Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске (2011)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о извршењу кривичних санкција Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 12/10), у члану 1. ријечи: „казне малољетничког затвора, извршење васпитних мјера“ и запета бришу се.

Члан 2.

У члану 8. у ставу 1. тачка г) брише се.

Тачка д) мијења се и гласи:

„д) ʼмалољетникʼ је дијете или младо лице са којим се према важећем правном систему, сходно учињеном дјелу, може поступати на начин који се разликује од начина поступања са одраслим лицима,“.

Досадашње т. д), ђ), е), ж), з), и), ј), к) и л) постају т. г), д), ђ), е), ж), з), и), ј) и к).

Члан 3.

У члану 11. у ставу 4. ријечи: „и одјељења са максималним обезбјеђењем и интензивним програмом поступања“ бришу се.

Члан 4.

У члану 15. у ставу 2. ријечи: „пет година“ замјењују се ријечима: „три године“.

У ставу 3. ријечи: „пет година“ замјењују се ријечима: „три године“.

Члан 5.

У члану 16. послије става 3. додаје се став 4. који гласи:

„(4) Изузетно од става 3. овог члана, за помоћника у Здравственој служби може бити постављено лице које има завршен медицински факултет, звање доктор медицине, најмање једну годину радног искуства након стицања високе стручне спреме у струци, положен стручни испит из области здравства и лиценцу за обављање здравствене дјелатности.“

У ставу 6. ријеч: „три“ замјењује се ријечју: „двије“.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.

Члан 6.

У члану 19. у ст. 1. и 2. ријеч: „васпитаника“ замјењује се ријечју: „малољетника“, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.

Члан 7.

У члану 23. став 3. брише се.

Члан 8.

Послије члана 32. додаје се нови пододјељак који гласи: „4.3.1. О ц ј е њ и в а њ е“ и чл. 32а, 32б. и 32в. који гласе:

„Члан 32а.

(1) Запослени у Установи оцјењују се годишње ради осигурања ефикасног начина процјене рада, подстицања запослених да искажу максимум својих способности, уочавања недостатака у раду и признавања истакнутог рада, давања подстицаја за бољи рад, те постављања нових радих циљева.

(2) Правилник о поступку и критеријумима за оцјену рада доноси министар.

Члан 32б.

(1) Запослени у Установи оцјењују се сљедећим оцјенама:

а) не задовољава,
б) задовољава,
в) добар,
г) врлодобар и
д) одличан.

(2) Помоћника руководиоца Установе оцјењује руководилац Установе.

(3) Остале запослене у Установи оцјењује помоћник руководиоца Установе.

Члан 32в.

(1) Уколико помоћник руководиоца Установе добије оцјену не задовољава, може изјавити жалбу министру у року од осам дана од дана пријема одлуке о оцјени рада.

(2) Уколико неко од осталих запослених у Установи добије оцјену не задовољава, може изјавити жалбу руководиоцу Установе у року од осам дана од дана пријема одлуке о оцјени рада.“

Члан 9.

У члану 35. у ставу 1. у тачки ж) брише се ријеч: „и“ и додаје запета.

У тачки з) послије ријечи: „спреми“ додаје се ријеч: „и“ и нова тачка и) која гласи:

„и) када два пута узастопно добије оцјену не задовољава“.

Члан 10.

У члану 40. у ставу 1. у тачки о) ријеч: „непристојно“ брише се.

Члан 11.

У члану 56. у ставу 2. послије ријечи: „члана“ додаје се запета и ријечи: „у области извршења кривичних санкција“.

Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:

„(6) Осим овлашћених органа за вршење надзора из става 5. овог члана, надзор над радом Установа у погледу контроле радних односа, по налогу министра, врше помоћник министра у Ресору за извршење кривичних санкција, секретар Министарства и виши стручни сарадник у Ресору за извршење кривичних санкција.

(7) Уколико се надзором из става 6. овог члана утврде неправилности, односно недостаци, налаже се извршење мјера ради отклањања утврђених недостатака, а уколико руководилац Установе не изврши наложене мјере, министар доноси акт којим ће укинути или поништити акт Установе који је у супротности са законом или другим актом.“

Члан 12.

У члану 70. у ставу 7. послије ријечи: „року“ брише се запета и додаје ријеч: „или“, а послије ријечи: „лице“ брише се ријеч: „и“ додаје се запета и ријечи: „односно одбија“.

Члан 13.

У члану 118. у ставу 3. послије ријечи: „потреба“ додаје се тачка, а остали дио текста брише се.

Члан 14.

У члану 128. у ставу 1. у тачки и) послије ријечи: „Установи“ додају се ријечи: „и ван Установе“.

У ставу 2. послије ријечи: „дужности“ додаје се запета и ријечи: „прекршај који учини осуђено лице за вријеме издржавања казне затвора, понашање којим осуђено лице крши наложене мјере надзора, забране или ограничења, као и свако друго понашање које штети угледу Установе“.

Члан 15.

У члану 159. став 1. мијења се и гласи:

„(1) Осуђено лице којем је одобрен условни отпуст обавезно је да се за вријеме трајања условног отпуста сваких 15 дана јавља полицијској станици надлежној по мјесту пребивалишта, односно боравишта осуђеног, а која у случају нејављања у одређено вријеме о томе обавјештава Установу.“

У ставу 3. ријеч: „органима“ замјењује се ријечју: „органом“.

Члан 16.

У члану 160. у ставу 8. ријечи: „из члана“ замјењују се ријечју: „из става“.

Члан 17.

У члану 185. послије ријечи: „казне затвора“ додаје се запета и ријечи: „осим ако овим законом није другачије прописано“.

Члан 18.

Глава „XII – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ИЗВРШЕЊУ КАЗНЕ МАЛОЉЕТНИЧКОГ ЗАТВОРА“ и чл. од 196. до 202. бришу се.

Члан 19.

Глава „XIII – ИЗВРШЕЊЕ ВАСПИТНИХ МЈЕРА“ и чл. од 203. до 243. бришу се.

Члан 20.

Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети правилник из члана 8. овог закона.

Члан 21.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1710/11
Датум: 03. новембар 2011. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 117/11