Закон о измјенама и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09 и 106/09) члан 87. мијења се и гласи:

„Пензијски основ бораца прве категорије и учесника НОР-а прије 9. септембра 1943. године не може бити мањи од просјечне нето плате у Републици у години која претходи години на коју су усклађене пензије увећане за 30%.

Пензијски основ бораца друге категорије не може бити мањи од просјечне нето плате у Републици у години која претходи години на коју су усклађене пензије увећане за 15%.

Пензијски основ бораца треће и четврте категорије не може бити мањи од просјечне нето плате у Републици у години која претходи години на коју су усклађене пензије увећане за 10%.

Пензијски основ бораца пете категорије не може бити мањи од просјечне нето плате у Републици у години која претходи години на коју су усклађене пензије.

Код одређивања породичне пензије иза погинулог борца или учесника НОР-а, пензијски основ не може бити мањи од пензијског основа из става 1. овог члана.“

Члан 2.

Члан 89. брише се, а остали чланови се помјерају.

Члан 3.

Послије члана 231б. додаје се нови члан 231в. који гласи:

„Члан 231в.

Пензије одређене примјеном члана 87. за борце шесте и седме категорије, као и члана 89. Закона, по захтјевима поднесеним прије почетка примјене овог закона, поново ће се одредити по службеној дужности почев од 1. фебруара 2010. године.“

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1830/09
Датум: 23. децембар 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 118/09