Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2005)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 47/02 и 110/03), у члану 11. у ставу 2. тачка 2), и осталим члановима овог закона у одговарајућем падежу, ријечи: „привредну или професионалну дјелатност (у даљем тексту: осигураник самосталних дјелатности);“ замјењују се ријечима: „занатско - предузетничку дјелатност (у даљем тексту: предузетник).“

Члан 2.

У члану 14. у тачки 3) ријеч: „предузећа,“ брише се.

Члан 3.

У члану 24 ријечи: „Законом о висини стопе затезне камате („Службени гласник Републике Српске“, број 19/01)“ замјењују се ријечима: „важећим прописима“.

Члан 4.

У члану 24а. у ставу 3. ријечи: „до 31 децембра 2004.године“ замјењују се ријечима: „годину дана од дана ступања на снагу овог закона“.

Члан 5.

У члану 25. у ставу 4. ријечи: „издаје платни налог“ замјењују се ријечима: „доставља записник Пореској управи“.

Став 5. мијења се и гласи:

„Принудна наплата из става 4. овог члана, приоритетно се извршава.“

Члан 6.

Послије члана 27. додаје се нови члан 27а. који гласи:

„Члан 27а.

Вријеме које је осигураник провео у радном односу код два или више послодаваца у краћем радном времену од пуног радног времена (непуно радно вријеме), рачуна се у стаж осигурања, сразмјерно радном времену проведеном на раду у односу на пуно радно вријеме.

Осигуранику, вријеме проведено у радном односу у времену дужем од пуног радног времена не рачуна се у стаж осигурања.“

Члан 7.

У члану 34. у ставу 2. проценат: „25%“ замјењује се процентом: „50%“.

Одредба става 1. овог члана ће се примјењивати од 29.децембра 2003. године.

Члан 8.

У члану 42а у ставу 2. ријечи: „до 31. децембра 2004. године“ замјењују се ријечима: „годину дана од дана ступања на снагу овог закона“.

Члан 9.

Члан 43. мијења се и гласи:

„Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), води матичну евиденцију о осигураницима, обвезницима уплате доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања.“

Члан 10.

Послије члана 43. додају се чланови 43а. до 43ч. који гласе:

„Члан 43а.

Матична евиденција се устројава и води по јединственим методолошким принципима. Уношење података у матичну евиденцију врши се према Јединственом кодексу шифара.

Подаци се уносе у матичну евиденцију на основу пријава поднесених на прописаним обрасцима које се могу достављати и путем магнетних медија.

Подаци из матичне евиденције користе се и за статистичка истраживања и друге службене потребе.

Члан 43б.

У матичну евиденцију уносе се подаци о:

1) осигураницима из пензијског и инвалидског осигурања (у даљем тексту: осигураници);

2) корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања (у даљем тексту: корисници права);

3) обвезницима уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: обавезници уплате доприноса).

Члан 43в.

Својство осигураника за лице за које је поднесена пријава на осигурање утврђује се издавањем потврде о пријему на осигурање и уношењем података у матичну евиденцију, без издавања рјешења уколико законом није другачије прописано.

Приликом пријаве на осигурање врши се провјера података садржаних у пријави.

Прије уношења података у матичну евиденцију о осигураницима, Фонд има право да врши преглед пословних књига и евиденција из области рада код организација и других обвезника обрачуна и уплате доприноса, ради контроле тих података.

Члан 43г.

Лице за које обвезник подношења пријава није поднио пријаву на осигурање може поднијети захтјев за утврђивање својства осигураника.

Фонд ће покренути поступак за утврђивање својства осигураника и када, приликом контроле или на други начин, утврди да пријава на осигурање и/или одјава са осигурања није поднесена за лице које има право на пензијско и инвалидско осигурање.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана Фонд доноси рјешење о утврђивању својства осигураника.

Члан 43д.

Кад се својство осигураника утврђује по истеку рокова одређених за подношење пријава на осигурање, Фонд је дужан да покрене поступак за наплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период за који се накнадно утврђује својство осигураника.

Став 1. овог члана неће се примјењивати код доказивања стажа путем свједока у смислу члана 134. ставова 2. и 4. овог закона.

Члан 43ђ.

Стручна служба Фонда је обавезна, годину дана прије испуњења услова за стицање права на старосну пензију, обавијестити писмено осигураника, на његов захтјев, о чињеницама релевантним за остваривање тог права, ради увида о регистрованим подацима у матичној евиденцији.


1. Подаци који се уносе у матичну евиденцију


Члан 43ж.

У матичну евиденцију уносе се сљедећи подаци о осигураницима:

1) презиме и име;

2) матични број грађанина;

3) лични број осигураника;

4) пол;

5) држављанство;

6) занимање;

7) школска спрема;

8) основ осигурања;

9) о стажу осигурања, платама накнадама плате, основицама осигурања и другим накнадама које се узимају за обрачун пензијског основа;

10) о инвалидима рада - корисницима права по основу преостале радне способности;

11) о пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем;

12) о посебном стажу и учешћу у рату;

13) о броју часова проведеним на раду у пуном радном времену, краћем од пуног радног времена, дужем од пуног радног времена и допунском раду, броју часова за које је обрачуната накнада плате и о оствареној плати;

14) о осигураницима с тјелесним оштећењем од најмање 70%, војним инвалидима од I до VI групе, цивилним инвалидима рата од I до VI групе, слијепим лицима, лицима обољелим од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења и од параплегије, церебралне и дјечије парализе и од мултиплекс склерозе;

15) радно вријеме радника - часова дневно;

16) датум ступања радника на рад - у осигурање;

17) датум престанка рада – осигурања;

18) вријеме проведено на служењу војног рока након навршене 20. године живота;

19) у вези са оцјеном радне способности;

20) регистарски број обвезника уплате доприноса.

Члан 43з.

У матичну евиденцију корисника права поред података из члана 43ж.овог закона, уносе се и сљедећи подаци:

1) врста пензије;

2) правни основ за остваривање права на пензију;

3) датум стицања права на пензију, датум почетка исплате, прекида и поновне исплате пензије, као и датум престанка права на пензију;

4) датум настанка и узрок инвалидности - смрти и дијагноза болести;

5) пензијски основ и износ пензије на дан стицања права;

6) исплатна адреса.

Члан 43и.

У матичну евиденцију, о корисницима породичне пензије, за умрлог осигураника или за умрлог корисника личне пензије, као и за кориснике породичне пензије, уносе се сљедећи подаци:

1) презиме и име умрлог осигураника или корисника личне пензије и корисника породичне пензије;

2) матични број грађанина и лични број осигураника или лица по основу кога је остварено право на породичну пензију и корисника породичне пензије;

3) пол умрлог осигураника или корисника личне пензије;

4) сродство са умрлим осигураником, односно корисником пензије од кога изводи право на породичну пензију;

5) датуму стицања права на пензију, датуму од када се пензија исплаћује и о датуму престанка права на пензију;

6) износу породичне пензије.


2. Устројавање и вођење матичне евиденције


Члан 43ј.

Матична евиденција се устројава уношењем података о обвезницима уплате доприноса, осигураницима и корисницима права на основу одговарајућих пријава. Пријаве за устројавање матичне евиденције обвезник уплате доприноса подноси надлежној подручној организационој јединици Фонда.

У матичну евиденцију уносе се и све промјене података из члана 43ж., 43з. и 43и. овог закона.

Члан 43к.

Фонд обвезницима уплате доприноса одређује регистарски број. Регистарски број обвезника уплате доприноса састоји се од ознаке Републике Српске (у даљем тексту: Република), општине, текућег редног броја регистра обвезника уплате доприноса и контролног броја.

Поред регистарског броја о обвезницима уплате доприноса Фонд у евиденцију уноси и јединствени идентификациони број.

Члан 43л.

У циљу устројавања и вођења матичне евиденције о обвезницима уплате доприноса, осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања, надлежној филијали Фонда подносе одговарајуће пријаве и то:

1) обвезник уплате доприноса:

- пријаву о почетку пословања, престанку пословања или промјене у току пословања,
- пријаву на осигурање, одјаву осигурања и пријаву промјене података у осигурању,
- пријаву података о оствареној плати, накнадама плате и стажу осигурања,
- пријаву података о осигураницима - инвалидима рада и
- пријаву о промјени наведених података.

2) Завод за запошљавање Републике Српске:

- пријаву на осигурање, одјаву осигурања и пријаву промјена у осигурању за незапослена лица која су у складу са Законом осигурана на пензијско и инвалидско осигурање, као и о њиховој накнади која служи за утврђивање пензијског основа,

3) Фонд:

- пријаву о утврђивању посебног стажа,
- друге пријаве када је за то овим законом овлашћен,

4) осигураник који је сам обвезник уплате доприноса:

- пријаву о почетку, престанку и промјенама о обвезнику уплате доприноса и
- пријаву на осигурање, одјаву осигурања и промјенама података у осигурању.

Под обвезником уплате доприноса, у смислу става 1. тачка 1) овог члана подразумијева се предузеће и друга организација која обавља привредну дјелатност, удружење, банка, организација за осигурање, задруга, установа, завод, фонд и друга организација која обавља дјелатност јавних служби, државни орган, орган политичко-територијалне заједнице и локалне самоуправе и друго домаће и страно правно и физичко лице које запошљава раднике.

Фонд, за осигуранике у смислу става 1. тачка 3) овог члана, попуњава пријаве и у матичну евиденцију уноси податке о утврђеном стажу осигурања и посебном стажу за осигуранике који су сами обвезници плаћања доприноса, као и основици која служи за утврђивање пензијског основа.

Члан 43љ.

У пријаве података за матичну евиденцију о осигураницима подаци се уносе на основу јавних исправа и законом прописаних евиденција и других званичних евиденција које воде обвезници обрачуна и уплате доприноса - послодавци и обвезници подношења пријава података.

Члан 43м.

За тачност података унесених у пријаве података за матичну евиденцију о осигураницима одговоран је подносилац пријаве.

Фонд је дужан да провјерава тачност података унесених у пријаве података за матичну евиденцију и да врши увид у евиденцију и документацију на којима се заснивају подаци унесени у пријаву.

Члан 43н.

Пријаве података за матичну евиденцију о осигураницима подносе се надлежној организационој јединици Фонда и то:

1) за осигураника - радника из члана 12. овог закона - према сједишту послодавца, односно његове организационе јединице (филијала, експозитура, испостава, пословница, представништво, заступништво и друга пословна и радна јединица);

2) за осигуранике предузетнике из члана 14. овог закона - према мјесту у коме је осигураник регистровао обављање дјелатности по основу које је осигуран;

3) за осигуранике вјерске службенике - према сједишту административног органа вјерске заједнице;

4) за осигуранике у добровољном осигурању - према пребивалишту осигураника;

5) за незапослена лица која су у складу са законом осигурана на пензијско и инвалидско осигурање - према сједишту организационе јединице надлежне службе за запошљавање.

Изузетно од одредаба става 1. овог члана лица запослена у заједничким органима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, пријаве података за матичну евиденцију о осигураницима подносе се надлежној организационој јединици Фонда према мјесту пребивалишта запосленог.

Рјешење, односно одобрење о почетку, промјени и престанку, као и привременом престанку и поновном почетку обављања пословања обвезника уплате доприноса, доставља Фонду орган управе који је издао рјешење, односно одобрење или други надлежни орган, у року од осам дана.

Члан 43њ.

Податке из пријава из члана 43л. овог закона Фонд уноси у матичну евиденцију.

Члан 43о.

Уколико Фонд, приликом провјере података у смислу члана 43м. овог закона, утврди да пријава није правилно попуњена, наложиће подносиоцу пријаве да изврши исправку у року од 15 дана. Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у пријави у том року, Фонд ће одбити пријем пријаве и о томе донијети рјешење, које има карактер управног акта.

Члан 43п.

Фонд је дужан да осигуранику, на његов захтјев, изда увјерење о подацима унесеним у матичну евиденцију.

Увјерење из става 1. овог члана има карактер јавне исправе.

Осигураник има право да захтијева да Фонд донесе рјешење о подацима о осигурању и пензијском стажу унесеним у матичну евиденцију. Фонд је дужан да ово рјешење донесе у року од 30 дана од пријема захтјева.

Рјешење из става 3. овог члана има карактер управног акта и против њега подносилац захтјева има право жалбе у складу са законом.

Члан 43р.

Подаци унесени у матичну евиденцију о осигураницима на начин утврђен овим законом могу се накнадно мијењати у сљедећим случајевима:

1) ако надлежни орган накнадно у прописаном поступку утврди промјену података;

2) ако су подаци унесени у матичну евиденцију на основу лажних исправа;

3) ако се накнадно, провјером података или на други начин утврди да су у матичну евиденцију унесени неисправни, нетачни или непотпуни подаци;

4) у другим случајевима у којим се по прописаном поступку могу употријебити правна средства.

Члан 43с.

Пријаве података за вођење евиденције из члана 43л. овог закона достављају се у сљедећим роковима:

1) пријава почетка пословања, пријава престанка пословања и пријава промјена у пословању обвезника уплате доприноса у року од осам дана од дана почетка пословања, односно од дана престанка пословања или од дана настале промјене у пословању, према рјешењу надлежног органа;

2) пријава на осигурање, одјава са осигурања и пријава промјене у току осигурања, у року од осам дана од дана запослења или почетка обављања дјелатности по основу које је осигуран, односно од дана престанка запослења или обављања дјелатности по основу које је био осигуран, односно од дана настале промјене у осигурању;

3) пријава података о оствареној плати, накнадама плате, и другим накнадама и стажу осигурања, односно основицама најкасније до 31. марта текуће године за протеклу календарску годину;

4) пријава података за докуп стажа за старосну пензију у року од 30 дана од дана пријема правоснажног рјешења о признатом стажу осигурања;

5) пријава података за осигураника инвалида рата у року од 30 дана од дана пријема правоснажног рјешења о утврђеној инвалидности осигураника и праву по том основу;

6) пријава о промјени података из тачке 3. овог члана у року од осам дана од дана утврђене промјене, односно од дана пријема правоснажног рјешења којим је утврђена промјена података.

Члан 43т.

Подаци за кориснике права уносе се у матичну евиденцију приликом остваривања права на основу правоснажног рјешења Фонда или другог надлежног органа.

Члан 43ћ.

Пријаве података за устројавање и вођење матичне евиденције о осигураницима, на основу којих су подаци унесени у матичну евиденцију чувају се најмање 40 година, рачунајући од дана стицања права утврђених на основу тих података и 10 година након престанка права.

Члан 43у.

Умјесто оригиналних пријава података, подаци из пријава се могу чувати на магнетним медијима.

Члан 43ф.

Уништавање оригиналних пријава на основу којих су унесени подаци у матичну евиденцију врши стручна комисија коју образује Фонд. Предсједник комисије је представник Архива Републике Српске.

Члан 43х.

Фонд је овлашћен да одјави осигураника са осигурања по службеној дужности или на његово захтјев у сљедећим случајевима:

1) када је обвезник уплате доприноса престао са пословањем на основу рјешења надлежног органа, а није поднио одјаву;

2) када је обвезник уплате доприноса престао са пословањем из непознатих разлога или у случају више силе;

3) када обвезник уплате доприноса није одјавио осигуранике а пријавио је престанак пословања.

Члан 43ц.

У случајевима из члана 43х став 1. тачка 1) и 2), овог закона, Фонд ће одјавити осигураника са осигурања, рјешењем.

Фонд ће рјешењем утврдити престанак пословања обвезника уплате доприноса и одјавити осигураника са осигурања, у случају из члана 43х став 1. тачка 2), овог закона.

Рјешења из става 1. и 2. овог члана имају снагу управног акта против којег се може изјавити жалба, у складу са законом.

Члан 43ч.

У циљу трајног и сигурног обезбјеђења и заштите података, Фонд најмање по један примјерак пријава прописаних овим законом депонује у трезоре или у друге одговарајуће депое на територији Републике (магнетни медији и др.).“

Члан 11.

Члан 44. мијења се и гласи:

„Сви статистички подаци и информације који се прикупљају, евидентирају и обрађују у Фонду и код послодаваца, морају бити приказани и по полу.

Статистички подаци и информације од општег значаја које се прикупљају, евидентирају и обрађују у складу са ставом 1. овог члана, морају бити дио статистичке евиденције и доступни јавности.“

Члан 12.

У члану 48. став 1. ријечи: „по било ком основу“, замјењују се ријечима: „у складу са уговором о раду, колективним уговором и правилником о раду“.

Члан 13.

У члану 53. послије ријечи: „у Републици у календарској години“ додају се ријечи: „која претходи години почетка примјене одредаба чланова 48. до 58. овог закона, која се усклађује сваке године према стопи раста плате у години“.

У истом члану додаје се став 2. који гласи:

„Могућност усклађивања коефицијената валоризације из става 1. овог члана разматра Управни одбор Фонда сваке године, а исти се обавезно усклађују када се стекну услови за то“.

Члан 14.

У члану 54. ријечи: „објављују надлежни заводи за статистику Републике Српске и бивше Босне и Херцеговине“ замјењују се ријечима: „објављује Завод за статистику Републике Српске“.

Члан 15.

Послије члана 130. додају се чланови 130а и 130б. који гласе:

„Члан 130а.

Пензије одређене по одредбама овог закона усклађују се годишње према кретању нето плата у Републици.

Усклађивање из става 1. овог члана врши се тако што се пензије повећавају или смањују према кретању нето плата у Републици у години која претходи години за коју се врши исплата пензија.

Могућност усклађивања пензија из става 1. овог члана разматра Управни одбор Фонда сваке године, а исте се обавезно усклађују када се стекну услови за то.

Члан 130б.

Пензије остварене према пензијском основу утврђеном примјеном коефицијената из члана 54. овог закона за 2003, 2004, и 2005. годину, неће се усклађивати у смислу члана 130а. овог закона, док се пензије одређене према пензијском основу утврђеном примјеном коефицијената валоризације за 2002. годину, усклађивањем не доведу на ниво тих пензија.“

Члан 16.

У члану 135. став 2. ријечи: „највише за шест мјесеци уназад“ бришу се.

Послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Изузетно од става 2. овог члана право на исплату породичне пензије иза смрти осигураника или корисника личне пензије припада од дана смрти осигураника или корисника личне пензије ако је захтјев за остваривање права на породичну пензију поднесен у року од 60 дана од дана смрти.“.

Члан 17.

Послије члана 139. додаје се нови члан 139а. који гласи:

„Члан 139а.

Лица из члана 17. став 1. овог закона и лица која на дан подношења захтјева за остваривање права нису имала својство осигураника не могу остваривати права по основу преостале радне способности осим у случају из члана 101. став 1. тачка 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.“

Члан 18.

Члан 140. брише се.

Члан 19.

Члан 142. мијења се и гласи:

„Кориснику старосне пензије који је пензију остварио прије навршених 40 година пензијског стажа, односно 65 година живота и кориснику инвалидске пензије који заснује радни однос или почне да обавља занатско - предузетничку дјелатност по основу које је обавезно осигуран на територији Босне и Херцеговине, пензија се не исплаћује за то вријеме, а најдуже до испуњавања услова за старосну пензију прописану овим законом.

Кориснику породичне пензије који заснује радни однос или започне да обавља занатско – предузетничку дјелатност, пензија се не исплаћује.“.

Члан 20.

Члан 146. мијења се и гласи:

„Кориснику старосне или инвалидске пензије који заснива радни однос или отпочне да обавља дјелатност по основу које је обавезно осигуран одредиће се на његов захтјев нови износ пензије према новом пензијском основу и укупном пензијском стажу под условом да је накнадно навршени стаж осигурања дужи од године дана“.

Члан 21.

У члану 167 б, у ставу 4. ријечи: „уз претходну сагласност Владе“, бришу се.

Члан 22.

У члан 167ђ. ријечи: „Управни одбор“ замјењују се рјечју: „Директор“.

Члан 23.

У члану 198. додаје се став 2 који гласи:

„Некретнине - Домови пензионера у Приједору, Бањалуци, Добоју и Требињу преносе се у својину Републике“.

Члан 24.

Послије члана 201б. додаје се члан 201в. који гласи:

„Члан 201в.

У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона министар надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања прописаће обрасце за вођење матичне евиденције.

Фонд доноси кодекс шифара за уношење података у матичну евиденцију из члана 43а. став 1. овог закона.“

Члан 25.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о матичној евиденцији о осигураницима и уживаоцима права из пензијског и инвалидског осигурања („Службени гласник Републике Српске“, број: 3/97).

Члан 26.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да утврди пречишћени текст Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-410/05
Датум: 30. јуни 2005. године


Предсједник
Народне скупштине
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 67/05