Уредба о управним окрузима

Извор: Викизворник

УРЕДБА О УПРАВНИМ ОКРУЗИМА

I САДРЖИНА УРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом образују се управни окрузи и одређују њихови називи, подручја и седишта.

Овом уредбом уређују се и услови под којима министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства (у даљем тексту: органи државне управе) могу да образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или више њих, односно за град или за аутономну покрајину.

II УПРАВНИ ОКРУГ. НАЗИВИ, СЕДИШТА И ПОДРУЧЈА УПРАВНИХ ОКРУГА

1. Управни округ
Појам управног округа

Члан 2.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Који су послови државне управе допуштени у управном округу

Члан 3.

Органу државне управе допуштено је да у управном округу решава у управним стварима у првом степену, да решава о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши инспекцијски надзор.

Однос органа државне управе према пословима у управном округу

Члан 4.

Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће у управном округу вршити неки посао државне управе из свога делокруга.

О томе орган државне управе одлучује приликом доношења правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (у даљем тексту: правилник).

Окружна подручна јединица органа државне управе

Члан 5.

Ако орган државне управе одлучи да у управном округу врши макар један посао државне управе, дужан је да правилником образује своју окружну подручну јединицу.

Правилником се одређују и послови државне управе које орган државне управе врши у окружној подручној јединици.

Седиште окружне подручне јединице је у седишту управног округа.

Уже јединице унутар окружне подручне јединице

Члан 6.

Орган државне управе може правилником да образује ужу унутрашњу јединицу или више њих унутар окружне подручне јединице.

Седиште уже унутрашње јединице која је у саставу окружне подручне јединице може бити ван седишта управног округа ако орган државне управе на тај начин постаје доступнији субјектима који пред њим остварују права, обавезе или правне интересе или које он надзире (у даљем тексту: правни субјекти).

2. Начелник управног округа
Овлашћења начелника управног округа

Члан 7.

Управни округ има начелника управног округа.

Начелник управног округа:

1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
6) сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Одговорност начелника управног округа

Члан 8.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади.

Начелника управног округа поставља Влада на пет година, на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу, према Закону о државним службеницима.

Стручна служба управног округа

Члан 9.

У управном округу постоји стручна служба управног округа.

Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Седиште стручне службе управног округа је у седишту управног округа.

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи.

Руковођење стручном службом управног округа

Члан 10.

Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа.

Начелник управног округа одлучује о правима и дужностима запослених у стручној служби управног округа.

Овлашћења Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Члан 11.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

Инструкцијама се усмерава организација рада стручне службе управног округа и начин рада запослених у њој.

3. Називи, седишта и подручја управних округа


Члан 12.

Образују се управни окрузи са следећим називима, седиштима и подручјима:

1) Севернобачки управни округ, за територију општина Бачка Топола, Мали Иђош и Суботица, са седиштем у Суботици;
2) Средњобанатски управни округ, за територију општина Житиште, Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј и Сечањ, са седиштем у Зрењанину;
3) Севернобанатски управни округ, за територију општина Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента и Чока, са седиштем у Кикинди;
4) Јужнобанатски управни округ, за територију општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште, са седиштем у Панчеву;
5) Западнобачки управни округ, за територију општина Апатин, Кула, Оџаци и Сомбор, са седиштем у Сомбору;
6) Јужнобачки управни округ, за територију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и за град Нови Сад, са седиштем у Новом Саду;
7) Сремски управни округ, за територију општина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид, са седиштем у Сремској Митровици;
8) Мачвански управни округ, за територију општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабац, са седиштем у Шапцу;
9) Колубарски управни округ, за територију општина Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб, са седиштем у Ваљеву;
10) Подунавски управни округ, за територију општина Велика Плана, Смедерево и Смедеревска Паланка, са седиштем у Смедереву;
11) Браничевски управни округ, за територију општина Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће, Петровац и Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу;
12) Шумадијски управни округ, за територију општина Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола и за град Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу;
13) Поморавски управни округ, за територију општина Деспотовац, Јагодина, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја, са седиштем у Јагодини;
14) Борски управни округ, за територију општина Бор, Кладово, Мајданпек и Неготин, са седиштем у Бору;
15) Зајечарски управни округ, за територију општина Бољевац, Зајечар, Књажевац и Сокобања, са седиштем у Зајечару;
16) Златиборски управни округ, за територију општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ужице и Чајетина, са седиштем у Ужицу;
17) Моравички управни округ, за територију општина Горњи Милановац, Ивањица, Лучани и Чачак, са седиштем у Чачку;
18) Рашки управни округ, за територију општина Врњачка Бања, Краљево, Нови Пазар, Рашка и Тутин, са седиштем у Краљеву;
19) Расински управни округ, за територију општина Александровац, Брус, Варварин, Крушевац, Трстеник и Ћићевац, са седиштем у Крушевцу;
20) Нишавски управни округ, за територију општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг и за град Ниш, са седиштем у Нишу;
21) Топлички управни округ, за територију општина Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље, са седиштем у Прокупљу;
22) Пиротски управни округ, за територију општина Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот, са седиштем у Пироту;
23) Јабланички управни округ, за територију општина Бојник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Црна Трава, са седиштем у Лесковцу;
24) Пчињски управни округ, за територију општина Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево, Сурдулица и Трговиште, са седиштем у Врању;
25) Косовски управни округ, за територију општина Глоговац, Качаник, Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево, Урошевац, Штимље и Штрпце и за град Приштину, са седиштем у Приштини;
26) Пећки управни округ, за територију општина Дечани, Ђаковица, Исток, Клина и Пећ, са седиштем у Пећи;
27) Призренски управни округ, за територију општина Гора, Ораховац, Призрен и Сува Река, са седиштем у Призрену;
28) Косовско-митровачки управни округ, за територију општина Вучитрн, Звечан, Зубин Поток, Косовска Митровица, Лепосавић и Србица, са седиштем у Косовској Митровици;
29) Косовско-поморавски управни округ, за територију општина Витина, Гњилане, Косовска Каменица и Ново Брдо, са седиштем у Гњилану.

III ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ С ПОДРУЧЈЕМ ШИРИМ ИЛИ УЖИМ ОД ПОДРУЧЈА УПРАВНОГ ОКРУГА

1. Који су послови државне управе допуштени у подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја управног округа

Члан 13.

Органу државне управе допуштено је да у подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја управног округа врши послове који се врше у управном округу и друге послове државне управе из свог делокруга, само ако се тиме обезбеђују и његова делотворност и његова доступност правним субјектима.

2. Одлучивање о образовању подручне јединице с подручјем ширим или ужим од подручја управног округа

Члан 14.

Орган државне управе самостално одлучује о томе да ли ће образовати подручну јединицу с подручјем ширим или ужим од подручја управног округа.

Подручна јединица с подручјем ширим или ужим од подручја управног округа образује се правилником, којим се одређују и послови државне управе који се у њој врше.

3. Подручне јединице за подручје два управна округа или више њих

Члан 15.

Орган државне управе може да образује подручну јединицу за подручје два управна округа или више њих ако то оправдавају обим, учесталост и територијална заступљеност послова државне управе и сарадња с другим органима.

Седиште подручне јединице за подручје два управна округа или више њих може да буде у седишту управног округа који је приближно једнако удаљен свим правним субјектима или у седишту управног округа у којем има највише правних субјеката.

Послове које врши за окружне подручне јединице стручна служба управног округа врши и за запослене у подручној јединици која је образована за подручје два управна округа или више њих који раде у њеном управном округу.

4. Подручне јединице за општину или више њих, односно за град

Члан 16.

Орган државне управе може да образује подручну јединицу за општину или више њих, односно за град ако су послови државне управе таквог обима и учесталости (порески, геодетски и др.) или такве природе (царински послови, послови лучке капетаније и др.) да би се рационалније, делотворније и благовременије вршили ако би се образовала таква подручна јединица.

Под истим условима унутар подручне јединице која је образована за општину или више њих, односно за град могу да се образују уже унутрашње јединице (експозитуре, испоставе и др.) чије седиште не мора бити у седишту подручне јединице у чијем су саставу.

5. Подручне јединице које обједињавају рад подручних јединица за општину или више њих, односно за град

Члан 17.

Орган државне управе може да образује шире подручне јединице које обједињавају рад подручних јединица које су образоване за општину или више њих, односно за град (центри и др.).

Шире подручне јединице се образују ако то оправдава број подручних јединица образованих за општине, односно за град које улазе у њихов састав, број правних субјеката и природа послова државне управе.

6. Подручне јединице за аутономну покрајину

Члан 18.

Орган државне управе може да образује подручну јединицу за аутономну покрајину ако је природа послова државне управе у целини или већим делом непосредно повезена с посебностима које произлазе из положаја аутономне покрајине.

IV ПОЛОЖАЈ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕМА ОСНОВНИМ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦАМА У СЕДИШТУ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Члан 19.

Окружне и остале подручне јединице органа државне управе у саставу су основних унутрашњих јединица у седишту органа државне управе из чијег делокруга врше послове, директно или индиректно, преко једне или више ширих подручних јединица.

V НАДЗОР МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Члан 20.

О томе да ли су испуњени услови који су овом уредбом одређени за образовање подручних јединица органа државне управе и да ли се у окружној подручној јединици врше послови државне управе који су допуштени овом уредбом, стара се Министарство за државну управу и локалну самоуправу тако што даје мишљење на правилнике министарстава и посебних организација.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу дужно је да у свом мишљењу предложи Влади да не дâ сагласност на правилник ако се у њему предвиђа образовање подручне јединице мимо услова одређених овом уредбом или ако се предвиђа да се у окружној подручној јединици врши посао државне управе који, по овој уредби, није допуштен.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Положај начелника управног округа док не буду постављени као државни службеници

Члан 21.

Док начелници управних округа не почну да се постављају као државни службеници — начелници управних округа настављају да раде према прописима који су важили на дан када су постављени, укључујући и правила за случај престанка дужности.

Ако начелнику управног округа који није постављен на положај као државни службеник престане дужност, нови начелник управног округа биће постављен према прописима који су важили на дан када је постављен онај коме је дужност престала.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 22.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник Републике Србије”, бр. 3/92, 36/92, 52/92, 60/93 и 5/95).

Ступање на снагу ове уредбе

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Извор[уреди]

  • „Сл. гласник РС”, бр. 15/2006