Закон о комуналним дјелатностима

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом утврђују се комуналне дjелатности од посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Члан 2.

(1) Као комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, сматрају се:

а) производња и испорука воде,
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
в) производња и испорука топлотне енергије,
г) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора,
д) управљање јавним просторима за паркирање возила,
ђ) одржавање јавних тоалета,
е) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
ж) тржничка дјелатност,
з) погребна дјелатност,
и) димњачарска дјелатност,
ј) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају,
к) чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
л) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
љ) oдржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
м) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
н) јавна расвета у насељеним мјестима и
њ) дјелатност зоохигијене.

(2) Дјелатности из става 1. т. а) до ј) овог члана су дјелатности индивидуалне комуналне потрошње, а дјелатности из т. к) до њ) су дјелатности заједничке комуналне потрошње.

(3) Скупштина јединице локалне самоуправе може одлуком утврдити као дјелатност од посебног јавног интереса и друге комуналне делатности, поред оних које су утврђене у ставу 1. овог члана, ако су те дјелатности незамјенљив услов живота и рада грађана, предузећа или рада других организација.

Члан 3.

Појмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

а) комуналним дјелатностима сматрају се производња и испорука комуналних производа и пружање комуналних услуга који су незамјенљив услов живота и рада физичких и правних лица и других субјеката, а за које је јединица локалне самоуправе дужна да обезбиједи квалитет, обим, доступност и континуитет у складу са законским обавезама и расположивим средствима, као и надзор над њиховим обављањем,
б) производња и испорука воде обухвата сакупљање, пречишћавање и испоруку воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника укључујући и мјерни инструмент,
в) пречишћавање и одвођење отпадних вода обухвата сакупљање искоришћених вода од прикључка корисника на заједничку канализациону мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћење септичких јама,
г) производња и испорука топлотне енергије обухвата производњу и испоруку паре и топле воде из даљинског централизованог извора или појединачних извора за гријање и друге сврхе, топловодном мрежом до подстанице потрошача, укључујући и подстаницу,
д) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или прераду отпада, осим индустријског отпада и опасних материја, као и одржавање депоније,
ђ) управљање јавним просторима за паркирање возила обухвата одржавање, чишћење, постављање саобраћајне сигнализације на јавним површинама или објектима изграђеним за паркирање моторних возила, као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно паркираних возила,
е) одржавање јавних тоалета обухвата обезбјеђење функционалне исправности и одржавање санитарно-хигијенских услова у тим објектима,
ж) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе, обухвата одржавање функционалне и техничке исправности инсталација и система комуникацијских каблова,
з) тржничка дјелатност обухвата комунално опремање, одржавање и организацију обављања промета пољопривредним, прехрамбеним и другим производима на отвореним и затвореним просторима који су за то намијењени,
и) погребна дјелатност обухвата одржавање гробаља и крематоријума, пружање погребних услуга, обављање свих послова у вези са сахрањивањем умрлих (припремање гробних мјеста, опремање умрлих, њихов пренос, спровођење церемоније сахрањивања, односно кремирања, уређивање и одржавање гробова и друго),
ј) димњачарска дјелатност обухвата провјеравање исправности функционисања димоводних објеката и уређаја за ложење и чишћење димовода,
к) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају обухвата превоз лица аутобусима, трамвајима, тролејбусима, жичарама и успињачама,
л) чишћење јавних површина у насељу обухвата прикупљање, одвожење, депоновање и уништавање отпада и падавина,
љ) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина обухвата: одржавање дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња (поткресавање, заливање, замјена стабала, сађење нових стабала, заштита од болести и штеточина и слично), сијање траве, одржавање и опремање површина и одржавање у функционалном стању (парковске клупе, реквизити дјечије забаве и други реквизити, инсталације и уређаји и друго) у парковима, дрворедима, скверовима, травњацима, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене зграде, површине за рекреацију, отворене плаже, обале рјека и језера и слично,
м) oдржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и модернизацију улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвjету и вертикалне и хоризонталнe саобраћајне сигнализације,
н) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина обухвата уклањање кишнице, снијега и леда са јавних површина,
њ) јавна расвета у насељу обухвата освјетљавање саобраћајних и других јавних површина у насељеним мјестима,
о) дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназију старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних површина и санацију терена, као и управљање објектима за смјештај животиња,
п) дјелатности индивидуалне комуналне потрошње представљају комуналне услуге и производи који се могу дефинисати, измјерити и наплатити према количини стварно извршене комуналне услуге за сваког корисника појединачно,
р) дјелатности заједничке комуналне потрошње су комуналне услуге и производи који се могу дефинисати и измјерити, али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према количини стварно извршене комуналне услуге или коришћењу,
с) комуналним објектима сматрају се грађевински објекти са уређајима, опремом и инсталацијама који служе за обављање комуналних дјелатности, као и сама постројења, опрема и инсталације које чине комуналну инфраструктуру или служе за производњу комуналног производа и вршење комуналних услуга, грађевинско земљиште на којем су изграђени, те добра у општој употреби која служе за ове намјене,
ш) давалац комуналне услуге је јавно комунално предузеће или други привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности и
т) корисник комуналне услуге је физичко лице, предузетник, удружења грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне производе и услуге.

Члан 4.

Заједница етажних власника зграде дужна је да на захтјев даваоца комуналне услуге у року од 15 дана од дана поднесеног захтјева достави евиденције о етажним власницима и податке о етажној својини у згради којом заједница управља.

Члан 5.

(1) Јединице локалне самоуправе, даваоци комуналних услуга и корисници комуналних услуга дужни су да примјењују дугорочне мјере, као минималне захтјеве који се односе на смањење коришћења енергије и прелажење на коришћење енергије из обновљивих извора, те стварају услове за енергетски ефикасно коришћење зграда, побољшавање енергетских карактеристика зграда и смањивање утицаја на животну средину, према начелима и роковим утврђеним прописима о енергетској ефикасности и заштити животне средине у Републици Српској.

(2) Као минимални захтјеви и дугорочне мјере из става 1. овог члана сматрају се:

а) примјена нових технологија приликом обављања комуналних дјелатности из члана 2. овог закона које омогућавају коришћење примарне енергије из обновљивих извора, односно енергије из неофосилних извора као што је енергија вјетра, соларна, аеротермална, геотермална и хидротермална енергија, енергија вода, биомаса, гас из комуналног отпада, постројења за обраду отпадних вода и биогасови,
б) обезбјеђивање стимулативних услова и мјера да се нове зграде граде или да се приликом већих реконструкција постојећих зграда претварају у зграде с готово нултом потрошњом енергије, тј. зграде са врло високим енергетским карактеристикама и врло малом потребом енергије која ће у значајној мјери бити покривена енергијом из обновљивих извора, кад год је то могуће и економски прихватљиво,
в) обавезна уградња мјерних уређаја комуналних производа за сваког појединачног етажног власника за све нове зграде, а код постојећих зграда да се то обезбиједи приликом вршења веће реконструкције, ако то техничке карактеристике зграде дозвољавају и када је то економски прихватљиво,
г) подстицање уградње интелигентних система мјерења када се гради зграда или се врши већа реконструкција зграде, те уградња система активног надзора као што су системи за аутоматизацију, надзор и праћење којима је циљ уштеда енергије,
д) стимулисање коришћења даљинског система гријања или хлађења зграда који се у цијелости или дјелимично заснива на енергији из обновљивих извора,
ђ) успостављање редовног прегледа техничког система зграде и опреме која служи за гријање или хлађење зграде, вентилацију, припрему топле воде и освјетљење, као и давање редовних савјета и препорука корисницима за различите методе и практична рјешења која служе побољшавању енергетских карактеристика зграде и
е) стварање услова за развијање и успостављање система цертификације енергетских карактеристика зграде који приказују енергетске карактеристике зграде и који су признати код надлежних институција.

II ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ[уреди]

Члан 6.

Јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује:

а) услове и начин обављања комуналних дјелатности,
б) материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката,
в) услове за функционисање и техничко технолошко јединство система и уређаја,
г) могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије корисника и услове субвенционирања и
д) јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга.

Члан 7.

(1) За обављање комуналних дjелатности и других дjелатности од јавног интереса јединица локалне самоуправе може основати јавно комунално предузеће (у даљем тексту: јавно предузеће) или те послове може повјерити другим привредним субјектима који су дужни да комуналну дјелатност која им је повјерена обављају у складу са овим законом и другим прописима.

(2) Двије или више јединица локалне самоуправе могу да обезбиједе заједничко обављање комуналне дјелатности под условима које споразумно утврде надлежни органи јединица локалне самоуправе.

(3) Ако је комунална инфраструктура за обављање комуналне дјелатности изграђена на подручју двије или више јединица локалне самоуправе као јединствена и недјељива технолошка и функционална цјелина, јединице локалне самоуправе дужне су да обезбиједе заједничко обављање комуналне дјелатности у складу са овим законом.

(4) Јединица локалне самоуправе даје даваоцу комуналне услуге на управљање, коришћење и одржавање, комуналне објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње.

Члан 8.

Одлуком о оснивању јавног предузећа скупштина јединице локалне самоуправе детаљније одређује:

а) дјелатност коју обавља јавно предузеће,
б) услове под којима се врши обављање комуналне дјелатности,
в) права и обавезе оснивача у управљању јавним предузећима,
г) начин формирања цијена, производа и услуга и
д) услове под којима јавно предузеће може повјерити обављање комуналних дјелатности другом привредном субјекту у складу са посебним законом.

Члан 9.

(1) Комуналне дјелатности за чије је обављање услов обезбјеђење јединственог техничко-технолошког система, повјеравају се једном јавном предузећу.

(2) Комуналне дјелатности за чије обављање није потребно обезбиједити услов из става 1. овог члана може обављати једно или више предузећа.

Члан 10.

Обављање комуналне дjелатности повјерава се јавном предузећу актом о оснивању, а другим предузећима обављање комуналне дјелатности повјерава се уговором којим се регулишу међусобна права и обавезе у обављању тих дjелатности.

Члан 11.

У случају када се обављање комуналне дјелатности повјерава даваоцу комуналне услуге уговором, избор најповољнијег даваоца услуга врши се након спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом.

Члан 12.

(1) На приједлог јединице локалне самоуправе, за изградњу, одржавање и коришћење комуналних објеката за обављање комуналне дјелатности, може се дати концесија у складу са прописима Републике Српске којима се уређује област концесија.

(2) Комунални објекти које су изградили концесионари на основу уговора о концесији, након истека периода на који је уговор закључен или у случају раскида уговора о концесији, постају својина јединице локалне самоуправе.

Члан 13.

(1) Давалац комуналне услуге дужан је да обезбиједи:

а) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима комуналних услуга (у даљем тексту: корисници) под условима, на начин и према нормативима који су прописани законом и другим прописима,
б) исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја и
в) одређени квалитет комуналних услуга који подразумијева, нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу рокова испоруке.

(2) Давалац комуналне услуге одговоран је за штету коју проурокује корисницима ако не обезбиједи да се комунална услуга врши под условима из става 1. овог члана.

Члан 14.

Давалац комуналне услуге дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавијести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга најкасније три дана прије очекиваног прекида у пружању тих услуга.

Члан 15.

(1) Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга усљед више силе или других разлога које давалац комуналних услуга није могао да предвиди или спријечи, обавезан је да одмах предузме мјере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или да на други начин обезбиједи пружање комуналних услуга и да о томе обавијести орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове.

(2) Ако прекид или поремећај у пружању услуга из става 1. овог члана може угрозити живот и здравље људи или довести у опасност рад јавног предузећа, привредног субјекта и других институција или изазвати штету великих размјера, надлежни орган из става 1. овог члана дужан је да одмах обавијести орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове цивилне заштите који ће без одгађања:

а) oдредити ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би усљед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад јавног предузећа, привредног друштва и других организација или би настала велика, односно ненадокнадива штета,
б) наредити мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,
в) предузети мјере за отклањање насталих посљедица и друге потребне мјере за обављање комуналних дјелатности и
г) утврдити разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења дјелатности и учињену штету.

Члан 16.

(1) Пружење и коришћење комуналних услуга врши се на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника.

(2) Корисник плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који има снагу вјеродостојне исправе.

(3) У случају спора између корисника и даваоца комуналне услуга надлежан је суд.

Члан 17.

(1) Корисник је дужан да:

а) користи објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње којима давалац комуналне услуге управља и располаже са пажњом доброг домаћина и привредника и да надокнади сву штету коју проузрокује несавјесним и неодговорним коришћењем,
б) користи комуналне услуге на примјерен начин у складу са одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега, штитећи животну средину у којој живи и
в) омогући даваоцу комуналне услуге несметан приступ његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе унутар посебног дијела зграде или других некретнина корисника комуналне услуге.

(2) Забрањено је кориснику да се самовољно прикључи на комуналне објекте или да комуналну услугу и производе користи без сагласности даваоца комуналне услуге.

Члан 18.

(1) Давалац комуналне услуге није овлашћен да након ступања на снагу овог закона, на комуналне објекте прикључи или омогући коришћење комуналне услуге за објекте који су изграђени противно одредбама прописа о грађењу, нити је дозвољено да то корисник учини самостално.

(2) Давалац комуналне услуге дужан је да приликом очитавања мјерних уређаја или вршења интервенција на његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе унутар посебног дијела зграде или посједа корисника, поступа са пажњом доброг домаћина и привредника, а сваку штету коју учини власнику или кориснику посебног дијела зграде или посједа, дужан је да одмах о свом трошку отклони или правично надокнади.

(3) Изизетно од става 1. овог члана, корисници нелегално изграђених објеката који су прикључени на комуналне објекте до ступања на снагу овог закона, могу користити комуналне услуге до рјешавања њиховог трајног статуса ако власник достави доказе даваоцу комуналне услуге да је поднио захтјев за легализацију објекта у складу са прописима о уређењу простора и грађењу.

Члан 19.

(1) Комунална услуга не може се ускратити кориснику.

(2) Изузетно, комунална услуга може се ускратити кориснику ако:

а) изврши прикључење на комунални објекат без одобрења надлежног органа, односно даваоца комуналне услуге,
б) ненамjенски користи комуналну услугу,
в) не плати искоришћену комуналну услугу два мјесеца узастопно под условом да то техничке могућности дозвољавају и да се искључењем тог корисника не угрожавају други корисници,
г) одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге и
д) се не придржава мјера штедње у вријеме ограничене потрошње због посебних околности из члана 15. овог закона.

(3) По престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге давалац комуналне услуге је дужан да на захтјев корисника, најкасније у року од три дана од дана подношења захтјева, настави пружање комуналне услуге уз накнаду трошкова даваоцу комуналне услуге за поновно укључење корисника.

III СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ[уреди]

Члан 20.

(1) Средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се из цијене комуналних услуга.

(2) Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката и уређаја, према нормативима и стандардима у комуналним дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова.

(3) Цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

(4) Ако надлежни орган јединице локалне самоуправе не да сагласност јавном предузећу на утврђену цијену комуналне услуге и тиме доведе у питање пружање услуге корисницима, јединица локалне самоуправе може из свог буџета надокнадити разлику између постојеће и економске цијене комуналне услуге.

Члан 21.

(1) Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета јединице локале самоуправе по основу прихода остварених из:

а) комуналне накнаде,
б) диjела накнаде за коришћење добара од општег интереса,
в) диjела прихода од пореза на непокретности,
г) дијела накнада за дате концесије.

(2) Утврђивање висине средстава из става 1. овог члана врши се на основу програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе.

(3) Програм из става 2. овог члана доноси се до краја текуће за наредну годину, а садржи обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно, као и мјере за спровођење програма.

Члан 22.

(1) Скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

(2) Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде, одређују се основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга.

(3) Јединица локалне самоуправе може повјерити другом правном лицу вођење евиденција о обавезницима комуналне накнаде и послове ажурирања наплате, након спроведеног поступка јавне набавке у складу са законом.

Члан 23.

Комунална накнада одређује се према јединици изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда.

Члан 24.

Обавезници накнаде из члана 23. овог закона су власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Члан 25.

(1) Висина комуналне накнаде утврђује се рјешењем органа јединице локалне самоуправе надлежног за комуналне послове.

(2) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

IV ПОГРЕБНА ДЈЕЛАТНОСТ[уреди]

Члан 26.

Гробље је комунални објекат намијењен за сахрањивање умрлих, опремљен одговарајућим комуналним објектима и инфраструктуром одређеним одлуком из члана 27. овог закона, а који скупштина јединице локалне самоуправе даје на управљање и одржавање јавном предузећу, вjерској или мјесној заједници и удружењу грађана.

Члан 27.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлуком прописује детаљније услове:

а) о начину уређивања и одржавања гробаља,
б) за изградњу мртвачница и хладњача на гробљима,
в) за кремирање посмртних остатака,
г) за подизање гробница,
д) за постављање надгробних споменика и уписа одређених података на тим споменицима,
ђ) за пренос посмртних статака до гробља и
е) када се сахрањивање изузетно може вршити ван гробља у употреби.

Члан 28.

Јавно предузеће, вјерска или мјесна заједница и удружење грађана које управља гробљем даје одобрење за постављање, уклањање, односно замјену надгробних споменика и надгробних знакова у складу са прописом скупштине јединице локалне самоуправе из члана 27. овог закона.

Члан 29.

(1) Јавно предузеће, вјерска или мјесна заједница и удружење грађана које управља гробљем обезбиједиће да се у градовима и насељима градског карактера изграде мртвачнице у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона.

(2) До изградње намјенских објеката става 1. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе обезбиједиће посебно одређену и уређену просторију за чување посмртних остатака.

Члан 30.

(1) Спаљивање посмртних остатака може се вршити само у објектима који служе за спаљивање посмртних остатака - крематоријум.

(2) Смјештање или расипање пепела спаљених посмртних остатака врши се на мјеста која су одређена одлуком скупштине јединице локалне самоуправе.

Члан 31.

Објектима за вршење вjерских обреда који се налазе у постојећим гробљима управљају јавна предузећа, вјерске или мјесне заједнице и удружења грађана којима ти објекти припадају.

V НАДЗОР[уреди]

Члан 32.

(1) Орган јединице локалне самоуправе надлежан за комуналне послове прати обављање комуналних дјелатности и спровођење одредаба овог закона, других прописа и општих аката из области комуналних дјелатности.

(2) Управни надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Члан 33.

(1) Инспекцијски надзор (контролу) над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши комунална полиција јединице локалне самоуправе.

(2) По указаној потреби или на захтјев органа из става 1. овог члана инспекцијски надзор може извршити и друга инспекција.

Члан 34.

(1) У вршењу инспекцијског надзора, поред овлашћења утврђених прописима о комуналној полицији, комунални полицајац овлашћен је и да:

а) контролише да ли се комуналне услуге, пружају у складу са прописаним условима,
б) контролише одржавање и коришћење комуналних објеката и уређаја, као што су: јавне саобраћајне површине у насељу, јавне зелене површине, објекти за снабдијевање насеља и становништва водом за пиће, објекти за пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода из насеља, објекти за депоновање отпадака, објекти за производњу и дистрибуцију топлоте, објекти за дистристрибуцију гаса,
в) контролише вршење погребне и димњачарске дјелатности,
г) контролише одржавање и коришћење и других комуналних објеката и уређаја, као што су: жељезничке и аутобуске станице и стајалишта, јавна купатила и купалишта, чесме и бунари, јавна склоништа, јавни тоалети, септичке јаме, дјечја игралишта, тржнице, сточне и друге пијаце, јавни простори за паркирање возила, објекти за смјештај кућних љубимаца,
д) нареди уклањање старих и других предмета са јавних површина, ако су остављени противно прописима јединице локалне самоуправе, као што су слупани аутомобили, старе ствари и други предмети и
ђ) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен према одредбама овог закона.

(2) Комунални полицајац врши и друге послове надзора из области комуналних дјелатности за које је овлашћен законом и прописима скупштине јединице локалне самоуправе.

Члан 35.

(1) Комунални полицајац рјешењем наређује извршење одређених мјера и одређује рок за њихово извршење у складу са законом и одлуком скупштине јединице локалне самоуправе.

(2) Жалба не одгађа извршење рјешења из става 1. овог члана ако је ријеч о предузимању хитних мјера у општем интересу које се не могу одгодити или ако би усљед одгађања извршења била нанесена знатна материјална штета, или ако би били угрожени живот и здравље људи.

(3) Комунални полицајац који је донио рјешење из става 1. овог члана може на образложени приједлог жалиоца одгодити извршење наређених мјера, ако жалилац учини вјероватним да би усљед извршења тих мјера наступила знатна материјална штета која се на други начин не може отклонити, а одгађање се не противи општем интересу.

Члан 36.

(1) Када комунални полицајац у вршењу инспекцијског надзора утврди да се омета коришћење комуналних објеката и јавних површина остављањем ствари и других предмета или на други начин, наредиће кориснику, односно власнику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под пријетњом принудног извршења.

(2) Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу мјеста, комунални полицајац ће без саслушања странке донијети рјешење којим ће наложити да се ствари и други предмети из члана 34. став 1. тачка д) овог закона, уклоне у одређеном року.

(3) Рјешење из става 2. овог члана оставља се на тим стварима, односно предметима уз назначење дана и часа, када је остављено и тиме се сматра да је извршено уредно достављање.

(4) Касније оштећење, уништење или уклањање овог рјешења не утиче на важење достављања.

(5) Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални полицајац ће одредити да се те ствари уклоне о трошку корисника, односно власника ангажовањем других лица, на друго мјесто које је за то одређено, а о чему ће по могућности обавијестити то лице.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 37.

(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај давалац комуналних услуга, ако:

а) се не придржава обавеза утврђених у члану 13. т. а) и б) овог закона,
б) у средствима јавног информисања или на други погодан начин благовремено не обавијести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који могу да настану у пружању комуналних услуга из члана 14. овог закона,
в) се не придржава обавеза утврђених у члану 15. став 1. овог закона,
г) ускрати комуналну услугу кориснику супротно одредби члана 19. став 2. овог закона,
д) по престанку разлога за ускраћивање комуналне услуге не настави пружање комуналне услуге у року утврђеном у члану 19. став 3. овог закона,
ђ) да одобрење за постављање, уклањање, односно замјену надгробних споменика и надгробних знакова супротно пропису органа јединице локалне самоуправе надлежног за комуналне послове из члана 28. овог закона,
е) комуналну услугу не врши на квалитетан начин или врши на начин којим се причињава штета кориснику комуналне услуге из члана 13. тачка в) овог закона и
ж) одмах не отклони штету коју учини власнику или кориснику посебног дијела зграде или посједа приликом очитавања мјерног уређаја или интервенције на комуналним објектима и мрежи комуналне инфраструктуре са којом располаже из члана 18. став 2. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном предузећу, привредном субјекту и вјерској заједници, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 38.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу јединице локалне самоуправе ако не предузме мјере из члана 15. став 2. oвог закона.

Члан 39.

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице као корисник комуналне услуге, ако:

а) се без сагласности даваоца комуналних услуга, прикључи на комуналне објекте којима управља давалац комуналне услуге или без његове сагласности користи комуналну услугу (члан 17. став 2. и члан 18. став 1),
б) уништава или на неадекватан начин користи комуналне објекте и уређаје индивидуалне и заједничке комуналне потрошње којима давалац комуналне услуге управља и располаже (члан 17. тачка а),
в) одлаже комунални отпад на неправилан начин или комуналне услуге користи супротно одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега, загађујући животну околину у којој живи (члан 17. тачка б),
г) онемогући даваоцу комуналне услуге несметан приступ његовој мрежи и мјерним уређајима који се налазе унутар посебног дијела зграде или посједа корисника комуналне услуге (члан 17. тачка в) и
д) самовољно настави са коришћењем комуналне услуге након што му је право коришћења ускраћено (члан 19. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у правном лицу.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник као корисник комуналне услуге новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ.

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај физичко лице као корисник комуналне услуге новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ.

Члан 40.

(1) Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај заједница етажних власника ако на захтјев даваоца комуналне услуге не достави евиденције о етажним власницима и податке о њиховој етажној својини у згради којом заједница управља (члан 4).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у заједници етажних власника новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 41.

Јединица локалне самоуправе дужна је да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са одредбама овог закона и донесе прописане одлуке у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 42.

Одредбе о погребној дјелатности из главе IV овог закона примјењиваће се до доношења посебног закона којим ће бити уређено обављање погребне дјелатности.

Члан 43.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о комуналним дјелатостима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/95, 18/95 и 51/02).

Члан 44.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1853/11
Датум: 25. новембар 2011. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 124/11