Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (2002)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!З А К О Н

О УТВРЂИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ НАДЛЕЖНОСТИ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом ближе се одређују надлежност аутономне покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем.

Овим законом уређују се и одређена питања која се односе на оснивање, организацију и рад организационих јединица републичких фондова и завода на територији аутономне покрајине.

Члан 2.

Аутономна покрајина, у складу са Статутом, својим прописима уређује поједина питања од интереса за њене грађане, као и начин њиховог остваривања, а посебно надлежност органа и образовање организација и установа и обезбеђивање њиховог функционисања, у складу са Уставом и законом.

Члан 3.

Органи аутономне покрајине у остваривању надлежности утврђених овим законом и другим прописима ближе уређују начин спровођења прописа, воде управни поступак и решавају у пословима из своје надлежности, предузимају управне радње и мере за које су овлашћени, као и све друге радње и мере за извршење послова, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Члан 4.

У остваривању надлежности утврђених овим законом покрајински органи остварују сарадњу са републичким органима и органима локалне самоуправе.

II. НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ[уреди]

1. Култура[уреди]

Члан 5.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област заштите културних добара:

1) утврђује функције матичних установа у области заштите културних добара, и то: Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине;
2) прописује допунске услове за рад установа из тачке 1) овог става;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите на територији аутономне покрајине;
4) именује чланове управног и надзорног одбора и директора установа из тачке 1) овог става, осим Библиотеке Матице српске, а у Архиву Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у Новом Саду председник и један члан управног одбора и председник надзорног одбора именују се на предлог министарства надлежног за послове културе;
5) именује чланове управног и надзорног одбора и директора других установа заштите на територији аутономне покрајине, с тим што се два члана управног и један члан надзорног одбора тих установа именују на предлог министарства надлежног за послове културе;
6) оснива установе у области заштите из тачке 1) овог става и утврђује мрежу установа заштите на територији аутономне покрајине, осим Библиотеке Матице српске;
7) покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији аутономне покрајине;
8) издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе;
9) утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када за територију аутономне покрајине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе;
10) обавештава у року од седам дана Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима када те услове утврђује завод са територије аутономне покрајине;
11) даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе са територије аутономне покрајине;
12) даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију аутономне покрајине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину;
13) издаје дозволу за премештање непокретног културног добра на територији аутономне покрајине на нову локацију, осим културног добра од великог значаја, односно културног добра од изузетног значаја;
14) обуставља грађевинске и друге радове на археолошким налазиштима, као и приликом проналажења археолошких предмета;
15) издаје одобрење за изношење добара која уживају претходну заштиту у иностранство; 16) образује комисију при одговарајућој матичној установи заштите за полагање стручног испита запослених у установама заштите културних добара;
17) покреће поступак за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова уколико угрожавају заштиту споменика културе на територији аутономне покрајине;
18) врши управни надзор.

Послови из става 1. тач. 1), 4), 8) и 13) до 18) овог члана врше се као поверени.

Члан 6.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област кинематографије, врши инспекцијски надзор.

Таксе и накнаде које се убирају на основу прописа у области кинематографије приход су буџета аутономне покрајине за обвезнике чије је седиште на територији аутономне покрајине, када је место давања на коришћење, јавно приказивање или продаје видео касета на територији аутономне покрајине, односно према месту емитовања и почетне станице превозног средства у коме се емитовање врши.

Трошкови издавања маркице, у складу са законом, приход су издаваоца маркице.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

Члан 7.

Аутономна покрајина, преко својих органа:

1) врши оснивачка права у погледу именовања директора и чланова управног и надзорног одбора установа чији се рад, одржавање и програми финансирају у целости или већим делом из буџета аутономне покрајине;
2) обезбеђује у целини средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање Покрајинског завода за заштиту споменика културе и мреже установа заштите културних добара на територији аутономне покрајине, Архива Војводине у Новом Саду и мреже архива на територији аутономне покрајине, Музеја Војводине у Новом Саду, Српског народног позоришта у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности, Позоришног музеја Војводине у Новом Саду и библиотека које обављају матичну функцију на територији аутономне покрајине и средства за програме рада ових установа у висини 2/3, а 1/3 средстава за програме рада ових установа обезбеђује се из буџета Републике Србије. Средства за заштиту споменика културе обезбеђују се у целини у буџету Републике Србије;
3) обезбеђује средства за рад, односно програме других установа и организација када се њима доприноси развоју културе и уметности у аутономној покрајини или обезбеђује развој културе припадника националних мањина.

Два члана управног и један члан надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду именују се на предлог министарства надлежног за послове културе.

Члан 8.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређују задужбине, фондације и фондови:

1) одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова на територији аутономне покрајине и све промене које се јављају у току њиховог рада;
2) води регистар задужбина, фондација и фондова који се оснивају на територији аутономне покрајине.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 9.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује библиотечка делатност:

1) утврђује мрежу библиотека на територији аутономне покрајине;
2) оснива библиотеке којима се на територији аутономне покрајине утврђују матичне функције; 3) утврђује ближе услове за рад библиотека;
4) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности библиотека;
5) утврђује састав управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именује чланове тих органа;
6) именује и разрешава директора библиотека које обављају матичне функције, уз сагласност директора Народне библиотеке Србије;
7) образује комисију за полагање стручног испита запослених у библиотекама; 8) врши управни надзор.

Послови из става 1. тач. 1), 2) и 4) до 8) овог члана врше се као поверени.

Члан 10.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област самосталног обављања уметничке и друге делатности у области културе, врши надзор над применом закона којим се уређује ова област.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

Члан 11.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује издавање публикација, врши надзор над законитошћу рада издавача и других организација које издају публикације.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

2. Образовање[уреди]

Члан 12.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује основно образовање и васпитање:

1) утврђује мрежу основних школа;
2) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности основних школа;
3) даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма;
4) доноси програм за језике националних мањина;
5) одобрава уџбенике за језике националних мањина;
6) споразумно са министром надлежним за послове просвете доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине, утврђује услове и начине организовања наставе на језицима националних мањина;
7) споразумно са министром надлежним за послове просвете одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
8) даје сагласност на остваривање наставног плана и програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика;
9) даје сагласност за промену страног језика;
10) даје сагласност на одлуку о избору директора;
11) утврђује услове за брже напредовање ученика;
12) доноси школски календар и одобрава одступања од тог календара; 13) утврђује подручја за упис деце;
14) удаљује наставника и сарадника из наставе ако директор не поступи у складу са законом;
15) даје сагласност на оснивање заједничке стручне службе за све школе на територији општине;
16) врши надзор над законитошћу рада и аката школе;
17) врши инспекцијски надзор над школама у општини, односно граду који нису организовали овај надзор;
18) решава по жалби на решење општинске, односно градске управе донето у вршењу инспекцијског надзора;
19) врши нострификацију и еквиваленцију исправа стечених у иностранству;
20) даје инструкције општини, односно граду за обављање инспекцијског надзора.

Послови из става 1. тач. 1), 2), 8), 10), 14), 15), 16) до 20) овог члана врше се као поверени.

Члан 13.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује средње образовање и васпитање:

1) утврђује мрежу средњих школа;
2) оснива средње школе;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности средње школе;
4) даје сагласност на проширење делатности средње школе;
5) даје сагласност на обављање делатности ван седишта;
6) даје сагласност на остваривање наставног плана и програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика;
7) утврђује број ученика за упис у средњу школу и даје сагласност на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације;
8) даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма за средњу школу;
9) доноси програме за језике националних мањина;
10) одобрава уџбенике за језике националних мањина;
11) споразумно са министром надлежним за послове просвете доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине, утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина;
12) споразумно са министром надлежним за послове просвете одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
13) води поступак по захтеву за заштиту права ученика, учесника конкурса, његовог родитеља, односно старатеља;
14) доноси школску календар и одобрава одступања од календара;
15) удаљује наставника, односно сарадника из наставе ако директор не поступи у складу са законом; 16) даје потврду да је архивска грађа уништена или нестала;
17) даје сагласност на одлуку школског одбора о избору директора;
18) предлаже чланове школског одбора;
19) врши нострификацију и еквиваленцију исправа стечених у иностранству;
20) поништава јавне исправе;
21) врши надзор над законитошћу рада и аката школе;
22) врши инспекцијски надзор над школама у општини, односно граду који нису организовали овај надзор;
23) решава по жалби на решење општинске, односно градске управе донето у вршењу инспекцијског надзора.

Послови из става 1. тач. 1) до 7), 13) и 15) до 23) овог члана врше се као поверени.

Члан 14.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује више образовање:

1) оснива више школе;
2) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности виших школа;
3) утврђује број студената за упис на више школе;
4) именује директора више школе;
5) именује део чланова органа управљања као представника оснивача на вишим школама;
6) врши управни надзор.

Послови из става 1. тач. 1), 2), 4), 5) и 6) овог члана врше се као поверени.

Члан 15.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује високо образовање:

1) оснива факултете и универзитете;
2) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности факултета;
3) утврђује број студената за упис на факултет;
4) именује део чланова органа управљања као представника оснивача на факултетима и универзитету;
5) врши управни надзор.

Послови из става 1. тач. 1), 2), 4) и 5) овог члана вшре се као поверени.

Члан 16.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује ученички и студентски стандард:

1) утврђује мрежу домова ученика и студентских центара и других установа ученичког и студентског стандарда;
2) оснива и укида установе из тачке 1) овог става;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа ученичког и студентског стандарда и одлучује о забрани њиховог рада;
4) одлучује по приговору на одлуке о пријему ученика и студената у установе ученичког и студентског стандарда;
5) решава о одузимању права ученика и студената утврђених законом;
6) спроводи конкурс за пријем у домове ученика и студената;
7) утврђује начин и поступак расподеле места у домовима;
8) утврђује начин и поступак расподеле абонентских књижица;
9) утврђује услове за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају;
10) даје сагласност на акт о систематизацији послова и задатака установа ученичког и студентског стандарда;
11) именује и разрешава чланове управног и надзорног одбора у установама ученичког и студентског стандарда;
12) именује и разрешава директоре установа ученичког и студентског стандарда;
13) врши управни надзор.

Послови из става 1. тач. 1) до 6) и 9) до 13) овог члана врше се као поверени.

Члан 17.

Аутономна покрајина обезбеђује средства за рад и остваривање програма установа из чл. 12. до 16. овог закона, укључујући средства за школарине студената који се финансирају из буџета и средства за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају.

У буџету аутономне покрајине обезбеђује се и део средстава за инвестиционо и текуће одржавање установа из чл. 14. до 16. овог закона.

3. Службена употреба писама и језика[уреди]

Члан 18.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писама:

1) ближе уређује службену употребу језика и писама националних мањина на територији аутономне покрајине и врши надзор над применом прописа којима уређује та питања;
2) врши надзор над применом закона.

Посао из става 1. тачка 2) овог члана врши се као поверен.

4. Јавно информисање[уреди]

Члан 19.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област јавног информисања:

1) одређује интерес за грађане у аутономној покрајини у области информисања;
2) оснива јавна гласила и јавна предузећа и установе за обављање новинскоиздавачке делатности, штампања и репродукције снимљених медија и оснива радио-телевизију;
3) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности јавних предузећа и установа чији је оснивач аутономна покрајина;
4) обезбеђује средства за рад и програме предузећа и установа чији је оснивач аутономна покрајина у складу са критеријумима оснивача;
5) именује чланове управног одбора, надзорног одбора и директора јавних предузећа и установа чији је оснивач аутономна покрајина;
6) врши управни надзор над применом одредаба закона којима се уређује област јавног информисања и радија и телевизије на територији аутономне покрајине;
7) врши надзор у јавним предузећима и установама у области јавног информисања;
8) ближе уређује садржај и начин вођења регистра јавних гласила на територији аутономне покрајине;
9) води регистар јавних гласила основаних на територији аутономне покрајине.

Послови из става 1. тач. 3), 6), 7) и 9) овог члана врше се као поверени.

5. Здравствена заштита[уреди]

Члан 20.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област здравствене заштите:

1) оснива здравствене установе које пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту, у складу са планом мреже здравствених установа који доноси Влада Репбулике Србије;
2) предлаже план мреже здравствених установа за територију аутономне покрајине;
3) доноси посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, у складу са законом;
4) даје мишљење на предлог за добијање назива примаријуса, у складу са законом;
5) утврђује цене појединачних услуга, односно програма здравствене заштите из тачке 3) овог члана за које се средства обезбеђују у буџету аутономне покрајине.

6. Санитарни надзор[уреди]

Члан 21.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област санитарног надзора, врши послове санитарног надзора.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

7. Здравствено осигурање[уреди]

Члан 22.

Оснива се Покрајински завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Покрајинскизавод), као организациона јединица Републичког завода за здравствено осигурање (удаљем тексту: Републички завод).

Седиште Покрајинског завода је у седишту органа аутономне покрајине. Покрајински завод, поред послова утврђених законом и Статутом Републичког завода, врши и следеће послове:

1) у сарадњи са Републичким заводом координира рад филијала Републичког завода образованих на територији аутономне покрајине, у складу са законом;
2) обезбеђује услове за рад лекарских комисија образованих на територији аутономне покрајине, у складу са законом;
3) организује информациони подсистем, као део јединственог информационог система Републике за област здравственог осигурања, у складу са законом;
4) врши статистичка и друга истраживања у области здравственог осигурања;
5) остварује сарадњу са надлежним покрајинским органима.

Покрајински завод има подрачун преко кога се врше уплате и исплате средстава Републичког завода на територији аутономне покрајине, у складу са законом.

Распоред средстава са подрачуна из става 4. овог члана врши се у сарадњи са Републичким заводом, у складу са законом.

Директора Покрајинског завода именује Управни одбор Републичког завода, на предлог надлежног органа аутономне покрајине.

8. Пензијско и инвалидско осигурање[уреди]

Члан 23.

Оснива се Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Покрајински фонд), као организациона јединица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).

Седиште Покрајинског фонда је у седишту органа аутономне покрајине. Покрајински фонд, поред послова утврђених законом и Статутом Републичког фонда, обавља:

1) припрему и израду материјала за преговоре са иностраним носиоцима пензијског и инвалидског осигурања;
2) послове дијагностике ради провере медицинске документације;
3) послове у вези са стажом осигурања са увећаним трајањем;
4) послове у вези са обезбеђивањем друштвеног стандарда корисника права;
5) врши статистичка и друга истраживања у области пензијског и инвалидског осигурања;
6) остварује сарадњу са надлежним покрајинским органом, нарочито у погледу размене података и искуства, као и са савезом пензионера и савезима синдиката образованим на нивоу аутономне покрајине.

Покрајински фонд, у складу са законом и Статутом, има подрачун преко кога се врше уплате и исплате средстава Републичког фонда на територији аутономне покрајине.

Директора Покрајинског фонда именује Управни одбор Републичког фонда, на предлог надлежног органа аутономне покрајине.

Директор Покрајинског фонда учествује у раду Управног одбора Републичког фонда, без права на одлучивање.

Директор Покрајинског фонда именује директоре филијала Републичког фонда које су образоване на територији аутономне покрајине.

9. Социјална заштита[уреди]

Члан 24.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите:

1) ближе уређује, у складу са материјалним могућностима, друга права у области социјалне заштите, већи обим права од права утврђених законом и повољније услове за њихово остварење, као и друге облике социјалне заштите ако је претходно у свом буџету за то обезбедила средства;
2) оснива установе социјалне заштите за смештај корисника на територији аутономне покрајине у складу са мрежом установа социјалне заштите за смештај корисника коју утврђује Република;
3) именује управне и надзорне одборе, као и директоре установа социјалне заштите за смештај корисника које се оснивају на територији аутономне покрајине;
4) даје мишљење на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника који доноси Република, у делу који се односи на мрежу установа на територији аутономне покрајине;
5) даје сагласност на именовање директора центара за социјални рад на територији аутономне покрајине;
6) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите за смештај корисника;
7) врши послове другостепеног органа по решењима центара за социјални рад на територији аутономне покрајине;
8) врши ревизију решења центара за социјални рад на територији аутономне покрајине о признатим правима из оквира права и дужности Републике;
9) врши надзор над законитошћу рада и аката установа социјалне заштите на територији аутономне покрајине;
10) врши надзор над стручним радом установа социјалне заштите.

Послови из става 1. тач. 7) до 10) овог члана врше се као поверени.

10. Правна заштита породице и старатељство[уреди]

Члан 25.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује правна заштита породице и старатељство, врши послове другостепеног органа у односу на решења органа старатељства са територије аутономне покрајине.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

11. Друштвена брига о деци[уреди]

Члан 26.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област друштвене бриге о деци, врши стручни надзор над остваривањем социјалног рада у установама за децу.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

12. Борачка и инвалидска заштита[уреди]

Члан 27.

Аутономна покрајина, преко својих органа у складу са законом којим се уређује област борачке и инвалидске заштите:

1) обезбеђује функционисање области борачко-инвалидске заштите;
2) врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
3) врши надзор над законитошћу рада и аката органа који у првом степену решавају о правима из борачко-инвалидске заштите;
4) врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите;
5) формира базу података информационог подсистема аутономне покрајине у оквиру јединственог система Републике.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

13. Заштита цивилних инвалида рата[уреди]

Члан 28.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област заштите цивилних инвалида рата:

1) обезбеђује функционисање у области заштите цивилних инвалида рата;
2) врши надзор над законитошћу рада и аката органа који у првом степену решавају о правима из заштите цивилних инвалида рата;
3) врши контролу трошења средстава намењених за остваривање права из области заштите цивилних инвалида рата;
4) формира базу података информационог подсистема аутономне покрајине у оквиру јединственог система Републике.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

14. Заштита и унапређење животне средине[уреди]

Члан 29.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује заштита и унапређење животне средине:

1) доноси програм заштите и развоја животне средине на територији аутономне покрајине и утврђује мере за његово спровођење у складу са основним циљевима и правцима утврђеним на нивоу Републике;
2) уређује поједина питања заштите развоја и унапређивања животне средине од интереса за аутономну покрајину;
3) оснива Покрајински завод за заштиту природе, коме се за територију аутономне покрајине поверава вршење јавних овлашћења и послова у области заштите природе и природних добара, која су у надлежности Републике;
4) оснива јавно предузеће за управљање националним парком на територији аутономне покрајине; 5) обезбеђује праћење стања чинилаца животне средине и овлашћује стручне организације за обављање тих послова на територији аутономне покрајине;
6) даје сагласност на анализу утицаја радова и објеката на животну средину, за објекте и радове за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине;
7) даје сагласност на основе и програме заштите и унапређивања флоре и фауне, шума и вода, као и уређивање грађевинског и пољопривредног земљишта и на урбанистичке планове за подручје националног парка који се налази на територији аутономне покрајине;
8) образује информациони подсистем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике;
9) врши управни надзор у свим областима заштите животне средине, осим у области опасних материја и очувања биодиверзитета и предузима мере за отклањање незаконитости.

Послови из става 1. тач. 5) до 9) овог члана врше се као поверени.

15. Урбанизам[уреди]

Члан 30.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређујепросторно и урбанистичко планирање:

1) доноси регионални просторни план, просторни план посебне намене и просторни план мреже инфраструктуре и мреже подручја или објеката са посебним функцијама за подручја на територији аутономне покрајине;
2) издаје урбанистичку дозволу и даје урбанистичку сагласност за објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине;
3) врши инспекцијски надзор у области урбанизма, нарочито за објекте за које урбанистичку дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине;
4) решава по жалбама против првостепеног решења општинске управе, са територије аутономне покрајине из области урбанизма.

Одлуку о приступању изради просторног плана доноси надлежни орган аутономне покрајине, о чему обавештава министарство надлежно за послове урбанизма, у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Контролу плана врши стручна Комисија министарства надлежног за послове урбанизма, ускладу са законом којим се уређује планирање и уређење простора. Сагласност на план донет од стране надлежног органа аутономне покрајине даје министар надлежан за послове урбанизма, у року од 30 дана.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

16. Грађевинство[уреди]

Члан 31.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује изградња објеката:

1) издаје грађевинску дозволу чије је издавање у надлежности министарства надлежног за послове урбанизма и грађевина за објекте који се граде на територији аутономне покрајине;
2) врши инспекцијски надзор у области изградње објеката, нарочито за објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине;
3) решава по жалбама против првостепеног решења општинске управе, са територије аутономне покрајине из области изградње објеката.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

17. Стамбена област[уреди]

Члан 32.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује стамбена област, решава по жалбама против првостепеног решења општинске управе.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

18. Запошљавање[уреди]

Члан 33.

Оснива се Покрајински завод за тржиште рада (у даљем тексту: Покрајински завод), као организациона јединица Републичког завода за тржиште рада (у даљем тексту: Републички завод).

Седиште Покрајинског завода је у седишту органа аутономне покрајине.

Покрајински завод, поред послова утврђених законом и Статутом Републичког завода:

1) даје сагласност на општа акта предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида и обезбеђује средства за њихово финансирање, у складу са законом;
2) самостално програмира запошљавање и вршење припрема за запошљавање и професионалну оријентацију;
3) образује информациони подсистем, као део јединственог информационог система Републике у области запошљавања.

Покрајински завод има подрачун, у складу са законом и Статутом Републичког завода.

Директора Републичког завода именује Управни одбор Републичког завода, на предлог надлежног органа аутономне покрајине.

Директор Покрајинског завода учествује у раду Управног одбора Републичког завода, без права на одлучивање.

Директор Покрајинског завода именује директоре организационих јединица Републичког завода које су образоване на територији аутономне покрајине.

19. Привреда и приватизација[уреди]

Члан 34.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област приватног предузетништва, решава по жалбама против првостепених решења општинске управе са територије аутономне покрајине.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 35.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са прописима којима се уређује област приватизације, предлаже по једног члана Тендерске и Аукцијске комисије када је субјект приватизације са територије аутономне покрајине.

20. Рударство и енергетика[уреди]

Члан 36.

Аутономна покрајина, преко својих органа, врши управни надзор над применом закона којим се уређује област електропривреде.

Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

Члан 37.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса:

1) образује комисију за полагање стручних испита кандидата са територије аутономне покрајине;
2) врши управни надзор.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 38.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област рударства:

1) образује комисију за полагање стручног испита кандидата са територије аутономне покрајине;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина и извођење рударских радова;
3) врши управни надзор.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 39.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област геолошких истраживања:

1) образује комисију за полагање стручног испита кандидата са територије аутономне покрајине;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања;
3) врши управни надзор.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 40.

Аутономна покрајина, преко својих органа, врши управни и инспекцијски надзор над применом закона којим се уређује област инспекције парних котлова.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

21. Пољопривреда[уреди]

а) Подстицање пољопривредне производње

Члан 41.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом:

1) образује посебан буџет, фондове или друге облике организовања, у складу са јединственом аграрном политиком у Републици Србији;
2) утврђује билансе пољопривредно-прехрамбених производа и основних репроматеријала;
3) предлаже услове извоза и увоза одређених производа.

б) Пољопривредно земљиште

Члан 42.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област пољопривредног земљишта, доноси Програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта за територију аутономне покрајине и обезбеђује средства за његово финансирање, у складу са јединственим програмом за територију Републике Србије.

в) Сточарство

Члан 43.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област мера за унапређење сточарства:

1) доноси Програм селекцијских мера за унапређење сточарства за територију аутономне покрајине, у складу са јединственим програмом Републике;
2) образује Научно-стручни савет за спровођење селекцијских мера у сточарству.

г) Рибарство

Члан 44.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област рибарства:

1) даје сагласност на средњорочни програм унапређења рибарства на рибарским подручјима на територији аутономне покрајине;
2) уступа на коришћење рибарска подручја на територији аутономне покрајине;
3) одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја на територији аутономне покрајине.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

д) Унапређење пољопривредне производње

Члан 45.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређују пољопривредне службе:

1) утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње и оснива пољопривредне службе за обављање тих послова;
2) врши надзор над радом пољопривредне службе.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

ђ) Шумарство

Члан 46.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област шумарства:

1) доноси Опште смернице развоја и унапређивања шума за територију аутономне покрајине, у складу са општим смерницама Републике;
2) даје сагласност на посебне основе газдовања и програме газдовања приватним шумама на територији аутономне покрајине;
3) оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији аутономне покрајине.

Посао из става 1. тачка 2) овог члана врши се као поверен.

е) Ловство

Члан 47.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област ловства:

1) доноси програм унапређења, заштите и гајења дивљачи за територију аутономне покрајине, у складу са јединственим Програмом за подручје Републике;
2) установљава и даје сагласност за газдовање ловиштима на територији аутономне покрајине;
3) даје сагласност на ловне основе ловишта на територији аутономне покрајине.

Послови из става 1. тач. 2) и 3) овог члана врше се као поверени.

ж) Водопривреда

Члан 48.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област вода:

1) доноси водопривредну основу за територију аутономне покрајине, у складу са водопривредном основом Републике;
2) даје сагласност на висину накнада утврђених законом на територији аутономне покрајине;
3) убира средства од накнада из тачке 2) овог става;
4) оснива јавно предузеће за газдовање водама на територији аутономне покрајине.

Посао из става 1. тачка 2) овог члана врши се као поверен.

з) Остале области

Члан 49.

Аутономна покрајина, преко својих органа, даје сагласност на коришћење имена „Војводина“ на маркама алкохолних пића.

22. Робне резерве[уреди]

Члан 50.

Аутономна покрајина, преко својих органа, оснива дирекцију за робне резерве за територију аутономне покрајине.

Аутономна покрајина, преко својих органа, врши управни надзор, осим инспекцијског надзора.

23. Туризам[уреди]

Члан 51.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област туризма:

1) предлаже члана Комисије за категоризацију угоститељских објеката и члана Комисије за категоризацију туристичких места;
2) доноси програме у области туризма у циљу повећања туристичке понуде аутономне покрајине у оквиру туристичке понуде Републике.

24. Спорт[уреди]

Члан 52.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област спорта:

1) утврђује интерес грађана у области спорта на територији аутономне покрајине и обезбеђује средства за остваривање тог интереса;
2) уређује начин утврђивања испуњености услова за обављање спортских делатности организација у области спорта са територије аутономне покрајине и утврђује испуњеност тих услова;
3) уређује ближе услове за коришћење јавних спортских терена и утврђује испуњеност услова за њихово коришћење;
4) уређује и води евиденције у области спорта од значаја за покрајину;
5) утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби на територији аутономне покрајине;
6) утврђује објекте од интереса за аутономну покрајину и мерила за обезбеђивање средстава у буџету аутономне покрајине за њихову изградњу, опремање и одржавање;
7) утврђује програме међународних спортских такмичења од интереса за аутономну покрајину;
8) именује и разрешава директора, председника и чланове управног и надзорног одбора организација за обављање спортских делатности чији се програми, којима се остварује интерес грађана у области спорта на територији аутономне покрајине, у целини или претежно финансирају из буџета аутономне покрајине;
9) оснива покрајински завод за спорт и утврђује услове за његов рад;
10) врши управни надзор над радом организација и појединаца у области спорта са територије аутономне покрајине и над применом прописа којима је уређена област спорта;
11) обавља надзор над стручним радом у области спорта.

Покрајински спортски савез предлаже покрајинском органу управе надлежном за послове спорта програме својих чланова којима се остварује интерес грађана из става 1. тачка 1) овог члана.

Програми из става 2. овог члана финансирају се из буџета аутономне покрајине.

Послови из става 1. тач. 2), 3), 5), 10) и 11) овог члана врше се као поверени.

25. Надлежности из осталих области[уреди]

Члан 53.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом који уређује полагање правосудног испита, за лица која имају пребивалиште на територији аутономне покрајине образује Испитни одбор и обавља административне послове за тај одбор.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 54.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са прописима који уређују полагање стручног испита за рад у органима државне управе, за запослене на територији аутономне покрајине образује испитне комисије и обавља административне послове за комисије.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 55.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом који уређује печат државних и других органа:

1) ближе уређује садржину и изглед печата покрајинских органа, органа јединица локалне самоуправе и правних лица која врше управна овлашћења, а имају седиште на територији аутономне покрајине;
2) даје сагласност на садржину и изглед печата органа и правних лица из тачке 1) овог става.

Посао из става 1. тачка 2) овог члана врши се као поверен.

Члан 56.

Аутономна покрајина, преко својих органа, установљава функцију покрајинског грађанског браниоца (омбудсман), као и његова овлашћења и начин њиховог остваривања.

Члан 57.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са прописима о сталним судским тумачима:

1) поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији аутономне покрајине;
2) води регистар сталних судских тумача.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 58.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област експропријације:

1) решава по жалбама против решења општина на територији аутономне покрајине донетих по предлогу за експропријацију;
2) решава о предлогу за дозволу вршења припремних радњи у поступку експропријације на територији аутономне покрајине.

Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Члан 59.

Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област локалне самоуправе, даје мишљење на предлоге за оснивање нових јединица локалне самоуправе, укидање или спајање постојећих, промену граница и седишта јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине.

Члан 60.

Аутономна покрајина, у складу са законом:

1) уређује употребу назива аутономне покрајине у називу удружења;
2) врши управни надзор из надлежности министарства надлежног за управу над радом удружења на територији аутономне покрајине.

Посао из става 1. тачка 2) овог члана врши се као поверен.

Члан 61.


Аутономна покрајина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област прекршаја, прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде прописа које доноси у оквиру своје надлежности.

Члан 62.

Аутономна покрајина предлаже мрежу судова на територији аутономне покрајине.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 63.

Аутономна покрајина ће својим прописом утврдити организацију и делокруг покрајинских органа у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 64.

Статути и други акти Републичког завода за тржиште рада, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког завода за здравствено осигурање ускладиће се са одредбама овог закона, у року од месец дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 65.

Аутономна покрајина преузима права и обавезе оснивача према постојећим установама у области образовања, спорта, здравствене заштите и установама социјалне заштите за смештај корисника на територији аутономне покрајине чији је оснивач Република или орган Републике, а које оснива у складу са овим законом, од дана ступања на снагу овог закона.

Деобним билансом ближе ће се одредити подела средстава и права и обавеза код преузимања оснивачких права.

Члан 66.

Средства за обезбеђење остваривања одређених надлежности из овог закона у области где аутономна покрајина преузима оснивачка права обезбедиће се у буџету аутономне покрајине.

Члан 67.

Органи аутономне покрајине преузеће запослене који су послове одређене као надлежности аутономне покрајине обављали у подручним јединицама министарстава на територији аутономне покрајине, као и одговарајућу опрему, предмете и архиву.

Одредба става 1. овог члана не односи се на министарство надлежно за послове просвете и спорта.

Даном почетка рада Покрајински завод за спорт преузима средства и запослене организационе јединице Републичког завода за спорт у Новом Саду.

Члан 68.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.“

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије“, броj 6/02