Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o državljanstvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 35/99, 17/00, 64/05 i 58/09; u daljem tekstu: Zakon), u članu 5., iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

„3. prijemom državljanina Federacije Bosne i Hercegovine u državljanstvo Republike Srpske;“.

Dosadašnje tačke 3., 4. i 5. postaju tačke 4., 5. i 6.

Član 2.

Iza člana 31. Zakona, dodaje se novi član 31.a koji glasi:

„Član 31.a

Državljanin Republike Srpske koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ostaje državljanin Republike Srpske, ako ne promijeni svoje entitetsko državljanstvo sticanjem državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Lice koje ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine a koje je državljanin Bosne i Hercegovine, a nema izjavljeno entitetsko državljanstvo, steći će državljanstvo Republike Srpske ako to želi.

Lice koje ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine a koje je državljanin Bosne i Hercegovine i državljanin Federacije Bosne i Hercegovine, steći će državljanstvo Republike Srpske ako to želi.

Pravo državljanina Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine da odabere državljanstvo Republike Srpske ili da promijeni svoje entitetsko državljanstvo sticanjem državljanstva Republike Srpske može se ostvariti samo jednom po osnovu prebivališta u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.“

Član 3.

U članu 32. Zakona, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„Lice s prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine iz člana 31.a, stava (2) i (3) ovog Zakona koje želi da stekne državljanstvo Republike Srpske ostvarivanjem prava na izbor entitetskog državljanstva ili promjenom entitetskog državljanstva, dužno je podnijeti pismeni zahtjev nadležnom ministarstvu Republike Srpske putem nadležnog organa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Zahtjev sadrži izjavu o izboru državljanstva Republike Srpske ili izjavu o promjeni entitetskog državljanstva sticanjem državljanstva Republike Srpske i i uz njega se prilažu uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerena kopija putne isprave Bosne i Hercegovine, ovjerena kopija lične karte i potvrda o prebivalištu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.“

Sadašnji stav (3) člana 32. Zakona postaje stav (4).

Član 4.

U članu 33. Zakona, dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

„U slučaju zahtjeva iz člana 32. stava (3) ovog Zakona, nadležno ministarstvo Republike Srpske obavezno je riješiti zahtjev u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva i rješenje o istom dostaviti nadležnom organu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. U slučaju zahtjeva za promjenu entitetskog državljanstva, rješenje se dostavlja i nadležnom organu Federacije Bosne i Hercegovine u istom roku.

Ako nadležno ministarstvo Republike Srpske ne donese rješenje u roku od 60 dana iz stava (3) ovog člana, smatra se da lice ispunjava uslove za sticanje državljanstva Republike Srpske i državljanstvo se upisuje u matične knjige bez posebnog rješenja.“

Član 5.

U članu 34. Zakona, stavu (1), riječi: „9. i 10. ovog Zakona“ zamjenjuju se riječima: „9., 10. i 31.a ovog Zakona“.

Član 6.

U članu 38. Zakona, stavu (2), riječi: „9. i 10. ovog Zakona“ zamjenjuju se riječima: „9. i 10., kao i na osnovu odredbe člana 33. stav 4. ovog Zakona“.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-177/10
Datum: 10. februar 2010. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/10