Закон о омбудсману за дјецу

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ОМБУДСМАНУ ЗА ДЈЕЦУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом оснива се Омбудсмaн за дјецу као независна институција која штити, прати и промовише права дјетета.

Члан 2.

Дјететом се, у смислу овог закона, сматра свако лице које није навршило 18 година живота, без обзира на то да ли је домаћи или страни држављанин, да ли је рођено у браку или ван брака, да ли је усвојено, те да ли је под родитељским старањем или без родитељског старања.

Члан 3.

Омбудсмaн за дјецу је независан и самосталан у обављању послова утврђених овим законом и нико нема право да утиче на његов рад и поступање.

У обављању послова из своје надлежности Омбудсмaн за дјецу поступа у оквиру Устава, закона и других прописа и општих аката, као и међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, руководећи се начелом правичности и морала.

Члан 4.

Сједиште Омбудсмaна за дјецу је у Бањој Луци.

Омбудсмaн за дјецу одлуком може образовати канцеларије и ван свог сједишта.

Општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби Омбудсмaна за дјецу ближе се уређује обављање послова у канцеларијама.

II НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК[уреди]

Члан 5.

Омбудсмaн за дјецу:

1) прати усклађеност закона и других прописа у Републици Српској који се односе на заштиту права дјетета с одредбама Устава Републике Српске, Конвенције Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се односе на заштиту права и интереса дјетета;
2) прати извршавање обавеза Републике Српске које произлазе из Конвенције Уједињених нација о правима дјетета и других међународних докумената који се односе на заштиту права и интереса дјетета;
3) прати примјену свих прописа који се односе на заштиту права и интереса дјетета;
4) прати повреде права и интереса дјетета;
5) залаже се за заштиту и промоцију права и интереса дјетета;
6) предлаже предузимање мјера за заштиту и промоцију права дјетета, као и за спречавање штетних поступања која угрожавају права и интересе дјетета;
7) обавјештава јавност о стању права дјетета;
8) обавља друге послове утврђене овим законом.

Члан 6.

Омбудсмaн за дјецу упознаје дјецу са начином остваривања и заштите њихових права и интереса и савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе.

Омбудсмaн за дјецу континуирано сарађује с дјецом, подстиче их на изношење њиховог мишљења, иницира јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим активностима, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву.

Члан 7.

Омбудсмaн за дјецу је овлашћен да Влади, односно Народној скупштини поднесе иницијативу за измјену или допуну закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде права дјетета долази због недостатака у прописима, као и да иницира доношење нових закона, других прописа и општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права дјетета.

Влада, односно надлежни одбор Народне скупштине, дужни су да разматрају иницијативе које подноси Омбудсмaн за дјецу.

Омбудсмaн за дјецу је овлашћен да у поступку припреме прописа даје мишљење Влади и Народној скупштини на приједлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту права дјеце.

Члан 8.

Омбудсмaн за дјецу је дужан да покрене поступак пред Уставним судом за оцјену уставности и законитости закона, другог прописа и општег акта, када утврди да нису усклађени са Уставом, односно законом.

Члан 9.

У обављању послова из своје надлежности Омбудсмaн за дјецу је овлашћен да органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне самоуправе, као и другим правним и физичким лицима која обављају послове у вези са дјететом, предлаже предузимање мјера за спречавање штетних поступања која угрожавају њихова права и интересе, да упозори на неправилности, те да захтијева да добије извјештаје о предузетим мјерама.

Органи и лица из става 1. овог члана дужни су да одмах, а најкасније у року од 15 дана од добијања захтјева, обавијесте Омбудсмaна за дјецу о мјерама које су предузели на основу његовог упозорења, приједлога или препоруке.

Ако органи и лица из става 1. овог члана не поступе у прописаном року према захтјеву Омбудсмана за заштиту права дјетета, Омбудсмaн за дјецу ће о томе обавијестити надлежни орган који врши надзор над њиховим радом.

Ако орган који обавља надзор над радом лица из става 1. овог члана у року од осам дана не извијести Омбудсмaна за дјецу о утврђеним чињеницама и предузетим мјерама, Омбудсмaн за дјецу ће о томе обавијестити Владу Републике Српске.

Члан 10.

Омбудсмaн за дјецу има право увида у начин остваривања бриге о дјеци која су привремено, на основу одлуке надлежног органа, смјештена код правних и физичких лица, укључујући и право приступа просторијама у којима се дијете налази, као и право несметаног приступа заводима за извршење санкција и другим мјестима на којима се налази дијете које је лишено слободе.

О обављеном увиду из става 1. овог члана Омбудсмaн за дјецу саставља извјештај који доставља лицима из става 1. овог члана, као и органу који врши надзор над радом тих лица.

Лица којима је извјештај достављен су дужна, у року од 30 дана по пријему, извијестити Омбудсмaна за дјецу о предузетим радњама.

Члан 11.

Сви органи државне управе, органи, односно службе јединица локалне самоуправе, као и сва правна и физичка лица која обављају послове који су у вези са дјететом, дужни су да Омбудсмaну за дјецу омогуће увид у све податке, информације и акте који се односе на права и заштиту дјетета, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом.

Омбудсмaн за дјецу је дужан да и након престанка функције чува као тајну податке до којих дође у вршењу своје функције.

Обавеза чувања тајне односи се и на замјенике, као и на све запослене у стручној служби Омбудсмaна за дјецу.

Члан 12.

Ако у току обављања дужности Омбудсмaн за дјецу сазна да је дијете изложено насиљу, сексуалној злоупотреби, злостављању, експлоатацији или занемаривању, дужан је да одмах поднесе пријаву надлежном тужилаштву и да обавијести надлежни орган старатељства и предложи мјере за заштиту права и интереса дјетета.

Члан 13.

Омбудсмaн за дјецу може затражити помоћ стручних или специјализованих установа у чију дјелатност спадају заштита и брига за развој и остваривање права дјетета.

Установе из става 1. овог члана дужне су Омбудсмaну за дјецу пружити тражену помоћ у примјереном року.

Члан 14.

Свако има право да Омбудсмaну за дјецу поднесе приједлог за разматрање питања од значаја за заштиту права и интереса дјетета.

Омбудсмaн за дјецу обавијестиће подносиоца приједлога о активностима које је предузео, најкасније у року од 30 дана од дана подношења приједлога.

Члан 15.

Предсједник Републике, предсједник и чланови Владе, предсједник Народне скупштине, предсједник Уставног суда и функционери у органима државне управе примиће Омбудсмaн за дјецу, на његов захтјев, најкасније у року од десет дана.

Члан 16.

Омбудсмaн за дјецу дужан је да јавност редовно обавјештава о стању права дјетета, као и о мјерама које се предузимају за заштиту и побољшање положаја дјетета у друштву.

Члан 17.

Омбудсмaн за дјецу дужан је да једном годишње поднесе извјештај Народној скупштини о свом раду.

Извјештај о раду за претходну годину подноси се најкасније до 15. марта текуће године и објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске” и на Интернет страници Омбудсмaна за дјецу.

Омбудсмaн за дјецу има право да Народној скупштини поднесе посебан извјештај када оцијени да је то потребно ради предузимања мјера од значаја за заштиту права и интереса дјеце.

III ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ[уреди]

Члан 18.

Омбудсмaна за дјецу бира Народна скупштина, на приједлог предсједника Републике.

О покретању поступка предлагања кандидата обавјештава се јавност.

У поступку утврђивања приједлога кандидата обављају се консултације са научним и стручним институцијама као и представницима цивилног сектора који се бави питањима заштите права дјетета.

У поступку утврђивања приједлога кандидата, лицима која уђу у ужи избор биће омогућено представљање њиховог виђења мјеста и улоге институције у остваривању и заштити права дјетета.

Омбудсмaн за дјецу бира се на вријеме од четири године и исто лице може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

Поступак за избор Омбудсмaна за дјецу започиње најкасније шест мјесеци прије истека мандата ранијег Омбудсмaна за дјецу.

Члан 19.

За Омбудсмaна за дјецу може бити изабран држављанин Републике Српске који испуњава сљедеће услове:

1) да има високу стручну спрему - дипломирани правник;
2) да има најмање десет година искуства у правној струци;
3) да познаје Конвенције Уједињених нација, међународна документа, Устав и прописе Републике Српске, као и друге прописе којима се регулише заштита права и интереса дјеце, као и да презентира рад којим исказује искуство на пословима који су од значаја за рад из надлежности Омбудсмана за дјецу;
4) да посједује високе моралне и стручне квалитете.

Лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело не може бити именовано за Омбудсмaна за дјецу нити за његовог замјеника.

Члан 20.

Омбудсмaн за дјецу има два замјеника који му помажу у обављању послова утврђених овим законом, у оквиру овлашћења која им он пренесе.

Омбудсмaн за дјецу одређује који од замјеника ће га замјењивати у случају његове одсутности или спријечености да обавља послове.

Омбудсмaн за дјецу даје приједлог за замјенике.

Омбудсмaна за дјецу, као и замјенике бира Народна скупштина већином гласова свих народних посланика.

Замјеник Омбудсмaна за дјецу бира се на вријеме од четири године и исто лице може бити највише два пута узастопно бирано на ову функцију.

За замјеника Омбудсмaна за дјецу може бити изабран држављанин Републике Српске који испуњава сљедеће услове:

1) да има високу стручну спрему друштвеног смјера;
2) да има најмање десет година искуства на пословима који су од значаја за обављање дужности Омбудсмaна за дјецу;
3) да посједује високе моралне и стручне квалитете.

Члан 21.

Омбудсмaн за дјецу и његови замјеници прије ступања на дужност полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно и независно, у складу са Уставом и законом, и да ћу савјесно радити на заштити и унапређењу права дјетета”.

Омбудсмaн за дјецу полаже заклетву пред Народном скупштином, а његови замјеници пред предсједником Народне скупштине.

Члан 22.

Сматра се да је омбудсмaн за дјецу, односно његов замјеник, ступио на дужност моментом полагања заклетве.

Ако Омбудсмaн за дјецу, односно његов замјеник, без оправданог разлога не ступи на дужност у року од 30 дана од дана полагања заклетве, сматра се да је одустао, што Народна скупштина констатује.

У случају из става 2. овог члана одмах се покреће поступак за избор новог Омбудсмaна за дјецу, односно његовог замјеника.

Члан 23.

Са функцијом Омбудсмaна за дјецу, односно његовог замјеника неспојиво је обављање сваке друге јавне функције или професионалне дјелатности, као и обављање сваке друге дужности или посла који би могао утицати на његову самосталност и независност.

Омбудсмaн за дјецу и његов замјеник не могу бити чланови политичких странака.

Омбудсмaн за дјецу и његов замјеник имају положај изабраног представника у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција и на њих се у цјелини примјењују одредбе тог закона.

Даном ступања на дужност Омбудсмaну за дјецу, односно његовом замјенику морају престати све јавне, професионалне и друге функције, односно дужности или послови које је до тада обављао, ако су супротни одредбама овог закона, као и чланство у политичким странкама.

Члан 24.

Омбудсмaн за дјецу и његов замјеник не могу бити позвани на одговорност због мишљења, критике или приједлога које су дали у вршењу своје функције.

Омбудсмaн за дјецу и његов замјеник не могу давати изјаве политичке природе.

Омбудсмaн за дјецу ужива имунитет као и посланици у Народној скупштини.

Члан 25.

Функција Омбудсмaна за дјецу престаје у сљедећим случајевима:

1) истеком мандата, ако не буде поново изабран;
2) смрћу;
3) оставком;
4) губитком држављанства, што се утврђује на основу акта надлежног државног органа;
5) испуњењем услова за пензију у складу са законом;
6) наступањем трајне физичке или менталне неспособности за обављање функције, што се утврђује на основу документације релевантне медицинске установе;
7) разрјешењем.

Члан 26.

Омбудсмaна за дјецу разрјешава Народна скупштина.

Омбудсмaн за дјецу може бити разријешен само у сљедећим случајевима:

1) ако обавља другу јавну функцију или професионалну дјелатност, ако обавља другу дужност или посао који би могао утицати на његову самосталност и независност, или ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
2) ако буде осуђен за кривично дјело које га чини неподобним за обављање ове функције.

Омбудсмaн за дјецу има право да се на сједници Народне скупштине, на којој се одлучује о његовом разрјешењу, обрати народним посланицима.

Члан 27.

Народна скупштина може донијети одлуку о суспензији Омбудсмaна за дјецу у случају:

1) ако је против њега одређен притвор;
2) ако је осуђен за кривично дјело које га чини неподобним за обављање функције, а пресуда није постала правноснажна.

Народна скупштина ће укинути одлуку о суспензији чим престану разлози за суспензију.

Члан 28.

Одредбе о престанку функције Омбудсмaна за дјецу примјењују се и на његовог замјеника, с тим што приједлог за његово разрјешење може поднијети и Омбудсмaн за дјецу.

Члан 29.

У случају престанка функције Омбудсмaна за дјецу или његовог замјеника из разлога наведених у члану 25. тачка 1. – 6. овог закона, Народна скупштина без расправе доноси одлуку којом констатује да су се стекли услови за престанак функције.

Правне посљедице престанка функције наступају од дана доношења одлуке из става 1 овог члана.

Члан 30.

У случају престанка функције Омбудсмaна за дјецу, до избора новог Омбудсмaна за дјецу ову функцију обавља замјеник као и у случају његове одсутности или спријечености да обавља функцију.

Избор новог Омбудсмaна за дјецу извршиће се најкасније у року од шест мјесеци од дана престанка функције ранијег Омбудсмана за заштиту права дјетета.

IV ПРАВО НА ПЛАТУ[уреди]

Члан 31.

Омбудсман за заштиту права дјетета има право на плату која ће бити утврђена Правилником о платама у институтцији Омбудсмана за дјецу на који сагласност даје Народна скупштина Републике Српске.

V СРЕДСТВА ЗА РАД ОМБУДСМАНА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ДЈЕТЕТА[уреди]

Члан 32.

Средства за рад Омбудсмaна за дјецу обезбјеђују се у буџету Републике Српске.

Омбудсмaн за дјецу сачињава приједлог средстава за наредну годину и доставља га Влади ради укључивања као саставни дио приједлога буџета Републике Српске, с тим што приједлог мора бити сачињен по методологији и критеријумима који важе за остале буџетске кориснике.

Годишња средства за рад Омбудсмaна за дјецу треба да буду довољна да омогуће његово дјелотворно и ефикасно остваривање функције у складу са законом.

VI СТРУЧНА СЛУЖБА[уреди]

Члан 33.

За вршење стручних и административних послова образује се стручна служба Омбудсмaна за дјецу. Радом стручне службе руководи секретар службе.

Омбудсмaн за дјецу доноси општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби.

Омбудсмaн за дјецу доноси Правила поступка и по потреби друге опште акте институције.

Омбудсмaн за дјецу доноси одлуку о пријему у радни однос запослених у стручној служби.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 34.

Народна скупштина ће изабрати Омбудсмaна за дјецу у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Омбудсмaн за дјецу ће поднијети приједлог за избор замјеника у року од 30 дана од дана ступања на дужност.

Члан 35.

Општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби омбудсмaн за дјецу ће донијети у року од 90 дана од дана ступања на дужност.

Пријем запослених у стручну службу омбудсмaн за дјецу извршиће у року од 60 дана од дана ступања на снагу општег акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби.

Члан 36.

Влада ће, до ступања на снагу општег акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби Омбудсмaна за дјецу, на приједлог Омбудсмaна за дјецу, обезбиједити простор, средства и друге неопходне услове за почетак рада.

Члан 37.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 01-1903/08
Датум: 15. октобар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 103/08