Закон о вину и ракији (2009)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ВИНУ И РАКИЈИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 1.

Овим законом уређују се: производња вина и ракије од грожђа и воћа, заштита географског поријекла вина и ракије, израда и вођење виноградског катастра, услови за стављање у промет вина и ракије, производња и услови за стављање у промет других aлкохолних пића која се производе уз употребу дестилата (од грожђа, воћа и вина), као и рафинисаног етил-алкохола.

Члан 2.

Вино, ракија, друга алкохолна пића и алкохол морају испуњавати прописане норме квалитета и услове у погледу паковања и декларисања, утврђене овим законом и другим прописима којима се уређује њихов квалитет.

Члан 3.

Поједини појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:

а) кљук грожђа је измуљано грожђе са петељковином или без петељковине,
б) шира је течни производ добијен одговарајућим поступцима оцјеђивања и цијеђења цијелог грожђа или кљука грожђа,
в) концентрисана шира је некарамелизована шира која је добијена дјелимичном дехидрацијом шире загријавањем у условима вакуума или замрзавањем и уклањањем дијела воде, без примјене непосредног загријавања,
г) ректификована концентрисана шира је концентрисана шира добијена поступцима концентрисања из које су уклоњени сви састојци осим шећера,
д) грожђани сок je неферментисани течни производ који може послужити за људску исхрану, који садржи највише 1 волумни проценат (вол. %) стварног алкохола и који је добијен из свјежег грожђа, из шире, разрјеђивањем концентрисане шире или разрјеђивањем концентрисаног грожђаног сока,
ђ) концентрисани грожђани сок је некарамелизовани производ добијен дехидрацијом грожђаног сока без директног излагања топлоти који садржи највише 1 вол. % алкохола и у којем је процентни садржај шећера најмање 50,9 %, мјерено рефрактометром при 20 оC,
е) вински талог је исталожени остатак у посудама са вином након врења, за вријеме одлежавања и дозријевања вина и допуштених поступака бистрења и таложења, као и остатак добијен филтрирањем или центрифугирањем вина. Винским талогом се сматра и остатак након бистрења, таложења, филтрирања или центрифугирања шире,
ж) комина грожђа је непреврели или преврели остатак након цијеђења грожђа или кљука грожђа,
з) дестилат пољопривредног поријекла је полупроизвод добијен алкохолном ферментацијом и дестилацијом пољопривредних сировина, а који има карактеристике сировине од које потиче,
и) оригинално паковање је такво паковање производа које се било којом радњом не може вратити у првобитно стање,
ј) произвођач вина, ракије и других алкохолних пића је привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник које се бави производњом вина, ракије и других алкохолних пића и које је уписано у Регистар произвођача вина, ракије и других алкохолних пића,
к) произвођачка спецификација је документ који доноси произвођач осталих алкохолних пића прије почетка производње и по њој поступа,
л) Регистар произвођача вина, ракије и других алкохолних пића је база података о произвођачима вина, ракије и других алкохолних пића, производњи и квалитету вина, ракије и других алкохолних пића, као и о другим подацима, у складу са овим законом,
љ) рафинисани етанол је етил-алкохол пољопривредног поријекла произведен редестилацијом са ректификацијом послије алкохолне ферментације сировина пољопривредног поријекла и употребљава се за производњу других алкохолних пића, као и за производњу биљних екстраката, боја, арома и адитива,
м) редестилација је поновна дестилација дестилата нижег степена дестилације,
н) ректификација је вишестепена узастопна дестилација са циљем добијања етанола што већег степена чистоће,
њ) ферментација је биохемијска трансформација угљених хидрата (моносахарида) у етанол и
о) степен ексла (ознака јединице је Ое) је проценат или количина шећера у грожђаном соку, односно мошту (1Ое° је приближно 0,2 % шећера по тежини сока).

Члан 4.

Грожђе је, у смислу овог закона, свјеж, здрав, зрео, презрео, просушен или природно смрзнут плод винове лозе намијењен производњи вина и других производа од грожђа и вина, чији сок у вријеме бербе садржи најмање 64 °Ое.

Члан 5.

Вино је пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуним или дјелимичним алкохолним врењем кљука грожђа или шире, од грожђа погодног за прераду у вино из члана 4. овог закона.

Члан 6.

Други производи од грожђа и вина у смислу овог закона (у даљем тексту: други производи) су:

а) нискоалкохолна пића,
б) производи од грожђа и вина без врења или са дјелимичним врењем, грожђани мошт, грожђани мошт дјелимичног врења, густи грожђани сок и густи грожђани мошт, ректификовани грожђани сок и мистела,
в) мјешавина других пића, односно биљних екстраката са вином, у којима је удио вина већи од 50 %,
г) неалкохолни производи од вина,
д) винско сирће,
ђ) вина за дестилацију,
е) производи дестилације алкохолно преврелих производа од грожђа: ракија (комовица, лозовача, виновица, дрожденка), вински дестилат, вински алкохол (рафинисани и нерафинисани) и вињак,
ж) споредни производи од грожђа и вина: дроп, петељковина и производи од споредних производа: вински талог, вински камен и сјемење грожђа и
з) остали производи од грожђа и вина.

Члан 7.

Ракија је алкохолно пиће произведено дестилацијом ферментисаног кљука, матичног сока, комине воћа, грожђа, јестивих шумских плодова и других сировина пољопривредног поријекла са минималним садржајем етанола 15 вол. % и са сачуваним специфичним органолептичким особинама које потичу од сировине од које је произведена.

Члан 8.

(1) Друга алкохолна пића разврставају се на жестока алкохолна пића и остала алкохолна пића.

(2) Жестока алкохолна пића су алкохолна пића произведена од рафинисаног етанола пољопривредног поријекла, односно мијешањем етанола пољопривредног поријекла, ракијe и дестилата пољопривредног поријекла, односно мијешањем других жестоких пића, ракије и дестилата пољопривредног поријекла уз додатак дозвољених адитива, заслађивача, боја и арома.

(3) Остала алкохолна пића су алкохолна пића која се производе по произвођачкој спецификацији коју доноси произвођач.

(4) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим прописује категорије ракије и других алкохолних пића и садржај произвођачке спецификације.

II УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ[уреди]

Члан 9.

(1) Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који се баве производњом вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола (у даљем тексту: произвођач) мора, у зависности од обима и технолошког поступка производње имати одвојене просторије за производњу, чување и дораду вина, ракије и других алкохолних пића, као и просторије за чување средстава која се користе у производњи и доради грожђа и воћа.

(2) Произвођач из става 1. овог члана мора имати просторију за производњу и дораду опремљену посудама, уређајима и прибором за прераду, ферментацију, дестилацију, дораду, манипулацију, чување и другу опрему прописану за обављање ове дјелатности.

(3) Произвођач, поред услова из ст. 1. и 2. овог члана, мора имати и уређај за аутоматско мјерење и регистровање количине произведеног алкохола израженог у алкохолним степенима.

(4) Произвођач који врши пуњење у мала комерцијална паковања вина, ракије и других алкохолних пића, мора зависно од обима производње да обезбиједи просторију и уређаје за пуњење у оригинална паковања.

(5) Произвођач је дужан да има хигијенски и технолошки исправну текућу хладну и топлу воду.

(6) Произвођач мора да има обезбијеђено уклањање отпадних вода и материјала и обезбијеђена средства за одржавање личне хигијене.

(7) Под произвођачем у смислу овог закона не сматра се физичко лице које вино и ракију производи за сопствену потрошњу.

Члан 10.

(1) Произвођач је дужан да обезбиједи стручно руковођење процесом производње пића.

(2) Процесом производње може стручно да руководи дипломирани инжењер прехрамбене технологије или дипломирани инжењер пољопривреде, смјера прехрамбене технологије, воћарства и виноградарства, хортикултуре или општег смјера, са најмање двије године радног искуства на пословима производње пића.

(3) Произвођач може стручно руковођење процесом производње да повјери привредном друштву, односно другом правном лицу које је регистровано за пружање стручних услуга у пољопривреди, а има запослено лице које испуњава услове из става 2. овог члана.

Члан 11.

(1) Произвођач може да почне да обавља производњу ових пића и њихово пуњење у оригинално паковање ако испуњава услове из чл. 9. и 10. овог закона.

(2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) издаје одобрење о испуњености услова из става 1. овог члана.

(3) Министар доноси правилник којим прописује минималне техничко-технолошке услове које морају да испуњавају просторије, уређаји и опрема за производњу вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола.

Члан 12.

(1) Министарство води регистар произвођача вина, ракије и других алкохолних пића (у даљем тексту: регистар произвођача).

(2) Регистар из става 1. овог члана садржи:

а) податке о произвођачу (назив, сједиште, адресу, матични број, порески идентификациони број),
б) податке о одговорном лицу,
в) шифру дјелатности,
г) податке о просторијама, уређајима и опреми за производњу вина, ракије и других алкохолних пића,
д) податке о производњи (уговореној или сопственој) и
ђ) податке о врсти и количини произведеног вина, ракије или других алкохолних пића.

(3) Произвођач се уписује у регистар у року од 15 дана од дана достављања рјешења из члана 11. став 2. овог закона.

Члан 13.

(1) Прерада грожђа и воћа намијењеног за производњу вина, ракије и других алкохолних пића може да се врши само за вријеме када грожђе и воће достигне одговарајућу зрелост за одређено подручје и врсту, односно сорту.

(2) Забрањена је прерада грожђа у вино ако то грожђе не обезбјеђује квалитет вина утврђен одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега.

Члан 14.

(1) Забрањено је у просторијама у којима се производи вино и ракија држати, односно у производњи вина и ракије употребљавати шећер, алкохол и друга средства којима се може повећати количина и мијењати прописани природни састојци вина и ракије, ако овим законом није другачије одређено.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у години у којој је садржај шећера у грожђу нижи од нормалног садржаја за одређену сорту са одређеног подручја, може се кљуку од тог грожђа или шири додати шећер или концентрована ректификована шира у количини која обезбјеђује квалитет вина.

(3) На захтјев произвођача, а на основу налаза пољопривредног инспектора, Министарство одобрава додавање шећера, концентроване шире или концентроване ректификоване шире кљуку од грожђа или шири.

(4) Додавање кљуку од грожђа или шири: шећера, концентроване шире или концентроване ректификоване шире врши се под контролом републичког пољопривредног инспектора.

(5) Приликом производње декларисано врхунских (висококвалитетних) вина забрањено је додавати шећер.

Члан 15.

Произвођач вина, ракије и других алкохолних пића дужан је да води производни лист, за сваки производ посебно, са подацима о употријебљеној сировини, називу, количини и јачини произведеног вина, ракије и других алкохолних пића и документацију која се односи на производњу ових пића чувати најмање три године.

Члан 16.

(1) Произвођач је дужан да на посуди са вином, односно ракијом и другим алкохолним пићем, у ринфузном стању, у производном погону, истакне декларацију са подацима о:

а) поријеклу грожђа или воћа (сопствена производња, купљено, увезено),
б) називу вина, односно ракије и другог алкохолног пића,
в) години производње,
г) садржају алкохола у запреминским процентима,
д) количини вина, односно ракије и другог алкохолног пића,
ђ) називу географског подручја (географско поријекло) за вино, односно ракију са заштићеним географским поријеклом и
е) броју и датуму изданог увjерења – доказа о испитаном и утврђеном квалитету производа.

(2) Произвођач је дужан да посебно означи вино, односно ракију које је потребно прерадити или дорадити, са назнаком недостатака у односу на прописани квалитет.

Члан 17.

(1) Произвођач рафинисаног етил-алкохола (у даљем тексту: алкохол) дужан је да обавијести Министарство о почетку производње алкохола и редовно – мјесечно шаље извјештаје о произведеним количинама.

(2) Производња алкохола врши се под контролом пољопривредног инспектора.

(3) Произвођач алкохола дужан је да води евиденцију са подацима о: количини и квалитету употријебљене сировине, количини произведеног алкохола у литрима, садржају алкохола изражено у запреминском проценту алкохола, количини алкохола у хектолитарским степенима (°Hl), називу и сједишту купца алкохола, броју и датуму документа на основу којег је испоручен, односно употријебљен алкохол.

Члан 18.

За конзервисање воћа може се користити само алкохол који одговара прописаним стандардима и нормама квалитета, уз сагласност Министарства.

III ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА[уреди]

Члан 19.

(1) Вино, ракија и друга алкохолна пића подлијежу обавезном испитивању и утврђивању квалитета, прије декларисања и стављања у промет, на начин утврђен одредбама овог закона и на основу њега донесеним прописима.

(2) Испитивање и утврђивање квалитета може да обавља овлаштена и акредитована институција, ако је регистрована за обављање послова испитивања и утврђивања квалитета вина, ракије и других алкохолних пића, ако има лабораторију и лабораторијску опрему за вршење одговарајућих испитивања и утврђивања квалитета и ако има просторију за смјештај и чување узорака.

(3) Овлаштена институција из става 2. овог члана мора да осигура стручно руковођење тим пословима.

(4) Министар доноси правилник којим прописује методе испитивања и утврђивања квалитета вина, ракије и других алкохолних пића и услове стручног руковођења.

Члан 20.

Овлаштена и акредитована институција која врши испитивање и утврђивање квалитета вина, ракије и других алкохолних пића дужна је да чува документацију о испитивању и утврђивању квалитета тих пића најмање три године.

Члан 21.

(1) Вино, ракија и друга алкохолна пића пакују се и декларишу у складу са одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега.

(2) Паковање и декларисање вина, ракије и других алкохолних пића врши произвођач, односно увозник.

(3) Податак о одликовању вина, ракије и других алкохолних пића ставља се само на количине које у потпуности одговарају квалитету и својствима одликованих и награђених производа.

(4) Истицање посебног квалитета вина, ракије и других алкохолних пића (стара, екстра и слично) дозвољено је само ако су ракија и друго алкохолно пиће одлежали најмање три године.

IV ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА ВИНА И РАКИЈЕ[уреди]

Члан 22.

Заштита географског поријекла вина и ракије обезбјеђује се контролом производње грожђа и воћа на одређеном географском подручју које се одликује посебним климатским, земљишним и осталим условима, контролом одређених технолошких поступака у производњи грожђа, воћа, вина и ракије, контролом квалитета вина и ракије и утврђивањем ознаке географског поријекла.

Члан 23.

(1) Заштита географског поријекла вина и ракије произведене од грожђа и вина (вињак, лозовача, комовица) врши се према рејонизацији виноградарства, а заштита географског поријекла ракије произведене од воћа (шљивовица, препеченица, клековача, кајсијевача, крушковача, јабуковача и друго) према рејонизацији воћарства, утврђеној посебним прописом.

(2) Рејонизацијом виноградарства и воћарства утврђују се границе виноградарских и воћарских подручја и сортимент винове лозе и воћки за та подручја.

(3) Заштита географског поријекла ракије од воћа, са подручја за које није донесен пропис о рејонизацији воћарства, које се одликује посебним климатским, земљишним и осталим условима изразито погодним за производњу воћа од којег се производи ракија са специфичним особинама, врши се на основу стручне документације произвођача за одабрано географско подручје.

Члан 24.

Вино и ракија, у производњи и промету, могу носити ознаку само оног географског поријекла, односно подручја са кога потиче грожђе и воће.

Члан 25.

(1) Произвођач може производити вино, односно ракију, са ознаком географског поријекла, по претходно прибављеној сагласности Министарства.

(2) Уз захтјев за издавање сагласности из става 1. овог члана подноси се стручна документација о обезбијеђеној производњи грожђа, односно воћа у одређеном виноградарском, односно воћарском подручју, о називу и количини вина, односно ракије која се може произвести, технологији производње вина, односно ракије и њиховим специфичним квалитативним својствима.

Члан 26.

(1) Грожђе и воће које се користи за производњу вина и ракије са ознаком географског поријекла, као и вино и ракија произведени од тог грожђа и воћа, подлијежу обaвезној контроли о испуњености услова за заштиту географског поријекла.

(2) Контролом над производњом грожђа, односно воћа, вина, односно ракије, утврђује се да ли је у производњи грожђа, воћа, вина и ракије примијењен прописани, или у стручној документацији утврђен технолошки поступак и квалитет вина и ракије.

Члан 27.

(1) Контролу у процесу производње грожђа, односно воћа, намијењеног за производњу вина, односно ракије са ознаком географског поријекла и производње вина, односно ракије од тог грожђа, односно воћа, обавља овлаштена и акредитована институција.

(2) Овлаштење за контролу у процесу производње грожђа односно воћа намјењеног за производњу вина односно ракије са ознаком географског поријекла, Министарство може дати институцији која има стално запослена најмање два дипломирана инжењера пољопривреде смјер воћарство и виноградарство, хортикултура или општи смјер.

(3) Овлаштење за контролу у процесу производње вина, односно ракије са ознаком географског поријекла, Министарство може дати институцији која поред запослених из става 2. овог члана има и стално запосленог најмање једног дипломираног инжењера пољопривреде смјера прехрамбене технологије или дипломираног инжењера прехрамбене технологије.

(4) Овлаштеној институцији која пружа стручне услуге у производњи вина и ракије не могу да се повјере послови контроле над сопственом производњом грожђа, воћа, вина и ракије, као ни послови контроле производње вина и ракије другог правног лица, ако је учествовало у изради стручне документације или пружању услуга стручног руковођења пословима производње тог вина и ракије.

Члан 28.

(1) На основу извршене контроле процеса производње грожђа, воћа, вина и ракије и извршеног испитивања и утврђивања квалитета вина и ракије саставља се извјештај који се са стручним мишљењем вршиоца испитивања и утврђивања квалитета вина и ракије доставља Министарству.

(2) На основу извјештаја и стручног мишљења из става 1. овог члана Министарство издаје одобрење о испуњености услова за производњу, паковање и стављање у промет вина, односно ракије, са заштићеним географским поријеклом.

(3) Захтјев за издавање одобрења за стављање у промет одређених количина вина, односно ракије са ознаком заштићеног географског поријекла, произвођач је дужан да поднесе Министарству најкасније до 30. новембра текуће године за наредну годину.

(4) Произвођач вина и ракије сноси трошкове вршења контроле процеса производње грожђа и воћа, односно вина и ракије и утврђивања квалитета тог вина, односно ракије.

Члан 29.

(1) Утврђивање квалитета вина и ракије са географским поријеклом врши се узимањем узорака и испитивањем хемијског састава и органолептичких својстава ових производа.

(2) Органолептичка својства вина и ракије, у складу са ставом 1. овог члана, утврђује комисија за дегустацију.

(3) Комисију из става 2. овог члана именује министар.

(4) Трошкове рада комисије за дегустацију сноси произвођач вина и ракије.

(5) Чланови комисије не могу бити лица која су учествовала у изради стручне документације или у технолошком процесу производње грожђа и воћа (као сировине), као и вина и ракије који су предмет заштите, односно оцјењивања.

Члан 30.

(1) Ознака географског поријекла вина и ракије мора бити истакнута на видном мјесту на амбалажи.

(2) У случају истих географских имена, потребно је прецизно одредити географско подручје са подацима који га разликују од другог са истим именом да не би дошло до забуне.

Члан 31.

Допуштено је оглашавање вина са заштићеним географским поријеклом посредством електронских и писаних медија, свих облика огласа на јавним мјестима, објектима и средствима јавног саобраћаја, на књигама, часописима, календарима и одјевним предметима.

Члан 32.

Министар доноси правилник којим прописује услове и начин заштите географског поријекла вина, односно ракије (садржај пријаве произвођача за заштиту, стручна документација која се прилаже, извјештај о извршеној контроли процеса производње грожђа и воћа, као и контроли над производњом вина и ракије и извјештај о испитивању и утврђивању квалитета вина и ракије, начин узимања узорака вина и ракије и оцјењивање органолептичких својстава вина и ракије) и рејонизацију виноградарства, односно воћарства.

V УСЛОВИ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ[уреди]

Члан 33.

(1) У промет се може ставити само грожђе, мошт, вино, ракија и другa алкохолна пића који су произведени у складу са одредбама и прописима донесеним на основу овог закона.

(2) Вино, ракија и друга алкохолна пића могу да се продају за непосредну људску потрошњу само у оригиналном паковању.

Члан 34.

(1) Изузетно од члана 33. став 2, произвођач вина и ракије може да продаје и купује вино, односно ракију и у ринфузном стању, за непосредну људску потрошњу или као сировину за даљу дораду и прераду, уз претходно обезбјеђење доказа о испитаном и утврђеном квалитету тог вина и ракије.

(2) Вино и ракију у ринфузном стању произвођач може продавати за непосредну људску потрошњу само у објекту у коме је вино и ракија произведено и у специјализованој продавници пића.

(3) Вино са ознаком заштићеног географског поријекла не може да се продаје у ринфузном стању за непосредну људску потрошњу.

Члан 35.

(1) Вино у ринфузном стању може да се ставља у промет у специјализованој продавници пића под условом да се у тој продавници друга алкохолна и безалкохолна пића стављају у промет у оригиналном паковању.

(2) Специјализована продавница пића, за промет вина у ринфузном стању, мора да испуњава сљедеће услове:

а) да је просторија израђена, односно озидана од тврдог материјала и опремљена потребном амбалажом, односно судовима за вино који нису изложени директном утицају сунца и великим промјенама температуре, односно да су осигурани услови чувања вина тако да максимална температура вина не пређе 20 степени Целзијусових,
б) да амбалажа, односно посуђе у којима се држи вино у ринфузном стању буде од материјала који осигурава његову стабилност у погледу хемијских и органолептичких својстава, односно који спречавају промјену квалитета вина,
в) да има опрему за манипулацију, претакање и провјетравање вина, за долијевање посуда и за сумпорисање посуда и вина, као и да има средства за спречавање оксидације вина и
г) да има опрему и инсталацију за хладну и топлу воду за прање просторија, посуђа и опреме.

(3) Министар доноси правилник којим прописује испуњеност услова из става 2. овог члана.

Члан 36.

(1) На амбалажи, односно посуди са вином у ринфузном стању које се ставља у промет у специјализованој продавници пића мора се истаћи декларација са подацима из члана 16. став 1. овог закона.

(2) Произвођач вина мора у просторији за стављање у промет вина у ринфузном стању да има документацију о испитаном и утврђеном квалитету вина коју је на захтјев пољопривредног инспектора дужан да стави на увид.

Члан 37.

(1) Забрањено је препакивање оригиналног паковања вина, ракије и других алкохолних пића од другог произвођача и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача без његове сагласности, као и продаја тако декларисаних производа.

(2) Забрањено је мијешање увезеног вина, односно ракије са вином, односно ракијом из домаће производње.

(3) Забрањује се на флашама и другој амбалажи пића стављати етикете са ликовима светитеља.

(4) Услужно пуњење вина, ракије и других алкохолних пића из домаће производње и увоза може да се врши само за потребе произвођача, односно увозника вина, ракије и других алкохолних пића, у смислу овог закона.

(5) О услужном пуњењу пића из става 1. овог члана води се евиденција која се чува најмање три године.

Члан 38.

На тржницама и другим сличним мјестима, односно ван мјеста у коме се производе или ван специјализоване продавнице пића, забрањено је излагати и продавати вино, ракију и друга алкохолна пића у ринфузном стању.

Члан 39.

Вино, ракија и друга алкохолна пића транспортују се и складиште на начин којим се обезбјеђује очување њихових физичко-хемијских и органолептичких карактеристика.

Члан 40.

Меласа, друге сировине које садрже угљене хидрате који се користе за производњу алкохола и алкохол могу се продавати, односно куповати само уз сагласност Министарства.

VI НАДЗОР[уреди]

Члан 41.

(1) Надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над извршавањем овог закона и подзаконских прописа донесених на основу њега, врши Републичка управа за инспекцијске послове и инспекције у саставу јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности.

Члан 42.

(1) Пољопривредни инспектори су овлаштени и дужни да врше:

а) контролу и утврђивање услова за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, услове за испитивање и утврђивање квалитета вина, ракије и других алкохолних пића, као и услове за промет вина у ринфузном стању,
б) контролу у производњи вина, ракије и других алкохолних пића,
в) контролу и обавезе прегледа над производњом грожђа и воћа, односно над производњом вина и ракије са заштићеним географским поријеклом,
г) утврђивање садржаја шећера у грожђу, шири или кљуку,
д) контролу, и присуствују поступку додавања шећера, концентроване шире и концетроване ректификоване шире, шири или кљуку у поступку производње вина по одобрењу Министарства,
ђ) контролу да ли се повјерени стручни послови контроле над производњом грожђа и воћа, односно производњом вина и ракије са заштићеним географским поријеклом врше у складу са одредбама овог закона и прописима донесеним на основу овог закона и
е) контролу квалитета вина, ракије и других алкохолних пића, осим здравствене исправности, у производњи и промету.

(2) У вршењу послова из става 1. овог члана републички пољопривредни инспектор може да узима узорке вина, ракије и других алкохолних пића без накнаде ради испитивања квалитета.

(3) Здравствено-санитарна инспекција врши надзор над прометом вина, ракије и других алкохолних пића на основу овог закона, као и посебних прописа који уређују ову област.

Члан 43.

(1) У вршењу послова из члана 42. став 1. овог закона републички пољопривредни инспектор дужан је да:

а) забрани производњу вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола и испитивање и утврђивање њиховог квалитета, ако за то нису испуњени прописани услови или ако се ове дјелатности обављају без доказа о испуњености прописаних услова (чл. 9, 10. и 19),
б) забрани прераду грожђа у вино ако то грожђе не обезбјеђује прописани квалитет (члан 13. став 2), в) забрани производњу вина и ракије са ознаком заштићеног географског поријекла за које није издана сагласност Министарства (члан 25),
г) забрани стављање у промет вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола који су произведени супротно одредбама овог закона и на основу њега донесеним прописима (члан 33. став 1),
д) забрани стављање у промет вина у ринфузном стању за непосредну људску потрошњу, ако продавница не испуњава прописане услове или ако се промет вина врши без доказа о испуњености прописаних услова (члан 34. став 1. и члан 35. ст. 1. и 2),
ђ) забрани стављање у промет вина у ринфузном стању на пијацама или другим мјестима, односно ван мјеста у коме се производи вино и ван специјализоване продавнице пића (члан 38), е) нареди отклањање неправилности у примјени прописа о вину, ракији и другим алкохолним пићима и одреди рок у коме се то мора учинити,
ж) одузме и уништи вино, односно ракију, односно друго алкохолно пиће које се ставља у промет у ринфузном стању на пијацама или другим мјестима, односно ван круга подрума и специјализоване продавнице пића,
з) одузме вино, ракију, друго алкохолно пиће и алкохол, које је стављено у промет супротно одредбама овог закона, ако продавац није произвео ове производе и ако се неовлаштено бави њиховим прометом, одузме и превозно средство ако је вриједност одузетих производа већа од једне трећине тог превозног средства, односно посуде у којима се превози, односно чува то вино, ракија, друго алкохолно пиће и алкохол и
и) захтијева помоћ органа унутрашњих послова ако оцијени да без њихове помоћи не може да изврши надзор.

(2) У случају одузимања вина, ракије и других алкохолних пића, превозног средства и посуда, инспектор доноси рјешење о одузимању у року од три дана од дана њиховог одузимања.

(3) Изречена мјера забране из става 1. т. а), б) в), г) и д) овог члана траје до отклањања неправилности које су проузроковале забрану.

(4) Ако се не поступи по налогу инспектора за предузимање мјера из става 1. тачке ђ) овог члана инспектор ће забранити рад продавнице.

(5) Трошкови који настају приликом одузимања, чувања и уништавања вина, ракије и других алкохолних пића, превозног средства и посуда, на основу овлашћења из става 1. т. ж) и з) овог члана падају на терет лица од којег је вино, ракија и друго алкохолно пиће, превозно средство и посуде одузето.

(6) Одузето вино, ракија и друга алкохолна пића ако испуњавају утврђене услове о квалитету, јавном лицитацијом могу се продати заинтересованом произвођачу вина, ракије и других алкохолних пића.

Члан 44.

(1) Инспектор је дужан да о резултату анализе обавијести власника производа од кога је узорак узет, а када је анализиран узорак из оригиналног паковања, обавијести и произвођача анализираног производа.

(2) Суперанализа производа може се захтијевати у року од седам дана од дана обавјештења о резултату анализе.

(3) Странка сноси трошкове испитивања и утврђивања квалитета производа чије испитивање тражи.

(4) Трошкове за утврђивање испуњености прописаних услова из чл. 9. и 10. овог закона сноси подносилац захтјева.

(5) Трошкови из става 4. овог члана утврђују се у складу са прописом из области административних такса и накнада.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 45.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице, ако:

а) стави у промет вино или ракију или друго алкохолно пиће или алкохол који не испуњава прописане норме квалитета или услове у погледу паковања или декларисања (члан 2),
б) се бави производњом вина, ракије, других алкохолних пића или алкохола, или пуњењем вина, ракије, других алкохолних пића или алкохола у оригинално паковање, или испитивањем и утврђивањем квалитета истих, а не испуњава прописане услове (чл. 9, 10. и 19),
в) обавља радње супротно члану 13. став 2. овог закона,
г) у просторијама у којима се производи вино и ракија држи, односно у производњи употребљава шећер, алкохол и друга средства (члан 14. став 1),
д) производњу алкохола врши без контроле републичког пољопривредног инспектора (члан 17. став 2),
ђ) врши конзервисање воћа алкохолом, супротно одредби члана 18. овог закона,
е) не пакује или не декларише вино или ракију или друго алкохолно пиће, у складу са прописом којим се уређујe квалитет вина, ракије и других алкохолних пића (члан 21. став 1),
ж) податак о одликовању ракије или других алкохолних пића ставља на количине које нису добиле то одликовање, односно признање (члан 21. став 3),
з) ракију или друго алкохолно пиће означава супротно одредби члана 21. став 4. овог закона,
и) вино или ракија носи ознаку географског поријекла, односно подручја, а није произведено од грожђа или воћа на том подручју (члан 24),
ј) производи вино или ракију са ознаком географског поријекла, без претходне сагласности Министарства (члан 25. став 1),
к) стави у промет вино или ракију са ознаком географског поријекла, без одобрења Министарства (члан 28. став 2),
л) продаје или купује вино или ракију у ринфузном стању, супротно одредби члана 34, љ) поступи супротно одредбама члана 35. закона,
м) поступи супротно одредбама члана 37. ст. 1, 2. и 3. овог закона и
н) продаје или купује меласу и друге сировине које садрже угљене хидрате или алкохол, без сагласности Министарства (члан 40).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

Члан 46.

(1) Новчаном казном од 6.000 КМ до 18.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице, ако:

а) у производном листу не обезбиједи вођење података о употријебљеној сировини, називу, количини и јачини вина, ракије или других алкохолних пића за сваки производ посебно, или ако не чува документацију која се односи на производњу вина, ракије и других алкохолних пића до прописаног рока (члан 15),
б) на посуди са вином, ракијом и другим алкохолним пићем у ринфузном стању не истакне декларацију са прописаним подацима (члан 16. став 1),
в) не достави обавјештење Министарству о почетку производње алкохола или о мјесечно произведеним количинама алкохола (члан 17. став 1),
г) не води евиденцију о производњи и промету алкохола са прописаним подацима (члан 17. став 3),
д) не чува документацију о испитивању и утврђивању квалитета вина или ракије или других алкохолних пића до прописаног рока (члан 20),
ђ) не поднесе пријаву Министарству у прописаном року (члан 28. став 3),
е) на посуди са вином у ринфузном стању не истакне декларацију са прописаним подацима или ако нема доказа о испитаном и утврђеном квалитету вина или ако документацију о испитаном и утврђеном квалитету вина не стави на увид инспектору (члан 36) и
ж) на пијаци или другом мјесту излаже или продаје вино или ракију или друго алкохолно пиће у ринфузном стању (члан 38).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 600 КМ до 1.800 КМ и одговорно лице у правном лицу.

Члан 47.

Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се предузетник за прекршаје наведене у члану 45. став 1. т. а), б), в), г) и н) овог закона.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ[уреди]

Члан 48.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске акте:

a) Правилник о категоријама ракије и других алкохолних пића и садржају произвођачке спецификације (члан 8. став 4),
б) Правилник о минимално техничко-технолошким условима које морају да испуњавају просторије, уређаји и опрема за производњу вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола (члан 11. став 3),
в) Правилник о методама испитивања и утврђивања квалитета вина, ракије и других алкохолних пића (члан 19. став 4),
г) Правилник о заштити географског поријекла вина и ракије (члан 32) и
д) Правилник о условима које мора да испуњава специјализована продавница пића за промет вина у ринфузном стању (члан 35. став 3).

(2) До доношења прописа из става 1. овог члана примјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу Закона о вину и ракији („Службени гласник Републике Српске“, број 3/97).

Члан 49.

Привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник које се бави производњом и прометом грожђа и воћа, односно вина, ракије, алкохола и других алкохолних пића дужно је да своје пословање усклади са одредбама овог закона у року од годину дана од његовог ступања на снагу.

Члан 50.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о вину и ракији („Службени гласник Републике Српске“, број 3/97).

Члан 51.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1127/09
Датум: 16. јул 2009. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 71/09