Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske — Prečišćeni tekst (2008)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


Seal of the Republika Srpska.svg


Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske — Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 02. juna 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 96/03; 14/04; 67/05; 34/06; 128/06 i 117/07) u kojem je označen dan stupanja na snagu navedenog zakona.


Broj: 02/3-1159/08
2. juna 2008. godine
Banja Luka


Predsjednik
Zakonodavnog odbora,
Dr Željko Mirjanić, s. r.


ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU

REPUBLIKE SRPSKE

(Prečišćeni tekst)

I OSNOVNE ODREDBE[uredi]

Sadržaj i djelokrug zakona

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje budžetski sistem koji čine:

1. budžet Republike Srpske,
2. budžeti opština i gradova i
3. finansijski plan fondova.

Ovim zakonom se uređuje:

1. priprema, planiranje, način izrade i donošenje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), budžeta opština i gradova i finansijskog plana fondova,
2. izvršenje budžeta Republike, budžeta opština i gradova i finansijskog plana fondova, zaduživanje i upravljanje dugom i
3. budžetsko računovodstvo, kontrola i revizija budžeta Republike, budžeta opština i gradova, te finansijskog plana fondova.


Definicije

Član 2.

1. Budžet je zajednički termin za budžet Republike i budžet opština i gradova.

2. Budžet Republike je procjena godišnjih prihoda, pomoći i finansiranja i propjena godišnjih rashoda i drugih izdataka Republike.

3. Budžet opština i gradova je procjena godišnjih prihoda, pomoći i finansiranja i propjena godišnjih rashoda i drugih izdataka opština i gradova.

4. Budžetska rezerva predstavlja dio planiranih sredstava budžeta koji se ne raspoređuje unaprijed, već na osnovu posebnih odluka Vlade Republike (u daljem tekstu: Vlada), odnosno izvršnog organa opština i gradova.

5. Dokument okvirnog budžeta (u daljem tekstu: Dokument) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze prihoda i rashoda za sljedeću fiskalnu godinu i naredne dvije fiskalne godine.

6. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, koje počinje 1. januara, a završava se 31. decembra kalendarske godine.

7. Odluka o usvajanju budžeta je akt kojim Narodna skupština (u daljem tekstu: Skupština), odnosno skupštine opština i gradova usvajaju budžet za svaku fiskalnu godinu.

8. Finansijski plan je akt fondova koji sadrži procjenu obima prihoda i primitaka, odnosno rashoda i drugih izdataka za fiskalnu godinu.

9. Zaduživanje predstavlja ugovaranje kredita, emitovanje hartija od vrijednosti i izdavanje garancija u toku fiskalne godine.

10. Dug je obaveza za pozajmljena sredstva uključujući i finansijski lizing.

11. Izvršilac budžeta je Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije.

12. Budžetski korisnici su organi i organizacije Republike, odnosno opština i gradova i ostali korisnici koji se finansiraju iz budžeta, a u skladu sa zakonom.

13. Fondovi su pravna lica koja se finansiraju iz namjenskih doprinosa, a to su:

- Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike,
- Fond za zdravstveno osiguranje Republike,
- Javni fond za dječiju zaštitu Republike,
- Zavod za zapošljavanje Republike.

14. Budžetska sredstva predstavljaju ukupni priliv budžeta.

15. Javni prihodi su poreski prihodi i drugi prihodi kojima se finansiraju prava i dužnosti Republike kao i poslovi i zadaci opština, gradova i fondova koji su utvrđeni Ustavom i zakonom.

16. Pomoći su bespovratna sredstva koja predstavljaju prihod budžeta za koja ne postoji obaveza vraćanja domaćem ili (i) stranom donatoru.

17. Finansiranje čine sredstva dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova Republici, opštinama i gradovima, sredstva ostvarena prodajom državnog kapi-tala, te primljene otplate datih kredita i zajmova u zemlji i inostranstvu.

18. Budžetski izdaci predstavljaju ukupne rashode i druge isplate iz budžeta, nastale do 31. decembra fiskalne godine.

19. Dugoročna obaveza (u daljem tekstu: zaduživanje) predstavlja sredstva koja budžetski korisnici rezervišu na osnovu ugovora ili drugog obavezujućeg pravnog akta, a koja će predstavljati gotovinski izdatak u više fiskalnih godina.

20. Budžetski suficit predstavlja pozitivnu razliku između prihoda i rashoda na kraju fiskalne godine.

21. Budžetski deficit predstavlja negativnu razliku između prihoda i rashoda na kraju fiskalne godine.

22. Račun javnih prihoda je račun na koji se vrše uplate javnih prihoda na ime Republike, opština, gradova i fondova i sa koga se vrši raspodjela na jedin-stvene račune trezora, račune posebnih namjena i račune drugih korisnika javnih prihoda.

23. Glavna knjiga Trezora je sistemska knjigovodstvena evidencija svih finansijskih transakcija budžeta Republike Srpske, opština, gradova i fondova, odnosno prihoda i rashoda, sredstava, izvora sredstava i obaveza u skladu sa propisanim kontnim planom i na nivou propisanih klasifikacija (fondovska, organizaciona, ekonomska, podekonomska, funkcionalna i programska).

24. Otplata duga predstavlja otplatu godišnjeg duga u odnosu na ukupan dug i jednaka je zbiru otplata glavnice i kamata u toku tekuće fiskalne godine.

25. Jedinstveni račun Trezora je račun na koji se vrše uplate sredstava na ime Republike, opština, gradova i fondova sa računa javnih prihoda ili direktno, kao i sve isplate u ime Republike, opština, gradova i fondova. Sistem jedinstvenog računa trezora se sastoji od računa javnih prihoda, investicionih računa, transakcionih računa te, po potrebi, računa za posebne namjene.

26. Račun posebnih namjena je račun koji na zahtjev budžetskog korisnika otvara Trezor Republike Srpske, trezori opština, gradova i fondova na koji se vrše uplate sredstava posebnih namjena, kao i sve isplate po namjenama ili projektima.

27. Račun drugih korisnika je račun ostalih korisnika javnih prihoda kojima je to pravo definisano zakonima.

28. Jedinstveni račun za indirektne poreze koji vodi Uprava za indirektno oporezivanje ( u daljem tekstu: Jedinstveni račun UIO ) je račun na koji se uplaćuju indirektni porezi Upravi za indirektno oporezivanje.

29. Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tokom izvještajnog perioda, u obliku odliva ili trošenja sredstava ili nastanka obaveza koje dovode do smanjenja neto imovine, odnosno kapitala, osim onih koji se odnose na raspodjelu dobiti vlasnicima.

30. Prihodi su bruto priliv ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tokom izvještajnog perioda koji dovode do povećanja neto imovine, odnosno kapitala, osim povećanja usljed uplata vlasnika.

Član 3.

Jedinstvenost budžetskog sistema se obezbjeđuje zajedničkom pravnom osnovom, jedinstvenom budžetskom klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetske doku-mentacije za izradu budžeta Republike, opština i gradova, te fondova, jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva, jedinstvenim kriterijumima za budžetsku kontrolu i reviziju i jedinstvenim principima na kojima se zasniva budžetski postupak, u skladu sa ovim zakonom.


Budžetska sredstva

Član 4.

Budžetska sredstva se koriste za finansiranje funkcija budžetskih korisnika, za izvršavanje njihovih zadataka i ostale namjene koje su u skladu sa Ustavom Republike, te zakonskim aktima i propisima lokalnih organa vlasti (opštine i gradovi).

Član 5.

Budžetska sredstva i budžetski izdaci moraju biti uravnoteženi.

Ako tokom fiskalne godine dođe do smanjenja ili povećanja budžetskih sredstava, odnosno povećanja ili smanjenja budžetskih izdataka uravnoteženje budžeta se sprovodi putem rebalansa budžeta po postupku za donošenje budžeta.

Član 6.

Budžetska sredstva koja pripadaju budžetu Republike i koja se dijele između buneta Republike i budžeta opština, odnosno gradova uplaćuju se sa računa javnih prihoda, po automatizmu na jedinstvene račune Trezora Republike, opština i gradova.

Budžetska sredstva koja u cijelosti pripadaju budžetu opština, odnosno, gradova, a koja predstavljaju izvorne prihode lokalnih zajednica, uplaćuju se sa računa javnih prihoda opština, odnosno gradova po automatizmu na jedinstvene račune trezora opština, odnosno gradova. Naplata budžetskih sredstava nije ograničena iznosima iskazanim u budžetu.


Prihodi budžeta

Član 7.

Prihodi koji pripadaju budžetu Republike su:

1. prihodi od indirektnih poreza uplaćeni u budžet Republike Srpske sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, a u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda;
2. porez na dobit;
3. porez na dohodak:
- porez na prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,
- porez na prihode od kapitala i
- porez na prihode od kapitalnih dobitaka;
4. porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara:
- porez na upotrebu motornih vozila,
- porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti,
- porez na upotrebu vazduhoplova i letjelica i
- porez na držanje i nošenje oružja;
5. porez na priređivanje igara na sreću izabavnih igara;
6. takse:
- republičke administrativne takse,
- republičke sudske takse,
- posebna republička taksa i
- ostale republičke takse;
7. naknade:
- koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa, izuzev koncesionih naknada po Zakonu o rudarstvu,
- naknade, odnosno sredstva za zaštitu okoline i
- naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa;
8. novčane kazne, izuzev kazni iz člana 10. tačka 2. ovog zakona;
9. prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi;
10. ostali prihodi:
- prihodi od donacija i prihodi koje budžetski korisnici ostvare vršenjem redovne i dopunske djelatnosti, koja nije u suprotnosti sa zakonom kojim se uređuje njihova djelatnost, u procentu utvrđenom Zakonom o izvršenju budžeta i
- ostali prihodi budžeta Republike.

Član 8.

Prihodi koji se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i gradova i drugih korisnika su:

1. prihodi od indirektnih poreza, uplaćeni u budžet Republike Srpske sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, koji se nakon izdvajanja dijela sredstava za servisiranje spoljnog duga Republike Srpske dijele na sljedeći način:
- budžet Republike Srpske 72,0%,
- budžeti opština i gradova 24,0% i
- JP „Putevi Republike Srpske“ 4,0%. 2. porez na dohodak:
- porez na prihode od samostalne djelatnosti i
- porez na lična primanja, koji se nakon izdvajanja dijela sredstava za rezerve u visini 10% na ime povrata po osnovu umanjenja poreske osnovice dijele između budžeta Republike i budžeta opština i grada u razmjeri 75:25; 3. naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koja se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i grada u razmjeri 30:70;
4. koncesiona naknada za korišćenje mineralnih sirovina koja se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i grada u razmjeri 30:70;
5. posebne vodne naknade:
- naknade za zahvatanje površinskih i podzemnih voda,
- naknade za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije,
- naknade za vađenje materijala iz vodotoka, koje se dijele između budžeta Republike i budžeta opština i grada u razmjeri 70:30 i
- naknade za zaštitu voda koje se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i grada i Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske u razmjeri 55:30:15;
6. oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena od prodaje oduzetih predmeta iz nadležnosti Republičke uprave za inspekcijske poslove, koja se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i grada u razmjeri 70:30.

Član 9.

Pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli prihoda iz člana 8. tačka 1. vrši se na osnovu formule, a u skladu sa sljedećim kriterijumima:

- 75% na osnovu broja stanovnika opštine i grada,
- 15% na osnovu površine opštine i grada i
- 10% na osnovu broja učenika u srednjim školama.

Sredstva doznačena opštinama i gradovima smatraju se opštim transferom, te ih opštine i gradovi troše u skladu sa svojim budžetima.

Sistem raspodjele između opština iz člana 8. tačke 1. ovog zakona sprovodi se u periodu od deset godina prema formuli:

1. godina: X(i)= a (i) x 0,85 + b (i) x 0,15
2. godina: X(i)= a (i) x 0,80 + b (i) x 0,20
3. godina: X(i)= a (i) x 0,70 + b (i) x 0,30
4. godina: X(i)= a (i) x 0,60 + b (i) x 0,40
5. godina: X(i)= a (i) x 0,50 + b (i) x 0,50
6. godina: X(i)= a (i) x 0,40 + b (i) x 0,60
7. godina: X(i)= a (i) x 0,30 + b (i) x 0,70
8. godina: X(i)= a (i) x 0,20 + b (i) x 0,80
9. godina: X(i)= a (i) x 0,10 + b (i) x 0,90
10.godina: X(i)= b (i) x 1

pri čemu je:

X(i) – udio koji opština i grad ima u iznosu sredstava određenom za opštine prema članu 8. stav 1. tačka 1,
a (i) – istorijski udio koji je određena opština i grad imala u prihodima od poreza na promet i akcizama u 2005. godini,
b (i)- udio koji određena opština i grad ima u iznosu sredstava određenom za opštine nakon primjene formula iz člana 8. ovog zakona.

Odluku o utvrđivanju koeficijenata raspodjele u skladu sa formulom iz prethodnog stava donijeće Vlada u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Prihodi koji pripadaju budžetu opštine su:

1. porez na imovinu,
2. novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje utvrđene odlukama opština,
3. opštinske administrativne takse,
4. komunalne takse,
5. posebne vodne naknade − naknada za zaštitu od voda,
6.opštinske naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa,
7. porez na dobitke od igara na sreću,
8. ostali prihodi:
- prihodi od donacija i prihodi koje budžetski korisnici ostvare vršenjem redovne i dopunske djelatnosti, koja nije u suprotnosti sa zakonom kojim se uređuje njihova djelatnost, u procentu utvrđenom odlukom o izvršenju budžeta i
- ostali opštinski prihodi.

Član 11.

Prihodi fondova su:

- doprinosi,
- pomoći i
- ostali prihodi.

Član 12.

Uvođenje novih, ukidanje postojećih i izmjena kriterijuma za preraspodjelu prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova iz čl. 7, 8, 10. i 11. može se vršiti samo zakonom.

Raspodjelu prihoda između budžeta Republike, opština i gradova, samo u izuzetnim slučajevima, utvrdiće Vlada ako to dozvoljava zakon.


Budžetski suficit i deficit

Član 13.

Godišnjim budžetom se određuje način korišćenja suficita, odnosno način finansiranja deficita.

Budžetski suficit se raspoređuje na bazi odluka Skupštine, odnosno skupština opština i gradova.

Budžetski deficit se finansira zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu kako je regulisano čl. 50. do 61. ovog zakona.

Ostvareni budžetski suficit se prioritetno koristi za pokriće iskazanog deficita iz ranijih fiskalnih godina.

II PRIPREMA I DONOŠENjE BUDžETA[uredi]

Priprema budžeta i finansijski efekti na budžet

Član 14.

Budžet se priprema, donosi i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Jedinstvena budžetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, te organizacionu i funkcionalnu klasifikaciju budžetskih izdataka.

Ekonomska klasifikacija budžetskih sredstava iskazuje budžetska sredstva u skladu sa zakonskim propisima koji određuju izvore budžetskih sredstava. Ekonomska klasifikacija budžetskih izdataka predstavlja vrste rashoda, a sadržana je u kontnom planu za korisnike budžeta.

Organizaciona klasifikacija iskazuje budžetske izdatke po budžetskim korisnicima, sa raspodjelom između korisnika.

Funkcionalna klasifikacija iskazuje budžetske izdatke po funkcionalnoj namjeni za određenu oblast. Budžet se priprema, donosi i izvršava na nivou budžetske organizacije ili na nivou potrošačke jedinice.

Član 15.

Priprema i izrada budžeta zasnivaće se na Dokumentu.

Dokument usvaja Vlada.

O usvojenom Dokumentu Vlada informiše Narodnu skupštinu Republike Srpske, najkasnije 30 dana nakon usvajanja.

Član 16.

Ovlašćeni subjekti dužni su da, prilikom iniciranja, predlaganja i donošenja zakonskih, podzakonskih i drugih akata, potpisivanja sporazuma i ugovora i planiranja drugih aktivnosti, vode računa o mogućnostima finansiranja navedenih aktivnosti u skladu sa sredstvima planiranim budžetom za tekuću godinu, te projekcijama za naredne dvije godine datim u Dokumentu.

Član 17.

Prilikom predlaganja zakonskih, podzakonskih i drugih akata na razmatranje i usvajanje Vladi, odnosno, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave predlagač je dužan da sačini obrazloženje koje mora da sadrži procjenu finansijskih efekata koje će na budžet imati realizacija predloženog akta.

Procjena iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o tome da li se predloženim zakonskim, podzakonskim i drugim aktom povećavaju ili smanjuju budžetska sredstva ili izdaci.

Procjena iz stava 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži:

- predviđene promjene u primanjima i izdacima za budžetsku godinu i naredne dvije fiskalne godine,
- prijedloge za obezbjeđenje izvora sredstava za povećane izdatke,
- prijedloge za obezbjeđenje izvora finansiranja za smanjenje budžetskih sredstava.


Budžetski kalendar

Član 18.

Budžet se priprema i donosi prema budžetskom kalendaru.

Član 19.

Kalendar budžeta Republike je:

30. jun - Vlada usvaja Dokument,
1. jul - Ministarstvo dostavlja Dokument opštinama i gradovima,
1. jul - Ministarstvo izdaje budžetskim korisnicima uputstvo o načinu i elementima izrade nacrta budžeta za sljedeću fiskalnu godinu,
1. septembar - budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu budžetske zahtjeve za narednu fiskalnu godinu,
15. oktobar - Ministarstvo dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,
5. novembar - Vlada usvaja nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga Skupštini na usvajanje,
15. novembar - Skupština usvaja nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,
1. decembar - Vlada usvaja prijedlog budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i dostavlja ga, zajedno sa Dokumentom, Skupštini i
15. decembar - Skupština donosi budžet Republike za narednu fiskalnu godinu.

Član 20.

Kalendar budžeta opština i gradova je:

5. jul - opštine i gradovi analiziraju Dokument,
20. jul - opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije izdaje budžetskim korisnicima uputstvo za pripremu nacrta budžeta opština i gradova za narednu fiskalnu godinu,
15. septembar - budžetski korisnici dostavljaju opštinskom i gradskom organu uprave nadležnom za finansije budžetski zahtjev za narednu fiskalnu godinu,
15. oktobar - opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije izrađuje nacrt budžeta opštine i grada vodeći računa o smjernicama sadržanim u Dokumentu,
1. novembar - nadležni izvršni opštinski i gradski organ uprave usvaja nacrt budžeta opštine i grada i dostavlja ga Ministarstvu,
20. novembar - Ministarstvo može dati preporuke opštinskom i gradskom organu uprave nadležnom za finansije za izradu prijedloga budžeta opštine i grada,
5. decembar - izvršni organ opštine i grada usvaja prijedlog budžeta opštine i grada za narednu fiskalnu godinu,
15. decembar - skupština opštine i grada donosi budžet za narednu fiskalnu godinu i
24. decembar - opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije dostavlja usvojeni budžet za narednu fiskalnu godinu Ministarstvu.

Član 21.

Rokovi iz čl. 19. i 20. predstavljaju krajnje rokove u budžetskom kalendaru.


Izrada nacrta budžeta Republike

Član 22.

U skladu sa Dokumentom, Ministarstvo dostavlja budžetskim korisnicima Uputstvo o načinu i elementima izrade nacrta budžeta Republike (u daljem tekstu: Uputstvo).

Uputstvo sadrži:

1. osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu budžeta Republike;
2. procjenu primanja i izdataka budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu;
3. prijedlog okvirnog iznosa rashoda za svakog budžetskog korisnika u narednoj fiskalnoj godini;
4. postupak i dinamiku pripreme budžeta Republike i izrade budžetskih zahtjeva budžetskih korisnika za narednu fiskalnu godinu.

Član 23.

Budžetski korisnici koji u svojoj nadležnosti imaju niže budžetske jedinice, obavezni su istim proslijediti Uputstvo.

Budžetski korisnici iz stava 1. ovog člana obavezni su izraditi konsolidovani budžetski zahtjev za svoje niže budžetske jedinice a prema uputstvu Ministarstva finansija.

Član 24.

Na osnovu Uputstva, budžetski korisnici izrađuju budžetski zahtjev.

Budžetski zahtjev iz stava 1. ovog člana se sastoji iz tri dijela, i to:

1. zahtjeva za tekuće izdatke sa podacima o postojećim aktivnostima i uslugama budžetskog korisnika;
2. zahtjeva za dodatna sredstva za tekuće aktivnosti čije se finansiranje ne može uskladiti sa ograničenjem sadržanim u Uputstvu, sa prijedlogom prioriteta koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu;
3. zahtjeva za nabavku osnovnih sredstava i opreme, dodatnim sredstvima za kapitalne projekte započete u prethodnim fiskalnim godinama i za nove kapitalne projekte, kao prioritete koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu.

Zahtjevi iz stava 2. ovog člana sastoje se iz finansijskog zahtjeva i pismenog obrazloženja. Pismeno obrazloženje zahtjeva iz stava 2. tačka 1. ovog člana obavezno sadrži podatke o organizacionoj strukturi budžetskog korisnika, aktivnostima i usluga-ma, pregled sredstava i zaposlenih, neophodnih za aktivnosti i usluge u okviru tekućih izdataka.

Pismeno obrazloženje zahtjeva iz stava 2. tačka 2. ovog člana obavezno sadrži opis i razloge aktivnosti za koje se traže dodatna sredstva i novi zaposleni.

Pismeno obrazloženje zahtjeva iz stava 2. tačka 3. ovog člana obavezno sadrži, za svaki pojedinačni zahtjev, razloge, opis, plan realizacije i procjenu troškova u vezi sa korišćenjem i održavanjem osnovnog sredstva.

Član 25.

Ministarstvo razmatra zahtjev budžetskog korisnika imajući u vidu:

1. ciljeve u pogledu primanja i izdataka,
2. podatke i obrazloženja u skladu sa članom 24. ovog zakona,

Prije izrade nacrta budžeta, Ministarstvo izvještava budžetske korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka.

Nadležna ministarstva koja u svom sastavu imaju niže organizacione jedinice dužna su dostaviti izvještaj o predloženim iznosima primanja i izdataka nižim organizacionim jedinicama u svom sastavu. Budžetski korisnici dostavljaju primjedbe Ministarstvu na visinu sredstava iz stava 2. ovog člana. Vlada odlučuje u slučaju nepostizanja saglasnosti iz stava 4. ovog člana.

Ministarstvo izrađuje nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu.


Izrada nacrta budžeta opština i gradova

Član 26.

Opštinski organ uprave nadležan za finansije, u skladu sa Dokumentom, dostavlja budžetskim korisnicima uputstvo za pripremu budžeta opštine i gradova za narednu fiskalnu godinu. Uputstvo iz stava 1. ovog člana sadrži:

1. osnovne ekonomske pretpostavke i smjernice za pripremu nacrta budžeta opština i gradova za narednu fiskalnu godinu,
2. opis planirane politike lokalnih vlasti,
3. procjene budžetskih sredstava i izdataka opština i gradova za narednu fiskalnu godinu,
4. prijedlog okvirnog iznosa rashoda za svakog korisnika sredstava opštinskih i gradskih budžeta u narednoj fiskalnoj godini,
5. postupak i dinamiku pripreme budžeta opština i gradova.

Član 27.

Odredbe iz čl. 24. i 25. ovog zakona odnose se na odgovarajući način na opštine i gradove.


Prijedlog budžeta

Član 28.

Procedura utvrđivanja prijedloga budžeta Republike je:

1. Ministarstvo dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu,
2. Vlada može da traži od Ministarstva da dostavi dodatne informacije ili objašnjenja koja se tiču nacrta budžeta Republike,
3. Vlada odlučuje o izmjenama nacrta budžeta Republike,
4. Vlada usvaja nacrt budžeta Republike za narednu fiskalnu godinu i prosljeđuje ga Skupštini na javnu raspravu,
5. Vlada u skladu sa zaključcima koje donosi Skupština po održanoj javnoj raspravi o nacrtu budžeta Republike, utvrđuje prijedlog budžeta Republike i dostavlja ga Skupštini zajedno sa Dokumentom.

Član 29.

Procedura utvrđivanja prijedloga budžeta opština i gradova je:

1. opštinski i gradski organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta opštine i grada nadležnom izvršnom organu opštine i grada,
2. nadležni izvršni organ opštine i grada može da traži od opštinskog i gradskog organa uprave nadležnog za finansije dodatne informacije ili obra-zloženja koja se odnose na nacrt budžeta opštine i grada za narednu fiskalnu godinu,
3. nadležni izvršni organ opštine i grada donosi nacrt budžeta opštine i grada, utvrđuje prijedlog budžeta i dostavlja ga Ministarstvu koje daje saglasnost na prijedlog budžeta opštine i grada,
4. nadležni izvršni organ opštine i grada dostavlja skupštini opštine i grada prijedlog budžeta opštine i grada zajedno sa dobijenom saglasnošću Ministarstva.

Član 30.

Skupština na prijedlog Vlade donosi budžet Republike i odluku o usvajanju budžeta Republike.

Skupštine opština i gradova, po dobijenoj saglasnosti od Ministarstva, donose budžete opština i gradova i odluku o usvajanju budžeta opština i gradova.

Član 31.

Na prijedlog Vlade Skupština donosi zakon o izvršenju budžeta Republike.

Na prijedlog načelnika opština, odnosno gradonačelnika, skupštine opština, odnosno gradova donose odluku o izvršenju budžeta opštine, odnosno gradova za fiskalnu godinu za koju se budžet donosi.

Član 32.

Skupština može mijenjati predloženi budžet Republike, a skupštine opština, odnosno gradova budžete ošptina, odnosno gradova u skladu sa sljedećim principima:

1. prijedlozi o povećanju rashoda moraju sadržavati mjere za povećanje prihoda ili za smanjenje ostalih rashoda za isti iznos,
2. povećanje prihoda mora biti usklađeno sa opštim makroekonomskim okvirom.


Objavljivanje budžeta

Član 33.

Budžet Republike objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Budžet opština i gradova objavljuje se u službenim glasilima opština i gradova.


Fiskalna godina i privremeno finansiranje

Član 34.

Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donesen.

U slučaju da Skupština, odnosno skupštine opština i gradova, ne donesu budžet prije početka fiskalne godine, Skupština, odnosno skupštine opština i gradova, donose odluku o privremenom finansiranju najduže za period od 1. januara do 30. juna tekuće fiskalne godine.

Privremeno finansiranje, u smislu stava 2. ovog člana, vrši se srazmjeno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu prethodne fiskalne godine, a najviše do polovine ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu prethodne fiskalne godine.

Ukoliko Skupština, odnosno skupštine opština i gradova ne donesu budžet do 30. juna tekuće fiskalne godine, ne mogu se koristiti sredstva sa transakcionih računa Republike, opština i gradova do donošenja budžeta.

III PRIPREMA I DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA FONDOVA[uredi]

Priprema finansijskog plana fondova

Član 35.

Fondovi pripremaju finansijski plan koji se se sastoji iz:

- prihoda i primitaka,
- rashoda i
- finansiranja.

Načini iskazivanja prihoda i primitaka, rashoda i finansiranja moraju biti usaglašeni sa propisima iz oblasti računovodstva.

Finansijski plan fondova se priprema, donosi i izvršava na osnovu ekonomske klasifikacije.


Kalendar finansijskog plana fondova

Član 36.

Finansijski plan fondova priprema se i donosi prema sljedećem kalendaru:

- 15. jul - fondovi analiziraju Dokument,
- 15. novembar - fondovi izrađuju nacrt finansijskog plana za narednu fiskalnu godinu, vodeći računa o smjernicama datim u Dokumentu i isti dostavljaju Ministarstvu, koje je ovlašćeno da predloži njegove izmjene i dopune,
- 1. decembar - zajedno sa usvajanjem prijedloga budžeta Republike, Vlada daje saglasnost na prijedlog finansijskog plana fondova za narednu fiskalnu godinu,
- 15. decembar - nadležni organ fondova donosi finansijski plan za narednu fiskalnu godinu.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnje rokove u kalendaru finansijskog plana fondova.


Donošenje finansijskog plana fondova

Član 37.

Nadležni organ fondova donosi finansijski plan za narednu fiskalnu godinu.

Saglasnost na prijedlog finansijskog plana daje Vlada.

IV IZVRŠENjE BUDžETA[uredi]

Budžetska likvidnost

Član 38.

Izvršilac budžeta planira budžetsku likvidnost na osnovu budžetskih sredstava i izdataka, u okviru planova za izvršenje budžeta.

Plan za izvršenje budžeta predstavlja pregled planiranih budžetskih sredstava i izdataka u određenom vremenskom periodu.

Član 39.

Budžetski korisnici iz člana 2. tačka 12. i fondovi iz člana 2. tačka 13. ovog zakona mogu stvarati obaveze i koristiti sredstva samo za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom, i to do iznosa koji je planiran, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Ostalim aktima ne mogu se stvarati obaveze na teret budžeta ako za te obaveze nisu predviđena sredstva u budžetu.

Isplata cijelih ugovorenih suma ili dijelova ugovorenih suma dobavljačima budžetskih korisnika za isporučenu robu, materijal ili izvršene usluge neće se izvršiti ukoliko sredstva za navedene namjene:

- nisu planirana,
- nisu planirana u dovoljnom iznosu,
- su u cijelosti ili djelimično iskorišćena u toku budžetske godine.

Budžetski korisnici raspolažu sa planiranim budžetskim sredstvima prema prioritetima koje utvrđuje izvršilac budžeta.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su sredstva utvrđena u budžetu koristiti rukovodeći se načelima racionalnosti i štednje.

Član 40.

Preraspodjela sredstava između budžetskih korisnika i u okviru budžetskog korisnika biće regulisana godišnjim Zakonom o izvršenju budžeta ili Odlukom kojom se uređuje izvršenje budžeta.


Privremena obustava izvršenja budžeta

Član 41.

Ako se u toku fiskalne godine izdaci povećaju ili sredstva smanje, Vlada, na prijedlog Ministarstva, odnosno nadležni izvršni organ opštine i grada na prijedlog opštinskog i gradskog organa uprave nadležnog za finansije, može donijeti odluku o obustavi izvršenja pojedinih izdataka (u daljem tekstu: privremena obustava izvršenja) ne duže od 45 dana.

Privremenom obustavom izvršenja može se:

1. zaustaviti stvaranje kratkoročnih obaveza,
2. predložiti produženje ugovornog roka za plaćanje,
3. zaustaviti davanje odobrenja za zaključivanje ugovora,
4. zaustaviti prenos sredstava prema planiranim iznosima za tromjesečje ili neki drugi period.

Izvršilac budžeta u saradnji sa budžetskim korisnicima priprema prijedlog obima i mjera privremene obustave izvršenja.

Mjere privremene obustave izvršenja moraju se primijeniti na sve budžetske korisnike.

O odluci iz stava 1. ovog člana Vlada obavještava Skupštinu, odnosno nadležni izvršni organ opštine i grada obavještava skupštinu opštine i grada.


Budžetska rezerva

Član 42.

Sredstva budžetske rezerve mogu se koristiti za:

1. pokrivanje nepredviđenih rashoda za koje nisu planirana sredstva u budžetu,
2. budžetske izdatke za koje se u toku godine pokaže da planirana budžetska sredstva nisu bila dovoljna,
3. privremeno izvršavanje obaveza budžeta usljed smanjenog obima budžetskih sredstava i
4. izuzetno za ostale namjene u skladu sa odlukama Vlade.

Sredstva budžetske rezerve koriste se na osnovu akta Vlade, odnosno nadležnog organa opštine, odnosno grada.

Član 43.

U budžetsku rezervu izdvaja se najviše do 2,5% ukupnih prihoda za fiskalnu godinu.

Član 44.

Izvršilac budžeta je obavezan tromjesečno izvještavati Vladu, odnosno nadležni izvršni organ opštine i grada o korišćenju sredstava budžetske rezerve.

Vlada, odnosno nadležni izvršni organ opštine i grada polugodišnje i godišnje izvještava Skupštinu, odnosno skupštinu opštine i grada o korišćenju sredstava budžetske rezerve.


Izvještaj o izvršenju budžeta

Član 45.

Ministarstvo tromjesečno izvještava Vladu o izvršenju budžeta Republike za tekuću fiskalnu godinu. Ministarstvo je obavezno podnijeti izvještaj Vladi o izvršenju budžeta Republike za prvo tromjesečje tekuće fiskalne godine do 30. aprila tekuće fiskalne godine.

Ministarstvo je obavezno podnijeti izvještaj Vladi o izvršenju budžeta Republike za period od 1. januara do 30. septembra tekuće fiskalne godine do 31. oktobra tekuće fiskalne godine. Izvještaj o izvršenju budžeta Republike za period od 1. januara do 31. marta i 1. januara do 30. septembra tekuće fiskalne godine sadrži:

1. prikaz fiskalnog stanja i makroekonomskih kretanja,
2. paralelni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda, grantova i finansiranja i izdataka, te objašnjenja mogućih razlika,
3. prikaz zaduživanja Republike i
4. prijedlog mjera za poboljšanje stanja, ako to zahtijevaju okolnosti.

Član 46.

Ministarstvo je obavezno podnijeti izvještaj Vladi o izvršenju budžeta Republike za prvo polugodište tekuće fiskalne godine do 31. avgusta tekuće fiskalne godine.

Ministarstvo je obavezno podnijeti izvještaj Vladi o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu do 30. aprila tekuće fiskalne godine.

Vlada izvještava Skupštinu o izvršenju budžeta Republike polugodišnje i godišnje.

Vlada je obavezna izvijestiti Skupštinu o izvršenju budžeta Republike za prvo polugodište tekuće fiskalne godine do 30. septembra tekuće fiskalne godine.

Vlada je obavezna izvijestiti Skupštinu o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu do 31. maja tekuće fiskalne godine.

Član 47.

Izvještaj o izvršenju budžeta Republike iz člana 46. sadrži:

1. budžetska sredstva i izdatke koji su u prethodnoj godini odobreni u budžetu Republike od strane Skupštine,
2. ostvarena budžetska sredstva i izdatke u toku prethodne fiskalne godine, koji su prikazani tako da se jasno može vidjeti razlika između odobrenog budžeta i njegovog ostvarenja,
3. objašnjenje većih odstupanja,
4. podatke o zaduživanju i upravljanju dugom,
5. podatke o korišćenju budžetske rezerve,
6. podatke o garancijama datim u toku prethodne fiskalne godine,
7. početno i završno stanje jedinstvenih računa Trezora i računa posebnih namjena.

Izvještaj o izvršenju budžeta Republike za prethodnu fiskalnu godinu, osim navedenog sadržaja, mora da obuhvati i početno i završno stanje stalne imovine, obaveza i izvora vlasništva.

Član 48.

Odredbe člana 45. ovog zakona odnose se na odgovarajući način i na opštine, gradove i fondove. Izvještaji o izvršenju budžeta opština i gradova za svako tromjesečje tekuće fiskalne godine dostavljaju se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja.

Izvještaji o izvršenju finansijskog plana fondova dostavljaju se Ministarstvu i nadležnom ministarstvu fonda u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja. Nadležno ministarstvo Fonda informiše Vladu o izvršenju finansijskog plana fondova, uz prethodno mišljenje Ministarstva za svako tromjesečje tekuće fiskalne godine.

Pored izvještavanja iz stava 2. i 3. ovog člana opštine i gradovi i fondovi dužni su da dostavljaju i druge izvještaje, a u skladu sa aktima koje donese Ministarstvo.

Član 49.

Za izvršenje budžeta Republike Vlada je odgovorna Skupštini.

Za izvršenje budžeta opština i gradova izvršni organi opština i gradova odgovorni su skupštinama opština i gradova.

Za izvršenje finansijskog plana fondova, fondovi su odgovorni Vladi.

Izvještaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana fondova podnosi se na način koji je određen ovim zakonom.

V ZADUŽIVANjE, DUG I OTPLATA DUGA BUDžETA[uredi]

Zaduživanje, dug, izvještavanje o dugu i otplata duga budžeta Republike

Član 50.

Dug Republike mora biti unaprijed planiran i iskazan u budžetu za svaku fiskalnu godinu na koju se odnosi.

Član 51.

Godišnjim budžetom Republike utvrđuje se iznos duga.

Godišnjim budžetom Republike utvrđuje se iznos garancija.

Član 52.

Dug Republike može biti u obliku kredita, emisije hartija od vrijednosti i garancija.

Detaljnu evidenciju o imaocu hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog člana vodi, u ime Republike, finansijska institucija koju za tu svrhu ovlasti Ministarstvo.

Član 53.

Odluku o svakom pojedinačnom dugu, garanciji i emitovanim hartijama od vrijednosti Republike donosi Skupština na prijedlog Vlade.

Odluka iz stava 1. ovog člana donosi se u skladu sa iznosima i namjenama utvrđenim budžetom Republika Ugovore o zaduživanju budžeta Republike i izdavanju garancija potpisuje ministar.

Član 54.

Ministarstvo vodi evidenciju zaduživanja i duga i upravlja dugom.

Ministarstvo dostavlja Vladi i Skupštini izvještaje o unutrašnjem i spoljnom dugu za prethodnu godinu, najkasnije do 30. juna tekuće fiskalne godine.

Član 55.

Sa Jedinstvenog računa Trezora i podračuna za servis spoljnog duga u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine vrši se otplata duga, obaveza po garancijama i emitovanim hartijama od vrijednosti Republike.

Član 56.

Odluka o zaduživanju Republike objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Zaduživanje, dug i otplata duga budžeta opština i gradova

Član 57.

Opštine i gradovi mogu se zaduživati kod budžeta Republike, uz saglasnost Ministarstva, i to za:

1. investicione rashode i
2. pokrivanje kratkoročnog deficita koji nastaje zbog nepredviđenih tekućih izdataka ili zbog fluktuacije sredstava tokom fiskalne godine.

Ukupan iznos sredstava iz stava 1. ovog člana pozajmljenih tokom fiskalne godine mora biti vraćen budžetu Republike do 31. decembra iste godine.

Član 58.

Opštine i gradovi mogu se zaduživati u zemlji i inostranstvu do 10% ostvarenih izvornih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, a u svrhu finansiranja kapitalnih investicionih rashoda i pokrića deficita.

Prijedlog odluke o zaduživanja iz stava 1. ovog člana donosi skupština opštine, odnosno grada.

Za iznos zaduženja koji prekoračuje limit iz stava 1. ovog člana, saglasnost daje Ministarstvo.

Član 59.

Otplata duga opština, odnosno gradova ne može preći 10% ostvarenog budžeta opština, odnosno gradova u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 60.

Kriterijume i uslove za zaduživanje opština i gradova kod budžeta Republike, u zemlji i inostranstvu, propisaće Vlada.

Član 61.

Vlada je ovlašćena da naknadno donese poseban podzakonski akt kojim će se regulisati zaduživanje i davanje garancija opštinama, gradovima i institucija-ma javnog sektora Republike.

VI RAČUNOVODSTVO, KONTROLA I REVIZIJA BUDžETA[uredi]

Donošenje budžetskih računovodstvenih propisa

Član 62.

Ministar donosi:

- pravilnik o računovodstvenim politikama,
- naredbu o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opštine i gradova i fondova,
- pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova,
- pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova,
- uputstvo o izradi godišnjeg obračuna za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova,
- i druga podzakonska akta vezana za sprovođenje ovog zakona.

Član 63.

Ministarstvo - Sektor za Trezor donosi ostala podzakonska akta (uputstva, instrukcije, naredbe, procedure).


Izrada godišnjeg obračuna budžeta i fondova

Član 64.

Budžetski korisnici i fondovi obavezni su izraditi godišnje obračune do 28. februara tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Za tačnost finansijskih izvještaja na odgovarajućem nivou odgovorni su:

- ministar finansija i pomoćnik ministra za Trezor,
- rukovodioci i odgovorna lica za računovodstvo kod budžetskih korisnika,
- gradonačelnici, načelnici i načelnici za finansije budžeta opština i gradova i
- direktori javnih fondova i fondova i odgovorna lica za računovodstvo.

Član 65.

Ministarstvo, opštine, gradovi i fondovi obavezni su izraditi konsolidovani godišnji obračun budžeta Republike, opštine, gradova i fondova do 31. marta tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 66.

Opštine, gradovi i fondovi obavezni su dostaviti Ministarstvu konsolidovane godišnje obračune do 5. aprila tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Fondovi su obavezni dostaviti konsolidovani godišnji obračun i nadležnom ministarstvu do 5. aprila tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 67.

Ministarstvo je obavezno da izradi konsolidovani obračun budžeta opština, gradova i konsolidovani obračun fondova do 30. aprila tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.

Član 68.

Ministarstvo je obavezno da izradi konsolidovani obračun budžeta Republike, opština, gradova i fondova do 20. maja tekuće za prethodnu fiskalnu godinu.


Budžetska kontrola, interna kontrola i revizija

Član 69.

Ministarstvo kontroliše računovodstvena dokumenta budžetskih korisnika, budžeta opština i gradova, te fondova.

Budžetski korisnici dužni su formirati internu kontrolu i donijeti pravilnik o internim kontrolnim postupcima, kojim će se regulisati procedure i postupci stvaranja obaveza, knjigovodstvenog evidentiranja i trošenja sredstava.

Rad interne kontrole zasniva se na godišnjem planu rada i kontinuiran je u toku godine, a interna kontrola je dužna najmanje dvaput godišnje sačiniti zapisnik o utvrđenom stanju i dostaviti nadležnom organu.

Način kontrole iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Način kontrole iz stava 3. ovog člana propisuje nadležni organ budžetskog korisnika.

Član 70.

Ministar izdaje rješenje o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja budžetskih korisnika za određeni period.

Po izvršenoj kontroli materijalno-finansijskog poslovanja kod budžetskog korisnika inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenom stanju.

Ako se zapisnikom o izvršenoj kontroli konstatuje povreda zakona, odnosno nepravilnosti u primjeni zakona, inspektor je obavezan da u roku od deset dana od dana dostavljanja zapisnika donese rješenje kojim nalaže otklanjanje utvrđenih povreda zakona, odnosno nepravilnosti, odredi rok za njihovo otklanjanje i propiše druge, zakonom predviđene mjere.

Budžetski inspektor dužan je obavijestiti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mjera za koje je taj organ nadležan.

Član 71.

Protiv rješenja budžetskog inspektora može se podnijeti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi ministru finansija – budžetskoj kontroli.

Budžetska kontrola primljenu žalbu sa kompletnim predmetom prosljeđuje Odboru za žalbe Ministarstva.

Ministar finansija imenuje članove Odbora.

Ministar finansija, na osnovu mišljenja Odbora za žalbe donesenog u pismenoj formi, donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

Protiv rješenja iz prethodnog stava ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 72.

Ako se naložene mjere po konačnom rješenju ne otklone u roku od osam dana od dana prijema istog, ministar finansija donosi rješenje o zabrani raspolaganja sredstvima sa transakcionih računa i računa posebnih namjena.

Rješenje o zabrani raspolaganja sredstvima iz stava 1. ovog člana dostavlja se i Sektoru za trezor, Sektoru za budžet i javne finansije i poslovnim bankama kod kojih su otvoreni računi budžetskih korisnika, opština, gradova i fondova.

Zabrana raspolaganja sredstvima iz stava 1. ovog člana traje do otklanjanja utvrđene nepravilnosti.

Član 73.

Reviziju budžeta Republike i finansijskog plana fondova obavlja ovlašćeni revizor na način i u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje revizija.

VII KAZNENE ODREDBE[uredi]

Član 74.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.700 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice nadležno za budžet, te odgovorno lice fondova:

1) ako prihode koje ostvare budžetski korisnici, u zakonom propisanom procentu i u propisanom roku ne uplate u budžet Republike (član 7. tačka 10.),
2) ako uvodi nove ili mijenja postojeće prihode budžeta Republike, opština i gradova suprotno zakonu (član 12. stav 1.),
3) ako se u pripremi i donošenju budžeta ne pridržava odredbi članova 19. do 32. ovog zakona,
4) ako se u pripremi u donošenju finansijskog plana fondova ne pridržava odredbi čl. 36. i 37. ovog zakona,
5) ako budžet nije usaglašen sa odredbama člana 14. ovog zakona,
6) ako finansijski plan fondova ne sadrži dijelove propisane odredbama člana 35. ovog zakona,
7) ako izvještaji o izvršenju budžeta i finansijskog plana fondova ne sadrže dijelove propisane odredbama čl. 45. i 48. ovog zakona,
8) ako se izvještaji o izvršenju budžeta i finansijskog plana fondova ne dostave u rokovima propisanim odredbama čl. 45. do 48. ovog zakona,
9) ako se pri izvršenju budžeta ne pridržava odredbi čl. 38. do 44. ovog zakona,
10) ako se sprovodi zaduživanje suprotno odredbama čl. 51. do 59. ovog zakona,
11) ako se ne pridržava odredbi čl. 62. i 63. ovog zakona,
12) ako u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti, a u skladu sa odredbama člana 72. ovog zakona.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 75.

Vlada donosi podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona.

Član 76.

Prihodi naplaćeni po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga, i drugih javnih prihoda ostvarenih primjenom zakona koji su bili na snazi do 31.12.2005. godine i naplaćeni prihodi po reprogramima javnih prihoda, raspoređivaće se u skladu sa propisima i pravilima raspodjele koji su se primjenjivali do donošenja ovog zakona.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza u skladu sa čl. 8. i 9. ovog zakona primjenjivaće se od 01. januara 2007. godine.

Član 77.

Vlada Republike Srpske dužna je analizirati efekte primjene Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 96/03, 14/04 i 67/05) po isteku šest mjeseci od dana primjene Zakona.

Član 78.

Prihodi po osnovu poreza na dohodak građana ostvareni primjenom Zakona koji je bio na snazi do 31. decembra 2006. godine, raspoređivaće se u skladu sa propisima i pravilima raspodjele koji su se primjenjivali do donošenja Zakona o porezu na dohodak.

Član 79.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 63/02 i 38/03).

Član 80.

Ovaj zakon stupio je na snagu 02.12.2003. godine, a primjenjuje se od 01. januara 2004. godine; odnosno stupio je na snagu 22. februara 2004. godine, odnosno 29. jula 2005. godine, odnosno 27. aprila 2006. godine, odnosno 06. januara 2007. godine i 29. decembra 2007. godine, a primjenjuje se od 01. januara 2008. godine.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 54/08