Конвенција о касетној муницији

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


КОНВЕНЦИЈА О КАСЕТНОЈ МУНИЦИЈИ


Државе потписнице овог Споразума,


Дубоко забринуте чињеницом да цивилна становништва и појединци и даље највише страдају због оружаних сукоба,

Решене да за сва времена окончају страдања и губитке људских живота које проузрокује касетна муниција приликом употребе, када не функционише како је предвиђено или када је одбачена,

Забринуте чињеницом да заостала касетна муниција убија или сакати цивиле, укључујући жене и децу, спречава економски и друштвени развој кроз губитак средстава за живот, спречава рехабилитацију и реконструкцију после сукоба, одлаже или спречава повратак избеглица и интерно расељених лица, негативно утиче на националне и међународне напоре у успостављању мира и хуманитарне помоћи, и има и друге озбиљне последице које могу да трају дуго година после њихове употребе,

Дубоко забринуте због опасности коју представљају велике националне залихе касетне муниције које су задржане ради оперативне употребе, и решене да осигурају брзо уништавање тих залиха,

Верујући да је потребно да ефективно доприносе, на ефикасан и координисан начин, решавању проблема отклањања заостале касетне муниције која се налази широм света, и да обезбеде њихово уништавање,

Одлучне да осигурају пуно остварење права свих жртава касетне муниције и признајући њихово неотуђиво достојанство,

Решене да учине све што је у њиховој моћи да пруже подршку жртвама касетне муниције, укључујући медицинску помоћ, рехабилитацију и психолошку подршку, као и да обезбеде њихово социјално и економско укључивање,

Препознавајући потребу да обезбеде помоћ жртвама касетне муниције која узима у обзир њихове године и пол, као и да се баве посебним потребама угрожених група,

Имајући у виду Конвенцију о правима лица са инвалидитетом која, између осталог, захтева од држава потписница овог Споразума да предузму све да осигурају и промовишу пуно остварење свих људских права и основних слобода свих лица са инвалидитетом без дискриминације било које врсте по основу инвалидности,

Свесне потребе да се на одговарајући начин координирају напори уложени у различитим форумима у решавању проблема права и потреба жртава различитих врста оружја, и решене да спрече дискриминацију међу жртвама различитих врста оружја,

Потврђујући да у случајевима који нису покривени овим Споразумом или другим међународним договорима, цивили и борци остају под заштитом и надлежношћу принципа међународног права проистеклих из утврђених обичаја, принципа хуманости и захтева јавне свести,

Решене такође да наоружаним групама које не припадају оружаним војним снагама једне државе неће, ни под којим условима, бити дозвољено да се ангажују у било којој активности која је тој држави забрањена овим Споразумом,

Прихватајући глобалну међународну подршку међународне норме која забрањује употребу против пешадијских мина, садржану у Споразуму о забрани употребе, складиштења, производње и преноса мина и њиховом уништавању из 1997. године,

Прихватајући такође усвајање Протокола о експлозивним остацима рата, који је додат Споразуму о забрани и ограничењу употребе одређеног конвенцијаналног оружја за које се сматра да наноси претеране повреде или да има дискриминишуће последице, и његово ступање на снагу 12. новембра 2006. године, и желећи да повећају заштиту цивила од последица заостале касетне муниције у пост-конфликтним окружењима,

Имајући у виду и Резолуцију 1325 Савета безбедности Уједињених нација о женама, миру и безбедности, као и Резолуцију 1612 Савета безбедности Уједињених нација о деци у оружаним сукобима,

Прихватајући осим тога кораке предузете током последњих година на националном, регионалном и глобалном нивоу са циљем да се забрани, ограничи или обустави употреба, складиштење, производња и пренос касетне муниције,

Наглашавајући улогу јавне свести у унапређењу принципа хуманости што је доказано глобалним захтевом да се заустави страдање цивила изазвано касетном муницијом, и признавајући напоре које су у ту сврху предузеле Уједињене нације, Међународни црвени крст, Коалиција о касетној муницији као и друге бројне невладине организације широм света,

Потврђујући Декларацију Осло конференције о касетној муницији, по којој су државе, између осталог, признале озбиљне последице изазване употребом касетне муниције и обавезале се да до краја 2008. године закључе правно обавезујући инструмент који би забранио употребу, производњу, пренос и складиштење касетне муниције која изазива неприхватљиве повреде цивила, и који би утврдио оквир за сарадњу и подршку којим би се обезбедила одговарајућа помоћ и рехабилитација жртвама и њиховим заједницама, чишћење загађених подручја, едукација о ризицима и уништавање залиха,

Наглашавајући жељу да се привуку све државе да прихвате овај Споразум, и одлучне да предано раде у циљу промоције његове универзалности и пуне имплементације,

Базирајући се на принципима и правилима међународног хуманитарног права, посебно принципа да право стране у оружаном сукобу да бира методе или средства вођења рата није неограничено, и посебно правилима да стране у сукобу морају у свако време да праве разлику између цивилног становништва и бораца, као и између цивилних и војних објеката и да према томе усмере своје операције искључиво на војне објекте, да се у току вођења војних операција стално води брига да се сачувају цивилно становништво, цивили и цивилни објекти, као и да цивилно становништво и појединци цивили уживају општу заштиту од опасности које производе војне операције,


ДОГОВОРИЛЕ СУ СЕ како следи:


Члан 1

Опште обавезе и обим примене

1. Свака држава потписница никад ни под којим околностима неће предузети следеће:

(а) употребити касетну муницију;
(а) развијати, производити или на неки други начин набављати, складиштити, задржавати или вршити пренос било коме, директно или индиректно, касетне муниције;
(б) помагати, подстицати или навести било кога да предузме било коју активност која је забрањена држави потписници овог Споразума.

2. Став 1 овог Споразума примењује се, мутатис мутандис, на експлозивне бомбице које су специфично дизајниране да буду расуте или ослобођене из контејнера који је закачен за авион.

3. Овај Споразум се не примењује на мине.


Члан 2

Дефиниције

За сврхе овог Споразума:

1. „Жртве касетне муниције“ подразумевају лица која су убијена или претрпела физичку или психолошку повреду, економски губитак, друштвену маргинализацију или битно умањено остваривање својих права изазвано употребом касетне муниције. Оне подразумевају лица која су претрпела директне последице од касетне муниције, заједно са њиховим угроженим породицама и заједницама;

2. „Касетна муниција“ подразумева конвенционалну муницију која је дизајнирана тако да расипа или ослобађа експлозивне подмуниције од којих свака тежи мање од 20 килограма и садржи ову експлозивну подмуницију. Ово не укључује следеће:

а) муницију или подмуницију која је је дизајнирана тако да ослобађа сигналне ракете, дим, пиротехничка средства или муницију која је дизајнирана искључиво за противваздушну одбрану;
б) муницију или подмуницију која је дизајнирана тако да производи електричне или електронске ефекте;
ц) муницију која, да би се избегли дискриминишуће последице на једну зону и опасност од неексплодиране подмуниције, поседује сваку од следећих карактеристика:
i. свака муниција садржи мање од десет експлозивних подмуниција;
ii. свака експлозивна подмуниција тежи више од четири килограма;
iii. свака експлозивна подмуниција дизајнирана је тако да детектује и ангажује један једини појединачни циљ;
iv. свака експлозивна подмуниција опремљена је електронским механизмом за самоуништење;
v. свака експлозивна подмуниција опремљена је електронским уређајем за самодеактивирање;

3. „Експлозивна подмуниција“ је конвенционална муниција која се, да би обавила свој задатак, распрскава или ослобађа из касетне муниције и направљена је да делује тако што детонира експлозивно пуњење пре, приликом или након удара;

4. „Касетна муниција која је подбацила“ подразумева касетну муницију која је испаљена, избачена, лансирана или на други начин ослобођена и која је требало да распе или ослободи експлозивне подмуниције, али до тога није дошло.

5. Неексплодирана подмуниција подразумева експлозивну подмуницију коју је расуло или ослободило оружје са подмуницијом, или која се од њега одвојила на неки други начин и није експлодирала а требало је;

6. „Одбачена касетна муниција“ подразумева оружје са подмуницијом или експлозивну подмуницију која није искоришћена, која је напуштена или одбачена и више се не налази под контролом стране која ју је напустила или одбацила. Одбачена касетна муниција је могла или не да буде припремљена за употребу;

7. „Заостала касетна муниција“ подразумева касетну муницију која је подбацила, одбачену касетну муницију и неексплодирану подмуницију и неексплодиране бомбице;

8. „Трансфер“ подразумева, поред физичког премештања касетне муниције на или са државне територије, пренос власништва или контроле над касетном муницијом, али не подразумева пренос територије која је загађена заосталом касетном муницијом.

9. Механизам за самоуништење подразумева механизам са аутоматским функционисањем уграђен у муницију који се додаје примарном упаљачу и који обезбеђује уништавање муниције којој је додат;

10. Деактивирање подразумева аутоматски процес који неповратним трошењем једне компоненте чини муницију неоперабилном, на пример батерије која је битна за функционисање муниције;

11. Област загађена касетном муницијом подразумева област за које се зна или сумња да је загађена заосталом касетном муницијом;

12. Мина је муниција која је направљена тако да буде стављена испод, на или близу земље или друге површине и да експлодира у присуству, близини или у контакту са особом или возилом;

13. Експлозивна бомбица подразумева конвенционалну муницију која тежи мање од 20 килограма, није сама покренута већ је расута или ослобођена из контејнера да би могла да обави своју функцију и која је дизајнира да функционише тако што детонира експлозивно пуњење пре, приликом или после удара;

14. Контејнер подразумева носач који је дизајниран тако да расипа или ослобађа експлозивне бомбице и који је у време расипања или ослобађања закачен за авион;

15. Неексплодирана бомбица подразумева експлозивну бомбицу која је расута, ослобођена или на други начин одвојена од контејнера и која није експлодирала као што је било предвиђено.


Члан 3

Складиштење и уништавање залиха

1. Свака држава потписница, у складу са националним прописима, преузима на себе обавезу да издвоји сву касетну муницију која је у њеној надлежности или под њеном контролом од муниције која је задржана за оперативну употребу и да је обележи у циљу уништавања.

2. Свака држава потписница преузима обавезу да уништи или обезбеди уништавање све касетне муниције на коју се односи став 1 овог члана што је пре могуће, али не касније од осам година по ступању на снагу овог Споразума за ту државу потписницу. Свака држава потписница се обавезује да предузме мере којима ће се обезбедити да методе уништавања буду у складу са применљивим међународним стандардима за заштиту јавног здравља и животне средине.

3. Ако држава потписница сматра да није у могућности да уништи или осигура уништење све касетне муниције обухваћене ставом 1 овог члана у року од осам година од ступања на снагу овог Споразума за ту државу потписницу, она може да поднесе захтев на Састанку држава потписница или приликом Поновљене конференције за продужење рока за довршење уништавања те касетне муниције на период до четири године. Држава потписница може у изузетним околностима тражити додатна продужења на период од највише четири године. Тражена продужења неће превазилазити број година које су стриктно потребне за ту државу потписницу да изврши своје обавезе из става 2 овог члана.

4. Сваки захтев за продужење мора да садржи:

(а) трајање предложеног продужења;
(б) детаљно објашњење разлога за предложено продужење укључујући финансијска и техничка средства која су расположива или тражена од стране државе потписнице за уништавање свих касетних муниција на које се односи став 1 овог члана, и тамо где је то могуће изузетне околности које то оправдавају;
(ц) план којим се прецизира како ће се и када извршити уништавање залиха;
(д) количину и врсту касетне муниције и експлозивне подмуниције у тренутку ступања на снагу Споразума за дату државу потписницу, као и додатну касетну муницију или експлозивне подмуниције које буду откривене после ступања на снагу;
(е) количину и врсту касетне муниције и експлозивних подмуниција које су уништене у периоду садржаном у ставу 2 овог члана; и
(ф) количину и врсту касетне муниције и експлозивних подмуниција које треба уништити у предложеном продужењу, као и предвиђену годишњу стопу уништавања.

5. На састанку држава потписница или поновљеној конференцији, узимајући у обзир факторе садржане у ставу 4 овог члана, размотриће се захтев и одлучити већином гласова држава потписница које су присутне и које гласају да ли ће се продужење по захтеву одобрити. Државе потписнице могу одлучити да одобре продужење краће од траженог и да предложе критеријуме за продужење. Захтев за продужење подноси се најмање девет месеци пре одржавања састанка држава потписница или поновљене конференције када ће се тај захтев разматрати.

6. Без обзира на одредбе члана 1 овог Споразума дозвољава се пренос касетне муниције у циљу уништавања.


Члан 4

Чишћење и уништавање заостале касетне муниције и едукација за смањење ризика

1. Свака држава потписница преузима на себе обавезу да очисти и уништи или да обезбеди чишћење и уништавање заостале касетне муниције која се налази у областима загађеним касетном муницијом, а које су у њеној надлежности или под њеном контролом, како следи:

(а) када се заостала касетна муниција налази у областима које су у њеној надлежности или под њеном контролом на дан ступања на снагу овог Споразума за дату државу потписницу, чишћење и уништавање ће бити извршено што је раније могуће, али најкасније десет година од тог датума;
(б) када је после ступања на снагу овог Споразума за дату државу потписницу касетна муниција постала заостала касетна муниција која се налази у областима које су у њеној надлежности или под њеном контролом, чишћење и уништавање ће бити извршено што је раније могуће, али најкасније десет година после окончања отвореног непријатељства током којих је таква касетна муниција постала заостала касетна муниција; и
(ц) по испуњавању једне од две обавезе како је дефинисано под ставом (а) и (б) овог става, држава потписница ће поднети изјаву о сагласности на следећем састанку држава потписница.

2. У испуњавању обавеза из става 1 овог члана, свака држава потписница ће што пре буде изводљиво предузимати следеће мере, узимајући у обзир одредбе члана 6 овог Споразума, а у вези са међународном сарадњом и подршком:

(а) Да надгледа, процењује и региструје степен опасности од заостале касетне муниције, улажући све напоре да се идентификују све области загађене касетном муницијом које су у њеној надлежности или под њеном контролом;
(б) Да процењује и одреди приоритете у погледу потреба обележавања, заштите цивила, чишћења и уништавања, као и да предузима мере да мобилише ресурсе и развија национални план у циљу спровођења тих активности, градећи где је то могуће искуства и методологије на постојећој структури;
(ц) Да предузме све изводљиве мере да обезбеди да све области загађене касетном муницијом у њеној надлежности или под њеном контролом буду обележене, надгледане и заштићене оградама или другим средствима да би се онемогућио приступ цивилима. Упозоравајући знаци базирани на методама тренутно препознатљивог обележавања од стране угрожене заједнице треба да се користе у обележавању области за које се сумња да су опасне. Знаци и други маркери за обележавање граница опасних области треба што је више могуће да буду видљиви, читки, трајни и отпорни на утицаје средине и да јасно идентификују која је страна обележене границе у области која је загађена касетном муницијом, а која је страна безбедна.
(д) Да очисти и уништи сву заосталу касетну муницију која се налази у њеној надлежности или под њеном контролом; и
(е) Да спроведе едукацију за смањење ризика да би се међу цивилима који живе у или око области у којима се налази заостала касетна муниција подигла свест о опасностима које та муниција представља.

3. У спровођењу активности које су садржане у ставу 2 овог члана свака држава потписница узимаће у обзир међународне стандарде укључујући међународне стандарде за разминирање.

4. Овај став ће се примењивати у случајевима када је касетна муниција искоришћена или одбачена од стране државе потписнице пре ступања на снагу овог Споразума за дату државу потписницу и када је постала заостала касетна муниција у областима које су у надлежности или под контролом друге државе потписнице у време ступања на снагу овог Споразума за ту другу државу.

(а) У таквим случајевима, по ступању на снагу овог Споразума за обе државе потписнице, претходна држава потписница снажно се охрабрује да обезбеди, између осталог, другој држави потписници техничка, финансијска, материјална средства или подршку у људским ресурсима, билатерално или преко узајамно договорене треће стране, укључујући систем Уједињених нација или других релевантних организација, да се омогући обележавање, чишћење и уништавање такве заостале касетне муниције.
(б) Таква помоћ ће обухватити, тамо где буде доступно, информације о врстама и количинама коришћене касетне муниције, прецизним локацијама напада касетном муницијом и областима за које се зна да су загађене заосталом касетном муницијом.

5. Уколико држава потписница сматра да неће бити у стању да очисти и уништи или обезбеди чишћење и уништавање све заостале касетне муниције садржане у ставу 1 овог члана у року од десет година од ступања на снагу овог Споразума за дату државу потписницу, она може да поднесе захтев на састанку држава потписница или поновљеној конференцији ради продужења рока за извршење чишћења и уништавања заостале касетне муниције на период до пет година. Тражено продужење неће прелазити број година који је стриктно потребан за дату државу потписницу да изврши своје обавезе из става 1 овог члана.

6. Захтев за продужење рока биће поднет на састанку држава потписница или на поновљеној конференцији пре истека временског периода садржаног у ставу 1 овог члана за дату државу потписницу. Сваки захтев биће поднет најмање девет месеци пре одржавања састанка држава потписница или поновљене конференције током које ће се разматрати. Сваки захтев мора да садржи:

а) трајање предложеног продужења;
б) детаљно образложење разлога за предложено продужење укључујући финансијска и техничка средства расположива и тражена од стране државе потписнице за чишћење и уништавање свих заосталих касетних муниција током предложеног продужења;
ц) припрему будућег рада и статус рада који је већ обављен у оквиру националних програма чишћења и разминирања током првог периода од десет година на који се односи став 1 овог члана, као и свако следеће продужење;
д) укупну површину где се налази заостала касетна муниција у време ступања на снагу Споразума за дату државу потписницу, као и сваку додатну површину где се налазе заостале касетне муниције које се открију после ступања на снагу;
е) укупну површину са заосталом касетном муницијом која је очишћена од ступања на снагу овог Споразума;
ф) укупну површину са заосталом касетном муницијом која је остала за чишћење током предложеног продужења;
г) околности које су онемогућиле државу потписницу да уништи сву заосталу касетну муницију у областима у њеној надлежности или под њеном контролом током првог периода од десет година на који се односи став 1 овог члана, као и околности које би могле да је онемогуће током предложеног продужења;
х) Хуманитарне, социјалне, економске и импликације животне средине овог предложеног продужења и
и) Сваку другу информацију која се односи на захтев за предложено продужење.

7. На састанку држава потписница или поновљеној конференцији, узимајући у обзир факторе садржане у параграфу 6 овог члана, укључујући, између осталог, количине пријављене заостале касетне муниције, размотриће се захтев и одлучивати већином гласова држава потписница које су присутне и које гласају да ли ће се одобрити захтев за продужење. Државе потписнице могу одлучити да одобре продужење у краћем временском периоду него што је тражено и могу, према потреби, предложити критеријуме за продужење.

8. Овакво продужење може да буде обновљено на период до пет година подношењем новог захтева у складу са параграфима 5, 6 и 7 овог члана. У захтеву за даље продужење држава потписница ће поднети релевантне додатне информације о томе шта је предузето у претходном одобреном продужењу на које се односи овај члан.


Члан 5

Помоћ жртвама

1. Свака држава потписница ће, у погледу жртава касетне муниције у областима које су у њеној надлежности или под њеном контролом, у складу са применљивим међународним хуманитарним правом и законом о људским правима, адекватно обезбедити помоћ која води рачуна о годинама и полу, укључујући медицинску помоћ, рехабилитацију и психолошку подршку, као и бригу за социјално и економско укључивање. Свака од држава потписница ће учинити сваки напор да прикупи поуздане и релевантне податке везане за жртве касетне муниције.

2. Испуњавајући обавезу из става 1 овог члана, свака држава потписница ће:

(а) Проценити потребе жртава касетне муниције;
(б) Развијати, имплементирати и примењивати домаће законе и политику;
(ц) Развити национални план и буџет, укључујући оквире за спровођење тих активности са циљем да се оне уграде у националне оквире и механизме који се баве инвалидитетом, развојем и људским правима, поштујући специфичну улогу и допринос релевантних учесника;
(д) Предузети кораке у циљу мобилисања домаћих и међународних ресурса;
(е) Не вршити дискриминацију против или између жртава касетне муниције, нити између жртава касетне муниције и оних који су претрпели повреде или инвалидност из других разлога; разлике у лечењу биће засноване искључиво на медицинским, рехабилитационим, психолошким или друштвено-економским потребама;
(ф) Тесно сарађивати и активно укључивати жртве касетне муниције као и организације које их представљају;
(г) Одредити фокусну тачку у оквиру владе у циљу координације материје која се односи на имплементацију овог члана, и
(х) Тежити да се уграде релевантна упутства и позитивна пракса у областима медицинске помоћи и рехабилитације, психолошке подршке, као и социјалног и економског укључивања.


Члан 6

Међународна сарадња и помоћ

1. У испуњавању обавеза из овог Споразума, свака од држава потписница има право да затражи и добије помоћ.

2. Свака држава потписница која је у могућности треба да обезбеди техничку, материјалну и финансијску помоћ државама потписницама које су угрожене касетном муницијом, а са циљем испуњавања обавеза договорених овим Споразумом. Ова помоћ може да буде пружена, између осталог, кроз систем Уједињених нација, међународне, регионалне или националне организације или институције, невладине организације или институције, или на билатералној основи.

3. Свака држава потписница преузима на себе обавезу да омогући и има право да учествује у највећој могућој мери у размени опреме, научних и техничких информација везаних за спровођење овог Споразума. Државе потписнице неће наметати непримерена ограничења на пружање и примање опреме за чишћење терена и друге опреме, као и сродних технолошких информација које ће бити употребљене у хуманитарне сврхе.

4. Поред обавеза које могу настати у смислу става 4 члана 4 овог Споразума, свака држава потписница која је у могућности да то учини, обезбедиће помоћ за чишћење и уништавање заостале касетне муниције, информације везане за различита средства и технологије чишћења касетне муниције, као и листе стручњака, стручних служби или националних служби које се баве проблемом чишћења и уништавања заостале касетне муниције и другим сродним активностима.

5. Свака држава потписница која је у могућности, обезбедиће помоћ у уништавању залиха касетне муниције, као и помоћ да се идентификују, процене и утврде приоритетне потребе и практичне мере у смислу обележавања, едукације за смањење ризика, заштите цивила и чишћења и уништавања као што је предвиђено чланом 4 Споразума.

6. Када је, после ступања на снагу овог Споразума, касетна муниција постала заостала касетна муниција која се налази у областима које су у надлежности или под контролом државе потписнице, свака ће држава потписница која је у могућности хитно пружити прву помоћ угроженој држави потписници.

7. Свака држава потписница која је у могућности пружиће помоћ за извршење обавеза из члана 5 Споразума да би се адекватно обезбедила помоћ без обзира на године и пол, укључујући медицинску помоћ, рехабилитацију и психолошку подршку, као и социјално и економско укључење жртава касетне муниције. Таква помоћ може да буде пружена, поред осталог, кроз систем Уједињених нација, међународне, регионалне или националне организације или институције, Међународни црвени крст, националне организације црвеног крста и црвеног полумесеца и њихове међународне федерације, невладине организације или на билатералној основи.

8. Свака држава потписница која је у могућности пружиће помоћ кроз допринос економском и социјалном опоравку који буде потребан због последица употребе касетне муниције у угроженим државама чланицама.

9. Свака држава потписница која је у могућности може да допринесе релевантним фондовима како би се омогућило обезбеђивање помоћи садржане у овом члану.

10. Свака држава потписница која тражи и прима помоћ треба да предузима све одговарајуће мере да омогући правовремено и ефикасно спровођење овог Споразума, укључујући слободан улаз и излаз особља, материјала и опреме, на начин који је у складу са националним законима и прописима, узимајући у обзир најбољу међународну праксу.

11. Свака држава потписница може, у циљу развоја националног плана акција, захтевати од система Уједињених нација, регионалних организација, других држава потписница или других компетентних међувладиних или невладиних институција да помогну њиховим властима да се утврде, између осталог:

а) врсте и обим заостале касетне муниције у областима које су у њеној надлежности или под њеном контролом;
б) финансијске, технолошке и људске ресурсе који су потребни за спровођење плана;
ц) процењено време потребно за чишћење и уништавање све заостале касетне муниције у областима која су у њеној надлежности или под контролом;
д) едукативни програми за смањење ризика и активности на подизању свести како би се смањила учесталост повређивања или смртних случајева проузрокованих заосталом касетном муницијом;
е) помоћ жртвама касетне муниције, и
ф) однос координације између владе заинтересоване државе потписнице и релевантних владиних, међувладиних или невладиних ентитета који ће радити на спровођењу плана.


Члан 7

Мере транспарентности

1. Свака држава потписница ће извештавати Генералног секретара Уједињених нација чим то постане изводљиво, а у сваком случају не касније од 180 дана по ступању на снагу овог Споразума за дату државу потписницу, о следећем:

а) Националним мерама за имплементацију описаним у члану 9 овог Споразума
б) Укупној количини касетне муниције, укључујући експлозивне подмуниције, садржане у ставу 1 члана 3 овог споразума, као и преглед врста, количине и, уколико је могуће, тачан број муниција сваке врсте;
ц) Техничке карактеристике сваке врсте касетне муниције коју је дата држава потписница произвела пре ступања на снагу споразума за ту државу потписницу, као и касетне муниције које су у датом тренутку у власништву или поседу државе потписнице, обезбеђујући, тамо где је то могуће, категорије информација које могу да олакшају идентификацију и чишћење касетне муниције; као минимум, ове информације треба да укључе и димензије, упаљаче, експлозивни садржај, метални садржај, фотографије у боји и друге информације које би могле да олакшају чишћење заостале касетне муниције;
д) Статус и напредак програма за конверзију или затварање производних погона за производњу касетне муниције
е) Статус и напредак програма уништавања, у складу са чланом 3 овог Споразума, касетне муниције укључујући експлозивне подмуниције са детаљима и методама које ће се користити приликом уништавања, локацијама свих места за уништавање и применљивим мерама безбедности и еколошким стандардима којих се треба придржавати;
ф) Врстама и количинама касетне муниције, укључујући експлозивне подмуниције, које су уништене у складу са чланом 3 овог Споразума, укључујући детаље о коришћеним методама за уништавање, локацију места за уништавање као и примењене мере безбедности и еколошке стандарде;
г) Залихе касетне муниције, укључујући експлозивне подмуниције откривене после подношења извештаја о извршењу програма на који се односи под-став 7 (е) овог става, и плановима за уништавање у складу са чланом 3 овог споразума;
х) У оној мери у којој је то могуће, величину и локације свих површина које су загађене касетном муницијом, а налазе се у њеној надлежности или под њеном контролом, укључујући што је могуће више детаља у погледу типа и количине сваке од врста заостале касетне муниције у свакој од угрожених области и период њиховог коришћења;
и) Статус и напредак програма за чишћење и уништавање свих врста и количина заостале касетне муниције која је очишћена и уништена у складу са чланом 4 овог Споразума, укључујући величину и локацију очишћене области загађене касетном муницијом и преглед свих врста заостале касетне муниције која је очишћена и уништена;
ј) Мере које су предузете да се обезбеди едукација о ризицима и, посебно, неодложно и ефикасно упозоравање цивила који живе у областима у њеној надлежности или под њеном контролом које су загађене заосталом касетном муницијом;
к) Статус и напредак извршења обавеза садржаних у члану 5 овог Споразума ради адекватног обезбеђивања, узимајући у обзир године и пол, медицинске помоћи и рехабилитације, психолошке подршке, као и социјалног и економског укључивања жртава касетне муниције, као и прикупљање свих поузданих релевантних података везано за жртве касетне муниције;
л) име и контакт институција којима је поверен мандат да обезбеде информације и спроводе мере описане у овом ставу;
м) Износ националних ресурса, укључујући финансијске, материјалне или у натури који су додељени за имплементацију чланова 3, 4 и 5 овог Споразума;
н) Износе, врсте и дестинације међународне сарадње и помоћи предвиђене чланом 6 овог споразума.

2. Информације обезбеђене у складу са ставом 1 овог члана биће ажуриране од стране држава потписница сваке године, покриваће протеклу календарску годину и биће поднете у извештају генералном секретару Уједињених нација не касније од 30. априла сваке године.

3. Генерални секретар Уједињених нација доставиће све добијене извештаје државама потписницама.


Члан 8

Помоћ и појашњења везана за придржавање одредбама Споразума

1. Државе потписнице се слажу у погледу међусобних консултација и сарадње по питању спровођења одредби овог Споразума и деловаће заједно у духу сарадње како би се омогућило поштовање уговорених обавеза од стране држава потписница по овом Споразуму.

2. Уколико једна или више држава потписница желе да појасне или траже да разреше питања везана за проблематику придржавања одредбама Споразума од стране друге државе потписнице, могу да поднесу преко генералног секретара Уједињених нација захтев за појашњење те проблематике тој држави потписници. Такав захтев ће бити пропраћен свим релевантним информацијама. Свака од држава потписница ће се уздржавати од неоснованих захтева за појашњење, водећи рачуна да се избегну злоупотребе. Држава потписница којој је упућен захтев за појашњење обезбедиће преко генералног секретара Уједињених нација, у року од 28 дана држави потписници подносиоцу захтева све информације које могу да допринесу у разјашњавању проблема.

3. Уколико држава подносилац захтева не добије одговор преко генералног секретара Уједињених нација у датом року, или процени да је одговор на захтев незадовољавајући, може исти предмет поднети преко генералног секретара Уједињених нација на следећем састанку држава потписница. Генерални секретар Уједињених нација ће пренети захтев пропраћен свим одговарајућим информацијама које се односе на захтев за појашњење свим државама потписницама. Све те информације ће бити прослеђене држави потписници од које се одговор тражи и она има право да на захтев одговори.

4. До сазивања састанка држава потписница, било која од заинтересованих држава потписница може да захтева од генералног секретара Уједињених нација да својим добрим услугама омогући захтевано појашњење.

5. У случајевима када је предмет поднет у складу са ставом 3 овог члана, на састанку држава потписница ће се прво утврдити да ли ће се о овом предмету даље разматрати, узимајући у обзир све информације поднесене од стране заинтересованих држава потписница. Уколико то буде случај, на састанку држава потписница може да се државама потписницама којих се тај предмет тиче предложе начини и средства за даље појашњење или решавање разматраног проблема, укључујући и започињање одговарајућих процедура у складу са међународним правом. У околностима када се о датом предмету одлучи да су у питању околности ван контроле државе потписнице којој је захтев поднет, на састанку држава потписница могу да се препоруче одговарајуће мере, укључујући мере сарадње садржане у члану 6 овог Споразума.

6. Поред процедура прописаних ставовима 2 до 5 овога члана, састанак држава потписница може да одлучи да усвоји друге опште процедуре или специфичне механизме за појашњење придржавања, укључујући чињенице и решавање случајева непридржавања одредбама овог Споразума за које буде сматрао да су примерене.


Члан 9

Националне мере за спровођење

Свака од држава потписница ће предузети све прикладне правне, административне и остале мере за спровођење овог Споразума, укључујући и наметање казнених мера са циљем спречавања и сузбијања активности које су забрањене држави потписници овим Споразумом, а почињене су од стране особа или на територији које су у њеној надлежности или под њеном контролом.


Члан 10

Решавање спорова

1. Уколико дође до спора између две или више држава потписница у погледу тумачења или примене овог Споразума, државе потписнице којих се то тиче ће се међусобно консултовати са изгледима за брзо решавање спора путем преговора или других мирољубивих средстава по избору, укључујући обраћање састанку држава потписница и обраћање Међународном суду правде у складу са статутом суда.

2. Састанак држава потписница може да допринесе решавању спора свим оним средствима која су прикладна, укључујући пружање својих добрих услуга, позивање држава потписница умешаних у спор да започну изабране процедуре за решавање спора и препоручујући временски оквир за примену договорених процедура.


Члан 11

Састанци држава потписница

1. Државе потписнице редовно ће се састајати да размотре и, уколико буде потребно, донесу одлуке о било којем предмету који је везан за примену или спровођење овог Споразума, укључујући:

а) деловање и статус овог Споразума;
б) предмете који произилазе из извештаја поднетих по одредбама овог Споразума;
ц) међународну сарадњу и помоћ у складу са чланом 6 овог Споразума;
д) развој технологија за чишћење заостале касетне муниције;
е) подношење захтева држава потписница по члану 8 и 10 овог Споразума; и
ф) подношење захтева држава потписница као што је предвиђено чланом 3 и 4 овог Споразума.

2. Први састанак држава потписница сазиваће генерални секретар Уједињених нација у року од годину дана од ступања на снагу овог Споразума. Следеће састанке сазиваће генерални секретар Уједињених нација годишње све до прве поновљене конференције.

3. Државе које нису потписнице овог Споразума, као и Уједињене нације, друге релевантне међународне организације или институције, регионалне организације, Међународни комитет црвеног крста, Међународна федерација друштава црвеног крста и црвеног полумесеца и релевантне невладине организације могу бити позване да прате ове састанке као посматрачи у складу са договореним процедуралним правилима.


Члан 12

Поновљене конференције

1. Поновљену конференцију сазваће генерални секретар Уједињених нација пет година после ступања на снагу овог Споразума. Даље поновљене конференције ће бити сазиване од стране генералног секретара Уједињених нација ако то затражи једна или више држава потписница, под условом да интервал између поновљених конференција ни у ком случају не буде мањи од пет година. Све државе потписнице овог Споразума биће позиване на сваку поновљену конференцију.

2. Сврха поновљене конференције биће:

(а) да размотри деловање и статус Споразума;
(б) да размотри потребу за сазивањем наредних састанака држава потписница садржаних у ставу 2 члана 11 овог Споразума као и да утврди интервал између њих; и
(ц) да доноси одлуке о поднетим захтевима држава потписница као што предвиђа члан 3 и 4 овог Споразума.

3. Државе које нису потписнице овог Споразума, као и Уједињене нације, друге релевантне међународне организације или институције, регионалне организације, Међународни комитет црвеног крста, Међународна федерација друштава црвеног крста и црвеног полумесеца и релевантне невладине организације могу бити позване да прате сваку поновљену конференцију као посматрачи у складу са договореним процедуралним правилима.


Члан 13

Амандмани

1. Било када после његовог ступања на снагу, свака држава потписница може да предложи амандмане Споразуму. Сваки предлог амандмана ће бити саопштен генералном секретару Уједињених нација који ће га циркуларно послати свим државама потписницама и тражити од њих мишљење да ли да се сазове допунска конференција да би се размотрио предлог. Ако већина држава потписница обавести генералног секретара Уједињених нација најкасније 90 дана од дана слања циркулара да подржавају даље разматрање предлога, он ће сазвати допунску конференцију на коју ће бити позване све државе потписнице.

2. Државе које нису потписнице овог Споразума, као и Уједињене нације, друге релевантне међународне организације или институције, регионалне организације, Међународни црвени крст, Међународна федерација друштава црвеног крста и црвеног полумесеца и релевантне невладине организације могу бити позване да прате сваку допунску конференцију као посматрачи у складу са договореним процедуралним правилима.

3. Допунска конференција ће се одржати непосредно после састанка држава потписница или поновљене конференције ако већина држава потписница не затражи да буде одржана раније.

4. Сваки амандман овом Споразуму биће усвојен двотрећинском већином гласова држава потписница које су присутне и гласају на допунској конференцији. Депозитар ће сваки тако усвојен амандман саопштити државама потписницима.

5. Амандман на овај Споразум ступиће на снагу за све државе потписнице које су га усвојиле по депоновању код депозитара аката о прихватању од стране већине држава које су биле потписнице у тренутку усвајања амандмана. После тога ступиће на снагу за сваку другу државу потписницу на дан депоновања њеног акта о прихватању.


Члан 14

Трошкови и административни задаци

1. Трошкове састанака држава потписница, поновљених конференција и допунских конференција сносиће државе потписнице и државе које нису потписнице овог Споразума а присуствују им, у складу са скалом Уједињених нација примерено усклађеном.

2. Трошкове које направи генерални секретар Уједињених нација по члану 7 и 8 овог Споразума сносиће државе потписнице у складу са скалом Уједињених нација примерено усклађеном.

3. Извршење административних задатака од стране генералног секретара Уједињених нација који су му/јој додељени по одредбама овог Споразума биће предмет одговарајућег мандата Уједињених нација.


Члан 15

Потпис

Овај Споразум сачињен у Даблину, 30. маја 2008. године, биће отворен за потписивање у Ослу, за све државе од, и касније у седишту Уједињених нација у Њу Јорку све до његовог ступања на снагу.


Члан 16

Ратификација, прихватање, одобрење или приступање

1. Овај Споразум је предмет ратификације, прихватања или одобрења од стране потписника.

2. Споразум ће бити отворен за приступање било које државе која га није потписала.

6. Инструменти ратификације, прихватања, одобрења или приступања биће депоновани код депозитара.


Члан 17

Ступање на снагу

1. Овај Споразум ступа на снагу првог дана шестог месеца после месеца у којем је тридесети инструмент ратификације, прихватања, одобрења или приступања депонован.

2. За сваку државу која депонује свој инструмент ратификације, прихватања, одобрења или приступања после датума депоновања тридесетог инструмента ратификације, прихватања, одобрења или приступања, овај Споразум ће ступити на снагу првог дана шестог месеца после датума када је државе потписница депоновала свој инструмент ратификације, прихватања, одобрења или приступања.


Члан 18

Привремена примена

Било која држава потписница може у тренутку ратификације, прихватања, одобрења или приступања да изјави да ће привремено примењивати члан 1 овог Споразума до његовог ступања на снагу за ту државу.


Члан 19

Ограничења

Чланови овог Споразума неће бити предмет ограничења.


Члан 20

Трајање и одустајање

1. Овај Споразум биће неограниченог трајања.

2. Свака држава чланица ће, у остварењу своје националне суверености, имати право да одустане од овог Споразума. О таквом одустајању обавестиће све остале државе потписнице, депозитара и Савет безбедности Уједињених нација. Такав инструмент одустајања укључиће потпуно објашњење разлога тог одустајања.

3. Овакво одустајање ступиће на снагу тек шест месеци после примања инструмента о одустајању од стране депозитара. Уколико се, после истека тог периода од шест месеци, држава потписница ангажује у оружани сукоб, одустајање неће ступити на снагу пре завршетка оружаног сукоба.


Члан 21

Односи са државама које нису потписнице Споразума

1. Свака држава потписница охрабриваће државе које нису потписнице овог Споразума да ратификују, прихвате, одобре или приступе овом Споразуму са циљем да се све државе привуку да приступе овом Споразуму.

2. Свака држава потписница обавестиће владе свих држава које нису потписнице овог Споразума, везано за став 3 овог члана, о својим обавезама по одредбама овог Споразума, промовисаће норме које он успоставља и учиниће све напоре да обесхрабри државе које нису потписнице овог Споразума да употребљавају касетну муницију.

3. Без обзира на одредбе члана 1 овог Споразума, и у складу са међународним правом, државе потписнице, њихово војно особље или држављани могу да се ангажују у војној сарадњи и операцијама са државама које нису потписнице овог Споразума које би могле бити ангажоване у активностима које су забрањене овим Споразумом.

4. Ништа у ставу 3 овог члана не допушта држави потписници да:

(а) развија, производи или на други начин прибавља касетну муницију;
(б) сама ствара залихе или врши трансфер касетне муниције;
(ц) сама употребљава касетну муницију; или
(д) изричито захтева употребу такве муниције у случајевима када је избор употребљене муниције њено искључиво право.


Члан 22

Депозитар

Генерални секретар Уједињених нација овим се означава као депозитар овог Споразума.


Члан 23

Аутентични текстови

Текстови овог Споразума на енглеском, арапском, кинеском, шпанском, француском и руском подједнако су аутентични.

Извори[уреди]