Пређи на садржај

Zakon o upotrebi grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o upotrebi lika i imena predsednika Republike Josipa Broza Tita

Извор: Викизворник


ZAKON O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I O UPOTREBI LIKA I IMENA PREDSEDNIKA REPUBLIKE JOSIPA BROZA TITA[1]

(»Službeni list SFRJ« br. 21/77, objavljen 22. aprila 1977.)


I. OSNOVNE ODREDBE[уреди]

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: upotreba grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i upotreba lika i imena predsednika Republike Josipa Broza Tita (u daljem tekstu Predsednik Republike).

Član 2.

Grbom, zastavom i himnom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i izražava pripadnost Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Član 3.

Grb, zastava i himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i lik i ime Predsednika Republike upotrebljavaju se u skladu s odredbama ovog zakona, javnim poretkom i moralnim normama socijalističkog samoupravnog društva, kao i na način kojim se ne narušavaju ugled i dostojanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Lik i ime Predsednika Republike ne smeju se upotrebiti na način kojim se narušavaju ugled i dostojanstvo ličnosti Predsednika Republike.

Član 4.

Grb i zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mogu se upotrebljavati samo u obliku i sadržini koji su utvrđeni Ustavom SFRJ.

U grb, kao i na zastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ne može se ništa upisati, odnosno ispisati, niti se oni mogu menjati.

Izuzetno, ako je to saveznim zakonom propisano, grb ili zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mogu se upotrebiti kao sastavni deo drugih amblema, odnosno znakova (vojne i pomorske, komandne i rangovne zastave i dr.), ili se na zastavi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može ispisati određeni datum ili naziv (ratne i druge svečane zastave i sl.).

Kao himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može se izvoditi samo melodija i tekst koje je utvrdila Skupština SFRJ.

Član 5.

Grb i zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i lik i ime Predsednika Republike ne mogu se upotrebiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obeležavanje robe ili usluga.

Član 6.

Upotreba grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i upotreba lika i imena Predsednika Republike u umetničkom stvaralaštvu (likovnom, muzičkom i dr.) i u vaspitno-nastavne svrhe je slobodna, pod uslovom da se ne protivi javnom poretku i moralnim normama socijalističkog samoupravnog društva i da ne narušava ugled i dostojanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ličnosti Predsednika Republike.

Član 7.

Grb i zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i predmet sa likom Predsednika Republike, ne smeju se upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu.

Oštećeni ili za upotrebu nepodobni grb i zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili predmet sa likom Predsednika Republike povlače se iz upotrebe.

Član 8.

Ako se grb ili zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa drugim domaćim ili stranim grbovima, zastavama ili drugim amblemima, odnosno znacima — grb, odnosno zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije stavlja se na počasno mesto, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ako se u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji izvode himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i druge domaće ili strane himne ili svečane pesme, himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izvodi se u redosledu izvođenja prva, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ako se u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji predmet sa likom Predsednika Republike javno izlaže ili prikazuje zajedno sa predmetima koji sadrže likove drugih ličnosti, predmet sa likom Predsednika Republike stavlja se na počasno mesto, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 9.

Republike, autonomne pokrajine i druge društveno-političke zajednice, osnovne i druge organizacije udruženog rada, njihove zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice, društveno-političke organizacije i druge društvene organizacije i udruženja građana mogu, svojim propisima, odnosno samoupravnim opštim aktima, u skladu sa odredbama ovog zakona, urediti način upotrebe grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i upotrebe lika i imena Predsednika Republike.

II. UPOTREBA GRBA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE[уреди]

Član 10.

Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije upotrebljava se:

1) u sastavu pečata Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, prema saveznim propisima o tom pečatu;

2) u sastavu štambilja saveznih organa, prema saveznim propisima o tim štambiljima;

3) u službenim natpisima saveznih organa istaknutim na zgradama u kojima su oni smešteni u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji;

4) na objektima kojima se obeležava granica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na drugim objektima u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u blizini granice, prema posebnim saveznim propisima;

5) u drugim slučajevima, pod uslovima i na način koji su utvrđeni saveznim zakonom.

Član 11.

Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može se upotrebljavati:

1) na zgradama u kojima su smešteni savezni organi u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, kao i u svečanim prostorijama tih zgrada;

2) na zgradi u kojoj se nalaze prostorije diplomatskog ili konzularnog predstavništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u inostranstvu, na rezidenciji rukovodioca tog predsavništva i na prevoznim sredstvima koja on lično koristi u vršenju službene dužnosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorima, propisima i običajima zemlje u kojoj se predstavništvo nalazi, odnosno pravilima i praksom međunarodne organizacije pri kojoj je predstavništvo;

3) prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija učestvuje ili je reprezentovana, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova;

4) na vojnim i pomorskim zastavama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i komandnim i rangovanim zastavama, prema propisima o ustanovljavanju tih zastava;

5) na vazduhoplovima, brodovima ili drugim plovilima, kao i na drugim javnim prevoznim sredstvima, pod uslovima i na način koji su utvrđeni odgovarajućim propisima;

6) na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima, koje koriste: Predsednik Republike, potpredsednik i članovi Predsedništva SFRJ, predsednik Skupštine SFRJ, predsednik Saveznog izvršnog veća, drugi ovlašćeni predstavnici Predsedništva SFRJ, Skupštine SFRJ i Saveznog izvršnog veća, pod uslovima i na način koji su utvrđeni njihovim aktima, kao i rukovodioci diplomatskih i konzularnih predstavništava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u inostranstvu;

7) u drugim slučajevima, ako njegova upotreba nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 12.

Izvornik grba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije čuva se u Predsedništvu SFRJ i prema njemu se vrši oblikovanje grbova.

Za upotrebu izvornika grba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odgovoran je generalni sekretar Predsedništva SFRJ.

Član 13.

Ako se grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa jednim ili više domaćih ili stranih grbova ili drugih sličnih amblema, grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nalazi se zavisno od načina postavljanja tih grbova, odnosno amblema:

1) u sredini kruga tako da se jasno vidi — ako su drugi grbovi i amblemi poređani u krug;

2) u sredini polukruga — ako su drugi grbovi i amblemi poređani u polukrug;

3) na čelu kolone — ako su drugi grbovi i amblemi poređani u koloni;

4) na prvom mestu u vrsti, odnosno s leve strane, spreda gledano — ako su drugi grbovi i amblemi poređani u vrstu;

5) na čelu grupe — ako su drugi grbovi i amblemi raspoređeni u grupe;

6) na desnoj strani, spreda gledano, od grba strane države ili međunarodne organizacije — ako se taj grb ističe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji prilikom zvanične posete ovlašćenog predstavnika odnosne države ili organizacije.

III. UPOTREBA ZASTAVE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE[уреди]

Član 14.

Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije vije se:

1) na rezidenciji Predsednika Republike;

2) na određenim objektima na granici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na drugim objektima u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u blizini granice, prema posebnim saveznim propisima;

3) u drugim slučajevima, pod uslovima i na način koji su utvrđeni saveznim zakonom;

Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije upotrebljava se kao oznaka na vazduhoplovu, bordu ili drugom plovilu, kao i na drugim javnim prevoznim sredstvima, radi označavanja njihove pripadnosti Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pod uslovima i na isti način koji su utrvđeni odgovarajućim propisima.

Član 15.

Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe se:

1) u dane praznika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije — na zgradama u kojima su smešteni savezni organi u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i vije se za vreme trajanja tih praznika;

2) pri ispraćaju Predsednika Republike iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dočeku Predsednika Republike pri povratku iz inostranstva u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju;

3) na prevoznim sredstvima koja koristi Predsednik Republike;

4) u dane žalosti, koje odredi Savezno izvršno veće, i vije se na pola koplja za vreme trajanja žalosti;

5) u drugim slučajevima, pod uslovima i na način koji su utvrđeni saveznim zakonom.

Član 16.

Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može se isticati:

1) na zgradi u kojoj se nalaze prostorije diplomatskog ili konzularnog predstavništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u inostranstvu, na rezidenciji rukovodioca tog predsavništva i na prevoznim sredstvima koja on lično koristi u vršenju službene dužnosti, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorima, propisima i običajima zemlje u kojoj se predstavništvo nalazi, odnosno pravilima i praksom međunarodne organizacije pri kojoj je predstavništvo;

2) prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija učestvuje ili je reprezentovana, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova;

3) prilikom proslava, svečanosti i drugih masovnih političkih, kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija koje su od značaja za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju;

4) u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

Član 17.

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa više domaćih ili stranih zastava, zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nalazi se, zavisno od načina postavljanja tih zastava:

1) u sredini kruga tako da se jasno vidi — ako su druge zastave poređane u krug;

2) u sredini polukruga — ako su druge zastave poređane u polukrug;

3) na čelu kolone — ako su druge zastave poređane u koloni;

4) na prvom mestu u vrsti, odnosno s leve strane, spreda gledano — ako su druge zastave poređane u vrstu;

5) na čelu grupe — ako su druge zastave raspoređene u grupe;

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe zajedno sa drugim zastavama sa ukrštenim kopljima, koplje zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mora biti postavljeno ispred kopalja tih zastava, spreda gledano.

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe zajedno sa dve druge zastave, zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nalazi se u sredini;

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe pored neke druge zastave, ona se uvek nalazi s leve strane, spreda gledano. Izuzetno, ona se nalazi na desnoj strani, spreda gledano, od zastave strane države ili međunarodne organizacije, ako se ta zastava ističe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji prilikom zvanične posete ovlašćenog predstavnika odnosne države ili organizacije.

Član 18.

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe preko ulice ili trga u vertikalnom položaju, položaj zastave treba da bude takav da plava boja zastave bude:

1) na severnoj strani — ako je pravac ulice istok—zapad, odnosno zapad—istok;

2) na istočnoj strani — ako je pravac ulice sever—jug, odnosno jug—sever;

3) na istočnoj strani kružnog trga;

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ističe vertikalno na stolu, bini ili kakvom drugom počasnom mestu, plava boja zastave je prva s leve strane, spreda gledano.

Ako se zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije polaže na odar, postolje ili koji drugi predmet, ili ako se nosi u horizontalnom položaju, plava boja nalazi se, po pravilu, s leve strane, spreda gledano.

Član 19.

Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije podiže se i spušta, ističe i skida, odnosno prenosi, uz oubičajene počasti (ustajanje, pozdravljanje i dr.)

IV. IZVOĐENJE HIMNE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE[уреди]

Član 20.

Himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izvodi se:

1) prilikom odavanja pošte Neznanom junaku na Avali (na Dan pobede, pri polaganju venaca od strane stranih predstavnika i dr.);

2) prilikom polaganja venaca na vojna groblja, grobove palih boraca i druga slična mesta od strane zvaničnih predstavnika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

3) pri ispraćaju Predsednika Republike iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u zvaničnu posetu stranoj državi i pri njegovom povratku u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju;

4) pri zvaničnom dolasku u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, odnosno pri ispraćaju iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije šefa strane države ili ovlašćenog predstavnika međunarodne organizacije;

5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 21.

Himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije može se izvoditi:

1) na proslavama, političkim skupovima, paradama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji od značaja za jedinice oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, radne ljude i građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

2) prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija zvanično učestvuje ili je reprezentovana, u skladu sa pravilima i prksom održavanja takvih skupova;

3) na pogrebu zaslužnih ličnosti koje su građani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kad im se od strane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ukazuje posebna počast;

4) u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 22.

Himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izvodi se: sviranjem, pevanje ili sviranjem i pevanjem.

Član 23.

Ako himnu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije treba izvesti u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa himnom strane države ili svečanom pesmom međunarodne ili druge strane organizacije, izvodi se prvo himna strane države ili svečana pesma međunarode ili druge strane organizacije, a zatim himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Ako himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije treba da se izvede zajedno sa himnom republike ili svečanom pesmom organa, organizacije ili zajednice u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, izvodi se prvo himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 24.

Himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izvodi se uz odavanje uobičajene počasti od strane svih prisutnih (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

V. UPOTREBA LIKA I IMENA PREDSEDNIKA REPUBLIKE[уреди]

Član 25.

Izrada i stavljanje u promet predmeta sa likom Predsednika Republike (fotografije, biste, skulpture, značke i dr.) mogu se vršiti samo po odobrenju nadležnog organa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Predmeti sa likom Predsednika Republike mogu se jvano izlagati ili prikazivati, pod uslovom i na način da se time ne narušava ugled i dostojanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koju Predsednik Republike predstavlja, odnosno ne narušava ugled i dostojanstvo ličnosti Predsednika Republike.

Član 26.

Odredba člana 25. stav 1. ovog zakona ne odnosi se na originale umetničkih dela koji predstavljaju lik Predsednika Republike, kao i na izrađivanje, puštanje u promet, javno izlaganje ili prikazivanje fotografija Predsednika Republike sa zborova, povorki i sličnih skupova koji su od interesa za javnost.

Član 27.

Odobrenje iz člana 25. stav 1. ovog zakona daje Savezno izvršno veće ili organ koji ono ovlasti.

Organ iz stava 1. ovog člana, pri izdavanju odobrenja u smislu člana 25. stav 1. ovog zakona, ocenjuje naročito vernost lika Predsednika Republike, umetničke i druge vrednosti predmeta, kao i da li izrađeni predmet može da bude korišćen u svrhe za koje se traži odobrenje.

Protiv rešenja organa iz stava 1. vovog člana, kojim se odbija zahtev za izdavanje odobrenja, ne može se voditi upravni spor.

Član 28.

Ime Predsednika Republike može se upotrebiti kao službeni naziv za mesto, naselje, ulicu, trg ili organizaciju, uz prethodno odobrenje Saveznog izvršnog veća.

Član 29.

U prostorijama u kojima su smešteni savezni organi mogu se isticati samo one fotografije sa likom Predsednika Republike koje utvrdi savezni organ uprave nadležan za poslove nauke i kulture.

Član 30.

Ako se predmet sa likom Predsednika Republike izlaže u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa predmetom na kome je lik jedne ili više ličnosti iz domaćeg javnog života, predmet sa likom Predsednika Republike stavlja se na levu stranu.

Ako se predmet sa likom Predsednika Republike izlaže u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa predmetom na kome je lik ovlašćenog predstavnika strane države ili međunarodne organizacije prilikom njegove zvanične posete Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, predmet sa likom Predsednika Republike stavlja se na desnu stranu.

Ako se predmet sa likom Predsednika Republike izlaže u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zajedno sa dva ili više predmeta na kojima su likovi ličnosti iz domaćeg ili stranog javnog života, predmet sa likom Predsednika Republike stavlja se na počasno mesto, i to, po pravilu, u sredini predmeta koji se zajedno izlažu.

VI. KAZNENE ODREDBE[уреди]

Član 31.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada, druga organizacija ili zajednica ili drugo pravno lice ako:

1) upotrebi grb, ili zastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili upotrebi lik ili ime Predsednika Republike kao znak za obeležavanje robe ili usluga (član 5);

2) izradi ili stavi u promet predmet sa likom Predsednika Republike bez odobrenja nadležnog organa (član 25. stav 1);

3) upotrebi ime Predsednika Republike bez odobrenja Saveznog izvršnog veća (član 28);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Član 32.

Za radnju iz člana 31. stav 1. ovog zakona kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara pojedinac koji samostalno obavlja delatnost sredstvima rada u svojini građana, a drugi pojedinac novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara.

Član 33.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj pojedinac ako:

1) javno upotrebi grb ili zastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u obliku ili sa sadržinom koji nisu utvrđeni Ustavom SFRJ (član 4);

2) javno istakne grb ili zastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili izloži predmet sa likom Predsednika Republike, koji su oštećeni ili nepodobni za upotrebu (član 7).

Član 34.

Učiniocu prekršaja iz čl. 31. 32. i 33. ovog zakona izreći će se zaštitna mera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj.

Ovlašćeno službeno lice organa unutrašnjih poslova može, pre nego što je pokrenut prekršajni postupak, zapleniti predmete iz stava 1. ovog člana. Zaplenjeni predmeti moraju se odmah predati organu nadležnom za vođenje prekršajnog postupka.

VII. OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA[уреди]

Član 35.

Vrhovni komandant oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije donosi, u skladu sa odredbama ovog zakona propise o upotrebi grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 36.

Savezno izvršno veće propisaće kriterijume i uslove za izvođenje himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na pogrebima zaslužnih ličnosti (član 21. tačka 3).

Savezno izvršno veće propisaće kriterijume i sulove za davanje odobrenja za upotrebu imena Predsednika Republike pri određivanju službenih naziva mesta, naselja, ulica, trgova ili organizacija (član 28).

Član 37.

Bliže propise o načinu upotrebe grba i zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije donose po potrebi:

1) savezni sekretar za unutrašnje poslove, u sporazumu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu — na određenim objektima na granici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i na drugim objektima u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u blizini granice (član 10. tačka 4. i član 14. stav 1. tačka 2);

2) savezni sekretar za inostrane poslove — za diplomatska i konzularna predstavništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u inostranstvu (član 11. tačka 2. i član 16. tačka 1);

3) Savezni komitet za saobraćaj i veze — za vazduhoplove, brodove ili druga plovila, kao i za druga prevozna sredstva, radi označavanja njihove pripadnosti Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (član 11. tačka 5. i član 14. stav 2).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[уреди]

Član 38.

Odredbe ovog zakona odnose se i na predmete sa likom Predsednika Republike koji su u prometu, a izrađeni su pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39.

U roku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona moraju se uskladiti sa ovim zakonom odredbe propisa, opštih akata i samoupravnih opštih akata o upotrebi grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o upotrebi lika Predsednika Republike koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana prestaju da važe odredbe propisa, opštih akata i samoupravnih opštih akata o upotrebi grba, zastave i himne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o upotrebi lika Predsednika Republikek koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 40.

Himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije »Hej Sloveni« izvodiće se dok Skupština SFRJ ne utvrdi himnu u smislu člana 4. ovog zakona.

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu SFRJ«.

Reference[уреди]

  1. Popović & Jovanović (1979), str. 113—146

Literatura[уреди]

  • Popović, Milan & Jovanović, Miloš (1979): Državni amblemi i druge javne oznake u SFRJ, Beograd: Privredni pregled