Закон о референдуму и грађанској иницијативи

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМУ И ГРАЂАНСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређује се: расписивање и спровођење републичког референдума и референдума у општини, односно граду, органи за спровођење референдума, начин непосредног изјашњавања грађана на референдуму, заштита права грађана у спровођењу референдума и начин остваривања грађанске иницијативе.

Члан 2.

(1) Референдум у Републици Српској (у даљем тексту: републички референдум) може се расписати ради претходног изјашњавања грађана, у складу са Уставом.

(2) Референдум у општини, односно граду (у даљем тексту: општински референдум) може се расписати ради претходног изјашњавања грађана о питањима из надлежности општине, односно града, утврђених законом и статутом општине, односно града.

(3) Општински референдум спроводи се на начин и по поступку утврђеним овим законом и статутом општине, односно града.

Члан 3.

На начин утврђен овим законом грађани иницирају промјену Устава, те иницирају, односно предлажу доношење закона, других прописа и општих аката из надлежности Народне скупштине Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина), општине, односно града, расписивање референдума о одређеном питању и подносе друге приједлоге у складу с Уставом, законом и статутом (у даљем тексту: грађанска иницијатива).

Члан 4.

(1) Право изјашњавања на референдуму имају грађани који у складу са уставом и законом имају бирачко право.

(2) Право учествовања у грађанској иницијативи имају грађани који у складу са уставом и законом имају бирачко право.

Члан 5.

(1) Референдум и грађанска иницијатива су облици непосредног и слободног изјашњавања грађана.

(2) Нико не може позвати грађанина на одговорност због изјашњавања на референдуму, односно због учествовања у грађанској иницијативи у складу с овим законом.

Члан 6.

(1) На референдуму грађани се изјашњавају о једном или више питања лично и тајно, на гласачким листићима.

(2) У грађанској иницијативи грађани учествују потписивањем одговарајућег приједлога.

Члан 7.

(1) Средства за спровођење републичког референдума обезбјеђују се у буџету Републике Српске (у даљем тексту: Република), а средства за спровођење општинског референдума обезбјеђују се у буџету општине, односно града.

(2) На радње, акте, поднеске и остале списе у вези са спровођењем референдума и остваривањем грађанске иницијативе не плаћају се таксе.

Члан 8.

(1) Поступак спровођења референдума је јаван.

(2) Јавност поступка спровођења референдума подразумијева право сваког грађанина да под једнаким условима, путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин, буде благовремено и истинито информисан о свим фазама поступка.

(3) Кампања путем средстава јавног информисања и јавних скупова поводом референдума престаје 24 часа прије дана одржавања референдума.

Члан 9.

Грађани имају право на заштиту права у поступку спровођења референдума, као и право да указују на пропусте и недостатке у поступку остваривања грађанске иницијативе.

II СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА[уреди]

Члан 10.

(1) Народна скупштина одлуку о расписивању републичког референдума доноси већином гласова укупног броја народних посланика.

(2) Приједлог за расписивање републичког референдума могу поднијети предсједник Републике, Влада Републике Српске, најмање 30 народних посланика или најмање 10.000 бирача.

(3) Скупштина општине, односно града одлуку о расписивању општинског референдума доноси већином гласова укупног броја одборника.

(4) Приједлог за расписивање општинског референдума могу поднијети једна трећина одборника, начелник односно градоначелник, најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак општине, односно града или 3000 бирача ако је у бирачки списак општине, односно града уписано више од 30 000 бирача.

(5) Од дана ступања на снагу одлуке о расписивању референдума из ст. 1. и 3. овог члана до дана спровођења референдума не може протећи мање од 30 дана ни више од шест мјесеци.

Члан 11.

(1) Одлука о расписивању референдума садржи нарочито: назначење територије за коју се референдум расписује, питање или питања о којима се грађани изјашњавају и вријеме спровођења референдума.

(2) Одлука о расписивању референдума објављује се на начин на који се објављују акти органа који је расписао референдум.

Члан 12.

(1) Органи за спровођење референдума су комисија и гласачки одбор.

(2) Комисију образује орган који је расписао референдум, а комисија образује гласачке одборе.

Члан 13.

(1) Кад се спроводи републички референдум, односно општински референдум, комисије се образују и у општини, односно граду.

(2) Кад се спроводи републички референдум, комисије у општини, односно граду образује Републичка комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Републичка комисија) у року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке о расписивању референдума.

(3) Републичка комисија ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке о расписивању републичког референдума, закључити споразум са надлежним органима власти Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о спровођењу референдума за грађане Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који имају држављанство Републике Српске.

(4) Уколико, се из било којег разлога, не закључи споразум из става 3. овог члана, Републичка комисија ће на други начин уредити изјашњавање грађана са пребивалиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине који имају држављанство Републике Српске на републичком референдуму.

Члан 14.

(1) Органи за спровођење референдума за свој рад одговарају органу који их је именовао.

(2) Органи и организације надлежни за спровођење избора и органи јединица локалне самоуправе дужни су да органима за спровођење референдума достављају податке потребне за њихов рад у складу са уставом, изборним и другим законима и прописима.

Члан 15.

Органи за спровођење референдума одлучују већином гласова укупног броја чланова.

Члан 16.

Рад органа за спровођење референдума је јаван.

Члан 17.

(1) Комисију за спровођење референдума чине предсједник и чланови комисије.

(2) Предсједника и чланове комисије предлаже надлежно скупштинско радно тијело, на приједлог политичких странака заступљених у органу који је расписао референдум, при чему се води рачуна о заступљености политичких странака, конститутивних народа и групе Осталих.

(3) Комисија за спровођење референдума има печат, у складу са законом.

Члан 18.

Републички референдум спроводе: Републичка комисија, комисија за спровођење републичког референдума у општини, односно граду и гласачки одбори.

Члан 19.

(1) Републичку комисију чине предсједник и осам чланова.

(2) Републичку комисију именује Народна скупштина, на приједлог надлежног скупштинског радног тијела, истовремено са доношењем одлуке о расписивању референдума.

(3) За предсједника и чланове Републичке комисије именују се истакнути правни стручњаци.

(4) Пословником о раду Републичка комисија уређује питања од значаја за њену организацију и рад.

(5) Предсједнику и члановима Републичке комисије мандат траје до констатовања резултата референдума од стране Народне скупштине.

Члан 20.

Републичка комисија:

а) доноси пословник о свом раду,
б) стара се о законитом спровођењу републичког референдума,
в) усклађује рад комисија за спровођење републичког референдума у општини, односно граду и даје им упутства за спровођење републичког референдума,
г) стара се о обезбјеђивању материјала за гласање за све органе који спроводе републички референдум, као и за извршавање техничких припрема референдума,
д) врши контролу штампања гласачких листића и поступка достављања гласачких листића органима за спровођење референдума,
ђ) прописује обрасце за спровођење републичког референдума,
е) објављује прве незваничне резултате републичког референдума, најкасније у року од 48 сати од затварања гласачких мјеста,
ж) утврђује резултате републичког референдума,
з) подноси извјештај Народној скупштини о резултату гласања на републичком референдуму,
и) јавно објављује резултате републичког референдума, као и за свако гласачко мјесто у Републици и
ј) врши друге послове утврђене овим законом и одлуком о расписивању референдума.

Члан 21.

(1) Комисију за спровођење републичког референдума у општини, односно граду чине предсједник и четири члана.

(2) Предсједнику и члановима комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду именују се замјеници.

(3) Предсједнику и члановима комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду мандат траје до констатовања резултата референдума од стране органа који је расписао референдум.

(4) Предсједник и чланови комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду морају имати бирачко право и искуство у спровођењу избора.

(5) Предсједник комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду и његов замјеник су дипломирани правници.

Члан 22.

Комисија за спровођење републичког референдума у општини, односно граду:

а) доноси пословник о свом раду,
б) одређује гласачка мјеста,
в) именује гласачке одборе и стара се о правилности њиховог рада,
г) врши техничке припреме гласања на републичком референдуму,
д) преузима од гласачких одбора материјале о гласању на републичком референдуму,
ђ) утврђује резултат гласања републичког референдума на територији општине, односно града,
е) доставља извјештај Републичкој комисији о резултатима гласања и
ж) врши и друге послове утврђене овим законом.

Члан 23.

(1) Општински референдум спроводе комисија за спровођење општинског референдума и гласачки одбори.

(2) Комисију за спровођење општинског референдума именује скупштина општине, односно града најкасније у року од десет дана од дана ступања на снагу одлуке о расписивању референдума.

(3) Комисију за спровођење општинског референдума чине предсједник и четири члана.

(4) Предсједнику и члановима комисије за спровођење општинског референдума именују се замјеници.

(5) Предсједнику и члановима комисије за спровођење општинског референдума мандат траје до констатовања резултата референдума од стране органа који је расписао референдум.

(6) Предсједник и чланови комисије за спровођење општинског референдума морају имати бирачко право и искуство у спровођењу избора.

(7) Предсједник комисије за спровођење општинског референдума и његов замјеник су дипломирани правници.

Члан 24.

Комисија за спровођење општинског референдума:

а) доноси пословник о свом раду,
б) стара се о законитом спровођењу општинског референдума,
в) стара се о обезбјеђивању материјала за гласање и прописује обрасце за спровођење општинског референдума,
г) врши контролу штампања гласачких листића и поступка достављања гласачких листића гласачким одборима,
д) одређује гласачка мјеста,
ђ) именује гласачке одборе и стара се о правилности њиховог рада,
е) објављује прве незваничне резултате општинског референдума најкасније у року од 24 сата од затварања гласачких мјеста,
ж) утврђује резултате општинског референдума,
з) подноси извјештај скупштини општине, односно града о резултатима гласања на општинском референдуму,
и) јавно објављује резултате општинског референдума за свако гласачко мјесто у општини, односно граду и
ј) врши друге послове утврђене овим законом.

Члан 25.

(1) Гласачки одбор именује се за свако гласачко мјесто, најкасније десет дана прије дана одређеног за изјашњавање на референдуму.

(2) Гласачки одбор чине предсједник и два члана.

(3) Предсједнику и члановима гласачког одбора именују се замјеници.

(4) Приликом именовања гласачких одбора, обавезно се води рачуна о сразмјерној заступљености политичких странака у скупштини која је расписала референдум.

(5) Предсједник и чланови гласачког одбора морају имати бирачко право.

Члан 26.

(1) Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком мјесту, обезбјеђује правилност и тајност гласања и утврђује резултате гласања на гласачком мјесту.

(2) Гласачки одбор се стара о одржавању реда на гласачком мјесту за вријеме изјашњавања на референдуму.

Члан 27.

(1) Гласачко мјесто отворено је од 7. 00 до 19.00 часова.

(2) Гласање се закључује истеком времена одређеног за гласање, а грађанима који су се затекли на гласачком мjесту у тренутку његовог затварања омогућиће се да гласају.

(3) Ако су гласали сви грађани на гласачком мјесту који су уписани у евиденцију грађана с бирачким правом, гласање се може закључити и прије истека времена одређеног за гласање.

Члан 28.

(1) Питање о коме се грађани референдумом изјашњавају мора бити изражено јасно тако да се на њега може одговорити ријечју „за“ или „против“, односно „да“ или „не“.

(2) Кад се на референдуму грађани изјашњавају истовремено о више питања, свако питање мора бити посебно формулисано на гласачком листићу тако да се на свако може одговорити ријечју „за“ или „против“, односно „да“ или „не“.

Члан 29.

Гласачки листић за изјашњавање на референдуму (у даљем тексту: гласачки листић) садржи:

а) назив органа који је расписао референдум,
б) датум одржавања референдума,
в) питање или питања о којима грађани треба да се изјасне на референдуму,
г) ријечи „за“ и „против“, односно ријечи „да“ и „не“ једну поред друге и
д) отисак печата надлежне комисије.

Члан 30.

(1) Гласачке листиће припрема комисија за спровођење референдума.

(2) Комисија за спровођење референдума утврђује број гласачких листића који мора бити једнак броју грађана који имају право изјашњавања на референдуму уписаних у бирачки списак, као и број резервних гласачких листића за спровођење републичког, односно општинског референдума.

(3) Гласачки листићи штампају се на једном мјесту.

Члан 31.

(1) Гласачки листић штампа се тако да има два дијела и то контролни купон, односно одрезак гласачког листића на којем се налази јединствени серијски број и гласачки листић.

(2) Јединствени серијски број не смије бити одштампан на гласачком листићу.

(3) Контролни купон, односно одрезак гласачког листића и гласачки листић одвојени су перфорацијом.

(4) Јединствени серијски број има седам цифара, почев од броја 0000001.

(5) Распон серијских бројева на контролном купону одговара броју гласача уписаних у бирачки списак, с тим што се број гласачких листића по редослиједу серијских бројева на контролном купону одређује за свако гласачко мјесто.

(6) Контролни купон гласачког листића штампа се по ширини највише до једне половине ширине гласачког листића.

Члан 32.

(1) Гласа се заокруживањем на гласачком листићу једног од могућих одговора.

(2) У погледу начина гласања лица која нису у могућности да гласају на гласачком мјесту, односно да сама гласају, сходно се примењују прописи о изборима.

Члан 33.

(1) По завршеном гласању гласачки одбор утврђује резултате гласања на гласачком мјесту и о томе саставља записник.

(2) Неважећи гласачки листић је онај листић на коме су заокружене и ријеч „за“ и ријеч „против“, односно и ријеч „да“ и ријеч „не“, непопуњен листић и листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити како се грађанин изјаснио.

(3) У записнику о резултату гласања на гласачком мјесту наводе се: датум и мјесто одржавања гласања, гласачко мјесто, лична имена чланова гласачког одбора, приједлог који је стављен на референдум, број грађана с бирачким правом на гласачком мјесту, број грађана с бирачким правом који је гласао, број неупотријебљених гласачких листића, укупан број важећих гласачких листића, укупан број неважећих гласачких листића, број гласова „за“ или „да“, односно „против“ или „не“ кад се гласало о неком питању, број гласова за сваки од приједлога кад се гласало између више приједлога, резултат гласања, као и друге чињенице важне за гласање и рад гласачког одбора.

(4) Сваки члан гласачког одбора може дати издвојено мишљење и примједбе на записник. Записник потписују сви чланови гласачког одбора.

(5) Записник и остале материјале са гласања гласачки одбор доставља надлежној комисији у року од 12 сати од затварања гласачког мјеста.

Члан 34.

(1) Извјештај о спроведеном референдуму комисија за спровођење референдума доставља органу који је расписао референдум.

(2) Орган који је расписао референдум дужан је да на првој наредној сједници од дана подношења извјештаја надлежне комисије констатује резултате референдума.

(3) Резултат републичког референдума објављује се у форми извјештаја у „Службеном гласнику Републике Српске“, најкасније у року од 30 дана од дана констатовања резултата референдума.

(4) Резултат општинског референдума објављују се на начин на који се објављује одлука о расписивању референдума, најкасније у року од 30 дана од дана одржавања референдума.

Члан 35.

(1) Референдум је пуноважан ако је на њему гласала натполовична већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак.

(2) Референдумско питање добило је подршку грађана ако се за њега изјаснила натполовична већина грађана која је гласала на референдуму.

Члан 36.

Ако су се грађани референдумом претходно изјаснили о одређеном питању, надлежни орган ће донијети одговарајући акт у року од шест мјесеци од дана одржавања референдума у складу са Уставом и законом.

Члан 37.

О истом референдумском питању, без обзира на резултат изјашњавања грађана на референдуму, грађани се не могу поново изјашњавати референдумом у року краћем од шест мјесеци од дана одржаног референдума.

III ЗАШТИТА ПРАВА ГРАЂАНА[уреди]

Члан 38.

(1) Грађанин који има право изјашњавања на референдуму може поднијети приговор надлежној комисији за спровођење референдума због неправилности у спровођењу референдума.

(2) Приговор из става 1. овог члана подноси се у року од 24 сата од тренутка када је одлука донесена, извршена радња или учињен пропуст у спровођењу референдума.

(3) Приговор који се односи на рад гласачког одбора кад се спроводи републички референдум подноси се комисији за спровођење републичког референдума у општини, односно граду, а кад се спроводи општински референдум приговор се подноси комисији за спровођење општинског референдума.

(4) Приговор који се односи на рад комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду подноси се Републичкој комисији.

(5) Комисија надлежна за одлучивање по приговору затражиће од непосредно нижег органа изјашњење на наводе у приговору и гласачки материјал на који се односи приговор.

(6) Комисија из ст. 3. и 4. овог члана одлучује о приговору у року од 48 сати од подношења приговора и одлуку доставља подносиоцу приговора.

Члан 39.

(1) Ако је неправилност учињена на једном или више гласачких мјеста битно утицала на резултате гласања, надлежна комисија за спровођење референдума поништиће изјашњавање на тим гласачким мјестима и одредити датум поновног изјашњавања најкасније у року од седам дана од дана поништавања изјашњавања.

(2) О поништавању гласања комисија за спровођење републичког референдума у општини, односно граду обавјештава Републичку комисију кад се спроводи републички референдум.

(3) Ако је до неправилности у спровођењу републичког референдума дошло поступком комисије за спровођење републичког референдума у општини, односно граду, Републичка комисија поништиће неправилно спроведене радње и одредити да се оне понове.

Члан 40.

(1) Против рјешења комисије из члана 38. овог закона, као и у случају кад надлежна комисија није одлучила по приговору у прописаном року, подносилац приговора може поднијети жалбу Врховном суду Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд), у року од 48 сати од пријема рјешења комисије, односно од истека рока прописног за одлучивање комисије по приговору.

(2) Врховни суд рјешава по жалби из става 1. овог члана у року од 48 сати од пријема жалбе.

(3) Одлука Врховног суда по жалби коначна је.

IV ОСТВАРИВАЊЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ[уреди]

Члан 41.

(1) Грађани ради остваривања грађанске иницијативе образују иницијативни одбор од најмање три члана који имају бирачко право.

(2) Иницијативни одбор може образовати посебне одборе за прикупљање потписа на појединим мјестима.

Члан 42.

(1) Ако се грађанском иницијативом тражи промјена Устава, закона, других прописа и општих аката из надлежности Народне скупштине, листа потписника иницијативе мора да садржи најмање 3.000 потписа грађана.

(2) Ако се грађанском иницијативом тражи промјена прописа и општих аката из надлежности скупштине општине, односно града, листа потписника иницијативе мора да садржи потребан број потписа грађана уписаних у бирачки списак општине, односно града, утврђен статутом у складу са прописима локалне самоуправе.

Члан 43.

(1) Приједлог за промјену или доношење одговарајућег акта, односно други приједлог обухваћен грађанском иницијативом мора бити сачињен тако да се из њега јасно виде правци промјена, односно рјешења о којима надлежни орган треба да се изјасни.

(2) Приједлог из става 1. овог члана потписују чланови иницијативног одбора.

(3) Приједлог за промјену или доношење одговарајућег акта мора бити сачињен у складу са пословником органа надлежног за доношење акта.

Члан 44.

(1) Иницијативни одбор доставља приједлог органу надлежном за доношење акта, односно за рјешавање о питању на који се приједлог односи ради обавјештења да се за тај приједлог прикупљају потписи.

(2) Надлежни орган потврђује пријем приједлога за који се прикупљају потписи на првој страници текста приједлога и овјерава сваку страницу текста приједлога у оноликом броју копија колико поднесе иницијативни одбор.

(3) Надлежни орган задржава једну копију приједлога за који се прикупљају потписи.

(4) Од подношења приједлога за који се прикупљају потписи приједлог се не може мијењати ни допуњавати.

Члан 45.

(1) Иницијативни одбор пријављује прикупљање потписа Министарству унутрашњих послова - организационој јединици у јединици локалне самоуправе на чијој ће се територији прикупљати потписи.

(2) Пријава из става 1. овог члана подноси се најкасније три дана прије почетка прикупљања потписа.

(3) У пријави се наводе: назив органа коме је поднијет предлог за који се прикупљају потписи и пријемни број под којим је тај приједлог заведен; мјесто, вријеме и начин прикупљања потписа; лични подаци лица која ће прикупљати потписе и мјере које ће иницијативни одбор предузети ради спречавања евентуалних злоупотреба у вези с прикупљањем потписа.

(4) Пријаву потписују чланови инцијативног одбора, односно чланови одбора који ће прикупљати потписе.

Члан 46.

Листа потписника грађанске иницијативе садржи:

а) назначење приједлога за који се прикупљају потписи с пријемним бројем надлежног органа,
б) податке о потписницима иницијативе, који се уписују у сљедеће рубрике: редни број потписника грађанске иницијативе, лично име потписника иницијативе (које се исписује читким штампаним словима и потврђује његовим својеручним потписом), адреса потписника иницијативе, јединствени матични број потписника иницијативе, регистарски број личне карте потписника иницијативе,
в) датум и мјесто прикупљања потписа,
г) изјаву иницијативног одбора, односно одбора који је прикупљао потписе да сви потписници на листи имају право учествовања у грађанској иницијативи у складу с законом и да су се само једном потписали на листи, као и напомену о евентуалном повлачењу потписа грађанина и
д) потписе чланова иницијативног одбора, односно одбора који је прикупљао потписе.

Члан 47.

(1) Прикупљање потписа грађана који учествују у грађанској иницијативи траје најдуже седам дана, рачунајући од дана који је у пријави Министарству унутрашњих послова означен као почетни дан прикупљања потписа.

(2) Грађанин се може само једном потписати на листи потписника грађанске иницијативе.

(3) Грађанин може свој потпис повући до истека посљедњег дана одређеног за прикупљање потписа.

(4) Потпис се повлачи у писменој форми, а одбор за прикупљање потписа констатује то у листи потписника грађанске иницијативе.

Члан 48.

На мјесту гдје се прикупљају потписи текст приједлога за који се прикупљају потписи, овјерен од надлежног органа и означен његовим пријемним бројем, мора бити истакнут тако да буде доступан грађанима.

Члан 49.

Грађанин има право да надлежном органу укаже на пропусте и недостатке у поступку прикупљања потписа за приједлог обухваћен грађанском иницијативом.

Члан 50.

(1) Иницијативни одбор доставља листу потписника грађанске иницијативе надлежном органу.

(2) Надлежни орган провјерава да ли је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу с одредбама овог закона и да ли је прикупљен потребан број потписа, при чему разматра и евентуалне примједбе грађана на поступак прикупљања потписа.

(3) Ако грађанин, односно иницијативни одбор сматра да је надлежни орган неправилно поступио приликом обављања радњи из става 2. овог члана, може поднијети жалбу Врховном суду у року од 15 дана од дана пријема обавјештења надлежног органа.

(4) Врховни суд рјешава по жалби из става 3. овог члана у року од 30 дана од пријема жалбе.

(5) Одлука Врховног суда по жалби коначна је.

Члан 51.

Кад је листа потписника грађанске иницијативе сачињена у складу с одредбама овог закона, а прикупљен је потребан број потписа, надлежни орган дужан је да о приједлогу за који су прикупљени потписи одлучи на начин и по поступку утврђеном Уставом и законом, односно одговарајућим статутом или пословником.

Члан 52.

(1) Кад надлежни орган не прихвати приједлог из члана 43. овог закона, дужан је да о томе обавијести иницијативни одбор.

(2) Ако иницијативни одбор сматра да надлежни орган није правилно поступио у случају из става 1. овог члана, може поднијети жалбу Врховном суду у року од 15 дана од дана пријема обавјештења надлежног органа.

(3) Врховни суд рјешава по жалби из става 2. овог члана у року од 30 дана од пријема жалбе.

(4) Одлука Врховног суда по жалби коначна је.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 53.

За рјешавање питања о гласачким мјестима, материјалу за гласање, начину рада гласачких одбора, гласању, утврђивању резултата гласања на гласачком мјесту и другим питањима у вези са гласањем која нису уређена овим законом сходно се примењују прописи о изборима.

Члан 54.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о референдуму („Службени гласник Републике Српске“, број 4/93).

Члан 55.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-179/10
Датум: 10. фебруар 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 42/10