Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (2005)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом се уређује материја из области рачуноводства и ревизије која се примјењује у раду предузећа, предузетника и свих правних лица која су, као таква, регистрована у складу са посебним прописима Републике Српске, подзаконским актима која доноси Министарство финансија Републике Српске, као и актима професионалних рачуноводствених тијела из области рачуноводства, финансијског извјештавања и ревизије.

Члан 2.

Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:

a) Рачуноводство – информациони систем који процјењује, обрађује и саопштава финансијске информације које имају вањски карактер, а односе се на правна лица и предузетнике.
b) Књиговодство – подразумијева евидентирање, класификовање и сумирање пословних трансакција предузећа те чување оригиналне пословне документације која пружа доказе о овим трансакцијама.
c) Комисија БиХ - Комисија за рачуноводствене и ревизијске стандарде, формирана у складу са Законом о рачуноводству и ревизији БиХ.
d) Сертификат - јавни документ којим се доказује да је лице положило испите и стекло одговарајуће стручно звање, као и право на пуноправно чланство у професионалној организацији.
e) Лиценца - јавни документ који представља дозволу за рад лицу или предузећу. Лиценца се издаје на одређено вријеме и њен продужетак зависи од поштовања правила професионалног тијела, а посебно од задовољавања критерија континуиране професионалне едукације дефинисане овим законом, Међународним образовним стандардима, те другим одредбама Правилника о ревизији Републике Српске.
f) Сертификовани рачуноводствени техничар – лице које посједује сертификат, који му је је издало професионално рачуноводствено тијело у складу са овим законом.
g) Сертификовани рачуновођа – лице које посједује сертификат, који му је издало професионално рачуноводствено тијело у складу са овим законом.
h) Овлашћени ревизор – лице којем је издата лиценца Министарства финансија Републике Српске (у даљем тексту: Министарство), након што му је сертификат издало професионално рачуноводствено тијело у складу са овим законом.
i) Стандарди – рачуноводствени стандарди и стандарди ревизије, пратећа упутства, објашњења, смјернице и начела професионалне етике из члана 3. овог закона, које је објавила Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, односно професионално тијело које је добило такво одобрење од Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ.
j) Професионално тијело – невладина, добровољна професионална асоцијација у Републици Српској, коју је прихватила Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ.
k) Рачуноводствена професија – професија која пружа рачуноводствене и ревизорске услуге и услуге сродне ревизији у Републици Српској и БиХ, у приватном и јавном сектору.
l) Јавна одговорност - предузеће се сматра јавно одговорним ако испуњава било који од сљедећих критерија:

- Уколико подноси или има обавезу да подноси своје финансијске извјештаје Комисији за хартије од вриједности или некој другој регулаторној организацији, са циљем емитовања било које врсте финансијских инструмената на берзи или другом организованом тржишту.
- Уколико спада у финансијска предузећа као што су банке и друге финансијске институције, осигуравајуће компаније, пензиони фондови, брокери или дилери хартијама од вриједности, приватизациони инвестициони фондови, затворени и отворени инвестициони фондови и слично. - Уколико се ради о јавном предузећу које пружа значајне јавне услуге.
- Уколико се ради о предузећу које је посебно економски значајно за Републику Српску, с тим да остварује укупан годишњи приход, укључујући износ пореза на промет или пореза на додатну вриједност, у износу преко 3 000 000 КМ, или уколико запошљава 50 и више радника.

II СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА[уреди]

Члан 3.

Рачуноводствени стандарди, правила и стандарди ревизије

Рачуноводствени стандарди који се примјењују у Републици Српској су:

1. Међународни рачуноводствени стандарди /МРС/ /ен. IAS/, Међународни стандарди финансијског извјештавања /МСФИ/ /ен. IFRS/ и Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор /МРСЈС/ /ен. IPSAS/.
2. Пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Одбор за међународне рачуноводствене стандарде /ен. IASB/.

Стандарди ревизије и начела професионалне етике професионалних рачуновођа и ревизора који се примјењују у Републици Српској су:

1. Међународни стандарди ревизије /MSR/ /ен. ISA/,
2. Кодекс етике за професионалне рачуновође и
3. Сва пратећа упутства, објашњења и смјернице које доноси Међународна федерација рачуновођа /МФР/ /ен. IFAC/.

Стандарди из овог члана, такође обухватају остале стандарде, упутства, објашњења, смјернице и начела које Међународна федерација рачуновођа (ен. IFAC) и Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (ен. IASB) донесу након ступања на снагу овог закона и које потом Комисија БиХ преведе или прихвати преводе професионалне организације, те их објави Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, или по њеном одобрењу, одређено професионално тијело.

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је надлежна за превођење, односно да даје сагласност за превод и објављивање преведених стандарда у Републици Српској.

III КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БиХ[уреди]

Члан 4.

Надлежност Комисије

Комисија која је основана на нивоу БиХ, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији БиХ, надлежна је за обављање сљедећих активности:

a) преводи и објављује стандарде, пратећа упутства, објашњења, смјернице и начела професионалне етике наведене у члану 3. овог закона, или даје овлашћења за обављање ових активности;
b) утврђује критерије и доноси јединствени програм обуке, тестирања, сертификације и лиценцирања за сва звања у рачуноводственој професији, који у потпуности треба да буде усаглашени са стандардима и смјерницама IFAC-a који се примјењују у Републици Српској, те надгледа њихово спровођење;
c) надгледа спровођење јединственог Програма обуке за стицање квалификација у рачуноводственој професији и у сарадњи са професионалним тијелом и даваоцима услуга обуке издаје обавезна упутства за правилну и једнообразну примјену овог Програма у Републици Српској;
d) у складу са Законом о рачуноводству и ревизији БиХ, успоставља јединствен Програм тестирања кандидата за рачуноводствену професију и спроводи тај Програм у Републици Српској;
e) надгледа сертификацију коју врши професионално тијело, у смислу испуњавања услова у погледу одговарајуће обуке, полагања испита, едукације и практичног искуства;
f) надгледа процедуру сертификације и лиценцирања чланова рачуноводствене професије у Републици Српској;
g) одржава редовне консултације с циљем контроле примјене стандарда, спровођења јединственог Програма стицања квалификација и осталих сродних питања.

IV НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ТИЈЕЛА[уреди]

Члан 5.

У складу са чланом 6. овог закона, Министарство финансија је одговорно за контролу рачуноводствене професије и лиценцирање ревизора.

На приједлог професионалног тијела са којим се сагласила и Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, Министарство финансија прописује билансне шеме.

Професионално тијело је дужно да донесе прописе којима се уређује улазак у рачуноводствену и ревизорску професију; квалификовање и професионални развој рачуновођа и овлашћених ревизора; континуирана едукација; контрола квалитета његових чланова; издавање, суспензија и одузимање лиценци, у складу са одредбама члана 6. овог закона. Министарство финансија може да контролише све Правилнике који регулишу ову материју.

V ЗВАЊА И КВАЛИФИКАЦИЈЕ[уреди]

Члан 6.

Звања, тестирање, сертификација и лиценцирање

Овим законом се прописују три звања у рачуноводственој професији Републике Српске:

- Сертификовани рачуноводствени техничар /СРТ/
- Сертификовани рачуновођа /СР/
- Овлашћени ревизор /ОР/

Тестирање кандидата за звања из става 1. овог члана, издавање сертификата и лиценцирање /издавање дозволе за рад/ врше:

a) Тестирање кандидата за СРТ, СР и ОР обавља Комисија БиХ. Тестирање кандидата се обавља на основу јединственог програма, како је утврђено Законом БиХ, а који у цјелини мора бити усклађен са стандардима и смјерницама IFAC-a. Активности у вези са администрацијом тестирања Комисија може пренијети на професионално тијело, при чему ће Комисија поближе надгледати спровођење тих активности.
b) Издавање сертификата за СРТ, СР и ОР обавља професионално тијело под надзором Комисије.
c) Професионално тијело обавља лиценцирање за СРТ и СР који пружају независне рачуноводствене услуге трећим лицима. Лиценцирање се не обавља за СРТ и СР који обављају рачуноводствене послове за интерне потребе предузећа.
d) Лиценцирање за ОР обавља Министарство финансија Републике Српске.
e) Ревизију у Републици Српскoј могу обављати само лица која посједују одговарајућу лиценцу издату у Републици Српској, а ревизорске извјештаје могу давати само предузећа која имају одговарајућу лиценцу за рад издату у Републици Српској.
f) Министарство финансија води евиденцију, односно регистар свих ревизора и ревизорских предузећа којима су, у складу са одредбама овог закона, издате лиценце за обављање ревизије у Републици Српској.

Регистар садржи име и пословну адресу ревизора и ревизорске фирме, назив професионалног тијела које је ревизору издало сертификат и датум издавања лиценце. Регистар ревизора и ревизорских фирми има статус јавног документа.
g) Лица и ревизорске фирме који су добили лиценцу у складу са захтјевима Закона о рачуноводству и ревизији БиХ у Федерацији БиХ и Дистрикту Брчко, добиће одговарајуће лиценце у Републици Српској без захтјева за додатним испитима, обуком или искуством у складу са чланом 11. овог закона. Таква лица или предузећа треба да се региструју код Министарства финансија.

У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, носиоци ранијих звања рачуновођа, самостални и овлашћени рачуновођа и ревизор и овлашћени ревизор у Републици Српској, стечених у складу са прописима који су се примјењивали прије дана ступања на снагу овог закона, могу поднијети захтјев за додјелу сљедећих звања:

1. Рачуноводствени техничар - рачуновођа (раније звање у Републици Српској) – сертификовани рачуноводствени техничар (садашње звање).
2. Самостални рачуновођа, овлаштени рачуновођа и ревизор (раније звање у Републици Српској) – сертификовани рачуновођа (садашње звање).
3. Овлаштени ревизор (раније звање) у Републици Српској – овлашћени ревизор (задржава звање).

На захтјев лица са важећим ранијим звањем, професионално тијело ће, у складу са овлашћењима из члана 5. став 3. овог члана, у року од шест /6/ мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, издати сертификат за одговарајуће звање, уз наплату административне накнаде чији ће износ утврдити професионално тијело, на приједлог Комисије.

Одредбе претходног става односе се и на издавање нових лиценци, с тим да је професионално тијело дужно интерним актима ријешити сва релевантна питања.

Лица са ранијим звањем ревизора стичу звање овлашћеног ревизора само ако у периоду од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона одслушају специјални курс континуиране професионалне едукације из напредне ревизије у трајању од 40 часова и положе испит из тог курса. Специјални курс, као и испит организује професионално тијело под надзором Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ.


Члан 7.

Квалификације рачуновођа и ревизора

Нови кандидати за професионална звања из члана 6. став 1. овог закона морају испуњавати услове у погледу стручне спреме, практичног искуства, обуке и тестирања које утврђује Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ. Ти услови треба да буду у складу са одговарајућим стандардима и смјерницама IFAC-a. Професионално тијело је дужно да ова питања регулише својим актима у складу са одговарајућим стандардима и смјерницама IFAC-a, са којима треба да се сложе Комисија и Министарство финансија.

Професионално тијело издаје сертификате својим члановима - кандидатима, потврђујући да су они испунили све прописане услове и стекли одговарајуће звање и статус пуноправног члана.

Сва лица из рачуноводствене професије, укључујући и лица која су стекла нова звања, у складу са чланом 6. тачка 3. овог закона, дужна су да похађају континуирану професионалну едукацију у складу са критеријима које утврди Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ и актима професионалног тијела, а у трајању од најмање 120 часова у периоду од три године.

Лиценце које су издате прије ступања на снагу овог закона и даље ће бити признате, под условом да лица која посједују такве лиценце добију нови сертификат о професионалном звању, у складу са чланом 6. став 3. овог закона, те да испуне захтјеве у вези са континуираном професионалном едукацијом из става 3. овог члана, те да добију лиценцу на новом обрасцу.


Члан 8.

Програм за стицање квалификација и обука

За рачуноводствену професију у Републици Српској примјењује се јединствен програм обуке и стицања квалификација на нивоу Босне и Херцеговине /у даљем тексту: Програм/.

Програм доноси Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ у складу са IFAC-овим стандардима и смјерницама и имплементира га у сарадњи са професионалним тијелима.

Након ступања на снагу овог закона, лица која по први пут приступају рачуноводственој професији могу стећи прописана звања само ако испуњавају све услове одговарајућег Програма, односно у складу са овим законом.

Поред услова у погледу тестирања-сертификације, тијела која издају сертификате и лиценце у Републици Српској, у складу са одредбама члана 6. овог закона, осигураће да кандидати испуњавају и услове у вези са стручном спремом и радним искуством које утврди Комисија.

Услуге обуке кандидата за рачуноводствену професију, у складу са Програмом, могу пружати сва предузећа из приватног сектора, професионална тијела или образовне установе са цијеле територије БиХ који испуњавају услове које утврди Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ и који добију потребну сагласност од Комисије. По завршеној обуци, организатор обуке издаје полазницима увјерење о присуствовању обуци, које садржи информације о броју часова, садржини и програму пружене обуке.

Похађање обуке за кандидате није обавезно, али је обавезно полагање испита за добијање сертификата. Професионална тијела су одговорна за утврђивање и надгледање континуиране професионалне едукације својих чланова, у складу са МОС и чланом 7. став 3. овог закона, те вођење евиденције која доказује да су задовољени услови и критеријуми континуиране професионалне едукације које је утврдила Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ.


Члан 9.

Признавање страних квалификација

Лица која посједују сертификат издат од професионалних тијела изван БиХ могу тражити да се изврши нострификација стечених квалификација, након што докажу да су испунила IFAC-ове услове едукације у земљи у којој су стекла квалификацију, као и да испуњавају услове стручне спреме, радног искуства, познавања правне регулативе и пореског система Републике Српске.

Нострификацију стечених квалификација вршиће професионална тијела уз услове и поступак који пропише Комисија БиХ.


Члан 10.

Узајамно признавање квалификација у БиХ

Свако лице којем су сертификат или лиценца издати у другом ентитету или Брчко Дистрикту, сагласно са захтјевима Закона о рачуноводству и ревизији БиХ, с тим да је тај ентитет или Брчко Дистрикт усвојио закон или регулативу којом се обезбјеђује идентично признавање сертификата или лиценци издатих у Републици Српској, има право да обавља ове активности у Републици Српској и од њега се неће захтијевати нострификација.

Обавеза подношења захтјева за регистрацију ревизора и ревизорских предузећа из члана 6. став 2. тачка (г.) oвог закона, примјењује се у случају ревизора који траже признавање у Републици Српској у складу са овим чланом.

VI РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА И ПРАВИЛА[уреди]

Члан 11.

Књиговодство

Сва јавна и приватна предузећа, невладине организације и буџетски корисници у Републици Српској, обавезни су да воде и чувају књиговодствене евиденције и документе које пружају довољне, адекватне и комплетне доказе о његовим трансакцијама у периоду који није краћи од 6 година, или у дужем временском периоду ако то захтијевају порески закони.

За вођење пословних књига тј. књиговодства (и рачуноводства) у правном лицу и другој непрофитној организацији, као и у буџетском кориснику одговоран је власник или директор, односно старјешина буџетског органа.

Лица из става 2. овог члана дужна су обезбиједити да се:

- састављање финансијских извјештаја обавља на бази података који су добијени из пословних књига;
- вођење евиденција у званичним пословним књигама обавља искључиво уз одговарајуће адекватно идентификовање трансакција;
- евидентирају само постојеће вриједности;
- књижење обавеза и потраживања обавља код тачно идентификованих пословних догађаја;
- не обавља креирање или коришћење лажних докумената;
- не обавља намјерно уништавање књиговодствених евиденција или докумената;
- не потписују извјештаји који нису сачињени у складу са стандардима и професионалном етиком;
- не потписују финансијске извјештаје које су "саставила" лица која их нису стварно сачинила и водила пословне књиге.


Члан 12.

Рачуноводство

Стандарди из члана 3. овог закона примјењују се на сва приватна и јавна предузећа, укључујући и буџетске кориснике, као и остала правна лица са сједиштем у Републици Српској.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, свако правно лице за које се не сматра да има јавну одговорност треба да користи рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа које утврди Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ и да примјењује рачуноводствене политике које за резултат имају информације које су:

- конзистентне са IASB-овим Оквиром за израду и презентацију финансијских извјештаја;
- конзистентне са IASB-овим стандардима који се могу примијенити у правном лицу, релевантне за кориснике при доношењу економских одлука и поуздане у смислу да финансијски извјештаји:

a) вјерно приказују финансијски положај, финансијску успјешност, као и кретање капитала;
b) одражавају економску суштину трансакција, осталих догађаја и услова, а не само њихову правну форму,
c) да су неутрални, односно да су ослобођени пристрасности,
d) да су јасни и
e) да су комплетни у свим значајним аспектима.

Приликом процјењивања, од правног лица се захтијева да узме у обзир све IAS и IFRS, као и интерпретације које је публиковао IASB, а превела и објавила Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ, или су објављени по одобрењу Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ. Структура и садржај финансијских извјештаја треба да буду у складу са захтјевима МРС-1 - Презентација финансијских извјештаја.

Финансијски извјештаји за периоде који се завршавају 31. децембра, подносе се Министарству финансија или овлашћеној институцији најкасније до посљедњег дана фебруара наредне године, а потписује их власник или директор правног лица, односно старјешина буџетског корисника или предузетник.

Формат и презентација финансијских извјештаја морају бити у сагласности са начелима, стандардима, захтјевима и упутствима из члана 3. овог закона, као и става 3. овог члана. Професионално тијело прописује детаљан контни план, под условом да је израђен уз сагласност Комисије за рачуноводство и ревизији БиХ.

Правно лице за које се сматра да има јавну одговорност до 31. јула сваке године подноси и полугодишњи извјештај, који представља сумарни финансијски извјештај за шестомјесечни рачуноводствени период, који се завршава 30. јуна текуће године, без обављања инвентуре. За правна лица која немају јавну одговорност, препоручује се да подносе полугодишње финансијске извјештаје. Правно лице је законски одговорно за објективност, комплетност, истинитост, фер презентацију и правовремено подношење финансијских извјештаја.

Одговорно лице у правном лицу ће се законски заштитити, ако запосли рачуновођу који је квалификован у складу са овим законом, при чему је власник, односно одговорно лице правног лица дужно, на захтјев рачуновође, пружити све релевантне, тачне и потпуне информације неопходне за сачињавање финансијског извјештаја.

Свако лице које себе назива рачуновођом у смислу претходног става овог члана, или које тврди да посједује квалификацију из члана 6. овог закона, а није квалификован у складу са одредбама овог закона, чини прекршај за који је прописана новчана казна у члану 14. овог закона.


Члан 13.

Ревизија

Сва правна лица која имају јавну одговорност дужна су да обезбиједе ревизију својих финансијских извјештаја, у складу са стандардима из члана 3. овог закона.

Ревизију врши ревизорско предузеће, ако посједује важећу лиценцу за рад и запошљава најмање једно лице које посједује лиценцу овлашћеног ревизора, издату у складу са одредбама овог закона. Ревизорско предузеће може основати појединац или група појединаца, ако су то лица која имају већинско право власништва, а квалификована су као овлашћени ревизори, у складу са одредбама овог закона.

Министарство финансија ће лиценцирати овлашћене ревизоре и ревизорска предузећа и утврдити услове за издавање, обнављање и одузимање лиценци посебним Правилником, који ће бити у складу са одредбама овог закона.

Правилником о ревизији, који доноси Министарство финансија, дефинисаће се услови стицања и губљења лиценци за рад ревизора и ревизорских предузећа, у складу са овим законом, питања која нису дефинисана овим законом и начин обезбјеђења квалитета ревизије и ревизорских предузећа.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 14.

Новчаном казном од 10.000 КМ до 17.000 КМ казниће се за прекршај правно лице:

a) ако не води пословне књиге - члан 11. овог закона,
b) ако се у пословним књигама догађаји утемељују на невјеродостојним документима, супротно Кодексу и Стандардима - члан 3. овог закона,
c) ако не сачине и не доставе финансијске извјештаје у складу са одредбама члана 12. овог закона и
d) ако прихвате да финансијски извјештај својим потписом овјери одговарајући рачуновођа, који није и саставио конкретни финансијски извјештај.

За радње из претходног става овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од најмање 1.700 КМ.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 15.

Сва лица која су започела програм обуке и сертификације прије ступања на снагу овог закона, имају право да тај програм заврше, у периоду од највише једне године од дана ступања на снагу овог закона.

Министарство финансија Републике Српске утврђује ко се сматра професионалним тијелом, у смислу овог закона, под условом да испуњава услове које утврди Комисија БиХ, односно да то Комисија потврди.

Члан 16.

Министар финансија формира Савјет за рачуноводство и ревизију од најмање 5 чланова.

Чланове Савјета именује министар финансија из реда професионалних тијела, универзитетских професора, представника Министарства финансија и других признатих институција.

Савјет је савјетодавно тијело и обавља послове које му министар повјери.

Члан 17.

Прописе из члана 6. и 13. овог закона доноси министар финансија у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Прописе из члана 5. став 3. овог закона доносе професионална тијела у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, уз сагласност Комисије.

Члан 18.

Стандарди из члана 3. овог закона се примјењују на финансијске извјештаје за периоде који почињу од 01.01.2006. године или касније.

Члан 19.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 18/99 и 62/02).

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-408/05
30. јуна 2005. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 67/05