Закон о измјенама и допунама Закона о националним парковима (2005)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА


Члан 1.

У Закону о националним парковима („Службени гласник Републике Српске“, број 21/96), члан 2. став 3. мијења се и гласи:

„Национални парк проглашава Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Владе Републике Српске“.

Члан 2.

Члан 12. мијења се и гласи:

„Средства за заштиту, развој и управљање националним парком, јавно предузеће стиче и прибавља:

- из прихода остварених обављањем дјелатности пружања услуга и осталих прихода које оствари својим пословањем (газдовање природним и другим добрима на свом подручју),
- из буџета Републике Српске,
- од надокнада за коришћење добара националног парка,
- од надокнада штете причињене добрима националног парка,
- удруживањем средстава предузећа, установа и других правних и физичких лица,
- из кредита, зајмова и донација,
- из Фонда за заштиту животне средине,
- из других извора у складу са законом.

Из буџета Републике Српске, према могућностима, финансира се сљедеће:

- послови заштите, развоја и управљања националним парком,
- научно–истраживачка дјелатност,
- културно–образовна дјелатност,
- презентација и популаризација вриједности националног парка,
- уређивање подручја и изградња објеката у сврху очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вриједности и њихове презентације, као и санације и ревитализације угрожених дијелова националног парка
- успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вриједности националног парка у границама и на начин којим ће се обезбиједити заштита, очување и унапређивање тих вриједности.

Висина финансијских средстава из става 1. овог члана утврдиће се на основу површине националног парка и осталих фактора битних за управљање националним парком, који се утврђују посебним правилником Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на који сагласност даје Влада Републике Српске.

Неутрошена средства из става 1. тачка 2. овог члана преносе се у наредну годину.“

Члан 3.

Члан 17. мијења се и гласи:

„Органи јавног предузећа које управља националним парком су: скупштина, надзорни одбор и управа (менаџмент).

Надлежност, састав и избор органа уређени су Законом о јавним предузећима“.

Члан 4.

Члан 18. мијења се и гласи:

„Влада Републике Српске обавља послове скупштине јавног предузећа које управља националним парком“.

Члан 5.

У члану 20. став 2. мијења се и гласи:

„Национални паркови „Сутјеска“ и „Козара“ организују се као јавна предузећа“.

Члан 6.

У члану 23. став 1. ријечи „најмање 30.000 динара“ замјењују се ријечима „2.000 КМ до 15.000 КМ“, ријечи „привредни преступ“ замјењују се ријечју „прекршај“.

У ставу 2. истог члана ријечи „најмање 3.000 динара“ замјењују се ријечима „1.000 КМ до 1.500 КМ“, а ријечи „привредни преступ“ замјењују се ријечју „прекршај“.

У ставу 3. истог члана ријечи „најмање 1.500 динара“ замјењују се ријечима „500 КМ до 1.500 КМ“, а ријечи „привредни преступ“ замјењују се ријечју „прекршај“.

Члан 7.

У члану 24. у ставу 1. ријечи „најмање 10.000 динара“ замјењују се ријечима „1.000 КМ до 10.000 КМ“.

У ставу 2. истог члана ријечи „најмање од 200 динара“ замјењују се ријечима „200 КМ до 1.000 КМ“.

У ставу 3. истог члана ријечи „најмање од 1.000 динара“ замјењују се ријечима „100 КМ до 1.500 КМ“,

У ставу 4. истог члана ријечи „најмање од 100 динара“ замјењују се ријечима „200 КМ до 1.500 КМ“.

Члан 8.

У члану 25. став 1. ријечи „20 динара“ замјењују се ријечима „100 КМ“, а ријечи „200 динара“ замјењују се ријечима „од 200 КМ до 1.000 КМ“.

Члан 9.

Члан 31. мијења се и гласи:

„На пословање Националног парка „Сутјеска“ и Националног парка „Козара“ примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о шумама – Пречишћени текст, изузев члана 44. став 1. („Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/03 и 53/05), Закона о уређењу простора – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске”, бр. 84/02 и 14/03), Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске”, број 11/95), Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске”, број 75/04) и прописа из области заштите животне средине“.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-475/05
27. јула 2005. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 74/05