Autobiografija (E. N. Milaš) 3

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
AUTOBIOGRAFIJA
Pisac: episkop Nikodim Milaš


PUTOVANjE U BEČ U APRILU I MAJU 1904. GODINE

1904. aprila 1. (po novom kalendaru) krenuo sam sa đakonom i slugom iz Zadra za Rijeku, gdje sam i noćio. Posjetio sam Trsat.

2. Bio sam u Abaciji; gdje sam se sastao sa Pajom Jovanovićem iz Pančeva, mladim trgovcem Stefanovićem iz Novog Sada i Svetozarom Popovićem iz Srbije. Ovaj pošljednji, poslanik i senator, nagovarao me da se primim mitropolitske katedre u Biogradu. Noćio sam u Rijeci.

3. Izjutra krenuo sam za Beč, gdje sam stigao u večer (na rimokat. Uskrs). Na stanici su me dočekali: prota Mišić, dvorski savjetnik Dm. Petrović, dr Zurunić, N. Kapamadžija, St. Kapamadžija, dr Drnderski i Sečanski.

4. Primio sam pojedine posjete, između kojih: gener. intendanta Bukića i dr Zurunića.

6. Posjetio sam: barona Davida, sekc. šefa Cviklinskog, barona Mustacu i gđ. Zurunić.

9. Posjetio sam: srp. poslanika Vuića, gen. intend. Bukića, dv. savjetnika Petrovića, I. Kapamadžiju i protu Nikolajevskog.

10. Naš Uskrs. Služio sam sa protom Mišićem, vojn. sveštenikom Boldeom, vojn. sveštenikom Vojnovićem i đakonom. Ručao sam sa Mišićem i đakonom kod dr Zurunića.

11. Ručao sam sa đakonom kod gen. int. Bukića. 16. Ručao sam kod barona Davida. Na tom ručku bio je dr Vladan Đorđević sa ženom i kćerkom.

16. Krenuo sam za Peštu izjutra sa protom Mišićem i momkom. U Pešti sam večerao u gostionici sa B. Burkovićem i ženom mu.

19. Krenuo sam izjutra iz Pešte u N. Sad. Po podne, kad sam stigao u Suboticu, nastupio je željeznički štrajk, te nijesam mogao dalje putovati. Odsjeo sam u Subotici kod paroha Svetozara Dimitrijevića. Popadija mu je sestra vel. bilježnika u Karlovcima Laze Obrenovića. Paroh ima sedmero djece, a najstarija mu je kćer Olga od osamnaest godina. U Subotici sam morao ostati tri dana, dok nije svršio štrajk željeznički. Za to vrijeme jedno sam večer večerao kod dra Pere Rodića, liječnika, i drugo večer kod bogatog trgovca Dušana Stojkovića. Posjetio sam advokata Đorđa Stojkovića, mladog sveštenika Isidora Ludajića i Bogdana Dimitrijevića, trgovca, parohova brata. Bio sam u Paliću, ljetnikovcu Subotičana na velikom i lijepom jezeru.

aprila 23. Krenuo sam vlakom po podne iz Subotice u N. Sad. Na stanici novosadskoj dočekao me je ep. Šević sa arhim. Vidickim i Arsom Pajevićem. U ep. dvoru čekao me je budimski ep. Bogdanović.

24. Bio sam na liturgiji u almaškoj crkvi sa ep. Ševićem i ep. Bogdanovićem. Toga dana ep. Šević davao je ručak u moju čast, na kojem su bili, osim mene i ep. Ševića: ep. Bogdanović, arhim. Vidicki, prota Milan Edrić, paroh Đorđe Velić, dr Mihajlo Polit Desančić, Arsa Pajević, Vlada pl. Stratimirović, podnačelnik N. Sada, dr Vlada Demetrović, vel. kapetan, dr Mladen Gojkić, glavni fizikus, dr Aleksandar Koda, Vasa Pušibrk, upravitelj gimnazije, Arkadije Varađanin, upravitelj više djevojačke škole; Pavao Gostović, advokat, Petar Popadić, predsjednik crkv. opštine, Dimitrije Koda, trgovac, i dva ep. đakona. Po podne istoga dana bio sam sa ep. Ševićem i ep. Bogdanovićem da pohodim srpskog patrijarha Georgija Brankovića u Karlovcima.

aprila 25. Izjutra otputovao je ep. Bogdanović u Peštu. Pošao sam u Karlovce na ručak patrijarhu, koji je taj ručak dao u moju čast. Bili su na ručku, osim patrijarha i mene: ep. Šević, episkop budimski Letić, arhim. Vidicki, arhim. krušedolski Anatolije Janković, prota Vučković, prota Jeremić, prota Mišić, prota Ruvarac, protosinđel Pantelić, kons. bilježnik, profesori bogoslovije: arhim. Zaremski, svešt. Pribićević, svešt. Đurić, arhiđ. dr Čupić i protođ. Vuić; dr Laza Sekulić, nar. tajnik, dr Dankuc, Laza Obrenović, vel. bilježnik, Miloš Letić, upravitelj patr. dvora, dr Pera Stanković, advokat, Svetislav Nikolajević, trgovac, N. Nikolajević, odb. računovođa, Milan Popadić, paroh iz Vojke, i kaluđer Danilo, dvorski ekonom. Noćio sam u patr. dvoru.

aprila 26. Posjetio sam u Karlovcima: bogosl. zavod, sjemen. zgradu i narodni dom, i zatijem dr Sekulića i Mil. Letića. Poslije toga krenuo sam u Krušedol manastir sa ep. Ševićem, ep. Letićem, arhim. Vidickim, protom Mišićem, protom Vučkovićem, protom Ruvarcem i arhim. Zaremskim. Zaustavili smo se u Krušedolu jedan sat, i tu nas je dočekao krušed. namjesnik jeromonah Arsenije Poštić. Tada krenusmo svi u Grgetek na ručak kod arhim. Ilariona Ruvarca. Ručak je bio najkordijalniji. Pred večer krenuo sam sa ep. Ševićem, arhim. Vidickim i protom Mišićem preko Iriga u N. Sad, a ostali se povratiše u Karlovce.

Istoga dana Arsa Pajević dao je večeru u moju čast. Bili su na toj večeri, osim mene, Pajevića, g. žene mu, gospođe Anke, ovi: ep. Šević, arhim. Vidicki, prota Mišić, dr Polit, dr Ilija Vučetić, dr Laza Stanojević, dr Đorđe Dera, dr Mica Popović Pecija, V. Pušibrk, Tih. Ostojić, Janko Perić, urednik „Branika".

27. Posjetio sam u N. Sadu: Maticu (Savić, Petrović, Radžić), Peru Popadića, predsjednika opštine, Gimnaziju, V. Pušibrk, dr Kodu, dr Polita, dr Pajicu Jankovića, dr Vučetića, dr Jojkića, dr Lazu Stanojevića, Lazu Dunđerskog (gospođu mu), Ljubu Stefanovića, Arsu Pajevića, Paju Gostovića, advokata, Đuru Vukićevića i protu Milana Nirića. Ovoga dana ep. Šević dao je svečani ručak u moju čast. Osim mene i ep. Ševića, bili su na ručku: Patrijarh, ep. Letić, arhim. Vidicki, arhim. krušed. Janković, prota Ćirić, prota Ruvarac, paroh futoški Stevan Nikolić, umir. general Marko Knežević, umir. predsjednik sudb. stola Pavle Mačvanski, advokat Đoka Radovanović, advokat Đorđe Vukićević, advokat Il. Vučetić, advokat Pavica Janković, trgovac Ljuba Stefanović, profesor Stevan Lekić, profesor dr Đorđe Dera, umir. podžupan Teodor pl. Rogulić, dr Laza Stanojević, dr Aleks. Koda, advokat dr Stevan Adamović, bibliotekar Matice dr Jovan Radonić, podsekretar Matice Sava Petrović, i dva đakona.

28. Krenuo sam izjutra iz N. Sada preko Pešte u Beč. Ispratio me je do stanice ep. Šević, arhim. Vidicki, prota Kirić, prota Ruvarac (sa ženom), Pajević, Pušibrk i dr. U večer stigao sam u Beč sa protom Mišićem i momkom.

aprila 30. Posjetio sam ministra Kerbera, ministra Hartela, mitropolita Reptu, hofrata dr Miloša Feš, starješinu predsjedničke minist. kancelarije za kult. i prosvjetu.

maja 2. Sastao sam se sa Barčićem, Perićem i Vujatovićem. Ovaj posljednji je u Hotel Holler sa gospođom, i boluje od reumatizma.

3. Bio sam na večeri kod Steve Kapamadžije, velikokupca. Na toj večeri bio je predsjednik opštine N. Kapamadžija sa gospođom, prota Mišić i dr Nikolajević.

4. Sastao sam se sa pukovnikom Ugo Ubaldini.

7. Davao sam večeru u 8 sah. u gostionici „Oest. Hof". Pozvani su bili: 1. mitropolit Repta, 2. srp. poslanik Vuić, 3. baron David, 4. ruski gen. konzul Kudrjavcev, 5. sekretar bugarske delegacije Šišmanov, 6. rus. prota Nikolajevski, 7. sekc.-šef Cviklinski, 8. sekc.-šef Vilovski, 9. gen. intend. Bukić, 10. hofrat Banelija, 11. hofr. Petrović, 12. hofr. Mustica, 13. hofr. Feš, 14. dr Zurunić, 15. I. Kapamadžija, 16. V. Todorović, 17. R. Hadži-Ristić, 18. T. Ostojić, 19. dr Drnderski, 20. dr Nikolajević i 21. prota Mišić. Zahvalili su na pozivu radi bolesti: David, Nikolajevski, Mustaci i Banelija, tako da je na večeri bilo 18 osoba sa mnom zajedno. Svi su bili u fraku i dekoracijama. Večera i „cercle" trajalo je do 11,30 sati. Nazdravio sam Caru srpski pa njemački. Drugu sam zdravicu upravio gostima, spomenuvši najprije mitropolita (njemački), pak predstavnika Srbije Vuića, Rusije Kudrjavceva i Bugarske Šišmanova, zatijem vladine ljude Cviklinskog i Feša (njemački) i na pošljetku opštinare. Meni su nazdravili: Mitropolit, Vuić, Kudrjavcev, Šišmanov, Cviklinski i Kapamadžija; prvi i peti njemački, drugi i šesti srpski, treći ruski i četvrti bugarski. Večera me je koštala kruna 213,62.

8. Danas sam na ručku bio kod Zurunića. Poslao sam svoje fotografije: Patrijarhu, ep. Ševiću, ep. Letiću, ep. Bogdanoviću, arhim. Ruvarcu, arhim. Vidickom, proti Ruvarcu, parohu Dimitrijeviću u Suboticu i Arsi Pajeviću, i Mišiću.

10. Bio sam na večeri kod srpskog poslanika dr Vuića, na kojoj je bilo 14 osoba. Poslanik je nazdravio meni, a ja poslaniku. Doznao sam danas da je „Zastava" donijela u dva broja bilješke, kako sam ja sada u nekoj misiji, da bi pridružili Karlovačkoj mitropoliji srpske vladike Dalmacije, Bosne i Hercegovine. Sličnu je vijest donio i današnji „Budapesti Hirlap".

maja 12. Ručao sam kod predsjednika opštinskog Kapamadžije, koji je taj ručak dao u moju počast. Na ručku je bio poslanik dr Vuić, Vilovski i Mišić.

Posjetio sam Nik. Todorovića, dr Miloša Stratimirovića, R. Hadži-Ristića, T. Ostojića, S. Novakovića, Kudrjavceva i Šišmanova.

16. Bio sam po podne na kafi zajedno sa Mišićem kod Vilovskog i žene mu (Camilla von Stefanovic-Vilovska, geb. Otto von Ottenfeld). Posjetila me je danas žena predsjednika c. opštine N. Kapamadžije (Maria Kapamadžija) i predala mi je na dar zlatom izvezeni pojas.

17. Posjetio sam danas ovu gospodu u stanovima njihovim: Zohar, Schissl, Mardegani, Parisini, Rezek, Kossovics, Bar. Helfert, Kielmansegg, Giovanelli, Bienert, Lachmajer, protos. Apostolopaulos, generala Stratimirovića, prvog sekretara srp. poslanstva Milankovića, drugog sekretara srp. poslanstva Arera, groficu Mirbach, gospođu Đorđević i gospođu Josifović. Kod ove pošljednje zatekao sam Dušana Matanovića koji će u četvrtak (19. o. m.) biti svečano promoviran za doktora prava.

19. Štampao sam danas u N. Fr. Presse No 14. 272 (Morgenblatt von 19. 5. 1904.) pismo, kao ispravak novinarskih vijesti da ja tražim pridruženje dalm. crkve Karlovačkoj mitropoliji.

Ručao sam kod prote Mišića radi Spasovdana, što je danas. Po podne bio sam u 4 sata u univerzitetu pri svečanoj promociji za doktora prava mladog Crnogorca (koji ima za ženu kćer gospođe Josifović) Dušana Matanovića. U isto vrijeme promovirano je bilo za doktore prava još 37 drugih apsolv. pravnika.

Večeras je crkvena opština bečka davala u moju počast u gostionici „Oest. Hof" večeru, na kojoj je bilo 19 lica. Osim opštinara bili su: T. Vilovski, dr Šišmanov, general-intendant Đukić i umirov. general-intendant Mandić (kuzen mitrop. Mandića).

22. Osvetio sam danas u 11 sati pre podne zemljište u Central-Friedhof, gdje će biti „srpsko groblje". Bilo je dosta opštinara oba pola pri obredu, a između njih i poslanik srpski na Bečkom dvoru dr Vuić sa sekretarom.

23. Krenuo sam u 8.25 jutra brzim vlakom iz Beča za Rijeku. Istratili su me: predsjedništvo crkvene opštine, Vilovski i prota Mišić.

24. Stigao sam po podne iz Rijeke u Zadar. Dočekalo me je sveštenstvo mjesno i tutorstvo crkveno.[1]


  1. Dodatak Autobiografiji.