Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O VOJSCI SRBIJE


Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), u članu 6. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Službom u Vojsci Srbije smatra se i vršenje dužnosti civilnih lica na službi u Vojsci Srbije raspoređenih na radna mesta u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane.”.

Dosadašnji st. 4. do 6. postaju st. 5. do 7.

Član 2.

U članu 7. stav 2, članu 13. stav 5, članu 14. stav 2, članu 22. stav 2, u naslovu odeljka iznad člana 54. i članu 54. stav 2, naslovu odeljka iznad člana 91. i članu 91. reč: „studenti” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „kadeti” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U članu 13. stav 1. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a, koja glasi:

„2a) izvršava naređenja i obaveze u vezi sa pripremom i učestvovanjem u multinacionalnim operacijama u skladu sa propisima o upotrebi Vojske Srbije van granica Republike Srbije;”.

Član 4.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

„Član 14a

Profesionalnom pripadniku Vojske Srbije nije dopušteno učešće u aktivnostima udruženja kojima se ostvaruju sledeći ciljevi: reforma sistema odbrane i Vojske Srbije, usklađivanje propisa sa opšteprihvaćenim standardima i propisima Evropske unije, izgradnja strategije odbrane i Doktrine Vojske Srbije kojom se utvrđuju sastav, organizacija i formacija Vojske Srbije; operativna i funkcionalna sposobnost, upotreba i popuna Vojske Srbije; pripravnost i mobilizacija; opremljenost naoružanjem i vojnom opremom; komandovanje i rukovođenje u Vojsci Srbije i upravljanje sistemom odbrane; učešće u multinacionalnim operacijama i unutrašnji odnosi u Vojsci Srbije.”.

Član 5.

U članu 18. stav 1. tačka 2. posle reči: „Vojske Srbije” dodaju se reči: „i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;”.

U tački 5. posle reči: „Generalštaba” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;”.

U tački 6. posle reči: „Generalštaba” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije;”.

Član 6.

U članu 19. stav 2. tačka 3. posle reči: „generala” stavlja se zapeta i dodaju reči: „u skladu sa ovim zakonom;”.

Posle tačke 8. dodaje se tačka 8a, koja glasi:

„8a) donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Načelnik Generalštaba može ovlastiti neposredno potčinjene starešine u Vojsci Srbije za obavljanje poslova iz stava 2. tač. 2. i 4. ovog člana, a komandante jedinica i komandi za koje je propisan formacijski čin pukovnika i viši – za obavljanje poslova iz stava 2. tačka 4. ovog člana.”.

Član 7.

U članu 22. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Zvanja u Vojsci Srbije propisuje ministar odbrane.”.

Član 8.

U članu 39. stav 1. posle tačke 5, tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 6, 7, 8. i 9, koje glase:

„6) da nije stariji od 30 godina ako se prima u svojstvu profesionalnog vojnika;

7) da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira na određeno vreme, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira na određeno vreme;

8) da nije stariji od 40 godina ako se prima u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, odnosno 45 godina ako se prima u svojstvu oficira na neodređeno vreme;

9) da je završio odgovarajuće vojnostručno osposobljavanje za dužnost za koju se prima, a za lice muškog pola i da je odslužilo vojni rok sa oružjem.”.

Posle stava 2. ovog člana dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 8. ovog člana, a zbog potreba službe odlukom ministra odbrane, u svojstvu podoficira na određeno vreme može se primiti i lice koje nije starije od 45 godina, odnosno u svojstvu oficira na određeno vreme lice koje nije starije od 50 godina.”.

Član 9.

U članu 40. stav 2. reč: „Student” zamenjuje se rečju: „Kadet”, a reč: „unapređuje” zamenjuje se rečju: „proizvodi”.

Član 10.

Član 41. menja se i glasi:

„Podoficir koji je završio vojnu akademiju sa danom završetka školovanja proizvodi se u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.

Podoficir koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje može se proizvesti u čin potporučnika pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane.”.

Član 11.

U članu 42. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, a po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti ističe krajem godine u kojoj navršavaju 50 godina života.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 12.

U članu 43. stav 2. reč: „unapređeno” zamenjuje se rečju: „proizvedeno”.

Član 13.

U članu 47. stav 2. reči: „borbenim dejstvima” zamenjuju se rečima: „upotrebi sile”.

Član 14.

U članu 50. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana dostavlja se preko Ministarstva odbrane.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 15.

Posle člana 53. dodaju se čl. 53a, 53b i 53v, koji glase:

„Član 53a

Unutrašnju kontrolu rada Vojne policije u pogledu zakonitosti primene policijskih ovlašćenja vrši posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje u sastavu Uprave Vojne policije.

Vojnopolicijskog inspektora kao starešinu organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana postavlja i razrešava ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba.

Član 53b

Pripadnici Vojne policije su dužni da vojnopolicijskom inspektoru omoguće da izvrši kontrolu i da mu u tome pruže potrebnu stručnu pomoć.

U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ima ovlašćenje da:

1) ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje Vojna policija;

2) uzme izjave od pripadnika Vojne policije, oštećenih lica i svedoka;

3) od Vojne policije i njenih pripadnika zahteva dostavljanje drugih podataka i informacija iz njihove nadležnosti koji su potrebni u vršenju unutrašnje kontrole;

4) ostvari uvid u službene prostorije koje Vojna policija koristi u svom radu;

5) zahteva atest i tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima koja koristi Vojna policija i zahteva dokaze o osposobljenosti pripadnika Vojne policije za upotrebu tehničkih i drugih sredstava koja koristi u svom radu.

U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ne može se mešati u tok pojedinih akcija Vojne policije ili na drugi način ometati rad ili ugroziti poverljivost vojnopolicijske akcije.

Dokumentaciju koja ima oznaku poverljivosti vojnopolicijski inspektor, odnosno lice koje on ovlasti može pregledati u prisustvu odgovornog lica koje je utvrdilo stepen poverljivosti dokumenta, odnosno lica koje je ono ovlastilo.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, vojnopolicijski inspektor neposredno je odgovoran ministru odbrane.

Vojnopolicijski inspektor redovno izveštava ministra odbrane o utvrđenim nalazima.

U vršenju kontrole rada Vojne policije, vojnopolicijski inspektor preduzima potrebne radnje, utvrđuje činjenično stanje i prikuplja dokaze.

Član 53v

Način, postupak i ovlašćenja za vršenje unutrašnje kontrole rada Vojne policije i postupanje po pritužbama na rad Vojne policije bliže uređuje ministar odbrane, u skladu sa propisima o unutrašnjoj kontroli propisanoj za vojnopolicijska ovlašćenja.”.

Član 16.

U članu 56. tačka 1. menja se i glasi:

”1) tri godine u činu potporučnika ako školovanje traje četiri godine, dve godine u činu potporučnika ako školovanje traje pet godina i jednu godinu u činu potporučnika ako školovanje traje šest godina;”.

Član 17.

U članu 69. stav 4. menja se i glasi:

„Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto roda odnosno službe kojoj pripada, prema vrsti i stepenu stručne spreme koju ima – na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina.”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se izuzetno, bez svog pristanka a po potrebi službe, postaviti na formacijsko mesto neposredno nižeg čina uz zadržavanje prava svog čina i položaja.

Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana može se postaviti na dužnost u okviru drugog roda ili službe samo uz svoj pristanak.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 18.

Posle člana 72. dodaje se član 72a, koji glasi:

„Član 72a

Profesionalnom vojnom licu ministar odbrane može odobriti rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative na osnovu konkursa, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom zaključenim sa tom međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.

Profesionalnom vojnom licu može se odobriti rad iz stava 1. ovog člana u neprekidnom trajanju do četiri godine.

Profesionalno vojno lice po prestanku rada iz st. 1. i 2. ovog člana, u roku od dve godine ne može biti angažovano na radu u toj međunarodnoj organizaciji ili regionalnoj inicijativi, osim u posebnim slučajevima koje propisuje ministar odbrane.

Za vreme rada iz stava 1. ovog člana, profesionalno vojno lice na službi je u Vojsci Srbije.”.

Član 19.

Član 73. menja se i glasi:

„Lica primljena u vojnu službu, koja nisu završila vojnu akademiju, a radi sticanja prakse potrebne za samostalno vršenje dužnosti mogu se uputiti na pripravnički staž.

Za vreme pripravničkog staža, lice iz stava 1. ovog člana ima prava svog čina i napreduje pod uslovima propisanim ovim zakonom kao lice koje je postavljeno na dužnost.

Ministar odbrane uređuje trajanje pripravničkog staža, obučavanje za vreme pripravničkog staža i način polaganja pripravničkog ispita.”.

Član 20.

U članu 80. stav 2. reči: „Pripadnik Vojske Srbije” zamenjuju se rečima: „Profesionalni pripadnik Vojske Srbije”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je obučen za učešće u multinacionalnim operacijama dužan je da učestvuje u tim operacijama u skladu sa zakonom.”.

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti sa licem iz stava 3. ovog člana zaključuje ugovor o obuci i pravima i obavezama na osnovu završene obuke za učešće u multinacionalnim operacijama, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje učešće u multinacionalnim operacijama.”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

Član 21.

U članu 90. stav 2. reči: „diplomatsko ili konzularno” zamenjuju se rečima: „diplomatsko-konzularno”, a reči: „diplomatskim i konzularnim” zamenjuju se rečima: „diplomatsko-konzularnim”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Profesionalnom vojnom licu kome je ministar odbrane odobrio rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative, na osnovu konkursa ili ponuda tih organizacija ili inicijativa, pripadaju plata i druge naknade iz stava 2. ovog člana ukoliko nisu uređeni ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.”.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 2. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre upućivanja u inostranstvo.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Osnov za plaćanje poreza i doprinosa po osnovu plate profesionalnog vojnog lica iz stava 3. ovog člana predstavlja plata koju bi ostvarilo prema činu i stažu koji ima i prema formacijskom mestu na kojem se nalazilo pre odlaska na rad u inostranstvo, ukoliko mu osnov za plaćanje poreza i doprinosa nije uređen ugovorom zaključenim sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom.”.

Član 22.

U članu 95. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ukoliko odobrena sredstva u Budžetu namenjena za plate ne omogućavaju utvrđivanje osnovice prema stavu 1. ovog člana, Vlada može utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica u skladu sa odobrenim sredstvima.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 23.

U članu 98. stav 3. posle reči: „i zdravlje vojnih lica i drugih građana” dodaju se reči: „i pri realizaciji aktivnosti, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama Republike Srbije”.

Član 24.

U članu 104. stav 1. tač. 1. do 3. menjaju se i glase:

„1) do 10 godina – 25 radnih dana;

2) od 10 do 20 godina – 27 radnih dana;

3) preko 20 godina – 30 radnih dana.”.

Član 25.

U članu 110. tačka 5. menja se i glasi:

„5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe; ”.

Tačka 9. menja se i glasi:

„9) po sili zakona kada navrši 40 godina penzijskog staža i:

(1) 53 godine života – podoficir i oficir do čina potpukovnika; (2) 54 godine života – oficir čina pukovnika; (3) 55 godina života – oficir čina brigadnog generala; (4) 56 godina života – oficir čina general-majora; (5) 57 godina života – oficir čina general-potpukovnika; (6) 58 godina života – oficir čina generala;”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 9. ovog člana, oficiru, odnosno podoficiru uz njegovu saglasnost može se produžiti služba u Vojsci Srbije do dve godine.”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Profesionalna vojna služba prestaje i oficiru, odnosno podoficiru koji je upućen na pripravnički staž ako do isteka pripravničkog staža ne položi pripravnički ispit uz obavezu da nadoknadi troškove školovanja, odnosno stipendiranja, u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 26.

U članu 112. stav 2. tačka 5. menja se i glasi:

„5) ako izgubi čin ili je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu gubitak službe;”.

Član 27.

U članu 116. stav 1. reči: „člana 110. stav 1. tač. 3, 4, 7. i 8.” zamenjuju se rečima: „člana 110. stav 1. tačka 1. i tač. 3. do 8.”.

U stavu 3. reči: „člana 110. st. 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „člana 110. stav 1. tačka 9. i st. 2. i 3.”.

Član 28.

Član 117. menja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu služba u Vojsci Srbije prestaje razrešenjem, na osnovu akta o prestanku profesionalne vojne službe.

Lice za koje je donet akt o prestanku službe a nalazi se na dužnosti razrešava se od službe danom predaje dužnosti, a lice koje se ne nalazi na dužnosti – danom kada akt o prestanku službe postane konačan.

Rok za razrešenje od službe ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja konačnog akta o prestanku profesionalne vojne službe, i u tom roku se mora izvršiti predaja dužnosti.

Za lice kome služba prestaje iz razloga predviđenih u članu 110. stav 1. tačka 5. i članu 112. stav 2. tačka 5. ovog zakona, akt o prestanku službe donosi nadležni starešina odmah po prijemu presude, a služba se računa do dana kada je presuda postala izvršna.

Za lice kome je prestala služba zbog neopravdanog izostanka sa službe ili gubitka čina ne donosi se akt o predaji dužnosti.

Za umrlo lice ne donosi se akt o prestanku službe i predaji dužnosti.”.

Član 29.

U članu 131. stav 1. tačka 2. menja se i glasi:

„2) kad navrši 65 godina života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja;”.

Član 30.

Član 134. menja se i glasi:

„Na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na profesionalna vojna lica, i to:

1) o specifičnosti obavljanja vojne službe (član 16);

2) o nošenju i upotrebi vatrenog oružja (član 47);

3) o prijemu stranog odlikovanja i članstvu u stranom stručnom udruženju ili međunarodnoj organizaciji (član 50);

4) o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu jedinicu, odnosno ustanovu Vojske Srbije radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije – terenski rad (član 72. st. 5. i 6);

5) o radu u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative (član 72a);

6) o usavršavanju, specijalizaciji i prekvalifikaciji (član 74);

7) o udaljenju od dužnosti (čl. 77. i 78);

8) o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (član 80. i član 90. st. 2. i 3);

9) o naknadi putnih i drugih troškova (čl. 92. i 93);

10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 107);

11) o prestanku službe u Vojsci Srbije po zahtevu (član 110. stav 1. tačka 6);

12) o zaštitnim merama (čl. 179. do 184).”.

Član 31.

U članu 136. stav 2. reči: „profesionalnih vojnih lica” zamenjuju se rečima: „profesionalnih pripadnika Vojske Srbije”.

Član 32.

U članu 137. tačka 2. reč: „unapređuje” zamenjuje se rečju: „proizvodi”.

Član 33.

U članu 138. reči: „predaji dužnosti” zamenjuju se rečima: „razrešenju od dužnosti”.

Član 34.

U članu 139. stav 1. menja se i glasi:

„Akta o prijemu u službu, unapređenju, premeštaju i prestanku službe, kao i akta kojima se rešava o stanjima u službi oficira i podoficira upravna su akta.”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Protiv akata iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.”.

Član 35.

U članu 143. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Za krivično delo protiv Vojske Srbije za koje je propisana kazna zatvora do tri godine, protiv vojnog lica može se voditi disciplinski postupak i umesto krivične sankcije može mu se izreći disciplinska kazna, odnosno disciplinska mera utvrđena ovim zakonom, ako je delo dobilo naročito lak vid i ako to zahtevaju interesi službe, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika.”.

Član 36.

U članu 152. stav 2. posle tačke 2. dodaje se tačka 2a, koja glasi:

„2a) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana;”.

Član 37.

U članu 154. stav 1. posle tačke 4. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5, koja glasi:

„5) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana, koju vojniku na služenju vojnog roka mogu da izriču pretpostavljene starešine na položaju komandira čete ili višem položaju.”.

U stavu 2. posle tačke 3. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4, koja glasi:

„4) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 30 dana.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Vreme provedeno na izdržavanju disciplinske mere i disciplinske kazne zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu u trajanju preko dva dana ne računa se u služenje vojnog roka.”.

Član 38.

U članu 155. stav 1. reč: „Studentu” zamenjuje se rečju: „Kadetu”.

Posle tačke 4. dodaje se tačka 4a, koja glasi:

„4a) zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 15 dana;”.

Član 39.

Posle člana 155. dodaje se član 155a, koji glasi:

„Član 155a

Pri odlučivanju o odgovornosti vojnika, vojnika u rezervi, kadeta vojne akademije, učenika vojnih škola i slušaoca škole za rezervne oficire zbog dela koje se prema odredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu (osim lica koje u vreme izvršenja dela, odnosno prekršaja nije navršilo 18 godina života) može se izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna od diciplinskih mera predviđenih u čl. 154. i 155. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.

Pri odlučivanju o odgovornosti profesionalnih vojnih lica zbog dela koje se prema odredbama Krivičnog zakonika može raspraviti u disciplinskom postupku, kao i pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti za prekršaj kada se u prekršajnom postupku predmet ustupi nadležnom vojnom disciplinskom sudu, učiniocu se može izreći disciplinska kazna zabrana udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu do 60 dana ako nijedna od diciplinskih mera i kazni predviđenih u članu 152. ovog zakona ne bi odgovarala težini povrede ili stepenu njegove odgovornosti.”.

Član 40.

Član 159. stav 3. menja se i glasi:

„Zastarelost pokretanja i vođenja postupka zbog disciplinskog prestupa i povrede dužnosti propisane za Ministarstvo odbrane, drugi državni organ ili pravno lice zbog kojeg se vodi i krivični postupak pred nadležnim redovnim sudom, nastupa kada i zastarelost gonjenja zbog krivičnog dela.”.

Član 41.

U članu 167. stav 1. menja se i glasi:

„Protiv prvostepene odluke donete u disciplinskom postupku može se podneti žalba, a protiv presude Višeg vojnog disciplinskog suda kojom su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne propisane članom 152. stav 2. tač. 3, 7. i 8, članom 153. stav 2. tačka 5, članom 154. stav 2. tačka 4. i članom 155a ovog zakona, može se voditi upravni spor.”.

Član 42.

Član 174. menja se i glasi:

„Postojanje štete, visinu štete, okolnosti pod kojima je šteta nastala i odgovornost za štetu utvrđuje ministar odbrane ili starešina koga on ovlasti.

Ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti i pripadnik Vojske Srbije mogu da zaključe pismeni sporazum kojim određuju visinu i način naknade štete, a koji ima snagu izvršne isprave. Ako pripadnik Vojske Srbije odbije da nadoknadi pričinjenu štetu, naknada štete raspraviće se u parničnom postupku.”.

Član 43.

Član 178. menja se i glasi:

„Ministar odbrane bliže uređuje postupak za utvrđivanje postojanja, visine i naknade štete u Vojsci Srbije, kao i uslove i način prenošenja svojih ovlašćenja za odlučivanje o naknadi štete na starešine Vojske Srbije, u skladu sa propisima o naknadi štete.”.

Član 44.

U članu 185. stav 1. tačka 3. menja se i glasi:

„3) ako bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine – danom pravnosnažnosti presude.”.

Član 45.

U članu 189. stav 3. posle reči: „kapetana korvete” stavlja se tačka, a reči: „s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin potpukovnika uveća za vreme koje bi mu bilo potrebno za unapređenje u čin majora” brišu se.

U stavu 5. posle reči: „starijeg vodnika” stavlja se tačka, a reči: „s tim da mu se vreme potrebno za redovno unapređenje za čin starijeg vodnika prve klase uveća za vreme koje mu je bilo potrebno za unapređenje u čin starijeg vodnika” brišu se.

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/09