Закон о печату државних и других органа

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ПЕЧАТУ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА


Садржина закона

Члан 1.

Овим законом уређују се намена, садржина, изглед и употреба печата које у вршењу послова из свог делокруга користе Народна скупштина, председник Републике, Влада, органи државне управе, Заштитник грађана, Војска Србије, судови, јавна тужилаштва, Уставни суд, Републичко јавно правобранилаштво, службе Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и службе органа чије чланове бира Народна скупштина, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: државни и други органи), као и печата које користе јавне агенције, јавна предузећа, привредна друштва, установе, организације и појединци када врше поједина јавна овлашћења која су им поверена законом (у даљем тексту: имаоци јавних овлашћења).

Садржину, изглед и употребу печата јединица и установа Војске Србије утврђује министар одбране.


Намена печата

Члан 2.

Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта којим државни и други органи и имаоци јавних овлашћења одлучују или службено опште са другим органима, правним лицима и грађанима.

Имаоци јавних овлашћења печатом који је утврђен овим законом потврђују само акте које доносе у оквиру вршења јавних овлашћења.


Садржина печата

Члан 3.

Печат садржи назив и грб Републике Србије, назив односно име и седиште државног и другог органа или имаоца јавног овлашћења.

Печат садржи и назив органа управе у саставу министарства, а може да садржи и назив и седиште организационе јединице у државном и другом органу ако је та јединица законом овлашћена да одлучује у управном поступку или у другим појединачним стварима.

Печат који употребљава дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије у иностранству садржи грб Републике Србије, назив и седиште представништва.


Језик на коме се исписује текст печата

Члан 4.

Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Текст печата државног и другог органа или имаоца јавних овлашћења (у даљем тексту: орган), који има седиште на територији на којој су, у складу са законом, у службеној употреби и језик и писмо припадника националних мањина, исписује се и на језику и писму националних мањина.


Начин исписивања текста печата

Члан 5.

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.

У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије.

У печату органа чије је седиште на територији аутономне покрајине, назив аутономне покрајине исписује се у првом следећем кругу испод назива Републике Србије.

У следећем унутрашњем кругу исписује се назив органа.

Назив органа управе у саставу министарства, односно организационе јединице органа исписује се у следећим унутрашњим круговима.

Седиште органа, органа управе у саставу министарства, односно организационе јединице органа, исписује се у дну печата.

У случају када се, у складу са овим законом, текст печата органа исписује и на језику и писму националних мањина, текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем органа.


Облик и величина печата

Члан 6.

Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала или другог одговарајућег материјала.

Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличким писмом износи 32 мм.

Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму припадника националних мањина износи од 40 мм до 60 мм.


Број печата

Члан 7.

Органи имају један печат за отисак хемијском бојом, а могу имати и по један печат за отисак у печатном воску и за суви отисак.

Органи могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта органа.

Број примерака печата одређује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган.


Мали печат

Члан 8.

Орган може имати један печат мањег пречника (у даљем тексту: мали печат).

Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин као и садржина печата из чл. 3. и 5. овог закона. У малом печату назив органа може бити скраћен – тако да се из скраћеног текста недвосмислено види чији је печат.

Мали печат користи се у случајевима у којима је његова употреба подеснија.

Пречник малог печата не може бити мањи од 20 мм нити већи од 28 мм.

О потреби постојања малог печата, као и о броју примерака, величини, скраћеном називу органа и употреби малог печата одлучује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган.


Чување печата и руковање печатом

Члан 9.

Печат се чува и њиме се рукује у службеним просторијама органа, а изузетно се може користити и ван службених просторија када треба извршити службене радње ван тих просторија.

Руководилац органа, односно овлашћено тело или орган, одлучује коме ће поверити чување и употребу печата.

Лице коме је печат поверен на чување дужно је да печат чува на начин којим се онемогућава неовлашћено коришћење печата.


Сагласност на садржину и изглед печата и поверавање послова државне управе

Члан 10.

Пре набавке печата орган је дужан да прибави сагласност на садржину и изглед печата од министарства надлежног за послове управе (у даљем тексту: Министарство).

Министарство је дужно да о захтеву за давање сагласности на садржину и изглед печата одлучи најкасније у року од три дана од дана подношења уредног захтева.

Члан 11.

Аутономна покрајина преко својих органа, у складу са овим законом:

1) ближе уређује садржину и изглед печата органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији аутономне покрајине;
2) даје сагласност на садржину и изглед печата које ближе уређује;
3) води евиденције о печатима које ближе уређује.

Послови из става 1. тач. 2) и 3) овог члана врше се као поверени.

Члан 12.

О захтеву за давање сагласности на садржину и изглед печата Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине одлучује решењем.

Решење Министарства коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Против решења надлежног органа аутономне покрајине може се изјавити жалба министру надлежном за послове управе.

Решење министра донето по жалби коначно је и против њега се може покренути управни спор.


Стављање печата ван употребе

Члан 13.

Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промене уређења државних и других органа (промена назива, седишта, преузимање надлежности, престанак рада органа или укидање унутрашње јединице и сл.), односно престанка вршења јавних овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити.

Уништавање печата врши комисија органа и о извршеном уништењу печата обавештава Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.


Нестанак или губитак печата

Члан 14.

Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине и оглашава неважећим у службеном гласилу Републике Србије, односно аутономне покрајине.

Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који није доступан лицу овлашћеном за чување и употребу печата.

Захтев за оглашавање печата неважећим подноси се службеном гласилу Републике Србије, односно аутономне покрајине, у року од три дана од сазнања за нестанак или губитак печата.

Печат се сматра неважећим од дана пријављивања његовог нестанка или губитка.

У случају каснијег проналаска печат ће се уништити.


Замена несталог или изгубљеног печата

Члан 15.

Нестали или изгубљени печат који је једини у органу замењује се, на основу сагласности Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, примерком обележеним редним бројем један, римском цифром, а у случају поновног нестанка или губитка замењује се примерком печата обележеним наредним редним бројем.

У случају када орган има више примерака печата, нестали или изгубљени печат замењује се, на основу сагласности Министарства односно надлежног органа аутономне покрајине, новим печатом који је обележен наредним редним бројем, у односу на укупан број печата.


Израђивање печата

Члан 16.

Печат утврђен овим законом израђује овлашћени привредни субјект (у даљем тексту: печаторезница).

Овлашћење за израду печата издаје министарство надлежно за унутрашње послове.

Ближи пропис о начину рада печаторезница доноси министар надлежан за унутрашње послове.

Члан 17.

Печаторезница може израдити печат само ако Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, да сагласност на садржину и изглед печата.

Матрицу која је служила за израду печата, као и све пробне и неуспеле примерке печата, печаторезница је дужна да уништи.


Достављање података о израђеним печатима

Члан 18.

Отисак израђеног печата, податке о броју примерака печата и датуму почетка његове употребе орган је дужан да достави Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине, у року од десет дана од дана израде печата.


Евиденција о печатима

Члан 19.

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине води евиденцију о печатима која садржи податке о: сагласности за набавку печата, броју примерака печата, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним печатима, као и отисак печата.


Надзор

Члан 20.

Надзор над применом одредаба овог закона, осим у делу који се односи на рад печаторезница, врши Министарство, преко управне инспекције.

У вршењу надзора, управна инспекција, поред овлашћења за предузимање радњи и налагање мера утврђених посебним законом, има право и дужност:

1) да наложи органу да изради печат у складу са овим законом;
2) да наложи да се уништи печат чија садржина није у складу са одредбама овог закона, односно када се стекну други разлози утврђени овим законом за уништење печата.

Против решења управног инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење донето по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Члан 21.

Надзор над радом печаторезнице врши министарство надлежно за унутрашње послове.

У вршењу надзора министарство надлежно за унутрашње послове може:

1) да наложи печаторезници да свој рад усклади са овим законом и са прописом о раду печаторезнице из члана 16. став 3. овог закона;
2) да наложи печаторезници да уништи матрице које служе за израду печата, као и све пробне и неуспеле примерке печата, ако то није учинила печаторезница у складу са чланом 17. став 2. овог закона.

Против решења донетог на основу става 2. овог члана може се изјавити жалба у року од осам дана.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење донето по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.


Казнене одредбе

Члан 22.

Новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај печаторезница:

- која без овлашћења надлежног органа израђује печат утврђен овим законом (члан 16. став 2);
- ако изради печат без сагласности на садржину и изглед печата (члан 17. став 1);
- ако не уништи матрице и све пробне и неуспеле примерке печата (члан 17. став 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице казном затвора или новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.

Члан 23.

Новчаном казном од 15.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу:

- ако наручи печат без сагласности надлежног органа и такав печат употреби (члан 10. став 1);
- ако не уништи печат који је постао неодговарајући (члан 13. став 1);
- ако не пријави нестанак или губитак печата или у року не поднесе захтев за оглашавање печата неважећим (члан 14. ст. 1. и 3);
- ако не достави отисак печата и податке о броју примерака и датуму почетка употребе печата (члан 18).


Прелазне и завршне одредбе

Члан 24.

Министар одбране донеће пропис о садржини, изгледу и употреби печата јединица и установа Војске Србије у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 25.

Министар надлежан за унутрашње послове донеће ближи пропис о начину рада печаторезница у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, бр. 11/91, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон и 101/05-др. закон) и члан 55. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 6/02).

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 101/07