Закон о измјенама и допуни Кривичног закона Републике Српске (2012)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ

КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Кривичном закону Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 и 73/10) у члану 32. став 2. брише се.

Члан 2.

У члану 42. став 4. брише се.

Члан 3.

У члану 44. у ставу 1. послије ријечи: „дуготрајног затвора“ брише се запета и ријечи: „казну малољетничког затвора“.

Члан 4.

Глава шеста: „Васпитне препоруке, мјере и казне за малољетнике“ и чл. 63. до 93. бришу се.

Члан 5.

У члану 100. у ставу 5. ријечи: „или малољетничког затвора“ бришу се.

Члан 6.

У члану 101. у ставу 2. у тачки 3) послије ријечи: „новчану казну“ брише се запета и додаје ријеч: „или“, а ријечи: „и на малољетнички затвор“ бришу се.

Члан 7.

У наслову члана 106. ријечи: „и малољетничког затвора“ бришу се.

У истом члану став 3. брише се.

Члан 8.

У члану 108. став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 9.

У члану 109. став 6. брише се.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-2011/11
Датум: 15. децембар 2011. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 1/12