Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (2011)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ


Члан 1.

У Закону о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08 – Пречишћени текст, 34/09 и 92/09), у члану 11. став 4. брише се.

Члан 2.

У члану 35. послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7, који гласе:

„(2) У складу са Законом о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије Босне и Херцеговине, а ради осигурања јединственог тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, те недискриминишућег третмана грађана Босне и Херцеговине при дистрибуцији и снабдијевању електричном енергијом, овим законом утврђује се обавеза обезбјеђења потребних количина електричне енергије свим правним, односно физичким лицима у надлежности Регулаторне комисије под једнаким условима. Изузетно од одредбе члана 54, а у складу са чланом 63. овог закона, Регулаторна комисија ће одговарајућом дозволом, односно измјенама дозволе обухватити обавезу снабдијевања потрошача унутар Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, како је прецизирано у ст. 4. и 5. овог члана.

(3) Електропривреда Републике Српске дужна је да обезбиједи електричну енергију у количинама неопходним за задовољавање свих потреба неквалификованих и квалификованих купаца у Републици Српској.

(4) Електропривреда Републике Српске може закључити уговор са лиценцираним јавним комуналним предузећем у Брчко Дистрикту, који предвиђа снабдијевање електричном енергијом до 100% предвиђених годишњих потреба потрошача у Брчко Дистрикту, те могућност аутоматског продужења важења таквог уговора.

(5) Електропривреда Републике Српске може понудити уговор из става 4. овог члана до 30. октобра текуће године. Уколико до 30. новембра текуће године такав уговор не буде закључен или уколико лиценцирано јавно комунално предузеће из Брчко Дистрикта не закључи такав уговор са другим испоручиоцем електричне енергије или не дође до аутоматског продужења једног од наведених уговора, Електропривреда Републике Српске дужна је да обезбиједи 50% предвиђених годишњих потреба Брчко Дистрикта за електричном енергијом.

(6) Обавезе Електропривреде Републике Српске регулисане претходним ставовима овог члана, као и садржај и трајање било којег уговора закљученог у сагласности са тим обавезама биће усклађени са активностима и динамиком отварања тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини.

(7) Електропривреда Републике Српске ће обезбиједити електричну енергију у количини наведеној у ст. 4. и 5. овог члана за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине по истим условима и тарифним ставовима који се примјењују на исту категорију потрошача у Републици Српској у складу са мјерним мјестом. Цијена електричне енергије која се наплаћује јавном комуналном предузећу Брчко Дистрикта неће укључивати дистрибутивне трошкове унутар Брчко Дистрикта.”

Досадашњи став 2. постаје став 8.

Члан 3.

Изузетно, Електропривреда Републике Српске може закључити уговор из члана 35. став 4. овог закона, у складу са чланом 35. став 7. овог закона, до 31. децембра 2010. године, са могућношћу аутоматског продужења.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1645/10
Датум: 21. децембар 2010. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 1/11