Закон о употреби грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и о употреби лика и имена председника Републике Јосипа Броза Тита

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Емблем оф тхе Социалист Федерал Републиц оф Yугославиа.свг


ЗАКОН О УПОТРЕБИ ГРБА, ЗАСТАВЕ I ХИМНЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ I О УПОТРЕБИ ЛИКА I ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ЈОСИПА БРОЗА ТИТА[1]

(»Службени лист СФРЈ« бр. 21/77, објављен 22. априла 1977.)


I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређују се: употреба грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и употреба лика и имена председника Републике Јосипа Броза Тита (у даљем тексту Председник Републике).

Члан 2.

Грбом, заставом и химном Социјалистичке Федеративне Републике Југославије представља се Социјалистичка Федеративна Република Југославија и изражава припадност Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији.

Члан 3.

Грб, застава и химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и лик и име Председника Републике употребљавају се у складу с одредбама овог закона, јавним поретком и моралним нормама социјалистичког самоуправног друштва, као и на начин којим се не нарушавају углед и достојанство Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Лик и име Председника Републике не смеју се употребити на начин којим се нарушавају углед и достојанство личности Председника Републике.

Члан 4.

Грб и застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије могу се употребљавати само у облику и садржини који су утврђени Уставом СФРЈ.

У грб, као и на заставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије не може се ништа уписати, односно исписати, нити се они могу мењати.

Изузетно, ако је то савезним законом прописано, грб или застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије могу се употребити као саставни део других амблема, односно знакова (војне и поморске, командне и ранговне заставе и др.), или се на застави Социјалистичке Федеративне Републике Југославије може исписати одређени датум или назив (ратне и друге свечане заставе и сл.).

Као химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије може се изводити само мелодија и текст које је утврдила Скупштина СФРЈ.

Члан 5.

Грб и застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и лик и име Председника Републике не могу се употребити као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било који други знак за обележавање робе или услуга.

Члан 6.

Употреба грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и употреба лика и имена Председника Републике у уметничком стваралаштву (ликовном, музичком и др.) и у васпитно-наставне сврхе је слободна, под условом да се не противи јавном поретку и моралним нормама социјалистичког самоуправног друштва и да не нарушава углед и достојанство Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и личности Председника Републике.

Члан 7.

Грб и застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, као и предмет са ликом Председника Републике, не смеју се употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

Оштећени или за употребу неподобни грб и застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или предмет са ликом Председника Републике повлаче се из употребе.

Члан 8.

Ако се грб или застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са другим домаћим или страним грбовима, заставама или другим амблемима, односно знацима — грб, односно застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије ставља се на почасно место, ако овим законом није друкчије одређено.

Ако се у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији изводе химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и друге домаће или стране химне или свечане песме, химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изводи се у редоследу извођења прва, ако овим законом није друкчије одређено.

Ако се у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији предмет са ликом Председника Републике јавно излаже или приказује заједно са предметима који садрже ликове других личности, предмет са ликом Председника Републике ставља се на почасно место, ако овим законом није друкчије одређено.

Члан 9.

Републике, аутономне покрајине и друге друштвено-политичке заједнице, основне и друге организације удруженог рада, њихове заједнице и друге самоуправне организације и заједнице, друштвено-политичке организације и друге друштвене организације и удружења грађана могу, својим прописима, односно самоуправним општим актима, у складу са одредбама овог закона, уредити начин употребе грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и употребе лика и имена Председника Републике.

II. УПОТРЕБА ГРБА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 10.

Грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије употребљава се:

1) у саставу печата Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, према савезним прописима о том печату;

2) у саставу штамбиља савезних органа, према савезним прописима о тим штамбиљима;

3) у службеним натписима савезних органа истакнутим на зградама у којима су они смештени у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији;

4) на објектима којима се обележава граница Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и на другим објектима у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији у близини границе, према посебним савезним прописима;

5) у другим случајевима, под условима и на начин који су утврђени савезним законом.

Члан 11.

Грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије може се употребљавати:

1) на зградама у којима су смештени савезни органи у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, као и у свечаним просторијама тих зграда;

2) на згради у којој се налазе просторије дипломатског или конзуларног представништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у иностранству, на резиденцији руководиоца тог предсавништва и на превозним средствима која он лично користи у вршењу службене дужности, у складу са одговарајућим међународним уговорима, прописима и обичајима земље у којој се представништво налази, односно правилима и праксом међународне организације при којој је представништво;

3) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Социјалистичка Федеративна Република Југославија учествује или је репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;

4) на војним и поморским заставама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и командним и рангованим заставама, према прописима о установљавању тих застава;

5) на ваздухопловима, бродовима или другим пловилима, као и на другим јавним превозним средствима, под условима и на начин који су утврђени одговарајућим прописима;

6) на званичним позивницама, честиткама и сличним актима, које користе: Председник Републике, потпредседник и чланови Председништва СФРЈ, председник Скупштине СФРЈ, председник Савезног извршног већа, други овлашћени представници Председништва СФРЈ, Скупштине СФРЈ и Савезног извршног већа, под условима и на начин који су утврђени њиховим актима, као и руководиоци дипломатских и конзуларних представништава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у иностранству;

7) у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са одредбама овог закона.

Члан 12.

Изворник грба Социјалистичке Федеративне Републике Југославије чува се у Председништву СФРЈ и према њему се врши обликовање грбова.

За употребу изворника грба Социјалистичке Федеративне Републике Југославије одговоран је генерални секретар Председништва СФРЈ.

Члан 13.

Ако се грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са једним или више домаћих или страних грбова или других сличних амблема, грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије налази се зависно од начина постављања тих грбова, односно амблема:

1) у средини круга тако да се јасно види — ако су други грбови и амблеми поређани у круг;

2) у средини полукруга — ако су други грбови и амблеми поређани у полукруг;

3) на челу колоне — ако су други грбови и амблеми поређани у колони;

4) на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано — ако су други грбови и амблеми поређани у врсту;

5) на челу групе — ако су други грбови и амблеми распоређени у групе;

6) на десној страни, спреда гледано, од грба стране државе или међународне организације — ако се тај грб истиче у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији приликом званичне посете овлашћеног представника односне државе или организације.

III. УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 14.

Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије вије се:

1) на резиденцији Председника Републике;

2) на одређеним објектима на граници Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и на другим објектима у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији у близини границе, према посебним савезним прописима;

3) у другим случајевима, под условима и на начин који су утврђени савезним законом;

Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије употребљава се као ознака на ваздухоплову, борду или другом пловилу, као и на другим јавним превозним средствима, ради означавања њихове припадности Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, под условима и на исти начин који су утрвђени одговарајућим прописима.

Члан 15.

Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче се:

1) у дане празника Социјалистичке Федеративне Републике Југославије — на зградама у којима су смештени савезни органи у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији и вије се за време трајања тих празника;

2) при испраћају Председника Републике из Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и дочеку Председника Републике при повратку из иностранства у Социјалистичку Федеративну Републику Југославију;

3) на превозним средствима која користи Председник Републике;

4) у дане жалости, које одреди Савезно извршно веће, и вије се на пола копља за време трајања жалости;

5) у другим случајевима, под условима и на начин који су утврђени савезним законом.

Члан 16.

Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије може се истицати:

1) на згради у којој се налазе просторије дипломатског или конзуларног представништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у иностранству, на резиденцији руководиоца тог предсавништва и на превозним средствима која он лично користи у вршењу службене дужности, у складу са одговарајућим међународним уговорима, прописима и обичајима земље у којој се представништво налази, односно правилима и праксом међународне организације при којој је представништво;

2) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Социјалистичка Федеративна Република Југославија учествује или је репрезентована, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;

3) приликом прослава, свечаности и других масовних политичких, културних, спортских и сличних манифестација које су од значаја за Социјалистичку Федеративну Републику Југославију;

4) у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са одредбама овог закона;

Члан 17.

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са више домаћих или страних застава, застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије налази се, зависно од начина постављања тих застава:

1) у средини круга тако да се јасно види — ако су друге заставе поређане у круг;

2) у средини полукруга — ако су друге заставе поређане у полукруг;

3) на челу колоне — ако су друге заставе поређане у колони;

4) на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано — ако су друге заставе поређане у врсту;

5) на челу групе — ако су друге заставе распоређене у групе;

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче заједно са другим заставама са укрштеним копљима, копље заставе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије мора бити постављено испред копаља тих застава, спреда гледано.

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче заједно са две друге заставе, застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије налази се у средини;

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче поред неке друге заставе, она се увек налази с леве стране, спреда гледано. Изузетно, она се налази на десној страни, спреда гледано, од заставе стране државе или међународне организације, ако се та застава истиче у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији приликом званичне посете овлашћеног представника односне државе или организације.

Члан 18.

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче преко улице или трга у вертикалном положају, положај заставе треба да буде такав да плава боја заставе буде:

1) на северној страни — ако је правац улице исток—запад, односно запад—исток;

2) на источној страни — ако је правац улице север—југ, односно југ—север;

3) на источној страни кружног трга;

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије истиче вертикално на столу, бини или каквом другом почасном месту, плава боја заставе је прва с леве стране, спреда гледано.

Ако се застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије полаже на одар, постоље или који други предмет, или ако се носи у хоризонталном положају, плава боја налази се, по правилу, с леве стране, спреда гледано.

Члан 19.

Застава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије подиже се и спушта, истиче и скида, односно преноси, уз оубичајене почасти (устајање, поздрављање и др.)

IV. ИЗВОЂЕЊЕ ХИМНЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ[уреди]

Члан 20.

Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изводи се:

1) приликом одавања поште Незнаном јунаку на Авали (на Дан победе, при полагању венаца од стране страних представника и др.);

2) приликом полагања венаца на војна гробља, гробове палих бораца и друга слична места од стране званичних представника Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

3) при испраћају Председника Републике из Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у званичну посету страној држави и при његовом повратку у Социјалистичку Федеративну Републику Југославију;

4) при званичном доласку у Социјалистичку Федеративну Републику Југославију, односно при испраћају из Социјалистичке Федеративне Републике Југославије шефа стране државе или овлашћеног представника међународне организације;

5) у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 21.

Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије може се изводити:

1) на прославама, политичким скуповима, парадама и другим свечаним манифестацијама којима се званично обележавају догађаји од значаја за јединице оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, радне људе и грађане Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

2) приликом међународних сусрета, такмичења и других скупова (политичких, научних, културно-уметничких, спортских и др.) на којима Социјалистичка Федеративна Република Југославија званично учествује или је репрезентована, у складу са правилима и прксом одржавања таквих скупова;

3) на погребу заслужних личности које су грађани Социјалистичке Федеративне Републике Југославије кад им се од стране Социјалистичке Федеративне Републике Југославије указује посебна почаст;

4) у другим случајевима, ако њена употреба није у супротности са одредбама овог закона.

Члан 22.

Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изводи се: свирањем, певање или свирањем и певањем.

Члан 23.

Ако химну Социјалистичке Федеративне Републике Југославије треба извести у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са химном стране државе или свечаном песмом међународне или друге стране организације, изводи се прво химна стране државе или свечана песма међународе или друге стране организације, а затим химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Ако химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије треба да се изведе заједно са химном републике или свечаном песмом органа, организације или заједнице у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, изводи се прво химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Члан 24.

Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије изводи се уз одавање уобичајене почасти од стране свих присутних (устајање, поздрављање и др.).

V. УПОТРЕБА ЛИКА I ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ[уреди]

Члан 25.

Израда и стављање у промет предмета са ликом Председника Републике (фотографије, бисте, скулптуре, значке и др.) могу се вршити само по одобрењу надлежног органа, ако овим законом није друкчије одређено.

Предмети са ликом Председника Републике могу се јвано излагати или приказивати, под условом и на начин да се тиме не нарушава углед и достојанство Социјалистичке Федеративне Републике Југославије коју Председник Републике представља, односно не нарушава углед и достојанство личности Председника Републике.

Члан 26.

Одредба члана 25. став 1. овог закона не односи се на оригинале уметничких дела који представљају лик Председника Републике, као и на израђивање, пуштање у промет, јавно излагање или приказивање фотографија Председника Републике са зборова, поворки и сличних скупова који су од интереса за јавност.

Члан 27.

Одобрење из члана 25. став 1. овог закона даје Савезно извршно веће или орган који оно овласти.

Орган из става 1. овог члана, при издавању одобрења у смислу члана 25. став 1. овог закона, оцењује нарочито верност лика Председника Републике, уметничке и друге вредности предмета, као и да ли израђени предмет може да буде коришћен у сврхе за које се тражи одобрење.

Против решења органа из става 1. вовог члана, којим се одбија захтев за издавање одобрења, не може се водити управни спор.

Члан 28.

Име Председника Републике може се употребити као службени назив за место, насеље, улицу, трг или организацију, уз претходно одобрење Савезног извршног већа.

Члан 29.

У просторијама у којима су смештени савезни органи могу се истицати само оне фотографије са ликом Председника Републике које утврди савезни орган управе надлежан за послове науке и културе.

Члан 30.

Ако се предмет са ликом Председника Републике излаже у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са предметом на коме је лик једне или више личности из домаћег јавног живота, предмет са ликом Председника Републике ставља се на леву страну.

Ако се предмет са ликом Председника Републике излаже у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са предметом на коме је лик овлашћеног представника стране државе или међународне организације приликом његове званичне посете Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, предмет са ликом Председника Републике ставља се на десну страну.

Ако се предмет са ликом Председника Републике излаже у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији заједно са два или више предмета на којима су ликови личности из домаћег или страног јавног живота, предмет са ликом Председника Републике ставља се на почасно место, и то, по правилу, у средини предмета који се заједно излажу.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 31.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај организација удруженог рада, друга организација или заједница или друго правно лице ако:

1) употреби грб, или заставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или употреби лик или име Председника Републике као знак за обележавање робе или услуга (члан 5);

2) изради или стави у промет предмет са ликом Председника Републике без одобрења надлежног органа (члан 25. став 1);

3) употреби име Председника Републике без одобрења Савезног извршног већа (члан 28);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара одговорно лице у органу друштвено-политичке заједнице, другом државном органу или месној заједници.

Члан 32.

За радњу из члана 31. став 1. овог закона казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара појединац који самостално обавља делатност средствима рада у својини грађана, а други појединац новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара.

Члан 33.

Новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара казниће се за прекршај појединац ако:

1) јавно употреби грб или заставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у облику или са садржином који нису утврђени Уставом СФРЈ (члан 4);

2) јавно истакне грб или заставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или изложи предмет са ликом Председника Републике, који су оштећени или неподобни за употребу (члан 7).

Члан 34.

Учиниоцу прекршаја из чл. 31. 32. и 33. овог закона изрећи ће се заштитна мера одузимања предмета којим је извршен прекршај.

Овлашћено службено лице органа унутрашњих послова може, пре него што је покренут прекршајни поступак, запленити предмете из става 1. овог члана. Заплењени предмети морају се одмах предати органу надлежном за вођење прекршајног поступка.

VII. ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА[уреди]

Члан 35.

Врховни командант оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије доноси, у складу са одредбама овог закона прописе о употреби грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у оружаним снагама Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Члан 36.

Савезно извршно веће прописаће критеријуме и услове за извођење химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије на погребима заслужних личности (члан 21. тачка 3).

Савезно извршно веће прописаће критеријуме и сулове за давање одобрења за употребу имена Председника Републике при одређивању службених назива места, насеља, улица, тргова или организација (члан 28).

Члан 37.

Ближе прописе о начину употребе грба и заставе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије доносе по потреби:

1) савезни секретар за унутрашње послове, у споразуму са савезним секретаром за народну одбрану — на одређеним објектима на граници Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и на другим објектима у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији у близини границе (члан 10. тачка 4. и члан 14. став 1. тачка 2);

2) савезни секретар за иностране послове — за дипломатска и конзуларна представништва Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у иностранству (члан 11. тачка 2. и члан 16. тачка 1);

3) Савезни комитет за саобраћај и везе — за ваздухоплове, бродове или друга пловила, као и за друга превозна средства, ради означавања њихове припадности Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији (члан 11. тачка 5. и члан 14. став 2).

VIII. ПРЕЛАЗНЕ I ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 38.

Одредбе овог закона односе се и на предмете са ликом Председника Републике који су у промету, а израђени су пре ступања на снагу овог закона.

Члан 39.

У року шест месеци од дана ступања на снагу овог закона морају се ускладити са овим законом одредбе прописа, општих аката и самоуправних општих аката о употреби грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и о употреби лика Председника Републике које су у супротности са одредбама овог закона.

По истеку рока из става 1. овог члана престају да важе одредбе прописа, општих аката и самоуправних општих аката о употреби грба, заставе и химне Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и о употреби лика Председника Републикек које су у супротности са одредбама овог закона.

Члан 40.

Химна Социјалистичке Федеративне Републике Југославије »Хеј Словени« изводиће се док Скупштина СФРЈ не утврди химну у смислу члана 4. вого закона.

Члан 41.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у »Службеном листу СФРЈ«.

Референце[уреди]

  1. Поповић & Јовановић (1979), стр. 113—146

Литература[уреди]

  • Поповић, Милан & Јовановић, Милош (1979): Државни амблеми и друге јавне ознаке у СФРЈ, Београд: Привредни преглед