Zakon o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu


ZAKON O PENZIJSKOM REZERVNOM FONDU

REPUBLIKE SRPSKE

I OSNOVNA ODREDBA[uredi]

Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, djelatnost, upravljanje, organi, organizacija, način rada i poslovanja i druga pitanja od značaja za osnivanje i poslovanje Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Rezervni fond) i Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

II OSNIVANjE PENZIJSKOG REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 2.

(1) Rezervni fond osniva se radi obezbjeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja.

(2) Rezervni fond je pravno lice koje se osniva za obavljanje djelatnosti po ovom zakonu.

(3) Rezervni fond je zatvoreni investicioni fond i osniva se u obliku akcionarskog društva.

(4) Rezervni fond ne smije sticati sopstvene akcije.

Član 3.

(1) Osnivač Rezervnog fonda je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond PIO).

(2) Puni naziv Rezervnog fonda je: Penzijski rezervni fond Republike Srpske a. d.

(3) Skraćeni naziv Rezervnog fonda je: PREF a. d.

(4) Sjedište Rezervnog fonda je u Banjoj Luci.

Član 4.

(1) Fond PIO kao osnivački ulog u Rezervni fond unosi imovinu stečenu u skladu sa propisima o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i sredstva stečena upravljanjem tom imovinom, kojima Fond PIO raspolaže na dan osnivanja Rezervnog fonda.

(2) Vrijednost osnivačkog uloga iz stava 1. ovog člana procjenjuje se u skladu sa propisom o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske.

(3) Osnivač obezbjeđuje sredstva potrebna za osnivanje i početak rada Rezervnog fonda.

III DJELATNOST I IMOVINA REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 5.

Djelatnost Rezervnog fonda je ulaganje u hartije od vrijednosti i drug u imovinu u skladu sa ovim zakonom, uz uvažavanje načela sigurnosti, disperzije rizika, likvidnosti i profitabilnosti, a radi uvećanja imovine Rezervnog fonda.

Član 6.

(1) Imovina Rezervnog fonda može biti u obliku:

a) akcija,
b) dužničkih hartija od vrijednosti,
v) udjela ili akcija u investicionim fondovima,
g) instrumenata tržišta novca,
d) depozita kod banaka i
đ) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata.

(2) Imovina Rezervnog fonda ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke i ne može se uključiti u likvidacionu i stečajnu masu Društva za upravljanje, depozitara ili drugih lica.

(3) Nad Rezervnim fondom nije moguće pokrenuti postupak stečaja.

Član 7.

(1) Imovina koju Fond PIO stiče po osnovu propisa o privatizaciji, nakon osnivanja Rezervnog fonda prenosi se u Rezervni fond.

(2) Rezervni fond može sticati imovinu iz viškova sredstava Fonda PIO i iz drugih izvora.

Član 8.

(1) Godišnja neto dobit ostvarena poslovanjem Rezervnog fonda, na osnovu odluke organa Rezervnog fonda, može se isplatiti osnivaču isključivo za finansiranje tekućih penzija korisnika, pod uslovom da iznos isplaćene neto dobiti ne bude veći od 50% vrijednosti dividendi koje je Rezervni fond primio u novcu.

(2) Dio godišnje neto dobiti koji ne bude isplaćen osnivaču u skladu sa stavom 1. ovog člana reinvestira se radi kapitalizacije i uvećanja imovine Rezervnog fonda.

(3) Raspodjela neto dobiti iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u tekućoj godini na osnovu revidiranih finansijskih izvještaja Rezervnog fonda iz prethodne godine.

IV DOZVOLjENA ULAGANjA I OGRANIČENjA ULAGANjA REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 9.

(1) Investicione odluke u vezi sa ulaganjem imovine Rezervnog fonda donosi Društvo za upravljanje osnovano u skladu sa ovim zakonom.

(2) Društvo za upravljanje može uz saglasnost Skuštine Rezervnog fonda povjeriti donošenje odluke o ulaganjima izvan Bosne i Hercegovine stranom pravnom licu, koje je u matičnoj zemlji ovlašćeno za poslovanje na tržištu hartija od vrijednosti i obavljanje takvih poslova, a koje ima provjeren bonitet, to jest dokazano višegodišnje iskustvo i uspjeh u upravljanju penzijskim fondovima.

Član 10.

(1) Hartije od vrijednosti u koje ulaže Rezervni fond moraju biti uvrštene na berzu i drugo uređeno javno tržište ili je prospektom za javnu ponudu određeno njihovo uvrštenje.

(2) Društvo za upravljanje donosi pravila poslovanja koja pored ostalog sadrže investicionu politiku i ciljeve koji se javno objavljuju.

(3) Uprava Društva za upravljanje najmanje jednom godišnje vrši reviziju investicione politike i ciljeva i po potrebi njihove izmjene i dopune.

Član 11.

Pravilima poslovanja iz člana 10. stav 2. ovog zakona utvrđuju se:

a) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja,
b) investiciona politika i ciljevi,
v) način sprovođenja načela iz člana 5. ovog zakona,
g) kriterijumi za ulaganja i upravljanje portfeljom Rezervnog fonda,
d) najveći i najmanji procenat imovine Rezervnog fonda koji se može ulagati u pojedine oblike imovine iz člana 6. ovog zakona, kao i procenat i struktura ulaganja u inostranstvo,
đ) način donošenja odluka o ulaganjima,
e) uslovi koje mora da ispunjava strano pravno lice iz člana 9. stav 2. ovog zakona,
ž) način izmjene investicione politike i ciljeva,
z) upravljanje rizicima,
i) sistem interne kontrole,
j) uslovi likvidnosti hartija od vrijednosti iz portfelja i način najave njihove prodaje u skladu sa odredbama ovog zakona,
k) procedure i mjere za sprečavanje sukoba interesa i za sprečavanje zloupotrebe imovine kojom se upravlja,
l) procedure i mjere za sprečavanje zloupotrebe povlašćenih inforamcija,
lj) poslovna tajna i obaveza čuvanja poslovne tajne,
m) administrativne i računovodstvene procedure i
n) druga bitna pitanja od značaja za upravljanje imovinom Rezervnog fonda i rad Društva za upravljanje.

Član 12.

Društvo za upravljanje obavezno je da namjeru prodaje hartija od vrijednosti iz portfelja Rezervnog fonda, emitenata iz BiH, javno najavi prije davanja naloga, osim za hartije od vrijednosti kojima se pravilima iz člana 11. ovog zakona utvrdi da ispunjavaju uslove likvidnosti.

Član 13.

Imovina Rezervnog fonda ulaže se u:

a) dužničke hartije od vrijednosti koje emituje ili za koje garantuje BiH, Centralna banka BiH, Republika Srpska, Federacija BiH i Distrikt Brčko,
b) dužničke hartije od vrijednosti koje emituju jedinice lokalne samouprave u BiH,
v) dužničke hartije od vrijednosti koje emituju strane države ili strana pravna lica sa minimalnim kreditnim rejtingom „A“, a koji utvrđuju agencije za procjenu boniteta Standard and Poor’s, Fitch IBCA, Thompson Bank Watch ili Мoody’s,
g) hartije od vrijednosti koje emituju međunarodne finansijske institucije,
d) hartije od vrijednosti koje emituju pravna lica sa sjedištem u BiH kojima se trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu,
đ) hartije od vrijednosti stranih pravnih lica, osim dužničkih hartija od vrijednosti iz tačke v) ovog člana, koje su uvrštene na najviši berzanski segment u državama članicama EU, OECD-a i Cefte,
e) udjele u otvorenim investicionim fondovima registrovanim u BiH,
ž) udjele u otvorenim investicionim fondovima registrovanim u državama članicama EU, OECD-a i Cefte i
z) depozite i depozitne potvrde kod banaka u BiH koje imaju certifikat o članstvu u programu osiguranja depozita.

Član 14.

(1) Na ulaganja imovine Rezervnog fonda primjenjuju se sljedeća ograničenja:

a) ulaganjem imovine ne može se sticati više od 20% vlasničkog učešća, odnosno akcija sa pravom glasa jednog emitenta,
b) ulaganjem imovine ne može se sticati više od 25% vrijednosti emisije dužničkih hartija od vrijednosti jednog emitenta, osim za hartije od vrijednosti iz člana 13. stav 1. tačka a) ovog zakona,
v) do 10% neto vrijednosti imovine može se uložiti u hartije od vrijednosti jednog emitenta ili više emitenata koji su povezana lica, osim hartija od vrijednosti iz člana 13. stav 1. tačka a) ovog zakona,
g) do 30% neto vrijednosti imovine može se ulagati u hartije od vrijednosti iz člana 13. stav 1. tačka b) ovog zakona,
d) do 20% neto vrijednosti imovine može se ulagati u hartije od vrijednosti emitenta čije je sjedište izvan BiH,
đ) do 5% neto vrijednosti imovine može se ulagati u akcije ili udjele investicionih fondova,
e) do 5% neto vrijednosti imovine može se uložiti u novčane depozite, s tim da se u novčane depozite kod jedne banke može uložiti do 1 % neto vrijednosti imovine i
ž) opcijski i terminski poslovi i drugi finansijski derivati mogu se koristiti samo u svrhu zaštite od rizika i ukupna izloženost prema tim instrumentima ne može biti veća od 5 % neto vrijednosti imovine.

(2) Najviše 80% novčanih sredstava raspoloživ ih na dan o snivanja Rezervnog fonda ili stečenih prodajom hartija od vrijednosti iz portfelja, nakon osnivanja, može se uložiti u hartije od vrijednosti iz člana 13. stav 1. tačka d) ovog zakona, a kojima se trguje na slobodnom berzanskom tržištu.

(3) Imovina Rezervnog fonda ne može se ulagati u fondove sa privatnom ponudom, uključujući i fondove rizičnog kapitala.

(4) Postojeća ulaganja koja nisu u skladu sa odredbama ovog zakona moraju se uskladiti u roku od dvije godine od dana osnivanja Rezervnog fonda.

(5) Vlada Republike Srpske može propisati bliže uslove i način ulaganja i ograničenja ulaganja imovine Rezervnog fonda.

Član 15.

Imovina Rezervnog fonda ne može se ulagati u hartije od vrijednosti koje emituje:

a) Društvo za upravljanje Rezervnim fondom,
b) banka koja obavlja poslove depozitara Rezervnog fonda,
v) brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za Rezervni fond obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrijednosti,
g) povezano lice sa licima iz t. a), b) i v) ovog člana.

Član 16.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz ovog zakona i investicione politike i ciljeva, a usljed nastupanja okolnosti koje Društvo za upravljanje nije moglo predvidjeti, odnosno na koje nije moglo da utiče, uprava Društva za upravljanje dužna je da odmah obavijesti Skupštinu Rezervnog fonda i Nadzorni odbor Društva za upravljanje i da u roku od šest mjeseci od dana odstupanja uskladi strukturu imovine sa ograničenjima ulaganja.

Član 17.

(1) Rezervni fond ne može davati kredite i zajmove.

(2) Rezervni fond može se samo kratkoročno zaduživati do 1% neto vrijednosti imovine Rezervnog fonda, uz saglasnost Skupštine Rezervnog fonda.

V ORGANI I OPŠTI AKTI REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 18.

(1) Organ Rezervnog fonda je Skupština.

(2) Funkciju Skupštine Rezervnog fonda vrši Upravni odbor Fonda PIO.

Član 19.

(1) Skupština Rezervnog fonda:

a) usvaja Statut Rezervnog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
b) odobrava investicionu politiku i ciljeve Rezervnog fonda,
v) usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Rezervnog fonda,
g) usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i odobrava finansijski plan Društva za upravljanje,
d) odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa članom 8. ovog zakona,
đ) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
e) odlučuje o statusnim promjenama Rezervnog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
ž) vrši izbor revizora finansijskih izvještaja Rezervnog fonda,
z) vrši izbor depozitara Rezervnog fonda i
i) odlučuje i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i Statutom Rezervnog fonda.

(2) Odluke iz stava 1. ovog člana donose se većinom glasova članova Skupštine.

Član 20.

Statut Rezervnog fonda obavezno sadrži odredbe o:

a) firmi i sjedištu Rezervnog fonda,
b) ciljevima osnivanja Rezervnog fonda,
v) djelatnosti Rezervnog fonda,
g) iznosu osnovnog kapitala,
d) nominalnoj vrijednosti, vrsti i klasi akcija,
đ) povećanju i smanjenju kapitala Rezervnog fonda,
e) načinu sazivanja Skupštine, nadležnostima i načinu donošenja odluka Skupštine Rezervnog fonda,
ž) zastupanju Rezervnog fonda,
z) raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka Rezervnog fonda,
i) rezervama,
j) investicionim ciljevima Rezervnog fonda i načinu za ostvarenje ciljeva,
k) politici investiranja,
l) ograničenjima ulaganja,
lj) odnosu Rezervnog fonda i Društva za upravljanje u vezi sa upravljanjem imovinom Rezervnog fonda,
m) godišnjim naknadama i troškovima upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti Rezervni fond,
n) načinu i postupku izbora depozitara Rezervnog fonda,
nj) poslovnoj tajni,
o) postupku izmjene Statuta i
p) drugim pitanjima predviđenim zakonom.

Član 21.

Iz imovine Rezervnog fonda mogu se direktno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

a) naknada Društvu za upravljanje utvrđena u skladu sa članom 26. ovog zakona,
b) naknada depozitaru,
v) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine Rezervnog fonda,
g) naknada i trošak Centralnog registra,
d) trošak isplate dividende,
đ) revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Rezervnog fonda,
e) troškovi održavanja glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove Društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi Društvo za upravljanje,
ž) porezi koje je Rezervni fond dužan da plati i
z) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno u skladu sa ovim zakonom.

Član 22.

(1) Neto vrijednost imovine Rezervnog fonda obračunava se jednom mjesečno u skladu sa metodologijom koja se primjenjuje pri obračunavanju neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske.

(2) Obračun neto vrijednosti imovine Rezervnog fonda vrši Društvo za upravljanje, a kontroliše i potvrđuje depozitar.

VI DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE[uredi]

Član 23.

(1) Rezervnim fondom upravlja Društvo za upravljanje koje osniva Fond PIO.

(2) Društvo za upravljanje je pravno lice koje se osniva u obliku akcionarskog društva, čija je jedina djelatnost upravljanje Rezervnim fondom i drugom imovinom koju mu povjeri Fond PIO na privremeno upravljanje, kao i upravljanje drugim penzijskim fondovima osnovanim u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Puni naziv društva za upravljanje je: Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a. d. Banja Luka.

(4) Skraćeni naziv Društva za upravljanje je: Društvo za upravljanje PREF-om a. d. Banja Luka.

(5) Sjedište Društva za upravljanje je u Banjoj Luci.

(6) Društvo za upravljanje upravlja Rezervnim fondom isključivo u interesu Rezervnog fonda.

(7) Društvo za upravljanje ostvaruje pravo glasa po osnovu akcija iz portfelja Rezervnog fonda.

(8) Za svoj rad Društvo za upravljanje odgovara Skupštini Rezervnog fonda.

(9) Minimalni osnovni kapital Društva za upravljanje Rezervnim fondom je 100.000 KM, koji obezbjeđuje osnivač.

(10) U slučaju upravljanja drugim penzijskim fondovima, Društvo za upravljanje obezbjeđuje osnovni kapital i druge uslove u skladu sa odredbama posebnog zakona.

Član 24.

(1) Društvo za upravljanje ima vlastitu imovinu koju vodi odvojeno od imovine Rezervnog fonda i drugih penzijskih fondova kojim upravlja.

(2) Za obaveze prema trećim licima u pravnom prometu, Društvo za upravljanje odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 25.

(1) Poslovi upravljanja Rezervnim fondom obuhvataju upravljanje imovinom Rezervnog fonda, promociju Rezervnog fonda i administrativne poslove (vođenje poslovnih knjiga, čuvanje dokumentacije, sastavljanje finansijskih i drugih izvještaja, usklađivanje poslovanja sa propisima i drugi administrativni poslovi).

(2) Društvo za upravljanje ne može poslove iz stava 1. ovog člana prenijeti na treće lice, izuzev u slučaju iz člana 9. stav 2. ovog zakona, i u slučaju administrativnih poslova koji se mogu povjeriti na obavljanje Fondu PIO.

Član 26.

(1) Društvo za upravljanje finansira se iz naknade za upravljanje Rezervnim fondom u skladu sa svojim finansijskim planom i poslovnim rezultatima Rezervnog fonda.

(2) Kriterijumi za utvrđivanje naknade za upravljanje iz stava 1. ovog člana, kao i način obračuna i naplate naknade uređuje se posebnim aktom Vlade Republike Srpske, s tim da maksimalni iznos godišnje naknade ne može biti veći od 0,2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Rezervnog fonda.

(3) Ukoliko se ne usvoji godišnji izvještaj o poslovanju Rezervnog fonda ili Društva za upravljanje, Skupština Rezervnog fonda o tome obavještava Vladu Republike Srpske i daje prijedlog o razrješenju Nadzornog odbora i uprave Društva za upravljanje.

(4) Društvo za upravljanje obavezno je da trajno čuva dokumentaciju o obavljenim transakcijama sa imovinom Rezervnog fonda.

VII ORGANI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE[uredi]

Član 27.

Organi Društva za upravljanje su Nadzorni odbor i uprava.

Član 28.

(1) Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Vlada Republike Srpske i to jednog člana na prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske i četiri član na osnovu javnog konkurs.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Za člana Nadzornog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

a) da ima visoku stručnu spremu,
b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u visokoj stručnoj spremi,
v) da ima stručno znanje iz oblasti finansijskog tržišta potrebno za uspješno obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i
g) druge uslove utvrđene Statutom Društva za upravljanje.

(4) Najmanje dva člana Nadzornog odbora moraju imati zvanje investicionog menadžera.

Član 29.

Član Nadzornog odbora može biti razriješen i prije isteka perioda na koji je imenovan:

a) na lični zahtjev,
b) u slučaju iz člana 26. stav 3. ovog zakona,
v) u slučaju da ne postupa u skladu sa zakonom i aktima Društva za upravljanje i Rezervnog fonda,
g) u slučaju zloupotrebe položaja,
d) ako nastupe druge okolnosti koje su nespojive sa obavljanjem dužnosti člana Nadzornog odbora.

Član 30.

Članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje ne mogu biti lica:

a) koja su u prethodne tri godine imala najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu ili bili članovi uprave ili nadzornog odbora u društvu za upravljanje investicionim ili penzijskim fondovima, banci ovlašćenoj za obavljanje poslova banke depozitara, brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu, investicionom fondu ili penzijskom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad,
b) koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova na finansijskom tržištu,
v) koja su kažnjena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, neovlašćenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivičnog djela poslovne prevare, i to na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
g) protiv kojih su izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za upravljanje, dok traje zabrana,
d) koja su kažnjena za krivično djelo prema zakonima kojima se reguliše poslovanje na finansijskom tržištu i lica koja su više puta kažnjavana za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
đ) kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
e) koja posjeduju važeću dozvolu Komisije za hartije od vri jedno sti za obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog organa i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod drugog društva za upravljanje, brokerskog društva, osiguravajućeg društva, penzijskog fonda, depozitara Rezervnog fonda ili banke ovlašćene za poslove sa hartijama od vrijednosti,
ž) koja su članovi uprave i nadzornog odbora drugog investicionog fonda, društva za upravljanje, banke, brokerskog društva, penzijskog fonda, osiguravajućeg društva i depozitara Rezervnog fonda ili bilo kog povezanog lica u odnosu na lica iz ove tačke i
z) koja obavljaju dužnost u političkoj stranci i učestvuju u političkim aktivnostima koje su nespojive sa radom u Društvu za upravljanje.

Član 31.

(1) Nadzorni odbor Društva za upravljanje:

a) usvaja Statut Društva za upravljanje, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
b) imenuje i razrješava upravu Društva za upravljanje,
v) vrši nadzor nad usklađenošću rada i finansijskog poslovanja Društva za upravljanje sa odredbama ovog zakona i drugih zakona, i aktima Rezervnog fonda i Društva za upravljanje,
g) daje mišljenje o finansijskom planu Društva za upravljanje,
d) daje Skupštini Rezervnog fonda mišljenje o godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za upravljanje i Rezervnog fonda, i prijedlog za korišćenje i raspodjelu neto dobiti ostvarene poslovanjem Rezervnog fonda, sa posebnim stavom o mogućnostima obezbjeđenja novčanih sredstava u slučaju isplate osnivaču,
đ) daje saglasnost za obavljanje značajnijih transakcija imovinom Rezervnog fonda u skladu sa Statutom Rezervnog fonda,
e) daje saglasnost na ugovore sa licima koja pružaju usluge Rezervnom fondu, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,
ž) daje prijedlog Skupštini Rezervnog fonda za izbor revizora i depozitara,
z) vrši nadzor nad izvršavanjem ugovora iz tačke e) ovog stava, pri čemu, u slučaju trajnijeg neizvršavanja ugovornih obaveza, Nadzorni odbor ima pravo da zahtijeva od uprave da pokrene postupak raskida ugovora,
i) zaključuje ugovore o radu sa članovima uprave Društva za upravljanje i
j) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Društva za upravljanje.

(2) Pod značajnijom transakcijom iz stava 1. tačka đ) ovog člana smatra se transakcija ili više povezanih transakcija čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke iznosi više od 1.000.000 KM.

(3) Uprava Društva za upravljanje podnosi Vladi Republike Srpske godišnji izvještaj o poslovanju Rezervnog fonda i Društva za upravljanje, nakon što ih je razmatrala Skupština Rezervnog fonda.

(4) Godišnji izvještaj o poslovanju iz stava 3. ovog člana sadrži finansijski izvještaj i izvještaj o radu.

Član 32.

(1) Društvom za upravljanje rukovodi uprava koju čine direktor i izvršni direktori.

(2) Upravu na osnovu javnog konkursa imenuje Nadzorni odbor Društva za upravljanje na period od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Za člana uprave može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

a) da ima visoku stručnu spremu,
b) da ima najmanje tri godine iskustva u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti kod ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, banci, društvu za upravljanje penzijskim fondovima, društvu za osiguranje ili nadzornom organu koji nadzire ova lica, čime potvrđuje da ima potrebne stručne, organizacione i druge po slo vodne sposobnosti i znanje za uspješno obavljanje te funkcije i
v) druge uslove utvrđene Statutom Društva za upravljanje.

(4) Članovi uprave moraju biti zaposleni u Društvu s punim radnim vremenom.

(5) Uprava Društva za upravljanje ima ovlašćenja, imenuje se i djeluje kao uprava Rezervnog fonda.

(6) Član uprave može biti razriješen i prije isteka perioda na koji je imenovan:

a) na lični zahtjev,
b) u slučaju iz člana 26. stav 3. ovog zakona,
v) u slučaju da ne postupa u skladu sa zakonom i aktima Društva za upravljanje i Rezervnog fonda,
g) u slučaju zloupotrebe položaja i
d) ako nastupe druge okolnosti koje su nespojive sa obavljanjem dužnosti člana uprave.

Član 33.

Član uprave Društva za upravljanje ne može biti lice koje ne može biti član Nadzornog odbora Društva za upravljanje u skladu sa članom 30. ovog zakona.

Član 34.

(1) Uprava Društva:

a) organizuje i vodi poslove i odgovorna je za donošenje i izvršavanje svih odluka iz svoje nadležnosti,
b) zastupa Društvo za upravljanje i Rezervni fond,
v) stara se o zakonitosti rada Društva za upravljanje i odgovara za zakonitost rada Društva za upravljanje,
g) zaključuje ugovore koje Društvo za upravljanje sklapa u ime i za račun Rezervnog fonda,
d) predlaže investicionu politiku i ciljeve Rezervnog fonda,
đ) predlaže i nadzire izvršenje finansijskog plana poslovanja i
e) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

(2) Članovi uprave zastupaju Društvo za upravljanje samostalno i neograničeno, osim u slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana, kada zastupanje vrši direktor i jedan odgovorni izvršni direktor.

VIII DEPOZITAR REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 35.

(1) Poslove depozitara Rezervnog fonda može da obavlja pravno lice koje ima dozvolu za obavljanje ovih poslova u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti.

(2) Depozitar za račun Rezervnog fonda obavlja sljedeće poslove:

a) čuva imovinu Rezervnog fonda,
b) vodi račune Rezervnog fonda,
v) izvršava naloge Društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj Rezervnog fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa ovim zakonom i Statutom Rezervnog fonda, te obezbjeđuje da transakcije hartijama od vrijednosti i drugom imovinom budu izmirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim i ugovorenim rokovima,
g) izvještava Društvo za upravljanje o korporativnim radnjama u vezi za imovinom Rezervnog fonda koju čuva i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze,
d) naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Rezervnog fonda, koja proizlaze iz njegove imovine,
đ) vrši isplatu dividende Fondu PIO, u skladu sa odredbama člana 8. ovog zakona,
e) kontroliše i potvrđuje obračun neto vrijednosti imovine Rezervnog fonda, na osnovu podataka i dokumentacije koje mu dostavlja Društvo za upravljanje,
ž) obezbjeđuje da se prihodi Rezervnog fonda koriste u skladu sa ovim zakonom i aktima Rezervnog fonda, te da su troškovi koje plaća Rezervnom fondu u skladu sa zakonom i aktima Rezervnog fonda i drugim propisima,
z) prijavljuje Skupštini Rezervnog fonda kršenje zakona i drugih propisa koje učini Društvo za upravljanje u vezi sa upravljanjem Rezervnim fondom, ako Društvo za upravljanje odbije da prihvati njegov zahtjev za prestanak takvog kršenja,
i) revizorima i drugim licima ovlašćenim za obavljanje nadzora omogućuje pristup podacima i računima u vezi sa Rezervnim fondom i njegovom imovinom i
j) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Član 36.

Depozitar ima obaveze, odgovornost i ograničenja prema imovini Rezervnog fonda u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.

Član 37.

(1) Depozitar je obavezan da odbije izvršenje naloga Društva za upravljanje koji nije u skladu sa zakonom, aktima Rezervnog fonda i ugovorom sa depozitarom.

(2) Depozitar je obavezan da poslove za račun Rezervnog fonda obavlja sa pažnjom dobrog stručnjaka.

(3) Depozitar i članovi upravnog ili nadzornog odbora i zaposleni kod depozitara ne smiju podatke do kojih dođu u obavljanju poslova depozitara Rezervnog fonda zloupotrijebiti za sticanje koristi u svom poslovanju i trgovini sa hartijama od vrijednosti, ili to omogućiti trećim licima.

(4) Depozitar je obavezan da čuva kao poslovnu tajnu sve podatke i informacije do kojih dođe u obavljanju poslova depozitara, osim u slučaju kada ga Društvo za upravljanje pisano ovlasti ili kada je zakonom ili drugim propisima obavezan da te podatke saopšti javnosti ili ovlašćenim licima.

(5) Depozitar je odgovoran Društvu za upravljanje, Rezervnom fondu i Fondu PIO za sve gubitke i štetu koji su nastali zbog neispunjavanja ili pogrešnog ispunjavanja obaveza iz zakona, ugovora o obavljanju poslova depozitara ili zbog odluka koje su donesene grubom nepažnjom ili sa namjerom da se prouzrokuje šteta.

Član 38.

Depozitar Rezervnog fonda može se promijeniti u slučaju:

a) raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara i
b) oduzimanja dozvole depozitaru.

Član 39.

(1) Ugovor o obavljanju poslova depozitara Rezervnog fonda može se raskinuti na zahtjev bilo koje ugovorne strane, pod uslovom da se drugoj ugovornoj strani obavještenje o raskidu ugovora dostavi najmanje tri mjeseca prije raskida ugovora.

(2) Društvo za upravljanje odgovorno je da se postupak za izbor drugog depozitara Rezervnog fonda sprovede prije datuma raskida ugovora.

Član 40.

(1) Ako je depozitaru Rezervnog fonda oduzeta dozvola za obavljanje poslova depozitara, Nadzorni odbor Društva za upravljanje ovlašćen je da zaključi ugovor o privremenom obavljanju poslova depozitara Rezervnog fonda sa drugim depozitarom koji ima dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.

(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se na određeno vrijeme, do izbora novog depozitara Rezervnog fonda, s tim da rok na koji se ugovor zaključuje ne može biti duži od tri mjeseca, do kada je Društvo za upravljanje dužno da sprovede postupak izbora drugog depozitara Rezervnog fonda.

Član 41.

U slučaju promjene depozitara Rezervnog fonda, dotadašnji depozitar dužan je da svu imovinu Rezervnog fonda koju je imao na čuvanju prenese na čuvanje novom depozitaru sa kojim je zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara Rezervnog fonda, te da preda knjige računa, evidenciju i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje Rezervnog fonda, u pisanom ili elektronskom obliku, zavisno od načina vođenja navedenih podataka.

IX FINANSIJSKO I DRUGO IZVJEŠTAVANjE I REVIZIJA REZERVNOG FONDA[uredi]

Član 42.

(1) Na računovodstvenu evidenciju i finansijske izvještaje Rezervnog fonda primjenjuju se zakonski i drugi propisi koji se odnose na investicione fondove.

(2) Vrednovanje imovine Rezervnog fonda vrši se u skladu sa metodologijom iz člana 4. stav 2. ovog zakona.

(3) Godišnji izvještaj o poslovanju Rezervnog fonda sa revidiranim finansijskim izvještajem podnosi se Vladi Republike Srpske u roku od pet mjeseci od isteka poslovne godine.

(4) Vlada Republike Srpske može propisati bliže uslove izvještavanja Društva za upravljanje i Rezervnog fonda.

Član 43.

(1) Društvo za upravljanje obavezno je da objavljuje podatke o neto vrijednosti imovine Rezervnog fonda, strukturi portfelja i neto realizovanim dobicima i gubicima i drugim podacima, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana objavljuju se na Internet stranici Društva za upravljanje i Internet stranici Fonda PIO.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 44.

(1) Fond PIO će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti odluku o osnivanju Rezervnog fonda i odluku o osnivanju Društva za upravljanje.

(2) Od dana donošenja odluke o osnivanju do dana registracije Rezervnog fonda, Fond PIO ne može raspolagati imovinom iz člana 4. stav 1. ovog zakona.

Član 45.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08