Закон о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Члан 1.

У Закону о пензијском и инвалидском осигурању – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/05, 20/07, 33/08, 01/09 и 71/09) члан 18. мијења се и гласи:

„Својство осигураника у пензијском и инвалидском осигурању стиче се подношењем пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у даљем тексту: Јединствени систем), од стране уплатиоца доприноса.“

Члан 2.

Члан 19. став 2. мијења се и гласи:

„Ради утврђивања својства осигураника за лица из члана 16. Закона, уплатиоци доприноса су обавезни да у Јединствени систем, до 10. у мјесецу за претходни мјесец, доставе спискове лица која су се налазила у тим околностима.“

Члан 3.

Члан 25. став 3. мијења се и гласи:

„Одредбе става 2. овог члана примјењиваће се до 31. децембра 2012. године.“

Члан 4.

У члану 44. послије ријечи: „Фонд“, ријечи: „за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд)“ бришу се, а ријечи: „обавезницима уплате доприноса“ замјењују се ријечима: „уплатиоцима доприноса“.

Члан 5.

У члану 45. става 1. мијења се и гласи:

„Матична евиденција се формира и води по јединственим методолошким принципима, уношењем података у матичну евиденцију према Јединственом кодексу шифара који доноси Фонд.“

У истом члану став 2. мијења се и гласи:

„У матичну евиденцију се уносе подаци из Јединственог система.“

Члан 6.

Чл. 46. до 49. бришу се, а остали чланови се помјерају.

Члан 7.

Члан 51. мијења се и гласи:

„Матична евиденција о осигураницима садржи слиједеће податке:

1) име и презиме осигураника,
2) јединствени матични број,
3) лични број осигураника,
4) адреса пребивалишта,
5) општина пребивалишта,
6) презиме по рођењу,
7) држављанство,
8) датум рођења,
9) пол,
10) стручна спрема,
11) занимање,
12) основ осигурања,
13) датум почетка осигурања,
14) датум престанка осигурања,
15) дневно радно вријеме,
16) стаж осигурања,
17) стаж осигурања са увећаним трајањем (шифра радног мјеста на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и степен увећања),
18) број уплатилаца доприноса код којих је пријављен,
19) плате и основице осигурања које се узимају за обрачун пензијског основа и
20) о осигураницима с тјелесним оштећењем од најмање 70%, војним инвалидима од I до VI групе, цивилним инвалидима рата од I до VI групе, слијепим лицима, лицима обољелим од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења и од параплегије, церебралне и дјечије парализе и мултиплекс склерозе.“

Члан 8.

Члан 52. мијења се и гласи:

„Матична евиденција о уплатиоцима доприноса, садржи слиједеће податке:

1) јединствени идентификациони број уплатиоца доприноса,
2) назив,
3) адреса сједишта
4) општина сједишта,
5) датум почетка пословања и
6) датум престанка пословања.“

Члан 9.

Члан 53. мијења се и гласи:

„Матична евиденција корисника права, садржи податке о осигуранику, за старосну и инвалидску пензију, о инвалидности, за породичну пензију и остале податке и то:

1) о осигуранику:
- име и презиме осигураника,
- јединствени матични број,
- лични број осигураника,
- датум рођења,
- пол,
- стручна спрема,
- учешће у ратовима,
- пензијски стаж (период, држава, врста, трајање, утврђени стаж у годинама, мјесецима и данима, укупан пензијски стаж),

2) за старосну и инвалидску пензију:
- датум подношења захтјева за пензију,
- врста права,
- датум остваривања права на пензију,
- износ пензијског основа од којег је одређена пензија,
- износ пензијског основа по општим прописима,
- подаци о платама из којих се формира пензијски основ (година, сати, плата у важећој валути, коефицијенти валоризације, валоризоване плате, просјечни мјесечни сати),
- износ пензије на дан остваривања права,
- датум почетка исплате пензије,
- датум промјене у обиму права,
- износ пензије од датума промјене,
- датум и разлог престанка права,

3) о инвалидности:
- датум настанка инвалидности,
- утврђена инвалидност и узрок,
- проценат утицаја на инвалидност повреде на раду или професионалне болести,
- дијагноза болести,

4) за породичну пензију:
- датум подношења захтјева за пензију,
- врста пензије од које је одређена породична пензија,
- износ пензије од које је одређена породична пензија,
- проценат породичне пензије,
- износ породичне пензије на дан остваривања права,
- датум смрти лица иза кога се остварује право на породичну пензију,
- узрок смрти лица иза кога се остварује право на породичну пензију,
- датум остваривања права на породичну пензију,
- датум почетка исплате породичне пензије,
- датум промјене у обиму права,
- износ пензије од датума промјене,
- корисници породичне пензије (јединствени матични број, име и презиме, степен сродства, основ коришћења, датум и разлог престанка права),
- на колико се адреса пензија исплаћује,
- име и презиме примаоца,
- држава, општина, поштански број, адреса (мјесто, улица и број) и

5) остали подаци:
- датум доношења рјешења,
- датум пријаве података за исплату.“

Члан 10.

Чл. 54. до 61. бришу се, а остали чланови се помјерају.

Члан 11.

У члану 62. ст. 3. и 4. бришу се.

Члан 12.

Чл. 64. до 71. и члан 73. бришу се, а остали чланови се помјерају.

Члан 13.

Члан 77. став 1. мијења се и гласи:

„Пензијски основ за одређивање старосне и инвалидске пензије представља просјечан мјесечни износ нето плата односно основица осигурања, новчаних и неновчаних прихода и накнада које је осигураник остварио, на које је обрачунат и уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: плате и основице осигурања) почев од 1. јануара 1970. године до године која претходи години остваривања права, изузимајући 1992. и 1993. годину.“

Члан 14.

У члану 229. у ставу 1. т. 1. и 7. бришу се, а остале тачке се помјерају.

Члан 15.

Члан 251. став 1. брише се.

Члан 16.

Овај закон објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступиће на снагу 1. јануара 2010. године.


Број: 01-1585/09
Датум: 05. новембар 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 106/09