Закон о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ


Члан 1.

У Закону о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 54/07) у члану 53. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:

„Председник Савета има право на основну плату у висини основне плате овлашћеног државног ревизора, увећане за 30 процената.

Потпредседник и чланови Савета имају право на основну плату у висини од 90 процената од основне плате председника Савета.”

Члан 2.

После члана 55. додају се наслов изнад члана и члан 55а. који гласе:

„Радноправни положај државних ревизора
Члан 55а.

Број државних ревизора одређује се актом Институције.

Државни ревизор радни однос у Институцији заснива након спроведеног јавног конкурса, у складу са актом Институције.

Одлуку о именовању државног ревизора, по спроведеном јавном конкурсу из става 2. овог члана, доноси председник Институције.

Одлука из става 3. овог члана је коначна.

Државни ревизор са звањем овлашћеног државног ревизора има право на основну плату која се одређује множењем основице за обрачун и исплату плате и коефицијента који припада државном службенику у првој групи положаја – 9,00.

Државни ревизор са звањем државног ревизора има право на основну плату која се одређује множењем основице за обрачун и исплату плате и коефицијента који припада државном службенику у другој групи положаја – 8,00.

Основица за обрачун и исплату плате из ст. 5. и 6. овог члана утврђује се у складу са законом којим се уређују плате државних службеника и намештеника.

У погледу других примања и права државних ревизора примењују се прописи којима су уређена права запослених у Институцији.”

Члан 3.

У члану 56. ст. 4. и 5. бришу се.

Досадашњи став 6. постаје став 4.

Члан 4.

После члана 56. додају се наслов изнад члана и члан 56а. који гласе:

„Институционални додатак
Члан 56а.

Основна плата одређена чланом 53. ст. 3. и 4, чланом 54. став 3, чланом 55. став 3, чланом 55а. ст. 5. и 6. и чланом 56. став 3. може се, услед посебних сложености у раду у Институцији, увећати до 30 процената (у даљем тексту: институционални додатак).

Критеријуме и висину институционалног додатка утврђује председник Институције.”

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 36/10