Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima (2005)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA


Član 1.

U Zakonu o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/96), član 2. stav 3. mijenja se i glasi:

„Nacionalni park proglašava Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske“.

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

„Sredstva za zaštitu, razvoj i upravljanje nacionalnim parkom, javno preduzeće stiče i pribavlja:

- iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti pružanja usluga i ostalih prihoda koje ostvari svojim poslovanjem (gazdovanje prirodnim i drugim dobrima na svom području),
- iz budžeta Republike Srpske,
- od nadoknada za korišćenje dobara nacionalnog parka,
- od nadoknada štete pričinjene dobrima nacionalnog parka,
- udruživanjem sredstava preduzeća, ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica,
- iz kredita, zajmova i donacija,
- iz Fonda za zaštitu životne sredine,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Iz budžeta Republike Srpske, prema mogućnostima, finansira se sljedeće:

- poslovi zaštite, razvoja i upravljanja nacionalnim parkom,
- naučno–istraživačka djelatnost,
- kulturno–obrazovna djelatnost,
- prezentacija i popularizacija vrijednosti nacionalnog parka,
- uređivanje područja i izgradnja objekata u svrhu očuvanja, obnavljanja i unapređivanja prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti i njihove prezentacije, kao i sanacije i revitalizacije ugroženih dijelova nacionalnog parka
- uspostavljanje i razvoj turističkih, rekreativnih i drugih razvojnih funkcija u korišćenju prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti nacionalnog parka u granicama i na način kojim će se obezbijediti zaštita, očuvanje i unapređivanje tih vrijednosti.

Visina finansijskih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrdiće se na osnovu površine nacionalnog parka i ostalih faktora bitnih za upravljanje nacionalnim parkom, koji se utvrđuju posebnim pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na koji saglasnost daje Vlada Republike Srpske.

Neutrošena sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana prenose se u narednu godinu.“

Član 3.

Član 17. mijenja se i glasi:

„Organi javnog preduzeća koje upravlja nacionalnim parkom su: skupština, nadzorni odbor i uprava (menadžment).

Nadležnost, sastav i izbor organa uređeni su Zakonom o javnim preduzećima“.

Član 4.

Član 18. mijenja se i glasi:

„Vlada Republike Srpske obavlja poslove skupštine javnog preduzeća koje upravlja nacionalnim parkom“.

Član 5.

U članu 20. stav 2. mijenja se i glasi:

„Nacionalni parkovi „Sutjeska“ i „Kozara“ organizuju se kao javna preduzeća“.

Član 6.

U članu 23. stav 1. riječi „najmanje 30.000 dinara“ zamjenjuju se riječima „2.000 KM do 15.000 KM“, riječi „privredni prestup“ zamjenjuju se riječju „prekršaj“.

U stavu 2. istog člana riječi „najmanje 3.000 dinara“ zamjenjuju se riječima „1.000 KM do 1.500 KM“, a riječi „privredni prestup“ zamjenjuju se riječju „prekršaj“.

U stavu 3. istog člana riječi „najmanje 1.500 dinara“ zamjenjuju se riječima „500 KM do 1.500 KM“, a riječi „privredni prestup“ zamjenjuju se riječju „prekršaj“.

Član 7.

U članu 24. u stavu 1. riječi „najmanje 10.000 dinara“ zamjenjuju se riječima „1.000 KM do 10.000 KM“.

U stavu 2. istog člana riječi „najmanje od 200 dinara“ zamjenjuju se riječima „200 KM do 1.000 KM“.

U stavu 3. istog člana riječi „najmanje od 1.000 dinara“ zamjenjuju se riječima „100 KM do 1.500 KM“,

U stavu 4. istog člana riječi „najmanje od 100 dinara“ zamjenjuju se riječima „200 KM do 1.500 KM“.

Član 8.

U članu 25. stav 1. riječi „20 dinara“ zamjenjuju se riječima „100 KM“, a riječi „200 dinara“ zamjenjuju se riječima „od 200 KM do 1.000 KM“.

Član 9.

Član 31. mijenja se i glasi:

„Na poslovanje Nacionalnog parka „Sutjeska“ i Nacionalnog parka „Kozara“ primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o šumama – Prečišćeni tekst, izuzev člana 44. stav 1. („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 66/03 i 53/05), Zakona o uređenju prostora – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 84/02 i 14/03), Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/95), Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04) i propisa iz oblasti zaštite životne sredine“.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-475/05
27. jula 2005. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/05