Закон о стицању статуса самосталних умјетника

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О СТИЦАЊУ СТАТУСА САМОСТАЛНИХ УМЈЕТНИКА


Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин стицања статуса самосталних умјетника, с циљем подстицања њиховог умјетничког стваралаштва, а чији рад и дјеловање представља изузетан допринос развоју умјетности у Републици Српској (у даљем тексту: Република).

Члан 2.

Граматички изрази употријебљени у овом закону за означавање женског или мушког пола подразумијевају оба пола.

Члан 3.

(1) Самостални умјетник је физичко лице које самостално, у виду јединог занимања, обавља умјетничку дјелатност и које је на основу одредаба овог закона стекло статус самосталног умјетника.

(2) Самостални умјетник мора испунити опште и посебне услове, прецизиране за сваку умјетничку област, за стицање статуса самосталног умјетника.

Члан 4.

Статус самосталног умјетника може се стећи у сљедећим умјетничким областима:

а) кинематографији,
б) књижевности,
в) позоришту,
г) музици,
д) ликовној умјетности,
ђ) примијењеној умјетности и дизајну и
е) умјетничкој фотографији.

Члан 5.

(1) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) расписује јавни кoнкурс за стицање статуса самосталног умјетника (у даљем тексту: конкурс), са утврђеним општим и посебним условима за сваку умјетничку област.

(2) Конкурс из става 1. овог члана расписује се сваке три године.

Члан 6.

(1) Општи услови за стицање статуса самосталног умјетника су да:

а) је држављанин Републике и Босне и Херцеговине,
б) има пребивалиште на територији Републике,
в) није у радном односу и
г) му је умјетничко стваралаштво и дјеловање једино занимање.

(2) Посебни услови за стицање статуса самосталног умјетника су да:

а) има завршен први циклус студијског програма или еквивалент одговарајуће стручне спреме и
б) је остварио значајне резултате или награде на међународном нивоу у умјетничкој области којом се бави, али не у вријеме редовног школовања.

(3) Изузетак од става 2. тачке а) овог члана су самостални умјетници који немају завршен први циклус студијског програма или еквивалент одговарајуће високошколске установе, а имају најмање пет година признатог јавног умјетничког дјеловања у свим умјетничким областима, и извођачи забавне, поп, рок и народне музике, који треба да имају најмање осам година јавног умјетничког дјеловања.

(4) Mинистар доноси Правилник о условима и поступку за стицање и ревизију статуса самосталног умјетника, којим ће бити регулисани посебни услови из ст. 2. и 3. овог члана, за сваку умјетничку област, наведену у члану 4. овог закона.

Члан 7.

(1) Министар рјешењем именује стручну комисију (у даљем тексту: комисија) из реда еминентних умјетника, чији је задатак да утврди испуњеност општих и посебних услова за стицање статуса самосталног умјетника из члана 6. овог закона, за сваку умјетничку област наведену у члану 4. овог закона.

(2) Комисија броји пет чланова.

(3) За чланове комисије именује се:

а) један члан из реда запослених лица у Министарству просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство),
б) два члана на приједлог удружења умјетника, за одређену умјетничку област, у зависности којој умјетничкој области припада умјетник који је поднио захтјев за утврђивање статуса самосталног умјетника, и
в) два члана из реда самосталних умјетника са територије Босне и Херцеговине или иностранства, за одређену умјетничку област, у зависности којој умјетничкој области припада умјетник који је поднио захтјев за утврђивање статуса самосталног умјетника.

Члан 8.

Комисија је дужна да министру достави извјештај о раду са образложеним приједлозима за сваког подносиоца захтјева, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

Члан 9.

(1) На основу приједлога комисије из члана 8. овог закона, министар доноси рјешење којим утврђује статус самосталног умјетника.

(2) Рјешење министра из става 1. овог члана је коначно и против истог није дозвољена жалба, али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом.

(3) Рјешење из става 2. овог члана подлијеже ревизији након три године од достављања истог.

(4) Министарство по службеној дужности води рачуна о истеку рока из става 3. овог члана.

(5) Изузетно, ревизија рјешења може се вршити и прије истека рока из става 3. овог члана.

Члан 10.

(1) На основу рјешења из члана 9. став 1. овог закона, врши се упис лица која су стекла статус самосталног умјетника у Регистар самосталних умјетника (у даљем тексту: Регистар).

(2) Министарство води Регистар у који се врши упис лица која су стекла статус самосталног умјетника.

(3) Министар доноси Правилник о вођењу Регистра самосталних умјетника, којим се утврђује садржај и начин вођења Рeгистра.

Члан 11.

(1) Самосталном умјетнику престаје статус:

а) на писани захтјев, даном подношења захтјева,
б) ако заснује радни однос, даном заснивања радног односа,
в) ако му престане држављанство или одјави пребивалиште у Републици, даном правоснажности рјешења којим му је то право престало, односно даном одјаве пребивалишта,
г) ако је правоснажно осуђен на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, даном упућивања на издржавање казне,
д) ако му је судском одлуком изречена заштитна мјера обављања дјелатности из области умјетности, за коју му је додијељен статус самосталног умјетника, у трајању до шест мјесеци, даном правоснажности исте и
ђ) ако му је у поступку ревизије из члана 9. ст. 4. и 5. овог закона утврђено да не испуњава опште и посебне услове из члана 6. овог закона за стицање статуса самосталног умјетника.

(2) Самостални умјетник је дужан обавијестити Министарство у случају да наступи један од разлога због којих престаје статус самосталном умјетнику наведен у т. б), в), г) и д).

Члан 12.

(1) Министар доноси рјешење о престанку статуса самосталног умјетника.

(2) На основу рјешења из става 1. овог члана, врши се брисање самосталног умјетника из Регистра.

Члан 13.

(1) Министарство доставља рјешења из члана 9. став 1. и члана 12. став 1. овог закона Пореској управи Републике Српске и Републичкој управи за инспекцијске послове.

(2) Самостални умјетник је дужан да у пословању са трећим лицима уз своје име и презиме користи ознаку „самостални умјетник“.

(3) Самостални умјетник који за обављање услуга ангажује друго лице дужан је да се региструје као предузетник у складу са прописима којима се регулише занатско-предузетничка дјелатност.

Члан 14.

Самостални умјетник остварује приходе продајом својих дјела, вршењем услуга, ангажманом од стране установа, привредних друштава или других правних лица на основу пословне сарадње и на други законом дозвољен начин.

Члан 15.

(1) Самостални умјетници могу оснивати удружења умјетника из области у којој дјелују, у складу са законом који регулише оснивање удружења и фондација и овим законом.

(2) Удружење умјетника је невладина организација чији су чланови умјетници или стручњаци из области наведених у члану 4. овог закона, која се оснива и региструје ради:

а) заштите стручних, професионалних и социјалних права и интереса умјетника и стручњака у одређеној области умјетности или културе,
б) остваривања и унапређивања стручних и професионалних питања у одређеној области умјетности или културе,
в) објављивања, промоције или презентације умјетничких и других ауторских дјела из области културе или интерпретаторских остварења и
г) обављања других послова од значаја за развој одређене умјетничке области или развој културе.

(3) Удружење умјетника у оквиру своје дјелатности води евиденцију својих чланова.

Члан 16.

(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши Републичка управа за инспекцијске послове, путем надлежних инспектора.

(3) Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора из става 2. овог члана има овлашћења прописана посебним законом.

Члан 17.

Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај самостални умјетник ако:

а) наступи један од разлога због којих престаје статус самосталном умјетнику, а он о тим чињеницама не обавијести Министарство (члан 11. став 2) и
б) у пословању са трећим лицима уз своје име и презиме не користи ознаку „самостални умјетник“ (члан 13. став 2).

Члан 18.

Министар ће у року од 90 дана од ступања на снагу овог закона донијети правилнике:

а) о условима и поступку за стицање и ревизију статуса самосталног умјетника (члан 6. став 4) и
б) о вођењу Регистра самосталних умјетника (члан 10. став 3).

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-662/10
Датум: 12. мај 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 50/10