Zakon za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora (2003)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of Serbia and Montenegro.svg
ZAKON ZA SPROVOĐENjE USTAVNE POVELjE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA


I. ZAJEDNIČKE ODREDBE[uredi]

Član 1.

Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: Ustavna povelja) primenjuje se od dana kada je usvoji i proglasi Savezna skupština, u istovetnom tekstu u kome su je prethodno usvojile Skupština Republike Crne Gore i Narodna skupština Republike Srbije, ako u pogledu primene pojedinih njenih odredaba ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 2.

Odredbe Ustavne povelje koje se odnose na prava i dužnosti institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora primenjuju se od dana njihovog konstituisanja, obrazovanja, odnosno izbora u skladu s Ustavnom poveljom, osim u slučajevima kad ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 3.

Sve institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora konstituisaće se, biće obrazovane, odnosno izabrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje, organi Savezne Republike Jugoslavije, i to: Savezna skupština, predsednik Republike, Savezna vlada, Savezni sud i Savezni ustavni sud, do konstituisanja, obrazovanja, odnosno izbora institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora, obavljaju poslove u skladu s Ustavnom poveljom ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Vojska Jugoslavije obavlja poslove do transformacije u Vojsku Srbije i Crne Gore.

Organi Savezne Republike Jugoslavije koji obavljaju poslove u smislu stava 2. ovog člana mogu donositi samo one odluke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje državne zajednice Srbija i Crna Gora, osim u uslovima vanrednog ili ratnog stanja. Ovi organi ne mogu preuzimati dodatne obaveze za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora.

Član 4.

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama donosi se do konstituisanja Skupštine Srbije i Crne Gore.

II. INSTITUCIJE SRBIJE I CRNE GORE[uredi]

Član 5.

Države članice donose zakone o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore u roku od deset dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje. Predsednik Savezne Republike Jugoslavije u roku od pet dana od dana donošenja zakona iz stava 1. ovog člana raspisuje prve posredne izbore za Skupštinu Srbije i Crne Gore, u skladu s Ustavnom poveljom.

Poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore ne može biti opozvan od strane skupštine države članice zbog iznetog stava ili načina glasanja u Skupštini Srbije i Crne Gore.

Član 6.

Prvu sednicu Skupštine Srbije i Crne Gore zakazuju predsednik Veća građana Savezne skupštine, predsednik Veća republika Savezne skupštine, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Skupštine Republike Crne Gore.

Prva sednica Skupštine Srbije i Crne Gore održava se u roku od pet dana od dana izbora poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore.

Prvom sednicom Skupštine Srbije i Crne Gore predsedava najstariji poslanik.

Na prvoj sednici usvaja se privremeni poslovnik o radu Skupštine Srbije i Crne Gore, biraju se predsednik i potpredsednik Skupštine Srbije i Crne Gore, donosi zakon o izboru predsednika Srbije i Crne Gore i akt o privremenom finansiranju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora za 2003. godinu.

Član 7.

Mandat saveznih poslanika u Veću građana Savezne skupštine i Veću republika Savezne skupštine prestaje verifikacijom mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

Član 8.

Na prvoj sednici Skupštine Srbije i Crne Gore bira se predsednik Srbije i Crne Gore.

Član 9.

Predsednik Srbije i Crne Gore raspisuje neposredne izbore za poslanike u Skupštinu Srbije i Crne Gore, tako da se ti izbori održe istekom roka od dve godine od dana konstituisanja prvog saziva Skupštine Srbije i Crne Gore.

Član 10.

Predsednik Srbije i Crne Gore, u roku od pet dana od dana njegovog izbora, predlaže Skupštini Srbije i Crne Gore sastav Saveta ministara. Skupština Srbije i Crne Gore, u roku od 25 dana od dana izbora predsednika Srbije i Crne Gore, donosi zakone o organizaciji i načinu rada institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Skupština Srbije i Crne Gore na istoj sednici donosi zakon o Sudu Srbije i Crne Gore i bira sudije ovog suda.

Član 11.

Vrhovni savet odbrane komanduje Vojskom Srbije i Crne Gore i odlučuje na osnovu odredaba Ustavne povelje od njenog stupanja na snagu.

Član 12.

Sud Srbije i Crne Gore preuzima sve nerešene predmete i spise Saveznog ustavnog suda i Saveznog suda, za koje je nadležan na osnovu Ustavne povelje.

Nerešene predmete Saveznog ustavnog suda i Saveznog suda koji nisu u nadležnosti Suda Srbije i Crne Gore preuzimaju i rešavaju ustavni i redovni sudovi država članica, saglasno zakonima država članica.

Član 13.

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje, sledeći savezni organi i organizacije postaju organi i organizacije države članice Srbije i nastavljaju rad u skladu sa propisima na osnovu kojih su obrazovani, a koji će se primenjivati na teritoriji države članice Srbije do donošenja odgovarajućih propisa države članice Srbije:

 1. Narodna banka Jugoslavije;
 2. Savezna uprava carina;
 3. Savezni sanitarni, veterinarski i fitosanitarni inspektorat;
 4. Savezni devizni inspektorat;
 5. Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka;
 6. Savezna komisija za sprečavanje pranja novca;
 7. Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište.

Član 14.

Savet ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora donosi odluku o fiskalnom agentu u međunarodnim finansijskim organizacijama, uz saglasnost ministarstava finansija i centralnih banaka država članica.

Do konstituisanja Saveta ministara, poslove fiskalnog agenta u međunarodnim finansijskim organizacijama obavlja Savezno ministarstvo za ekonomske odnose s inostranstvom, uz saglasnost nadležnih organa država članica.

Stručne i organizacione poslove navedene u stavu 2. ovog člana, u prelaznom periodu do definisanja konačnog načina predstavljanja i zastupanja u međunarodnim finansijskim organizacijama, obavljaju institucije koje su te poslove obavljale do donošenja ovog zakona.

Funkciju agenta platca, u ime država članica, obavljaju Narodna banka Srbije i Centralna banka Crne Gore, u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima.

Član 15.

Do definisanja njihovog konačnog statusa, sledeći organi i organizacije nastavljaju da obavljaju poslove:

 1. Savezni zavod za biljne i životinjske genetičke resurse;
 2. Savezni hidrometeorološki zavod;
 3. Savezni zavod za standardizaciju;
 4. Jugoslovensko akreditaciono telo (JU AT);
 5. Savezni zavod za intelektualnu svojinu;
 6. Savezni zavod za mere i dragocene metale;
 7. Savezni zavod za statistiku;
 8. Savezna uprava za kontrolu letenja;
 9. Savezni vazduhoplovni inspektorat;
 10. Plov-put Beograd;
 11. Plov-put Bar;
 12. Jugoslovenski registar brodova Beograd;
 13. Jugoslovenski registar brodova Tivat;
 14. Muzej istorije Jugoslavije;
 15. Arhiv Jugoslavije;
 16. Muzej vazduhoplovstva Jugoslavije;
 17. Lučke kapetanije i ispostave;
 18. Nacionalni savet Savezne Republike Jugoslavije za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;
 19. Koordinacioni centar Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju.

Član 16.

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje, prestaju da rade:

 1. Savezni državni tužilac;
 2. Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova;
 3. Savezno ministarstvo finansija;
 4. Savezno ministarstvo pravde;
 5. Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija;
 6. Savezni budžetski inspektorat;
 7. Savezni upravni inspektorat;
 8. Savezni tržišni inspektorat;
 9. Savezni saobraćajni inspektorat;
 10. Vojno pravobranilaštvo;
 11. Savezno javno pravobranilaštvo;
 12. Antimonopolska komisija;
 13. Savezni sekretarijat za informisanje;
 14. Savezni sekretarijat za zakonodavstvo;
 15. Savezni sekretarijat za razvoj i nauku;
 16. Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje;
 17. Savezni sekretarijat za sport i omladinu;
 18. Savezni sekretarijat za vere;
 19. Savezni zavod za informatiku;
 20. Savezni zavod za međunarodnu saradnju u agroindustriji UNIDO Jugoslavija centar;
 21. Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja:
 22. Savezni zavod za socijalno osiguranje;
 23. Savezni zavod za tržište rada i migracije;
 24. Savezna direkcija za imovinu SRJ;
 25. Savezna direkcija za robne rezerve;
 26. Agencija za promociju i podsticanje agrarnog izvoza;
 27. Agencija za istraživanje medija i odnosa s javnošću;
 28. Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave;
 29. Avio-služba i
 30. Služba protokola.

Član 17.

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje, prestaju da rade i drugi savezni organi, organizacije, službe, stalna i privremena stručna i savetodavna radna tela i komisije, koji nisu navedeni u čl. 13, 15. i 16. ovog zakona.

Savet ministara može da odluči da pojedine službe i grupe poslova iz nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora koji su obavljali organi, organizacije ili službe navedene u čl. 15. i 16. ovog zakona budu preuzete od strane institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Sporazumom država članica može se utvrditi potreba da pojedini organi, organizacije ili službe, uključujući i one koje su navedene u čl. 15. i 16. ovog zakona, nastavljaju da obavljaju poslove. Sporazumom država članica može se utvrditi da ovi organi, organizacije ili službe nastavljaju da obavljaju poslove kao zajednički organi, organizacije ili službe država članica.

Preduzeća, finansijske organizacije ili ustanove u kojima Savezna Republika Jugoslavija, odnosno njeni organi, organizacije ili službe imaju osnivačka prava nastavljaju rad, ako Savet ministara ne predloži njihovu likvidaciju.

Ako preduzeća, finansijske organizacije ili ustanove iz stava 4. ovog člana nastavljaju rad, osnivačka prava će se urediti sporazumom država članica.

Član 18.

Pojedine poslove saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade koji prestaju da rade, a koji su, saglasno odredbama Ustavne povelje, u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora, do izbora Saveta ministara, obavljaju:

1. Savezno ministarstvo za inostrane poslove preuzima poslove:

1) svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija, u delu koji se odnosi na vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u kojima je državna zajednica Srbija i Crna Gora, kao subjekt međunarodnog prava, ugovorna strana, izuzev poslova vezanih za međunarodne ugovore iz nadležnosti ekonomskih odnosa s inostranstvom;

2) svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija, u delu koji se odnosi na prava i obaveze koje proizlaze iz članstva u međunarodnim globalnim i regionalnim organizacijama, za čije članstvo je preduslov međunarodni subjektivitet državne zajednice Srbija i Crna Gora.

2. Savezno ministarstvo za ekonomske odnose s inostranstvom preuzima poslove svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija u delu koji se odnosi na ekonomske odnose s inostranstvom iz nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

3. Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine preuzima poslove:

1) Saveznog tržišnog inspektorata, u delu koji se odnosi na vršenje upravnog nadzora radi sprečavanja i ukidanja prepreka slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala u okviru državne zajednice Srbija i Crna Gora;

2) Antimonopolske komisije, u delu koji se odnosi na sprečavanje nastajanja i prestanak postojanja monopolskog ponašanja ili takvog položaja unutar zajedničkog tržišta državne zajednice Srbija i Crna Gora.

4. Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica preuzima poslove:

1) Saveznog ministarstva pravde, u delu koji se odnosi na ostvarivanje i praćenje Ustavnom poveljom, međunarodnim ugovorima i zakonima zajemčenih sloboda i prava čoveka i građanina i na ekstradiciju;

2) Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, u delu koji se odnosi na strance, odnosno migracionu politiku, useljavanje i davanje azila, putne isprave, odnosno vizni režim i državnu granicu, odnosno integrisanu graničnu upravu.

5. Generalni sekretarijat Savezne vlade preuzima poslove:

1) Saveznog ministarstva finansija, u delu koji se odnosi na poslove finansijske službe, u vezi sa pripremom dokumentacije za izvršenje rashoda institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora, preko trezora države članice;

2) Saveznog ministarstva pravde, u delu koji se odnosi na imovinu državne zajednice Srbija i Crna Gora koja je potrebna za funkcionisanje njenih institucija, a s tim u vezi i odgovarajuće poslove Direkcije za imovinu SRJ, poslove zaštite te imovine u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim državnim organima od Saveznog javnog pravobranilaštva, kao i poslove u postupku sprovođenja Sporazuma o sukcesiji i funkcije i organizaciju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora i položaja zaposlenih u njima;

3) Saveznog upravnog inspektorata, u delu koji se odnosi na vršenje unutrašnje kontrole, odnosno upravnog nadzora nad zakonitošću upravnog postupanja i usklađenim delovanjem ministarstava Saveta ministara i drugih institucija koje odlučuju primenom upravnog postupka i postupanje u skladu s propisima o kancelarijskom poslovanju;

4) Saveznog sekretarijata za zakonodavstvo, u delu koji se odnosi na: obezbeđenje metodološkog jedinstva u pripremi zakona koje predlaže Savet ministara i propisa koje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima donosi; izgradnju i unapređenje zakonodavnog sistema državne zajednice Srbija i Crna Gora i staranje o objavljivanju propisa u službenom glasilu;

5) Saveznog sekretarijata za informisanje, u delu koji se odnosi na obaveštavanje domaće javnosti o radu Saveta ministara i njegovih ministarstava i analiziranje izveštavanja domaćih i stranih sredstava informisanja o radu Saveta ministara i njegovih ministarstava i njihovo upoznavanje s analiziranim stanjem;

6) Saveznog zavoda za informatiku, u delu koji se odnosi na izgradnju i unapređenje informacionog sistema državne zajednice Srbija i Crna Gora, pružanjem informatičke podrške za rad Saveta ministara, njegovih ministarstava i službe i njihovim povezivanjem sa drugim institucijama državne zajednice Srbija i Crna Gora i državnim organima država članica;

7) Službe za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave;

8) Avio-službe i

9) Službe protokola.

Generalni sekretarijat Savezne vlade vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz tačke 5. ovog člana.

Poslove vojnog pravobranioca preuzima Savezno ministarstvo za odbranu.

Član 19.

Institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno državni organi države članice u čiji delokrug prelaze poslovi organa i organizacija Savezne Republike Jugoslavije ili saveznog ministarstva, drugog saveznog organa ili organizacije ili službe Savezne vlade, istovremeno sa preuzimanjem poslova preuzimaju i zaposlene koji su na dan stupanja na snagu Ustavne povelje bili raspoređeni na radna mesta na kojima se obavljaju poslovi koji se preuzimaju, odnosno koji su neposredno radili na tim poslovima.

Zaposleni koji ne budu preuzeti u institucije državne zajednice ili u državne organe država članica ostvaruju prava iz radnog odnosa najduže godinu dana od dana prestanka potrebe za njihovim radom.

Saveznim poslanicima u Saveznoj skupštini i licima koja po odredbama saveznog zakona u trenutku stupanja na snagu Ustavne povelje imaju status izabranog državnog funkcionera, a kojima prestaje mandat, odnosno funkcija, konstituisanjem institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora ili izborom novih funkcionera, pripada pravo na platu do ispunjavanja uslova za penziju ili rešavanja njihovog radno-pravnog statusa, ali najduže godinu dana od dana prestanka mandata, odnosno funkcije.

III. USKLAĐIVANjE PROPISA S USTAVNOM POVELjOM[uredi]

Član 20.

Savezni zakoni i drugi savezni propisi iz oblasti koje su prema Ustavnoj povelji u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora primenjuju se kao pravni akti državne zajednice Srbija i Crna Gora, osim u delovima koji su u suprotnosti s odredbama Ustavne povelje. Države članice uskladiće svoje ustave s Ustavnom poveljom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima državne zajednice Srbija i Crna Gora, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora dužne su da propise iz stava 1. ovog člana usklade s Ustavnom poveljom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Države članice dužne su da usklade svoje zakone i druge propise s Ustavnom poveljom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima državne zajednice Srbija i Crna Gora i zakonima državne zajednice Srbija i Crna Gora, do 31. decembra 2003. godine.

Akti iz stava 1. ovog člana, koji nisu iz oblasti u kojima je Ustavnom poveljom utvrđena nadležnost državne zajednice Srbija i Crna Gora, primenjuju se posle stupanja na snagu Ustavne povelje kao opšti akti država članica, dok ih njihovi nadležni organi ne stave van snage, osim u delovima koji su u suprotnosti s odredbama Ustavne povelje, izuzev u oblastima koje su već regulisane propisima države članice.

Po svom konstituisanju, Skupština Srbije i Crne Gore obrazuje posebnu komisiju radi staranja o usklađivanju propisa Srbije i Crne Gore s Ustavnom poveljom. Komisija iz stava 6. ovog člana predlaže program usklađivanja propisa, vodeći računa o rokovima utvrđenim ovim zakonom i o hitnosti regulisanja pojedinih odnosa.

IV. IMOVINA[uredi]

Član 21.

Zakonom o imovini državne zajednice Srbija i Crna Gora utvrdiće se imovina državne zajednice koja je neophodna za funkcionisanje njenih institucija i Vojske Srbije i Crne Gore, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Države članice i državna zajednica, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje, obrazuju komisiju koja će utvrditi predlog obima imovine iz stava 1. ovog člana, kao i obima, strukture i načina raspodele preostale imovine.

Komisija iz stava 2. ovog člana, koju čine predstavnici Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Crne Gore, Saveta ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora i centralnih banaka država članica, u roku od 90 dana od dana njenog obrazovanja, dostavlja predlog na usvajanje Skupštini Srbije i Crne Gore. Do okončanja postupka iz stava 3. ovog člana, institucije državne zajednice, institucije koje obavljaju poslove institucija državne zajednice u prelaznom periodu, kao i Vojska Srbije i Crne Gore ne mogu raspolagati nepokretnostima koje su u momentu usvajanja Ustavne povelje imovina Savezne Republike Jugoslavije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE[uredi]

Član 22.

Svi rokovi utvrđeni Ustavnom poveljom počinju da teku od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Član 23.

Zakon o zastavi državne zajednice Srbija i Crna Gora donosi se u roku od 60 dana od dana konstituisanja Skupštine Srbije i Crne Gore.

Zakon o grbu i himni državne zajednice Srbija i Crna Gora donosi se do kraja 2003. godine.

Član 24.

Vojni pravosudni organi nastavljaju rad do donošenja zakona iz člana 66. Ustavne povelje.

Zakon iz stava 1. ovog člana donosi se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Član 25.

Lica koja su stekla jugoslovensko državljanstvo do stupanja na snagu Ustavne povelje zadržavaju to državljanstvo i pravo na korišćenje postojećih javnih isprava do donošenja zakona kojim će se urediti ova materija.

Član 26.

Pečati i štambilji koje koriste savezni organi i organizacije primenjuju se do donošenja propisa o novim pečatima i štambiljima.

Član 27.

Sadašnji novac, hartije od vrednosti i drugi dokumenti važe i posle stupanja na snagu Ustavne povelje, a oznake na njima menjaju se prilikom novih emisija, odnosno novih izdanja.

Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog zakona naziv službenog glasila Savezne Republike Jugoslavije menja se i glasi: “Službeni list Srbije i Crne Gore”.

Član 29.

Ovaj zakon usvaja se i proglašava u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije u istovetnom tekstu u kome su ga prethodno usvojile Narodna skupština Republike Srbije i Skupština Republike Crne Gore i stupa na snagu danom stupanja na snagu Ustavne povelje.


Izvor[uredi]

 • Službeni list Srbije i Crne Gore, godina I, broj 1, Beograd, utorak, 4. februar 2003.