Закон о помиловању

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ПОМИЛОВАЊУ


Члан 1.

Овим законом прописују се кривична дјела за која се помиловање не може дати, облици помиловања и поступак у вези са помиловањем за кривична дјела из надлежности судова Републике Српске.

Члан 2.

Предсједник Републике Српске (у даљем тексту: предсједник Републике) може осуђеним лицима дати помиловања:

а) за кривичноправне санкције које је изрекао суд у Републици Српској;
б) за правне посљедице осуда.

Члан 3.

Помиловање се не може дати за кривична дјела геноцида, ратних злочина нити злочина против човјечности.

Члан 4.

Помиловањем се поименично одређеном лицу:

a) даје потпуно или дјелимично ослобађање од извршења казне или замјењује изречена казна блажом казном или условном осудом;
б) укида или одређује краће трајање изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности;
в) укида одређена правна посљедица осуде или одређује њено краће трајање;
г) одређује брисање осуде.

Члан 5.

Давањем помиловања не утиче се на права трећих лица која се заснивају на осуди.

Члан 6.

У случају да се помиловањем замјењује изречена казна условном осудом, примјењују се одговарајуће одредбе Кривичног закона о условима за изрицање условне осуде, њеном дјеловању и опозивању, с тим што се уз условну осуду не одређује заштитни надзор нити се налаже испуњење посебних обавеза.

Члан 7.

Брисање осуде помиловањем није ограничено висином изречене казне нити врстом кривичног дјела за које је изречена осуда, осим кривичних дјела из члана 3. овог закона.

Брисање осуде помиловањем има исто дјеловање као брисање осуде по Кривичном закону.

Члан 8.

Поступак за помиловање покреће се молбом за помиловање (у даљем тексту: молба) осуђеног лица.

Молбу може поднијети и лице овлаштено према Закону о кривичном поступку на подношење жалбе у корист оптуженог.

Молба не задржава извршење кривичноправне санкције.

Члан 9.

Молба се може поднијети након правоснажности пресуде.

Молба се може поновити након једне године од дана посљедње одлуке о ранијој молби, а ако је изречена казна затвора једну годину или блажа казна, молба се може поновити након шест мјесеци од дана посљедње одлуке о ранијој молби.

Ако је изречена казна дуготрајног затвора молба се може поновити након три године од дана посљедње одлуке о ранијој молби.

Члан 10.

Молба треба да садржи:

а) личне податке осуђеног лица (име и презиме укључујући и пријашња имена и презимена, имена и презимена родитеља, датум и мјесто рођења, пребивалиште, држављанство и слично);
б) законски назив кривичног дјела и члан кривичног закона;
в) податке о пресуди;
г) податке о правоснажно изреченој кривичноправној санкцији;
д) податке о накнади или умањењу штете проузроковане кривичним дјелом и о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом;
е) налази ли се осуђено лице на издржавању казне, односно је ли новчана казна извршена;
ж) чињенични опис кривичног дјела;
з) навод каква је била изјава о кривици;
и) податке о породичним приликама осуђеног лица (број дјеце, посебно малољетне, обавезе издржавања и слично),
ј) податке о раду и образовању осуђеног лица, уз навођење извора издржавања у случају незапослености;
к) податке о ранијој осуђиваности;
л) навод постоје ли неизвршене финансијске обавезе према јавном буџету;
м) наводи постоје ли неизвршене обавезе издржавања.

Уз податке и наводе из става 1. овог члана, молба треба да садржи и:

а) образложење;
б) изјаву којом подносилац потврђује да су подаци и наводи у молби истинити по најбољем сазнању;
в) изјаву да ће осуђено лице поштовати правни поредак Републике Српске и Босне и Херцеговине.
г) датум подношења, потпис и адресу подносиоца.

Члан 11.

Молба се предаје Министарству правде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство). Ако је молба предата другом органу или установи за извршење кривичноправних санкција, тај орган, односно установа, ће без одгађања доставити молбу Министарству.

Осуђено лице које се налази на издржавању казне затвора молбу упућује Министарству преко управе установе за извршење кривичноправних санкција у којој осуђено лице издржава казну. Управа је дужна при достављању молбе Министарству приложити извјештај о физичком и психичком стању, психолошком профилу и понашању осуђеног лица, укључујући и друге податке који би могли бити значајни за ослучивање по молби.

Члан 12.

Ако је молба поднесена од неовлаштеног лица или је поднесена прије протека рока из члана 9. овог закона, Министарство ће о томе обавијестити подносиоца молбе, а молбу ће, заједно с писаним обавјештењем, доставити предсједнику.

Члан 13.

Министарство утврдиће да не постоје разлози за вођење поступка помиловања:

а) када је, након подношења молбе казна или мјера сигурности већ извршена у односу на осуђено лице;
б) ако је лице које је овлаштено на подношење молбе повукло поднесену молбу;
в) ако је осуђено лице на које се молба односи умрло;
г) ако је донесена одлука суда поводом ванредног правног лијека.

Ако се молба односи на брисање осуде, одредбе из става 1. тачка а) и в) овог члана не примјењују се.

Члан 14.

Министарство ће о молби обавијестити управу установе за извршење кривичноправних санкција и суд који је водио првостепени кривични поступак, и од њих затражити податке и информације који могу бити значајни за састављање извјештаја о молби.

Органи из става 1. овог члана обавезни су без одгађања доставити податке и информације које је затражило Министарство, а могу доставити и друге податке и информације које могу бити значајне за одлучивање о молби.

Уз доставу података, органи из става 1. овог члана достављају и своје образложено мишљење о помиловању, а посебно назначеним разлозима за и против помиловања.

Министарство може податке и информације које је подносилац молбе навео у молби провјерити и код других органа, установа, организација и других правних лица, те од њих затражити и друге податке који би могли бити значајни за одлучивање о молби.

Члан 15.

Министарство саставља извјештај о молби који садржи:

а) личне податке осуђеног лица (име и презиме укључујући и пријашња имена и презимена, имена и презимена родитеља, пребивалиште, држављанство, датум и мјесто рођења и слично);
б) податке о физичком и психичком стању осуђеног лица и његовом психолошком профилу;
в) податке о породичним приликама осуђеног лица (број дјеце, посебно малољетне, обавеза издржавања и слично);
г) податке о раду и образовању осуђеног лица;
д) чињенични опис кривичног дјела и његов законски назив уз навођење члана Кривичног закона;
е) податке о пресуди, податке о правоснажно изреченој кривичноправној санкцији уз навођење околности које је суд узео у обзир приликом избора врсте и висине казне као и олакшавајуће, односно отежавајуће околности;
ж) податке о извршењу казне и друге кривичноправне санкције, а за лица која нису упућена на издржавање казне, податке о разлозима због којих осуђено лице није упућено на издржавање казне и за који период је одгођено извршење, да ли је осуђено лице на условном отпусту и до када;
з) податке о понашању осуђеног лица (о придржавању правила и наредби управе установе за извршење кривичноправних санкција, односу према другим осуђеним лицима и запосленицима, о погодностима и мјерама дисциплинског кажњавања и слично);
и) податке о ранијој осуђиваности (за која кривична дјела, на какву казну и другу кривичноправну санкцију и да ли је казна и друга кривичноправна санкција извршена);
ј) податке о накнади или умањењу штете проузроковане кривичним дјелом и о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом;
к) стручну оцјену о личним својствима осуђеног лица, стручну процјену о склоности понављању чињења кривичних дјела и оцјену о томе у којој је мјери извршени дио казне и друге кривичноправне санкције утицао на осуђено лице;
л) образложено мишљење о помиловању установе за извршење кривичноправних санкција и суда који је водио првостепени кривични поступка (члан 14. став 3. овог закона).

Члан 16.

Министарство доставља предсједнику Републике молбу заједно с извјештајем о молби из члана 15. овог закона, те образложеним приједлогом Министарства правде за одлуку о помиловању.

Члан 17.

Одлука о помиловању садржи:

а) име и презиме, имена родитеља, држављанство, датум и мјесто рођења лица на које се одлука односи;
б) годину првостепене пресуде, годину правоснажности пресуде, која је казна и друга кривичноправна санкција изречена те за које кривично дјело, уз навођење његовог законског назива и члана кривичног закона;
в) облик помиловања који се даје;
г) вријеме за које се смањује казна, кривичноправна санкција или правна посљедица осуде, ако се ради о тим облицима помиловања.

Члан 18.

Одлуку о помиловању предсједник Републике доставља лицу на које се односи путем Министарства.

О одлуци из става 1. овог члана Министарство обавезно је обавијестити подносиоца молбе, суд који је водио првостепени кривични поступак, те управу установе за извршење кривичноправних санкција.

Члан 19.

О одлуци о помиловању предсједник Републике обавјештава јавност путем средстава јавног информисања. Ако се одлука о помиловању односи на лице које је било малољетно у вријеме почињења кривичног дјела, приликом обавјештења јавности наводи се прво слово имена и презиме умјесто цијелог имена и презимена и не наводе се имена родитеља.

Одлука о помиловању објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Уз сваку одлуку о помиловању у „Службеном гласнику Републике Српске“ објављује се и податак да ли је мишљење суда који је водио првостепени кривични поступак, те приједлог Министарства био позитиван или негативан.

Члан 20.

Једном годишње предсједник Републике обавјештава Народну скупштину Републике Српске о одлукама о помиловању донесеним током претходне календарске године.

Обавјештење из става 1. овог члана доставља се до 31.марта сваке године за претходну календарску годину, а садржи број датих помиловања, законске називе кривичних дјела за која су помиловања дата и члан Кривичног закона, те облик датих помиловања, као и навод да ли је мишљење суда који је водио првостепени кривични поступак те приједлог Министарства било позитиван или негативан за свако помиловање.

Обавјештење из става 2. овог члана доставља се и средствима јавног информисања.

Члан 21.

Ради ефикасног поступања по молби, министар правде Републике Српске оснива Комисију за помиловања.

Комисију за помиловања чини пет чланова, који не могу бити лица која су носиоци правосудних функција (судије и тужиоци).

Комисија за помиловања основат ће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 22.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-333/06
Датум. 30. март 2006. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 34/06