Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о држављанству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/99, 17/00, 64/05 и 58/09; у даљем тексту: Закон), у члану 5., иза тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:

„3. пријемом држављанина Федерације Босне и Херцеговине у држављанство Републике Српске;“.

Досадашње тачке 3., 4. и 5. постају тачке 4., 5. и 6.

Члан 2.

Иза члана 31. Закона, додаје се нови члан 31.а који гласи:

„Члан 31.а

Држављанин Републике Српске који има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине остаје држављанин Републике Српске, ако не промијени своје ентитетско држављанство стицањем држављанства Федерације Босне и Херцеговине.

Лице које има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине а које је држављанин Босне и Херцеговине, а нема изјављено ентитетско држављанство, стећи ће држављанство Републике Српске ако то жели.

Лице које има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине а које је држављанин Босне и Херцеговине и држављанин Федерације Босне и Херцеговине, стећи ће држављанство Републике Српске ако то жели.

Право држављанина Босне и Херцеговине који има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине да одабере држављанство Републике Српске или да промијени своје ентитетско држављанство стицањем држављанства Републике Српске може се остварити само једном по основу пребивалишта у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.“

Члан 3.

У члану 32. Закона, иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:

„Лице с пребивалиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине из члана 31.а, става (2) и (3) овог Закона које жели да стекне држављанство Републике Српске остваривањем права на избор ентитетског држављанства или промјеном ентитетског држављанства, дужно је поднијети писмени захтјев надлежном министарству Републике Српске путем надлежног органа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Захтјев садржи изјаву о избору држављанства Републике Српске или изјаву о промјени ентитетског држављанства стицањем држављанства Републике Српске и и уз њега се прилажу увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или овјерена копија путне исправе Босне и Херцеговине, овјерена копија личне карте и потврда о пребивалишту у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.“

Садашњи став (3) члана 32. Закона постаје став (4).

Члан 4.

У члану 33. Закона, додају се нови ставови (3) и (4) који гласе:

„У случају захтјева из члана 32. става (3) овог Закона, надлежно министарство Републике Српске обавезно је ријешити захтјев у року од 60 дана од дана пријема захтјева и рјешење о истом доставити надлежном органу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у року од 15 дана од дана доношења одлуке. У случају захтјева за промјену ентитетског држављанства, рјешење се доставља и надлежном органу Федерације Босне и Херцеговине у истом року.

Ако надлежно министарство Републике Српске не донесе рјешење у року од 60 дана из става (3) овог члана, сматра се да лице испуњава услове за стицање држављанства Републике Српске и држављанство се уписује у матичне књиге без посебног рјешења.“

Члан 5.

У члану 34. Закона, ставу (1), ријечи: „9. и 10. овог Закона“ замјењују се ријечима: „9., 10. и 31.а овог Закона“.

Члан 6.

У члану 38. Закона, ставу (2), ријечи: „9. и 10. овог Закона“ замјењују се ријечима: „9. и 10., као и на основу одредбе члана 33. став 4. овог Закона“.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-177/10
Датум: 10. фебруар 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 18/10