Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/05 i 20/07) u članu 25. stav 3. mijenja se i glasi:

„Odredba stava 2. ovog člana primjenjivaće se do 31. decembra 2009. godine.“

Član 2.

U članu 42. u stavu 3. riječi: „ministarstvo nadležno za pitanje boraca“ zamjenjuju se riječima: „nadležni organ“.

U istom članu u stavu 4. riječi: „Biro bivše Republike Srpske Krajine“ zamjenjuju se riječima: „nadležni organ koji je preuzeo poslove Biroa bivše Republike Srpske Krajine“.

Član 3.

U članu 43. stav 2. briše se, a dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3..

Član 4.

Član 87. mijenja se i glasi:

„Penzijski osnov boraca od prve do sedme kategorije, kao i učesnika NOR-a ne može biti manji od prosječne neto plate u Republici u godini koja prethodi godini na koju su usklađene penzije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana penzijski osnov se uvećava, i to:

1) borcu prve kategorije – za 30%,

2) borcu druge kategorije – za 15% i

3) borcu treće i četvrte kategorije i učesniku NOR-a prije 9. septembra 1943. godine – za 10%.

Penzijski osnov nosioca Partizanske spomenice 1941. utvrđen na način iz stava 1. ovog člana uvećava se za 30%.

Penzijski osnov za određivanje lične penzije za poginulog borca ne može biti manji od penzijskog osnova utvrđenog za borca prve kategorije iz stava 2. ovog člana.“

Član 5.

Član 89. mijenja se i glasi:

„Borcima od prve do sedme kategorije, kao i učesnicima NOR-a koji prema ukupnom penzijskom stažu ne mogu ostvariti penziju u procentu koji im po ovom zakonu pripada za puni penzijski staž, penzija se uvećava, i to:

1) borcu prve kategorije – za 60%,

2) borcu druge kategorije – za 40%,

3) borcu treće i četvrte kategorije i učesniku NOR-a prije 9. septembra 1943. godine – za 20% i

4) borcu pete, šeste i sedme kategorije i učesniku NOR-a poslije 9. septembra 1943. za 10%, s tim što penzija ne može iznositi više od procenta za puni penzijski staž.“

Član 6.

U članu 165. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Postupak za ocjenu radne sposobnosti u slučaju učestale privremene nesposobnosti za rad pokreće doktor medicine prema vlastitoj ocjeni ili na zahtjev poslodavca.“

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 7.

U članu 166. poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Osiguraniku kome je za isti period evidentiran staž osiguranja u matičnoj evidenciji i utvrđen poseban staž prilikom ostvarivanja prava po ovom zakonu, uz njegovu saglasnost uzeće se u obzir staž koji mu je povoljniji.

Osiguraniku koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na osnovu staža osiguranja na način iz stava 2. ovog člana, Fond će prethodno ukinuti rješenje o priznatom posebnom stažu.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5 postaju st. 4, 5, 6. i 7.

Član 8.

Članovi 200. do 208. prestaju da važe stupanjem na snagu posebnog propisa, kojim se uređuje upravljanje imovinom od privatizacije.

Član 9.

Poslije člana 231. dodaju se novi čl. 231a. i 231b. koji glase:

„Član 231a.

Odredbe čl. 4. i 5. ovog zakona primjenjuju se na zahtjeve za ostvarivanje prava na penziju podnesene poslije 1. januara 2008. godine.

Član 231b.

Penzije određene po zahtjevima podnesenim do kraja 2007. godine primjenom čl. 87. i 89. Zakona, usklađivanjem će se ponovo odrediti i na taj način od 1. januara 2008. godine dovesti na nivo penzija iz 2005. godine.

Na zahtjev korisnika penzije, ponovo će se odrediti penzija na osnovu rješenja o kategorizaciji boraca u skladu sa odredbama čl. 4. i 5. ovog zakona.“

Član 10.

Član 236. mijenja se i glasi:

„Licu koje je pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje ili prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu ostvarivalo u Fondu prije stupanja na snagu Zakona, Fond će na njegov zahtjev, nakon stupanja na snagu ovog zakona nastaviti isplatu od dana podnošenja zahtjeva, pod uslovom da to pravo nije ostvareno po drugom propisu.

Iznos za isplatu prava iz stava 1. ovog člana predstavlja iznos isplaćen za decembar 2001. godine uvećan za procenat za koji su usklađene penzije.“

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-498/08
Datum: 19. mart 2008. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/08