Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Coat of arms of Serbia (2004-2010).svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА


Члан 1.

У Закону о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07 и 67/07-исправка), у члану 78. став 2. после речи: „буде одређена оцена „не задовољава”” додају се запета и речи: „као и ако орган или тело надлежно за постављење државног службеника прихвати јавну препоруку Заштитника грађана за његово разрешење”.

Члан 2.

Наслов изнад члана 80. мења се и гласи: „Последице услед протека времена постављења, оставке, промена у унутрашњем уређењу државног органа, негативних оцена рада и прихватања јавне препоруке за разрешење”.

У члану 80. став 2. после речи: „одређена оцена „не задовољава”” додају се запета и речи: „односно који је разрешен с положаја због тога што је орган или тело надлежно за постављење државног службеника прихватило јавну препоруку Заштитника грађана за његово разрешење”.

Члан 3.

У члану 104. став 1. мења се и гласи:

„Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину, на радним местима са високим образовањем студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно са студијама у трајању до три године девет месеци, а на радним местима са средњим образовањем шест месеци.”

Члан 4.

У члану 158. став 2. после речи: „организује стручно усавршавање државних службеника” додају се запета и речи: „посебно у области борбе против корупције”.

Члан 5.

У члану 180. став 1. речи: „1. маја 2008. године” замењују се речима: „31. децембра 2009. године”.

У ставу 2. речи: „1. маја 2008. године” замењују се речима: „31. децембра 2009. године”.

Члан 6.

У члану 36. став 2, члану 37. став 2, члану 38. став 2, члану 39. став 2. и члану 140. став 2. речи: „завршен факултет” замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године”; у члану 45. став 2. речи: „потребан је и завршен факултет” замењују се речима: „потребно је и стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године”; у члану 113. став 3. речи: „завршен факултет” замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године”, а речи: „дипломирани правник” замењују се речима: „дипломирани правник – master, односно дипломирани правник”.

Члан 7.

У члану 40. став 2. и члану 41. став 2. речи: „завршену вишу школу” замењују се речима: „стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године”.

Члан 8.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћен текст Закона о државним службеницима.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, изузев одредаба члана 5. које ступају на снагу 1. маја 2008. године.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 116/08