Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду становања Републике Српске (2006)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ФОНДУ СТАНОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

(1) У члану 2. у ставу 1. Закона о фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 11/00) иза ријечи: „Српске“ додају се ријечи: „а.д. Бања Лука“.

(2) У члану 2. у ставу 2. иза ријечи: „регистар“ тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: „као акционарско друштво.“

(3) У истом члану иза става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6. који гласе:

„(4) Оснивач Фонда је Република Српска.

(5) Акције Фонда гласе на име и уписују се у Централни регистар хартија од вриједности.

(6) На Фонд се примјењују одредбе Закона о предузећима, уколико овим законом није другачије одређено.“

Члан 2.

У члану 4. иза алинеје 6. додаје се нова алинеја 7. која гласи:

„- инвестирање изградње стамбених и стамбено пословних објеката за тржиште.“, а досадашње алинеје 7. и 8. постају алинеје 8. и 9.

Члан 3.

У члану 6. иза алинеје 4. додају се нове алинеја 5. и 6. које гласе:

„- емисије хартија од вриједности,

- кредита код домаћих и међународних институција“, а досадашње алинеје 5. и 6. постају алинеје 7. и 8.

Члан 4.

(1) У члану 7. у тачки 1. алинеја 3. брише се.

(2) У истом члану, тачка 3. мијења се и гласи: „улагање у инвестиционе фондове који се баве пласирањем средстава у изградњу стамбено-пословног простора,“

(3) У истом члану, тачка 6. брише се.

Члан 5.

Члан 8. мијења се и гласи:

„(1) Фонд заступа директор.

(2) Директора Фонда именује и разрјешава Влада на основу претходно проведеног конкурса.“

Члан 6.

Члан 9. мијења се и гласи:

„Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка).“

Члан 7.

Члан 10. мијења се и гласи:

„Банка је кроз управљање средствима Фонда, дужна да обезбиједи очување реалне вриједности средстава и потенцијала Фонда.“

Члан 8.

Члан 11. мијења се и гласи:

„(1) Фонд има Статут који, на приједлог Банке, доноси Влада.

(2) Статутом Фонда регулише се организација и дјелатност Фонда, услови за избор и надлежност директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.“

Члан 9.

Члан 12. мијења се и гласи:

„Банка има право на наплату годишње накнаде за управљање Фондом, у складу са финансијским планом који усваја Влада.“

Члан 10.

Члан 13. мијења се и гласи:

„(1) Даном ступања на снагу овог закона престаје мандат досадашњег директора Фонда, који ће до избора новог директора обављати послове из његовог дјелокруга као вршилац дужности директора Фонда.

(2) Влада је обавезна објавити конкурс за избор и именовање директора Фонда у року од 30 дана од дана доношења Статута Фонда.

(3) Банка је обавезна доставити Влади на усвајање приједлог Статута Фонда у року од 60 дана од дана регистрације Банке.“

Члан 11.

Чланови 14., 15., 16., 17. и 18. бришу се.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-605/06
17. маја 2006. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 56/06