Уставни амандмани (1967)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Emblem of SFR Yugoslavia.svg

УСТАВНИ АМАНДМАНИ

Ови уставни амандмани чине саставни део Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и ступају на снагу даном њиховог проглашења.

АМАНДМАН I[уреди]

1. Скупштина сваке републике на заједничкој седници свих већа бира у Савезно веће по десет посланика. У републици која у свом саставу има аутономне покрајине скупштина сваке аутономне покрајине бира у републичку делегацију у Савезно веће још по пет посланика.

Републичка односно покрајинска скупштина бира посланике у Савезно веће из реда својих чланова, а може их бирати и из реда грађана који нису чланови скупштине ако то одреди републички устав и под условима утврђеним уставом.

2. Веће народа разматра са правима утврђеним у члану 191. Устава свако питање од интереса за равноправност република, народа и народности као и питање које се односи на Уставом утврђена права република, ако то захтева пет његових чланова или председник Скупштине.

Са истим правима Веће народа се обавезно састаје ради разматрања са становишта равноправности република, народа и народности и заштите Уставом утврђених права република предлога друштвеног плана Југославије, предлога закона о установљењу извора и врста прихода друштвено-политичких заједница, као и предлога основног или општег закона.

3. Веће народа равноправно са Савезним већем врши све послове који су по Уставу у самосталном делокругу Савезног већа.

Кад Веће народа одлучује равноправно са Савезним већем, чланови Већа народа не учествују у одлучивању на седници Савезног већа. На односе тих већа ако се између њих не постигне сагласност о тексту закона или другог акта осим акта о избору и именовању, примењују се одредбе Устава о односима између Савезног већа и другог дома Скупштине са којим оно равноправно учествује у Њиховом доношењу.

АМАНДМАН II[уреди]

1. Престају да важе одредбе Устава које се односе на чланове Савезног извршног већа по положају.

Државни секретари учествују у раду Савезног извршног већа са правима и дужностима члана Већа.

Савезни секретари и други савезни функционери за које то одреди Савезна скупштина имају у раду Савезног извршног већа, у пословима који се односе на њихов делокруг, иста права као и члан Већа и могу на основу овлашћења Већа представљати Веће.

2. Предлог за именовање и разрешење државних секретара, савезних секретара, савезног јавног тужиоца и других савезних функционера и чланова органа управљања које одреди закон подноси Савезној скупштини Комисија за изборе и именовања по прибављеном мишљењу Савезног извршног већа. Савезно извршно веће може покренути поступак за разрешење појединог од ових функционера и чланова органа управљања.

Предлог за избор и разрешење председника и судија Врховног суда Југославије и Врховног привредног суда подноси Скупштини Комисија за изборе и именовања.

АМАНДМАН III[уреди]

Ради остваривања својих Уставом утврђених задатака и обавеза федерација може својим средствима учествовати само у финансирању инвестиција за посебне намене одређене савезним законом.

Овим се замењује одредба члана 122. став 2. тачка 4. Устава.

АМАНДМАН IV[уреди]

1. За заштиту Уставом утврђеног поретка (државна безбедност) одговорне су федерација и република, у складу са савезним законом.

2. Републичког јавног тужиоца именује и разрешава републичка скупштина, а остали јавни тужиоци именују се и разрешавају у складу са законом.

АМАНДМАН V[уреди]

Председника Републике у случају одсутности или дуже спречености замењује у вршењу његових функција председник Савезне скупштине.

Даном утврђеним за поновни избор потпредседника Републике престају да важе одредбе Устава о потпредседнику Републике.

АМАНДМАН VI[уреди]

На предлог Председника Републике Савет народне одбране бира једног члана који замењује Председника Републике у пословима председника Савета и коме Председник Републике, сагласно савезном закону може поверити вршење одређених послова из делокруга врховног команданта.

Овим престају да важе одредбе Устава о заменику врховног команданта.

Извор[уреди]

  • Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, година XXIII, број 18, Београд, среда, 26. април 1967.