti visine naknade, shodno se primjenjuju odredbe člana 377. Zakona. Revizorski izvještaj nije potreban, ako svi manjinski akcionari daju izjavu kojom se odriču izrade tog izvještaja. Izjava o odricanju mora biti notarski ovjerena.

(4) Prije održavanja skupštine akcionara, u sjedištu društva treba omogućiti akcionarima uvid u:

a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnje izvještaje društva iz člana 282. Zakona za tri prethodne poslovne godine,
v) pisani izvještaj kontrolnog akcionara iz stava 2. ovog člana i
g) revizorski izvještaj iz stava 3. ovog člana.

(5) Svakome akcionaru na njegov zahtjev treba najkasnije sljedeći radni dan besplatno dati prepis dokumenata iz stava 4. t. a), v) i g) ovog člana.

(6) Na početku rada skupštine, kontrolni akcionar obavezan je da usmeno obrazloži prijedlog odluke o prenosu akcija i način obračuna visine naknade. Prije odlučivanja o donošenju odluke za prenos akcija, kontrolni akcionar dužan je da obavijesti manjinske akcionare o svim bitnim promjenama na imovini društva u periodu od sastavljanja prijedloga odluke o prenosu akcija do zasjedanja skupštine. Bitnim se obavezno smatra svaka promjena zbog koje bi naknada bila drugačija.

(7) Prilikom glasanja o odluci o prenosu akcija ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o glasanju akcionara sa povlašćenim akcijama u okviru svoje klase.


Registracija odluke o prenosu akcija i pravne posljedice registracije
Član 438v.

(1) Organ nadležan za vođenje poslova društva dužan je da podnese prijavu registarskom sudu za upis odluke skupštine akcionara iz člana 438. stav 1. ovog zakona u sudski registar. Uz prijavu se prilaže zapisnik sa skupštine akcionara koji je sačinio notar, odluka o prenosu akcija i dokumentacija iz člana 438b. stav 4. t. a), v) i g), u originalu ili u fotokopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

(2) Organ nadležan za vođenje poslova društva obavezan je da uz prijavu dostavi izjavu da odluka skupštine akcionara nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti ili da je podignuta tužba za pobijanje, pravosnažno odbijena.

(3) Po upisu odluke o prenosu akcija u sudski registar, organ nadležan za vođenje poslova društva obavezan je da bez odgađanja dostavi Centralnom registru rješenje registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija kontrolnom akcionaru i dokaz da je kontrolni akcionar na posebnom računu kod banke deponovao novčana sredstva za isplatu naknade, sa pripadajućom kamatom manjinskim akcionarima.

(4) Kontrolni akcionar stiče akcije prenosom akcija manjinskih akcionara na svoj vlasnički račun u Centralnom registru, nakon isplate naknade manjinskim akcionarima.

(5) Manjinski akcionar zadržava pravni interes, ako je prije održavanja skupštine akcionara na kojoj je odlučeno o prenosu akcija na kontrolnog akcionara podnio tužbu radi ostvarivanja pravnog interesa koji proizilazi iz vlasništva na akcijama društva.


Pobijanje odluke o prenosu akcija
Član 438g.

(1) Izuzetno od odredaba ovog zakona o pobijanju odluka skupštine društva, rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara je 30 dana od dana donošenja te odluke.

(2) Odluka skupštine akcionara o prenosu akcija na kontrolnog akcionara ne može se pobijati ako naknada iz člana 438a. ovog zakona koju je ponudio kontrolni akcionar nije primjerena.


Sudsko preispitivanje naknade
Član 438d.

(1) Ako ponuđena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija kontrolnom akcionaru u sudski registar, predložiti da sud u vanparničnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto pravo manjinski akcionar ima, ako kontrolni akcionar naknadu nije isplatio pravilno (nije obračunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo) kao i u slučaju ako naknadu nije ponudio u skladu sa članom 439. stav 1. ovog zakona.

(2) Ako je podnesen zahtjev u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni sud će o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima.

(3) Nadležni sud dostavlja Centralnom registru pravosnažnu odluku suda kojom se utvrđuje visina primjerene naknade.

(4) Ako je naknada utvrđena odlukom iz stava 3. ovog člana viša od iznosa koju je utvrdio kontrolni akcionar u skladu sa članom 438a. ovog zakona, kontrolni akcionar je obavezan da razliku u vrijednosti sa pripadajućom kamatom deponuje u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda. Na obračun kamata i deponovanje sredstava shodno se primjenjuju odredbe člana 438a. stav 3. i član 438b. stav 3. ovog zakona.“

Član 51.

Član 439. mijenja se i glasi:


„Pravo manjinskih akcionara da zahtijevaju otkup svih preostalih akcija
Član 439.

(1) Kontrolni akcionar koji stekne akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva dužan je da na pisani zahtjev bilo kog od preostalih akcionara društva, u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva ponudi akcionaru primjerenu novčanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara.

(2) Na utvrđivanje visine primjerene naknade shodno se primjenjuju odredbe člana 438a. stav 1, čl. 438d. i 440. ovog zakona.“

Član 52.

Član 440. mijenja se i glasi:


„Zastarijevanje prava na isplatu novčane naknade
Član 440.

(1) Zahtjev akcionara za isplatu novčane naknade i eventualne razlike u cijeni za otkupljene akcije u skladu sa članom 438. stav 1. i članom 439. stav 1. ovog zakona, zastarijeva u roku od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, odnosno od pravnosnažnosti odluke suda iz člana 438d. stav 3. ovog zakona.

(2) Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade, prenose se u budžet Republike Srpske.“

Član 53.

U članu 441. u stavu 1. tačka u) briše se.

Član 54.

U članu 442. u stavu 2. poslije riječi: „ovog zakona“ riječi: „u roku od dvije godine od dana primjene ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „do 30. juna 2012. godine.“

Stav 3. mijenja se i glasi:

„Postojeća privredna društva nastala u postupku svojinske transformacije koja nemaju osnivački akt, zadržavaju statut kao obavezni opšti akt i obavezu usklađivanja sa ovim zakonom vrše odgovarajućim izmjenama statuta, s tim da izmjene statuta moraju biti notarski potvrđene.“

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1417/11
Datum: 23. septembar 2011. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/11