Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (2005)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 47/02 i 110/03), u članu 11. u stavu 2. tačka 2), i ostalim članovima ovog zakona u odgovarajućem padežu, riječi: „privrednu ili profesionalnu djelatnost (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih djelatnosti);“ zamjenjuju se riječima: „zanatsko - preduzetničku djelatnost (u daljem tekstu: preduzetnik).“

Član 2.

U članu 14. u tački 3) riječ: „preduzeća,“ briše se.

Član 3.

U članu 24 riječi: „Zakonom o visini stope zatezne kamate („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/01)“ zamjenjuju se riječima: „važećim propisima“.

Član 4.

U članu 24a. u stavu 3. riječi: „do 31 decembra 2004.godine“ zamjenjuju se riječima: „godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 5.

U članu 25. u stavu 4. riječi: „izdaje platni nalog“ zamjenjuju se riječima: „dostavlja zapisnik Poreskoj upravi“.

Stav 5. mijenja se i glasi:

„Prinudna naplata iz stava 4. ovog člana, prioritetno se izvršava.“

Član 6.

Poslije člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:

„Član 27a.

Vrijeme koje je osiguranik proveo u radnom odnosu kod dva ili više poslodavaca u kraćem radnom vremenu od punog radnog vremena (nepuno radno vrijeme), računa se u staž osiguranja, srazmjerno radnom vremenu provedenom na radu u odnosu na puno radno vrijeme.

Osiguraniku, vrijeme provedeno u radnom odnosu u vremenu dužem od punog radnog vremena ne računa se u staž osiguranja.“

Član 7.

U članu 34. u stavu 2. procenat: „25%“ zamjenjuje se procentom: „50%“.

Odredba stava 1. ovog člana će se primjenjivati od 29.decembra 2003. godine.

Član 8.

U članu 42a u stavu 2. riječi: „do 31. decembra 2004. godine“ zamjenjuju se riječima: „godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 9.

Član 43. mijenja se i glasi:

„Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond), vodi matičnu evidenciju o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.“

Član 10.

Poslije člana 43. dodaju se članovi 43a. do 43č. koji glase:

„Član 43a.

Matična evidencija se ustrojava i vodi po jedinstvenim metodološkim principima. Unošenje podataka u matičnu evidenciju vrši se prema Jedinstvenom kodeksu šifara.

Podaci se unose u matičnu evidenciju na osnovu prijava podnesenih na propisanim obrascima koje se mogu dostavljati i putem magnetnih medija.

Podaci iz matične evidencije koriste se i za statistička istraživanja i druge službene potrebe.

Član 43b.

U matičnu evidenciju unose se podaci o:

1) osiguranicima iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: osiguranici);

2) korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: korisnici prava);

3) obveznicima uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: obaveznici uplate doprinosa).

Član 43v.

Svojstvo osiguranika za lice za koje je podnesena prijava na osiguranje utvrđuje se izdavanjem potvrde o prijemu na osiguranje i unošenjem podataka u matičnu evidenciju, bez izdavanja rješenja ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

Prilikom prijave na osiguranje vrši se provjera podataka sadržanih u prijavi.

Prije unošenja podataka u matičnu evidenciju o osiguranicima, Fond ima pravo da vrši pregled poslovnih knjiga i evidencija iz oblasti rada kod organizacija i drugih obveznika obračuna i uplate doprinosa, radi kontrole tih podataka.

Član 43g.

Lice za koje obveznik podnošenja prijava nije podnio prijavu na osiguranje može podnijeti zahtjev za utvrđivanje svojstva osiguranika.

Fond će pokrenuti postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika i kada, prilikom kontrole ili na drugi način, utvrdi da prijava na osiguranje i/ili odjava sa osiguranja nije podnesena za lice koje ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje.

U slučajevima iz stava 1. i 2. ovog člana Fond donosi rješenje o utvrđivanju svojstva osiguranika.

Član 43d.

Kad se svojstvo osiguranika utvrđuje po isteku rokova određenih za podnošenje prijava na osiguranje, Fond je dužan da pokrene postupak za naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period za koji se naknadno utvrđuje svojstvo osiguranika.

Stav 1. ovog člana neće se primjenjivati kod dokazivanja staža putem svjedoka u smislu člana 134. stavova 2. i 4. ovog zakona.

Član 43đ.

Stručna služba Fonda je obavezna, godinu dana prije ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, obavijestiti pismeno osiguranika, na njegov zahtjev, o činjenicama relevantnim za ostvarivanje tog prava, radi uvida o registrovanim podacima u matičnoj evidenciji.


1. Podaci koji se unose u matičnu evidenciju


Član 43ž.

U matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o osiguranicima:

1) prezime i ime;

2) matični broj građanina;

3) lični broj osiguranika;

4) pol;

5) državljanstvo;

6) zanimanje;

7) školska sprema;

8) osnov osiguranja;

9) o stažu osiguranja, platama naknadama plate, osnovicama osiguranja i drugim naknadama koje se uzimaju za obračun penzijskog osnova;

10) o invalidima rada - korisnicima prava po osnovu preostale radne sposobnosti;

11) o poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

12) o posebnom stažu i učešću u ratu;

13) o broju časova provedenim na radu u punom radnom vremenu, kraćem od punog radnog vremena, dužem od punog radnog vremena i dopunskom radu, broju časova za koje je obračunata naknada plate i o ostvarenoj plati;

14) o osiguranicima s tjelesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojnim invalidima od I do VI grupe, civilnim invalidima rata od I do VI grupe, slijepim licima, licima oboljelim od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja i od paraplegije, cerebralne i dječije paralize i od multipleks skleroze;

15) radno vrijeme radnika - časova dnevno;

16) datum stupanja radnika na rad - u osiguranje;

17) datum prestanka rada – osiguranja;

18) vrijeme provedeno na služenju vojnog roka nakon navršene 20. godine života;

19) u vezi sa ocjenom radne sposobnosti;

20) registarski broj obveznika uplate doprinosa.

Član 43z.

U matičnu evidenciju korisnika prava pored podataka iz člana 43ž.ovog zakona, unose se i sljedeći podaci:

1) vrsta penzije;

2) pravni osnov za ostvarivanje prava na penziju;

3) datum sticanja prava na penziju, datum početka isplate, prekida i ponovne isplate penzije, kao i datum prestanka prava na penziju;

4) datum nastanka i uzrok invalidnosti - smrti i dijagnoza bolesti;

5) penzijski osnov i iznos penzije na dan sticanja prava;

6) isplatna adresa.

Član 43i.

U matičnu evidenciju, o korisnicima porodične penzije, za umrlog osiguranika ili za umrlog korisnika lične penzije, kao i za korisnike porodične penzije, unose se sljedeći podaci:

1) prezime i ime umrlog osiguranika ili korisnika lične penzije i korisnika porodične penzije;

2) matični broj građanina i lični broj osiguranika ili lica po osnovu koga je ostvareno pravo na porodičnu penziju i korisnika porodične penzije;

3) pol umrlog osiguranika ili korisnika lične penzije;

4) srodstvo sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom penzije od koga izvodi pravo na porodičnu penziju;

5) datumu sticanja prava na penziju, datumu od kada se penzija isplaćuje i o datumu prestanka prava na penziju;

6) iznosu porodične penzije.


2. Ustrojavanje i vođenje matične evidencije


Član 43j.

Matična evidencija se ustrojava unošenjem podataka o obveznicima uplate doprinosa, osiguranicima i korisnicima prava na osnovu odgovarajućih prijava. Prijave za ustrojavanje matične evidencije obveznik uplate doprinosa podnosi nadležnoj područnoj organizacionoj jedinici Fonda.

U matičnu evidenciju unose se i sve promjene podataka iz člana 43ž., 43z. i 43i. ovog zakona.

Član 43k.

Fond obveznicima uplate doprinosa određuje registarski broj. Registarski broj obveznika uplate doprinosa sastoji se od oznake Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), opštine, tekućeg rednog broja registra obveznika uplate doprinosa i kontrolnog broja.

Pored registarskog broja o obveznicima uplate doprinosa Fond u evidenciju unosi i jedinstveni identifikacioni broj.

Član 43l.

U cilju ustrojavanja i vođenja matične evidencije o obveznicima uplate doprinosa, osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nadležnoj filijali Fonda podnose odgovarajuće prijave i to:

1) obveznik uplate doprinosa:

- prijavu o početku poslovanja, prestanku poslovanja ili promjene u toku poslovanja,
- prijavu na osiguranje, odjavu osiguranja i prijavu promjene podataka u osiguranju,
- prijavu podataka o ostvarenoj plati, naknadama plate i stažu osiguranja,
- prijavu podataka o osiguranicima - invalidima rada i
- prijavu o promjeni navedenih podataka.

2) Zavod za zapošljavanje Republike Srpske:

- prijavu na osiguranje, odjavu osiguranja i prijavu promjena u osiguranju za nezaposlena lica koja su u skladu sa Zakonom osigurana na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i o njihovoj naknadi koja služi za utvrđivanje penzijskog osnova,

3) Fond:

- prijavu o utvrđivanju posebnog staža,
- druge prijave kada je za to ovim zakonom ovlašćen,

4) osiguranik koji je sam obveznik uplate doprinosa:

- prijavu o početku, prestanku i promjenama o obvezniku uplate doprinosa i
- prijavu na osiguranje, odjavu osiguranja i promjenama podataka u osiguranju.

Pod obveznikom uplate doprinosa, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumijeva se preduzeće i druga organizacija koja obavlja privrednu djelatnost, udruženje, banka, organizacija za osiguranje, zadruga, ustanova, zavod, fond i druga organizacija koja obavlja djelatnost javnih službi, državni organ, organ političko-teritorijalne zajednice i lokalne samouprave i drugo domaće i strano pravno i fizičko lice koje zapošljava radnike.

Fond, za osiguranike u smislu stava 1. tačka 3) ovog člana, popunjava prijave i u matičnu evidenciju unosi podatke o utvrđenom stažu osiguranja i posebnom stažu za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, kao i osnovici koja služi za utvrđivanje penzijskog osnova.

Član 43lj.

U prijave podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima podaci se unose na osnovu javnih isprava i zakonom propisanih evidencija i drugih zvaničnih evidencija koje vode obveznici obračuna i uplate doprinosa - poslodavci i obveznici podnošenja prijava podataka.

Član 43m.

Za tačnost podataka unesenih u prijave podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima odgovoran je podnosilac prijave.

Fond je dužan da provjerava tačnost podataka unesenih u prijave podataka za matičnu evidenciju i da vrši uvid u evidenciju i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijavu.

Član 43n.

Prijave podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima podnose se nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda i to:

1) za osiguranika - radnika iz člana 12. ovog zakona - prema sjedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice (filijala, ekspozitura, ispostava, poslovnica, predstavništvo, zastupništvo i druga poslovna i radna jedinica);

2) za osiguranike preduzetnike iz člana 14. ovog zakona - prema mjestu u kome je osiguranik registrovao obavljanje djelatnosti po osnovu koje je osiguran;

3) za osiguranike vjerske službenike - prema sjedištu administrativnog organa vjerske zajednice;

4) za osiguranike u dobrovoljnom osiguranju - prema prebivalištu osiguranika;

5) za nezaposlena lica koja su u skladu sa zakonom osigurana na penzijsko i invalidsko osiguranje - prema sjedištu organizacione jedinice nadležne službe za zapošljavanje.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana lica zaposlena u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, prijave podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima podnose se nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda prema mjestu prebivališta zaposlenog.

Rješenje, odnosno odobrenje o početku, promjeni i prestanku, kao i privremenom prestanku i ponovnom početku obavljanja poslovanja obveznika uplate doprinosa, dostavlja Fondu organ uprave koji je izdao rješenje, odnosno odobrenje ili drugi nadležni organ, u roku od osam dana.

Član 43nj.

Podatke iz prijava iz člana 43l. ovog zakona Fond unosi u matičnu evidenciju.

Član 43o.

Ukoliko Fond, prilikom provjere podataka u smislu člana 43m. ovog zakona, utvrdi da prijava nije pravilno popunjena, naložiće podnosiocu prijave da izvrši ispravku u roku od 15 dana. Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u prijavi u tom roku, Fond će odbiti prijem prijave i o tome donijeti rješenje, koje ima karakter upravnog akta.

Član 43p.

Fond je dužan da osiguraniku, na njegov zahtjev, izda uvjerenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Uvjerenje iz stava 1. ovog člana ima karakter javne isprave.

Osiguranik ima pravo da zahtijeva da Fond donese rješenje o podacima o osiguranju i penzijskom stažu unesenim u matičnu evidenciju. Fond je dužan da ovo rješenje donese u roku od 30 dana od prijema zahtjeva.

Rješenje iz stava 3. ovog člana ima karakter upravnog akta i protiv njega podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe u skladu sa zakonom.

Član 43r.

Podaci uneseni u matičnu evidenciju o osiguranicima na način utvrđen ovim zakonom mogu se naknadno mijenjati u sljedećim slučajevima:

1) ako nadležni organ naknadno u propisanom postupku utvrdi promjenu podataka;

2) ako su podaci uneseni u matičnu evidenciju na osnovu lažnih isprava;

3) ako se naknadno, provjerom podataka ili na drugi način utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netačni ili nepotpuni podaci;

4) u drugim slučajevima u kojim se po propisanom postupku mogu upotrijebiti pravna sredstva.

Član 43s.

Prijave podataka za vođenje evidencije iz člana 43l. ovog zakona dostavljaju se u sljedećim rokovima:

1) prijava početka poslovanja, prijava prestanka poslovanja i prijava promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa u roku od osam dana od dana početka poslovanja, odnosno od dana prestanka poslovanja ili od dana nastale promjene u poslovanju, prema rješenju nadležnog organa;

2) prijava na osiguranje, odjava sa osiguranja i prijava promjene u toku osiguranja, u roku od osam dana od dana zaposlenja ili početka obavljanja djelatnosti po osnovu koje je osiguran, odnosno od dana prestanka zaposlenja ili obavljanja djelatnosti po osnovu koje je bio osiguran, odnosno od dana nastale promjene u osiguranju;

3) prijava podataka o ostvarenoj plati, naknadama plate, i drugim naknadama i stažu osiguranja, odnosno osnovicama najkasnije do 31. marta tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu;

4) prijava podataka za dokup staža za starosnu penziju u roku od 30 dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o priznatom stažu osiguranja;

5) prijava podataka za osiguranika invalida rata u roku od 30 dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o utvrđenoj invalidnosti osiguranika i pravu po tom osnovu;

6) prijava o promjeni podataka iz tačke 3. ovog člana u roku od osam dana od dana utvrđene promjene, odnosno od dana prijema pravosnažnog rješenja kojim je utvrđena promjena podataka.

Član 43t.

Podaci za korisnike prava unose se u matičnu evidenciju prilikom ostvarivanja prava na osnovu pravosnažnog rješenja Fonda ili drugog nadležnog organa.

Član 43ć.

Prijave podataka za ustrojavanje i vođenje matične evidencije o osiguranicima, na osnovu kojih su podaci uneseni u matičnu evidenciju čuvaju se najmanje 40 godina, računajući od dana sticanja prava utvrđenih na osnovu tih podataka i 10 godina nakon prestanka prava.

Član 43u.

Umjesto originalnih prijava podataka, podaci iz prijava se mogu čuvati na magnetnim medijima.

Član 43f.

Uništavanje originalnih prijava na osnovu kojih su uneseni podaci u matičnu evidenciju vrši stručna komisija koju obrazuje Fond. Predsjednik komisije je predstavnik Arhiva Republike Srpske.

Član 43h.

Fond je ovlašćen da odjavi osiguranika sa osiguranja po službenoj dužnosti ili na njegovo zahtjev u sljedećim slučajevima:

1) kada je obveznik uplate doprinosa prestao sa poslovanjem na osnovu rješenja nadležnog organa, a nije podnio odjavu;

2) kada je obveznik uplate doprinosa prestao sa poslovanjem iz nepoznatih razloga ili u slučaju više sile;

3) kada obveznik uplate doprinosa nije odjavio osiguranike a prijavio je prestanak poslovanja.

Član 43c.

U slučajevima iz člana 43h stav 1. tačka 1) i 2), ovog zakona, Fond će odjaviti osiguranika sa osiguranja, rješenjem.

Fond će rješenjem utvrditi prestanak poslovanja obveznika uplate doprinosa i odjaviti osiguranika sa osiguranja, u slučaju iz člana 43h stav 1. tačka 2), ovog zakona.

Rješenja iz stava 1. i 2. ovog člana imaju snagu upravnog akta protiv kojeg se može izjaviti žalba, u skladu sa zakonom.

Član 43č.

U cilju trajnog i sigurnog obezbjeđenja i zaštite podataka, Fond najmanje po jedan primjerak prijava propisanih ovim zakonom deponuje u trezore ili u druge odgovarajuće depoe na teritoriji Republike (magnetni mediji i dr.).“

Član 11.

Član 44. mijenja se i glasi:

„Svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u Fondu i kod poslodavaca, moraju biti prikazani i po polu.

Statistički podaci i informacije od opšteg značaja koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u skladu sa stavom 1. ovog člana, moraju biti dio statističke evidencije i dostupni javnosti.“

Član 12.

U članu 48. stav 1. riječi: „po bilo kom osnovu“, zamjenjuju se riječima: „u skladu sa ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu“.

Član 13.

U članu 53. poslije riječi: „u Republici u kalendarskoj godini“ dodaju se riječi: „koja prethodi godini početka primjene odredaba članova 48. do 58. ovog zakona, koja se usklađuje svake godine prema stopi rasta plate u godini“.

U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi:

„Mogućnost usklađivanja koeficijenata valorizacije iz stava 1. ovog člana razmatra Upravni odbor Fonda svake godine, a isti se obavezno usklađuju kada se steknu uslovi za to“.

Član 14.

U članu 54. riječi: „objavljuju nadležni zavodi za statistiku Republike Srpske i bivše Bosne i Hercegovine“ zamjenjuju se riječima: „objavljuje Zavod za statistiku Republike Srpske“.

Član 15.

Poslije člana 130. dodaju se članovi 130a i 130b. koji glase:

„Član 130a.

Penzije određene po odredbama ovog zakona usklađuju se godišnje prema kretanju neto plata u Republici.

Usklađivanje iz stava 1. ovog člana vrši se tako što se penzije povećavaju ili smanjuju prema kretanju neto plata u Republici u godini koja prethodi godini za koju se vrši isplata penzija.

Mogućnost usklađivanja penzija iz stava 1. ovog člana razmatra Upravni odbor Fonda svake godine, a iste se obavezno usklađuju kada se steknu uslovi za to.

Član 130b.

Penzije ostvarene prema penzijskom osnovu utvrđenom primjenom koeficijenata iz člana 54. ovog zakona za 2003, 2004, i 2005. godinu, neće se usklađivati u smislu člana 130a. ovog zakona, dok se penzije određene prema penzijskom osnovu utvrđenom primjenom koeficijenata valorizacije za 2002. godinu, usklađivanjem ne dovedu na nivo tih penzija.“

Član 16.

U članu 135. stav 2. riječi: „najviše za šest mjeseci unazad“ brišu se.

Poslije stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana pravo na isplatu porodične penzije iza smrti osiguranika ili korisnika lične penzije pripada od dana smrti osiguranika ili korisnika lične penzije ako je zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju podnesen u roku od 60 dana od dana smrti.“.

Član 17.

Poslije člana 139. dodaje se novi član 139a. koji glasi:

„Član 139a.

Lica iz člana 17. stav 1. ovog zakona i lica koja na dan podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava nisu imala svojstvo osiguranika ne mogu ostvarivati prava po osnovu preostale radne sposobnosti osim u slučaju iz člana 101. stav 1. tačka 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.“

Član 18.

Član 140. briše se.

Član 19.

Član 142. mijenja se i glasi:

„Korisniku starosne penzije koji je penziju ostvario prije navršenih 40 godina penzijskog staža, odnosno 65 godina života i korisniku invalidske penzije koji zasnuje radni odnos ili počne da obavlja zanatsko - preduzetničku djelatnost po osnovu koje je obavezno osiguran na teritoriji Bosne i Hercegovine, penzija se ne isplaćuje za to vrijeme, a najduže do ispunjavanja uslova za starosnu penziju propisanu ovim zakonom.

Korisniku porodične penzije koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja zanatsko – preduzetničku djelatnost, penzija se ne isplaćuje.“.

Član 20.

Član 146. mijenja se i glasi:

„Korisniku starosne ili invalidske penzije koji zasniva radni odnos ili otpočne da obavlja djelatnost po osnovu koje je obavezno osiguran odrediće se na njegov zahtjev novi iznos penzije prema novom penzijskom osnovu i ukupnom penzijskom stažu pod uslovom da je naknadno navršeni staž osiguranja duži od godine dana“.

Član 21.

U članu 167 b, u stavu 4. riječi: „uz prethodnu saglasnost Vlade“, brišu se.

Član 22.

U član 167đ. riječi: „Upravni odbor“ zamjenjuju se rječju: „Direktor“.

Član 23.

U članu 198. dodaje se stav 2 koji glasi:

„Nekretnine - Domovi penzionera u Prijedoru, Banjaluci, Doboju i Trebinju prenose se u svojinu Republike“.

Član 24.

Poslije člana 201b. dodaje se član 201v. koji glasi:

„Član 201v.

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja propisaće obrasce za vođenje matične evidencije.

Fond donosi kodeks šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju iz člana 43a. stav 1. ovog zakona.“

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 3/97).

Član 26.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-410/05
Datum: 30. juni 2005. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/05