Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI


Član 1.

U Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 54/07) u članu 53. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Predsednik Saveta ima pravo na osnovnu platu u visini osnovne plate ovlašćenog državnog revizora, uvećane za 30 procenata.

Potpredsednik i članovi Saveta imaju pravo na osnovnu platu u visini od 90 procenata od osnovne plate predsednika Saveta.”

Član 2.

Posle člana 55. dodaju se naslov iznad člana i član 55a. koji glase:

„Radnopravni položaj državnih revizora
Član 55a.

Broj državnih revizora određuje se aktom Institucije.

Državni revizor radni odnos u Instituciji zasniva nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa aktom Institucije.

Odluku o imenovanju državnog revizora, po sprovedenom javnom konkursu iz stava 2. ovog člana, donosi predsednik Institucije.

Odluka iz stava 3. ovog člana je konačna.

Državni revizor sa zvanjem ovlašćenog državnog revizora ima pravo na osnovnu platu koja se određuje množenjem osnovice za obračun i isplatu plate i koeficijenta koji pripada državnom službeniku u prvoj grupi položaja – 9,00.

Državni revizor sa zvanjem državnog revizora ima pravo na osnovnu platu koja se određuje množenjem osnovice za obračun i isplatu plate i koeficijenta koji pripada državnom službeniku u drugoj grupi položaja – 8,00.

Osnovica za obračun i isplatu plate iz st. 5. i 6. ovog člana utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate državnih službenika i nameštenika.

U pogledu drugih primanja i prava državnih revizora primenjuju se propisi kojima su uređena prava zaposlenih u Instituciji.”

Član 3.

U članu 56. st. 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 4.

Član 4.

Posle člana 56. dodaju se naslov iznad člana i član 56a. koji glase:

„Institucionalni dodatak
Član 56a.

Osnovna plata određena članom 53. st. 3. i 4, članom 54. stav 3, članom 55. stav 3, članom 55a. st. 5. i 6. i članom 56. stav 3. može se, usled posebnih složenosti u radu u Instituciji, uvećati do 30 procenata (u daljem tekstu: institucionalni dodatak).

Kriterijume i visinu institucionalnog dodatka utvrđuje predsednik Institucije.”

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/10