Janko od Kotara i Mujin Alil

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

0001 Knjigu piše od Kotara Janko
0002 Te je šalje u kršnu Kladušu
0003 A na ruke Mujinu Alilu:
0004 „O Turčine, dijete Alile!
0005 „Tebe vale po kršnoj Kladuši,
0006 „Mene vale po ravnu Kotaru,
0007 „No mi dođi na megdan junački,
0008 „Da vidimo, ko je bolji junak;
0009 „A evo ti tri megdana dajem:
0010 „Prvi ću ti megdan ostaviti
0011 „U Kladuši a pred tvojom kulom,
0012 „Nek ti vidi ostarjela majka,
0013 „Ja kako ćeš, Ture, poginuti,
0014 „Jal’ kako ćeš mene pogubiti;
0015 „Drugi ću ti megdan ostaviti
0016 „A pod mojom pod vrenđijom kulom,
0017 „Nek mi vidi vijernica ljuba,
0018 „Ja kako ću, Ture, poginuti,
0019 „Jal’ kako ću tebe pogubiti;
0020 „Treći ću ti megdan ostaviti
0021 „Pod Kunarom u polju Kotaru,
0022 „A na međi Turskoj i kaurskoj,
0023 „Đe je zemlja krvi poželjela,
0024 „Gavranovi od junaka mesa;
0025 „Dođ’ Alile, đe je tebi drago;
0026 „Ako li mi na megdan ne smiješ,
0027 „A ti uzmi divčik i povjesmo
0028 „I vreteno drva šimširova,
0029 „Pa mi predi gaće i košulju,
0030 „Da ne mučim ljube Anđelije.”
0031 Kad Alilu knjiga dopanula,
0032 Stojeći je Ture proučilo,
0033 Pa se skide niz bijelu kulu,
0034 Neveselo po avliji šeta,
0035 Podmetnulo ruke pod pazuke;
0036 Al’ eto ti od Kladuše Muja,
0037 Ide Turčin sa zelene londže,
0038 Prigrnuo zelenu mavlutu,
0039 Gleda sina nejaka Alila,
0040 Pa ga pita silna poturica:
0041 „Što je sine, dijete Alile!
0042 „Ko l’ te zove na megdan junački,
0043 „Te si ga se, sine, prepanuo?
0044 „Kaž’ babajku jutros na uranku?”
0045 Alil s’ vati rukom u džepove,
0046 Te mu dade list knjige bijele.
0047 Kad je Mujo knjigu proučio,
0048 Te viđeo, što se u njoj piše,
0049 On se rukom u džepove maši,
0050 Te izvadi dvanaest dukata,
0051 Te ih dade mladu knjigonoši,
0052 Pa mu ’vako Mujo govoraše:
0053 „Čuješ mene, mladi kaurine!
0054 „Pozdravi mi od Kotara Janka,
0055 „Nek me čeka pod Kunar-planinom,
0056 „Dovešću mu mojega Alila
0057 „U neđelju, koja prva dođe,
0058 „Nek sabljama megdan podijele.”
0059 Pa on ode na bijelu kulu,
0060 A dovati divit i hartiju,
0061 Ode pisat’ knjige na koljenu:
0062 Prvu Turčin knjigu nakitio,
0063 Te je šalje u Kovače ravne
0064 Na Turčina Kovačinu Rama:
0065 „O Daidža, Kovačina Ramo!
0066 „Pokupi mi po ravnu Kovaču
0067 „Pet stotina silnih Kovačana,
0068 „Hajde šnjima ka kršnoj Kladuši
0069 „A pod moju vrenđiju kulu,
0070 „Jera zove od Kotara Janko,
0071 „Ta Alila na megdan mojega,
0072 „Da Alilu budeš u nevolju.”
0073 Drugu Mujo knjigu nakitio,
0074 Te je šalje u Liku krvavu
0075 Na Turčina Ličanina Tala:
0076 „O amidža, Ličanine Tale!
0077 „Pokupi mi po Lici krvavoj
0078 „Pet stotina konja i junaka,
0079 „Hajde šnjima ka kršnoj Kladuši,
0080 „A pred moju pred bijelu kulu,
0081 „Jera zove od Kotara Janko
0082 „Ta Alila na megdan mojega,
0083 „Da mu budeš s desna u policu.”
0084 Treću Mujo knjigu nakitio,
0085 Te je šalje u Nake krvave
0086 Na Turčina Nakić-Ibrahima:
0087 „Pobratime, Nakić-Ibrahime!
0088 „Pokupi mi po Naku krvavu
0089 „Pet stotina konja i junaka,
0090 „Hajde šnjima ka kršnoj Kladuši
0091 „A pred moju pred bijelu kulu,
0092 „Jera zove od Kotara Janko
0093 „Ta Alila na megdan mojega,
0094 „Da sinovcu budeš u nevolju.”
0095 A četvrtu knjigu opravio,
0096 Posla knjigu u Tursku Udbinu
0097 Na sestrića Tanković-Osmana:
0098 „O sestriću, Tanković-Osmane!
0099 „Pokupi mi po Vašoj Udbini
0100 „Udbinskijeh na glasu junaka
0101 „Na prijepis pet stotina druga,
0102 „Hajde šnjima ka kršnoj Kladuši
0103 „A pod moju pod vrengiju kulu,
0104 „Jera zove od Kotara Janko
0105 „Ta Alila na megdan mojega,
0106 „Da Alilu budeš u nevolju.”
0107 Kada Mujo knjige rasturio,
0108 Malo sjede na bijeloj kuli,
0109 Ali stade jeka isprijeka,
0110 Začuše se jasni talambasi,
0111 Glednu Mujo polju u širinu,
0112 Silna vojska polje pritisnula
0113 I pred njome dvije poglavice,
0114 Jedno bješe Budalina Tale,
0115 A drugo je Kovačina Ramo,
0116 Šnjima ravna hiljada junaka;
0117 Daleko ih Mujo susretnuo,
0118 Age vodi na vrengiju kulu,
0119 Silnu vojsku u polju ustavi.
0120 Malo stade, za dugo ne bilo,
0121 Al’ eto ti Nakić-Ibrahima,
0122 I sa njime Tanković-Osmana,
0123 Oni vode hiljadu junaka,
0124 Njih daleko Alil susretnuo,
0125 Silnu vojsku u polju ustavi,
0126 Age vodi na bijelu kulu,
0127 Šnjima Mujo sjede piti vino,
0128 A Alil se ode opravljati,
0129 Oblačiti ruho i oružje:
0130 On obuče tananu košulju,
0131 Po košulji kadivli đečermu,
0132 Po đečermi zelenu dolamu,
0133 Po dolami toke Mrkonjića,
0134 Štono ih je Mujo zadobio
0135 Od junaka Petra Mrkonjića
0136 U Kunari visokoj planini;
0137 A na noge crvene čakšire
0138 Do koljena u srmu oblite,
0139 Od koljena zlatom izvezene;
0140 Pa opasa mukadem-pojasa,
0141 A za pojas devet samokresa,
0142 Svi u suvo zalivani zlato,
0143 A pokraj njih noža plamenita,
0144 A na bedro sablju okovanu,
0145 A na glavu kalpak i čelenke,
0146 A pokraj njih valku pozlaćenu,
0147 I prigrnu divan-kabanicu
0148 Sa suvijem okićenu zlatom,
0149 Pa se skide niz bijelu kulu,
0150 A sluge mu đoga izvedoše,
0151 Te se đogu na ramena baci,
0152 Pa se spusti polju u ordiju,
0153 Te on krenu silovitu vojsku,
0154 Prihvati se Kunare planine,
0155 Tu ih stiže od Kladuše Mujo
0156 I sa njime Turske poglavice.
0157 Kunovicu goru prejezdiše,
0158 Spustiše se u polje Kotarsko,
0159 Ali Janko doš’o na biljegu,
0160 Sa Jankom su četiri serdara,
0161 Sva četiri od ravna Kotara,
0162 I sa njima dv’je hiljade vojske
0163 Kotarana na glasu junaka.
0164 Kade Turci u polje dođoše,
0165 Te se malo rahat učiniše,
0166 Janko zove nejaka Stojana:
0167 „O moj sine, dijete Stojane!
0168 „Idi, sine, u Tursku ordiju,
0169 „Te pozdravi od Kladuše Muja,
0170 „Nek izvede nejaka Alila,
0171 „Nek izvede polju na biljegu,
0172 „Da sabljama megdan pod’jelimo,
0173 „Neka vide vojske obadvije.
0174 „Ko će kome oči prevariti.
0175 „Ko li koga prije pogubiti.”
0176 Hitro ga je Stojan poslušao.
0177 Te otide u Tursku ordiju
0178 Pred čadora od Kladuše Muja,
0179 Pred Mujom se smjerno poklonio,
0180 A veli mu silna poturica:
0181 „Što je, more, Jankovo kopile?
0182 „Što li te je opravio Janko?”
0183 Veli njemu Janković Stojane:
0184 „Mene jeste opravio babo,
0185 „Da ti kažem od njega pozdravlje,
0186 „Da izvedeš tvojega Alila
0187 „Na biljegu njemu na megdana,
0188 „Da sabljama megdan podijele.”
0189 Njemu reče od Kladuše Mujo:
0190 „Hoću, sine, Jankovo kopile,
0191 „Sad će Alil na megdan izići;”
0192 Pa on skoči na noge lagane,
0193 Te opremi nejaka Alila,
0194 Izvede mu đoga debeloga,
0195 Te se Ture na đogina baci,
0196 Ponosito na biljegu dođe,
0197 Ode čekat’ od Kotara Janka;
0198 S desne njemu strane do ramena,
0199 Do ramena Kovačina Ramo
0200 I do Rama Budalina Tale,
0201 A s lijeve strane do ramena
0202 Stoji Ture Nakić Ibrahime
0203 I do njega Tanković Osmane,
0204 A za njima Mujo pristajaše,
0205 A za Mujom dv’je stotine druga,
0206 Idu viđet’, pobit’ kako će se;
0207 Al’ eto ti od Kotara Janka
0208 Na kulašu konju pomamnome,
0209 Nosi bojno koplje na ramenu;
0210 S desne njemu strane u policu
0211 Do ramena serdar Smiljaniću
0212 I do njega Senjanin Ivane;
0213 A s lijeve strane u policu
0214 Do ramena Mandušiću Vuče
0215 A do Vuka Šariću Cvijane,
0216 A za njima Stojan pristajaše
0217 Na njegovu vrancu pomamnome,
0218 Za njim idu mladi Kotarani.
0219 Kade Janko na biljegu dođe,
0220 On doziva nejaka Alila:
0221 „Čuješ li me, dijete Alile!
0222 „Udri prije, da ti žao nije!”
0223 Ali veli dijete Alile:
0224 „Udri prije, od Kotara Janko,
0225 „Tvoj je megdan, tvoje pozivanje.”
0226 Kad to začu od Kotara Janko,
0227 On pokupi dizgene kulašu,
0228 A udr’i ga čizmom i mamuzom,
0229 Ode kulaš poljem podigravat’,
0230 Janko skide koplje sa ramena,
0231 Upusti ga u prsi Alilu;
0232 No je Ture junak na megdanu,
0233 U ruke mu koplje uvatilo,
0234 Prebilo ga na dv’je polovine,
0235 Pa poteže koplje kostolovku,
0236 Na Janka ga Ture upustilo;
0237 Janko ima konja od megdana,
0238 Kulaš bješe hendek iskopao,
0239 Dva b’ Alila onđe ukopao,
0240 Pa se kulaš sleže u hendeka,
0241 Te ga ture kopljem preturilo,
0242 I u zemlji koplje salomilo.
0243 A kad bojna koplja izlomiše,
0244 Janko trže mača zelenoga,
0245 Alil trže sablju dimišćiju,
0246 Jedan drugom juriš učiniše,
0247 Manu Alil, a dočeka Janko,
0248 Na mač oštru sablju dočekao,
0249 Na dvije je pole presjekao,
0250 I Alilu ruku obranio,
0251 Ruka pade u zelenu travu;
0252 Drugi put ga udario Janko,
0253 Udari ga po bijelu licu,
0254 Ods’ječe mu lice do vilice,
0255 Sinuše mu zubi do resice;
0256 Treći put ga udario Janko,
0257 Pres’ječe ga po svilenu pasu,
0258 Pa ga turi sa konja đogina.
0259 Mili Bože, čuda velikoga!
0260 Kad pogibe Turska poglavica,
0261 Naljuti se mloga porodica,
0262 Te u polju zametnuše kavgu,
0263 Ev’ se biše polovinu dana,
0264 Srbi Tursku krdisaše vojsku,
0265 U Kunaru goru naćeraše.
0266 Od Turaka malo ko pobježe,
0267 Osim kurva na kulašu Tale
0268 I sa njime Tanković Osmane:
0269 Od Srbalja malo ko pogibe,
0270 No se rani Šariću Cvijane,
0271 I nema im Mandušića Vuka,
0272 Njega traži na kulašu Janko,
0273 Tražio ga, pa ga pominjaše:
0274 „Đe si, Vuče, moja desna ruko!
0275 „Mene prođe moje četovanje.”
0276 Tek što Janko u riječi bješe,
0277 Al’ eto ti Mandušića Vuka
0278 I on vodi od Kladuše Muja,
0279 Vezao mu ruke na opako,
0280 Privede ga od Kotara Janku,
0281 Pa ga Vuče njemu poklonio:
0282 „Eto, Janko, od zlata jabuke,
0283 „Čini šnjome, što je tebe drago.”
0284 Janko bješe junačko koljeno,
0285 Posla Muja u kršnu Kladušu,
0286 I ovako njemu govoraše:
0287 „Idi, Mujo, u kršnu Kladušu,
0288 „Lagat’ nemoj, veće pravo kaži,
0289 „A džaba ti život na megdanu.”
0290 Ode Turčin vezan u Kladušu,
0291 Janko s društvom ka bijeloj kuli,
0292 Počasti ih tri četiri dana,
0293 Pa odoše svaki dvoru svome,
0294 A on osta mrko piti vino
0295 Sa Stojanom na bijeloj kuli.

Izbor[uredi]

  • Sabrana dela Vuka Karadžića, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964 i dvestogodišnjici njegova rođenja 1787-1987, Prosveta. Pjesme junačke srednjijeh vremena, knjiga treća 1846, Beograd, 1988., str. 82-89.