Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2008)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/05 и 20/07) у члану 25. став 3. мијења се и гласи:

„Одредба става 2. овог члана примјењиваће се до 31. децембра 2009. године.“

Члан 2.

У члану 42. у ставу 3. ријечи: „министарство надлежно за питање бораца“ замјењују се ријечима: „надлежни орган“.

У истом члану у ставу 4. ријечи: „Биро бивше Републике Српске Крајине“ замјењују се ријечима: „надлежни орган који је преузео послове Бирoа бивше Републике Српске Крајине“.

Члан 3.

У члану 43. став 2. брише се, а досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3..

Члан 4.

Члан 87. мијења се и гласи:

„Пензијски основ бораца од прве до седме категорије, као и учесника НОР-а не може бити мањи од просјечне нето плате у Републици у години која претходи години на коју су усклађене пензије.

Изузетно од става 1. овог члана пензијски основ се увећава, и то:

1) борцу прве категорије – за 30%,

2) борцу друге категорије – за 15% и

3) борцу треће и четврте категорије и учеснику НОР-а прије 9. септембра 1943. године – за 10%.

Пензијски основ носиоца Партизанске споменице 1941. утврђен на начин из става 1. овог члана увећава се за 30%.

Пензијски основ за одређивање личне пензије за погинулог борца не може бити мањи од пензијског основа утврђеног за борца прве категорије из става 2. овог члана.“

Члан 5.

Члан 89. мијења се и гласи:

„Борцима од прве до седме категорије, као и учесницима НОР-а који према укупном пензијском стажу не могу остварити пензију у проценту који им по овом закону припада за пуни пензијски стаж, пензија се увећава, и то:

1) борцу прве категорије – за 60%,

2) борцу друге категорије – за 40%,

3) борцу треће и четврте категорије и учеснику НОР-а прије 9. септембра 1943. године – за 20% и

4) борцу пете, шесте и седме категорије и учеснику НОР-а послије 9. септембра 1943. за 10%, с тим што пензија не може износити више од процента за пуни пензијски стаж.“

Члан 6.

У члану 165. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Поступак за оцјену радне способности у случају учестале привремене неспособности за рад покреће доктор медицине према властитој оцјени или на захтјев послодавца.“

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 7.

У члану 166. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

„Осигуранику коме је за исти период евидентиран стаж осигурања у матичној евиденцији и утврђен посебан стаж приликом остваривања права по овом закону, уз његову сагласност узеће се у обзир стаж који му је повољнији.

Осигуранику који је поднио захтјев за остваривање права на основу стажа осигурања на начин из става 2. овог члана, Фонд ће претходно укинути рјешење о признатом посебном стажу.“

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5 постају ст. 4, 5, 6. и 7.

Члан 8.

Чланови 200. до 208. престају да важе ступањем на снагу посебног прописа, којим се уређује управљање имовином од приватизације.

Члан 9.

Послије члана 231. додају се нови чл. 231а. и 231б. који гласе:

„Члан 231а.

Одредбе чл. 4. и 5. овог закона примјењују се на захтјеве за остваривање права на пензију поднесене послије 1. јануара 2008. године.

Члан 231б.

Пензије одређене по захтјевима поднесеним до краја 2007. године примјеном чл. 87. и 89. Закона, усклађивањем ће се поново одредити и на тај начин од 1. јануара 2008. године довести на ниво пензија из 2005. године.

На захтјев корисника пензије, поново ће се одредити пензија на основу рјешења о категоризацији бораца у складу са одредбама чл. 4. и 5. овог закона.“

Члан 10.

Члан 236. мијења се и гласи:

„Лицу које је право на новчану накнаду за тјелесно оштећење или права на новчану накнаду за помоћ и његу остваривало у Фонду прије ступања на снагу Закона, Фонд ће на његов захтјев, након ступања на снагу овог закона наставити исплату од дана подношења захтјева, под условом да то право није остварено по другом пропису.

Износ за исплату права из става 1. овог члана представља износ исплаћен за децембар 2001. године увећан за проценат за који су усклађене пензије.“

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-498/08
Датум: 19. март 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 33/08