Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА

И ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се организовање и управљање добровољним пензијским фондовима, оснивање, дјелатност и пословање друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, послови и обавезе кастоди банке, у смислу овог закона, надлежност Агенције за осигурање Републике Српске у регулисању и вршењу надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима, организовање пензијских планова и друга питања од значаја за функционисање добровољних пензијских фондова.


Начела добровољних пензијских фондова

Члан 2.

Начела на којима се заснивају добровољни пензијски фондови су:

а) добровољност чланства,
б) равноправност чланова,
в) расподјела ризика улагања,
г) јавност рада и
д) акумулација и инвестирање средстава.


Значење појединих појмова

Члан 3.

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају сљедећа значења:

а) друштво за управљање добровољним пензијским фондовима – привредно друштво које организује и управља добровољним пензијским фондовима, у складу са овим законом,
б) добровољни пензијски фонд – институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупљају добровољни пензијски доприноси чланова добровољног пензијског фонда и улажу у различите врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања, који може бити отворени или затворени добровољни пензијски фонд,
в) отворени добровољни пензијски фонд – институција колективног инвестирања која нема ограничења чланства, осим оних која су прописана овим законом,
г) затворени добровољни пензијски фонд – институција колективног инвестирања која прихвата у чланство само чланове који су запослени код послодавца или су чланови код другог организатора затвореног добровољног пензијског фонда,
д) кастоди банка – банка која чува имовину добровољног пензијског фонда, води рачун добровољног пензијског фонда и обавља друге кастоди услуге за рачун добровољног пензијског фонда, а у погледу средстава добровољног пензијског фонда поступа само по налозима друштва за управљање који су у складу са законом, проспектом и другим актима добровољног пензијског фонда,
ђ) члан добровољног пензијског фонда – домаће и страно пунољетно физичко лице које приступа отвореном или затвореном добровољном пензијском фонду и преузима ризик улагања изнад минимално гарантованог годишњег приноса добровољног пензијског фонда,
е) члан отвореног добровољног пензијског фонда – домаће и страно пунољетно физичко лице које непосредно или преко организатора пензијског плана приступа отвореном добровољном пензијском фонду,
ж) члан затвореног добровољног пензијског фонда – домаће и страно пунољетно физичко лице које преко организатора затвореног добровољног пензијског фонда приступа затвореном добровољном пензијском фонду,
з) обрачунска јединица – сразмјерни обрачунски удио у укупној нето имовини добровољног пензијског фонда,
и) послодавац – субјекат дефинисан законом којим се уређују радни односи,
ј) обвезник уплате – домаће и страно, правно и физичко лице, које за рачун члана добровољног пензијског фонда врши плаћање пензијског доприноса, у складу са одредбама овог закона, а које може бити члан добровољног пензијског фонда, послодавац или треће лице,
к) oрганизатор затвореног добровољног пензијског фонда – правно лице, укључујући послодавце, удружења послодаваца, синдикате и професионална удружења, који на било који начин учествују у организовању затвореног добровољног пензијског фонда, и плаћању доприноса у тај фонд,
л) организатор пензијског плана – правно лице, укључујући послодавце, удружења послодаваца, синдикате и професионална удружења, који на било који начин учествују у организовању пензијског плана и закључују уговор са једним или више друштава за управљање,
љ) уговор о организовању пензијског плана – уговор који организатор пензијског плана закључује са синдикатом или својим запосленимa или члановима, а на основу којег се организатор обавезује да ће, са унапријед одређеним друштвом за управљање добровољним пензијским фондом, да закључи уговор о приступању отвореном добровољном пензијском фонду и за своје запослене или чланове, који потпишу приступну изјаву, вршити уплату пензијског доприноса,
м) уговор о приступању отвореном добровољном пензијском фонду – уговор који организатор пензијског плана закључује са друштвом за управљање добровољним пензијским фондом, којим се организатор обавезује да ће за своје запослене или чланове, који се укључе у пензијски план, вршити уплату пензијског доприноса, а друштво за управљање обавезује се да улаже прикупљена новчана средства и омогући повлачење и располагање акумулираним средствима члановима плана,
н) приступна изјава – изјава чијим потписивањем запослени или члан даје сагласност да се укључи у пензијски план,
њ) пензијски допринос – новчана средства која у добровољни пензијски фонд уплаћује обвезник уплате, за рачун члана,
о) програмирана исплата – исплата акумулираних новчаних средстава са рачуна члана добровољног пензијског фонда у складу са посебним уговором,
п) квалификовано учешће – учешће које посједује лице које је посредно или непосредно ималац акција, односно других права, на основу којих стиче више од 10% учешћа у капиталу или гласачких права другог лица,
р) повезана лица – правна лица која су међусобно повезана управљањем, капиталом или на други начин, ради постизања заједничких пословних циљева, тако да пословање или резултати пословања једног лица могу битно утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица. Повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се и лица која су међусобно повезана:
1) као чланови породице,
2) тако да једно лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима, у складу са овим чланом, заједно, посредно или непосредно, учествују у другом лицу,
3) тако да у оба лица учешће има исто лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима у складу са овим чланом,
4) на начин прописан за повезана лица законом којим се уређује правни положај привредних друштава и
5) као чланови органа управљања и надзора и чланови породица тих лица,
с) чланови породице, у смислу овог закона јесу:
1) супружници, односно лица која живе у ванбрачној заједници,
2) потомци и преци у правој линији неограничено,
3) сродници до трећег степена сродства, у побочној линији, укључујући и сродство по тазбини,
4) усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника и
5) старалац и штићеници и потомци штићеника,
т) тржишно препознатљиво правно лице – правно лице које се котира на берзи у земљама OECD-а или има одређен рејтинг код агенција за процјену бонитета, односно које је према посљедњем рангирању које је извршио Standard and Poor’s или Fitch IBCA или Moody’s рангирано најмање са А,
ћ) посредник – правно лице које обавља послове заступања и маркетинга добровољних пензијских фондова,
у) индивидуални рачун – рачун на име члана добровољног пензијског фонда на који се врши уплата добровољног пензијског доприноса и води евиденција о обрачунским јединицама тог члана добровољног пензијског фонда и
ф) финансијска институција – банка, друштво за осигурање, друштво за управљање инвестиционим и пензијским фондовима које има дозволу за рад надлежног органа матичне земље или финансијски холдинг који је непосредни већински власник једне или више ових финансијских институција.

II ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА[уреди]

Правна форма

Члан 4.

(1) Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање) је привредно друштво које се оснива у правној форми затвореног акционарског друштва.

(2) На друштва за управљање примјењују се одредбе закона којим се уређују привредна друштва, осим ако овим законом није друкчије одређено.

(3) Друштво за управљање могу основати домаћа и страна правна лица.

(4) Већински удио у основном капиталу друштва за управљање мора да буде у власништву једне или више финансијских институција.

(5) Правно лице, или друго са њим повезано лице, могу бити власници само у једном друштву за управљање.

(6) Друштво за управљање не може издавати повлашћене акције.

(7) Друштво за управљање мора имати једнак третман за све акционаре, и не смије признавати било каква додатна права или повластице одређеним акционарима, ограничавати њихова права, нити им наметати додатне одговорности.


Дјелатност друштва за управљање

Члан 5.

(1) Друштво за управљање обавља дјелатност организовања и управљања добровољним пензијским фондовима и другим пензијским фондовима, организованим у складу са посебним законом.

(2) Друштво за управљање може да организује и управља са више отворених и затворених добровољних пензијских фондова.

(3) Друштво за управљање управља добровољним пензијским фондом, доноси инвестиционе одлуке, врши једнократне и програмиране исплате, обавља административне послове и послове маркетинга и друге послове у складу са овим законом.

(4) Друштво за управљање може да повјери обављање административних послова и послова маркетинга и активности трећим лицима, при чему се његова одговорност за те послове не искључује.

(5) Друштво за управљање може да обавља искључиво дјелатност из става 1. овог члана.


Употреба пословног имена

Члан 6.

(1) У пословном имену друштва за управљање морају бити садржане ријечи: „друштво за управљање добровољним пензијским фондовима“.

(2) Правно лице које није добило дозволу за рад као друштво за управљање добровољним пензијским фондовима не може да користи у правном промету назив: "друштво за управљање добровољним пензијским фондовима" или други сличан назив.

(3) Ако му Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) одузме дозволу за рад, друштво за управљање мора да промијени своје име тако да из њега уклони ријечи: "друштво за управљање добровољним пензијским фондовима".


Висина основног капитала

Члан 7.

(1) Новчани дио основног капитала друштва за управљање, приликом оснивања, износи најмање 2.000.000 конвертибилних марака (КМ) и мора бити уплаћен у цијелости приликом оснивања, на рачун у банци која послује у Републици Српској.

(2) Новчани дио основног капитала друштва за управљање не може да потиче из зајмова или кредита, нити смије бити оптерећен на било који начин.

(3) Друштво за управљање дужно је да без одгађања обавијести Агенцију о смањењу капитала испод износа прописаног у ставу 1. овог члана.

(4) Ако се у року који утврди Агенција, који не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од 12 мјесеци, капитал друштва за управљање не повећа на прописани износ, Агенција ће друштву за управљање одузети дозволу за рад.

(5) Агенција ближе прописује структуру и начин израчунавања капитала и висину минималног основног капитала друштва за управљање у односу на вриједност нето имовине којом управља.

(6) Ако укупна имовина добровољних пензијских фондова којима управља друштво за управљање, пређе износ од 50.000.000 КМ, као и за свако даље повећање имовине добровољних пензијских фондова за наведени износ, основни капитал друштва за управљање мора се повећати за 1.000.000 КМ, у року од 60 дана.

(7) Друштво за управљање дужно је да у свом пословању обезбиједи да капитал друштва увијек буде најмање у висини 50 % износа из става 1. овог члана, односно става 6. овог члана, у виду депозита код банке која послује у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) или у хартијама од вриједности које задовољавају услове из члана 42. став 1. тачка а) овог закона.


Организациона и техничка оспособљеност

Члан 8.

(1) Друштво за управљање дужно је да запосли на неодређено вријеме најмање једног инвестиционог менаџера за сваки фонд којим управља и запосли једног интерног ревизора са лиценцом.

(2) Ако укупна имовина добровољних пензијских фондова којим управља друштво за управљање, пређе износ од 50.000.000 КМ, као и за свако даље повећање имовине за наведени износ, друштво за управљање дужно је да додатно запосли најмање још једног инвестиционог менаџера на неодређено вријеме.

(3) Друштво за управљање дужно је да испуни минималне кадровске, организационе и техничке услове, које прописује Агенција.

(4) У поступку издавања и одузимања дозволе за обављање послова инвестиционог менаџера у друштву за управљање, Агенција примјењујe одредбе закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(5) Агенција може прописати додатне услове за интерног ревизора и обављање послова интерне ревизије.


Оснивање друштва за управљање и организовање добровољног пензијског фонда

Члан 9.

(1) Лица која намјеравају да оснују друштво за управљање дужна су да поднесу Агенцији захтјев за издавање дозволе за рад друштва за управљање.

(2) Друштво за управљање које намјерава да организује и управља добровољним пензијским фондом дужно је да Агенцији поднесе захтјев за издавање дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом (у даљем тексту: дозвола за организовање и управљање фондом).


Захтјев за издавање дозволе за рад друштва за управљање и дозволе за организовање и управљање фондом

Члан 10.

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за рад друштва за управљање оснивачи друштва подносе:

а) оснивачки акт и статут,
б) доказ да је на намјенски рачун код банке уплаћен новчани дио основног капитала, са изјавом о поријеклу финансијских средстава, у складу са чланом 7. став 2. овог закона,
в) списак оснивача са подацима о пословном имену и сједишту са матичним бројем, са укупним номиналним износом оснивачког капитала и процентом учешћа у основном капиталу друштва за управљање,
г) ако је оснивач страно друштво за управљање добровољним пензијским фондом, потребно је да достави доказ да је о намјери оснивања друштва за управљање и организовања добровољног пензијског фонда у Републици Српској обавијестио надлежни орган матичне државе или да достави дозволу надлежног органа матичне државе, ако је таква дозвола неопходна по прописима матичне државе, те податке о основном капиталу друштва и за сваки фонд којим управља проспект, статут и посљедњи годишњи извјештај,
д) податке за осниваче:
1) рјешење о упису у регистар за домаћа правна лица и за њихове власнике, до нивоа физичких лица, односно препознатљивих правних лица,
2) извод из регистра и овјерени превод извода из регистра за страна правна лица, и за њихове власнике, до нивоа физичих лица, односно препознатљивих правних лица,
3) препис акционара из књиге акционара, односно доказ из другог одговарајућег јавног регистра, ако је оснивач акционарско друштво,
4) финансијске извјештаје, са извјештајем и мишљењем овлашћеног ревизора за посљедње три године, а за правна лица која послују мање од три године, ревидиране финансијске извјештаје за период пословања и
5) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза, не старији од шест мјесеци,
ђ) правила и процедуре пословања друштва за управљање чији садржај прописује Агенција,
е) план пословања за прве три године,
ж) списак предложених чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање са радним биографијама, изјавама о пристанку обављања дужности и доказом да су испуњени услови из члана 15. овог закона и
з) доказ о организационој и техничкој оспособљености друштва за управљање, са списком лица која ће обављати послове из члана 8. овог закона, са доказом да испуњавају прописане услове.

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за организовање и управљање фондом, друштво за управљање подноси:

а) нацрт стандардизованог уговора о чланству у добровољном пензијском фонду,
б) нацрт проспекта и скраћеног проспекта добровољног пензијског фонда,
в) нацрт статута добровољног пензијског фонда,
г) нацрт уговора са кастоди банком,
д) списак лица која ће обављати послове инвестиционих менаџера добровољног пензијског фонда који се организује, а који испуњавају услове за добијање дозволе за обављање послова инвестиционог менаџера, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и
ђ) нацрт правилника о накнадама.

(3) Агенција прописује детаљнији садржај аката из става 2. овог члана.

(4) Агенција даје сагласност на акте из става 2. овог члана, као и на све измјене и допуне.


Додатна документација

Члан 11.

(1) Поред докумената из члана 10. став 1. овог закона, Агенција може да затражи и друге доказе значајне за оцјену бонитета оснивача друштва за управљање, оцјену оправданости оснивања тог друштва и друге податке ради заштите интереса чланова добровољног пензијског фонда, које су оснивачи дужни да доставе у року који им одреди Агенција, а који не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтјева Агенције.

(2) Агенција сарађује са другим државним домаћим и страним органима и организацијама, прикупља документа и друге информације од значаја за рјешавање по захтјеву за издавање дозволе за рад друштва за управљање.


Издавање дозволе за рад друштва за управљање и дозволе за организовање и управљање фондом

Члан 12.

(1) Агенција издаје дозволу за рад друштва за управљање када утврди потпуност и ваљаност захтјева из члана 10. став 1. овог закона и када процијени да:

а) је поријекло основног капитала јасно и несумњиво,
б) се на основу добијених информација може закључити да оснивачи друштва за управљање и сва повезана лица имају добру пословну репутацију и да им је финансијски положај такав да се може претпоставити да неће имати негативан утицај на пословање друштва за управљање,
в) структура повезаних лица није таква да онемогућава ефикасно вршење надзора над пословањем и
г) предложено пословно име друштва за управљање не наводи на погрешно мишљење будуће чланове добровољног пензијског фонда и друга лица у правном промету.

(2) Агенција доноси рјешење о издавању дозволе за рад друштву за управљање у року од 30 дана од дана пријема уредног и потпуног захтјева, односно од дана накнадно примљене документације и информација из члана 11. овог закона.

(3) Друштву за управљање које у року од једне године од дана издавања дозволе за рад не добије дозволу за организовање и управљање фондом, односно не организује добровољни пензијски фонд, дозвола за рад престаје да важи.

(4) Агенција издаје дозволу за организовање и управљање добровољним пензијским фондом када утврди потпуност и ваљаност захтјева из члана 10. став 2. овог закона и када, узимајући у обзир предложене циљеве, величину и друге битне карактеристике добровољног пензијског фонда, оцијени да ће на адекватан начин бити заштићени интереси чланова добровољног пензијског фонда.

(5) Агенција доноси рјешење о издавању дозволе за организовање и управљање фондом у року од 30 дана од дана пријема уредног и потпуног захтјева друштва за управљање.

(6) Друштво за управљање које нема дозволу за рад не може добити дозволу за организовање и управљање фондом.

(7) Друштво за управљање које намјерава да организује и управља са више добровољних пензијских фондова подноси захтјев за издавање дозволе за организовање и управљање фондом за сваки добровољни пензијски фонд посебно.


Одбијање захтјева

Члан 13.

(1) Агенција ће одбити захтјев за издавање дозволе за рад друштва за управљање или дозволе за организовање и управљање фондом, ако нису испуњени услови утврђени овим законом и ако оцијени да се пословање друштва за управљање неће водити са пажњом доброг привредника и стручњака, добром пословном праксом.

(2) Ако Агенција одбије захтјев за издавање дозволе за рад друштва за управљање, доноси рјешење у којем мора навести разлоге одбијања захтјева.

(3) Рјешење из става 2. овог члана је коначно.

(4) Против рјешења Агенције може се покренути управни спор.


Сагласност за стицање учешћа у друштву за управљање

Члан 14.

(1) За стицање акција друштва за управљање на основу којих постојећи акционар посредно или непосредно повећава учешће у друштву за управљање потребна је сагласност Агенције.

(2) За стицање акција друштва за управљање од новог акционара потребна је сагласност Агенције.

(3) На утврђивање испуњености услова у поступку издавања сагласности за стицање акција друштва за управљање, Агенција примјењује одредбе чл. 10. и 12. овог закона.

(4) Прије сваке трансакције акцијама или удјелима друштва за управљање, на коју се не односе одредбе из ст. 1. и 2. овог члана, друштво за управљање дужно је да обавијести Агенцију.

(5) Друштво за управљање подноси захтјев за добијање сагласности из ст. 1. и 2. овог члана у име субјекта који намјерава да обави трансакцију акцијама.

(6) Агенција одлучује о давању сагласности за стицање акција, у року од 30 дана од дана подношења захтјева.


Органи друштва за управљање

Члан 15.

(1) На органе друштва за управљање примјењују се одредбе закона којим се уређују привредна друштва, уколико овим законом није друкчије одређено.

(2) За члана управног одбора, директора и извршне директоре друштва за управљање не могу бити изабрана лица:

а) која су правоснажно осуђивана за кривична дјела против привреде и платног промета, имовине, права из радних односа и социјалног осигурања, правосуђа, јавног реда, службене дужности, као и за кривична дјела и прекршаје утврђене законима којима се уређује тржиште хартија од вриједности, приватизација, дјелатност осигурања, банке и друге финансијске институције,
б) која су у претходне три године имала најмање 10 % удјела у основном капиталу или били чланови управе или надзорног одбора у друштву за управљање инвестиционим или пензијским фондом, банци, инвестиционом фонду, брокерском друштву или друштву за осигурање, у вријеме када је тим правним лицима одузета дозвола за рад,
в) која су изгубила чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења, или којима је надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова на финансијском тржишту,
г) против којих је изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјелимично обухваћено предметом пословања друштва за управљање, док траје забрана,
д) којима је одузета пословна способност,
ђ) која посједују пуноважну дозволу Комисије за хартије од вриједности за обављање послова брокера или инвестиционог менаџера, односно одговарајуће одобрење надлежног органа и стварно обављају те послове као запослени код другог друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерског друштва или банке овлашћене за послове са хартијама од вриједности,
е) која су члан органа или запослени код другог друштва за управљање пензијским фондом у Републици Српској,
ж) која су члан органа или запослени код кастоди банке или брокерске куће са којом је друштво за управљање закључило уговор,
з) која су функционери, постављена, односно именована лица или државни службеници и
и) повезана лица са лицима из т. е) и ж) овог става.

(3) Чланови управног одбора, директор и извршни директори друштва за управљање морају имати високу школску спрему, с тим да директор и најмање једна половина чланова управног одбора морају имати најмање три године радног искуства стеченог у обављању сложених финансијско-економских послова у вези са хартијама од вриједности у земљи или иностранству, као што су послови:

а) у брокерско-дилерском друштву,
б) на берзи хартија од вриједности, односно финансијских деривата,
в) у банци,
г) у друштву за управљање инвестиционим или пензијским фондовима,
д) у друштву за осигурање,
ђ) у Централној банци БиХ или другом државном или ентитетском регулаторном или надзорном органу или организацији финансијског сектора и
е) у правном лицу које обавља послове у вези са хартијама од вриједности за рачун државе или ентитета као повјерене послове.


Давање сагласности на избор чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање

Члан 16.

(1) Агенција даје сагласност на избор предложених чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање.

(2) Агенција доноси рјешење о давању сагласности на избор члана управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање када утврди да су испуњени услови утврђени у члану 15. овог закона и када процијени да предложени чланови управног одбора, директор и извршни директори посједују пословни углед који упућује на закључак да ће ваљано обављати послове у друштву за управљање.

(3) Када одлучује о давању сагласности из става 1. овог члана, Агенција може, уколико је то неопходно, да обави интервју са предложеним члановима.

(4) Када Агенција одлучује о захтјеву из члана 10. став 1. овог закона, истовремено одлучује и о давању сагласности на избор предложених чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање.


Одузимање сагласности на избор члана управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање

Члан 17.

(1) Агенција одузима сагласност члану управног одбора, директору и извршним директорима друштва за управљање када утврди да је:

а) одлука о давању сагласности донесена на основу неистинитих и нетачних података, чиме је Агенција доведена у заблуду,
б) лице у међувремену престало да испуњава услове из члана 15. овог закона,
в) лице извршило повреду одредаба овог закона и прописа донесеног на основу њега, правила пословног морала, савјесног пословања и правила о управљању ризиком или на други начин теже угрозило интересе чланова добровољног пензијског фонда и
г) правоснажним рјешењем проглашено пословно неспособним.

(2) Од дана достављања рјешења којим му је одузета сагласност, члан управног одбора, директор и извршни директори не могу вршити било какву функцију у друштву за управљање.

(3) Управни одбор друштва за управљање одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања рјешења из става 2. овог члана, сазива сједницу управног одбора друштва за управљање на којој предлаже новог члана управног одбора, односно директора или извршног директора.


Пословна тајна

Члан 18.

(1) Чланови управног одбора, директор, извршни директори и запослена лица друштва за управљање и повезана лица тог друштва дужна су да чувају као пословну тајну и не могу да дају информације о:

а) добровољном пензијском фонду или друштву за управљање тим фондом које би могле створити погрешну представу о пословању друштва, односно добровољног пензијског фонда,
б) будућим активностима и пословним плановима друштва за управљање, осим у случајевима предвиђеним овим законом и прописима Агенције,
в) стању и промету на рачунима добровољног пензијског фонда и његових чланова и
г) другим подацима који су од значаја за пословање добровољног пензијског фонда, а за које су сазнали у обављању послова друштва за управљање.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, подаци се могу саопштавати и стављати на увид трећим лицима само приликом надзора пословања, на основу налога суда, надлежног органа управе или на основу закона.


Упис у регистар

Члан 19.

(1) Друштво за управљање дужно је да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о издавању дозволе за рад друштва и давања сагласности на одлуку о избору чланова управног одбора, директора и извршних директора, поднесе пријаву за упис у регистар у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката.

(2) Друштво за управљање дужно је да у року од седам дана од дана пријема рјешења о упису у регистар пословних субјеката достави Агенцији извод из уписа у регистар из става 1. овог члана.

(3) Друштво за управљање не може да обавља дјелатност организовања и управљања добровољним пензијским фондом прије уписа у регистар пословних субјеката.


Дозвола за рад у случају статусне промјене спајања припајањем

Члан 20.

(1) Друштво за управљање (друштво стицалац) може да преузме искључиво цјелокупни капитал другог друштва за управљање (друштво престало припајањем).

(2) Друштво стицалац подноси Агенцији захтјев за издавање дозволе за спајање прије подношења пријаве за упис промјене у регистар пословних субјеката, уз који доставља сагласност органа надлежног за надзор конкуренције на тржишту.

(3) Друштво стицалац преузима послове организовања и управљања добровољним пензијским фондовима друштва престалог припајањем.

(4) Друштво стицалац може добровољни пензијски фонд којим је управљало друштво престало припајањем припојити добровољном пензијском фонду којим управља (свом фонду), или њим засебно управљати.

(5) Захтјев из става 2. овог члана садржи:

а) финансијске извјештаје друштва стицаоца и друштва престалог припајањем са извјештајем екстерног ревизора,
б) извјештај који показује изводљивост спајања и
в) план који детаљно наводи намјеру у вези са добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима друштва престалог припајањем.

(6) На спајање припајањем друштава за управљање примјењују се одредбе закона којим се уређују привредна друштва.

(7) Ближе услове и начин припајања добровољних пензијских фондова прописује Агенција.


Општи акти друштва за управљање

Члан 21.

(1) Општи акти друштва за управљање су оснивачки акт, статут, правила пословања и други општи акти.

(2) Правилима пословања уређују се:

а) послови које обавља друштво за управљање, услови и начин њиховог обављања,
б) међусобни односи друштва за управљање и чланова добровољног пензијског фонда,
в) критеријуми за формирање инвестиционог портфеља добровољног пензијског фонда и инвестициона политика са циљем повећања вриједности имовине добровољног пензијског фонда,
г) начин обавјештавања чланова добровољног пензијског фонда о:
1) промјенама инвестиционе политике,
2) вриједности имовине добровољног пензијског фонда и вриједности обрачунских јединица,
3) посебним ризицима инвестирања,
4) измјенама правилника о накнадама и
5) другим битним питањима,
д) начин и услови под којим чланови органа и запослени у друштву за управљање могу улагати своја средства у добровољни пензијски фонд којим управља то друштво,
ђ) административне и рачуноводствене процедуре,
е) контролне и сигурносне мјере за обраду података и њихово чување,
ж) систем интерне контроле,
з) процедуре за спречавање сукоба интереса и мјере за спречавање коришћења имовине којом се управља за сопствени рачун,
и) мјере за спречавање злоупотребе повлашћених информација и
ј) друга питања од значаја за рад друштва за управљање.

(3) Агенција даје сагласност на оснивачки акт, статут и правила пословања, као и на накнадне измјене и допуне ових аката.

(4) Друштво за управљање обавезно је да на својој Интернет страници објави правила пословања.


Измјене и допуне правила пословања

Члан 22.

(1) Друштво за управљање дужно је да прибави сагласност из члана 21. став 3. овог закона у року од седам дана од дана усвојене измјене и допуне правила пословања.

(2) Агенција може да наложи друштву за управљање да измијени и допуни правила пословања, у случају када утврди да у довољној мјери не обезбјеђују интересе чланова добровољног пензијског фонда.

(3) Измјене и допуне правила пословања друштво за управљање мора да учини доступним свим члановима добровољног пензијског фонда, односно обвезницима уплате на које се те измјене односе, објавом на својој Интернет страници, те да у најмање једном дневном листу са тиражом који није мањи од 5.000 примјерака који је доступан на цијелом подручју Републике Српске објави информацију о измјенама и допунама правила, најмање 30 дана прије почетка примјене измијењених правила.


Накнаде друштва за управљање

Члан 23.

(1) Накнаду за услуге друштва за управљање и накнаду за пренос рачуна члана добровољног пензијског фонда плаћа члан добровољног пензијског фонда, у складу са правилником о накнадама друштва за управљање.

(2) Друштво за управљање дужно је да прије потписивања уговора, члана добровољног пензијског фонда упозна са висином накнада из става 1. овог члана.

(3) Накнада за услуге друштва за управљање састоји се од:

а) накнаде приликом уплате пензијског доприноса, по стопи највише до 5 % од вриједности извршене уплате и
б) накнаде за управљање добровољним пензијским фондом, по стопи највише до 2% годишње од нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(4) Накнада из става 3. тачка б) овог члана обрачунава се свакодневно, а наплаћује мјесечно.

(5) Трошкови у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности из којих се састоји добровољни пензијски фонд и трошкови услуга кастоди банке наплаћују се из имовине добровољног пензијског фонда, а друге трошкове сноси друштво за управљање.

(6) Друштво за управљање наплаћује пренос рачуна члана добровољног пензијског фонда на добровољни пензијски фонд који организује и којим управља друго друштво за управљање према стварним трошковима преноса, али не више од износа који пропише Агенција.

(7) Умјесто члана добровољног пензијског фонда накнаду из става 3. тачке а) овог члана може да плаћа организатор пензијског плана на основу уговора о приступању отвореном добровољном пензијском фонду или уговора о организовању пензијског плана.

(8) Обрачун накнаде из става 3. тачка а) овог члана врши се прије него што се уплате претворе у обрачунске јединице.

(9) Друштво за управљање дужно је да чланове добровољног пензијског фонда обавијести о повећању накнада које се наплаћују члановима добровољног пензијског фонда најмање 60 дана прије њихове примјене.

(10) Агенција ближе уређује начин обрачуна накнада.


Промјена пословног имена и сједишта

Члан 24.

Друштво за управљање дужно је да прије подношења пријаве за упис у регистар пословних субјеката, промјене пословног имена и сједишта, обавијести Агенцију о промјени коју врши и добије сагласност на промјену од Агенције.


Одговорност друштва за управљање

Члан 25.

(1) Друштво за управљање одговорно је члановима добровољног пензијског фонда за штету насталу због неиспуњења, кашњења или дјелимичног испуњења својих обавеза које се односе на управљање добровољним пензијским фондом, осим ако неиспуњење, кашњење или дјелимично испуњење не произлази из узрока које друштво за управљање није могло да предвиди, избјегне или отклони.

(2) Друштво за управљање дужно је да надокнади штету насталу због неиспуњења, кашњења или делимичног испуњења својих обавеза.


Ограничења пословања друштва за управљање

Члан 26.

(1) Друштво за управљање не може да има више од 10% учешћа у капиталу и управљању других правних лица.

(2) О стицању учешћа из става 1. овог члана, друштво за управљање мора да обавијести Агенцију у роковима и на начин како пропише Агенција.

(3) Друштво за управљање не може да буде зајмодавац, нити да преузме обавезе по основу уговора о јемству.


Пословне књиге, финансијски и други извјештаји

Члан 27.

(1) Вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја друштва за управљање и добровољног пензијског фонда врши се у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија.

(2) Друштво за управљање дужно је да одвојено од својих води пословне књиге и саставља финансијске извјештаје за добровољни пензијски фонд којим управља.

(3) Друштво за управљање дужно је да у пословним књигама и финансијским извјештајима одвојено приказује податке за сваки добровољни пензијски фонд којим управља.

(4) Друштво за управљање дужно је да обезбиједи екстерну ревизију финансијских извјештаја друштва за управљање и добровољних пензијских фондова којим управља.

(5) Исто правно лице не може да врши ревизију из става 4. овог члана више од три узастопне године.

(6) Агенција детаљније прописује услове које мора да испуњава екстерни ревизор и обавезни садржај извјештаја екстерног ревизора за финансијски извјештај добровољног пензијског фонда.

(7) Друштво за управљање дужно је да Агенцији доставља:

а) годишњи извјештај о пословању у оквиру којег одвојено приказује годишње финансијске извјештаје за друштво за управљање и финансијске извјештаје добровољних пензијских фондова којим управља, са извјештајем екстерног ревизора до 31. марта текуће године за претходну годину,
б) полугодишње финансијске извјештаје за друштво за управљање и добровољне пензијске фондове којим управља, до 31. јула текуће године за првих шест мјесеци те године,
в) мјесечне извјештаје за добровољни пензијски фонд, до 20-ог у мјесецу за претходни мјесец, а који садрже податке о:
1) хартијама од вриједности које чине имовину добровољног пензијског фонда којима се трговало, према врсти хартија од вриједности и емитентима,
2) непокретностима које чине имовину добровољног пензијског фонда којима се трговало, према врсти и мјесту гдје се оне налазе,
3) стању новчаних депозита који чине имовину добровољног пензијског фонда, према финансијским институцијама код којих се депозити налазе,
4) датумима трансакција и цијенама по којима су трансакције хартијама од вриједности и непокретностима извршене,
5) брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама имовином фонда,
6) вриједности имовине добровољног пензијског фонда и броју уписаних обрачунских јединица и њиховој појединачној вриједности, са стањем на дан посљедњег радног дана у мјесецу за који се доставља извјештај,
7) броју чланова добровољног пензијског фонда, са стањем на дан посљедњег радног дана у мјесецу за који се доставља извјештај и
8) друге податке и извјештаје на захтјев Агенције,
г) годишње накнаде члановима органа друштва за управљање и
д) податке о оствареном годишњем приносу.

(8) Друштво за управљање дужно је да трајно чува документацију и податке забиљежене на електронском медију који се односе на чланове добровољног пензијског фонда.

(9) Друштво за управљање дужно је да обезбиједи заштиту личних података чланова добровољног пензијског фонда у складу са прописима који уређују заштиту личних података.

(10) Агенција прописује детаљнији садржај и начин достављања извјештаја, као и чување документације друштва за управљање и добровољног пензијског фонда из овог члана.

III ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ[уреди]

Добровољни пензијски фонд

Члан 28.

(1) Добровољни пензијски фонд организује се ради прикупљања новчаних средстава добровољном уплатом пензијског доприноса од обвезника уплате и улагања тих средстава ради повећања вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(2) Добровољним пензијским фондом управља друштво за управљање, у складу са овим законом.

(3) Добровољни пензијски фонд је фонд посебне врсте, односно посебна имовина, без својства правног лица, коју чини збир средстава од добровољних доприноса и приноса од инвестираних средстава умањених за накнаде које се наплаћују од добровољног пензијског фонда.

(4) Чланови добровољног пензијског фонда су власници добровољног пензијског фонда.

(5) Имовина добровољног пензијског фонда у потпуности је одвојена од имовине друштва за управљање које управља тим фондом.

(6) Исто лице може бити члан једног или више добровољних пензијских фондова.

(7) Акти друштва за управљање и добровољног пензијског фонда не смију директно или индиректно проузроковати неједнакост која би била заснована на полној разлици, а што се посебно односи на:

а) обавезност или добровољност чланства,
б) различите услове за приступ у чланство,
в) различите услове периода чланства за остваривање права,
г) различите услове прекида трајања чланства у погледу чувања или коришћења права према овом закону и
д) одређивање различитих услова или одредаба које се примјењују само на чланове добровољног пензијског фонда истог пола у погледу очекиваних права, по престанку чланства у добровољном пензијском фонду.


Назив добровољног пензијског фонда

Члан 29.

(1) Добровољни пензијски фонд има назив.

(2) У називу добровољног пензијског фонда морају бити садржане ријечи: „добровољни пензијски фонд“.

(3) Правно лице и предузетник не могу користити појам: „добровољни пензијски фонд“, нити појам изведен из тог појма у свом пословном имену или називу, односно називу свог производа или услуге, осим ако те појмове користе на основу овог закона.


Управљање са више добровољних пензијских фондова

Члан 30.

Друштво за управљање које намјерава да организује и управља са више добровољних пензијских фондова дужно је да поднесе Агенцији захтјев за издавање дозволе за организовање и управљање фондом за сваки добровољни пензијски фонд посебно у складу са чланом 10. став 2. овог закона.


Врсте добровољних пензијских фондова

Члан 31.

(1) Добровољни пензијски фонд може бити организован као отворени (отворени добровољни пензијски фонд) и затворени (затворени добровољни пензијски фонд).

(2) Отворени добровољни пензијски фонд прихвата захтјев за чланство од домаћег или страног пунољетног физичког лица које има интерес за учлањење у отворени добровољни пензијски фонд.

(3) Затворени добровољни пензијски фонд прихвата захтјеве за чланство само од лица која су запослена код послодавца или су чланови синдиката или другог удружења самосталних дјелатности.

(4) Друштво за управљање може да нуди члановима више отворених и затворених добровољних пензијских фондова.


Отворени добровољни пензијски фонд

Члан 32.

Отворени добровољни пензијски фонд организује и њиме управља друштво за управљање у складу са овим законом.

Члан 33.

(1) Чланство у отвореном добровољном пензијском фонду успоставља се закључивањем уговора са изабраним друштвом за управљање и отварањем личног рачуна у отвореном добровољном пензијском фонду.

(2) Чланство у отвореном добровољном пензијском фонду почиње првом уплатом у отворени добровољни пензијски фонд, што се сматра прихватањем понуде према закљученом уговору са изабраним друштвом за управљање.

(3) Ако члан отвореног добровољног пензијског фонда престане да уплаћује доприносе, и даље остаје члан тог фонда.

Члан 34.

Члан отвореног добровољног пензијског фонда може се повући из чланства у том фонду и прећи у други добровољни пензијски фонд у складу са уговором из члана 33. став 1. овог закона.


Затворени добровољни пензијски фонд

Члан 35.

(1) Затворени добровољни пензијски фонд може одлуком организовати послодавац, синдикат или удружење самосталних дјелатности, који као организатор затвореног добровољног пензијског фонда са друштвом за управљање закључују уговор о оснивању и управљању затвореним пензијским фондом.

(2) Статутом затвореног добровољног пензијског фонда ближе се уређује чланство у затвореном добровољном пензијском фонду, осигурани ризици, начин финансирања и остали услови повезани са организовањем и пословањем затвореног добровољног пензијског фонда.

(3) Организатор затвореног добровољног пензијског фонда и друштво које њиме управља обавезни су да информишу чланове, односно потенцијалне чланове о могућностима које им пружа чланство у затвореном добровољном пензијском фонду и да их обавијести о њиховим правима и обавезама које произлазе из чланства.

(4) Затворени добровољни пензијски фонд може да прихвати захтјеве за чланство:

а) радника запослених код послодавца који је организатор добровољног пензијског фонда,
б) чланова синдиката који је организатор затвореног добровољног пензијског фонда и
в) чланова удружења самосталних дјелатности које је организатор затвореног добровољног пензијског фонда.

(5) Чланство у затвореном добровољном пензијском фонду успоставља се потписивањем изјаве о прихватању статута и проспекта и првом уплатом у затворени добровољни пензијски фонд.

(6) Члан се може повући из затвореног добровољног пензијског фонда у случају престанка услова из става 4. овог члана, у складу са статутом, преласком у други добровољни пензијски фонд.

(7) У случају престанка чланства у затвореном добровољном пензијском фонду, члан затвореног добровољног пензијског фонда може на основу уплаћених доприноса до дана престанка чланства да оствари право по основу акумулираних средстава на индивудалном рачуну члана затвореног добровољног пензијског фонда, у складу са статутом и овим законом.

(8) У случају одласка члана у другу државу, организатор затвореног добровољног пензијског фонда и друштво за управљање обавезни су да га информишу о правима на основу дотадашњег чланства.

(9) Организатор затвореног добровољног пензијског фонда и друштво за управљање дужни су да на захтјев чланова затвореног добровољног пензијског фонда дају опште информације о могућностима за остваривање права по основу акумулираних средстава на индивидуалном рачуну члана затвореног добровољног пензијског фонда.

Члан 36.

(1) Приступ у затворени добровољни пензијски фонд, који организује послодавац, мора бити понуђен свим запосленим тог послодавца или посебној категорији запослених, у зависности да ли се затворени добровољни пензијски фонд оснива за све или за посебну категорију запослених.

(2) Приступање затвореном добровољном пензијском фонду не може бити услов за запошљавање или чланство у синдикату нити се без писаног пристанка запосленог може одбијати допринос од плате по том основу.

Члан 37.

Послодавац, синдикат и удружење самосталних дјелатности који су организатори затвореног добровољног пензијског фонда ограничавају чланство у том фонду на раднике и бивше раднике, припаднике удружења самосталних дјелатности и бивше припаднике тих удружења, као и чланове њихових породица који могу користити средства на личном рачуну у случају смрти члана затвореног добровољног пензијског фонда, у складу са прописима о насљеђивању.

Члан 38.

Организатор затвореног добровољног пензијског фонда обавезан је да за чланове затвореног добровољног пензијског фонда у цијелости или дјелимично врши уплате у фонд на њихове индивидуалне рачуне.

Члан 39.

Запосленом који је упућен на рад у другу државу не престаје чланство у затвореном добровољном пензијском фонду и послодавац је обавезан да осигура наставак уплате доприноса на његов рачун.


Имовина добровољног пензијског фонда

Члан 40.

(1) Имовина добровољног пензијског фонда у својини је чланова добровољног пензијског фонда, сразмјерно њиховом удјелу у имовини добровољног пензијског фонда.

(2) Имовина добровољног пензијског фонда одвојена је од имовине друштва за управљање.

(3) Имовина добровољног пензијског фонда обавезно се води на рачуну код кастоди банке.

(4) Имовина добровољног пензијског фонда не може бити предмет принудне наплате, залоге, хипотеке, не може се укључити у ликвидациону или стечајну масу друштва за управљање, кастоди банке или других лица, нити користити за измиривање обавеза члана добровољног пензијског фонда и других лица према трећим лицима.

(5) Право гласа на основу акција које чине имовину добровољног пензијског фонда остварује друштво за управљање које организује и управља тим фондом.

(6) Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима користи право гласа из акција које чине имовину добровољног пензијског фонда којим управља, искључиво у интересу чланова добровољног пензијског фонда.


Инвестициона начела и инвестициона политика

Члан 41.

(1) Имовина добровољног пензијског фонда која се улаже ради повећања укупног приноса искључиво је у корист чланова добровољног пензијског фонда, а у складу са сљедећим начелима:

а) начело сигурности имовине добровољног пензијског фонда – у структури портфеља добровољног пензијског фонда налазе се хартије од вриједности емитента са високим кредитним рејтингом,
б) начело диверсификације портфеља – у структури портфеља добровољног пензијског фонда налазе се хартије од вриједности које се разликују према врсти и емитентима, као и према другим обиљежјима,
в) начело ликвидности – у структури портфеља добровољног пензијског фонда налазе се хартије од вриједности које је могуће брзо и ефикасно купити и продати по релативно уједначеној и стабилној цијени и
г) начело профитабилности – у структури портфеља добровољног пензијског фонда налазе се хартије од вриједности које, уз уважавање начела наведених у т. а) до в) овог става, доносе највећи принос.

(2) Правилима пословања друштва за управљање утврђује се инвестициона политика добровољног пензијског фонда.

(3) Инвестиционом политиком утврђује се:

а) начин спровођења начела из става 1. овог члана,
б) највећи и најмањи дио средстава добровољног пензијског фонда који се може улагати у поједине хартије од вриједности и некретнине,
в) највећи дио средстава добровољног пензијског фонда који се може улагати у новчане депозите,
г) органи друштва за управљање који доносе одлуке о улагањима и поступак за доношење таквих одлука и
д) начин измјене инвестиционе политике.

(4) Друштво за управљање редовно, а најмање једном у двије године врши ревизију инвестиционе политике.

(5) Друштво за управљање може повјерити доношење одлуке о улагањима изван БиХ страном правном лицу, које је у матичној земљи овлашћено за пословање на тржишту хартија од вриједности и обављање таквих послова, а које има провјерен бонитет, то јест доказано вишегодишње искуство и успјех у управљању добровољним пензијским фондовима, о чему обавјештава Агенцију на начин и у роковима како пропише Агенција.

(6) Инвестициона начела из става 1. овог члана примјењују се и на остале облике имовине добровољног пензијског фонда.


Улагање имовине добровољног пензијског фонда

Члан 42.

(1) Имовина добровољног пензијског фонда улаже се у:

а) дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ,
б) дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко,
в) обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD-а и CEFT-е или централне банке тих држава,
г) обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка,
д) депозите и депозитне потврде, код банака у БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита,
ђ) обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита,
е) хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита,
ж) акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта,
з) обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта,
и) удјеле у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља OECD-а,
ј) дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Eвропске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е,
к) акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е,
л) удјеле у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е и
љ) непокретности које се налазе на територији БиХ.

(2) Улагања у непокретности могу бити улагања у земљиште, зграде (пословне, стамбене, стамбено-пословне, економске и друго) и посебне дијелове зграда (станови, пословне просторије и друго), који су уписани у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима, чији пренос својине није ограничен и на којима није засновано право залоге, право плодоуживања, право употребе, право становања или право стварног терета, и под условом да доносе принос или да се у вези са њима може очекивати принос.

(3) У једну непокретност може се уложити највише до 5 % имовине добровољног пензијског фонда.

(4) Укупна улагања добровољног пензијског фонда у непокретности не могу износити више од 10% имовине добровољног пензијског фонда.

(5) Имовина добровољног пензијског фонда која се састоји од непокретности уписује се у књиге из става 2. овог члана као својина фонда, уз навођење назива друштва за управљање и евидентира се у кастоди банци.

(6) Вриједност непокретности у које се улаже имовина добровољног пензијског фонда обавезно процјењује овлашћени процјенитељ. Непокретности морају бити осигуране од свих ризика.

(7) Имовина добровољног пензијског фонда не може се улагати у непокретности код којих постоји право прече куповине, осим у случајевима утврђеним законом.

(8) Агенција прописује начин и учесталост процјене имовине из става 1. овог члана.

(9) Агенција прописује максималне висине и додатне услове улагања имовине добровољног пензијског фонда из става 1. овог члана.

(10) Агенција прописује услове и начин на који се може улагати имовина добровољних пензијских фондова у иностранству.


Ограничења улагања

Члан 43.

(1) На улагања имовине добровољног пензијског фонда из члана 42. овог закона примјењују се сљедећа ограничења:

а) улагањем имовине не може се стицати више од 15 % власничког учешћа, односно акција са правом гласа једног емитента,
б) улагањем имовине не може се стицати више од 25 % вриједности емисије дужничких хартија од вриједности једног емитента, осим за хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка а) овог закона,
в) до 10% вриједности имовине може се уложити у хартије од вриједности једног емитента или више емитената који су повезана лица, осим хартија од вриједности из члана 44. став 1. тачка а) овог закона,
г) највише 40% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности емитената чије је сједиште изван БиХ, а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. т. ј), к) и л) овог закона,
д) највише 80 % вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка а) овог закона,
ђ) до 30 % вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка б) овог закона,
е) до 20% вриједности имовине може се уложити у новчане депозите и депозитне потврде из члана 42. став 1. тачка д) овог закона, с тим да се у новчане депозите или депозитне потврде код једне банке може уложити до 10 % нето вриједности имовине,
ж) до 40 % вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. т. ђ) и е) овог закона,
з) до 35 % вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка ж) овог закона,
и) до 35 % вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка з) овог закона,
ј) до 10 % вриједности имовине може се улагати у акције или удјеле инвестиционих фондова, а у удјеле или акције инвестиционог фонда којим управља исто друштво за управљање до 5 % вриједности имовине фонда,
к) опцијски и термински послови и други финансијски деривати могу се користити само у сврху заштите од ризика и укупна изложеност према тим инструментима не може бити већа од 5 % нето вриједности имовине и
л) до 5 % вриједности имовине фонда може се улагати у хартије од вриједности које емитује организатор пензијског плана, односно организатор затвореног добровољног пензијског фонда, а ако организатор припада групи, улагање у хартије од вриједности које емитују чланице групе не може износити више од 10 % вриједности имовине фонда, осим у случају улагања у хартије од вриједности из члана 42. став 1. тачка а) овог закона.

(2) Имовина добровољног пензијског фонда не може се улагати у фондове са приватном понудом, укључујући и фондове ризичног капитала.

(3) Изузетно од одредаба овог члана, у случају значајног поремећаја тржишта хартија од вриједности који непосредно угрожава вриједност имовине добровољних пензијских фондова, Агенција може одлучити, уз сагласност Владе Републике Српске, о забрани или промјени ограничења улагања у поједину врсту имовине, те о могућем улагању у другу врсту имовине.

(4) Новчана средства на рачуну код кастоди банке не представљају улагање у новчане депозите у смислу ограничења прописаних овим чланом. Максимални рок држања новчаних средстава на рачуну код кастоди банке прописује Агенција.

Члан 44.

Имовина добровољног пензијског фонда не може се улагати у хартије од вриједности које емитује:

а) друштво за управљање,
б) кастоди банка код које се води рачун добровољног пензијског фонда,
в) брокерско-дилерско друштво, односно овлашћена банка која за друштво за управљање обавља послове посредовања у трговању хартијама од вриједности,
г) акционар друштва за управљање и
д) повезано лице са лицима из т. а) до г) овог члана.

Члан 45.

(1) Имовина добровољног пензијског фонда мора се улагати у складу са ограничењима улагања предвиђених овим законом и проспектом.

(2) У случају одступања од ограничења улагања из овог закона и проспекта, а усљед наступања околности које друштво за управљање није могло да предвиди, односно на које није могло да утиче, друштво за управљање је дужно да одмах обавијести Агенцију и да у року од шест мјесеци од дана одступања усклади структуру имовине добровољног пензијског фонда са ограничењима улагања.

(3) У случају из става 2. овог члана, друштво за управљање доставља Агенцији и акциони план у коме наводи начине и рокове усклађивања одступања улагања, уз поштивање принципа максимизације приноса и очувања вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(4) Приликом одступања од ограничења улагања ван случаја предвиђеног ставом 2. овог члана, Агенција након што сазна за такву чињеницу, одмах предузима мјере надзора у складу са овим законом.

(5) На захтјев друштва за управљање, који се подноси најкасније 30 дана од дана настанка одступања улагања, Агенција може одобрити, а ради заштите интереса чланова добровољног пензијског фонда, продужење рока из става 2. овог члана.

(6) Са имовином добровољног пензијског фонда не могу се вршити купопродајне трансакције у којима је продавац, односно купац било које од лица из члана 44. овог закона, организатор пензијског плана и чланови органа друштва за управљање, као и лицима повезаним са њима, осим ако је ријеч о уобичајеној отвореној тржишној трансакцији на берзанском или другом уређеном јавном тржишту.

(7) Друштво за управљање не може да даје зајмове и јемства лицима из члана 44. овог закона.

(8) Друштво за управљање може улагати и позајмљивати новац добровољног пензијског фонда само на тржишту новца. Укупан износ уложеног и позајмљеног новца добровољног пензијског фонда на тржишту новца не може бити већи од 1% вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(9) Уговор или други посао из става 8. овог члана који се односи на пласирање и позајмицу изван тржишта новца ништав је.

(10) Остале услове улагања имовине добровољног пензијског фонда на тржишту новца прописује Агенција.

(11) Друштво за управљање доноси инвестициону стратегију и врши њену ревизију најмање једном у три године.

(12) Инвестициона стратегија обавезно садржи методе мјерења инвестиционих ризика, процесе управљања ризицима и стратешку алокацију средстава.


Проспект добровољног пензијског фонда

Члан 46.

(1) Добровољни пензијски фонд има проспект и скраћени проспект.

(2) Друштво за управљање обавезно је да изради проспект и скраћени проспект за сваки добровољни фонд који нуди на тржишту.

(3) Проспект добровољног пензијског фонда мора да се уручи лицу прије стицања чланства у добровољном пензијском фонду.

(4) Скраћени проспект искључиво се користи ради оглашавања добровољног пензијског фонда, мора да одговара садржини проспекта и да садржи обавјештење о томе на који начин је доступан проспект и мора да буде расположив код посредника са којим друштво за управљање има закључен уговор.

(5) Проспект мора садржавати информације на основу којих заинтересована лица могу стећи јасну представу о добровољном пензијском фонду и донијети разумну одлуку о учлањењу у добровољни пензијски фонд.

(6) Друштво за управљање обавезно је да проспект учини доступним на службеним Интернет страницама друштва, односно да га уручи сваком заинтересованом лицу на његов захтјев.

(7) Друштво за управљање дужно је да ради давања сагласности Агенцији достави проспект добровољног пензијског фонда, до 31. марта текуће године, са подацима са стањем на дан 31. децембра за претходну годину.

(8) Када наступе значајније промјене усљед којих подаци у проспекту и скраћеном проспекту не одговарају стварном стању, друштво за управљање дужно је да у року од осам дана од дана настанка таквих околности достави Агенцији измијењени проспект добровољног пензијског фонда, ради давања сагласности.

(9) Друштво за управљање је дужно да у року од седам дана од дана добијања сагласности јавно објави скраћени проспект у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелом подручју Републике Српске са тиражом који није мањи од 5.000 примјерака, а да проспект објави на својој Интернет страници.


Садржина проспекта

Члан 47.

(1) Проспект добровољног пензијског фонда садржи податке о:

а) добровољном пензијском фонду,
б) друштву за управљање,
в) пословном имену и сједишту кастоди банке и
г) датуму издавања проспекта.

(2) Подаци о добровољном пензијском фонду су:

а) назив и датум оснивања добровољног пензијског фонда,
б) инвестициона политика и главни ризици у вези са њом,
в) минимални гарантовани принос добровољног пензијског фонда изражен у годишњој стопи приноса за коју гарантује друштво за управљање,
г) одредба да члан добровољног пензијског фонда преузима ризик улагања, изнад минимално гарантованог годишњег приноса добровољног пензијског фонда,
д) порески третман добровољног пензијског фонда, односно чланова фонда – пореске стопе и основице и начин њиховог обрачунавања,
ђ) пословно име и сједиште ревизора који врши екстерну ревизију финансијских извјештаја фонда и квалификацију мишљења ревизора за посљедњи финансијски извјештај фонда са информацијом да је ревизорски извјештај у цјелини објављен на Интернет страници друштва за управљање,
е) вриједност имовине добровољног пензијског фонда на дан издавања проспекта,
ж) садашња структура имовине добровољног пензијског фонда, и то:
1) процентуално учешће хартија од вриједности према врсти хартија од вриједности, називу и сједишту издаваоца и називу и сједишту организованог тржишта на коме се тргује тим хартијама, када такве хартије од вриједности чине више од 1% укупне вриједности имовине добровољног пензијског фонда,
2) процентуално учешће новчаних депозита према називу и сједишту финансијске организације код које су депонована новчана средства, када депозити у тим организацијама чине више од 1% укупне вриједности имовине добровољног пензијског фонда и
3) процентуално учешће непокретности према врсти и мјесту где се непокретност налази,
з) остварени нето принос добровољног пензијског фонда у складу са чланом 56. овог закона,
и) подаци о висини накнада и трошкова, као што су:
1) накнада приликом уплате пензијског доприноса,
2) накнаде за управљање добровољним пензијским фондом друштву за управљање за претходну годину, изражену као проценат вриједности имовине добровољног пензијског фонда,
3) трошкови у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности, трошкови услуга кастоди банке и други трошкови за претходну годину изражени као проценат вриједности имовине добровољног пензијског фонда,
4) износ накнаде за управљање добровољним пензијским фондом изражен као проценат вриједности имовине фонда за текућу годину и
5) максималан износ трошкова из подтачке 3) ове тачке изражене као проценат вриједности имовине добровољног пензијског фонда за текућу годину,
ј) основи за раскид уговора о чланству и права и обавезе друштва за управљање и чланова добровољног пензијског фонда у случају раскида уговора о чланству,
к) вријеме, мјесто и начин уплате пензијских доприноса,
л) вријеме и мјесто објављивања података о вриједности обрачунских јединица и начин обрачунавања тих јединица,
љ) услове за повлачење и располагање акумулираним средствима и
м) динамика и начин обрачуна програмираних исплата.

(3) Подаци о друштву за управљање су:

а) пословно име, сједиште и матични број друштва за управљање,
б) име и овлашћења чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање,
в) пословно име и сједиште, односно имена и адресе акционара друштва за управљање,
г) висина основног капитала друштва за управљање,
д) списак и врста свих добровољних пензијских фондова којим управља, уколико друштво за управљање управља са више добровољних пензијских фондова,
ђ) пословно име и сједиште ревизора који врши екстерну ревизију финансијских извјештаја друштва за управљање и квалификацију мишљења ревизора за посљедњи финансијски извјештај друштва за управљање са информацијом да је ревизорски извјештај у цјелини објављен на Интернет страници друштва за управљање и
е) вријеме и мјесто гдје се може извршити увид у опште акте друштва за управљање и финансијске извјештаје друштва за управљање.

(4) Приликом организовања добровољног пензијског фонда проспект не садржи податке из става 2. т. ђ) до з) овог члана.

(5) Ближу садржину и стандардизовани облик проспекта и скраћеног проспекта прописује Агенција, те одобрава сваку његову накнадну измјену.


Чланство у добровољном пензијском фонду

Члан 48.

(1) Домаће и страно пунољетно физичко лице може бити члан једног или више добровољних пензијских фондова.

(2) Приликом приступања отвореном добровољном пензијском фонду, лице из става 1. овог члана закључује уговор о чланству и потписује изјаву којом потврђује да у потпуности разумије проспект и накнаде које се наплаћују.

(3) Када је исто лице члан више добровољних пензијских фондова, дужно је да закључи посебан уговор о чланству за сваки добровољни пензијски фонд.

(4) Уколико члан добровољног пензијског фонда престане да уплаћује доприносе, и даље остаје члан добровољног пензијског фонда.

(5) Друштво за управљање има дискреционо право да одбије пријем у чланство у добровољном пензијском фонду којим управља, осим у случају када се лице учлањује у добровољни пензијски фонд приступањем у пензијски план или затворени добровољни пензијски фонд.


Обвезник уплате

Члан 49.

Пензијски допринос у добровољни пензијски фонд уплаћује:

а) физичко лице, или друго лице за рачун физичког лица,
б) организатор, у своје име и за рачун запосленог, односно члана синдиката, у складу са пензијским планом и
в) послодавац, у име и за рачун запосленог, у складу са уговором о чланству између члана добровољног пензијског фонда и друштва за управљање.


Уговор о чланству

Члан 50.

(1) Члан отвореног добровољног пензијског фонда постаје се закључењем уговора о чланству, којим се друштво за управљање обавезује да за рачун члана добровољног пензијског фонда улаже новчана средства прикупљена по основу пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд и да омогући повлачење акумулираних средстава у складу са овим законом, а члан добровољног пензијског фонда обавезује се да плаћа пензијски допринос и накнаде друштву за управљање и сноси друге трошкове.

(2) Уговор о чланству из става 1. овог члана закључује се у стандардизованом писаном облику за све чланове, који најмање садржи:

а) име, односно пословно име обвезника уплате,
б) минимални износ пензијског доприноса и
в) датум учлањења.

(3) Ближу садржину и стандардизовани облик уговора о чланству прописује Агенција.

(4) Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима обавезно уручује примјерак потписаног уговора члану отвореног добровољног пензијског фонда.


Индивидуални рачун члана добровољног пензијског фонда

Члан 51.

(1) Друштво за управљање дужно је да води индивидуалне рачуне чланова добровољног пензијског фонда.

(2) Индивидуални рачуни садрже најмање сљедеће податке:

а) име, име једног родитеља и презиме, те ЈМБ члана добровољног пензијског фонда,
б) број обрачунских јединица у својини члана добровољног пензијског фонда и
в) евиденцију о уплатама пензијског доприноса и програмираним исплатама.

(3) Поступак отварања и вођења индивидуалних рачуна, као и начин давања извода са тих рачуна, вођења евиденције о обрачунским јединицама чланова добровољног пензијског фонда и давања података из тих евиденција прописује Агенција.

(4) Износ акумулиран на индивидуалном рачуну члана добровољног пензијског фонда не може бити предмет судских или других принудних извршења.

(5) Износ акумулиран на индивидуалном рачуну члана добровољног пензијског фонда не може бити дат као средство обезбјеђења по било ком основу и свако потраживање по том основу је ништавно.


Пренос рачуна

Члан 52.

(1) Члан добровољног пензијског фонда који намјерава да изврши пренос рачуна дужан је да поднесе захтјев за пренос рачуна у други добровољни пензијски фонд, друштву за управљање које управља добровољним пензијским фондом у коме је то лице члан (у даљем тексту: постојећи добровољни пензијски фонд).

(2) Друштво за управљање дужно је да у року од 15 дана од дана пријема захтјева из става 1. овог члана:

а) изврши пренос рачуна у складу са тим захтјевом, кад исто друштво организује и управља постојећим и другим добровољним пензијским фондом и
б) закључи уговор о преносу рачуна са другим друштвом за управљање.

(3) Пренос рачуна не може се извршити ако претходно нису измирене све обавезе по основу чланства у постојећем добровољном пензијском фонду.

(4) Приликом преноса рачуна члан добровољног пензијског фонда раскида уговор о чланству у постојећем добровољном пензијском фонду и закључује уговор о чланству у другом добровољном пензијском фонду.

(5) Средства на рачуну члана добровољног пензијског фонда не могу се пренијети у корист трећег лица, осим у случају из члана 76. овог закона.

(6) Друштво за управљање и посредник друштва за управљање не смију, умјесто члана добровољног пензијског фонда, плаћати накнаду за пренос његовог рачуна.

(7) Агенција прописује начин преноса рачуна из постојећег добровољног пензијског фонда у други добровољни пензијски фонд.


Дужност друштва за управљање приликом преноса рачуна

Члан 53.

(1) Друштво за управљање које управља постојећим добровољним пензијским фондом дужно је да:

а) прије закључења уговора из члана 52. став 2. тачка б) овог закона достави друштву које управља другим добровољним пензијским фондом:
1) приједлог уговора о преносу рачуна и
2) извјештај о укупним средствима члана постојећег добровољног пензијског фонда,
б) у року од осам дана од дана закључења уговора из члана 52. став 2. тачка б) овог закона, достави кастоди банци налог за пренос рачуна.

(2) У случају спора између друштва за управљање и члана добровољног пензијског фонда, друштво за управљање дужно је да обезбиједи копије свих битних докумената другом друштву за управљање.


Нето вриједност имовине добровољног пензијског фонда

Члан 54.

(1) Вриједност имовине добровољног пензијског фонда чини збир вриједности:

а) хартија од вриједности из портфеља добровољног пензијског фонда,
б) некретнина у власништву добровољног пензијског фонда,
в) депозита новчаних средстава добровољног пензијског фонда код банака и
г) потраживања.

(2) Вриједност имовине добровољног пензијског фонда обрачунава се према тржишној вриједности.

(3) Нето вриједност имовине добровољног пензијског фонда представља вриједност имовине умањену за износ обавеза.

(4) Нето вриједност имовине добровољног пензијског фонда свакодневно обрачунава друштво за управљање, о чему податке доставља кастоди банци код које се води рачун добровољног пензијског фонда.

(5) Кастоди банка врши контролу и потврђивање обрачунате нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда, о чему податке доставља Агенцији.

(6) Начин и учесталост обрачунавања тржишне вриједности по врстама имовине и обрачунавања нето вриједности имовине добровољног фонда прописује Агенција, у складу са међународно признатим стандардима.


Обрачунске јединице

Члан 55.

(1) Укупна вриједност свих обрачунских јединица добровољног пензијског фонда једнака је нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(2) Уплаћени пензијски доприноси претварају се у обрачунске јединице истог дана када су уплаћени, евидентирањем јединица на индивидуалном рачуну члана добровољног пензијског фонда.

(3) Обрачунске јединице могу се изразити у дијеловима.

(4) Јединствену почетну вриједност обрачунске јединице за све добровољне пензијске фондове утврђује Агенција.

(5) По основу стечених обрачунских јединица, члан добровољног пензијског фонда има сљедећа права:

а) право на повлачење и располагање акумулираним средствима,
б) право на сразмјерни дио приноса од улагања,
в) право на сразмјеран дио имовине добровољног пензијског фонда у случају распуштања добровољног пензијског фонда и
г) друга права у складу са овим законом.

(6) Члан добровољног пензијског фонда нема право гласа по основу обрачунске јединице.

(7) Обрачунска јединица евидентира се на индивидуалном рачуну члана добровољног пензијског фонда у форми електронског записа у информационом систему друштва за управљање.

(8) Друштво за управљање свакодневно објављује вриједност обрачунских јединица на Интернет страници друштва за управљање или добровољног пензијског фонда и најмање једном мјесечно у листу који се дистрибуира на цијелој територији Републике Српске са тиражом који није мањи од 5.000 примјерака.

(9) Агенција детаљније прописује начин израчунавања и објављивања података о обрачунској јединици.


Принос добровољног пензијског фонда

Члан 56.

(1) Друштва за управљање дужна су да објављују принос добровољног пензијског фонда четири пута годишње, на крају сваког квартала.

(2) Принос се обрачунава за посљедњих 12 мјесеци до дана објављивања, односно кумулативно за период од пет година и од почетка пословања.

(3) Принос се обрачунава за сваку календарску годину посебно.

(4) Принос се обрачунава као нето принос, односно након одбитка накнада и трошкова.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, приноси од улагања током цијеле прве године пословања добровољних пензијских фондова се не оглашавају.

(6) Принос се објављује у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на цијелој територији Републике Српске са тиражом који није мањи од 5.000 примјерака, као и на Интернет страници друштва за управљање или добровољног пензијског фонда.

(7) Агенција прописује начин обрачунавања приноса добровољног пензијског фонда, укључујући начела заокруживања вриједности.


Маркетинг добровољних пензијских фондова

Члан 57.

(1) Друштво за управљање не може да нуди повластице са циљем закључења уговора о чланству у добровољном пензијском фонду.

(2) Под повластицама из става 1. овог члана не подразумијевају се погодности које друштво за управљање нуди одричући се дијела или цјелине својих прихода које остварује, односно на које има право.

(3) Друштво за управљање не може да нуди повластице послодавцу или повезаном лицу послодавца са циљем да они подстичу своје запослене да се придруже одређеном пензијском плану.

(4) Друштво за управљање не може да нуди повластице синдикату или другом облику организовања запослених или професионалном удружењу са циљем подстицања својих чланова да се придруже одређеном добровољном пензијском фонду.

Члан 58.

(1) Друштво за управљање, са њим повезана лица, посредници или запослени у друштву за управљање и са њима повезана лица, искључиво могу оглашавати добровољни пензијски фонд којим друштво управља и јавно позива на закључење уговора о чланству у добровољном пензијском фонду, уз претходну сагласност Агенције на текст таквог огласа, односно јавног позива.

(2) Текст огласа, односно позива, не смије да садржи нетачне информације, односно информације које могу створити погрешну представу о условима улагања и пословању добровољног пензијског фонда.

(3) Агенција доноси рјешење о давању сагласности за објављивање огласа, односно јавног позива када утврди да су испуњени услови утврђени законом, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева. Уколико Агенција не да сагласност у предвиђеном року, сматра се да је сагласност дата.

(4) Оглашавање упоређивањем дозвољено је само уколико је конкретно, објективно, истинито и потпуно.

(5) При упоређивању са осталим добровољним пензијским фондовима, друштво за управљање мора да пружи јасну слику о добровољном пензијском фонду који оглашава у односу на остале добровољне пензијске фондове.

(6) Агенција може да забрани објављивање промотивног материјала уколико сматра да тај материјал може да доведе до заблуде, нанесе штету добровољном пензијском фонду или да садржи нетачне податке.

(7) Агенција прописује начин оглашавања добровољних пензијских фондова и стандардизован текст приликом оглашавања.


Посредници

Члан 59.

(1) Друштво за управљање може непосредно или преко посредника обављати услуге пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду, друге радње којима се заинтересована лица информишу о пословању добровољног пензијског фонда, као и подјелу проспеката.

(2) Врсте финансијских институција које могу бити посредници одређује Агенција.

(3) Друштво за управљање и посредници могу посебним уговором ангажовати физичка лица која морају посједовати дозволу за обављање послова из става 1. овог члана, а коју издаје Агенција.

(4) Лица из става 3. овог члана не могу примати новчане уплате ради куповине обрачунских јединица.

(5) За поступке и штету коју приликом пружања услуга из става 1. овог члана причине посредници и физичка лица, поред њих, одговара и друштво за управљање.

(6) Агенција води регистар посредника и ближе уређује услове за издавање и одузимање дозволе.


Обавјештавање чланова добровољног пензијског фонда

Члан 60.

(1) Друштво за управљање дужно је да једном годишње, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину достави сваком члану добровољног пензијског фонда са стањем на посљедњи дан претходне године обавјештење о:

а) датумима и износу извршених уплата пензијског доприноса,
б) броју обрачунских јединица у власништву члана и њиховој појединачној вриједности у тренутку уплате пензијског доприноса,
в) накнадама за услуге исплаћеним са рачуна члана добровољног пензијског фонда и
г) вриједности имовине добровољног пензијског фонда.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана друштво за управљање дужно је да достави и на захтјев члана добровољног пензијског фонда у року од седам дана од дана подношења захтјева, уз наплату накнаде која не може прећи висину стварног трошка за услугу пружања информације.

(3) Ако послодавац потпише уговор са друштвом за управљање о уплати пензијског доприноса за своје запослене, подаци из става 1. овог члана могу се достављати послодавцу умјесто запосленом. У том случају послодавац је одговоран за просљеђивање информација запосленима који су чланови добровољног пензијског фонда у најкраћем могућем року.


Престанак друштва за управљање

Члан 61.

(1) Друштво за управљање престаје да управља добровољним пензијским фондом у случају:

а) одузимања дозволе за рад,
б) покретања поступка стечаја и ликвидације над друштвом за управљање и
в) доношења одлуке органа друштва за управљање да престане са радом.

(2) У случајевима из става 1. т. а) и б) овог члана, друштво за управљање одмах престаје да управља добровољним пензијском фондом, а кастоди банка дужна је да обавља само неодложне послове у вези са управљањем добровољним пензијским фондом.

(3) Неодложни послови из става 2. овог члана су послови који треба да се обаве да не би наступила штета за добровољни пензијски фонд.


Јавни позив

Члан 62.

(1) Престанком управљања добровољним пензијским фондом од друштва за управљање, у смислу члана 61. овог закона, Агенција упућује јавни позив постојећим друштвима за управљање да у року од 15 дана поднесу понуду за управљање, односно припајање добровољног пензијског фонда.

(2) У року од 30 дана од дана истека рока из става 1. овог члана Агенција доноси рјешење о најповољнијој понуди друштва за управљање.

(3) Услове за избор најповољније понуде друштва за управљање ближе прописује Агенција.


Неуспјешан јавни позив

Члан 63.

(1) Ако на јавни позив ниједно друштво за управљање не поднесе понуду, Агенција обавјештава чланове добровољног пензијског фонда и доставља овлашћење кастоди банци да уновчи имовину добровољног пензијског фонда и пренесе рачуне чланова добровољног пензијског фонда у други добровољни пензијски фонд.

(2) Кастоди банка у року од шест мјесеци од дана пријема овлашћења уновчава имовину добровољног пензијског фонда у најбољем интересу чланова добровољног пензијског фонда.

(3) У року од 30 дана од дана пријема обавјештења из става 1. овог члана, чланови добровољног пензијског фонда бирају други добровољни пензијски фонд и обавјештавају кастоди банку о свом избору.

(4) Трошкови послова у вези са управљањем, односно у вези са уновчавањем имовине добровољног пензијског фонда и преносом рачуна из става 1. овог члана падају на терет друштва за управљање, а уколико то није могуће – на терет имовине добровољног пензијског фонда који се распушта.

(5) Агенција може ближе прописати поступак распуштања добровољног пензијског фонда.


Дужности кастоди банке

Члан 64.

(1) Кастоди банка подноси Агенцији извјештај о уновчавању имовине добровољног пензијског фонда и преносу рачуна у смислу члана 63. ст. 1. и 2. овог закона.

(2) На основу извјештаја из става 1. овог члана Агенција брише добровољни пензијски фонд из регистра добровољних пензијских фондова.

(3) Кастоди банка најмање пет година чува пословне књиге и документацију распуштеног добровољног пензијског фонда, а у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

IV ПЕНЗИЈСКИ ПЛАНОВИ[уреди]

Члан 65.

(1) Послодавац, удружење послодаваца, професионално удружење и синдикат (у даљем тексту: организатор плана) могу организовати пензијски план и закључити уговор са једним или више друштава за управљање, којим се организатор обавезује да врши уплате пензијског доприноса за рачун запослених, односно чланова синдиката или удружења (у даљем тексту: члан плана), а друштво за управљање обавезује се да улаже прикупљена новчана средства и омогући повлачење и располагање акумулираним средствима члановима плана, у складу са овим законом.

(2) Организатор плана организује пензијски план тако што врши уплату пензијског доприноса утврђеног уговором о организовању пензијског плана у корист својих запослених или чланова, који су се укључили у пензијски план.

(3) Организатор може преузети обавезу да поред уплата пензијског доприноса за рачун запослених, плаћа одређене накнаде за услуге друштву за управљање.

(4) Послодавац може као услов за остварење права на укључење у пензијски план утврдити да запослени мора бити у радном односу код послодавца одређени период, који не може бити дужи од једне године.

(5) Уговор о организовању пензијског плана закључују послодавац и синдикат у складу са законом о раду, колективним уговором, односно послодавац и запослени, ако колективни уговор није закључен.

(6) Више организатора плана може организовати или приступити једном пензијском плану.

(7) Пензијски план је саставни дио отвореног добровољног пензијског фонда којим управља друштво за управљање са којим је закључен уговор о приступању добровољном пензијском фонду.

(8) Члан пензијског плана је истовремено и члан отвореног добровољног пензијског фонда, са правима и обавезама утврђеним законом и уговором о организовању пензијског плана.

(9) Услове и поступак организовања и функционисања пензијских планова прописује министар надлежан за послове рада и пензијског осигурања.

(10) Организатор пензијског плана доставља министарству надлежном за послове рада и пензијског осигурања потписан уговор о организовању пензијског плана, ради оцјене испуњености услова, давања сагласности и евидентирања.

(11) Организатор врши избор друштва за управљање и добровољног пензијског фонда у најбољем интересу запослених, односно чланова.

Члан 66.

Уговор о организовању пензијског плана закључује се у писаној форми и обавезно садржи:

а) назив уговорних страна,
б) назив добровољног пензијског фонда у који је укључен пензијски план и назив друштва које управља тим фондом,
в) висину и начин плаћања пензијског доприноса који ће послодавац уплаћивати за своје запослене,
г) услове за стицање права за укључивање у пензијски план, у складу са овим законом,
д) начин укључивања у пензијски план,
ђ) информације о правима и обавезама лица укључених у пензијски план,
е) начин измјена и допуна уговора и
ж) датум и мјесто закључења уговора и потпис уговорних страна.

Члан 67.

Уговор о приступању отвореном добровољном пензијском фонду закључује се у писаној форми и обавезно садржи:

а) назив организатора,
б) назив друштва за управљање,
в) назив добровољног пензијског фонда у који је пензијски план укључен,
г) начин и учесталост уплата пензијског доприноса,
д) начин одређивања износа пензијског доприноса по члану плана,
ђ) начин заштите личних података члана,
е) услове за чланство,
ж) обавезе организатора као уплатиоца доприноса,
з) право власништва члана добровољног пензијског фонда на износ који је акумулиран на индивидуалном рачуну,
и) ограничења за чланове добровољног пензијског фонда за кориштење средстава у складу са одредбама овог закона,
ј) начин одређивања накнада коју организатор плаћа друштву за управљање,
к) начин извјештавања чланова добровољног пензијског фонда,
л) услови и поступак за прекидање чланства у добровољном пензијском фонду и прелазак у други добровољни пензијски фонд и
љ) датум и мјесто закључења уговора и потписе уговорних страна.

Члан 68.

(1) Укључивање у пензијски план врши се потписивањем приступне изјаве.

(2) Након закључивања уговора о приступању добровољном пензијском плану, организатор доставља друштву за управљање листу чланова пензијског плана и примјерак приступне изјаве за сваког члана.

(3) Организатор редовно извјештава друштво за управљање о свакој промјени листе.

(4) Министар надлежан за послове рада и пензијског осигурања прописује садржај изјаве из става 1. овог члана.

Члан 69.

(1) Организатор пензијског плана обавезан је да са пензијским планом и свим измјенама пензијског плана упозна и обавијести сваког члана пензијског плана.

(2) Измјена пензијског плана је измјена уговора о организовању пензијског плана и уговора о приступању добровољном пензијском фонду.

(3) Престанак пензијског плана не може имати за посљедицу измјену права чланова добровољног пензијског фонда на износе који су акумулирани на њиховом индивидуалном пензијском рачуну.

(4) Са приједлогом измјена пензијског плана, организатор пензијског плана обавезан је да упозна и обавијести сваког члана пензијског плана најмање 30 дана прије његове примјене.

(5) На измјене пензијског плана из става 2. овог члана примјењују се одредбе члана 65. ст. 10. и 11. овог закона.

Члан 70.

Послодавац је дужан да друштву за управљање достави обавјештење о престанку радног односа члана пензијског плана.

Члан 71.

(1) Члан пензијског плана коме престане радни однос код послодавца може да остане члан истог добровољног пензијског фонда, али мора закључити нови уговор о чланству или може да изврши пренос рачуна у складу са одредбама овог закона.

(2) Друштво за управљање не може одбити захтјев члана добровољног пензијског фонда за склапање уговора из става 1. овог члана.

Члан 72.

(1) Организатор пензијског плана мора да омогући сваком запосленом, који испуњава услове из члана 65. став 4. овог закона, приступ у неки од пензијских планова.

(2) Организатор из става 1. овог члана може да организује различите пензијске планове за одређене групе запослених, односно чланове под специфичним условима.

Члан 73.

(1) Пензијски допринос за пензијски план не може се без одобрења запослених одбијати од зараде.

(2) Чланство у пензијском плану не може бити услов за запошљавање или чланство у синдикату и другим облицима организовања.

V ПОВЛАЧЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ АКУМУЛИРАНИМ СРЕДСТВИМА[уреди]

Члан 74.

(1) Право члана добровољног пензијског фонда на повлачење и располагање акумулираним средствима (додатна пензија) стиче се са навршених 58 година живота без обзира на период акумулирања средстава, односно са навршене 53 године живота и најмање пет година акумулирања у континуитету или 60 мјесечних уплата у периоду акумулирања средстава.

(2) Повлачење и располагање акумулираним средствима члан добровољног пензијског фонда мора почети најкасније са навршених 70 година живота.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, право на повлачење и располагање акумулираним средствима може се остварити и прије стицања услова из става 1. овог члана у случају ванредних трошкова лијечења или трајне неспособности за рад.

(4) Ближе услове за остваривање права на располагање и повлачење акумулираних средстава у случајевима из става 3. овог члана прописује министар надлежан за послове рада и пензијског осигурања.

Члан 75.

(1) Акумулирана средства могу се повући једнократном исплатом, програмираном исплатом, куповином ануитета или комбинацијом ових начина.

(2) Ако је износ акумулираних средстава члана добровољног пензијског фонда у тренутку остваривања права на повлачење и располагање акумулираним средствима мањи од износа који одреди Агенција, укупан износ мора бити једнократно исплаћен.

(3) Програмиране исплате врше се на основу уговора који се закључује између члана добровољног пензијског фонда и друштва за управљање у стандардизованом облику који прописује Агенција.

(4) Програмирана исплата престаје када се исплати цјелокупан износ који је акумулиран на рачуну члана добровољног пензијског фонда.

(5) Агенција може посебним прописом детаљније регулисати програмиране исплате.

(6) Повлачењем и располагањем акумулираним средствима куповином ануитета, друштво за управљање, по налогу и за рачун члана добровољног пензијског фонда врши пренос средстава члана добровољног пензијског фонда у друштво за осигурање и купује ануитет.

(7) Услови које мора да испуњава друштво за осигурање из става 6. овог члана уређује се законом којим се регулише пословање друштава за осигурање.

Члан 76.

У случају смрти члана добровољног пензијског фонда, средства на његовом рачуну преносе се у складу са законом о насљеђивању.

VI КАСТОДИ БАНКА[уреди]

Члан 77.

(1) Кастоди банка добровољног пензијског фонда може бити банка која испуњава услове из закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(2) Агенција може прописати правила пословања и додатне услове које мора да испуњава банка из става 1. овог члана.

(3) Кастоди банка не може бити повезано лице са друштвом за управљање или акционарима друштва за управљање.

(4) Агенција може прописати максимални износ накнада за обављање кастоди услуга за добровољне пензијске фондове.

(5) Уколико овим законом није другачије одређено на послове кастоди банке примјењују се одредбе закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности.


Уговор са кастоди банком

Члан 78.

(1) Друштво за управљање дужно је да у року од осам дана од дана добијања дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом закључи уговор са кастоди банком о обављању кастоди услуга, посебно за сваки добровољни пензијски фонд којим управља.

(2) Сагласност на уговор из става 1. овог члана као и на све његове измјене и допуне даје Агенција.

(3) Уговором из става 1. овог члана кастоди банка обавезује се да ће отворити и водити рачун добровољног пензијског фонда и обављати послове у складу са чланом 80. овог закона, а друштво за управљање обавезује се да плати накнаду кастоди банци.

(4) Кастоди услуге за добровољни пензијски фонд обавља искључиво једна кастоди банка.

(5) Кастоди банка може обављати послове за више добровољних пензијских фондова под условом да су имовина, дјелатност и евиденција сваког добровољног пензијског фонда потпуно одвојени међусобно, али и од кастоди банке.

Члан 79.

(1) Уговор о обављању кастоди послова обавезно садржи одредбе о:

а) пословима и одговорностима кастоди банке,
б) начину на који се извршавају обавезе,
в) накнадама за кастоди послове и начину обрачуна трошкова,
г) условима и начину раскида уговора и
д) осталим елементима које пропише Агенција.

(2) Кастоди банка сноси одговорност за штету насталу као посљедица необављања или неправилног обављања уговорених послова.

(3) Одговорност из става 2. овог члана не може се ограничити нити искључити уговором о кастоди пословима или повјеравањем кастоди послова другом лицу.


Услуге кастоди банке

Члан 80.

(1) Кастоди банка обавља сљедеће услуге:

а) отвара и води рачуне хартија од вриједности које чине имовину добровољног пензијског фонда код Централног регистра хартија од вриједности у своје име, а за рачун чланова добровољног пензијског фонда (збирни кастоди рачун),
б) отвара новчани рачун добровољног пензијског фонда, врши прикупљање пензијских доприноса, врши пренос новчаних средстава која чине имовину добровољног пензијског фонда у новчане депозите и врши исплате акумулираних средстава за сваког члана добровољног пензијског фонда,
в) обавјештава друштво за управљање о неопходним корпоративним активностима у вези са имовином добровољног пензијског фонда,
г) извршава налоге друштва за управљање за куповину и продају имовине уколико нису у супротности са законом и проспектом добровољног пензијског фонда,
д) контролише, потврђује и свакодневно извјештава Агенцију о нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда и вриједности обрачунске јединице, обрачунатих од друштва за управљање,
ђ) контролише принос добровољног пензијског фонда обрачунатог од друштва за управљање,
е) обавјештава Агенцију о уоченим неправилностима у пословању друштва за управљање,
ж) обавјештава друштво за управљање о извршеним налозима и другим предузетим активностима у вези са имовином добровољног пензијског фонда,
з) подноси, у име добровољног пензијског фонда, Агенцији и другим надлежним органима, поднеске против друштва за управљање, за штету нанесену добровољном пензијском фонду и
и) обавља друге послове за које је овлашћена на основу уговора са друштвом за управљање који су у складу са овим законом и законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(2) Агенција прописује учесталост, начин и стандардизовану форму извјештавања кастоди банке, као и начин усаглашавања у случају разлика између обрачунате нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда и вриједности обрачунске јединице од друштва за управљање и кастоди банке из става 1. тачка д) овог члана, односно обрачунатог приноса од друштва за управљање и кастоди банке из става 1. тачка ђ) овог члана.


Раскид уговора са кастоди банком

Члан 81.

(1) Страна која намјерава да раскине уговор из члана 78. став 1. овог закона дужна је да о томе обавијести другу уговорну страну најмање 60 дана прије раскида уговора, осим у случајевима из члана 82. став 1. овог закона.

(2) Страна која жели раскид уговора обавезна је да истовремено са достављањем обавјештења другој страни, о раскиду и разлозима за раскид обавијести Агенцију.

(3) Прије избора нове кастоди банке друштво за управљање дужно је да достави Агенцији информацију о предложеној кастоди банци и поднесе уговор на одобрење.

(4) Уговор који се раскида сматра се раскинутим тренутком закључења уговора са новом кастоди банком.

(5) Кастоди банка дужна је да у року од осам дана од дана раскида уговора из става 4. овог члана, сву документацију и архиву у вези са обављањем послова кастоди банке за добровољни пензијски фонд преда новој кастоди банци.

Члан 82.

(1) У случају одузимања дозволе за кастоди послове од надзорног органа или покретања стечајног или ликвидационог поступка над кастоди банком, друштво за управљање дужно је да одмах раскине уговор и достави Агенцији на сагласност уговор са другом кастоди банком.

(2) Ако друштво за управљање не поступи у складу са ставом 1. овог члана, Агенција доноси рјешење којим одређује другу кастоди банку.

(3) Агенција може наложити друштву за управљање промјену кастоди банке ако су усљед њеног пословања интереси чланова добровољног пензијског фонда значајније угрожени.

Члан 83.

(1) Кастоди банка може ангажовати поддепозитаре на основу писаног одобрења Агенције и уговора са друштвом за управљање у случајевима инвестирања изван БиХ, а овакав уговор не ограничава одговорност кастоди банке.

(2) Агенција прописује услове које мора да испуњава поддепозитар из става 1. овог члана.

Члан 84.

(1) Имовина добровољног пензијског фонда која је повјерена на чување кастоди банци у складу са овим законом не улази у стечајну масу кастоди банке и не може бити предмет извршења у вези са обавезама кастоди банке.

(2) Кастоди банка дужна је да послове за које је овлаштена уговором са друштвом за управљање обавља са пажњом доброг привредника и доброг стручњака.

VII НАДЗОР[уреди]

Надлежност Агенције

Члан 85.

(1) Агенција врши надзор над спровођењем овог закона, доноси прописе за извршавање овог закона за које је овлашћена и води регистар друштава за управљање и регистар добровољих пензијских фондова.

(2) Агенција штити интересе чланова добровољног пензијског фонда, едукује јавност и унапређује добровољно пензијско осигурање.

(3) Агенција издаје и одузима дозволе за обављање дјелатности добровољног пензијског осигурања, врши контролу и надзор над законитошћу пословања друштава за управљање, те обавља друге послове и предузима мјере у складу са овим законом.

(4) У рјешавању у управним стварима Агенција примјењује одредбе закона којим се уређује управни поступак, ако овим законом није другачије одређено.

(5) Управни акти Агенције су коначни и против њих се може покренути управни спор пред надлежним судом у складу са одредбама закона којим се уређују управни спорови.

Члан 86.

При вршењу надзора у складу са одредбама овог закона Агенција има право увида у пословне књиге и другу документацију, укључујући и електронске записе, добровољних пензијских фондова и друштава која њима управљају, као и правних лица која су са друштвом за управљање повезана имовинским, управљачким или пословним односима.

Члан 87.

(1) Агенција сарађује са страним институцијама надлежним за надзор пословања добровољних пензијских фондова и домаћим органима и институцијама надлежним за надзор у области финансијског пословања, ради унапређивања надзорне функције Агенције.

(2) Агенција може да размјењује податке прибављене у обављању надзорне функције са страним и домаћим органима и институцијама из става 1. овог члана.


Надзор

Члан 88.

(1) Агенција врши надзор:

а) посредном контролом, односно прикупљањем, праћењем и провјеравањем извјештаја и обавјештења који се у складу са овим законом и прописима донесеним на основу овог закона достављају Агенцији и
б) непосредном контролом, односно увидом у пословне књиге и друге документе у просторијама друштва за управљање или код трећег лица којем је друштво за управљање повјерило обављање административних и послова маркетинга.

(2) На основу извршеног надзора, Агенција изриче мјере надзора, у складу са овим законом и подноси пријаве надлежним органима у случају основане сумње да утврђене незаконитости и неправилности садрже обиљежја кривичног дјела или прекршаја.

(3) Агенција прописује правила у вези са вршењем надзора пословања друштва за управљање и добровољних пензијских фондова, као и правила идентификовања, мјерења, контроле и управљања ризицима у њиховом пословању и формирања резерви.

(4) Ако у вршењу своје функције Агенција утврди да постоје правна лица која обављају дјелатност друштва за управљање или послују као добровољни пензијски фондови, а немају дозволу нити су регистровани на основу овог закона, забраниће њихов рад и предузети друге мјере, у складу са законом.

(5) Овлашћено лице у Агенцији може у поступку непосредног надзора пословања прегледати опште акте, пословне књиге, изводе са рачуна, информационе системе, базе података, и друге документе друштва за управљање и кастоди банке и сачинити копије докумената и захтијевати информације и изјаве о појединим питањима значајним за пословање друштва за управљање и кастоди банке.

(6) О извршеном непосредном надзору пословања друштва за управљање овлашћено лице Агенције саставља записник.


Мјере надзора

Члан 89.

(1) Ако у поступку надзора друштва за управљање и кастоди банке утврди незаконитости, односно неправилности или непридржавање правила о контроли ризика, Агенција у зависности од тежине утврђених неправилности и степена угрожавања интереса чланова добровољног пензијског фонда, предузима једну или више мјера, и то:

а) изриче писану опомену,
б) даје налог за отклањање утврђених неправилности у року који не може бити дужи од 60 дана од дана пријема налога,
в) покреће поступак пред надлежним органом,
г) повлачи сагласност на именовање члана управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање,
д) одузима сагласност на уговор са кастоди банком и
ђ) одузима дозволу за рад друштву за управљање.

(2) Начин вршења надзора, поступак издавања налога и предузимања мјера, као и рокове за извршавање налога и трајање мјера прописује Агенција.


Писана опомена

Члан 90.

(1) Писана опомена упућује се органу друштва за управљање због мање значајних неправилности чија је природа таква да битно и непосредно не утиче на пословање друштва, односно добровољног пензијског фонда којим управља.

(2) Писана опомена садржи налог и рок до када је друштво за управљање дужно да Агенцију обавијести о активностима које је предузело ради отклањања неправилности из става 1. овог члана.


Одузимање дозволе за рад друштву за управљање

Члан 91.

(1) Агенција доноси рјешење о одузимању дозволе за рад друштву за управљање, ако:

а) друштво за управљање не обавља управљање добровољним пензијским фондом дуже од шест мјесеци,
б) је дозвола за рад друштву за управљање дата на основу неистинитих или нетачних података,
в) друштво за управљање престане да испуњава услове прописане за добијање дозволе за рад,
г) друштво за управљање не испуњава услове у погледу висине и структуре капитала, у роковима утврђеним овим законом,
д) друштво за управљање из неоправданих разлога не закључи уговор са кастоди банком у року из члана 78. став 1. овог закона,
ђ) друштво за управљање изврши тежу повреду одредаба овог закона и одредаба закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности,
е) друштво за управљање у року утврђеном налогом за отклањање неправилности или писаном опоменом, не поступи по датом налогу и
ж) друштво за управљање обавијести Агенцију о престанку управљања добровољним пензијским фондом и поднесе захтјев за брисање из регистра издатих дозвола.

(2) Доношењем рјешења из става 1. овог члана престају да важе све издате дозволе за управљање доборовољним пензијским фондовима.

(3) Рјешење из става 1. овог члана је коначно.

(4) Против рјешења из става 1. овог члана може се покренути управни спор.

VIII ПОРЕСКИ ТРЕТМАН[уреди]

Члан 92.

Пореске олакшице и ослобађања од плаћања доприноса за чланове и послодавце који финансирају пензијске доприносе, уређују се законима којима се уређују области пореза и доприноса.

Члан 93.

Пореске олакшице из члана 92. овог закона може остварити послодавац у чији је пензијски план или затворени добровољни пензијски фонд укључено најмање 51 % запослених.

Члан 94.

(1) У случају чланства физичког лица у више добровољних пензијских фондова директно и преко пензијског плана или затвореног добровољног пензијског фонда, приоритет у остварењу права на пореску олакшицу има послодавац који финансира уплату пензијског доприноса.

(2) У случају чланства у више добровољних пензијских фондова члан добровољног пензијског фонда може право на пореску олакшицу остварити само у једном добровољном пензијском фонду (активни фонд).

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Кривична дјела

Члан 95.

(1) Ко у намјери обмањивања јавности у проспекту добровољног пензијског фонда, скраћеном проспекту, годишњем и полугодишњем извјештају, објави неистините податке о правном и финансијском положају добровољног пензијског фонда или његовим пословним могућностима и друге неистине које су релевантне за доношење инвестиционе одлуке, или не објави потпуне податке о тим чињеницама, казниће се казном затвора до три године.

(2) Ко у намјери обмањивања јавности не објави допуну проспекта или извјештај о битним догађајима који могу битније утицати на одлуку о учлањењу, казниће се казном затвора до три године.


Прекршаји друштва за управљање и других правних лица

Члан 96.

(1) Новчаном казном од 10.000 до 200.000 КМ казниће се за прекршај друштво за управљање, односно друго правно лице, ако:

a) користи у правном промету назив: „друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ или други сличан назив, а није добило дозволу за рад друштва за управљање (члан 6. став 2. овог закона),
б) не прибави сагласност Агенције за трансакције акцијама у друштву за управљање (члан 14. овог закона),
в) изврши спајање уз припајање без дозволе Агенције (члан 20. став 2. овог закона),
г) обрачуна накнаде супротно члану 23. овог закона,
д) не саставља и не доставља финансијске и друге извјештаје у складу са чланом 27. овог закона,
ђ) не чува документацију и податке на прописан начин (члан 27. став 8. овог закона),
е) користи назив: „добровољни пензијски фонд“ или појам изведен из тог појма супротно члану 29. став 3. овог закона,
ж) почне да управља добровољним пензијским фондом прије издавања од Агенције дозволе за управљање фондом (члан 30. овог закона),
з) поступа супротно члану 41. ст. 5. и 6. овог закона,
и) улаже имовину добровољног пензијског фонда супротно одредбама чл. 42, 43, 44. и 45. овог закона,
ј) у предвиђеном року не достави проспект, односно скраћени проспект добровољног пензијског фонда ради давања сагласности Агенције (члан 46. ст. 7. и 8. овог закона),
к) не објави скраћени проспект на начин прописан у члану 46. став 9. овог закона,
л) не води индивидуалне рачуне чланова добровољног пензијског фонда у складу са чланом 51. овог закона,
љ) не изврши пренос рачуна у складу са чланом 52. ст. 2. и 5. и чланом 53. овог закона,
м) свакодневно не обрачуна нето вриједност имовине добровољног пензијског фонда и о томе не достави податке кастоди банци код које се води рачун добровољног пензијског фонда (члан 54. став 4. овог закона),
н) нуди повластице супротно члану 52. став 6. и члану 57. ст. 1, 3. и 4. овог закона,
њ) објави оглас, односно јавни позив или даје информације супротно члану 58. ст. 1, 2, 5. и 6. овог закона,
о) ангажује физичка лица без дозволе Агенције (члан 59. став 3. овог закона),
п) члановима добровољног пензијског фонда не достави обавјештења у складу са чланом 60. овог закона,
р) не извршава уговор у погледу повлачења и располагања акумулираним средствима програмираним исплатама (члан 75. ст. 2. и 3. овог закона),
с) не закључи уговор са кастоди банком о вођењу рачуна добровољног пензијског фонда у прописаном року (члан 78. став 1. овог закона),
т) онемогући надзор законитости пословања друштва за управљање и добровољног пензијског фонда од Агенције (члан 86. овог закона) и
у) не поступи у складу са писаном опоменом изреченом од Агенције (члан 90. став 2. овог закона).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице друштва за управљање, односно другог правног лица новчаном казном од 1.000 до 20.000 КМ.


Прекршаји кастоди банке

Члан 97.

(1) Новчаном казном од 10.000 до 200.000 КМ казниће се за прекршај кастоди банка, ако:

а) не обавјештава друштво за управљање о неопходним корпоративним активностима у вези са имовином добровољног пензијског фонда (члан 80. став 1. тачка в) овог закона),
б) не извршава налоге друштва за управљање који су у складу са законом и проспектом добровољног пензијског фонда, односно извршава налоге друштва за управљање за куповину и продају имовине супротно закону и проспекту добровољног пензијског фонда (члан 80. став 1. тачка г) овог закона),
в) не контролише, не потврђује и свакодневно не извјештава Агенцију о обрачунатој нето вриједности имовине добровољног пензијског фонда и вриједности обрачунских јединица (члан 80. став 1. тачка д) овог закона),
г) не контролише принос добровољног пензијског фонда (члан 80. став 1. тачка ђ) овог закона),
д) не обавјештава Агенцију о уоченим неправилностима о пословању друштва за управљање одмах након што уочи такве неправилности (члан 80. став 1. тачка е) овог закона),
ђ) не подноси, у име добровољног пензијског фонда, Агенцији и другим надлежним органима поднеске против друштва за управљање, за штету нанесену добровољном пензијском фонду (члан 80. став 1. тачка з) овог закона) и
е) не обавијести Агенцију о раскиду уговора и разлозима за раскид уговора (члан 81. став 2. овог закона).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице кастоди банке новчаном казном од 1.000 до 20.000 КМ.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 98.

Агенција је дужна да донесе прописе за спровођење овог закона до дана његове примјене.

Члан 99.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а примјењиваће се по истеку шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу.


Број: 01-132/09
Датум: 30. јануар 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 13/09