Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Senatu Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SENATU REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o Senatu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/97) u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:

„Članove Senata imenuje predsjednik Republike iz reda istaknutih ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života, koji imaju javni ugled i iskustvo stečeno znanjem, zvanjem i djelovanjem.“

Poslije stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Predsjednik Republike je član Senata čiji mandat teče izborom na funkciju predsjednika Republike i ostaje član Senata i nakon prestanka obavljanja funkcije predsjednika.“

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

„Senat razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i daje najvišim ustavnim institucijama mišljenje o tim pitanjima, kao što su:

1. ustavnopravni položaj Republike Srpske i spoljnopolitička pitanja u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine;
2. donošenje izmjena Ustava Republike Srpske i nacrte sistemskih zakona;
3. pitanja rada institucija Bosne i Hercegovine u vezi sa statusnim pitanjima Republike, kao i pitanja odnosa između entiteta u Bosni i Hercegovini;
4. razvojna i privredna pitanja Republike Srpske;
5. pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
6. pitanja koja se odnose na prava Republike Srpske na specijalne i paralelne odnose sa susjednim državama, kao i pitanja razvoja odnosa sa iseljeništvom širom svijeta;
7. i druga važna pitanja od značaja za Republiku Srpsku i njene narode i građane.“


Član 3.

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:

„Prilikom stupanja na dužnost senatori, osim sveštenih lica vjerskih zajednica, polažu zakletvu koja glasi:

‘Zaklinjem se da ću dužnost senatora obavljati samopregorno i savjesno, da ću se pridržavati Ustava i zakona Republike Srpske i da ću braniti čast i dostojanstvo naroda i građana Republike Srpske.’“


Član 4.

U članu 6. u stavu 3. riječ: „državnih“, briše se.

Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

„Senatori imaju pravo na senatorski dodatak po održanoj sjednici Senata u visini jedne polovine prosječne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, koja je isplaćena u prethodnoj godini, kao i pripadajuće troškove za dolazak na sjednicu Senata.

Senatoru koji ne prisustvuje sjednici Senata, senatorski dodatak se ne isplaćuje.“


Član 5.

Član 10. mijenja se i glasi:

„Senatoru prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan, kada to sam zatraži, ukoliko ne izvršava prava i obaveze, ili iz drugih razloga utvrđenih Ustavom i zakonom.“


Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-663/10
13. maja 2010. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/10